Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
POMORCI - BROSURA ZA MMPR-1

POMORCI - BROSURA ZA MMPR-1

Ratings:
(0)
|Views: 1,183|Likes:
Published by api-19731564

More info:

Published by: api-19731564 on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

PODNO\u0160ENJE GODI\u0160NJE PRIJAVE
POREZA NA DOHODAK ZA 2008. ZA
POMORCE \u2013 \u010cLANOVE POSADE
BRODOVA U ME\u0110UNARODNOJ
PLOVIDBI

PRIREDILI:
KSENIJA CIPEK
TOMO \u0160NAJDER

Zagreb, sije\u010danj 2009.
I. U V O D

Pomorskim zakonikom (Narodne novine, broj 181/04), \u010dije se odredbe primjenjuju s po\u010detkom od 1. sije\u010dnja 2005., kao prvim korakom, pokrenuta je reforma pomorskog prava sukladno s istim pravom u drugim pomorskim zemljama u kojima je to pravo ustaljeno, sve u cilju stvaranja uvjeta hrvatskim brodarima za me\u0111unarodnu tr\u017ei\u0161nu utakmicu u kojoj tuzemni propisi ne bi bili ote\u017eavaju\u0107a okolnost u poslovanju.

Radi dodatnih boljih rje\u0161enja, kao drugim korakom u istom pitanju, donesen je i Zakon
o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 76/07).

Osim ostalih pitanja vezanih uz more, Pomorski zakonik (dalje u tekstu Zakonik) ure\u0111uje i pitanja radnog i socijalnog statusa pomoraca \u2013 \u010dlanova posade brodova u me\u0111unarodnoj plovidbi, sve na na\u010din kako bi se, u skladu s me\u0111unarodnim normama o istim pitanjima, hrvatskim pomorcima i \u010dlanovima njihovih obitelji stvorili uvjeti socijalne za\u0161tite jednaki kao i drugim gra\u0111anima Republike Hrvatske. Pri tom se, prije svega, misli na uvjete za kori\u0161tenje prava iz obveznog mirovinskog osiguranja za starost i sva prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvenog osiguranja za\u0161tite zdravlja na radu.

Svi poslovi prethodno dono\u0161enju Zakonika kao i prethodno dono\u0161enju njegovih izmjena i dopuna, a vezano uz pripreme i dogovore o tome kako urediti pitanja stvaranja uvjeta za uvo\u0111enje hrvatskih pomoraca \u2013 \u010dlanova posade brodova u me\u0111unarodnoj plovidbi u socijalni i porezni sustav Republike Hrvatske, vo\u0111eni su uz poseban napor resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te predstavnika pomoraca (sindikat, udruge) i suradnika iz ostalih tijela dr\u017eavne uprave (ministarstava i drugih tijela dr\u017eavne i javne uprave).

Kona\u010dni cilj reforme, ure\u0111ene Zakonikom trebao je biti stvoreni svi pravni zakonski (sigurni i jasni) uvjeti koji bi stimulirali povratak oko 30 000 hrvatskih pomoraca u domovinu i jam\u010dili im radnu i socijalnu za\u0161titu.

Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, izme\u0111u ostalih, izmijenjene
su i dopunjene odredbe Zakonika i to:
- \u010dlanka 128. koje ure\u0111uju pitanja oporezivanja primitaka pomoraca po osnovi rada
na brodovima u me\u0111unarodnoj plovidbi i
- \u010dlanka 129. koje ure\u0111uju pitanja obveznih osiguranja i doprinosa za obvezna
osiguranja pomoraca \u2013 \u010dlanova posade brodova u me\u0111unarodnoj plovidbi.
Iako je taj Zakon donesen tijekom 2007., odredbe \u010dlanka 128. (o oporezivanju
primitaka po osnovi rada na brodu u me\u0111unarodnoj plovidbi) primjenjuju se s po\u010detkom od
1. sije\u010dnja 2008. Ova odredba tuma\u010di se tako da se odnosi i primjenjuje se na primitke
(pla\u0107u i ostale primitke) koji se odnose na rad u razdoblju od 1. sije\u010dnja 2008.
Kako je prva godina od po\u010detka primjene novih odredaba Zakonika (godina 2008.)
istekla i kako po isteku te godine treba podnijeti godi\u0161nju prijavu poreza na dohodak, odnosno
2
urediti svoje porezne obveze, to u nastavku dajemo uputu o na\u010dinu oporezivanja primitaka
pomoraca \u2013 \u010dlanova posade brodova u me\u0111unarodnoj plovidbi s opisom primjera.
Radi lak\u0161eg pra\u0107enja upute u nastavku su puni nazivi nekih pojmova skra\u0107eni te:
a)umjesto rije\u010di \u00abpomorac \u2013 \u010dlan posade brodova u me\u0111unarodnoj plovidbi koji
je rezident\u00bb koristi se rije\u010d \u00abpomorac\u00bb
b)umjesto rije\u010di \u00abprimitaka po osnovi nesamostalnog rada pomorca \u2013 \u010dlana
posade brodova u me\u0111unarodnoj plovidbi\u00bb koristi se rije\u010d \u00abprimitaka
pomoraca\u00bb.
II. O OPOREZIVANJU PRIMITAKA POMORACA
1. Osnovna pitanja o oporezivanju primitaka pomoraca

Zakonikom su ure\u0111ena sva osnovna pitanja vezana uz obveze obra\u010dunavanja i pla\u0107anja poreza na dohodak po osnovi primitaka pomoraca kada su ti primici ostvareni od poslodavaca \u2013 brodara za rad pomoraca na brodovima u me\u0111unarodnoj plovidbi. Ta su, osnovna pitanja, ure\u0111ena razli\u010dito od op\u0107ih pravila o oporezivanju primitaka po osnovi rada (nesamostalnog rada) kako je to propisima o porezu na dohodak (Zakon o porezu na dohodak1 i Pravilnik o porezu na dohodak2) ure\u0111eno za druge obveznike poreza na dohodak. Samo na pitanja vezana uz oporezivanje primitaka pomoraca koja nisu ure\u0111ena Pomorskim zakonikom primjenjuju se odredbe propisa o porezu na dohodak odredbe op\u0107eg poreznih propisa (Op\u0107i porezni zakon3).

Konkretno, \u010dlankom 128. Zakonika je propisano:

a) da je pomorac, bez obzira na dr\u017eavnu pripadnost broda, koji u Republici Hrvatskoj ima prebivali\u0161te, odnosno uobi\u010dajeno boravi\u0161te (rezident), obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u me\u0111unarodnoj plovidbi osim ako je plovio 183 dana ili vi\u0161e dana u godini za koju se utvr\u0111uje obveza

poreza na dohodak;
b) da vrijeme od 183 dana ne mora biti povezano (ali mora biti unutar razdoblja
obra\u010duna poreza a to jest kalendarska godina);

c) za postizanje potrebnih 183 dana za godinu za koju se utvr\u0111uje obveza poreza na dohodak, mogu se pribrojiti i dani plovidbe iz prethodne godine koji kao prekobrojni nisu u prethodnoj godini ura\u010dunani u 183 dana, te:

- dani provedeni na putu od mjesta prebivali\u0161ta do mjesta ukrcaja na brod
- dani potrebni za povratno putovanje
- dani lije\u010denja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na
povratku, i
- dani provedeni na stru\u010dnoj izobrazbi u inozemstvu;
d) pomorac nema obvezu obra\u010duna i pla\u0107anja predujma poreza na dohodak

prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u me\u0111unarodnoj plovidbi ostvarenima tijekom godine, ali je obvezan podnijeti godi\u0161nju prijavu poreza na dohodak, sukladno odredbama propisa o porezu na dohodak, bez obzira na broj dana provedenih na brodu u me\u0111unarodnoj plovidbi;

e) u godi\u0161njoj prijavi poreza na dohodak, pored ostalih ostvarenih primitaka oporezivih porezom na dohodak u RH, pomorac posebno iskazuje i primitke ostvarene po osnovi rada na brodu u me\u0111unarodnoj plovidbi oporezive porezom na dohodak, uklju\u010duju\u0107i i

1 Narodne novine, broj 177/04 i 73/08
2 Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08 i 2/09
3 Narodne novine, broj 147/08

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->