Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16.11.2009.

16.11.2009.

Ratings:
(0)
|Views: 436|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2011

pdf

text

original

 
Ponedjeqak 
16. novembar 2009.
Broj12.061Godina
LXVII
BAWA LUKA 
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE
VIJESTI
strana 5.
RS o~eku jutempe rature vi{e od20 stepeniCelzi jusa \okovi}pobjednik teniskogturnirau Parizu
strana 43.
DRU[TVO
strana 6.
SPORT
SjednicaUpravnogodbora “Elek troprenosa BiH” danas
 
Patrijarh Pavle bi}e sahrawen u ~etvrtak u 11 ~asova u manastiru Rakovica u Beogradu.Povorka }e krenuti iz Saborne crkve, u koju je ju~e ne{to poslije 15 ~a so va iz Patrijar{ije pre ne seno tijelo patrijarha srpskog, re~eno je “Glasu Srpske” u Sinodu Vi jest o smrti pa tri jar ha Pa vla ja vnos ti  pre nio mi tro po lit crno gor sko-pri mor ski  Amfi lo hi je. Ra  dio-te le vi zi ja Srbi je  obja vi la je sni mak mi tro po li ta, ko ji je  upla kan oba vi jes tio vjer ni ke da je upra vo  sa znao da se “upo ko jio pa tri jarh“ 
Kako su birani ~lanovi UO Banskog dvora
Znalcima nula bodova
 
DANAS
strana 26.
U 95. godini `ivota upokojio se poglavar Srpske pravoslavne crkve
Premi nuopa tri jarh srpskigospo dinPavle
- Oba ve zni smo i u naj te `oj si tu aci ji da pos tu pa mo kao  qudi i ne ma tog in te re sa, ni na ci onal nog, ni po je  di na ~nog, ko ji bi nam mo gao bi ti iz go vor da bu  de mo nequdi - izja va  je pa tri jar ha Pa vla iz vre me na krva vog ra spa  da SFRJ. Upra vo ta re ~e ni ca naj boqe od sli ka va `i vot i slu `bu  44. po gla va ra SPC 
strana 3.
Reakcije u RS na izvje{taj Me|unarodne krizne gru pe
ICG
shvatio su{tinski problem funkcionisawa
Ni na jednom mjestu
I
CG
u izvje{taju nije rekao da su prepreka evropskimintegracijama ustavne promjene, ve} da je to
O
H
, istakaoMilorad Dodik
strana 5.
Marko Prelec, {ef
ICG
za Balkan
 
2
ponedjeqak, 16. novembar 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Prvo `elim da uputim izraze iskrenog sau~e{}a vjernicimaSPC i izrazim svoje iskreno `aqewe. Patrijarh Pavle bioje veliki ~ovjek.
Miroslav ]iro Bla`evi},Dnevnik BHT
Patrijarh je u ratu posjetio Jasenovac, Fo~u poslije bombardovawa
NA TO
pakta,Bawu Luku u vrijeme Sabora i na osve{tavawu temeqa za Hram Hrista Spasa. Sa patrijarhom ruskim Aleksijem posjetio je ratnu Grbavicu
BAWALU KA, SA R JE- VO
- SmrtWegovesvetosti patri jar hasrpskogPavla predstavqaogromangubitak za SPC i za srpskinarod.Navedeno je to u telegra- musa u~e{}ako ji je predsje- dnikRepublikeSrpskeRajko Kuzmanovi}uputiopovodom smrtipatri jar haPavlaSve- tomar hi jerejskomsinodu SPC, ar hi jere jima, sve{ten- stvu, mona{tvu i vjernompra- voslavnomsrpskomnarodu. Telegramsa u~e{}aupu- tio je i predsjednikVlade RS MiloradDodik. ^lanPredsjedni{tva BiHNeboj{aRadmanovi} u telegramusa u~e{}anaveo je da su sviSrbi, vjernicipra- voslavnevjereidrugiqudi dobrevoqeuBiHsatugomibolomprimilivi jesto smrtipatri jar haPavla. - Srpskinarodi vjerni- cipravoslavnevjeroispovi-  jestiizgubili su~ovjeka velikemoralnesnage- pi{e  u telegramu. Predsjedava ju}iSavjeta ministara BiH Nikola [piri}u telegramusa u~e{- }anaveo je da je patri jarh Pavlepromovisaopravosla- vnevri jednosti na najboqi mogu}ina~in. SNSD je istakla da jesmrtpatri jar haPavlaveli- kigubitak za SPC i sve pra- voslavnevjernike. - Ri je~je osvetom~ovjeku ko ji je hodao po zemqi- nave- deno je u telegramu. PredsjednikSDS-aMla- denBosi} je u telegramusa-  u~e{}anaveo da }e slu`ba patri jar haPavlaostatiupa- m}ena kao primjerpredanos- tiBogu i narodu.G. M.
PROMOVISAO
pravoslavne vrijednosti na najboqi mogu}i na~in
Patrijarh Pavle ~esto posje}ivao vjerni narod Republike Srpske
Pa tri jarh ulionaro du vjeru u mir
Boris Tadi}, predsjednik Srbije
Veliki gubitak za srpski narod
BEOGRAD- PredsjednikSrbi jeBorisTadi}izjavio je da je smrtpatri jarha
srpskoggospodinaPavlaogroman i nenadoknadivgubitak za srpskinarod. - Posto jequdiko jisamim~inomsvogposto jawapovezu ju ~itavnarod. Takav je bio patri jarhPavle, izjavio je pred- sjednikSrbi je.- Wegovodlazak je i moj li~nigubitak, rekao je Tadi} i dodao da se u te{kim i kompleksnimtrenucimakrozko je je prolazilaSrbi jauvi jekkonsultovao sa patri jar hom i dobi-  jaowegovomi{qewe.
Dragan Davidovi}, prvi ministar vjera RS
Na tronu Svetog Save  u najte`im trenucima
BAWALU KA- DirektorRTRS-a, ko ji je bio prviminis- tarvjera RS, Dragan
Davidovi}, izjavio je Tanjugu da je pa- tri jarhPavle bio na tronuSvetogSave u najte`im trenucima u istori jiPravoslavnecrkve i srpskognaroda. - Kao ministarvjera u vladama RS mogu da svjedo~im o wegovojjasnoj i ~vrstojpodr{cisrpskomnarodu sa ove straneDrine, rekao je Davidovi}. Dodao je da je svakapatri jar hovapodr{kabila i opomena: ne ~inidrugima zlo, ali ni sebidobra ako }e drugom{koditi. - Bog nam ga je podario u najte`imtrenucimana{eisto- ri je. Pamtimtrenutkekada mu je ri je~bilaodlu~na, tvrda i  ubjedqivatako da posli je we ni jebilopregovora ili pri- govora, rekao je Davidovi}agenci jiSrna.
www.glassrpske.com
Veoma me iznenadio izvje{taj o BiH Me|unarodne krizne grupe. Izgleda da su svi shvatili da OHR ne- ma vi{e {ta da tra`i na prostoru BiH i da je vri- jeme da kona~no stranci odu.
E - mail: kiki.bl32@gmail.com
Svaka ~ast premijeru RS Miloradu Dodiku zbog to- ga {to nije dao radnicima koji su kasnili da u|u na posao. Sramota je to {to vi{e od 200 radnika u jednom danu kasni na posao, a najpla}eniji su u RS.
E- mail: aco_78@yahoo.com
VLA SENICA-
Predsje-dnikVlade RS MiloradDo- dikizjavio je da je smr}uWegovesvetostipatri jar ha srpskogPavlaoti{aozna- ~a jan~ovjekko ji je svo jim posto jawemobiqe`io ovovri jemepromovi{u}ipra- voslavnevri jednosti na naj- boqimogu}ina~in. - Wegovasvetostpatri jarh srpskiPavlenesumwivojebio ~ovjekcrkve i vjereko ji se svo jimdjelovawempri- bli`ioonome{to se u na- {ojvjeridovodi u status sveca- naglasio je Dodik i dodao da je crkvaizgubila zna~ajnog~ovjeka.
Milorad Dodik, premijer RS
Obiqe`io vri jemepravoslavnim vri jednostima
Telegrami sau~e{}a povodom smrti patrijarha srpskog Pavla
Ogroman gu bi tak za srpski na rod 
BEOGRAD
- Svjetskimedi-  jipreni jeli su vi jest da je u Beogradupreminuopatri-  jarhSrpskepravoslavne crkvePavle.Bi-Bi-Sije javioda je pa-tri jarhPavle bio ugledni teolog i lingvistapoznat po li~nojponiznosti i skromnosti.- Patri jarhPavle, ko ji je ~estovi{evolio da ide gradskimprevozom i pje{ke nego da ga {ofervozikoli- ma, bio je popularanme|u sve{tenicima i vjernicima, naveo je Rojters.Francuski i belgijskime- di jijavili su da je u Beo- gradupreminuopatri jarh Srpskepravoslavnecrkve Pavle u 95. godini`ivota. Medi ji, tako|e, javqaju da  je pod wegovimautoritetom SPC povratilavelikiuti- caj u narodu.
Svjetski mediji o smrti patrijar ha
Ugledan i skroman
PI[E: @EQKA BA[I]
zbasic@glassrpske.com
BAWALU KA-Tra `i- mo i od ~elnikana{egana- roda da u~ine sve da se uspostavi mir sa na{im do ju~era{wimsusedima, a sadaprotivnicima, ko jije- dnako sa namastrada ju.
Ovo je jedna od poruka Svetogar hi jerejskogsabora Srpskepravoslavnecrkve, ko ji je odr`an od 1. do 4. no-vembraratne1994. godine u BawojLuci, a ko ju je potpi- saopatri jarhsrpskigospo- dinPavle.U najte`imvremenima za svojnarodpatri jarhsrp- skini jepropustiopriliku da bude uz wega i sa wim. Uratu je posjetiovelikostra- ti{teJasenovac, Fo~upo- sli jebombardovawa
NA TO
pakta, BawuLuku u vri jeme Sabora i bio prisutan na osve{tavawutemeqa za HramHristaSpasa.Sa patri jar homruskim  Aleksi jemposjetio je ratnu Grbavicu i ove{taokrst za gradwuruskecrkve u tom sa-ra jevskomnasequ. Tom pri- likompatri jarhPavle i patri jarhAleksijrazgovara- li su na sara jevskomaero- dromu sa kardinalomVi- nkomPuqi}em, a potom suoti{li za Trebiwegdje surazgovarali sa episkopom  Atanasi jem. Patri jarh i 29ar hi jere-  ja SPC sa vanrednogSabo- ra u BawojLuciuputili su porukuvjernomnarodu i svimzara}enimstranama u BiH.- Ne mo`emo a da sa ovo- gamu~eni~kogmesta, u du hu poka jawa, ne osudimosvako  u~iwenozlodelo kao i raza- rawesvetiwa i bogomoqa, pravoslavnih, rimokatoli- ~kih i muslimanskih. Moli- mo i prekliwemo svezara}enestrane da se sa tim bezumqem ve} jednompresta- ne, sto ji u poruci. Jedna od poruka, ko juni-  jeimao ko da ~u je, glasila je “da moramousmeritisvo je najboqesnage da se prekinu sukobi, uspostavi mir i za-  jedni~kimpregovorima kao  jedinimna~inomdostojnim qudire{avatinastalepro- bleme po pravdiBo`i joj i qudskoj“.Patri jarhPavleotvara-  ju}iSaborrekao je da je tragedi japolo`a jasrpskog naroda i srpskecrkve u svi-  jetu u tome{to smo ~itavo vri jemepredstavqani kao zlo~inci i jedinikrivci za rat da bi navodnoodr`ali velikuSrbi ju. Podvukao je da je rat nastaozbograspada nekada{wedr`aveSFRJ. - Prolaze}iprostorima biv{eRepublike BiH, ose- }amo se dubokorastu`eni i zapawenistra hotamaraza- rawa, ko je je ovaj rat doneosvimako jiovde`ive, nagla- sio je patri jarh i ar hi jere ji na Saboru.
PREDSJEDA VAO
Saborom SPC uBawoj Luci 1994.
Sveti ar hijerejski sabor SPC u Bawoj Lu ci
Mala i velika Srbija
- Meni se pripisuje da vodim Srbe u rat odr`avawa velike Srbije. Me|utim, ako bi trebalo da se odr`i velika Srbija zlo- ~inom - ne pristajem, neka nestane velike Srbije. Ako bi treba- lo da se odr`i mala Srbija zlo~inom, opet ne pristajem, neka nestane i male Srbije. Ako bi trebalo da se odr`i posledwi Srbin zlo~inom opet ne pristajem, neka nas nestane, zlo~inom da se odr`imo - to ne, rekao je patrijarh u jednom intervjuu.
F O  O :  I 
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 16. novembar2009.
3
MOSKVA - Smrt patrijarha Srpske pravoslavne crkve Pavla predstavqa veliki gubitak za pravoslavqe, saop{teno je iz Ruske pravoslavne crkve, prenose agencije. - Patrijarh Pavle bio je simbol jedinstva srpskog naroda i veli- ki prijateq Ruske pravoslavne crkve. Patrijarh Pavle bio je is- tinski pravednik na{eg vremena - istakao je zamjenik {efa Odje- qewa Ruske pravoslavne crkve za me|unarodnu saradwu protoje- rej Nikolaj Bala{ov protojerej Bala{ov. Cijeli srpski narod ga je za vrijeme `ivota po{tovao kao da je svetac, rekao je predstavnik Moskovske patrijar{ije RPC.
O Kosovu :
 [ip tarskevlas tiis ko ris-  ti le su pri li ke da svo jene- pri ja teqstvopre maSrbi ma  oglase kao ugro `e nost od wih,  a pripre me za svr{e ni~in ot- cepqewa da predsta vekao nu-  `nostnasil neza {ti te od “nasiqa“. To je za me neje dno od su {tinskihpi tawaKoso va. To li kove ko vapre tra ja lo je  ono naj vre dni je{to su Srbi moglida ti i {to su da li u  op {turi znicute ko vi na~o ve- ~anstva.
O krivici
Svi mi mo ra mo da ra zbi ja mo  tu fa muko ja je pri tisla srpskina rod, da je on iza zvao rat, da vr{imasakr nad dru-gi ma. Svi mo ra monas to ja ti  da do ka `e mo da ni jeta ko, da  do ka `e mo to svo jim`i vo-  tom, ugle da ju }i se na one na {e sve tlepri me re, a osu |u ju }i one  ko ji su u~i ni li zlo.
O ratu 
 @e leo bih i nas to ja }u da  u~i nim sve {to je mogu }e, sa mo  da do |e do mi ra, da se pre ki ne  ovo krvopro li }e i nesre }eko je sna la ze sve, i nas i musli ma ne i Hrva te. A mi smo bra }a i po krvi i po je zi ku. Na `a lost,  bra }ako ja ne zna ju{ta ra de.  E, da Bog nas po mogne, da do |e-  modo tle da bu de mobra }ako ja  zna ju{ta ra de. Ovo po navqam stal no i se bi i drugi ma. (1993)
O zlo~inima
 Pra vosla vnacrkvaosu |u je  zlo~ince bez ob zi ra kom na ro du ili ko jojve ri oni pripa da ju.  Na nesre }u, ima zlo~i na na svimstra na ma. Sa mo}e Bo-  `javagamo }i da izme riko li-  ko ih je na je dnoj, a ko li ko na  drugojstra ni. (1993)
O Srbima
Svi qudishva ta ju ono {to je ~o ve~no, {ta je op {tequd- sko u na ma, a na stra nu~ak ono {to je hri{ }ansko. Sa mo, to  ni jeta kola koiz vr{i ti. Bi-  ti~o vek u sva kojpri lici i sva kojnepri lici, pos tupa ti i  re ago va ti na nequdskepos tup-  kequdski, za to tre baogro-  mnasnaga. Tu snagu je na{ na rod imao, ne ge ne ra li {em, jer je bi-  lo i dru k~i jihqudi, ali go vo-  rim o na ma kao ce li ni, kao  oni mako ji su naj boqe tu stvar u na {emna ro duose }a li i ta kopos tupa li. Ono {to je  nas odr`a lo je to da smo zna- lipos tupa ti kaoqudi, to je  bi tnaoso bi nasrpskogna ro da.
 Apel za mir
 Ape lu jem na sve za je dno, Srbe,  Hrva te i musli ma neda pres-  ta nu sa uza ja mnimuni {ta-  vawem i ra za rawemsvo jezemqe i do ba ra. Zlo i mr`wara |a ju sa mono vo zlo i mr`wu. Ako bise, ne daj Bo `e, i najqu}emne-pri ja tequ, ovaj rat nas ta vio, iz wega}e sa mo|a vo i zlo iza-  }i kao po be dnici, a ni ka ko  qudi i na ro di. (maj 1995.)
Ta ko je go vo rio  pa tri jarh Pa vle 
PRIREDILA: @EQKA BA[I]
zbasic@glassrpske.com
BEOGRAD, BAWALU KA- Wegova svetostpatri jarhsrpskiPavlepre- minuojeju~eu 10.45 ~asovaposli je primawaSvetetajnepri~e{ }ana Vojno-medicinskojakademi jiuBeo- gradugdje je bio na li je~ewu od 13. no- vembra2007. godine.
Sinod SPC, ~ijoj sjednici je pris- ustvovao i predsjednik Srbije BorisTadi}, sino} kasno odlu~io je da }e pa-trijarh srpski Pavle biti sahrawen u~etvrtak, u 11 ~asova, u manastiruRakovica, re~eno je “Glasu Srpske” uSinodu.Povorka }e krenuti ispredSabornog hrama, u kojem je od ju~ene{to poslije 15 ~asova preneseno ti- jelo patrijarha.Prenosuti jelaprisustvovali su najvi{icrkvenivelikodostojnici, sa mitropolitomAmfilo hi jem na ~elu, kao i predsjednikSrbi jeBorisTadi}. Patri jarh je umrou snu, u95. godi- ni`ivota. Zvonasvih pravoslavnih crkava ogla{avala su seju~ena 15 mi- nutapri jesvakogpunogsata, povodom smrtipatri jar ha, a sino} je u svimhra- movimau Srpskoj slu`enparastos za  upoko jenudu{upatri jar hovu. U Srbi ji je od danastrodnevna `alost.Patri jarhPavle(mirskoimeGoj- ko) ro|enjenaUsekovawe11. septembra 1914. godineuseluKu~anci, Slavoni ja. Rano je ostao bez roditeqa- otac je oti{ao da radi u SAD, tamo je dobio tuberkulozu i “vratio se ku}i da umre“ kad su dje~akubile tri godine, ubrzo mu  je umrla i majka. Odga jila ga je tetka. Uvidjev{i da je di jete“vrloslaba~ko“, po{tedjela ga je te{kihposlova i omo- gu}ila mu da se {kolu je: iako je mali Gojko bio sklon“predmetimagdje ne mora da memori{e, kao {to su matema- tika i fizika“, iako je iz vjerona uke imaodvojku, uticajrodbine je preva- gnuo i wegovkona~anizbor bio je bo- goslovi ja. Gimnazi jujezavr{iouBeogradu, Bogoslovi juuSara jevu, aBogoslovski fakultetuBeogradu. Kaoprognanikiizbjeglicauvri-  jemeDrugogsvjetskogratabiojeuma- nastiruSvetetro jiceuOv~aru. Bioje ivjero u~iteqdjeceizbjeglica. Zamo- na{enjeumanastiruBlagove{tewu 1948. godine, kadajerukopolo`enu ~in|akona.Od1949. do1955. sabratjemanas- tiraRa~egdjevr{iraznaposlu{ani-  ja. U~injeromona harukopolo`enje 1954., protosin|eljepostaoistete godine, aar himandrit1957. UAtinijebionapostdiplom- skimstudi jamaod1955. do1957. godine. Zaepiskopara{ko-pri- zrenskogizabranje29. ma ja1957. ihirotonisanubeogradskojSabor- nojcrkvi.URa{ko-prizrenskojepar hi ji gradinovehramove, obnavqastarei poru{ene, ~estoputu je, obilaziislu- `iusvimmjestimaovesvo jeepar hi je. Baviseinau~nimradom, objavqujera- dove, povremenodr`ipredavawa. Zapatri jar hasrpskog, umjestoobo- qelogpatri jar haGermana, izabranje odSvetogar hi jerejskogsaboraSrpske pravoslavnecrkvenovembra1990. go- dine. Bio je 44. patri jarhSrpskepra- voslavnecrkve.Ustoli~enjeunedjequ, 2. decem- bra1990. godineuSabornojcrkviu Beogradu, audrevniprestosrpskih patri jara haustoli~enjeumanastiru Pe}kepatri jar{i je22. ma ja1994. go- dine.Bezbrojputajepisaoiinterveni- saokodraznihdr`avnikaimnogih instituci jadasepomogneurje{avawu krizeiuspostavqawumiranaprosto- rimapret hodneJugoslavi je. Imaojesusretesapredstavnici- maRimokatoli~kecrkve, Islamske vjerskeza jednice, predstavnicima Svjetskogsavjetacrkava, diploma- tama, dr`avnicima, predstavnici- mahumanitarnihidrugih organizaci ja. U poku{a ju da na ovimprostorima {to pri jezavlada mir posjetiojei sjedi{teUNuWujorku i Bi jeluku}u  u Va{ingtonu. Velikidu hovnik, asketaisja jan besjedniksvakodnevnojekadcrkvena praviladozvoqava ju, prinosiobes- krvnu`rtvu(slu`iosvetuLiturgi ju) zaspassrpskogaroda. Govorio je gr~ki, ruski i wema~kijezik. BogoslovskifakultetSrpskepra- voslavnecrkve u Beogradu, dodi jelio mu je 1988. godinezvawepo~asnogdo- ktorabogoslovqa. TokomposjeteRusi ji u januaru 2002. godinepatri jar huPavlu su uru- ~enedvi jezna~ajnenagrade: Me|una- rodnogfonda za unapre|ewe  jedinstvapravoslavnognaroda i FondasvetogapostolaAndre jaPrvo- zvanog.Predsjednik SCG SvetozarMaro- vi}odlikovao je u septembru2004. pa- tri jar haPavla, (na wegovdevedeseti ro|endan), OrdenomNemaweprvog stepena.PovodomDanadr`avnostiSrbi-  je, 15. februara2007. princAleksan- darKara|or|evi}dodi jelio je patri jar huPavluOrdenKara|or|eve zvezdeprvogstepena. Patri jar huPavlu je 2009. dodi-  jeqenruskiordenDosto janstvozbog “zna~a jako ji je imao u danimaisku- {ewakrozko je su srpskinarod iCrkvapro{li“.Od 13. novembra2007. patri jarh Pavle bio je na li je~ewu u Vojno-me- dicinskojakademi ji u Beogradu, a 8. oktobra2008. podnio je molbuSve- tomar hi jerejskomsaboru SPC da mu “zbogzdravstvenihrazloga i nemo- }i“ dozvoli da se povu~e iz aktivne slu`be. Molbapatri jar haPavla na Saboru SPC 11. novembra2008. ni je  usvo jena.
Ruska pravoslavna crkva: Veliki gu bitak za pravoslavqe
Na VMA u 95. godini `ivota umro poglavar Srpske pravoslavne crkve
Preminuo pa tri jarh  srpski go spo din Pavle
Kov~eg sa tijelom patrijarha ne{to poslije 15 ~asova prenesen je iz Patrijar{ije u Sabornu crkvu u Beogradu, gdje mu gra|ani odaju po{tu. Patrijarh }e biti sahrawen u manastiru Rakovica u Beogradu u ~etvrtak u 11 ~asova, re~eno je “Glasu Srpske” u Sinodu SPC
SAHRANA 
u ~etvrtaku manastiru Rakovica
U SRBIJI
progla{ena trodnevna `alost
Predsjednik Srbije cjeliva ruku patrijarha Pavla
FOTO: AGENCIJE
Vijest o smrti patrijarha Pavla pre- nio je javnosti mitropolit crnogor- sko-primorski Amfilohije koji je rekao na sve~anosti polagawa kamena temeqca vjernicima da je upravo sa- znao da se “patrijarh upokojio“ i da je “wegovo sveto hristoqubivo srce prestalo da kuca“. Radio-televizija Srbije objavila je snimak mitro polita, koji je uplakan obavijestio vjernike da je upravo sa- znao da se “upokojio patrijarh“. Sa Saborne crkve oglasila su se zvona povodom smrti patrijarha.
MITROPOLIT AMFILO HIJE Bu dimoqudi
- Obavezni smo i u najte`oj situaciji da postupamo kao qudi i nema tog inte- resa, ni nacionalnog, ni pojedina~nog, koji bi nam mogao biti izgovor da bu- de mo nequdi, izjava je patrijarha Pa- vla iz vremena krvavog raspada SFRJ. Upravo ta re~enica najboqe odslikava `ivot i slu`bu ~etrdeset ~etvrtog po- glavara Srpske pravoslavne crkve.
 
Zaostav{tina
Patrijarh Pavle autor je i izdawa “Trebnika“, “Molitvenika“, “Dopolni- teqnog trebnika“, “Velikog tipika“ i drugih bogoslu`benih kwiga u izdawu Sinoda. “Pitawa i odgovori ~tecu pred preoizvodstvom“ objavquje 1988.godine, a “Molitve i molbe“ 1990. Zaslugom patrijarha Pavla umno`en je u 300 primjeraka “Oktoih“ iz {tam- parije \ur|a Crnojevi}a. Dugo godina bio je predsjednik Komi- sije Svetog arhijerejskog sinoda za prevod Novog zavjeta, ~iji je prvi pre- vod, koji je crkva odobrila, objavqen 1984. godine, a ispravqeno izdawe tog prevoda 1990. godine.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->