P. 1
çatı detayı

çatı detayı

Ratings: (0)|Views: 14,613 |Likes:
Published by byramim

More info:

Published by: byramim on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 ÇATI DETAYI
ANKARA-2006
 
 Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i
 
AÇIKLAMALAR....................................................................................................................iiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................31. ÇATI YALITIM DETAYLARINI Ç
İ
ZME.........................................................................31.1. Çat
ı
Yal
ı
t
ı
m Detay
ı
.......................................................................................................31.1.1. Tan
ı
m
ı
....................................................................................................................31.1.2. Çe
ş
itleri..................................................................................................................41.1.2.1. Sistem Detaylar 
ı
.............................................................................................41.1.2.2. Nokta Detaylar 
ı
(Kesit)..................................................................................41.1.2.3. Nokta Detay Perspektifleri.............................................................................41.1.3.
Ş
ekilleri..................................................................................................................41.1.4. Çizim Uygulamalar 
ı
...............................................................................................5UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-1...........................................................................................27UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-2...........................................................................................32UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-3...........................................................................................37UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-4...........................................................................................37ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................39Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................402. TERAS ÇATI YALITIM DETAYLARINI Ç
İ
ZME..........................................................402.1. Teras Çat
ı
Yal
ı
t
ı
m Detay
ı
...........................................................................................402.1. 1. Tan
ı
m
ı
.................................................................................................................402.1.2. Çe
ş
itleri................................................................................................................412.1.2.1. Sistem Detaylar 
ı
...........................................................................................412.1.2.2. Nokta Detaylar 
ı
(Kesit)................................................................................412.1.2.3. Nokta Detay Perspektifleri...........................................................................412.1.3.
Ş
ekilleri................................................................................................................412.1.4. Çizim Uygulamalar 
ı
.............................................................................................42UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-1...........................................................................................51UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-2...........................................................................................52UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-3...........................................................................................57UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-4...........................................................................................58UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-5...........................................................................................59UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-6...........................................................................................62UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-7...........................................................................................63UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-8...........................................................................................64UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
-9...........................................................................................74ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................76MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................77ÖNER 
İ
LEN KAYNAKLAR..................................................................................................79KAYNAKÇA.........................................................................................................................80
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gizem Arslan liked this
Ezgi Sevim liked this
thebendely liked this
Hakan Arıdaş liked this
Tugrul Kaan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->