Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thomas Daniel Nehrer - Jasno Zapazanje

Thomas Daniel Nehrer - Jasno Zapazanje

Ratings: (0)|Views: 390 |Likes:
Published by pssamechinus

More info:

Published by: pssamechinus on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
 1
Jasno Zapažanje (Clear Awareness) 
 
Funkcioniranje Života 
 
autor: Thomas Daniel NehrerTijekom vašega postojanja vrijedniji cilj ne može biti dostignut nego da do
đ
ete do razumijevanjaživota. Želite li stvarno do
ć
i do tog razumijevanja, upravo ste u
č
inili zna
č
ajan korak u pravom smjeru...
Osnova Stvarnosti (EoR - The Essence of Reality)
vodi k razumijevanju uma i njegovafunkcioniranja, vodi prema pojašnjavanju onoga što je ranije bilo misteriozno, ezoteri
č
no: misti
č
nog,okultnog, psihi
č
kog, nepoznatog. Napisano ovdje lagano vas poti
č
e prema jasnom sagledavanju vašegvje
č
nog, neograni
č
enog Sebstva (Self). Na putu prema Jasnom Zapažanju ("Clear Awareness") topit
ć
e se vaši strahovi zajedno sa vašom ograni
č
enom slikom o sebi. Osloba
đ
at
ć
ete se mitova i pogrešnihobjašnjenja kada po
č
nete sagledavati kako funkcionira život. Vaše vi
đ
enje Realnosti, naizgled moderno i sofisticirano, ispunjeno je starim, na mitovima baziranimnesporazumima. Odrastaju
ć
i kroz djetinjstvo, nau
č
ili ste taj pristup od kulturnog okruženja. Upili ste tapogrešna uvjerenja i neprirodne pretpostavke prezentirane kao
č
injenice. U
č
ili su vas da prihvatiteuvjerenja koja podu
č
avaju o Realnosti, a zapravo iskrivljuju vašu percepciju Realnosti. Nau
č
ivši telekcije dobro, unijeli ste u sebe unutarnji sukob, sumnju u sebe, strahove i bol svojstvenu starimna
č
inima razmišljanja.Realitet funkcionira na prepoznatljiv, predvidiv na
č
in - ali taj nije opisan tradicionalnim objašnjenjima.Svrha je ovdje da se opiše kako funkcionira život, tako da možete iš
č
istiti ograni
č
enu sliku o sebi iste
ć
i kontrolu, mir i ispunjenje u vašem iskustvu ovoga životnog vijeka.Ispituju
ć
i mnoge aspekte života iz perspektive "Jasnog Zapažanja" (Clear Awareness), izložiti
ć
uzastarjela shva
ć
anja, tako da ih se možete riješiti zajedno s negativnostima i ograni
č
enjima koja onaimaju na vaš život. Siti ovih pogrešaka, postat
ć
ete sposobni da usmjerite svoju uro
đ
enu snagu narealizaciju kreativnosti, zdravlja, sre
ć
e i samoodre
đ
enja.
Uo
č
ite ponovo:
 Ako ste u potrazi za u
č
vrš
ć
enjem vaših starih uvjerenja, ako želite
č
uti ponavljanja nagomilanihteoloških objašnjenja ili
č
ak standardnih New Age izraza, vi
č
itate pogrešan tekst. Moje perspektivegovore o tome kakav je život, ne o konceptualizacijama, starim ili modernim, koje bi teoretizirale otome kakav bi život trebao biti. Dok god vas vaša religija, sa svojom dogmom, uniformiranimsve
ć
enstvom i beskorisnim ritualima - zajedno s drugim uvjerenjima - odvla
č
i da jasno vidite kakofunkcionira život, o njoj
ć
e se govoriti otvoreno. Vi imate um i susre
ć
ete Realnost neprestano. Tu život mora biti ispitan i vi
đ
en jasno - na doga
đ
ajima iodnosima na koje nailazite svakodnevno - ne u laboratoriju, ašramu ili na seminarima.Osnova Stvarnosti je najja
č
i osobni izraz na koji
ć
ete ikada nai
ć
i. Ako pristupite mojim rije
č
ima sasnagom, iskrenoš
ć
u i otvorena uma, zna
č
ajno
ć
ete poboljšati svoj život. Unesete li bilo što manje odtoga, budete li me htjeli osu
đ
ivati ili raspravljati o mojim gledištima, malo
ć
ete koristi izvu
ć
i iz svega.Osnova Stvarnosti se sastoji od tri glavna kuta gledanja. Prvi je Kako funkcionira život, u kojem
ć
uilustrirati kako funkcionira Relitet, opisan iz perspektive "Jasnog Zapažanja" (Clear Awareness). Drugikut gledanja je Vaš put prema "Jasnom Zapažanju" (Clear Awareness) - koji govori o tome kako seosloboditi uvjerenja, strahova, ograni
č
avaju
ć
e slike o sebi, itd. i rasti u zapažanju (awareness). Shvatit
ć
ete da su pro
č
ć
avanje vašeg zapažanja (awareness) i poboljšanje vašeg života uistinu jedan te istiproces.Tre
ć
i kut gledanja razmatra Druga u
č
enja i istražuje zna
č
ajnije poglede na život, od znanstvenih prekoreligijskih do Isto
č
ne i Zapadne Filozofije. Razmotriti
ć
emo u
č
enja Velikih U
č
itelja - kao što su Isus odNazareta, Siddharta Gautama, Lao Tze, Walt Whitman, J. Krishnamurti - koja su kroz povijest,doživjela iskrivljivanja i kriva tuma
č
enja ali u kojima su prona
đ
ene i vrijedne istine.
 
 2
Dodatno, Vaša pitanja dobiti
ć
e odgovor. Kako postaviti ova pitanja, zajedno s osnovnim pravilima zakorištenje Osnove Stvarnosti i razumijevanja što sam ja, nalaze se u poglavlju Naš Odnos: O meni, ovama.
Osnova Stvarnosti – Sadržaj po odjeljcima:
Prvi kut gledanja:Funkcioniranje Realiteta – Vi
đ
enje Kako funkcionira životDrugi kut gledanja:Rast osobnog Zapažanja (Awareness) - Vaš putTre
ć
i kut gledanja:Osvrt na ranija u
č
enja / Strukturirane poglede na svijet -Druga u
č
enja Vaša pitanja o Osnovi Stvarnosti (EoR)Naš odnos: O meni, O vama Vrijedni linkovi
Svaki kut gledanja biti
ć
e periodi
č
ki ažuriran. Istražujte ove odjeljke kako god želite.Ipak, želite li se dublje upustiti u Osnovu Stvarnosti (EoR), rano
č
itanje 5. odjeljkamoglo bi biti korisno.Razumijevanje izraza:
"Jasno Zapažanje"
(Clear Awareness), odnosi se na neposrednu percepciju jedinstva Realiteta.Tradicionalniji, misti
č
ki izraz mogao bi biti "Kozmi
č
ka Svijest", o
č
emu izvještavaju i što opisujumisti
č
ka iskustva. Drugi izrazi nu
đ
eni su iz raznih izvora, ali jednostavno, neposredno zapažanjefunkcioniranja života najbolje je opisati bez ezoteri
č
kih, okultnih pojmova koji unose vlastitaiskrivljivanja i zamagljuju opažanje na svoj na
č
in."Jasno Zapažanje" (Clear Awareness) nije magi
č
no stanje koje treba dose
ć
i tajnim ritualima,napjevima, zauzimanjem za neki vanjski izvor ili predavanjem u
č
itelju. "Jasno Zapažanje" (Clear Awareness) nije neka vaša snaga koju treba razviti ili oja
č
ati. Zapažanje (awareness) je osnovniatribut vašeg postojanja i treba ga samo osloboditi od svih uprogramiranih uvjerenja, vjerovanja,pogrešnih predodžbi, strahova i ostalog sme
ć
a kojima je um bio izložen tijekom vašeg života. To je ciljOsnove Stvarnosti (EoR).Prakti
č
ne koristi rasta u zapažanju (awareness) ogromne su. Kao što
ć
ete vidjeti, vaše zdravlje, mirvašeg uma, vaša uspješnost i vaše veze - ukratko,
č
itav vaš život - odraz su vašeg unutarnjeg stanja.Rad na ovom unutrašnjem podru
č
 ju jedini je put prema zna
č
ajnom, sigurnom i bitnom poboljšanju.Mora biti jasno da, za iskorištenje dostignu
ć
a iznesenih ovdje, morate prihvatiti potpunu osobnuodgovornost za tijek vašeg života. Optuživati vanjske
č
imbenike - sre
ć
u, boga, vlasti, roditelje, uvjeteili
č
ak mene(!) - za kvalitet vašeg života, jasno pokazuje nedostatak zapažanja (awareness) o vašojpriro
đ
enoj kreativnoj snazi. Ukoliko imate problema s koncepcijom iznesenom ovdje, bilo da ju nerazumijete ili ju ne možete primijeniti, postavite mi pitanje na Vaša pitanja ili jednostavno prestanite
č
itati.
 
 3
Prvi kut gledanja - Funkcioniranje Realiteta 
 
by Thomas Daniel Nehrer Vi
đ
enje kako funkcionira Život: Prepoznavanje Jedinstva
Navikli ste vidjeti svijet na odre
đ
en na
č
in. Tako teško da možete i zamisliti da je na
č
in na kojishva
ć
ate realnost rezultat shva
ć
anja koja su Vam bila prezentirana za vrijeme Vašeg djetinjstva.
Č
itati
ć
ete materiju koja
ć
e se osvrnuti na mnoga osnovna pitanja koja leže skrivena ispod shva
ć
anja kojatrenutno imate. Da biste izvukli korist od Osnove Stvarnosti, prvo trebate shvatiti jednu bitnu stvar:uvjerenja i shva
ć
anja koja tvore Vaš pogled na svijet, koja odre
đ
uju Vašu percepciju i vode do Vašihakcija, samo su mentalni konstrukti. Koliko god Vi držali do svojih uvjerenja, ona ne razjašnjavajuvašem svjesnom umu kako funkcionira Realitet, prije bi se reklo da iskrivljuju vašu percepciju.U Osnovi Stvarnosti, moje rije
č
i ne namjeravaju definirati, nego opisivati - i
č
ak je i to opisivanjeneobi
č
no. Ne predlažem ovdje novu filozofsku strukturu s elokventnim argumentima i dokazima koji ihpotvr
đ
uju. Prije bih rekao da, što mi rije
č
i jasnije dozvoljavaju da Vam prenesem svoje misli, opisujemkako funkcionira Realitet kada je vi
đ
en jasno - bez filozofske strukture koja se upli
ć
e i iskrivljujetuma
č
enja. Drugim rije
č
ima, ne želim za Vas izgra
đ
ivati novi set uvjerenja, nego porušiti stara tako damožete vidjeti Realitet jasnije. To je dakle stanje neometanog opažanja o kojem ja
č
esto govorim kaoo "Jasnom Zapažanju" (Clear Awareness).U zabilježenoj povijesti bilo je nekoliko osoba koje su došle do stupnja prili
č
no jasnog vi
đ
enja Reliteta(vidi poglavlje Ranija U
č
enja). Ali njihove poruke, izre
č
ene govorom nekog drugog doba i neke drugekulture bile su nepromjenjivo iskrivljene tijekom vremena i uslijed prevo
đ
enja. I te poruke nudeduboku i smislenu perspektivu, ali ako ih se iskaže jasnije nekim fleksibilnijim modernim jezikom i ukulturno otvorenijem okruženju.Iza pojave svijeta objekata i sila, Realitet funkcionira kao kohezivno, me
đ
u djeluju
ć
e Jedinstvo. Prvopoglavlje opisuje to jedinstvo svega što postoji i Vaše mjesto u centru neprekidnog toka doga
đ
aja iodnosa koji tvore Vaše osobno iskustvo, Vaš život.
Trenutni set Pogleda na Realitet:
1.
 
Uvod: Širi uvid.2.
 
O borbi: Obožavanje borbe.3.
 
O svrhi: Što smjeram.4.
 
O sebstvu: Vi ste sve.5.
 
O strukturiranim uvjerenjima: Vi ste to što jeste.6.
 
O biti
č
ovjekom: Presko
č
ite pravila.7.
 
O vremenu: Nikad nije bilo, nikad ne
ć
e biti.8.
 
O
č
udima: Iznimke od onoga što stvarno nisu iznimke.9.
 
O bitku: Bitno revidiran pogled.10.
 
O novom dobu: Spremni ili ne....11.
 
O prikupljanju informacija: Ovo odbacite.12.
 
O ljubavi i vrijednostima: Viša hijerarhija.13.
 
O ovim izri
č
ajima: Srazmjerno jednostavna poruka.14.
 
O evoluciji: Izvor iza scene.15.
 
O mojem statusu: Odgovaraju
ć
a klasifikacija.16.
 
O rije
č
ima:
Č
uj ne,
č
uj ne!17.
 
O strukturi: Nastavite tražiti.18.
 
O strahu: Pogrešno usmjerena energija.19.
 
O mislima: Me
đ
ufaza.20.
 
O smrti: Zatvorite knjigu.21.
 
O
č
initi i biti: What can be or be done.O iluziji objektivnog realiteta: What is there?

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
arkade liked this
aj_na liked this
Mandalaman liked this
bbusac liked this
kbuckovski6947 liked this
mizsmost liked this
Nikola Carić liked this
iroggi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->