Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Komentarz Do Kpc

Komentarz Do Kpc

Ratings:
(0)
|Views: 4,378|Likes:
Published by Merczedes Emerson

More info:

Published by: Merczedes Emerson on Jun 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2011

pdf

text

original

 
 
POSTĘPOWANIE CYWILNE :SĄDOWE POZASĄDOWE
= droga sądowa
TRYB TRYBPROCESOWY NIEPROCESOWY
-
ART. 13§ 1 kpc
- katalog zamkniętydomniemanie trybu - rozpoznawanie spraw cywilnych procesowego drodze procesowego nieprocesowej: #sąd polubowny# komisja pojednawcza postępowanie postępowaniezwykłe odrębne-
ART. 13 §1 zd.2
(Tytuł VII ) – odstępstwa od trybu ogólnegoW postępowaniu cywilnym rozpatruje się
sprawy cywilne
( def. ust. )
Art. 1. kpc :
Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe
w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego
 prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustawszczególnych
Domniemanie drogi sądowej
( art. 2 kpc) – dopuszczalność drogi sądowej – podręcznik - droga sądowa – bezwzględna przesłanka procesowa dopuszczalność ch. Pozytywnym , jejdopuszczalność jest badana przez sąd z urzędu.KPC:
Art. 2. § 1.
Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są 
sądy powszechne
, o ile sprawy te nie należą dowłaściwości sądów szczególnych, oraz
Sąd Najwyższy
.
- obecnie nie ma w Polsce sądów szczególnych- SN nie jest sądem powszechnym ( ustawa o SN )- sądy powszechne: 1.) sąd rejonowy2.) sąd okręgowy3.) sąd apelacyjny
§ 1a.
W wypadkach wskazanych w ustawie czynności w postępowaniu cywilnym mogą wykonywać działającyw sądach referendarze sądowi. W zakresie czynności im powierzonych referendarze sądowi posiadają kompetencje sądu, z uwzględnieniem przepisów art. 5181 § 1 i 2.
§ 3.
Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym
sprawy cywilne
, jeżeli przepisy szczególne przekazują jedo właściwości innych organów.
 
1
 
Instytucja referendarza:
zob. ust. o ustroju sądów powszechnych
Art. 147. § 1.
Do wykonywania określonych w ustawach czynności należących do sądów w zakresie ochrony prawnej, a wszczególności postępowania w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów sądowych, w sądachrejonowych zatrudniani są 
referendarze sądowi.
 
Art. 149. § 1
. Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,2)jest nieskazitelnego charakteru,3)ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytmagistra lub zagraniczne uznane w Polsce,4)ukończył 24 lata,5)odbaplikacreferendarską i złożegzamin referendarski albo odbył aplikację sądową, prokuratorską,notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin, albo złożył egzamin referendarski.
§ 2.
Aplikacja referendarska trwa rok i kończy się egzaminem referendarskim.
Art. 150. § 1.
Stosunek pracy z referendarzem sądowym nawiązuje się na podstawie mianowania, z dniem określonym wakcie mianowania.
§ 2.
Referendarza sądowego mianuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa sąduokręgowego. Prezes sądu okręgowego przed wystąpieniem z wnioskiem o mianowanie referendarza sądowego zasięgainformacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.
§ 4.
Referendarz sądowy w zakresie wykonywanych obowiązków jest niezależny.
KPC:
Art. 3.
Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodniez prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.
- zasada sporności- zasada prawdy
Art. 5.
Sąd powinien udzielać stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lubradcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnychtych czynności i skutkach zaniedbań.
- gwarantuje równość stron procesowych- tutaj owa powinność oznacza obowiązek 
Art. 6.
Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.
- zasada ekonomii procesowej, wg niej postępowanie powinno być szybkie, niestety nie mawarunków do realizacji tej zasady
Art. 7.
Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkachwskazanych w ustawie.
- udział prokuratora
Art. 8.
Organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również brać udział wtoczącym się postępowaniu.
- udział organizacji społecznych
Art. 9.
Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony iuczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt.
- zasada jawności postępowania ( proces)
Art. 10.
W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowaniadążyć do ich ugodowego załatwienia.
- ugoda
2
 
Art. 11.
Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływaćsię w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialnośćcywilną.
- związek postępowania cywilnego i karnego
Art. 12.
Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnymalbo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym.
- postępowanie adhezyjne- roszczenia z postępowania
Art. 13. § 1.
Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych.
- domniemanie procesu- postępowanie odrębne
§ 2.
Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszymkodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
- odesłania- jeśli w trybie nieprocesowym coś jest nie rozstrzygnięte to stosować można przepisydotyczące procesu
POSTĘPOWANIE CYWILNE PROCESOWE:
I: Postępowanie pojednawczeII: Postępowanie zabezpieczająceIII: Postępowanie wykonawcze ( egzekucyjne )
Proces wszczyna się poprzez wniesienie pozwu – chodzi tu o pismo procesowe = pozew w formie pisemnej. Jedynie wyjątkowo kpc dopuszcza ustne wytoczenie powództwa.
Zawsze są dwie strony: 1.) powód – strona czynna2.) pozwany – strona bierna
Kumulacja podmiotowa - jeśli po danej stronie jest więcej osób,1 strona nie oznacza 1osoba
Dopuszczalny jest udział osób trzecich – a) interwencja ubocznab) przypozwanie
Merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy ( co do istoty) :-
wyrok 
-
nakaz zapłaty
Środki odwoławcze od orzeczeń merytorycznych :- apelacja- kasacja ( III instancja, w kpc jest to zwykły środek odwoławczy, a kpk jest tośrodek nadzwyczajny)
Skarga o wznowienie postępowania służy do obalania prawomocnych orzeczeń
Inne środki odwoławcze to zarzut, sprzeciw.
Sąd w toku sprawy wydawać może:
a)
Postanowienia:
 – są one wydawane w przypadku zaistnienia jakichś kwestiiwpadkowych, incydentalnych.- są one zaskarżalne – przysługuje na nie
zażalenie
 
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adriana Mazurkiewicz liked this
Nikodem Kotowski liked this
Krzysztof Kermes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->