Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
24.6.2010(2)

24.6.2010(2)

Ratings:
(0)
|Views: 313|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
DRUGO IZDAWE
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO KROZ RSVIJESTI
Zdravstvenoosiguraweza stanovnikeRS na odmorudvi je marke
^etvrtak 
24. jun 2010.
Broj12.243Godina
LXVII
Srpska ne}eodustatiod osnivawakomisi je za Sara jevo
странa
 4 
странa
7
странa
8
DANAS
Opet smi jewenpredsjednik Skup{tineop{tine[e kovi}i
POVOQNIJA SITU  ACIJA U VE]INI POPLAVQENIH PODRU ^JA SRPSKE
Legi jauskoro usrpskom"Alkatrazu"
странa
16
SrbijaFudbaleri Srbije u odlu~uju}oj utakmici u grupi Dizgubili od Australije rezultatom 1:2Godinama nema preciznih podataka o zaku pima za institu cije BiH 
31
OD POPLVA VE ]A  OD STO MI LI ONA KM
 
Obim elementarne nepogode ko ja je zadesila RS ni je zabiqe`en od kada seprate podaci o tome. [teta u poqoprivredi  utica }e na ukupan bruto dru{tveni proizvod, istakao Dodik Derventa odsje~ena vodom, a ci jela op{tina od utorka uve~e nema stru ju, ni vodu za pi }e. Te{ko stawe uModri~i, Srpcu,Bi jeqini i Prwavoru. U Kozarskoj Dubici {teta oko tri miliona maraka Stawe se dodatnokompliku je u mjestima Jawa i Novo naseqe Jawa, jer je zbogizlivawa istoimene rje~ice poplavqeno naseqe sa oko 12.000stanovnika, a u prekidu  je i magistralni put Bi jeqina - Zvornik
странe
2 i 3
Ugro`ena doma}instva u Lijev~e poqu 
Mnogi ugovori ko ji se sklapa ju na netransparentan na~in treba da se analizira ju da bi se do{lo do podataka na ko ji su na~in sklapani, kako se do{lo do enormnih ci jena i {ta se za tolike iznose dobi ja, naglasila Majki}eva
Niko ne zna na{ta tro{e 28mi li ona KM
странa
5
Golovima Kejhila i Holmana Australija savladala Anti}eve “orlove” ieliminisala ih sa Mundijala. Sudija Larionda iz Urugvaja u 90. minutu nijedosudio o~igledan jedanaesterac za Srbiju
странe
50 i 51
 
Srbija bezplasmana u osminu  finala
Du{anka Majki}
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
Vijesti dana
@eqko Kom{i} je legalan, ali nelegitiman predstavnik. Legitimniji je Es- kim za kojeg glasaju Hrvati, nego Kom{i} za kojeg oni ne daju glas.
Mirjana Kasapovi}, profesor zagreba~kog Filozofskog fakulteta
Boris Tadi}
Potvrdio dolazak u Srebrenicu 11. jula
ISTANBUL- PredsjednikSrbi jeBorisTadi}na javio je da  }e 11. jula
 u Srebreniciprisustvovatiobiqe`avawu15. go- di{wicezlo~inapo~iwenog nad Bo{wacima, prenosiSrna. Tadi} je, obra}a ju}i se na samitu{efovadr`avaProcesa saradwejugoisto~neEvrope u Istanbulu, podsjetio da je Skup{tinaSrbi jeusvo jiladeklaraci juko jom se osu|u je taj zlo~in i iznosisa u~e{}e i izviweweporodicama`rtava, te da nikadani jedanparlamentni jeuradione{tosli~no. On je naveo da, bez obzira na nacionalnost, ratnizlo~in- ci ne mogubitislavqeni kao hero ji i “ne sme im se apla-  udirati“.Tadi} je oci jenio da je politikaSrbi jeprema BiH pomo- gla da se napravipozitivninoviokvirdebatesciqem obezbje|ivawaboqe i sigurni jebudu}nosti za ovu susjednu zemqu.
Nikola [piri} i Dimitris Kurkulas
Napredak samo uz  unutra{we povjerewe
SA R JEVO- Sna `ni jiprogresBiH mo `ebitiostvaren  jedinoizgradwom
 unutra{wegpovjerewa, istakao je pred- sjedava ju}iSavjetaministara BiH Nikola[piri}ko ji je  ju~eprimio u opro {tajnuposjetu{efadelegaci jeEvropske  uni je uBiH DimitrisaKurkulasa. Kurkulas je za hvalio[piri}u na veomadobrojsaradwi u interesu{to ve}egprogresa u procesuevropskihintegra- ci ja BiH. Sagovornici su se dotakli i brojnihizazova sa ko jima se suo~ava BiH u budu}emperiodu, a [piri} je i ovomprilikomnaglasiova`noststalnogkretawa BiH na evropskomputu. Sa Kurkulasomju~e su se sastali i hrvatski ~lanPredsjedni{tva BiH @eqkoKom{i} i ~lan iz RS Neboj{aRadmanovi}.V.K.
BAWALU KA 
- Zamjenikministrainostranihposlo- vaRusi jeVladimirTitov trebalo bi ve~erasda stigne  u BiH, kazali su ju~e“Glasu Srpske“u AmbasadiRuske Federaci je u Sara jevu. - Titov}e do}ikasnonave- ~e u Sara jevo, a o detaqima posjete i sastancima jo{ ne- mapotpunihinformaci ja- rekli su u ambasadi. Premi jerRS MiloradDo- diknedavno je u razgovoru sa ambasadoromRusi je u BiH  AleksandromBocan-Har~en- komnapomenuomogu}nost posjeteTitova BiH i RS. Tokomsastankabilo je ri-  je~i i o prisustvuvisoke ruskedelegaci je na obiqe- `avawuDanaborca, 4. jula, na Kozari, kada}e biti obiqe`eno i 65 godinapo- bjede nad fa{izmom. V. K.
 Ambasada Ru sije
Vladimir Titov sti`e u Sara jevo
BR^KO
- Nadle`nostvisokogpredstavnika u BiH ValentinaInckani je da se mi je{a u rad akcionarskih dru{tava, jer to bi bilone- zamislivo u wegovojzemqi, pa tako i u BiH. Odlukeko je }e sprovoditiNarodnaskup- {tina RS ili Vlada RS susamo one odlukeko je su doni-  jelidoma}ipoliti~ari. Rekla je to “GlasuSrpske“ zamjenikpredsjeda- va ju}egDomanarodaParla- menta BiH Du{ankaMajki} komentari{u}iInckovu izjavu da Savjet za primjenu mira(
PIC
) ne}esqede}ese- dmicerazmatratiokon~awe supervizi je nad distriktom i da je za prestanakme|una- rodnognadzora nad distri- ktom, u skladu sa Kona~nom arbitra`nomodlukom za Br~ko, preostalo da budeis- puwen jo{ jedanpravno-te-  hni~kiuslov, a to je ugradwa u zakon RS obaveze o isporu- cielektri~neenergi je za distrikt.- Incko se upli}etamo gdje mu ni jenadle`nost i mnoge od wegovih`eqane}e bitiispuwene i ako on ovdjeostanesqede}ih sto godina- istakla je Majki}eva. Incko je posli jerazgo- vora sa gradona~elnikom Br~kogDraganomPa ji}em i predsjednikomlokalneskup- {tineMirsadom\apomre- kao da su lokalnipoli- ti~arispremni i sposobni da preuzmukormiloBr~ko distrikta i da ga vode u bu- du}nost.Supervizor za Br~koRa - fiGregori janna javio je da }e ve} idu}esedmiceisko - ristitisvo jaovla{}ewa i preduzetikonkretnemjere protivpo jedinihzvani~ni - ka“odgovornih za blokirawe izdavawalicence“ distribu- teruBr~kodistriktu u vezi sa nabavkomelektri~ne energi je.V. [.
2
~etvrtak, 24. jun 2010.
GLAS SRPSKE
PI[U: MARIJANA MIQI]
marijanam@glassrpske.com
DOPISNICI
krozrs@glassrpske.com
BAWALUKA- Situacija u ve}ini podru~ja RS, koja suod utorka ujutro pogo|enakatastrofalnim poplavama ju~e je bila ne{to povoqnijazbog prestanka padavina, alistawe je i daqe veoma te{ko u Derventi, Srpcu, Modri~i,Tesli}u, Prwavoru i Bije-qini.
Predsjednik Vlade RSMilorad Dodik ju~e je,pri-likom posjete poplavqenimpodru~jima u Jawi, rekao dapremaprvimprocjenama,{tetakojujepoplavananijelaop{tinamauSrpskojiznosivi{eodstomilionamaraka.Ocijenio je da}e{tetaupo-qoprivrediuticatinaukupanbrutodru{tveniproizvod.Dodik je rekao da}eVladaRS, poslijesagledavawasvihposqedicapoplavauRS, vid- jetikoji}eobimmjerapomo}ibitiusmjeren“mo`dapotpi-sivawemkatastarskogporezailinanekidugina~in“.
[tab Civilne za{tite
Poslije sjednice Repub-li~kog {taba Civilne za{-tite u Bawaluci, Dodik jerekao da obim elementarne ne-pogode,koja je zadesila RS,nije zabiqe`en od kada seprate podaci o tome.Vlada RS na telefonskojsjednici u utorak kasno uve~edonijela je odluku da izdvoji2,5 miliona maraka inter-ventne pomo}i op{tinama uRS koje su pogo|ene poplavama.- [tab je utvrdio da jestawe ugro`enosti bilo na- jkriti~nije u utorak i da sesituacija smiruje. Padavine subitno smawene, {to je dovelodo smirivawa vodotokova ipovla~ewa u odvodne kanale ikorita. O~ekujemo da }e sesituacija bitno stabilizovatido vikenda - rekao je Dodik,koji je i komandant [taba.Istakao je da je za ugro-`eno podru~je u ovom trenutkupotrebno obezbijediti 1.200paketa hrane i vode, vi{e od4.000 }ebadi, 1.000 kanistera zavodu i 300 kreveta za smje{tajqudi koji su se moralievakuisati usqed poplava.[tab je zadu`ioRepub-li~ke robne rezerve da seanga`uju, zajedno sa Crvenimkrstom, kako bi se utvrdili op-erativni planovi pomo}i uokviru Direkcije za robne rez-erve i Direkcije za puteve RS.Predsjednik RepublikeSrpske Rajko Kuzmanovi} pod-r`ao je program aktivnosti naza{titi i sanaciji ugro`enihpodru~ja koje su usagla{ene nasjednici Republi~kog {taba.Direktor Republi~ke up-rave civilne za{tite Mil-imir Doder rekao je da je ju~enajkriti~nije bilo na podru~juDervente,gdje je oko 1.000 ob- jekata pod vodom.- Anga`ovane su specijalne jedinice civilne za{tite,Ronila~ki klub “Buk“,Oru`anesnage da sa ~amcima rade naevakuaciji stanovni{tva - kazao je Doder i dodao da je kriti~noi na podru~ju Modri~e, Tesli}ai Srpca.U op{tinu Derventa ju~ese nije moglo u}i, niti iz weiza}i jer su svi putevi u ovomgradu pod vodom, a vodeni talas u no}i izme|u utorka i srijedepoplavio je vi{e od 1.000 ku}a uz obalu Ukrine.Evakuisano je ugro`eno stanovni{tvo komepripadnici Civilne za{titei OS BiH dostavqaju hranu,vodu i lijekove.Najugro`enijasu naseqa Omeragi}i, Lug iJasenke, a pod vodom je i indus-trijska zona, kao i glavnatrafo-stanica, zbog ~ega ci- jela op{tina od utorka uve~enema struju, a nema ni vode zapi}e.Zbog visokog vodostaja uprekidu je saobra}aj preko obamosta na Ukrini. Na osnovuzahtjeva RUCZ i ministarodbrane BiH Selmo Cikoti}donio je odluku o stavqawu ustawe pripravnosti dijela OS
DERVENTA 
blokirana, bezstruje, vode itelefonskih linija
INCKO:
U zakon RSugraditi obaveze o isporuci struje
Reakcije na najavu visokog predstavnika da
PIC
ne}e razmatrati okon~awe supervizije
Incko se upli }e gdje nema na dle `nost
Obim elementarne nepogode koja je zadesila RS nije zabiqe`enod kada se prate podaci o tome, rekao Dodik. Situacija u Derventiravna katastrofi. Te{ka situacija u Modri~i, Srpcu, Bijeqinii Prwavoru. U Kozarskoj Dubici {teta oko tri miliona KM
Poplave na sve strane, u gradovima nema struje, voda nije za pi}e, telefonske linije u prekidu... Mogu samo da zamislim kako je qudima kojima su po- plavqene ku}e i imawa ili je uni{teno sve {to su posijali, {to je trebalo da im bude izvor prihoda.
Email: petra-cickovic@yahoo.com
Lijepa je vijest da je u Srpskoj u posqedwa tri mje- seca oko 5.000 mawe nezaposlenih. Naro~ito me raduje ta ohrabruju}a informacija, jer sam apsol- vent i uskoro }u u potragu za poslom.
Email: voxbitsi@hotmail.com
www.glassrpske.com
Kurku lasi [piri}
Povoqnija situacija u ve}ini
[teta od poplava
F O  O : G   L  S  S  S 
Telefoni
Zbog prekida opti~kihkablova, prekinut je tele-fonski saobra}aj fiksne,mobilne i internet mre`eza op{tine Derventa,Vukosavqe i Modri~a, sao-bra}aj mobilne telefonijeza op{tine Tesli} i[amac, te fiksne i inter-net mre`e za op{tinu Brod.U prekidu je i akademskamre`a SARNET, te za-kupqeni E1 linkovi napravcima Bawaluka -Zvornik, Bawaluka - Sre-brenica, Bawaluka - Ko-zluk, Bawaluka - Stanari,Bawaluka - Glavi~ice iBawaluka - Pale.
Sjednica Republi~kog {taba Civilne za{tite u Bawaluci
FOTO: GLAS SRPSKE
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 24. jun 2010.
3
ISTANBUL - [ef bugarske diplomatije Nikolaj Mladenov izjavio je na Samitu {efova diplomatija zemaqa u~esnica Procesa za saradwu u jugoisto~noj Evropi u Istanbulu da je stabilnost i suverenitet BiH od posebnog zna~aja za region. Mladenov je uputio apel Sarajevu za prevazila`ewe svih prepreka za pregovore o ~lanstvu u
NA TO
, prenosi Srna.Bugarski mediji su prenijeli da je Mladenov naglasio da sve balkanske zemqe moraju biti ~lanice EU i
NA TO
-a.
Mladenov: Stabilnost BiH od posebnog zna~aja za region
Haris Silajxi}
Odluka zabezviznire`im
SA R JEVO-
Predsjedava-  ju}iPredsjedni{tva BiH HarisSilajyi}rekao je u Istanbulu da je BiH ispu- nila sve uslove za libera- lizaci juviznogre`ima sa EU i da o~eku jepozitivnu odluku o ovompitawu, po- sli jeoptimisti~nihizjava zvani~nikatokomnedavno odr`anogministarskogsas- tanka u Sara jevu pod nazi- vom “EU - zapadniBalkan“, saop{teno je iz kabineta predsjedava ju}egPredsje- dni{tva BiH. V. K.
Ahmetovi} - Turtelbom
Ukidawe vizaza mandataBelgi je
SA RA  JEVO-
Ministarbezbjednosti BiH Sadik  Ahmetovi}ju~e je u Briselu od ministraunutra{wih poslovaBelgi jeAnemie Turtelbom i dr`avnogse- kretara za migracionu i azilantskupoliti kuMe le- nioraVateletadobiouvje- ravawa da }e odluka o ukidawuviznogre`ima za gra|ane BiH biti na dne- vnomreduSavjeta EU tokom belgijskogpredsjedavawa, prenosiSrna.
Dom naroda PS BiH
Imenovawedirektora  Agenci je
SA R JEVO-
Dom narodaParlamentarneskup{tine BiH danas bi u Sara jevu trebalo da imenu jevr{ioca du`nostidirektoraAgen- ci je za prevenci jukorupci-  je i koordinaci juborbe protivkorupci je. Predsta- vni~ki dom BiH na sjedni- ciodr`anoj21. aprila za v.d.direktoraantikorupci- oneagenci jeimenovao je zamjenikaministrabezbje - dnosti BiH Mi juKre{i}a, prenosiSrna.
PDP
Reformapenzijskogsistema
BAWALU KA-
Potpred-sjednikPDP-aBranislav Borenovi}izjavio je ju~e u Bawaluci daova strankasmatra da je polo`ajpen- zionera u RS najlo{i ji u posqedwihdesetgodina i da je zbogskoroistogbro-  japenzionera i zaposlenih staweneodr`ivo, javila je Srna. Zbogtoga je reforma penzijskogsistemaneop ho- dna, istakaoje Borenovi}.
Vijesti
Utvrditi istinu o zlo~inima na tlu NDH 
BAWALU KA-
Premi jerRSMiloradDodik oci jenio je u pismuUdru`ewu“Jadovno1941“ da je utvr|ivawepotpuneistine ogenocidu po~iwenom na tlu usta{ke NDHnajmawe i je- dino{to se mo`eu~initi za na{enevino postradalesunarodnike, ro|ake, kom{i je i pri jateqe.- Komemorativniskupnevinostradalim `rtvamaJadovnaje dan je od na~ina da se od zaboravasa~uva juuspomene na stradale, ali i prilika da se poru~i da ni nasilnizaborav i deceni jepre}utkivaneistinenisupromi je- nili~iwenice- naveo je Dodik, prenosi Srna.
Patri jarh za hvalio  “Srbi jagasu“
BEOGRAD-
Pa-tri jarhsrpskigo-spodinIrinejza hvalio je gene- ralnomdirektoru “Srbi jagasa“ Du- {anuBa jatovi}u na podr{ciko juto javnopreduze}e pru`a SPC, preni jele su agenci je. Patri jarh, ko ji je Ba jatovi}aprimio u Patri jar{i ji,  je u razgovorupodr`ao rad nacionalnegasnekompani-  je i pri hvatiopoziv da tokomseptembraposjeti “Srbi jagas“.
Pri hva }eno priznawe Frane Relote
BAWALU KA 
- Sudskovi je}ebawalu~kog Okru`nogsudapri hvatiloje sporazum o pri- znawukriviceko ji je sa Speci jalnimtu`i- la{tvom RS zakqu~ioFranoRelota (55) iz Zenice, sa u~esnik u prevarifirme“Dep-ot“u  januaru2009. kada je sa ra~una ove firmeukra- denovi{e od 300.000 KM.Prema tom sporazumu, Relota}e provesti~e- tirigodine u zatvoru. Istovremeno je na ro- ~i{tuzatvorenom za javnostvi je}epo ~etvrti put odbacilosporazumsa MilutinomGa ji}em (41), biv{imvisokorangiranimslu`benikom za internetbankarstvobawalu~keUnikredit banke.N. T.
BiH na podru~ju Dervente iwihovom anga`ovawu u slu~ajupotrebe.Vi{e autobusa, ka-miona i automobila zaus-tavqeno je u Derventi.Na~elnik op{tinskeCivilne za{tite DragoqubKuki} rekao je da je situacija u ovom gradu ravna katastrofii da se ne pamti kada jepoplava ovakvih razmjera zade-sila Derventu.Ju~e oko ~etiri ~asa rijekaBosna kod Modri~e izlila se izkorita i poplavila doma}in-stva u mjestima Koprivna iVrawak a najte`a situacija je uizbjegli~kom nasequ Dobor,odakle je evakuisano vi{e od300 doma}instava. Buji~ne vodesu oslabile, ali se voda u graduzadr`ala u ve}ini ulica.Te{ka situacija je u nase-qima Skugri}, Dobriwa,Kladari Gorwi i u izbjegli~komnasequ Modri~a tri,gdje jevi{e stotina doma}instavapoplavio lateralni kanal.Di- jelovi grada su bez struje.
U Bijeqinivanredno stawe
Na podru~ju Bijeqinaprogla{eno je vanredno staweodbrane od poplava koje su zah-vatile veliki dio Semberije,odlu~eno je na vanrednoj sjed-nici [taba Civilne za{tite.- Stawe se dodatno komp-likuje u mjestima Jawa i Novonaseqe Jawa, jer je zbog izli-vawa istoimene rje~icepoplavqeno kompletno naseqesa oko 12.000 stanovnika, a uprekidu je i magistralni putBijeqina - Zvornik-rekao je{ef Odsjeka Civilne za{tite u Bijeqini Drago Risti}.Evakui{u se stanovnici Jawe,Novog naseqa Jawa, kao i po- jedinci u Dowoj ^a|avici,Dowem Dragaqevcu, Vr{animai Novom.Na podru~ju Semberijevi{e od stotinu lokalnihputeva je poplavqeno, a podvodom su ku}e i oranice.Vi{e od 360 doma}instavaprwavorske op{tine bilo jepoplavqeno,a u poslovodstvuRibwaka “Prwavor“na Ukrin-skom lugu,gdje se situacija sta-bilizuje,procjewuju da je {tetana o{te}enim nasipima ~etirimiliona maraka.U op{tini Prwavor pro-gla{eno je stawe elementarnenepogode. Odluku je doniona~elnik op{tine Darko To-ma{.[ef op{tinske Ci-vilne za{tite Milenko Mi-livojac rekao je da su vanrednemjere preduzete, jer su {tete napoplavqenim podru~jimaogromne.Dva mosta su uni{tena, atri o{te}ena. Na podru~juop{tine Prwavor poplave supri~inile oko 60 odsto {tetena poqoprivrednim usjevima, usto~nom fondu, na privrednimi privatnim objektima i mjerese milionskim iznosima.U gradskim naseqenimmjestima Vijaka i Omladinskonaseqe, te ulicama Bawalu~kai @ivojina Preradovi}a,poplavqeno je oko 200doma}instva i oko 20 privred-nih subjekata. Vodostaj rijekeSane ju~e je u Prijedoru izno-sio 475 centimetara i bio jenajve}i u posqedwih deset go-dina. Na~elnik op{tineMarko Pavi} ju~e je obi{aopoplavqena podru~ja u nase-qima Tukovi, Ra{kovac i Go-mjenica.U Kne`ini, centru jedneod mjesnih zajednica op{tineSokolac, poplavqeno je neko-liko ku}a, nakon {to su se izsvog korita izlili rijekaBio{tica i potok Kne`ak. Bu- jica je blokirala ~etiri poro-dice.Rijeke Vrbawa i Jo{avkapostepeno se povla~e u svojakorita,a za sobom su ostavilepravu pusto{. [teta jevi{emilionska.U Hidrometeorolo{komzavodu Republike Srpskepotvrdili suda je 22. junazabiqe`en istorijski maksi-mum vodostaja rijeke Vrbawekoji je iznosio 527 cm.Stawe na poplavqenompodru~ju srba~ke op{tine po-staje sve dramati~nije,jer se uno}i izme|u utorka i srijedepod vodom na{lo oko 130doma}instava.U selu Poveli~poplavqeno je 40 doma}in-stava, a voda je zahvatila i dionaseqa Ina|ol,gdje se eva-kui{u pili}i iz peradarskihfarmi.Po ~etvrti put ove godinepoplavqena je i Vrbaska ulica u Srpcu,gdje se pod vodom na-lazi oko 20 doma}instava.Po-novo ugro`ena postrojewa“Elektrodistribucije“.Vrbas je poplavio i ne-za{ti}ena podru~ja Kukuqa,Lili}a i Razboja,gdje je ugro`eno 30 doma}instava, kaoi nekoliko stotina hektaraobradivog zemqi{ta pod usje-vima. I u naseqima MaliSitne{i i Dvorine voda je u{la u 40 ku}a,a usjevi su go-tovo uni{teni.VodostajrijekeBosneuDobojuju~e je u osam ~asovaiznosio420 centimetaraiza80 centimetarani`ijenegou utoraku21 ~as. Rijeka Bosna je u prethodnadvadanapoplav-ilapoqoprivrednozemqi{tenizvodnoodDoboja.U Kozarskoj Dubici stawese normalizovalo, a pritokeUne se povla~e u svoja korita.Na~elnik op{tine KozarskaDubica Nino Jauz izjavio jeda je prema preliminarnimprocjenama, {teta oko trimiliona maraka.U Petrovu je zaplavqenooko 300 doma}instava,a voda je u{la u prizemqe deset stam-benih objekata. Vodostaj rijekeSpre~e raste zbog ispu{tawavode iz jezera Modrac, doknivo buji~nih voda opada.Napodru~juKotorVaro{a ukinutovanrednostawe, jerseVrbawaipritokepostepenopovla~e, ostavqaju}i{tetu.Ki{a je prouzrokovala ve-like probleme i stanovni-cima op{tine Ugqevik.
[TETA NA 
nasipima Ribwaka“Prwavor“ ~etirimiliona maraka
Na magistralnom putu Br~ko -Bawaluka, u mjestu Krep{i},saobra}aj je potpuno obus-tavqen zbog izlivawa rijekeDrenove, saop{teno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.Saobra}aj je trenutno obus-tavqen i na putnim pravcimaLopare - ]eli} i Vr{ani -Crwelovo.Na ve}ini putnih pravaca u Re-publici Srpskoj i FBiH sao-bra}a se ote`ano zbog velikekoli~ine vode po kolovozu.Saobra}aj je prekinut na putuBijeqina - Zvornik, u mjestuJawa, Bijeqina - Br~ko u mjestuVr{ani, Derventa - Prwavor umjestima Mi{kovici iTrome|a, te Modri~a -Grada~ac u mjestu Skugri}.Saobra}aj je obustavqen naregionalnim putevimaGrada~ac - Gra~anica,Modri~a - Doboj u mjestimaOsje~ani i Vrawak, [amac -Lon~ari u mjestu Lon~ari, tena magistralnom putu Doboj -Modri~a u mjestu Rite{i}.Zbog odrona, na magistralnimputevima Doboj - Derventa,Prijedor - Kozarska Dubica,^elinac - Tesli} na dioniciUkrina - Klupe saobra}aj seodvija ote`ano, naizmjeni~nojednom trakom.
SAOBRA]AJ
F O O : G   L  S  S  S 
poplavqenih podru~ja Republike Srpske
ve}a od sto miliona KM
Jawa

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->