Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cbs Observer Marts 2010

Cbs Observer Marts 2010

Ratings:
(0)
|Views: 125|Likes:
Published by khuset

More info:

Published by: khuset on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

CB SO B S E R V E R2
avis for copenhagen business school – handelshøjskolen
marts 2010
karakterklager - 2
cand.merc. adgangskrav - 4-7
moodle og e-læring - 12-13
in english - 16-20
Med et gratis studiemedlemskab i CA kan du ikke bare sikre dig 13.368 kr. ekstra, når du afslutter din uddannelse.
Du får også en række unikke medlemsfordele, som hjælper dig i topform til din fremtidige karriere. Bliv gratis
studiemedlem i CBS’ernes a-kasse nu og få dagbladet Børsen gratis i 4 uger på www.ca.dk/studiemedlem.
KARRIEREKOM
PETENCEFORS
IKRING
* Tilbuddet gælder i en begrænset periode og kun for CA’s studiemedlemmer (og nye dimittender) i husstande, der ikke har haft abonnement på Børsen de sidste 6 mdr.
MelddigindN
Uogfå
BØRSENgrati
si4uger*
Webavisen lukker, papirudgaven fortsætter
Valget mellem pest og kolera blev truffet – og det blev cbsobserver.dk, der blev lukket efter kun halvandet år online på CBS
Fremtiden for CBS’ redaktionelt
uafhængige medie bliver, at CBS’
snart 32-årige avis CBS OBSERVER
fortsætter. Det bliver webavisen
cbsobserver.dk, der lukker. Bag
beslutningen stod en fuldstændigt
enig Avisbestyrelse bestående af to
repræsentanter fra CBS’ videnska-
belige personale, to repræsentanter
fra CBS’ teknisk-administrative per-
sonale og to repræsentanter fra CBS
Students. Rektors repræsentant i
Avisbestyrelsen havde meldt afbud.
Inden beslutningen blev truffet,
havde Avisbestyrelsen gennemgået
resultaterne af den vejledende
læserundersøgelse, der var blevet
lagt på webavisen. Der var kom-
met godt 650 besvarelser ind, og
i udgangspunktet var resultatet, at
respondenterne satte størst pris på
papiravisens indhold, men at fler-
tallet – 56 procent mod 40 procent
– helst ville bevare webavisen.
Avisbestyrelsen gav udtryk for, at
det ikke var en valgsituation, man
have ønsket at stå i, og lagde til
grund for sin beslutning, at det var
den eneste ansvarlige, redaktionens
økonomiske og mandskabsmæssige
situation taget i betragtning.
Beslutningen er efter sin offent-
liggørelse på webavisen blevet kri-
tiseret samme sted. Avisbestyrelses-
formand Kurt Jacobsen forholder
sig til kritikken og uddyber beslut-
ningen yderligere inde i bladet.
Af Bjørn Hyldkrog
Foto: Rie Neuchs
avisd ø d
Læs mere side 8
avis for copenhagen business school – handelshøjskolen
2
Der kommer nye regler for at klage
over eksamenskarakteren. De nye
regler betyder, at hvis man som
studerende i fremtiden klager over
en karakter, så kan man ende op
med et dårligere resultat, end da
man sendte sin klage af sted. Man
kan altså klage over et 7-tal og
ende med et 4-tal. Eller man kan
klage over et 2-tal og risikere helt
at dumpe eksamen.
Som udgangspunkt har man den
karakter, man har fået. Også selv
om man klager:
- Det, der er den store foran-
dring, er, at hvis man siger ’ja
tak’ til en ombedømmelse eller
omprøve, så er der en risiko for, at
karakteren kan blive sat ned, hvis
eksamensbesvarelsen reelt set er
dårligere end den karakter, man
oprindeligt fik, forklarer Thomas
Werner Hansen, chefkonsulent i
Uddannelsesdekanatet.
Klager med og uden risiko
Der er en meget klar årsag til, at
studerende ikke tidligere har kun-
net få sat karakteren ned, når de
klagede.
- Ombudsmanden har påtalt, at
der ikke bør være nogen risiko ved
at klage over en forvaltningsmyn-
digheds afgørelse. Dette skyldes
det almindelige forvaltningsretlige
princip om, at når en myndighed
har afgjort en sag, så har borgeren
en berettiget forventning om ikke
at blive stillet dårligere end den
afgørelse, hvis de klager. Det er så
forvaltningsmyndighedens ansvar at
træffe den rigtige afgørelse første
gang. Derfor har vi heller ikke kun-
net sætte karakteren ned tidligere,
forklarer Thomas Werner Hansen.
Den nye regel
betyder, at den
studerende kan
få et tilbud om
ombedømmelse
eller omprøve,
når der klages
over en karakter.
Hvis den stude-
rende siger ja til
dette, er der en
risiko for at få
sat karakteren
ned.
- Den nye
regel er ikke så
slem, hvis man
som i dag kan
klage til eksami-
nator, der med
det samme kan
sætte karakteren
op, hvis der er grundlag for det,
eller hvis der er begået en fejl.
Men hvis den nye procedure også
kræver en ombedømmelse for at få
sat karakteren op, så er det et pro-
blem, siger CBS Students’ formand,
Emil Fuglsang, og fortsætter.
- Men det største problem ved
den nye regel er, at den kan skabe
utryghed hos de studerende, og
det er et meget uheldigt set fra et
uddannelsespolitisk perspektiv.
Klagesystemet må aldrig skabe
usikkerhed og utryghed for de stu-
derende.
Stadig umiddelbart ’gratis’
Studenterformanden understreger,
at det ikke er nogen ’walk in the
park’ at klage over en karakter. De
studerende skal bruge rigtig mange
arbejdstimer på at gøre klagen
præcis og argumentere for klage-
grundlaget.
- Allerede som reglerne er nu,
skal man som studerende tænke sig
godt om, før man klager. Derfor er
det uheldigt, hvis
den nye regel
fraholder nogle
studerende for at
bruge klagesyste-
met, mener Emil
Fuglsang.
Thomas
Werner Hansen
er grundlæg-
gende enig i
CBS Students-
formandens
betragtninger,
men han tror
ikke, at den nye
regel vil forandre
særlig meget.
- Den nye
regel er fornuf-
tig, men det er
forkert at sælge
reglen på, at den vil forhindre
mange klager over karakteren. I
første omgang er det stadig ’gratis’
at klage. Det skal det også være,
for vi må ikke ende i en situation,
hvor det føles utrygt at klage, heller
ikke selv om vi på CBS har mange
grundløse klager, der koster alt for
mange penge, siger Thomas Werner
Hansen og påpeger:
- Det gode ved den nye regel
er, at der nu kommer til at gælde
de samme regler for klager over
karakteren uanset, hvilken uddan-
nelse man går på. Hvis man
som studerende klager over en
karakter, behandles klagen frem-
over ens, uanset om man læser
på CBS, et gymnasium eller på
Ingeniørhøjskolen. Det er en stor
fordel, både administrativt men
også retssikkerhedsmæssigt, og
det har jeg personligt efterspurgt i
mange år.
Ressourcekrævende klager
Rektorkollegiet skrev allerede i
2008 i et brev til Ministeriet, ”… at
det danske klagesystem er meget
omkostningskrævende. De stude-
rende kan klage over alt, og mens
universiteterne bruger rigtig meget
tid og ressourcer på at behandle
klager fra universiteternes side,
så er det som oftest fuldstændig
omkostningsfrit for den stude-
rende.”
I forbindelse med høringen over
lovforslaget i december 2009 var
Rektorkollegiet da også tilfredse
med forslaget til den nye regel.
Emil Fuglsang advarer mod at
lade uddannelsespolitik blive styret
af økonomiske hensyn.
- Økonomisk set kan det godt
give mening at lave denne regel,
for det er dyrt at behandle for
mange grundløse klager. Men det
må bare ikke blandes sammen med
sikkerheden i uddannelsessystemet.
En studerende må aldrig blive utryg
ved at klage. Ønsket om færre
klager må aldrig resultere i frygt
og usikkerhed. Det vil være meget
uheldigt, mener han.
Thomas Werner Hansen regner
nu heller ikke med, at den nye
regel kommer til at udmønte sig i
en stor besparelse for CBS. Han for-
venter faktisk, at den vil medføre,
at der måske bliver mere at lave i
fremtiden.
- Nu kender vi endnu ikke den
nye procedure, men den vil efter
min mening give mere bureaukrati,
fordi der kommer en sagsgang
mere end i dag, siger Thomas
Werner Hansen.
Kan det betale sig at dumpe?
Den nye regel kan måske være en
fordel for nogle studerende, der er
meget kede af at have et 2-tal stå-
ende på eksamensbeviset. Den nye
regel gør det nemlig også muligt at
klage over, at karakteren er for god
– og på den måde kan man klage
sig til en reeksamen.
Emil Fuglsang kan godt se et lille
potentiale i at klage for at dumpe,
men kan ikke sige noget om
omfanget.
- Der er mange, der ikke er glade
for at have et 2-tal stående på eksa-
mensbeviset. Når man klager over
karakteren, kan det derfor være en
fordel, hvis man også har mulighed
for at dumpe. Enten beholder man
sit 2-tal, ellers bliver karakteren sat
op til et 4-tal – og hvis ikke det,
så kan man dumpe og så få en ny
chance. Sådan en fejl i systemet
eksemplificerer de mangler og den
bureaukratisering, som den nye
regel medfører, siger CBS Students-
formanden.
Thomas Werner forventer ikke,
at der kommet et stort antal klager
over for høj en karakter.
- Jeg frygter ikke den form for
klager. Men det er da klart, at der
er nogle, der hellere vil dumpe
med ret til reeksamen frem for
at få et 2-tal på eksamensbeviset.
Det er dog så besværligt at skulle
hele klagesystemet igennem for at
dumpe, at jeg har svært ved at se,
at det kommer til at blive et stort
problem, siger Thomas Werner
Hansen, der forventer, at den nye
regel kommer til at gælde fra efter-
årssemestret:
- Eventuelle klager over forårets
eksaminer bliver ikke berørt af reg-
len. Den er endnu ikke vedtaget,
men det er jeg ret overbevist om, at
den bliver. Derefter skal selve pro-
ceduren skrives ind i eksamensbe-
kendtgørelsen. Så vi ved i øjeblik-
ket ikke præcist, hvordan det nye
klagesystem kommer til at se ud på
CBS fremover.
1
Klage op og klage ned – nye regler
Måske skal man tænke sig om to gange i fremtiden når man sender en klage over karakteren af sted. Fremover kan
karakteren nemlig blive sat ned, hvis man siger ja til ombedømmelse eller omprøve. Universiteterne er tilfredse
med ordningen, for det koster mange penge at besvare grundløse klager. CBS Students er bekymrede
Af Christina D. Tvarnø
Tegning: Niels Poulsen
karak terafvigelser
Hvorfor nye regler
Grunden til, at den nye regel er kommet på tale, er, at Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i 2009 indgik en aftale om,
at reglerne for eksamensklager skulle ændres. Fremover skal der i
Danmark gælde ens regler for klager over karakteren uafhængigt af,
hvilken uddannelse man går på.
Undervisningsministeriets lovforslag er netop blevet vedtaget i
Folketinget. Videnskabsministeriets lovforslag har været i høring og
skal førstebehandles i Folketinget her i februar.
Den nye regel er
fornuftig, men det er forkert
at sælge reglen på, at den
vil forhindre mange klager
over karakteren. I første
omgang er det stadig ’gratis’
at klage. Det skal det også
være, for vi må ikke ende i
en situation, hvor det føles
utrygt at klage, heller selv
om vi på CBS har mange
grundløse klager, der koster
alt for mange penge.
Thomas Werner Hansen
chefkonsulent i
Uddannelsesdekanatet
Hvadmenerdu
,2?
Jegstavedee
ndda
mitnavnfork
ert!
Dumpmigså!
Rolignu!
cbs observer 2 marts 2010
3
Sig O Mo.
If yOu’re One Of a kInd lIke PIa, yOu cOuld be the One.
Pi joi Mkis & comp i 2007, sig  gig
iio   wo op oos. S m o  ig p. O
omp is ivov i mo   os pojs wowi visig
ig ompis. O ms p is vop  impm soios o
impo  ompx poms oss i siss – o  go.
cosig is  xiig jo wi g oppoiis o pso
 possio vopm,  i is o o vo. I s miio,
ommim   wi o s. I qis miio s w s .
I o v s qiis  v js g o  o o –
o o   o w’ sig.
fo  iomio, ps visi o w si www.mis. o
 o riig cooio M nis o 3337 8126.
appiio so  s o:
Mkis & comp
a.: M nis
V S 14
1061 copg k,
o mi M_nis@mis.om
Pia Mortensen
Mba, asi g Soo o Mgm
Ms o Si, copg bsiss Soo
commi Spiis, t dpm,
ro dis emss i Sigpo
bsiss S o  y, dm 2006
ejos og ws, is wi mi 
is  is o o vig  sig
os  i
nx go: l o sp Ii  go o 
pigimg i  Ps

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->