Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kozma Szilárd: A 10 Egyetemes törvény

Kozma Szilárd: A 10 Egyetemes törvény

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,163|Likes:
Published by Joo_Violetta
A Kybalionból ismert 7 törvény részletes leírása Kozma Szilárd metafizikusi -asztrológusi megfigyelései, tapasztalatai alapján, plusz 3 általa felfedezett egyetemes törvény.
A Kybalionból ismert 7 törvény részletes leírása Kozma Szilárd metafizikusi -asztrológusi megfigyelései, tapasztalatai alapján, plusz 3 általa felfedezett egyetemes törvény.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Joo_Violetta on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
Kozma Szilárd:
A 10 Egyetemes Törvény
A TEREMTÉS TÖRVÉNYE, ILLETVE A TEREMTŐI LÉTKÉPZELETMÁGIKUS EREJÉNEK A TÖRVÉNYE. A mágikus erejű Személyiöntudat és képzelőerő törvénye.
A Szellemi létezés és erőhatás mindenkori elsődlegességének és a teremtő -mágikus - erejű képzeleti hatásoknak a (Minden felszíni látszat ellenére való!)minden más hatások fölötti hatóerejének a törvénye. A teremtett világnak, alétfolyamatoknak és minden nemű szellemi, gondolati, pszichikai és fizikai jelenségeknek az Abszolút (isteni) Imagináció, valamint az emberi imaginációáltali teremtődésének, létrejövésének és kiteljesedésének a tőrvénye. Azegyetemes (Isteni) megnyilvánulási vágy által keletkező képzelőerő és az emberivégyak által irányított képzeleti erőnek az immanenes (automatikus)hatóerejének a törvénye.A hétköznapi életben ez nem más mint a fizikai és a pszichikai jelenségeknek és folyamatoknak, a vágyaknak és a gondolatoknak, az egyéni és a csoportos
 
akarat és az egyéni képzelet hatására történő keletkezésnek, változásának éskimúlásának, valamint az anyagi és a pszichikai jelenségeknek és folyamatoknak az egyéni szellemi erő általi, illetve az öntudatlan személyi vágyak és a tudatosakarat által működtetett, (automatikusan) mágilkus erejű emberi képzelet általimegváltoztathatóságnak és befolyásolhatóságának a törvénye. A mágia tőrvényetulajdonképpen a felnőtt korú embereknek a sorselemei és sorskörülményeimegteremtésben való közvetlen részvételének és ezért személyi felelősségének atörvénye, Ezért a személyi öntudat zavartalansága szükségének a törvénye is,lletve, a személyi identitástudat mágikus erejének: az egyéni imagináció teremtőhatalmának a tőrvénye.E törvény alapján, a világegyetem alaptermészete MÁGIKUS, vagyis szellemiirányítású. Hamvas Béla megfogalmazása szerint: „a valóság természetemágikus”.
Ezért mindaz és minden, ami létezik és megnyilvánul a létbenvoltaképpen Szellem. Minden a Szellemből születik, a Szellemhez tartozik,Szellemből van és végül a Szellembe tér vissza (Kybalion).
Ezt a törvényt,vagyis a hatásait és a következményeit nem lehet eléggé hangsúlyozni és eléggékomolyan venni. Ennek a törvénynek az ismeretében tudomásul kell vennünk,hogy
a Teremtő Szellem által TEREMTETT OBJEKTÍVVILAGEGYETEM TERMÉSZETE nem a gazdasági jellegű, tehát nem azegyetemes lét természete. De még csak az emberi élet- és sorsrendezésilehetőségek sem az embernek a megélhetési szükségeinek, élvezeti, vagykényelmi haszonelvének az ésszerűsége szerint alakulnak, hanem az egyesembernek a tudattalan vagy tudatos képzeleti tevékenysége és a veleközvetlen, vagy áttételes kapcsolatban álló személyek képzeletitevékenységének az összhatásaként! Vagyis nem a pragmatikus racionalitásaz irányító elve a sorshelyzeteink kialakulásának. – „Az én utam, nem a teutad. – Mondja a seregek Ura.” Láthatjuk tehát, hogy az élet- éssorskörülményeinket létrehozó Isteni képzelőerőnek a hatás-logikája(hatásmechanizmusa) nem teljesen objektív, mivel a mi egyéni szubjektívképzelőerőnknek, még ha a legtöbb esetben a részünkről önkéntelenül ésöntudatlanul is, de része van a sorsunk alakulásában!
És persze: ez amágikus sors- hatásmód nem is érzelmes, nem is esztétikus, és nem polgárianmorális, de még csak nem is misztikus ahogy azt képzeli a materialista tudós,vagy a vallásos ember, hanem egyszerűen csak rendkivülien összetett.
 
Közöseredő szerint ható!A világegyetem keletkezésének és fennmaradásának – működésének ez, amágikus alaptermészete és működési elve tehát, egyrészt objektív és az abszolútimagináció működteti. Másrészt szubjektíven mágikus is, mivel a mi és a velünk valamilyen közvetlen, vagy áttételesen közvetett sors-kapcsolatban állószemélyeknek a tudatos, vagy tudattalan MENTALIS tevékenysége által, mimagunk is – még hogyha igen csekély mértékben is, de - befolyásoljuk azegyetemes létezés működését és így részben hozzá járulunk a sajátsorshelyzeteink kialakításához. Ennek a szellemében, érthető talán, hogy azAbszolút Szellem és ezáltal a Teremtő Imagináció nem a személyünkön kívüllétezik, hanem bennünk és általunk is, és velünk és általunk, illetve aképzeletünk eredményeképpen és a többi lénnyel együtt és azok által, illetveazok képzeletének az eredményeképpen nyilvánul meg. A TEREMTETTVILÁGEGYETEMNEK ez a mentális természete tehát, a mi szemszögünkből,igenis szubjektív. És egészen objektívnek csak a határhelyzetbe került anyagirészecskék tömbszerűen egybesűrűsödött megnyilvánulási formáit láthatjuk.
 
Ezeknek a változása (mágikus átalakulása) a mi biológiai változásunkhozviszonyítva tágabb időintervallumokban történik. De, a mi személyünk sem más,mint a megváltás (létmentés, önementés) érdekében létrejött ősideának: ÁdámKadmonnak, vagyis Istennek a megváltás magvalósítási lehetőségére vonatkozóelső látomásának és akaratának egyik sajátos megnyilvánulása. Ezért, a vágyaink és az akaratunk által befolyásolt teremtő képzeletünk révén, mi is ennek mágikuserejű, a mi emberi személyünkön keresztül is megnyilvánuló, valóság-létrehozóés valóság-alakító, teremtő tőrvénynek az egyéni és egyedi megtestesítőivagyunk.Azt is kell tudnunk és feltétlenül számításba kell vennünk viszont, hogy a miegyéni teremtő képzeletünk csak az után tudja és kezdi éreztetni a hatását azéletünkben, miután kiforrott, határozott - önálló személyi tudattal és akarattalrendelkező felnőtt személyekké válunk és még inkább, miután spirituálistudatossággal – egyetemes felelősségérzettel – rendelkező egyéniségekkéválunk. Addig egy, az emberiség korábbi generációja, az elődeink és a szüleink (és ezt attól függetlenül is így van, ha esetleg már kiskorunkban elveszítjük őket:) - pozitív és negatív - képzelete és akarata által befolyásolt és az ő személyitudatuk és képzeletük által befolyásolt meghatározott valóságban (környezetben)kell élnünk. Csak az a baj, hogy nagyon későre vesszük észre - és nagyon kevés bizalommal kezeljük - azt a tényt, hogy ez által a velünk született és 21 éveskorunktól „teljes gőzzel” beinduló karmikus teremtői képességünk által, mi isalakítjuk a sorsunkat, mi is befolyásoljuk (harmonikusan, vagy negatívan) aviszonyaink alakulását. És, hogy a legbiztonságosabb és legstabilabbhelyzeteinkbe is beidézünk a sorsunkba olyan véletlennek hitt eseményeket,amilyeneket nem terveztünk be az ésszerű gondolkodásunk és akaratunk által ésnem utolsósorban idézünk be ezzel az "önműködően" tevékenykedőképességünkkel, olyan betegségeket és baleseteket is, amelyeknek normáliskörülmények között nem kellett volna bekövetkezniük.Az utóbbi hosszú mondatban kétszer is előbukkant az a magyar kifejezés,amely utal arra, hogy az ősmagyarok még tudtak erről az emberben rejlőmágikus erőről: a képzelet - a képzelgés és a tudatos képalkotás révén ható ésműködő, valóság - alkotó és valóság - befolyásoló képességéről. – Igen: pontosan a képesség szavunk, amely által a nagyobb, kirívóbb erőnket, vagytehetségünket (képtelenségünket!) szoktuk jelölni, utal arra határozottan, hogy azősmagyarok még tudták: minden tett és cselekvés, minden folyamat és jelenségalapjainál ott van az idea: az őskép, amely mozgatja azt a szellemet, amelykésőbb lelki erővé: vággyá, akarattá válik és az anyagban és az anyagformaváltása által válik kézzel fogható, illetve érzékelhető és észlelhetővalósággá. Az ősmagyarok tudták, mint ahogy minden archaikus nép tudta, hogymindig előbb van a kép mint bármi. Ezért igyekeztek képet alkotni magukban, amaguk számára, mindarról, amit el akartak érni, illetve amit meg akartak valósítani, hódítani, vagy legyőzni. És azt is tudták, hogy ennek a mindig ésmindenhól, de számunkra a legkövethetőbb módon, leginkább az ember képzeletén keresztül érvényesülő (mindenható) törvénynek a kivédhetetlen éselháríthatatlan hatásának a következtében mindenki, aki érzelmesen ésérzelgősen viszonyul az élete lényegi kérdéseihez, az önmagát önkéntelenül asaját zavaros teremtői képzeletének az ítélete alá helyezi. Igz ugyan, hogy ezt amágikus önítélő jelenséget kifejező fogalom, vagyis a szentimentális (mentálisanelitélő) kifejezés a modern korban jött létre, de az őseink enélkül is tudtak a jelenségről. Ez a magyarázat arra, hogy miért idegenkedtek sokáig és annyira

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Joo_Violetta liked this
Joo_Violetta liked this
IvcsikeHahoti liked this
Andersen333 liked this
Gellér Erzsébet liked this
Gabor C liked this
Atty85 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->