Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alexander Men "Sventasis Rastas ir mokymas apie nuodeminguma"

Alexander Men "Sventasis Rastas ir mokymas apie nuodeminguma"

Ratings:
(0)
|Views: 53|Likes:
Published by janeta3
Alexander Men
Alexander Men

More info:

Published by: janeta3 on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2011

pdf

text

original

 
KLASIKA
ALEKSANDRMEN
$VENTASIS
RA$TAS
IRMOKYMAS
.,.'E'N'
!U'0\D'SM'~N'
'e'"
·Ui
{MA:
i"
AP'
il,;.,
i.
'I
I,..
,'·.i,i·'i.
ii",;".
rl,'".''(,~'~_,y;..-.'-._
s
<,',,"'-.'
1;'",
,trmajame"tomeSkyriuje"SventoJll~t~rija"l~essU~~~'7e~;ea:S~~buvotik
"ap-
parnmeta
tema-Nuoderoillgumo
ema.
i
Oimtala
Nuodem
p
met-
krikSC'
'-kOIO
mokyrno
ape""...."mestt"bendriausi_lOruS~uateikiamaPradZiosknygojezmogausmeny~,~aidabar_sUksiPazinOm~s
~i
sistomasbuvojaubaigtas,pajutau,nuodemmgumoistaqsampraa.d
j
oziitriq
t
siq_problemq_:kadbfltina,nors
if
labaiglaustai,,aptartivieqpreliatntofilosofinloirbibliniosintezesgalimybes,
It3
e'?K"sako
"0
IblkyrnoapteNuopuo
esrner....
KokiaapskritaiyrabiIniomd~.
if
mirtieskilme?ATNuopuolisyrakrikScionybe
if
mokslasaplenuomes?kiamokymO
"krs"
ar"biisena"?Kaipjisatsispindizmogausgyvenlme:_,Ko
if
t"?'It'--"-"''''ioniskoiepasauleziurOje?Vis!sieklausimalapieNuopuo
t
viea
1U~
J
sudaryspateikiamosapybraiZosturtn],
1)NuoPradZiosknygos
iki
apastalopaul~us
asJahvistupasakojlmeSventasisbiblinisrasytojas.sq_lyginai.vamamiGlmt~q_Nuodem~,'aieEderranesuformulavospec1allosdogmosape.aieT~ciausunkupaneigtt.Jogtragizmoa~o~:~a
!~~:~
~~1~~t~~~::ie~~lskipirmuosiusZmonijoszingsnius.T;rtPd-raz~ygoje"NiekingazmogiskojineteskodogmospatvirtinimOrazosSmllsskambakaipissfIkis,Iemtts,-stattikrojipasakojImo_~roblema'ali~~ipirmme.AtvtrkSciai,jikilopriespriesamusutikraj_aipaSkirCIaik
1.
Ji
r:
e
1IO..Be.ub2U)'3eH.
Bseneaae
B
I1crOPHlOiSkreipusptrmapradlzmogausItma.IhpaHJIJl.-Cn61909'-kriC~P'i2;:;~rtmeteisesPradZiosknygo]eieskotiisbaigtuKitavertus,apsa_kytumebfldinganuo-tikejimoispazinim~formullu,~~e~;t~r;:s~s~~~radZiq~aiuCiqseklu,seklusD!evoApre~~~~~~~~,~~voKaralysteapreiskiamiIzraeliuivosn~Tp~~:i~~jOistortnesbutiesdlenomts.tactaudvasmesill.sq_vokqge::"""-ttiigaiyrapasakesLuteBouyer,-reatsiverianeiskarto.
>:>V.
Rase,-e_snkito
0
gallmybesgeriauteskotlnegataV4,vaizdiniq.emanciuvtenaspo•tesasduotasispatsuvoktilabalpaprastas
if
vid~ia!labaip~as~~
6
6H6~HHH
EBaHreJIHH.-
pradziqtrsudaranciasDievo2odZiovie:lY~l
'1
zmogu"yraryskiausiasto
6plOCCem.
1965.-CTp.197).Mokymasapiepuous"pavyzdys.
LOGOS
'99112SAUSIS·KOVAS
AlEKSANDRMEN
SventJul..
Ra.!ltJuI
Ie
mokymas..pienuodtmlngu_
KLASIKA
JahvistopasakojtmasapieAdorna,Kalna,TvanairBokstaltudljaesmmtgeroves
if
latmestrukumazmonrqpasaulyje.Norsautorius
if
nekalba
apte
Adornonuodemes
if
velesnrqkartqpadeties
rys],
tactaujoptestamamepaveiksle
atsktat
juntamas
blogio
stipn':jimas.
Siampaveiksluillgainebuvojokiosspecialiosteologtnestnterpretacljos,nesSenojoTestamentosamoneteskojoatsakymo
t
tiesioginiusgyvenlmoklaustmus,
abstraketus
samprota-vtmus,teorijasnukeldamatantr<.ijq_vteta,lkipathelenizmoepochosIzraellosventrasctuosenerandamejokrqnuorodul.JahvtstopasakojtmaapteAdoma
(J.McKenzie.
AspectsofOldTestamentThought.-TheJeromBiblicalCom-mentary,-London.
1968.II.-
P.
758).Taciau
SenajameTestamentenuolatkalbama.kadnuodemeyra
visuotineifnetgimtoji.
"NesneraZmogaus.kurisnenustdetu","Staias'esugtmeskalte]e,
if
nuodeme]eprade]omanemano
motlna"
(3
Kar
8.46;
Ps
50.7;
ZT,
tatp
pat:
Pr4.6;
5.5;2Kar
6.36;
Ps
13,3;
Job
14,4;
Koh
7.20).
TukstantmeteDlevotautosIstorinepatirtisakivalzdZiaipatvtrttnottesa,kadnuodemesesme-ne"sakralibjaurastts"(kaipmanepagonysl,
0
Dlevo
tsdevyst«,
nusigr~zlmasnuoJo.Stlpre]onuodemes,katpbaisausuzkrato,pltntanclopasauly]e,
kuiestrohskumo
suvokimas.Apie
190
rn.pr.m.e.datuojamojeSiracidoKnygojeyraminima"zmona".perdavusimlrtmgumasavopaltkuonims.Isminctussiejamlrttngumasunuodemtngumu:
"is
moteriskesgavopradzianuodemeIrperjamesvislmlrstame"[Strac
25.
27)4,
Taciautattikuzuomlna.jojedarnegalimeiZvelgtiatskiosNuopuoliodoktrinos(2r.
J(,B8eJ(eHctr:Ua.
Y'leHHe
Berxoro
3a.Bera
0
rpexe.-Cepr.Ilocaa.,1900.-CTp.130).KitojeAntrojokanonoknygo]e-Ismlntiesknygoje.parasytojeapleIa.prom.e..skattome:"NesDievassutvereZmogq.kadbutqnemlrstamas.trpadarejtpagalsavopanasumopavetksla,Betvelniopavydurnirtistejo
t
pasauli
if
patiriaJq_tie.kurieyrajosalinmkat"(Ism
2.23-24).
SistspazmtmasjauyraarttmasPradzlosknygospasakojlmui.Naujosioserosangoje.JudejosIsnunciatjauttesiogtatapelluoja
t
8tpa-sakojtma,teskodamlvalzdlnto,genaustatslmbollzuojanctonuodemespra-dZiq_.Vadtnamojoje"EzdroApokalipseje"(3Ezdl"sakoma.kadpirmojozmo-gausnuodernekritoantJOpallkuonlu.SkausmlngatstebedamaslsknygosautoriuskIausla:
"0.
ka
tupadaret,Adomal?
Kat
tunustdejat,taipuoleinevlenas,bet
if
mes,nuotavesparetnantys,esamedabarpuole,Kokianaudaispazadetomumsnemtrttngumo,jelgumesdaromemtrtmgusdarbus?"(3Ezd
7.48-49),
ItaiDlevoPasiuntinysjamatsako,kadzmogusyrapasauktaskovotiirlalsvalrinktisgertoarbablogiokelta(3Ezd3.
57).
ApieAdornonustkalttmasakomairBaruchoApokallpseje"(apteIa.)beveikpazodzlutcttuojantEzdroApokaltpse,Autoriusmano,jogAdomasyraplrmasisnustdejelts,norscIapatteigia,kad"kiekvtenaszmogussauyraAdomas"(BaruchoApokallpse
48.42).
Tikriauslaibuvo
if
klti;bandymqapokalipstne]eiriydqaukstuji;kunlguItteratnro]etsdestyttmokymaapiezmogausnuodemtnguma,deja.jienepastekemusu.Taclaugyvas
rysys,
vieniJantisSenculirNauj<.ijlTestamen-tus,padedauzpildytlsiq_spraga,RabinoGamalieliomokinys.perernesvisaIzraeliopallktma-nuoJahvisto
iki
Apokalipsiq.-apasrafas
Peulius,
pirma
LOGOS
199112SAUSIS-KOVAS
 
KLASIKA
AUtKSANDRMEN
§wntula
Rdtu
Ir
mollymu
apIe
nuod~mIng\mlI\
',I
karta
pateike
vterilngarnokyrna
apieGimt<\ll\
Nuoderne,
remdamasissavodvasinepatirtimL
S
odrtais
ir
ryskiais
poteptatsApastalasptesta
konfliktus.n_uolat
ky-
lanctus
zmogaus
steloje,su
bUdinguga~iampsic"hologuitzyalgumu
parodo,kalpatstrosuzvaldoprota,
kaip
pareigos
suvokimastampabejegis.tr
vtstskalnustvyles
Zmogusatrandasavyje_dutarpusavyje
kovojancttrs
Mas"(Rom7.15).Taciausia
atskirq
stelq
kanciajis
neaprfbo]o
nuodemlngumo.betmatejamevisuotlnc:.Ug~
turmcia
savo
pradz~~.
Paulius
susleja
ja,su
Plrmojozmogaus.stekusto
lygybes_suDie~
Ir
atkritusio_nuo.Jo,pastprtestnfmuAukSCiausi~am.SisdemoniSkasmalstas-b.endrazmo-gisko
blogto
prototipas-
atverekelta
dviemgresmingomses~bems-_
Nuo-
demet
ir
MirCiai.
Ir
jostaponeatskiriamosi;moniqpalydoves(Apastalassuasmenlna
jas,
Rom5.12;
ir.
Apr20.14)._.IS
esmes
mokymas
apte
NuopuoliyratikdalisapastaloPauliausskelbla-mos
pagrmdmes
GerosiosNaujienoS
apteKrtstu,
JeiguA~omas-senos~oszrnonijossetmosgalva-atkritonuoDlevo,talriaujostos~on~osp:adZi
q
Zytni
"naujastsAdomas".
Jis"godZiai
nesllaike
savolygybessuDievu•bet,"turedamasDievoprigimtr,"apiplesepatssave"."n~siZemino".priimdamaspasauUokanctasir
mlrt]
delzmoniq~Filip2,6-8).Zrnonljosatgimimasnuo
stol
vykstapersl"antrC\il
Adorna"
(Zr.
J.Fitzmyer.
PaulineTheology.TheJeromBiblicalCommentary.-London.1968.
II.-
P.816
If).
KalbedamasapteNuopuoll,apast.alasPauliusetna
kit~
keliun~guJah-vistas.JeIgusenajamePradiiosknygospasakojime
Nuoderne
apibiidinamakaiptamtikras
isoTinisaktas.
taiApastalasisesmesperkeliajl\l
mtsttne
plotme,"Dviejt;Adomu"paslaptts-
tai
vykstancto
dialogotarp
zmogaus
irDievodramos
paslaptts,-.
ApastalasnekopljuojaJahvisto"sventojop~veikslo".necit~ojaPradztosknygos.tactaujiSpletojabillent
ta
rellgmeidejCl.kurisudarepasakojimOapieEdenl\pagrindCl.TaigijiSskelbtaNauj<\llApreiskiml\.nenutraukdamasgijqsuSenuoju:abuTestamentusjungtavienlngadvastnetekme.
P
alygintiplaclatpaplltusinuomone,kadsav.o
pamoksluose-aple
Ger<\ll\Naujienq_apastalasPauliustskretpeJezaus~s~ausmokyrna,tarytumEvangelljalsvettmos"GimtosiosNuodemesIrAtptrktrno
teornos"
(ir.
3.
Peuau.
CB.
Ilasen-
Cn6,
1907).
Ar
pagrtsta
sinuomone?KiekvienasattdzlatskailantisEvangelijq_gaUlengvailsiUkinU.kokia
su-
prtjojekovospriesdemoniskasjegas,lsigalejusiaSpasaulyje.dvasia.DarpriespradedarnasskelbUsavomoksll\KrtstusatsispyreSetonogundymut.GundytojasstuleMesl,juiputkybes
Ir
isorinesvaldziospasa~lyjekella,tapat],kuriuoZaltyssugundeZmogqRoju]e.Akmenupavert.lmasduona.demonstratyvusstebuklas.pasauliokaralystesuzkartavlmas-visamesttamealsklalskambamagtskopaslpriesinimODievuibalsas.Apiesavotarnystc:.imonemsKrlstuskalbakaipapiemuslsuSetonu.su"siopasauliokunigaikSCiu
W
(In12.31;14.30;16.11).Arviensis_vardasI1eliudija.kadSetonasisU("sq
u7.valde
Zmoniqgimin~.kurtisDievo
LOGOS
1991/2SAUSISKOVI<S
ALEKSANDRMEN
SvenIaBl.
Rdtaa
Irmokymaaaplenuod~
KLASIKA
KaralystesvtrtoSetonokaralyste?"Tarnsosvaldzta"Kristus
matoIr
nuodemeje,irltgoje,
ir
piktosdvasiosapsedtme,irmirtyje(In6.70;13.2;Lk8.28;13.16:22.31).Todel.gydydamassielasirkiinus.Jiskalbaapietal.kadtikiprasldedantvisuottn;tsstvadavtmaisSetono.kurtsnuverctamasnuososto(Lk10.18).Kristauspranasystes
esme
sudaroneabstraktusmoralinispamokslavtmas,
0
pasauho
tstatsvtnimas
isSelono
ir
Nuodemesvaldzlos.
Vadmast,savuoju
mokymu
apastalas
PauliuspagilinaSenojoTesta-~entotikejiml\irtoliauskelbia
evangelme
JezausKristaus
Oeraja
Naujtena
(Zr.
IlH.rxyffOIW6CKUo.
D;laroBecTHean.
Ilaaaa
BcpaBlleHHHcEBaHreIlHeMXPHcroBhlM//·CTP3.IlliHK·.-
1905.-
No
7-8).
KaipUktodelsv.
PaultausIaiskat
ltrauktilSvent<\llRasta,kaiptiktodel
Baznyctaprnmajo
mokyma
apie
Nuopuolt
tr
Atptrkima,
Sismokymasyranekokianors
"nuodernesktlmesteonja",
bet
ttkejimo.
kad
zmogus
gali
"sust-
tafkyti"suDangumiperJe.z4.Krtstu,
tspaztntmas
Tal-esme.Kitosteolo-gmeskoncepcijosyra
tlk
slosgyvoskrtksctontskosiospanrttes
komentarai.
Nortubutiteisingaisuprastas,Cianepanetglamadogma.Ukakcentuoja-masjosesmtntspagrtndas.Jukdogma.anot
S.Franko
putkaustsstretski-mo.yratarsi
Iektokotistetevtnuis.
betjoklubudunehipotetinisjoatsklnt-mas
(G.(])patlK..
C
HaMH
6or.-Ilapax,1964.-
CTp.
110).Todel
jl
ir
turt
butt
suvokiamanekatp:teorija
w
0
kalp
liudijimas
t
qjvykrq,kurievyksta
dva-
smtame
gyverume
(Zr.
nlD.lWpe1ICKUll.
CTOJlJI
H
YTBep~eHHe
HCTHlIhI.-
M.,1914.-
CTp.
3
CiI).
Uzmlrsus
sital.dogmaIengvaivirs
"dogmatlka"arba,
0
taldar
blogtau,sustabares
irtaps
"dogmattzmu".
Dlevazmogtodogmanebuvoirneraspekultatyvlne.abstrakU
teonja.
0
atstradustdelrellglnlosukrettmo,tsgyventotu,kurtesavokelyjesutiko
Krist
q,kaip
ir
mokymasaple"puolust
zmogu"
yravatslus
dvtejudvasmtu
ivyki4.:sielosvienijimosisuDlevumetlejetrjosatkritimonuoJoper
nuodernetlestogtnto
i§gyvenimovaisius
(G.(])pa1IK..
C
HaMH
6or.-
CTp.
110).
Zodzlu.nepirSdamasjokrq
hlpotettruu
konstrukclju,krtksctontskaststikejimas
teigra
Uktat,kad"Adorno"sunykusibutlsretskta
buvtmaNuo-
puoliotamsojeIrkadKristujezmogussugriZta
t
Sviesl\.iskurtoslrpareinavisakurinija.
2)Apie"puolusio
imogaus"
xeeluma.
Jauptrmatstatskrtksctonybesamztalsdelmokymoapte"puoluslzrnogu",kildavokarst4.
gmcu,
IVa.priesjlgrieitaipaslsake
Pelagljus?
irTeodorasis
Mopsuestlos"
(ir.
Kpe.ALIlelJClCUll.
I1CTOPHJIne.aarH3.IICTBaHnenaraancconJlOKTpHllhI.-
Kaaans,1898;
Il.Fyptee:
CDeoJlop,
enarxon
MOllcyeTCKHH.·
:\1.,
1890.-
CTp.
279
CJI).
Sie~ainyciosmokslovyraimane.kadAdornonuodernebuvottestogpirmojizmonijosistOrijojenuodeme,kuriakartojavisiplrmojozmogauspalikuonys.Tactauypacsmarkusmokymoapiemusqpngimttes
tskrarpyma
puolimaspraslde]oRenesansolatkats.Kritikabuvodvejopa.VieniteigesluolatktnesZmogausbflsenosapologijCl.AnotF.RabeIais.zmogujeviskuoverta7.avetls,ovisokieapriboJlmaiUk7.alojaZmogausprlgimtl.Tam
t
ikraprasmetokios
11-
nijossavokfuybojelaikosi
ir
F.Nietzsche.kurismane.jogmoralineaskeze
LOGOS
1991/2SAUSIS·KOVAS
 
KLASIKA
A1EKSANDRMEN
§v.en_
RaAtae
Ir
moqrna.
_pIe
nuodemlngullUl
stabdotikrCUCl,
zmogaussavtraiska
(ir.(/).Hu~we.
COOp.
CO'l.-
1910,-
T.
9.-
CTp.
II).
K1tq
kovoje
ui
"gamtoszmogu"
ginklasbuvoteorijos.aiskmanctos.jogdel
apverktmoszmogauspadeties
kaltos
tsortnesprtezastys
(iT.
"HCTOKH
peJIH-
rHH",rn
IX).J.J.Rousseauvienasis
ptrmuju
paskelbe,jogis
prtgtmties
har-moningosirnuostabiosZmogausdvasiosiskratpymopnezasttsyrasoclalt-
nenelygybe
(X.x.Jycm.
0
npasaaaxnepaseacrea,-
Cli6.,
1907.-
CTp.
82).
NaujaistalsamzlatsRousseaukiiryboje
pradeta
tendencijaypacnuosek-
liai
tese
progresistet
ir
marksistal.
Jie
telge,
kad
anksctau
gamtosir
vi-
suomenesprtslegto
zmogaus
harmonjjauzttkrtns
moksltne-technme
pazanga
ir
tobulesnesocialme-ekonomme
santvarka.Naujostoscivtlizacijostdejtruatvadal,neigdaml
nuodeminga
nuopuolt,meteissiilqkrikSCionybei,
jau
nuoRenesanso
latkumegmo
sukurti
vtsuo-
meneberellgijos.Jiemslabalpasttarnavoutopijosir
XVIII-XIX
a.optimistupazadat.Taciaukrtkscionybespaniekinimasbuvopragatstingas
Ir
parodeprogresistuteo-rtjosnepajeguma,Taiypacakivaizdutapo
XX
amzluje.Jokiaepochanema-tesitokiomoksloklestejtmoIrSitokiqtechnikoslatmejtmu,niekadasocia-liniaieksper1mentainebuvovykdomi
tokialsmastats:"viskas
Zmogui"-toksamziauscredo.[rasytasvtsoseveltavose.Atrode,galimabuvotiketts,kadZmonesimssparctaiartettprtesavo]oIdealo...
o
ka,
gimatome?Ziniq
pazanga
ir
socialiniaipasikeitimaitlkdar
akrvatzdziaupatvtrtmo,
kadnejieyra
zmogaustlkrojoatgtmimo
raktas,kadjienegalizmogausisgydyti,nesnedarnayra
jemepaciame.
Neiluomtntubar]erutsnyktmas.neiatomosuskaldymas.netskrydistkosmosanepadarejogeresnio
ir
laimingesnio.PerdaugdaznalmoksloIatmejlmatatsigrezdavopriespaciuszmcnes,menastarnavomoraliniamnuosmuktul,skambuszo-dztatapiehumantzmatrlalsve-meluiirpavergtmut,Kitaipsakant,daugkaspastkettepasaulyje,tlk
nepasikerte
patszmogus,Vertaatkretptl
dernes],
kadkaiptiktechnmescivilizacijostrtumfoepo-choje
pstchoenelize
atskleldebauginanciaszmogausHguistotskryptmogelmes,KadirlabaikrastutiruupaiifIr1.lbillaklasikiniamefreudizme,jiSnevaltngatpatvirtino,kokiatetstngabiblinetsmlntts,kurtgeriausupratozmogunegulekstasprogreststu
opttmlzmas
(ir.CJIJpamc.
nCHXOOHaJIHJKaK
MHpocoJepuanHe/
I
Tlyrs">
No
25).
Suja,pasirodo,yrasoltdarus
mastytojar,
sugebejeprasiskverbti
l
slapctauslasimogaussteloskerteles."PlatonasirPlotlnas,sv.AugusttnastrLiuther,Kierkegaard
tr
Nietzsche,ShakespeareIrDostojevskij,
Ir
daugeltskltq
tyre
zmogtskosiosprtgtrnttesgelmes.Tainturtbedugne...Liiidna,kadzmogutvisuometbuvolengvtauvaizduotipragaraneguroj
q,
Ir
netglfraBeato
Ir
DostojevskijnerastostatsyklesiSimtys"
(Th.
Dobzhansky.
MankindEvolving.-1962.-P.339).BlogisZmogujeatslskleidiiakaZkokiuypatingu,gamtaisvetimu,rafinuo-tupavidaIu:taineslaip"ivertskastichiJa",betsvaiginimasisblogiu,pa-sleptasaratvirassatanizmas."PagrtndinesZmogausalstros,-teigiapsicho-analitikasErtchFromm,-gliidineinstinktyviosiosereikmese,
0
specifineseZmogiskosiosbutiessCl,lygose,poreikyjerastinauJCl,santykttarpZmogausir
i~'::::::::I:i:tjil]N1Bk~1~ii
1991(2SAUSI;-
~gv~
AlEKSANDRMEN
SventaslsRdtae
Ir
moli;ymaaaple
nuod~
KLASIKA
gamtospoto,katZmoguspraradoptrmtnjrystSU!ki.Zmogiskcija
buttmt"
~E.Froml}1.
TheSaneSociety.-
N.Y..
1955.-
P.VIII).TalIeldzla
manyti,
kad
~imtOjizmo~a~s
anomalqa
atsiradopaciojejo
egzlstavtrnoausroje.Vlsos
progresist~esatei~ies__prognozespatinafiasko,nes"nepastebiZmogujeiracionaliqjegq,verctanctq
j]
biJottlatsves
Ir
gimdanciq
troskima
valdytiirgriauU"
(E.Fromm.
TheSaneSociety.-
P.34).
KalbantapieZmogausdidin-g_U~q,
prota
ir
gerto
stekirna,
negalima
pamtrsttjo
sllpnumo,
susidvejinimo,lSSlgimimO,j
0
blogosvalios,pasireiskiancioslvairtausiomis
formomis_
nuoelementaraussadizmo
iki
samonmgosetono
kulto(ir.
M.BJl~)lCeHClCua.
TeM-
HaR
cana-
M.,
1915;
Siojeknygojeaptartamos
satarusttmo
okultizmorf1ys).S.iSska~smingasskilimas.
suruokojes
vtsq
zmogausesyb~,-neviennauj?scrvtltzacqosproduktas.ApieJta1Skiaikalba
Ir
Eurtpidas,ir
apastalas
Paulius,
ir
Goethe.Sjuo!~spasaulisjl
padareUkaiskesn;
ir
skaus-
m~gesnl..JaubfblmrsisminciusstovejotragiskoZmogaussUSidvejinimoa~:~oJe
Ir
jipavaizdavosavonemirtingamepasakojime.Irvisi,kuriepajege.issivaduottisili_:U;ljq.radoirteberandapirmuosiuosePradzloskny-
gos
skirsnluose
Ir
apastaloPauliausIaiskuosetikr==\lCl,
tlesaapte
Zmogq.._Bacono,Hobbeso.Locke's,racionalizmotrtumfoamziujePascalkrtkScio-n.l~kqj~mokyrnaMApleNuodeminganuopuolpsuprtesinosukitais
ZInO-
~~S~OSlOSdra:nosalskinimo
meglnlmats.
Taciaujis
nenorejo
pastebeu
Bib-hJoJeabstrakciosdoktrtnos
Ir
prtememokymCl,apiepuolustzmogqsuvtsaisjoparadoksais.
"Glmtojt
?u~deme,-rasejis,-
zmomu
akimisyra
beprotybe,
betasto
ne-
neigiu.Todeljusnegalitelaikytimanepatrakelludel
sro
mokymone_
t
tki
J'
ka
b'
s
pa
er
u.'-~p
eprotybq,
~e~sibeprotybeiSminUngesneuzvtsazmorujosis-mu;tt.jukDievokva~Iybeismintingesneuzzmonesr(1Kor1.25).Neskaipbe_siomokymoapibrezti,kasyrazmogus?Visajopadettsprtklausonuosionezyma~stasko"
(E.llaacWl6.
MbiCilH
0
penaraa-
M.,
1902.-
CTp.
76).
"Dievtskojtkvaily~e"Pascaltut-realybest,Zvelgimas.netelpantisLformaltosIoglkosre-mus.Filosofasparodo,kadZmogus,vertinamasdviemsktrtmgaispoziiiriais,mumsa~r.?dotalpusdtevts,talpustausetonas.VertinantUkvienukurtuonorspOZiUrt~,turtmearbaklaidingCl,optimizmq_,arbabeviltiskCl,pesimizmq.Suv~kdamizmogauspran~sum_q_,Zmonesnezinojojostlpnqjqsavybtu:tatvertejuos~engu.tinginystes,taclaupastumedavo
i
pulkybq,-Jelgujiezlno-davo,kadispriglmttes
sugadmn,
tatnematesavoprtgtmttesvernngumo
if
;~>.gdamitU8Ciosgarbes;puldavoneviltin
(E.llaacWl6.
MblCJlH
0
pennrua.-
CTP:
:ascalneig~buttnybe1Ssiaiskintt.kokiosyrakonkreciosNuopuoliode-~~les.nesjosner~gyvybtskairefksmtngos."Sito,-sakejis,-mumsIrneretkiaz~noti,siekiant.~ssivaduouismusqniekingospadettes,mumssvarbutsiti-kinU,kadmesIStikntlqniekingi,paieisti,atskirtinuoDievotaciauJezausKrist<:~sa~pirkt1"
(E.llaacWlb.
MhICJIH
0peJ1HrHH.-
CTp.
78).'
TaclauzmoguibiidingabandytisuvokUnetirta1,kasvirSljajoprotCl,.JoprotasanalizuojapatyrtmCl,ikitqribq,kurios.bentjau
is
dalies,yrajam~~slek~~mos.Todel.nepaisantPascaliotelsumo,smalslosmintiesleskancIOsgalimybiqpriartetiprteGlmtosiosNuodemespaslapties,keli~
LOGOS
199112
SAUSISKOVAS

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
verslasverslas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->