Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mokslas Ir Gyvenimas 2008 m. Nr.5

Mokslas Ir Gyvenimas 2008 m. Nr.5

Ratings:
(0)
|Views: 460|Likes:
Mokslas Ir Gyvenimas 2008 m. Nr.5
Mokslas Ir Gyvenimas 2008 m. Nr.5

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mokslas ir Gyvenimas on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
Mokslas ir gyvenimas 2008 Nr. 5 
1
 
2008
5
Astrono-mijos irastronautikosnaujienos
Ar reikalingasLietuvai jûrinismokslas?
Nepalas
Lietuviðki Nemuno uostai 
Kurkime irsaugokimeintelektinænuosavybæ
 
2
 
Mokslas ir gyvenimas 2008 Nr. 5 
 
Ágyvendinant
 
uþsibrëþtus Europosenergetikos politikos tikslus, „þaliosios“elektros energijos gamyba vaidina ypa-tingà vaidmená, todël ðis projektas remia-mas „Paþangi energetika – Europai“ pro-gramos. Projektui vadovauja Vienos tech-nikos universiteto Energetikos ekonomi-kos grupë, o konsorciumà sudaro net de-vyni partneriai: ávairios Vokietijos, Slovë-nijos, Nyderlandø, Italijos, Austrijos, Len-kijos, Lietuvos, Danijos mokslo organiza-cijos. Vienas pagrindiniø projekto tikslø –átraukti ES elektros energijos rinkos daly-vius á diskusijas, susijusias su „þaliosios“elektros energijos paramos schemø op-timizavimu ir koordinavimu bei aptarti ga-limà politikos raidà ateityje (po 2010 m.)(
www.futures-e.org
). Siekiant ágyvendintiðá pagrindiná projekto tikslà, ES mastu pla-nuojama surengti šešis regioninius semi-narus. Vilniuje ávykæs seminaras buvo skir-tas Ðiaurës Rytø regionui (apimant Esti-jà, Danijà, Latvijà, Lietuvà, Suomijà ir Ðve-dijà). Ðio regioninio seminaro dalyviai (jøbuvo apie keturiasdeðimt) aktyviai daly-vavo diskusijose, iðsakë savo nuomonæaptariamais klausimais.Áþanginëje seminaro dalyje prof. Vac-lovas Miðkinis pasveikino gausiai susirin-kusius regioninio seminaro dalyvius, pa-sidþiaugë galimybe seminaro dalyviamspasidalyti patirtimi, kaip ir kokiomis prie-monëmis galima bûtø efektyviai padidin-ti „þaliosios“ elektros energijos gamybà Ðiaurës Rytø regione.Dr. Inga Konstantinavièiûtë supaþin-dino dalyvius su ðio Ðiaurës Rytø regio-
2008 m. kovo 4 d. Vilniuje, „Holiday Inn Vilnius“ konferencijø salëje, vykoseminaras tema „Europos elektros energijos gamybos, naudojant atsinauji-nanèius energijos iðteklius, paramos schemø harmonizavimas ir koordinavi-mas”. Ðá seminarà suorganizavo Lietuvos energetikos institutas kartu suprojekto „Elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinanèius energijosiðteklius, Europos politikos ateities gairiø nustatymas“ konsorciumu.
Europos
Dr. Inga KONSTANTINAVIÈIÛTË
Lietuvos energetikos institutoEnergetikos kompleksiniøtyrimø laboratorija
energijos gamybos, naudojantatsinaujinanèius energijos iðteklius, paramosschemø harmonizavimas irkoordinavimaselektros
no seminaro pagrindiniais tikslais, t.y. ap-tarti galimø „þaliosios“ elektros energijosparamos schemø harmonizavimo ir ko-ordinavimo ES lygiu pasekmes naciona-liniu poþiûriu; iðanalizuoti potencialià po-litiniø priemoniø koordinavimo tarp ES ða-liø naudà; aptarti tikëtinus ES politikosprocesus po 2010 m. bei iðnagrinëti pa-siûlytos ES atsinaujinanèiø energijos ið-
2
 
Mokslas ir gyvenimas 2008 Nr. 5 
Uþ pastangas kaupti ir skleisti þinias apie klimato kai-buvusiam JAV viceprezi-dentui ir aplinkosaugininkuiAlbertui Arnoldui Goruiir Tarp-vyriausybinei klimato kaitosgrupei(IPCC) suteikta2007metø Nobelio taikos premija.Ðio straipsnio autorë daktarëInga Konstantinavièiûtë þenkliaiprisidëjo rengiant Tarpvyriausy-binës klimato kaitos grupësataskaitos „Klimato kaita 2007:klimato kaitos maþinimas“ sky-riø „Energijos tiekimas“. Ðiàreikðmingà ataskaità rengëapie 200 mokslininkø ið viso pa-saulio. Lietuvos energetikosinstituto vyresnioji mokslo dar-buotoja buvo vienintelë mûsøðalies atstovë. Nobelio taikospremijos laureataiI.Konstanti-navièiûtæuþ indëlá pagrindþiantklimato kaità maþinanèias prie-mones energetikos sektoriujeir rengiant iðskirtiná ávertinimàpelniusá darbà apdovanojo ofi-cialiu padëkos raðtu.
 
 
Mokslas ir gyvenimas 2008 Nr. 5 
3
 
ðaliø taiko supirkimo tarifo schemà, kaippagrindiná paramos mechanizmà, o 5 ða-lys yra ágyvendinusios kvotø sistemà, pa-grástà þaliaisiais sertifikatais (1 pav.).M.Ragwitzas pabrëþë, kad paramos sche-mø harmonizavimas yra árankis, bet ne tiks-las. Harmonizuojant paramos schemassiekiama suderinti paramos schemas tar-pusavyje ir su vidaus elektros energijos rin-ka, padidinti paramos efektyvumà bei pa-siekti uþsibrëþtus „þaliosios“ elektros ener-gijos gamybos tikslus. Praneðëjas apibrë-þë tris galimus harmonizavimo laipsnius:„centrinis koordinavimas“, kai nepriklau-somai nuo paramos tipo apibrëþiamaschemos struktûra ar minimalûs paramosschemos ágyvendinimo kriterijai, remian-tis geriausios patirties pavyzdþiais; „kon-vergavimas“, kai taikoma viena paramosschema, bet išlieka nacionalinis dizainas;„visiškas harmonizavimas“, kai taikomaviena paramos schema su tokiu paèiu di-zainu visose ES ðalyse. Visiškà harmoni-zavimà galima pasiekti diferencijuojant pa-ramà atskiroms technologijoms. Pirmojitechnologija, kuria remiantis galima bûtøharmonizuoti paramos schemas, tai jûri-nës vëjo elektrinës, kadangi ES mastu rei-kalinga þenkli infrastruktûros plëtra dël op-timalaus iðtekliø naudojimo.Vienos technikos universiteto atstovasC.Panzeris taip pat pristatë praneðimà „Analizuotø galimo harmonizavimo ir ko-ordinavimo scenarijø rezultatai (remiantisGREEN-X modeliu)“, kuriame apibûdinoanalizuotus scenarijus bei pateikë mode-liavimo rezultatus ES-25 lygiu. Modeliavi-mo rezultatai parodë, kad, siekiant efekty-vios „þaliosios“ elektros energijos gamy-bos plëtros, bûtina paramà diferencijuotiatskiroms technologijoms kartu ágyvendi-nant paramos schemà. Taip pat modelia-vimo rezultatai rodo, kad didþiausias efek-tyvumas gali bûti pasiektas optimizuojantnacionalines paramos schemas. O toliaudidinti efektyvumà galima harmonizuojantparamos schemas ES lygiu esant bendraiEuropos elektros energijos rinkai.Seminaras jo dalyviams leido geriau su-prasti elektros energijos gamybos, naudo-jant atsinaujinanèius energijos iðteklius, pa-ramos schemø harmonizavimo ir koordi-navimo aspektus bei potencialià koordina-vimo tarp ES ðaliø naudà. Seminaro daly-viai turëjo galimybæ iðsakyti savo pozicijà dël galimo Ðiaurës Rytø regiono ðaliø ben-dradarbiavimo ir veiksmø koordinavimo.
Projekto „Elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinanèius energijos iðteklius, Europospolitikos ateities gairiø nustatymas” logotipasProgramos „Paþangi energetika – Europai“ logotipas
 
Mokslas ir gyvenimas 2008 Nr. 5 
3
1 pav. ES ðalyse elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinanèius energijos iðteklius, paramos schemos
Supirkimo tarifasKvotos sistemaMokesèiø lengvatos /Investicijø subsidijos
tekliø direktyvos aspektus. Taip pat pa-skatino seminaro dalyvius aktyviai daly-vauti diskusijose, iðsakyti kiekvienos re-giono ðalies pozicijà aptariamais klausi-mais, aptarti galimà bendradarbiavimà irkoordinavimà tarp Baltijos jûros ðaliø.Seminare sveèiai perskaitë ádomiuspraneðimus. Elektros energijos gamybos,naudojant atsinaujinanèius energijos iðtek-lius, tendencijas bei ðiuo metu taikomasparamos priemones ir egzistuojanèius bar-jerus Ðiaurës Rytø regione pristatë A.Lep-pimanas iš Eesti Energijos (Estija), P.Kuu-va iš Suomijos darbo ir ekonomikos mi-nisterijos (Suomija), D.Bite ið kainø komi-sijos (Latvija), L.Uþðilaitytë ið Energetikosagentûros (Lietuva) bei S.G.Jensen iš RI-SOE laboratorijos (Danija).Vienos technikos universiteto Energe-tikos ekonomikos grupës atstovas C.Pan-zeris perskaitë praneðimà „AnalizuotøBAU (business as usual) ir nacionaliniøparamos priemoniø plëtotës scenarijø re-zultatai (remiantis GREEN-X modeliu)“,kuriame pristatë GREEN-X modelá, jametaikomus pagrindinius modeliavimo prin-cipus bei pateikë skirtingø analizuotø sce-narijø „þaliosios“ elektros energijos ga-mybos modeliavimo rezultatus atskiromsregiono šalims.Danijos technikosuniversiteto RISOE na-cionalinës laboratorijosatstovë S.G.Jensen pri-statë praneðimà „Poli-tikos integracija bei sà-sajos su kitais siektinaispolitiniais tikslais ir elek-tros energijos rinko-mis“. Ðiame praneðimeS.G.Jensen apibûdinoES vykdomos energe-tikos politikos ir ávairiøsiektinø tikslø sàsajasbei svarbius politikosintegracijos aspektus.Praneðëja akcentavokeletà pagrindiniø prie-þasèiø, kurios skatinaðaliø bendradarbiavi-mà: tai optimalus iðtek-liø naudojimas, elek-tros energijos rinkosfunkcionavimo gerini-mas bei naðtos pasida-linimas siekiant ágyven-dinti tikslus. Taip patS.G.Jensen atkreipë dëmesá á tai, kad, har-monizuojant atsinaujinanèiø energijos ið-tekliø paramos schemas, jø visapusiðkà efektyvumà galima pasiekti tik gerai funk-cionuojanèioje liberalizuotoje elektrosenergijos rinkoje.Fraunhoferio sistemø ir inovacijø moks-linio tyrimo instituto (FhG-ISI) atstovasM.Ragwitzas seminaro dalyviams pristatë2008 m. sausio mën. Europos Komisijospasiûlymo dël atsinaujinanèiø energijos ið-tekliø skatinimo direktyvos svarbiausiusaspektus. Praneðëjas akcentavo direkty-vos pasiûlyme pateiktus kilmës garantijøprekybos aspektus ir pristatë ES kilmësgarantijø prekybos koncepcijos bei gali-mø ágyvendinimo variantø ávertinimà. Sie-kiant didesnio lankstumo ir maþesniø ið-laidø visuomenei, pirmenybë turëtø bûti tei-kiama kilmës garantijø prekybai ES ðaliø,o ne privaèiø kompanijø lygiu.M.Ragwitzas taip pat pristatë praneði-mà „Europos elektros energijos
 
gamybos,naudojant atsinaujinanèius energijos iðtek-lius, paramos schemø harmonizavimo irkoordinavimo charakteristikos“, kuriameapibûdino „þaliosios“ elektros energijosgamybos paramos schemø harmonizavi-mo tipus ir laipsnius bei galimus harmoni-zavimo kelius ES mastu. Ðiuo metu 19 ES

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->