Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Daily Prayer Kannada

Daily Prayer Kannada

Ratings: (0)|Views: 1,000|Likes:
Published by GOVARDHANA RAO
DAILY PRAYER IN KANNADA
DAILY PRAYER IN KANNADA

More info:

Published by: GOVARDHANA RAO on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
±ÀÄPÁèA§gÀzÀgÀA «µÀÄÚA ±À²ªÀtðA ZÀvÀĨsÀÄðdA |¥Àæ¸À£ÀߪÀzÀ£ÀA zsÁåAiÉÄÃvï ¸ÀªÀð «WÉÆßÃ¥À±ÁAvÀAiÉÄÃvï ||¸ÀªÀð ªÀÄAUÀ® ªÀiÁAUÀ¯Éåà ²ªÉà ¸ÀªÁðxÀð ¸Á¢üPÉ |±ÀgÀuÉåà vÉæöÊA§PÉà zÉë £ÁgÁAiÀÄt £ÀªÉÆøÀÄÛvÉà ||¥ÀÇeÁåAiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÁæAiÀÄ ¸ÀvÀå zsÀªÀÄð gÀvÁAiÀÄZÀ |¨sÀdvÁA PÀ®àªÀÈPÁëAiÀÄ £ÀªÀÄvÁA PÁªÀÄzsÉãÀªÉà ||PÀgÁUÉæà ªÀ¸ÀvÉà ®Që÷ä PÀgÀªÀÄzsÉåà ¸ÀgÀ¸Àéw |PÀgÀ ªÀÄƯÉà vÀÄ UÉÆëAzÀB ¥Àæ¨sÁvÉà PÀgÀzÀ±Àð£ÀA ||ºÀgÉà gÁªÀÄ ºÀgÉà gÁªÀÄ gÁªÀÄ gÁªÀÄ ºÀgÉà ºÀgÉà |ºÀgÉà PÀȵÀÚ ºÀgÉà PÀȵÀÚ PÀȵÀÚ PÀȵÀÚ ºÀgÉà ºÀgÉà ||ªÁå¸ÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£Á±ÁAiÀÄ ²æñÁAiÀÄ UÀÄtgÁ±ÀAiÉÄà |ºÀÈzÁÝ÷åAiÀÄ ±ÀÄzÀÞ «zÁåAiÀÄ ªÀÄzsÁéAiÀÄ ZÀ £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB ||¥ÀæxÀªÉÆà ºÀ£ÀĪÀiÁ£ÁߪÀÄB ¢éwÃAiÉÆà ©üêÀÄ KªÀ ZÀ |¥ÀÇtð¥ÀædÕ¸ÀÛöÈwÃAiÀĸÀÄÛ ¨sÀUÀªÀvÁÌAiÀÄð ¸ÁzsÀPÀB ||ªÀPÀæ vÀÄAqÀ ªÀĺÁPÁAiÀÄ PÉÆÃn ¸ÀÆAiÀÄð ¸ÀªÀÄ¥Àæ¨sÀ |¤«ðWÀßA PÀÄgÀĪÉÄà zÉêÀ ¸ÀªÀð PÁAiÉÄðõÀÄ ¸ÀªÀðzÀ ||£ÀªÀÄB ¸ÀÆAiÀiÁðAiÀÄ ZÀAzÁæAiÀÄ ªÀÄAUÀ¯ÁAiÀÄ §ÄzsÁAiÀÄ ZÀ |UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ ±À¤¨sÀå±ÀÑ gÁºÀªÉà PÉÃvÀªÉà £ÀªÀÄB ||DPÁ±Ávï ¥ÀwvÀA vÉÆÃAiÀÄA AiÀÄxÁ UÀZÀÑw ¸ÁUÀgÀA |¸ÀªÀð zÉêÀ £ÀªÀĸÁÌgÀB PÉñÀªÀA ¥ÀæwUÀZÀÑw ||ªÀAzÉà ªÀAzÀåA ¸ÀzÁ£ÀAzÀA ªÁ¸ÀÄzÉêÀA ¤gÀAd£ÀA |EA¢gÁ¥ÀwªÀiÁzÁå¢ ªÀgÀzÉñÀ ªÀgÀ¥ÀæzÀA ||AiÀiÁ¤ PÁ¤ZÀ ¥Á¥Á¤ zsÀªÀiÁðAvÀgÀ PÀÈvÁ¤ZÀ |vÁ¤ vÁ¤ «£À±ÀåAw ¥ÀæzÀQëtåA ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ||¥Á¥ÉÇúÀA ¥Á¥À PÀªÀiÁðºÀA ¥Á¥ÁvÁä ¥Á¥À ¸ÀA¨sÀªÀB |vÁæ» ªÀiÁA PÀÈ¥ÀAiÀiÁ zÉêÀ ±ÀgÀuÁUÀvÀ ªÀvÀì® ||
1§gÀºÀ-GavÀ PÀ£ÀßqÀ/zÉêÀ£ÁUÀjà vÀAvÁæA±À±À¤ªÁgÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 01, 2007

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->