Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OC

OC

Ratings: (0)|Views: 392|Likes:

More info:

Published by: Marcelina Jakubowska on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

 
I DEFINICJA ZOBOWIĄZANIA
I FUNKCJE PRAWA ZOBOWIĄZAŃ1.Najwniejsza funkcja –
regulacja obrotu cywilno – prawnego
= wymianydóbr i usług między podmiotami prawa1)np. sprzedaż rzeczy, świadczenie usług2)źródłem stosunku obligacyjnego są umowy
2.Funkcja kompensacyjna (ochronna) – odpowiedzialnośćodszkodowawcza
1)przepisy dotyczące zobowiązań chronią określone dobra osobiste imajątkowe podmiotów prawa przed naruszeniem równowagi, ingerencją,przede wszystkim przed szkodą2)pojawia się tu pojęcie odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) - ktośzostaje zobowiązany do naprawienia szkody - tym zobowiązanym może byćsprawca szkody, choć nie musi być nim zawsze3)zobowiązanie powstaje z mocy ustawya.poszkodowany jest wierzycielem, który żąda świadczenia od dłużnika, jakim jest naprawienie szkodyb.dłużnik powinien zrealizować to świadczenie czyli naprawić szkodę4)funkcja realizowana na podstawie przepisów ustawy3.
Funkcja restytucyjna -
dotyczy bezpodstawnego wzbogacenia1)
Art. 405
– istota bezpodstawnego wzbogaceniaa.
 
Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innejosoby,b.obowzany jest doi.wydania korzci w naturzeii.zwrotu wartości korzyści - gdy wydanie korzyści w naturze jestmożliwe2)zobowiązanie powstaje z mocy ustawya.zubożony jest wierzycielem i ma prawo żądać zwrotu korzyścimajątkowejb.wzbogacony staje się dłużnikiem i ma obowiązek zwrotu korzyścimajątkowej3)zwrot ma na celu przywrócenie miedzy stronami stanu równowagimajątkowej, naruszonej bezpodstawnym wzbogaceniem4)funkcja realizowana na podstawie przepisów ustawy1
 
II ŹRÓDŁA PRAWA1.
Księga trzecia KC
- „Zobowiązania“1)część ogólna- art. 353-534- zobowiązania w ogóle2)część szczególna- art. 535-921
16
- unormowania dotyczące poszczególnychstosunków zobowiązaniowych, zwłaszcza umów nazwanych (przedewszystkim przepisy ius dispositivum)2.
Księga czwarta KC
– „Spadki”III POJĘCIE ZOBOWIĄZANIA1.
Zobowiązanie
- stosunek prawny wiążący 2 strony (wierzyciela i dłużnika)1)stwarza węzprawny -
vinculum iuris
2)
art. 353 KC
– istota zobowiązaniaa.
§1
Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnikaświadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnićb.
§ 2
Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu
2.Treść stosunku zobowiązaniowego
1)uprawnienia wierzyciela - wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia2)i odpowiadające im obowiązki dłużnika – dłużnik powinien to świadczeniespełnić
3.Podmioty stosunku zobowiązaniowego
1)co do zasady mamy 2 strony (wierzyciel i dłużnik), ale po 1 stronie może byćwięcej niż 1 podmiot (wielość podmiotów)a.więcej stron jest w umowach wielostronnych (np. umowa spółki) stron jesttyle ilu jest wspólników2)
wierzyciel
 jest podmiotem uprawnionyma.wierzyciel ma wierzytelność2
 
i.prawo do żądania spełnienia świadczeniab.wierzyciel ma roszczenie – wierzyciel ma prawo żądać określonegozachowania od dłużnika (może być ich kilka)i.w literaturze uprawnienia wierzyciela dzielone są na 2 kategorie(A)zasadnicze (główne) – służą do zaspokojenia podstawowegointeresu wierzyciela
uprawnienie do uzyskania świadczenia
uprawnienie do uzyskania odszkodowania zamiast lub opróczświadczenia(B)pomocnicze (uboczne) – mają charakter uzupełniający wobecuprawnień zasadniczychii.np. przy sprzedaży(A)
art. 535 § 1.
 
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się(a)przenieść na kupującego własność rzeczy(b)i wydać mu rzecz,
a kupujący zobowiązuje się(a)rzecz odebrać(b)i zapłacić sprzedawcy cenę
wierzyciel ma w tym przypadku 2 roszczenia składającesię na wierzytelność
(B)art. 546
§ 1.
Sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemupotrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznychdotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przezsiebie dokumenty, które jej dotyczą. Jeżeli treść takiegodokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawcaobowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu.
§ 2.
Jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania zrzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca powinienzałączyć instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z rzeczyc.wierzytelność to funkcjonalna wiązka różnego rodzaju praw przedewszystkim roszczeń a także funkcjonalnie związanych praw kształtujących(A)np. wierzyciel może oddać rzecz, którą nabył z wadami3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->