Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thuc Vat Duoc

Thuc Vat Duoc

Ratings:
(0)
|Views: 2,823|Likes:
Published by anhtuanngocanh

More info:

Published by: anhtuanngocanh on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
B
Y T
 
TH
Ự 
C V 
 Ậ
T D
ƯỢ 
C
 
(DÙNG CHO
Đ
ÀO T
O D
ƯỢ
C S
Ĩ
 
ĐẠ
I H
C)
MÃ S
:
Đ
.20.Y.11
NHÀ XU
T B
N GIÁO D
C
HÀ N
I – 2007
Ch
 
đạ
o biên so
n:
V
KHOA H
C VÀ
Đ
ÀO T
O – B
Y T
 
Ch
biên:
TS. TR 
ƯƠ
 NG TH
 
ĐẸ
P
Nh
ữ 
ng ng
ườ 
i biên so
n:
T.S. TR 
ƯƠ
 NG TH
 
ĐẸ
PThS. NGUY
 N TH
THU H
 NGThS. NGUY
 N TH
THU NGÂNPage 1 of 272Bo Y te - Thuc vat duoc05/09/2011file://C:\Windows\Temp\cmedfhmrnf\thuc_vat_duoc.htm
 
ThS. LIÊU H
M
TRANG
Tham gia t
ch
ứ 
c b
n th
o:
ThS. PHÍ V
Ă
 N THÂMTS. NGUY
 N M
 NH PHA
L
I GI
I THI
U
Th
c hi
n m
t s
 
đ
i
u c
a Lu
t Giáo d
c, B
Giáo d
c &
Đ
ào t
o và B
Y t
ế
 
đ
ã ban hành ch
ươ 
ngtrình khung
đ
ào t
o D
ƯỢ
C S
Ĩ
 
ĐẠ
I H
C. B
Y t
ế
t
ch
c biên so
n tài li
u d
y – h
c các môn c
ơ 
s
ở 
chuyên môn theo ch
ươ 
ng trình trên nh
m t
ng b
ướ 
c xây d
ng b
sách
đạ
t chu
n chuyên môn trong côngtác
đ
ào t
o nhân l
c y t
ế
.Sách
Th
ự 
c v
 
ượ 
c
 
đượ 
c biên so
n d
a trên ch
ươ 
ng trình giáo d
c c
a tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Y D
ượ 
c Tp.H
Chí Minh, trên c
ơ 
s
ở 
ch
ươ 
ng trình khung
đ
ã
đượ 
c phê duy
t. Sách
Th
ự 
c v
 
ượ 
c
 
đượ 
c TS. Tr 
ươ 
ngTh
 
Đẹ
 p, ThS. Nguy
n Th
Thu H
ng, ThS. Nguy
n Th
Thu Ngân, ThS. Liêu H
M
Trang biên so
ntheo ph
ươ 
ng châm: Ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n, h
th
ng; n
i dung chính xác, khoa h
c; c
 p nh
t các ti
ế
n b
khoah
c, k 
thu
t hi
n
đạ
i và th
c ti
n Vi
t Nam.Sách
Th
ự 
c v
t
ượ 
c
 
đ
ã
đượ 
c H
i
đồ
ng chuyên môn th
m
đị
nh sách và tài li
u d
y h
c chuyênngành
đ
ào t
o D
ƯỢ
C S
Ĩ
 
ĐẠ
I H
C c
a B
Y t
ế
th
m
đị
nh n
ă
m 2007. B
Y t
ế
quy
ế
t
đị
nh ban hành tàili
u d
y h
c
đạ
t chu
n chuyên môn c
a ngành trong giai
đ
o
n hi
n nay. Trong th
ờ 
i gian t
3
đế
n 5n
ă
m, sách ph
i
đượ 
c ch
nh lý, b
sung và c
 p nh
t.B
Y t
ế
chân thành c
m
ơ 
n các tác gi
và H
i
đồ
ng chuyên môn th
m
đị
nh
đ
ã giúp hoàn thành cu
nsách; C
m
ơ 
n PGS.TSKH. Tr 
n Công Khánh, PGS.TS. Tr 
n Hùng
đ
ã
đọ
c và ph
n bi
n
để
cu
n sáchs
ớ 
m hoàn thành k 
 p th
ờ 
i ph
c v
cho công tác
đ
ào t
o nhân l
c y t
ế
.
Ó
B
n quy
n thu
c B
Y t
ế
(V
Khoa h
c và
Đ
ào t
o)
 
770–2007/CXB/4–1676/GD s
: 7K722M7–DAI
Page 2 of 272Bo Y te - Thuc vat duoc05/09/2011file://C:\Windows\Temp\cmedfhmrnf\thuc_vat_duoc.htm
 
L
n
đầ
u xu
t b
n, chúng tôi mong nh
n
đượ 
c ý ki
ế
n
đ
óng góp c
a
đồ
ng nghi
 p, các b
n sinh viên vàcác
độ
c gi
 
để
l
n xu
t b
n sau sách
đượ 
c hoàn thi
n h
ơ 
n.V
KHOA H
C VÀ
Đ
ÀO T
O – B
Y T
 
L
I NÓI
ĐẦ
U
ớ 
i m
c
đ 
ích cung c
ấ 
 p nh
ữ 
ng ki
ế 
n th
ứ 
c c
ơ 
b
n v
ề 
hình thái
 – 
gi
i ph
ẫ 
u c
ơ 
th
ể 
th
ự 
c v
t và c
ơ 
s
ở 
 hân lo
i th
ự 
c v
t, giúp sinh viên n
ắ 
m v
ữ 
ng 
đượ 
c ph
ươ 
ng pháp phân lo
i hình thái so sánh và nh
n bi
ế 
các
đặ 
c
đ 
i
ể 
m
đặ 
c tr 
ư 
ng c
a
ừ 
ng taxon l 
ớ 
n trong h
th
ố 
ng phân lo
i nh
ấ 
t
ở 
b
c h
 , chúng tôi biên so
n sách giáo khoa
Th
ự 
c v
t D
ượ 
c
. Sách nh
ằ 
m ph
c v
công tác gi
ng
 y cho sinh viên n
ă 
m th
ứ 
 hai ngành D
ượ 
c theo yêu c
u
đ 
ào
o môn Th
ự 
c v
t d 
ượ 
c thu
c ch
ươ 
ng trình giáo d 
c c
a
 Đạ
i h
c Y  D
ượ 
c thành ph
ố 
Chí Minh
đ 
ã 
đượ 
c B
Giáo d 
c
 
 Đ
ào t 
o, B
Y t 
ế 
phê duy
t. N 
i dung sách g 
m hai ph
n:
 Hình thái 
 – 
Gi 
i ph
ẫ 
u th
ự 
c v
 Phân lo
i th
ự 
c v
đượ 
c trình bàytrong 10 ch
ươ 
ng. Ngoài n
i dung, m
ỗ 
i ch
ươ 
ng 
đề 
u có m
c tiêu h
c t 
 p và câu h
i
để 
sinh viên t 
ự 
ki
ể 
mtra ki
ế 
n th
ứ 
c.
 
 Ph
n 1:
 Hình thái – Gi 
i ph
ẫ 
u th
ự 
c v
m các n
i dung liên quan
đế 
n c
ấ 
u trúc c
a
ế 
bào th
ự 
cv
t, các khái ni
m v
ề 
mô, c
ấ 
u
o và phân lo
i các mô th
ự 
c v
t làm c
ơ 
s
ở 
cho sinh viên h
c gi
i ph
ẫ 
ucác c
ơ 
quan th
ự 
c v
t nh
ư 
ễ 
 , thân, lá, c
ũ
ng nh
ư 
ph
c v
cho công tác ki
ể 
m nghi
m d 
ượ 
c li
u sau này. Ngoài ph
n gi
i ph
ẫ 
u các c
ơ 
quan dinh d 
ưỡ 
ng, sách c
ũ
ng 
đề 
c
 p
đế 
n hình thái c
a các c
ơ 
quan nàynh
ấ 
t là các khái ni
m liên quan
đế 
n mô t 
c
ơ 
quan dinh d 
ưỡ 
ng và c
ấ 
u trúc c
a c
ơ 
quan sinh s
n c
ath
ự 
c v
t có hoa
để 
làm n
ề 
n
ng cho vi
c h
c ph
n phân lo
i th
ự 
c v
t.
ừ 
 
đ 
ó sinh viên bi
ế 
t mô t 
m
cây theo trình t 
ự 
phân lo
i. Ph
n 2:
 Phân lo
i th
ự 
c v
trình bày các
đặ 
c
đ 
i
ể 
m
đặ 
c tr 
ư 
ng 
ở 
b
c ngành, l 
ớ 
 p, phân l 
ớ 
 p, b
 ,
đặ 
cbi
ở 
b
c h
. Ngoài ph
n mô t 
 
đặ 
c
đ 
i
ể 
m và các hình
nh minh h
a, chúng tôi còn cho bi
ế 
t s
ố 
chi, s
ố 
 loài hi
n có
ở 
Vi
t Nam, tên và công d 
ng c
a m
t s
ố 
ượ 
c li
u trong h
giúp sinh viên có th
ể 
liên h
 cây thu
ố 
c th
ự 
c t 
ế 
 
để 
nh
n bi
ế 
đặ 
c
đ 
i
ể 
m c
a h
và bi
ế 
đượ 
c v
trí phân lo
i c
a các cây thu
ố 
c ch
y
ế 
u. Do th
ờ 
i
ượ 
ng gi
ng
 y ph
n
 Phân lo
i th
ự 
c v
h
n h
 p, vì th
ế 
chúng tôi t 
 p trung gi
ớ 
i thi
u 9ngành Th
ự 
c v
t b
c cao. S 
ự 
phân lo
i ngành Ng 
c lan
đượ 
c
ự 
a theo h
th
ố 
ng phân lo
i c
a ArmenTakhtajan (1997), do
đ 
ó có m
t s
ố 
thay
đổ 
i so v
ớ 
i h
th
ố 
ng phân lo
i n
ă 
m 1987 nh
ư 
ớ 
 p Ng 
c lan
đượ 
cchia thành 11 phân l 
ớ 
 p thay vì 8 phân l 
ớ 
 p, l 
ớ 
 p Hành
đượ 
c chia thành 6 phân l 
ớ 
 p thay vì 4 phân l 
ớ 
 p.Tuy
đ 
ã có nhi
ề 
u c
ố 
ắ 
ng trong khi biên so
n, nh
ư 
ng không th
ể 
tránh kh
i các sai sót, chúng tôi r 
ấ 
mong 
đượ 
c s
ự 
góp ý ki
ế 
n xây d 
ự 
ng c
a
đồ
ng nghi
 p và các em sinh viên
để 
cu
ố 
n sách
đượ 
c hoàn ch
ỉ 
nhh
ơ 
n.
CÁC TÁC GI
 Page 3 of 272Bo Y te - Thuc vat duoc05/09/2011file://C:\Windows\Temp\cmedfhmrnf\thuc_vat_duoc.htm

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vongoclinhgiang liked this
Ngọc Hương liked this
Poussin Nguyen liked this
Victoria Jones liked this
Kronnee Nguyen liked this
trnthi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->