Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prakticka Elektronika 1997-10

Prakticka Elektronika 1997-10

Ratings:
(0)
|Views: 654|Likes:
Published by sq9nip

More info:

Published by: sq9nip on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

 
Praktická elektronikaA Radio- 10/97
ROÈNÍK II/1997. ÈÍSLO 10V TOMTO SEITÌ
NÁ ROZHOVOR
Praktická elektronika A Radio
Vydavatel:
AMARO spol. s r. o.
Redakce:
éfred.: Lubo Kalousek, OK1FAC, re-daktoøi: ing. Josef Kellner (zástupce éfred.),Petr Havli, OK1PFM, ing. Jan Klabal, ing. Ja-roslav Belza, sekretariát: Tamara Trnková.
Redakce:
Dládìná 4, 110 00 Praha 1,tel.: 24 21 11 11 - l. 295, tel./fax: 24 21 03 79.
Roènì vychází 
12 èísel. Cena výtisku 25 Kè. Po-loletní pøedplatné 150 Kè, celoroèní pøedplatné300 Kè.
Roziøuje
PNS a. s., Transpress spol. s r. o., Me-diaprint & Kapa a soukromí distributoøi.
Objednávky a pøedplatné
v Èeské republi-ce zajiuje Amaro spol. s r. o. - MichaelaJiráèková, Hana Merglová (Dládìná 4,110 00 Praha 1, tel./fax: (02) 24 21 11 11 -l. 284
 ),
PNS.
Objednávky a predplatné
v Slovenskej repub-like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o.,P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (07)525 45 59 - predplatné, (07) 525 46 28 - admi-nistratíva. Predplatné na rok 330,- SK, na polrok165,- SK.Podávání novinových zásilek povolenoÈeskou potou - øeditelstvím OZ Praha (è.j.nov 6005/96 ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci v ÈR 
pøijímá redakce, Dládìná 4,110 00 Praha 1, tel.: 24211111 - linka 282, tel./fax: 24 21 03 79.
Inzerci v SR 
vyøizuje MAGNET-PRESS Slova-kia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax (07) 525 46 28.Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídá au-tor (platí i pro inzerci).
Internet:
http://www.spinet.cz/aradio
Email:
a-radio@login.czNevyádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKÈR 7409
© AMARO spol. s r. o.S ing. Pavlem Krejèím, spoluma- jitelem firmy ANTECH spol. s r.o.,která se zabývá dovozem výrobkùfirmy ALCAD a mìøicích pøijímaèùSADELTA
Mùete nám, prosím, øíci, jak vaefirma vznikla a jak se dostala kesvé nynìjí èinnosti?
Firma ANTECH vznikla v roce 1991 jako montání firma pro individuální pøí- jem TV signálu. V téme roce zaèalataké vyrábìt komponenty pro pøíjem arozvod TV/FM. V roce 1992 jsme zaèalis velkoobchodním prodejem satelitní aanténní techniky. Ve stejném roce jsmenavázali kontakt s firmou MASCOM, prokterou pùsobíme jako velkoobchodní za-stoupení v prodeji satelitní techniky atelevizních pøijímaèù znaèky NOKIA aMASCOM. V roce 1994 jsme byli kontaktovánizástupcem panìlské firmy ALCADs úmyslem otevøít zastoupení pro èeskýa slovenský trh. Po prostudování zasla-ných katalogù a vzorkù kanálových zesi-lovaèù nám bylo jasné, e tyto výrobkyna naem trhu chybí. Ve stejném rocenás kontaktovala dalí panìlská firmaSADELTA, zabývající se produkcí mìøi-èù úrovnì a mìøicích pøijímaèù.
A jaká je havá souèasnost firmy?
 V souèasné dobì jsou tu vedle sebedvì firmy a to ANTECH - fyzická osoba,zabývající se výrobou komponentù propøíjem a distribuci TV/FM signálu a vel-koobchodním prodejem satelitním tech-niky a televizních pøijímaèù NOKIA aMASCOM. Druhou firmou je ANTECHspol. s r.o., zabývající se importem a dis-tribucí výrobkù firem ALCAD a SADEL-TA. V souèasné dobì pracují ve firmì ana jednu výjimku pøíbuzní, take by sedalo øíci, e jsme rodinný podnik.
panìlské firmy u nás pøíli zná-mé nejsou. Øeknìte nám, prosím,nìco o firmì ALCAD?
Firma ALCAD, S. A., sídlící v severo-baskickém Irunu na hranicích s Francií,byla zaloena v roce 1988. Samotná fir-ma je rozdìlena na dvì divize a to vy-sokofrekvenèní elektroniku a domovníelektroniku. V divizi vysokofrekvenèníelektroniky se vyrábí iroký sortiment vý-robkù jak pro individuální pøíjem, tak proSTA a TKR. Náplní divize domovní elek-troniky jsou výrobky pro pøenos audio avideo signálù po rozvodu 220 V. Tyto vý-robky jsou distribuovány pod znaèkou ALCIA. Pøeváná èást výroby je situová-na v závodì v Irunu, mení èást se vyrá-bí v Barcelonì a v portugalském mìstì Azeitao. Pøestoe ALCAD je pomìrnìmladá firma, pièková kvalita výrobkù,nejmodernìjí technologie výroby, vyso-ká profesionalita zamìstnancù a velmipøijatelná cena posouvá firmu ALCADmezi pøední výrobce v Evropì a ve svì-tì. Pøíznaèné je i získání certifikátu ISO9001 v loòském roce.
Jak to vypadá s certifikací pro nátrh?
Samozøejmì jsou vechny výrobkyurèené pro STA a TKR homologovanéÈTÚ.
Co byste bliího øekl o firmì SA-DELTA?
Firma SADELTA, sídlící v Barcelonì, je souèástí spoleènosti BARCELO, kterámimo jiné vlastní sí luxusních hotelù pocelém svìtì a nìkteré vlivné deníky. Mi-mochodem jeden z hotelù je i v Praze. Aè je SADELTA mení firma, má velmidlouhou historii výroby mìøicích pøístrojùa generátorù TV signálu. V souèasnédobì vyrábí mìøièe úrovnì, mìøicí pøijí-maèe a iroký sortiment mikrofonù a pøí-sluenství CB, které se chystáme takéuvést na ná trh. Pøi prvním seznámenís jejími mìøicími pøístroji jsem byl velmipøekvapen perfektní profesionální úrovnía velmi pøíjemnou cenou.
Mùete nám popsat sortiment tìch-to mìøících pøístrojù?
Sortiment mìøièù úrovnì je reprezen-tován asi nejlevnìjím mìøièem úrovnìTV/FM s èíslicovým zobrazením kmitoè-tu na naem trhu, TC-402D, mìøièemúrovnì TV/FM/SAT TC-90, satelitnímmìøièem úrovnì TC-80 (VX-360) a no-vinkou uvedenou na londýnské expoziciCable and satellite - mìøièem úrovnìTV/FM TC-50, který je opravdu velmidokonalý.TC-50 je svými rozmìry 17 x 8 x 8 cm ahmotností pouhých 1,3 kg, vèetnì aku-
Manelé Krejèí a majitel firmy ALCAD pan Antton Galarza
Ná rozhovor...............................................1Co nového v elektronice 1997
 
Praktická elektronikaA Radio- 10/97
mulátoru a brany, ideální pro montáv terénu. Pøístroj je øízen mikroproceso-rem a dovoluje mìøit úrovnì obrazovéa zvukové nosné v rozsahu 20 a 120dBµV, pomìr signál/um a pomìr nosnéobrazu/zvuku. Namìøené velièiny sezobrazují na velkém multifunkèním dis-pleji, na kterém se pøehlednì zobrazujeèíslo mìøeného kanálu, èíslo pamìti,kmitoèet kanálu, posunutí zvukové nos-né, analogovì èíslicové zobrazení na-mìøené úrovnì. Samozøejmostí tohotopøístroje je zvuková demodulace s velmikvalitním nf zesilovaèem a reprodukto-rem, generování tónu kmitoètovì závis-lého na namìøené úrovni, výstup video,100 pamìových míst, monost prosví-cení displeje LCD a skenování vech ka-nálù (automaticky se zastaví pøi nalezenísignálu s úrovní, která je vìtí nebo rov-na pøednastavené úrovni). Zajímavostítohoto pøístroje je, e lze do pamìtí na-stavit vechny bìnì ve svìtì pouívanéTV normy, vèetnì tìch, které se pouí-vají v Japonsku nebo v Thajsku.Z mìøicích pøijímaèù firma vyrábí dvatypy TC-200 a TC-500. Satelitní mìøicípøijímaè TC-200 dováíme pouze na ob- jednávku (z dùvodu ne právì konkurenèníceny), zato mìøicí pøijímaè TC-500 je poprávu vlajkovou lodí výrobkù firmy SA-DELTA.
Proè je pøijímaè TC-500 tak zajímavý(sám mohu potvrdit z výstavy Am-per, e tak perfektní TV obraz nadispleji LCD se hned tak nevidí)?
TC-500 pøedstavuje novou koncepcipøenosného barevného mìøicího pøijíma-èeTV/FM/SAT a spektrálního analyzáto-ru TV/FM, plnì øízeného mikroproceso-rem. Pøístroj má vestavìnu barevnouobrazovku LCD 4 s velmi velkou rozlii-telností. Pouívají se obrazovky TFTSharp, které jsou velmi kvalitní. Zde sepozastavím, protoe obrazovka LCD jeèasto diskutovaný problém. Je pravda,e na pøímém sluneèním svitu je obrazpatnì vidìt, avak to je i na klasické ob-razovce. Èastý názor, e na obrazovceLCD nejsou vidìt duchy, je zavádìjící amnoho zákazníkù se mohlo pøesvìdèit,e opak je pravdou.Nejsilnìjí zbraní TC-500 je spektrál-ní analýza, u které je rozliitelnost 350kHz na VHF/UHF a dynamika 40 dB.Zobrazovaná íøka pásma je plynule voli-telná od 5 MHz a po celé pásmo. Zo-brazení spektra lze uloit do patnáctik tomu urèených pamìtí, které lze poopìtovném zobrazení souèasnì pøekrýtbarevnì odlieným reálným spektrem. Vyuit lze tuto funkci ve spojení s exter-ním umovým generátorem pøi nastavo-vání kanálových sluèovaèù, zesilovaèùapod. Uiteènou funkcí je monost pou-ít dvou na sobì nezávislých znaèek.Zajímavou funkcí je také automatikamìøení, s ní lze do deseti pamìovýchplánù po 100 pamìových místech na-stavit kanály, které potøebujeme namìøita pouhým jedním ztisknutím tlaèítka zmì-øit úroveò nosné obrazu a zvuku u vechnastavených a aktivovaných pamìo-vých míst. Výsledky mìøení lze zobrazitv tabulce na obrazovce nebo uchovat apozdìji vytisknout jako protokol na tiskár-nì, pøipojené pøes rozhraní Centronics.
Nyní se vrame k firmì ALCAD, jaký sortiment nabízí?
Sortiment výrobkù ALCAD je opravdupestrý a výrobky vysokofrekvenèní divi-ze jsou rozdìleny do jednotlivých sérií.Série 900 zahrnuje irokopásmové anté-ny, které mají opravdu pièkovou kvalitu- i kdy jsou ponìkud draí, tak je cenavyváena opravdu výbornými parametry.Série 902 jsou pásmové sluèovaèev provedení i do venkovního prostøedí.Série 903 je iroký sortiment domov-ních zesilovaèù na stoár se zesílením24 a 40 dB, urèených hlavnì pro indivi-duální pøíjem. Tyto zesilovaèe jsou vyro-beny technologií SMT a uzavøeny v plas-tové krabièce vhodné i pro venkovníprostøedí. Napájení zesilovaèù +12 V jerealizováno po koaxiálním kabelu pøesvýstup. U vech vstupù je moné regulo-vat zisk -16 dB nebo -23 dB. Kabel jepøipojen k zesilovaèi rychlokonektorem ALCAD, který spojuje výhody konektoruIEC a konektoru F. Nezanedbatelnýmkladem tìchto zesilovaèù je i velmi pøíz-nivá cena.Série 904 je prezentována domovní-mi a linkovými zesilovaèi s vlastnímzdrojem. Série 905 pøedstavuje dnes jipopulární kanálové zesilovaèe ZG. Tytozesilovaèe svými parametry (zisk 53 dB,vybuditelnost 123,5 dBµV, velká selektivitaa vysoká spolehlivost) pøedstavují ideál-ní øeení stanic STA a TKR. Od øíjna to-hoto roku bude na skladì i slabí typZP, u nìho jsme po dohodì s výrobcemdosáhli pøíznivìjí ceny. Jinak se mohounai zákazníci tìit, protoe od lednapøítího roku se objeví na naem trhudlouho poadované mìnièe ALCAD.Série 906 pøedstavuje sortiment roz-boèovaèù a odboèovaèù. Série 907 za-ujímá sortiment cenovì velmi pøístup-ných zásuvek, série 908 konektory, série910 pøísluenství (rùzné filtry, útlumovéèlánky a pøedzesilovaèe) a série 912 sa-telitní skupinový pøijímaè, u kterého bychchtìl zdùraznit, e modulátor pøijímaèe je pøeladitelný v celém TV pásmu. Vech-ny parametry satelitního pøijímaèe jsounastavitelné infraèerveným dálkovýmovládáním.Co se týká domovní elektroniky znaè-ky ALCIA, je to divize vzniklá pøed dvì-ma lety a v souèasnosti se rychle rozví- jející. Hlavními výrobky jsou Soundnet a Videonet, které bych blíe pøiblíil.Princip zaøízení Videonet je pøenossignálu AV namodulovaného na zvolenýkanál v I. pásmu po síti 220 V. Soupravase skládá s vysílaèe, který zpracovávásignál AV z videomagnetofonu, satelitní-ho nebo televizního pøijímaèe a pøedáváho do sítì 220 V. V jiné místnosti je pøijí-maè, který pøedá signál do televizníhopøijímaèe. Navíc je tento systém doplnìno monost ovládání zdroje signálu AV posíti 220 V dálkovým ovládáním zdrojesignálu. V praxi to znamená e pøipojí-me-li vysílaè k videomagnetofonu, kterýmá naladìny pozemní TV stanice, mohuho z libovolné jiné místnosti pomocí pøijí-maèe Videonet a dálkového ovládání vi-deomagnetofonu ovládat. Potom staèí jeden pøenosný TV pøijímaè a mohu tele-vizní program nebo svoji oblíbenou ka-zetu sledovat kdekoli v bytì nebo v ro-dinném domku, kde je zásuvka 220 V. V pøípadì, e je pøenos signálu z dùvodunekvalitního rozvodu ruen nebo mápatnou kvalitu, je tu monost propojitvysílaè a pøijímaè Videonet dodávanýmexterním tenkým kablíkem, který mùe-me kdekoli protáhnout.Funkce zaøízení Soundnet je podob-ná, vysílaè pøipojený ke zdroji audio sig-nálu pøenáí signál k pøijímaèi, ve kterém je vestavìn reproduktor. Na pøijímaèi lzehlasitost reprodukce regulovat a takék nìmu lze pøipojit sluchátka.
V úvodu jste se zmínil, e vyrábítekomponenty pro pøíjem a rozvodTV signálu. Nekøíí se sortiment vámi vyrábìný a dováený?
To v ádném pøípadì. Nae výrobase od poèátku zamìøuje na individuálnípøíjem a svým zpùsobem se nae výrob-ky se sortimentem ALCAD doplòují. Vechny nae výrobky jsou v krabiècez pocínovaného plechu a vstupy a výstu-py jsou øeeny pouze pøes konektory F.Nosným programem naí výroby mimoirokopásmové zesilovaèe, rozboèovaèea odlaïovaèe jsou kanálové sluèovaèe apøedzesilovaèe vyrábìné na zakázku.Kadá nová objednávka znamená novývýrobek.
Jakým zpùsobem zajiujete pro-dej?
Co se týká námi importovaného zbo-í, snaíme se vytvoøit sí obchodníchzastoupení po celém území se zásadou,e zboí se musí dostat na urèené místonejpozdìji do 48 hodin od objednání.Proto také dríme pomìrnì velký stavzásob, aby zákazníci nemuseli na zboíèekat. Dùvod velkých zásob je také v nevdy spolehlivé dopravì, zvlátì na úze-mí panìlska a Francie. Vzpomeòte sina podzimní stávku francouzských pøe-pravcù, kdy jsme mìli opravdu vánéproblémy.Záruka na výrobky ALCAD je dvaroky a v pøípadì záruèních reklamací sesnaíme firmám, s nimi ji déle spolu-pracujeme, dodat zboí dopøedu, aby homontání firmy mohly vymìnit na místì.Ovem reklamací je opravdu málo au nìkterých druhù zboí jsme jetì re-klamaci nemìli vùbec.Jinak jsou nai zákazníci z 99 % pou-ze montání firmy se irokým spektremèinností, od montáí individuálních zaøí-zení a po montá kabelových rozvodù.
Co chystáte nového v sortimentu?
Jak jsem ji uvedl døíve, budeme roz-iøovat sortiment ALCAD o kanálové ze-silovaèe pro STA a TKR série 905ZP,905CH a mìnièe k sérii 905ZG. Jinak jednáme s dalí panìlskou firmou o do-vozu zesilovaèù do kabelových rozvodù.To vak jetì není rozhodnuté, protobych zatím nechtìl být konkrétní. Chys-táme se také rozíøit výrobu o dalí typyvýrobkù a chystáme kompletní inovacinaí výroby, v ní chceme zlepit kvalitupøi urèitém zlevnìní. Dále pøipravujemecenovì pøístupný software pro návrhSTA a TKR.
Vypadá to, e se vìnujete hlavnìdovozu ze panìlska. Máte k tomunìjaký dùvod?
panìlsko je pro nás zemì známáspíe jako oblast, kam smìøuje mnohonaich turistù trávit letní dovolenou, alemohu øíci, e panìlsko je i zemí s velmirozvinutým elektronickým prùmyslem.Zvláv oblasti sousedící s Francií, jako je Baskicko a Katalánsko, je mnohopièkových výrobcù v oblasti elektroniky,které smìle konkurují pøedním svìtovýmvýrobcùm jak kvalitou, tak pøedevímcenou. Pøi naí první návtìvì firmy ALCAD jsme byli pøekvapeni úrovní tech-nologie výroby a vybavení laboratoøí.
Kde vai firmu najdeme?
 Adresa nai firmy ANTECH spol. s r. o. je Fuèíkova 62, 69141 Bøeclav, tel/fax:(0627) 24 090, tel: (0627) 323 451.
Pro vzdálenìjí firmy jsou tu nae za-stoupení, na které se mùete s dùvìrouobrátit (adresy viz pravidelná inzerceuvnitø èasopisu).
Dìkuji vám za rozhovor.
Pøipravil ing. Josef Kellner 
 
Praktická elektronikaA Radio- 10/97
Co nového v elektronice 1997
Doc. Ing. Jiøí Vackáø 
6. Polovodièovéaktivní souèástky
Je neuvìøitelné, e tranzistor jestarý teprve 50 let a mikroprocesor 25let. V integrovaných obvodech dnesu s milióny tranzistorù na 1 køemíko-vém plátku (èipu) roste hustota prvkù2x za kadých 18 mìsícù, rozmìryelementárních souèástek se zmenujípøi zdokonalování ultrafialové fotolito-grafie nyní na 0,25 µm nebo 0,18 µmpomocí UV laserù se zrcadlovou opti-kou. Ve vývoji je vak ji elektronoválitografie s velkým poètem elektrono-vých svazkù samostatnì øízených, za-vedení se oèekává bìhem 10 let, coumoní dalí zdesateronásobení hus-toty prvkù a zmnohonásobení výkon-nosti integrovaných obvodù. Nyní seobjevují- speciální integrované obvody (IC)pro multimedia (16 bitù, 200 MHz, 360MIPS, 1 W typ SH4),- nové procesory Alpha DEC 21264(500 MHz, 60 W pro TV kódy MPEG2,- na místo aplikaènì specifikovanýchIC (ASIC) pøicházejí uniezální FPGA -Field Programmable Arrays s pamìt-mi Flash (podle potøeby programova-telné sítì hradel, Zycad Corp. Calif.),- nové feroelektrické pamìti FRAMrychlejí ne Flash, ale pøeètením sesmazávají, nutný nový zápis,- dynamické pamìti DRAM s vìtímikapaciami (0,4 a 1 GB) jsou vývojovìtak nákladné, e se vyvíjejí pouzeve spolupráci Siemens + Toshiba +World Semiconductor Council.
7. Software
 je stále v èilém pohybu. Operaèní sys-témy byly ji zmínìny v pøedchozí stativ poèítaèích. Systém MS-DOS a Win-dows 95 pøevládá, pouívání Internetuvak témìø ovládl systém Netscape.Firma SUN uvádí perspektivní jazykJAVA jako dalí krok po jyzycích C aC++, co umoòuje modelovat poèítaè jako virtuální stroj. Konkurenci azdokonalení pøináí MS-Active X. Dal-í novinkou je VRML - Virtual RealityModelling Language, speciální jazykk vytváøení software pro systémy virtu-ální reality. Tato oblast je v rozvinutìj-ích formách extrémnì softwarovì ná-roèná a uívá se zatím pevánì proletecké trenaery. Pro vývoj bìnéhozákaznického software se uívá EDA -Electronic Design Automation Soft- ware, co jsou soubory návrhovýchsimulaèních a testovacích programù(HDL - Hardware Description Language,SPICE a X-SPICE simulaèní), kteréslouí i k optimalizaci pomìru výkon/ /cena pøi souèasném vývoji hardwaro-vé konfigurace a softwarového vyba-vení systému se zadanými vlastnost-mi a funkcemi. Systémy EDA nabízíøada firem, na WWW najdeme jejichnabídky (napø. Math Soft Centre,Massachusetts, Wal Store aj.). Pro-blémem zaèíná být kvalita software,èasto itého horkou jehlou.
8. Mìøicí pøístroje elektronické
se stále zmenují, roste jejich rychlosta výkonnost, univerzalita, ovladatel-nost, klesá cena. Pøíklady:Fluke Scopemeter obsahuje oscilo-skop s displejem LCD 100 MHz,digitální multimetr, vzorkování a 5 Gi-gasamples/s;Le Croy LC534 - osciloskop s ba-revnou obrazovkou 23 cm, 1 GHz,500 MHz ampling, 4 Gb pamì, 4kanály;Tektronix TDS 200, 60 MHz, pod 1000 $;aplikaènì specifické pøístroje pro mì-øení parametrù signálu v pøenosovýchsystémech ATM, CDMA, PRML a protelevizní systémy MPEG1, MPEG2 aSONET uívané pro optické a satelitnípøenosové systémy a pro magnetickýa optický záznam obrazového signálu;automatické testovací systémy prokontrolu jako SQA (software qualityautomation) pro velkosériové výrobnísystémy;univerzální kombinace mìøicích pøí-strojù v 1 skøíni (Compact Lab) -DMM, osciloskop, generátor signálù,analyzátor, poèítaè.
9. Prùmyslová elektronika
pøispívá znaènì k úsporám elektrickéenergie regulací pohonù a ekonomi-zací pøenosù. Jsou vyvinuty jednoèi-pové øídicí jednotky pro rùzné typymotorù (bezkartáèové stejnosmìrné,asynchronní støídavé, reluktanèní),které trvale vyhodnocují èasové prù-bìhy napájecích proudù motorù apodle toho spínají a upravují napájecínapìtí (Motorola HC705MC4 apod.)Texas, Siemens i Toshiba vyrábìjí øí-dicí jednotky i pro krokové motorky avícefázové systémy v rùzných výko-nech. Pro vìtí výkony jsou k dispozicivýkonové tranzistory s izolovanou øídi-cí elektrodou, IGBT, a do 1200 A,1700 V, pro kmitoèty a do 100 kHz(IRC) - nová generace s úbytkem na-pìtí jen 1,2 V (on voltage). TranzistoryToshiba mají i vestavìné nadproudo-vé, pøepìové a teplotní ochrany(ST1000 EX21, 2500 V/1000 A protrakèní motory). Mitsubishi nabízí ty-ristory GTO uzavírané øidicí elektro-dou (Gate Turn-Off) o Æ 150 mm,6 kV, 600 A pro konvertory s výkonem10 MW pro synchromotory válcoven.S bipolárními tranzistory IGBT je mo-né stavìt rezonanèní mìnièe kmitoètuspínané pøi nulovém napìtí nebo nu-lovém proudu a do 400 kW, ve vývoji jsou mìnièe pro kmitoèty do 60 kHz avýkony do 20 MW pro indukèní ohøevvakuových pecí. Reluktanèní motorys elektronickým øízením proudù v os-mipólových statorech ètyøfázovìspínaných (estipólový permanentnírotor bez vinutí) jsou levnìjí neasynchronní, lze u nich snadno regu-lovat otáèky i moment.
10. Doprava
poèítá s vývojem elektroniky hlavnìv elektromobilech a v navigaèních akontrolních systémech. Budoucnostelektromobilù závisí hlavnì na vývojiakumulátorù. Izraelská Electric Fuel Co.v Jeruzalémì zdokonalila baterie zi-nek-vzduch a na 0,7 MJ/kg a 100 W/kg,take dodávka Mercedes MB410 zvlád-ne cestu s nákladem 4,5 tuny z Cham-bray do Turina (244 km) na jedno na-bití. Baterie váí 350 kg, energie 250 MJ je ekvivalent 50 litrù benzinu. Zinkovéanody jsou výmìnné, regenerují sechemicky a elektrolyticky. Pokraèujei vývoj akumulátorù na bázi hydridùniklu apod. Navigaèní letecký systémGPS (Global Positioning System) sezdokonaluje korekcemi odvozenýmize známých pozemních cílù (diferenè-ní systém), èím se zpøesòuje urèenípolohy s odchylkou max. 3 metry, bì-nì 1 metr. Tak je moné pøistáváníbez viditelnosti a bez vedení pozemnímimajáky a radary. Bezpeènost leteckédopravy zajiuje i poèítaèová tomo-grafie, dosud pouívaná jen v lékaø-ství. Na letitích umoòuje podrobnouprohlídku obsahu zavazadel, kufrùapod. a tak odkrytí nebezpeènýchpøedmìtù. Druicová navigace GPSmùe slouit i pro kontrolu provozueleznièních vlakù i silnièní dopravy,zejména v souvislosti s rùstem rych-lostí a hustoty dopravy.
11. Kosmonautikaa vojenská technika
Elektronika má rozhodující roli pøinavigaci, pøi øízení chodu raketovýchmotorù, pøi detekci, zamìøování a vý-poètu dráhy cizích raket a pøi dálkovékomunikaci s kosmickými sondami. Americká agentura NASA nyní nejenopìt roziøuje program výzkumu naísluneèní soustavy, ale i znovu oivujezastavený program strategické obran-né iniciativy SDI vývojem výkonovýchchemických laserù. Program výzkumuMarsu pokraèuje po loòské havárii so-vìtsko-amerického Surveyoru vyslá-ním sondy Pathfinder v èervnu t.r., vøíjnu pak vysláním dalího Surveyoru,který má od února 1998 obíhat kolemMarsu a mapovat jeho povrch svýmikamerami a lasery. Dalí 4 sondy jsouplánovány vdy v intervalu 26 mìsí-cù a do r. 2004. V øíjnu t.r. má býtvyslána sonda Casini-Huygens k Sa-turnu a jeho mìsíci Titanu, kam dorazív r. 2004 (pøes 1,5 miliardy km, de-setinásobek vzdálenosti Slunce-Zemì).Loni v bøeznu byl na støelnici WhiteSands vyzkouen chemický laser Nautilus, který znièil 2 sovìtské Kau-e na vzdálenost 1 km. Ve vývoji jevýkonnìjí systém THEL s megajoulo-vou energií, který má být montován naobrnìné transportéry spolu se zamì-øovací a øídicí elektronikou. Laserovýmikrosekundový impuls se vytváøí pøichemické reakci jodové páry s kyslí-kem v rezonanèní dutinì. Podobný jetì vìtí systém je urèen jako palub-ní dìlo pro Boeing 747, který máoperovat ve výi 15 km a bìhem se-kund zjistit, zamìøit a znièit startujícíbalistickou raketu na vzdálenost a500 km. Do r. 2004 má být v provozu15 letadel tohoto typu.
(Pokraèování)(Pøítì dokonèení)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->