BOŽIDAR RADIŠIČ Kobilje 33 F 9227 KOBILJE

I K 8705/2010

M. SOBOTA, 24.10.2012

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI

ZADEVA: ZAHTEVA ZA IZLOČITEV PREDSEDNIKA SENATA V KAZENSKI ZADEVI I K 8705/2010

Na podlagi 39. Člena Zakona o kazenskem postopkuz (ZKP) od predsednika okrožnega sodišča zahtevam, da izloči predsednika senata v zadevi I K 8705/2010 in sicer na podlagi 4. in 4.a odstavka 39. člena ZKP. Predsednik senata okrožni sodnik Stanislav Jug je namreč sodeloval kot član senata, ki je odločal o pritožbi mojega zagovornika Danila Harija z dne 18.4.2011 zoper sklep o preiskavi, ki ga je izdal preiskovalni sodnik Milan Regvat in sicer na seji senata dne 9.5.2011 v katerem je bilo sklenjeno, da se pritožbi zoper sklep o preiskavi ugodi. V obrazložitvi sklepa je senat izrecno navedel: Po pregledu zadeve senat ugotavlja, da je preiskovalni sodnik v sklepu o opravi preiskave dejansko obrazložil utemeljen sum glede prvoočitanega kaznivega dejanja, to je kaznivega dejanja neupravičenega prometa z mamili po I. odstavku 196. člena KZ, medtem ko napadeni sklep ne vsebuje razlogov, na podlagi katerih šteje, da iz njih izhaja utemeljen sum da je obd. storil tudi drugoočitano kaznivo dejanje, to je kaznivo dejanje nedovoljenega prometa orožja, po I. odst. 310. člena KZ. Iz te navedbe nedvomno izhaja, da so se predsednik senata in člana senata seznanili z dokazi iz predkazenskega postopka in zato v skladu z 4. in 4.a členom ne bi smel opravljati sodniške dolžnosti v predmetni zadevi. Izločitveni razlogi obstajajo na podlagi 4. In 4.a odstavka 39. člena ZKP. Izjavljam tudi, da v nobenem primeru moje zahteve ni obravnavati v smislu 5. odstavka 42. člena ZKP z namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete sodišča.

Če se predsednik senata ali predsednik Okrožnega sodišča ne bo strinjal z zahtevo za izločitev, sodišče prosim, da to zahtevo vloži v spis I K 8705/2010.

Božidar Radišič

V vednost: Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Predsednik Višje sodišče v Mariboru – Predsednik Ministrstvo za pravosodje – Minister za pravosodje Varuhinja človekovih pravic - dr. Zdenka Čebašek Travnik