BePËRMBAJTJA KREU I Parathënie. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 HYRJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rrënjët e krijimit të BASHKIMIT EVROPIAN prej funksionalizmit drejt federalizmi -. . .

. . . . . . . . .17 I pare: Hyrje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I dytë :Vështrim historik i krijimit të Komuniteteve Evropiane. . . . 19 2.1. KRIJIMI DHE Deklarata Shuman Evropian i Qymyrit dhe Çelikut. . . 2.1.1. Struktura institucionale e Bashkimit Evropian Qymyrit dhe çelikut Komuniteti (ECSC) - një shembull i një funksionale qasje të integrimit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.2. MBROJTJE DHE EVROPIAN EVROPIAN Komunitetit politik – Rezultatet Federalist views Integrim. . . . . .. . . 30 2.3. Komuniteti Ekonomik Evropian (KEE) DHE ENERGJISË ATOMIKE EVROPIAN(EURATOM) - funksionaliste KTHIMI Integrimi metodë. . 34 2.4. STRUKTURA INSTITUCIONALE UNIK TRE KOMUNITETIT EUROPIAN. . . . . . . . 38 3 Rrënjët e krijimit të Bashkimit Evropian. . . . . . . . . . . . 40 3.1. KONFERENCA Luksemburgut. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2. THEMELET E IDEVE mbi Bashkimin Evropian - RAPORT TINDEMANSOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 3.3. DEKLARATA SOLEMNE PËR BASHKIMIN EVROPIAN. . 6 3.4. Traktati PROPOZIM në Bashkimin Evropian Nisma e Parlamentit Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.5. EVROPA NE DY shpejt`si. . . . . . . . . . . . . . . 50 4 Reforma institucionale të Komunitetit. . . . . . . . . . . . . 51 4.1. Akti i Vetëm Evropian Dhe ndryshimeve institucionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.2. VENDIMEVE Traktatin mbi Bashkimin Evropian. . . . . . . . . 54

. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .përbërja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drejt një reformë radikale KOMUNITETIT. 96 6. . . . . . . . . . . . . . . . . 104 7 Komisioni Evropian . . . . 78 4.2. . . . PËRBËRJA. . . . . . . . . . . 64 I dytë Objektivat e BE-së si kompetencë e organeve të BEsë. . . . . . . . . . . . . 64 I parë Hyrje. . . .4. . KOMPETENCAT PE. . . . . . . . . . . 91 6 Parlamenti Evropian. . . . . . . . . .Përbërja dhe përgjegjësitë. . . . . . . . . . . . . . . . . 112 8.2. . . . . . . . . . . . . Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . 85 5. . 81 5 Këshilli i Ministrave . . . . . . . . . . kompetencat dhe vendim-marrje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3 Parimi i subsidiaritetit si bazë e autoritetit të veprimit BE kompetenca në fushën e konkurrencës. . . . . fushat e veprimit Dhe vendim-marrje. . 69 4 Pozita e Këshillit Evropian në kuadër të Traktatit të Bashkimit Europian Maastricht. . . . . . . . . . . . . . . . 85 5. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . VENDIM-MARRJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juridiksioni i Këshillit Evropian. . . . . . . . . . . . Juridiksioni i Komisionit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . 108 8 Gjykata Evropiane e Drejtësisë. . . Roli i parlamentit në DYTË Dhe shtylla e tretë e BE-së. . 96 6. . . . . . .1. . . . . . . . 98 6. . . . . . . .3. Përbërja dhe kompetencat. . . . . . . . . . . . . . . . 56 KREU II Traktati i Bashkimit Evropian (BE) Maastricht AJ dhe pozita e organeve kryesore të BEsë. . Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 7. . . . 106 7. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARAKTERI DHE ROLI I GJYKATËS EVROPIANE TË . . . . .

.3. . . .1. . . . . 177 2. . . . . . . . Fuqitë buxhetore. . . . . . 118 8. 172 KREU III Origjina e pushteteve dhe forcimin e rolit Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjykata e shkallës së parë. . . . . . . . . . . . . . . . . 134 8. .GJYKATA E DREJTËSISË Si krijues të acquis.2. . . . . . . . . Gjykata. . . . . . . . . . . . . 144 8. . . . . . . . 112 8. . .4. . Juridiksioni i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. 182 . . . . . . . . 131 8. . . . . 176 I parë Hyrje. . . . . . . . . . . . . . . . 176 I dytë Pozicioni i Parlamentit Evropian sipas dispozitave të themelues traktatet e Komuniteteve Evropiane. . . . . . .5. 155 10 Pavarësia e Bankës Qendrore Evropiane dhe rolin e Parlamentit Evropian. . . . . 165 11 Objekti i reformës institucionale e Mastrihtit. . . . . . . .7. . . . . Sipas të pyetjeve të mëparshme. . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . 116 8. . . . . . . . . KOMPETENCAT sipas kushteve PE Traktatet KOMUNITETIT. . . . .2. . . . . . . . . . .1. . . . . Procedura para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. . . . . . . . . . . . . GJYKATA EUROPIANE E DREJTËSISË DHE parimit të subsidiaritetit. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . .127 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DREJTËSISË. . . . . 177 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . Procedurat e veçanta. . . .5. 126 8. . . 132 8 6 Roli i Gjykatës Europiane të Drejtësisë Reforma institucionale e BE . . . . . 124 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 9 Pozicioni i Bankës Qendrore Evropiane BE-ja si një element të shtetësisë. . . . .8. . . 181 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjykata Evropiane e Drejtësisë dhe forcimin e fuqive Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . .5. . . . . . . . . Procedura për veprim të drejtpërdrejtë. . .

. . . 192 3 Pozita e Kuvendit pas miratimit të një uniformë Akti Evropian (SEA). . . . Parlamenti dhe bashkëpunimi politik evropian. . . . . . . . . . . . . . . . 207 4. . . . . . . . . . 193 3. . . . . . . 222 I parë Konsiderata hyrëse. . . . 204 4. .1. . . 193 3.2. . . . . . . . PE kompetenca këshillimore. . .2. . . . . . . . KOMPETENCAT PE në marrëdhëniet e komunitetit të jashtme. . . . . . . Kontrollin e kompetencave të parlamentit. . . . . Procedurat e parlamentit miratim. . . . . . . Procedura e vendimmarrjes së përbashkët të Parlamentit dhe Këshillit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsultimi procedurë.2. . . . . . . . Roli i parlamentit në DYTË Dhe shtylla e tretë e BE-së. . . . . . . . . 226 . . . . 196 3. . . . . . . . . . . 214 4. 197 3. Parlamenti dhe Bashkëpunim Evropian politik. . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 215 KREU IV REFORMA INSTITUCIONALE me kontratë për BE-në Nga Amsterdami dhe BE DEMOKRATIK deficitit. 222 I dytë Objektivat e reformës institucionale të BE-së Amsterdamit.1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedurat e pëlqimit në përfundim PE marrëveshjet ndërkombëtare. . . 209 4. . . . .2. . . . . .1. . . . . . . .2. 202 4 Pozita e Parlamentit sipas dispozitave të Traktatit të BE Mastrihtit Traktati. . . . . . . . . . . 204 4. . .2. 207 4. . KOMPETENCAT PE në procesin legjislativ. . . . . .1. 199 3. . . . . . . . . . . . . Zgjerimi procedurën e aplikimit Bashkëpunimi midis PE dhe Këshillit. . .3. . . . . . . . .1. . . .4. . KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË POZITËS PE NGA BE Traktatin e Mastrihtit. . .3. . . .3. .2. . . . . . . . . 197 3. . . . . . . . . . . . . . . . Bashkëpunimi politik evropian. . . . . .3. . . . .2. . 199 3. PE kontrollin e pushtetit. . . . .1. . . . . . Bashkëpunimi procedurë. .1. . . .3. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . Fuqitë legjislative të parlamentit. . . . . . . . . . . 193 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 2. . . . . .1. . . . . . . . . .2.

. . . . .1. . . . . . Shpërndarja e vendeve në Parlamentin Evropian. . .1. .3 Sistemi institucional në përputhje me kontratën saj BE në Amsterdam. . . . . . . .2. . . Gazetat në Traktatin e Amsterdamit në lidhje Gjykata Evropiane e Drejtësisë. . . . .2. . . . . . . . . . .2. . . .nga Amsterdami në Nice. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . 238 3. . .1. . . . . . . . Gjykata e Auditorëve.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . 257 2. . . . . . . . . . Forcimi i pozitës së Parlamentit NGA Gjykatës së Drejtësisë. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . 246 4 Ndryshimet në Traktatin e Amsterdamit në lidhje institucionet e tjera të BE. . . . Risi në Traktatin e BE AMSTERDAM në lidhje me BE-në këshill.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . 233 3.2. . . . . .2. . . . 242 3. . . Propozimet për të reformuar organizatën dhe i Këshillit të BE. . . . . . . . . Fuqitë legjislative Forcimi i PE. . .2. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . Traktati i Amsterdamit dhe gazetat në lidhje Komisioni i BE-së. . . . . 255 I parë Hyrje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 3. . .1. . FORCIMI I pushtetit legjislativ PARLAMENTI. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . GAZETA Traktati i Amsterdamit MBI Komisionit të BE-së. . . 244 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 KREU V Traktati i Nicës dhe INSTITUCIONAL LËVIZ BE. . Propozimet për reformimin e Komisionit gjatë Konferenca ndërqeveritare. . .1. . POZITA E PARLAMENTIT EVROPIAN Traktati i Amsterdamit. . . . . . 250 5. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BE Traktati i Amsterdamit dhe gazetat në lidhje në Këshillin e BE. . . . . . . . 242 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispozitat tjera institucionale në lidhje me Parlamentin. . 249 4. . Komiteti Ekonomik dhe Social dhe Komiteti i Rajoneve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 5. . 249 5 Parlamenti Evropian dhe deficiti demokratik i BEsë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 3. . . . . . . . . . 258 2. . . . . . . . . . 255 I dytë Parlamenti Evropian. . . . . . . . 249 4. .1. . . . . . . . . . . 257 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 3 Komisioni Evropian. . . . . 271 8 Karta e të Drejtave Themelore të BE-së trashëgimi e bukur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . 292 Referencat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 3. . . . . . 273 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisioni. . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bllokimi Këshillin e Pakicave Probleme institucionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 7 Rritja e bashkëpunimit në BE. . . . . . . . . . . . . . . . 261 4 Këshilli i Ministrave. . . . . . . . . . . . . . . Forcimi pozitën e kryesuesit. . . RËNDËSIA BE Karta e të Drejtave Themelore. . . . . . . . . . .4. . 267 6 Ndryshimet nga Nisë në sekondë dhe shtylla e tretë të Bashkimit. . 265 5 Institucionet e tjera dhe organet e BE-së.1. . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROLI I INSTITUCIONEVE TË BE-së NË VENDIMIN Karta e të Drejtave Themelore të BE-së. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 4. 263 4. . . . . . . . 281 Përmbledhje. . . . . . . . 259 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 3. . . . MODIFIKIM Shtylla e Bashkimit dytë. . . 269 6. . . . . . 259 3. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PËRBËRJA E KOMISIONIT pas zgjerimit të BE.1. 277 KREU VI Vërejtje përmbyllëse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . 275 9 Konventa Evropiane . . . . . . . . . MODIFIKIM Shtylla e Bashkimit tretë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMËRIMI I KOMISIONIT. .epilogu i Traktatit të Nicës. . . . . . . . . . . . . . . . . Bërë një shumicë të cilësuar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Shënim i autorit. . . . 261 4. . .2. . . Unanimitet në Këshillin.

Në të njëjtën kohë.Ky kapitull analizon forcimin gradual të pozitës së PE BE mekanizëm institucional. në fuqi pas ratifikimit vështirësi. futi zgjerime të konsiderueshme kompetencat Parlamenti. pas Mastrihtit. Traktati i Mastrihtit.Origjina e pushteteve dhe forcimin e rolit t` Parlamentit Evropian Paraqitje Parlamenti Evropian (PE) është një nga institucionet kryesore të sotme Bashkimi Evropian (BE). dhe nënshkrimi i Traktatit të BE-së rishikuar në Amsterdam në fillim të tetorit 1997. Nëpërmjet rolit të Parlamentit Evropian në strukturën institucionale Komunitetet Evropiane ishin problemet kryesore të crimped komunitare Reformat institucionale. veçanërisht në lidhje me Parlamenti dhe i pari Traktati i BE-së. Traktati i Mastrihtit revolucionare në ndryshimet e saj institucionale. Zgjedhjet e PE dhe funksionimin e shkallës së forcimit kompetencën e vet varet nga shkalla në të cilën deficiti demokratik është eliminuar në BE. vëzhgimi Pozita PE brenda strukturës institucionale të BE dhe kompetencat e PE ofron baza për konkluzione rreth fushës dhe reformën institucionale në të ardhmen Ndryshimet në BE.. dhjetor 2000 Nicës. në vitin 1996. për shqyrtimin e Traktatit të BE-së Maastricht. duke pasur parasysh karakterin demokratik të përbërjes. vetëm Mbajti një iniciativë PE për këtë reformë. Paralelisht. Rishikimet më vonë Pozicioni institucional i Parlamentit janë diskutuar në tjetër 176 kapituj mbi reformat institucionale futur ndryshime të Marrëveshjes së BE-ja nga Amsterdami (1999. por ri Kontrata e lidhur në vitin 2003. Proces i ratifikimit Traktati i Amsterdamit në Shtetet Anëtare përfundoi në vitin 1999. Pas mbledhjes së Konferencës Ndërqeveritare për Ndryshim Traktati mbi Bashkimin Evropian. shihet si përmes prizmit të ndarë Rishikimi fazën e Traktateve të Komuniteteve Evropiane: Nga dispozitat shumë të përbërëse e kontratës. Procesi i forcimit të rolit të PE natyra dinamike. Kjo u pasua nga një rishikim i ri i Traktatit të BE-së.) dhe Nice (2003) . . Në shumicën e rasteve. u bë fituesi më i madhe kryer reformat institucionale. dhe në teori është konsideruar me të drejtë se ajo ishte Kuvendi I e institucioneve komunitare. . I pare Traktati mbi Bashkimin Evropian. përmes miratimit të vetme evropiane akt.