You are on page 1of 15

1.

Belka żelbetowa
1.1 Wstępne przyjęcie przekroju belki
Obciążenia belki żelbetowej:
kN
gk =4,55 kPa⋅5 m=22,75
m
kN
q k=3,00 kPa⋅5m=15,00
m
Warianty obciążeń belki:

kN
m
kN
1,50 qk + 1,15 gk = 48,66
m
kN
0,00 qk + 1,00 gk = 22,75
m
1,05 qk + 1,35 gk = 44,46

I:
II:
III

Przyjęcie długości obliczeniowych przęsła i wsporników:
l eff 1 2,00 m0,15m=2,15m
l eff 6,50 m2⋅0,15 m=6,80m
2

Obwiednia momentów gnących dla przyjęcia przekroju wstępnego:

1

Wstępne wymiary przekroju obliczamy dla momentu gnącego w przęśle (Msd = 228,67kN)
przyjmując:
Beton B30:
Stal zbrojeniowa A-III (34GS):
Stopień zbrojenia:
Stosunek bw:d :

fcd=16,7 MPa
fyd=350 MPa
ρ=2,00%
, stąd: A=0,3318
bw:d = 3:5

Stąd:
A=

M sd

=
2

M sd

⇒ d=
3

f cd⋅b⋅d
f cd⋅0,6⋅d
Ostatecznie przyjęto:
Wysokość obliczeniowa belki:
Wysokość całkowita belki:
Szerokość środnika:
Szerokość półki:
Wysokość półki:

M sd

3

Ciężar własny belki:
 g k =0,3⋅0,40,4⋅0,1⋅25=4

f cd⋅A⋅0,6

=


3

228,67
=0,41m
16,7⋅0,3318⋅0,6

d = 0,45m
h = 0,50m
bw = 0,30m
beff = 0,40m
hf= 0,10m
kN
m

Skorygowane warianty obciążeń:
kN
I:
44,46 + 1,10·4 = 48,86
m
kN
II:
48,66 + 1,10·4 = 53,06
m
kN
III:
22,75 + 1,00·4 = 26,75
m
Obwiednia momentów gnących dla wymiarowania belki:

2

1.2 Wymiarowanie belki ze względu na zginanie
Wymiarowanie zbrojenia pasa dolnego
Przyjęto do obliczeń:

Msd=0,24486 MNm

M sd= f cd⋅b w⋅x eff⋅d −0,5⋅x eff 
0,24486=16,7⋅0,3⋅x eff⋅0,45−0,5⋅x eff 
2,505⋅x 2eff −2,2545⋅x eff 0,24486=0
xeff=0,774m lub
xeff=0,126m
f cd⋅b w⋅x eff = A s1⋅f yd
f ⋅b ⋅x
16,7⋅0,3⋅0,126
A s1= cd w eff =
=18,09cm 2
f yd
350
Przyjęto zbrojenie 2Ф22:
2
2
2
A s1=5⋅1,1 ⋅3,14=19,00cm 18,04cm
A ⋅f
0,0019⋅350
x eff = s1 yd =
=0,133m
f cd⋅b w
16,7⋅0,3
A
0,0019
= s1 =
=1,41%
b w⋅d 0,3⋅0,45
x
0,133
= eff =
=0,300,53
d
0,45
Wymiarowanie zbrojenia pasa górnego
Przyjęto do obliczeń:

Msd=0,10617MNm

M R , lim =b eff⋅h f⋅f cd⋅d−0,5⋅h f =0,4⋅0,1⋅16,7⋅0,45−0,5⋅0,1=0,26MNm0,11MNm
Przekrój jest pozornie teowy.
M sd= f cd⋅b eff⋅x eff⋅d −0,5⋅x eff 
0,10617=16,7⋅0,4⋅x eff⋅0,45−0,5⋅x eff 
3,34⋅x 2eff −3,006⋅x eff 0,10617=0
xeff=0,863m

lub

xeff=0,037m

f cd⋅b eff⋅x eff = A s2⋅f yd
f ⋅b ⋅x
16,7⋅0,4⋅0,037
A s2= cd eff eff =
=7,06cm 2
f yd
350
Przyjęto zbrojenie 2Ф22:
2
2
2
A s2=2⋅3,14⋅1,1 =7,60 cm 7,06cm

3

Całkowity stopień zbrojenia belki:
0,00190,00076
=
=1,97 %
0,45⋅0,3
Nośność belki
Nośność została wyliczona według poniższych wzorów i zestawiona w tabeli:
A ⋅f
x eff = s1 yd , oraz M Rd =b w⋅x eff⋅f cd⋅d −0,5⋅x eff 
b w⋅f cd
Pręty

As
[cm2]

xeff
[m]

Mrd
[kNm]

5Ф22
2Ф22

19,00
7,60

0,133
0,053

255,54
112,45

2Ф22

7,60

0,040

114,90

Długość zakotwienia pręta
Dla prętów żebrowanych Ф22 i betonu klasy B30 podstawowa długość zakotwienia pręta
wynosi:
 f
22 350
l b = ⋅ yd = ⋅
=713mm
4 f bd 4 2,7

4

1.3 Wymiarowanie belki ze względu na ścinanie
Przyjęto strzemiona Ф8 ze stali AIII (fyd=350MPa)
Znalezienie odcinków pierwszego i drugiego rodzaju
fctd=1,20MPa
k=1,6-0,45=1,15
7,60
L =
=0,56 %
0,45⋅0,3
f
25
=0,5− ck =0,5−
=0,4
250
250
V Rd1=0,35⋅k⋅f ctd⋅1,240⋅L ⋅b w⋅d =0,35⋅1,15⋅1,2⋅1,240⋅0,0056⋅0,3⋅0,45=0,093MN
V Rd2=0,5⋅⋅f cd⋅b w⋅z =0,5⋅0,4⋅16,7⋅0,3⋅0,9⋅0,45=0,406MN
Dopuszczalne długości podziału odcinków drugiego rodzaju:
l t , min =z⋅ctg =0,45⋅0,9⋅1=0,405m
l t , max =z⋅ctg =0,45⋅0,9⋅2=0,81m

5

Wymiarowanie wspornika
Długość odcinka drugiego rodzaju:
l t 0,15
2,15
=
⇒ l =0,25 m
0,11408−0,093 0,11408 t
Siła tnąca w licu:
V Sd
0,11408
=
⇒V Sd =0,10612MN
2,15−0,15
2,15
Dla przyjętego lt=0,405m rozstaw strzemion wynosi:
A ⋅f
⋅l 1,0048⋅350⋅0,405
s= sw1 ywd1 t =
=0,134 m
V Sd
0,10612
Przyjęto: 4 strzemiona Ф8 co 13cm, dalej strzemiona Ф8 co 24cm.
Nośność odcinka drugiego rodzaju:
l t =4⋅0,13 m=0,52m
A sw1⋅f ywd1⋅l t 1,0048⋅350⋅0,52
V Rd=
=
=0,141MN
s
0,13
Wymiarowanie przęsła
Długość odcinków drugiego rodzaju:
l t 0,15
3,4
=
⇒ l =1,50 m
0,18040−0,093 0,18040 t
Przyjmujemy podział odcinka na długości l1=0,7m oraz l2=0,8m
Siły tnące na początkach odcinków:
V Sd1
0,18040
=
⇒V Sd1=0,17244MN
3,4−0,15
3,4
Rozstaw strzemion:
A ⋅f
⋅l 1,0048⋅350⋅0,7
s 1= sw1 ywd1 1 =
=0,143m
V Sd1
0,17244

V Sd2
0,18040
=
⇒V Sd2=0,13530MN
3,4−0,85
3,4

s 2=

A sw1⋅f ywd1⋅l 2 1,0048⋅350⋅0,8
=
=0,208m
V Sd2
0,13530

Przyjęto: 5 strzemion Ф8 co 14 cm, 4 strzemiona Ф8 co 20 cm, dalej strzemiona Ф8 co 24cm.
Nośność odcinków drugiego rodzaju:
l 1 =5⋅0,14 m=0,7m
A ⋅f
⋅l 1,0048⋅350⋅0,7
V Rd1= sw1 ywd1 1 =
=0,176 MN
s1
0,14
l 2 =4⋅0,20 m=0,8 m
A ⋅f
⋅l 1,0048⋅350⋅0,8
V Rd2= sw1 ywd1 2 =
=0,141 MN
s2
0,20

6

2. Słup żelbetowy
2.1 Wstępne przyjęcie przekroju słupa
Dane:
lo =5,5m
NSd=5,0MN
MSd=0,150MNm
NSd,lt/NSd=0,39
Przyjęto beton B35 oraz stal A-IIIN:
fcd=20MPa
fyd=420MPa
Ecm=32GPa
Es=205GPa
Mimośród statyczny i niezamierzony:
l
h
e a=max col ,
, 20mm ={9mm , ≃17mm , 10mm }≈0,02m
600 30
M
0,150
e e = Sd =
=0,03 m
N Sd
5

{

}

Mimośród początkowy:
e o=0,02 m0,03m=0,05m
Dla niewielkiego mimośrodu lub spodziewanej całej strefy ściskanej możemy przyjąć:
=2,5%
b /d=1/1,2
b=h
2
M
2⋅0,150⋅1,2
, lub
Sd
5
bd 2=
⇒d = 3
=0,32 m
N Sd=0,9 b h f cd ⇒h=
=0,53 m
f yd 
420⋅0,025
0,9⋅20
b=0,27m

Przyjmujemy:
b=0,40m
d =0,42m
h=0,50m
a=0,08m

2.2.Wymiarowanie słupa w płaszczyźnie xz
Smukłość słupa:

l o 5,5
=
=117 , należy uwzględnić efekty drugiego rzędu.
h 0,5

Momenty bezwładności stali i betonu:
b h3 0,4⋅0,53
I c=
=
=4,1667⋅10−3 m 4
12
12
2
2
h
0,5
I s =b d  −a =0,4⋅0,42⋅0,025⋅
−0,08 =0,1214⋅10−3⋅m 4
2
2

 

7

Współczynnik oddziaływania długotrwałego:
N
k l t =10,5 Sd , l t ⋅ ∞ , t 0 =10,5⋅0,39⋅2=1,39
N Sd
Siła krytyczna:
9 I E
0,11
N crit = 2 c cm
0,1 E s I S
l o 2k l t 0,1e o /h

[ 

eo
h

=max

{

eo
h

;

 ]
}

l
0,5−0,01⋅ o −0,01 f cd ; 0,05 =max {0,1 ; 0,19 ; 0,05}
h

[

]

9 4,1667⋅10−3⋅32000
0,11
0,1 205000⋅0,1214⋅10−3 =14,24kN
2
2⋅1,39
0,10,19
5,5
1
1
=
=
=1,54
N Sd
5,00
1−
1−
14,24
N crit
N crit =

Mimośród końcowy:
e tot =e o =0,05⋅1,54=0,077m
Do obliczeń założono mały mimośród:
s =−1 x eff =d
Zbrojenie As2:
N Sd e tot h/2−a= f cd b d d −0,5 d  As2 f yd d−a
N e h/ 2−a− f cd bd d−0,5 d
A s2= Sd tot
f yd d −a
50,0770,5⋅0,5−0,08−20⋅0,4⋅0,420,42−0,5⋅0,42
A s2=
=37,07cm 2
4200,42−0,08
Zbrojenie As1:
N Sd= A s2 f yd  A s1⋅f yd  f cd b d ⇒ A s1=
A s1=

f

N Sd− A s2 f yd − f cd b d 

yd

1
2
5−0,003707⋅420−20⋅0,5⋅0,42=1,98cm
420

Przyjęto:

=

1

4 pręty Φ35: As2=38,48cm2
4 pręty Φ12: As1=4,52cm2

0,0038480,000452
⋅100%=2,56%4 %
0,4⋅0,42

A s , min =max

{

}

0,15 N Sd
; 0,3 % =max {0,18% ; 0,3 % }≤2,56%
f yd

8

2.3 Nośność w płaszczyźnie xz
Zasięg strefy ściskanej nośności na zginanie:
21− eff 
N Sd= A s2 f yd  f cd b d  eff− A s1 f yd
−1
1− eff,lim

[

]
[

5=0,003848⋅42020⋅0,4⋅0,42⋅eff −0,000452⋅420⋅

2 1−eff 
−1
1−0,5

]

 eff =0,96
 s=

21− eff 
1−eff,lim

21−0,96
−1=−0,84
1−0,5
 s ∈〈−1 ; 1〉

−1=

Moment graniczny:
2
M Rd N Sd  h/2−a= f cd b d eff 1−0,5 eff A s2 f yd d −a 
2
M Rd = f cd b d eff 1−0,5eff  A s2 f yd d −a−N Sd  h/2−a 
M Rd =20⋅0,4⋅0,422⋅0,961−0,5⋅0,960,000452⋅4200,42−0,08−50,5⋅0,5−0,08
M Rd =0,40MNmM Sd =0,15MNm
Zasięg strefy ściskanej nośności na ściskanie:
h x
M Sd= s f yd A s1 h /2−a f cd b x eff − eff  f yd As2 h/2−a
2 2
21−eff 
h x
M Sd=
−1 f yd A s1 h/2−a f cd b x eff − eff  f yd A s2 h /2−a
1−eff,lim
2 2

[

]

[

0,150=

]

21−eff 
0,5
0,5 0,42⋅eff
−1 ⋅420⋅0,000452⋅
−0,08 20⋅0,4⋅0,42⋅ eff


1−0,5
2
2
2
0,5
420⋅0,003848
−0,08
2
ξeff=-0,25
ξeff=1,26
2 1−eff 
21−1,26
s =
−1=
−1=−2,04
1− eff, lim
1−0,5

9

Dla κs = -1:

0,5
0,5 0,42⋅ eff
−0,08 20⋅0,4⋅0,42⋅ eff


2
2
2
0,5
420⋅0,003848
−0,08
2
ξeff=-0,10
ξeff=1,29


0,150=−1⋅420⋅0,000452⋅

Graniczna siła ściskająca:
N Rd= As2 f yd  f cd b d eff − As1 f yd s =420⋅0,00384820⋅0,4⋅0,42⋅1−0,000452⋅420⋅−1=
=5,166MNm
N Rd =5,166MNmN Sd=5,0 MNm

2.4 Wymiarowanie w płaszczyźnie xy
b=0,50m
d =0,32m
h=0,40m
a=0,08m
Zakładamy zbrojenie symetryczne As
Mimośród statyczny i niezamierzony:
e e =0
e a=max

{

}

l col b
,
, 10mm =9mm , 13mm , 20mm=0,01 m
600 30

Mimośród początkowy:
e o=e e e a =0,01m
Smukłość słupa:

l o 5,5
=
=13,757 , należy uwzględnić efekty drugiego rzędu.
b 0,4

10

Momenty bezwładności betonu i stali:
b h3 0,5⋅0,43
I c=
=
=2,6667⋅10−3 m 4
12
12
2
1
h
1
I s =  A s1 A s2 −a = 0,0038480,0004520,2−0,082=0,03096⋅10−3 m 4
2
2
2

 

Współczynnik oddziaływania długotrwałego:
N
k l t =10,5 Sd , l t ⋅ ∞ , t 0 =10,5⋅0,39⋅2=1,39
N Sd
Siła krytyczna:
9 I c E cm
0,11
N crit = 2
0,1 E s I S
l o 2k l t 0,1e o /h

[ 
{

eo
e
=max o ;
h
h

 ]
}

l
0,5−0,01⋅ o −0,01 f cd ; 0,05 =max {0,03 ; 0,16 ; 0,05}
h

[

]

9 2,6667⋅10−3⋅32000
0,11
0,1 205000⋅0,03096⋅10−3 =6,67 kN
2
2⋅1,39
0,10,16
5,5
1
1
=
=
=3,99
N Sd
5,00
1−
1−
6,67
N crit
N crit =

Mimośród końcowy:
e tot =e o =0,01⋅3,99=0,04m
Założono do obliczeń mały mimośród:
s =−1 x eff =d
N Sd e tot h/2−a= f cd b d d −0,5 d  As f

yd

d −a

Zbrojenie As:
N e h/2−a− f cd b d d −0,5d 
A s = Sd tot
f yd d−a
50,0240,4⋅0,5−0,08−20⋅0,5⋅0,320,32−0,5⋅0,32
As =
=20,63 cm2
4200,32−0,08
Brakujące zbrojenie:
 A  A s2
38,484,52
A s − s1
=20,63−
=9,88cm 2
4
4
Przyjęto 1Φ12 oraz 1Φ35 (10,75cm2)
Dla prętów 2Φ12 oraz 2Φ35 :
A s =21,5cm 2

11

2.5 Nośność w płaszczyźnie xy
Zasięg strefy ściskanej na zginanie:
21−eff 
N Sd= A s f yd  f cd b d  eff −A s f yd
−1
1−eff,lim

[

]
[

5=0,00215⋅42020⋅0,5⋅0,32⋅eff −0,00215⋅420⋅

21−eff 
−1
1−0,5

]

eff =1
s =

21− eff 

21−1
−1=−1
1−eff,lim
1−0,5
 s ∈〈−1 ; 1〉
−1=

Graniczny moment gnący:
M Rd N Sd  h/2−a= f cd b d 2 eff 1−0,5 eff A s f yd d−a
M Rd = f cd b d 2 eff 1−0,5eff  A s f yd d −a−N Sd h/2−a
M Rd =20⋅0,5⋅0,322⋅11−0,5⋅10,00215⋅4200,32−0,08−50,4⋅0,5−0,08
M Rd=0,129 MNm
Zasięg strefy ściskanej nośności na ściskanie:
h x
0=s f yd A s e tot h/2−a− f cd b x eff e tot −  eff − f yd A s e tot−h/2a
2 2
21−eff 
h d
0=
−1 f yd A s e tot h/2−a− f cd b d eff e tot −  eff − f yd A s e tot −h /2a
1−eff,lim
2
2

[
[

0=

]

]

21−eff 
−1 420⋅0,002150,0240,2−0,08−20⋅0,5⋅0,32eff  0,024−0,20,16 eff −
1−0,5
−420⋅0,002150,024−0,20,08
ξeff=-0,92
ξeff=1,01
2 1−eff 
21−1,01
s =
−1=
−1=−1,04
1− eff, lim
1−0,5

12

Dla κs = -1:
0=−1⋅420⋅0,002150,0240,2−0,08−20⋅0,5⋅0,32 eff  0,024−0,20,16 eff −
−420⋅0,002150,024−0,20,08
ξeff=0,08
ξeff=1,02

Graniczna nośność na ściskanie
N Rd= A s f yd f cd bd eff −A s f yd  s=420⋅0,0021520⋅0,5⋅0,32⋅1−0,00215⋅420⋅−1=
=5,01 MNm
N Rd=5,01 MNmN Sd =5,0 MNm

2.6 Rozstaw strzemion
Rozstaw:

{

≤15 ≤3%
≤10 ≥3%
s1
, zatem
≤b≤h
≤400mm

{

≤350mm
s 1 ≤400mm
≤400mm

Przyjęto podwójne strzemiona z prętów Φ8 co 350mm.

13