.

aukaarama 1

tirena kumayuqa iraqtama yaikaauraiye
.

aqnaae - yupaama
1
.

5

.

yaikaa-umatukena
.

aqnaabaqa Aanuqtu wiyomma

yiwiqa yaraiye

kumayuqa awiqa

taroq-uraimma marama taroq-uraiye.
^2r7

nokaamraa yarena tagai-kanaama

mi-kanaama marama turi-taari
iarutaraimma
.

awiqa wagaama yaraiye,

ori uma keiye.

yaraitana kumayuqa aukena
ima

maqte-qtaqtaaqa ima waiye

aaqa irarena

waitana kaqmaapaqa waqe-uraiye.

mora-wagaama anataguraimma
weni" kanaayaba a'qnaae-yupaama

waqe-uraitana uwaagoma, Aanuqtu
amikai-uwaagoma, non-ananaakaqa
ori uma yokaiye
.

kaayaq-yupaama
6

yokaitana

nokoma ori uma waiq-uraitana
"konnama abayakaraqa
7
.

kumayuqa maqte-qtupaama aukaitana
3.

Aanuqtu tiraiye,
uikaae
.

Aanuqtu tiraiye,

"iraqma

"

titana

wiyokaqa

tagaino!" titana iraqma tagaguraiye.
4.

utaitana nomma yanaa waimma amenaa
waiye.
8.

tagaguraitana Aanuqtu aonarena,

utaipaqa awiqa amikena

"iraqone ori uma keiye." tiraiye.

aaqa yaraiye.

.

11.

Aanuqtu moragaraqa tiraiye,

yaraimma kumaayuqa aukena
aaqa irarena

'

"karaaqtaqtaaqa arakaraqa karu^"^

xkaae
12.

.

"

titana karutaiye.
inumma, yakoma, nai-

yaama,

mora-wagaama anataguraimma
weni kanaayaba kaayaq-yupaama

yaqtaaqa, inai-yaqtaaqa, keqoke-

qtaqtaaqa arakaraqa ori uma karutaiye
.

kaomo-yupaama
9.

/ /

/

karutaitana Aanuqtu

amenaa-noqtabama Aanuqtu tiraiye,

aonarena "iraqone ori uma keiye."
tiraiye.
13
.

"koko-marama inana nokoma aikutaipaqa

waao!" titana nomma, ano-nomma,
unomma/ maqte-noirana aikutaitana

tiraimma kumayuqa aukena
aaqa irarena

ano-nokaayumma uraitana maragoma
koko-uraiye. 10. maragoma Aanuqtu
awTqa yarena, marama yaraiye.

mora-wagaama anataguraimma
weni kanaayaba kaomo-yupaama.

kaayaqte - kaayaqte-yupaama
14.

nokoma awiqa yarena, nomma yaraiye.

Aanuqtu tiraiye,

"abauma,

yarena kaonena "iraqone ori uma
keiye." tiraiye.

wiyomma, wiyoqa maqte-wiyokaq-wai-

qtaqtaaqa abarokaqa ikaae

.

"

titana

.

"

-^

abarokaqa uraiye.
,

y

y

abarokaqa

t iy aapaq-yupaama

uraitana maqte-qtupaama ooma makena kumayuqa iraqtama yaikaauraitana taroq-uraiye
.

20.

Aanuqtu tiraiye,

"maqte-nopi.

kamma abarokaqa ori uma ikaae
titana
uraiye.
21.

taroq-

abarokaqa ori uma

uraitana abaiima wagaama utaraitana
taroq-uraimma wiyomma, wiyoqa

"maqte-arabe-kei-kamma
.

arabe abarokaqa ikaae

"

titana

nokaamma itoitana taroq-uraiye.

abarokaqa arabena uraiye.
noyaakoma, waabigoma, kaarekoma,
nai-wamma, inai-wamma okon-okorama
ori uma abarokaqa uraiye.
numama,

miraipoana iraqma tagaimma marabi
waiye.

waitana Kanuqtii aonarena
iima

"iraqone Sri
19.

keiye." tiraiye.

tiraimma kumayuqa aukena
aaqa irarena

maqte-aayamma-wai-kamma, arabe-kei-

kamma okon-okomma ori uma abarokaqa
uraiye.

mora-wagaama anataguraimma
weni kanaayaba kaayaqte-

abarokaqa uraitana Aanuqtu
"iraqone ori uma keiye."

aonarena
tena
22.

kaayaqte-yupaama

tiraiye "maqte-kamma

araaqa maraino, araaqa marakaino.

.

.

.

.

titana mira-uraitana

31.

Aanuqtu

aukaaniina 2

maqtema aonarena "iraqone ori uma
keiye." tiraiye.
tiraiinma kumayuqa aukena

abapake-kaayaq - yupaama
1.

mirauma wiyomma maragaraqa maqte-

mikaq-v^i-qtaqtaakaraqa anataguraiye
2

aaqa irarena

weni ayaaniqa anataguraitana

mora-wagaama anataguraimma
weni kanaayaba abapake-

Aanuqtu yanaapaq-wagaama agatuwe
paa maqe-urena ayaaniqa imataiye

mora-yupaama

ayaaniqa imatai-wagaagoni kanaayaba
abapake kaayaq-yupaama
.

3

.

mi-

kagaatabama Aanuqtu tiraiye "ibeqwagaama kaqo-kagaama waiye. kaqomma

keitaqa aarema maraune

.

"

titana

abapake-kaayaq-yupaama mirauma aarema

makaitana aamma aukaiye.

4.

mirauma

wiyomma marama taroq-urai-manire

maa-maniqa araimma keipo.
7
.

Aanuqtu marama matena minnanapo

10

"

"

waagoma taroq-uraiye

.

taroq-urena

Aaqtaaqtabama tima-mikaiye
yomma kawaa uwoJ
16.

.

"ema

waagoni aipi agatuwaitana waagoma
itouma aama-kemarai-nakoma maqe-

yopaq-wai17.

qtaayaramma nanone.

aaqibo

uraiye

.

Aanuqtu awiqa amikena

kimora-yaama aukaapima wai-qtama
aakoma itai-yama mi-qtaayarainma

A'aqtaama yaraiye.
8.

Aanuqtu

yoitima

ano-qtomma

neraa iraqo-qtaqtaaqtabama tai-

yokena wema Aaqtaama awiqme irena

yaqtaaqtabama itane onae.

mi!

mi-qtopi mama akaraiye

.

yopaq-wai-

qtaayaramma naanabo inaakao
puinone
18.
.

nema

marukoni awiqa Irenapaqa.

mikake

ano-nomma wait ana yopaqa nomma

Aanuqtu auyananobaqa tiraiye,

waqe-uraiye

.

mi-qtopimma yaama ori
.

"Aaqtaama ayuwaitana taiq-iye.

uma waqe-uraiye

aukaapimma kaayaq-

wenamaa maitaqa weni awaqnaagoma
anogaaoraa-kamma taroq-onune
19.
.

yama itouraaye.

mora-yama waayukagoma

mi-qtaayar^rana nenaraa ima puine ine.

tena wema maqte-kamma keqoke-

paa maniye.

aaqibo kaqo-qtama

kamma waiwaama, poiyamma, taiwamma,
numama, noyaaqa, maqte-marabike-

waayukagoma mi-qtaayaramma nenaraa
aakoma itane ine.
15.

Aanuqtu

taroq-urai-kamma yiwiqme iraiye.

11

12

.

.

.

.

"

/'

20.

irena Aaqtaama araatiraitana

waagoni aayaqnobake mataitaqa
awiqa aarama keyaune
24.
.

/ yy

Xaqtaama yiwiqa yama yimikaiye.
yimituwaitana Aaqtaaraakamma ima
maqe-uraiye
.

titana miraitana waagoma aboama
aarama

21.

ima maitana
"wagaao" titana

anoama ayuweqa kegoiye.

Aanuqtu tiraiye,

iyakena anaakote matuq-matuq-maitata

Aaqtaama auwaguraiye.

ano-qtupaama

awaikogara anaakogara mi-mora-aiina

wagure maqe-uraitana Aanuqtu
aiqtaama yoma abakena arautamma

ma aye
25.

yenakati unaakaqtoma ima

yabitima matuwena aiqtaama yabitima
araaqtaraiye
.

waitana aaqibo agayema iuraitana
ikatiqa iuraaye.

22

.

araaqtatuwena

arautakaqa aarama taroq-uraiye.

taroq-uraitana A'aqtaama itoitana

Aanuqtu aarama awiqme amikaiye.
amikaitana
23
.

Aaqtaama tiraiye

"ibeqa kekaakamma maiye.

ketumiye
tirautakakenakoe

13

14

*

.

.

aukaamma
1.

3

Aanuqturaa-waayukama aurayoye
A^anuqtu miraiana itaraiye
6.
.

^/

/N

iraakabayaakoma aaq-itarai.

"

titana

nakoma itiaqe-uraiye
tiraiye,

wema aaragotabama

aaragoma yaayaramma aonaraa
"ate ori
irnia

"Aanuqtu ara tima-mikaiyo?

auyanama itaraiye,

'maqte-qtopaq-wai-qtaayaramma ima
nanone' mira-tiraiyo? " 2. titana

keinaqa naananama taaqa itaniye.
tikainaqa nanaare." tena kuqtuma
naraiye
.

aaragoma tiraiye,

"imiye.
.

maqte3.

7

.

natukena awaikoma

qtaayaramma nayuyamibo

aaqibo

amitana wema natukaitata yeti

kimora-yaayararama inayuyamiye.

mi-

yaakoma yarotaguraayata itaraayana
unaakaqtoma ima vTaitata aonaraaye.
aonareta anama mateta araaqtaqta
uma yaa-ana-waqtoma taroq-uma
itaaye

qtaayarainma yopaq-aukaapi-taraqa

waiye.
tiraiye.

'mi-qtaayaramma inaakaol

mi-qtaayaramma anekuyeka
.

pukoyuye
tiraiye,

"

titana

4

.

iraakabayaamma
5.

"ima pui-iyoye.

ipuyeka

enainaraqa Aanuqtu yopaqa ureire

naayoyama taararamma yarotaginaka
iraqo-qtaqtaaqtabama tai-yagtaagtabama
maqteniina itayoye.

uraitata Aaqtaama

8.

wenanaakote

A^anuqtuni aagoma itareta wekake

mirauma itama

koureta yaayuqnobaqa pekuraaye.

15

16

"

.

.

.

.

"

4.

pekuraayana Aanuqtu waagoma
"naakaraqa maano?"

kemma makatikaqa kaaqari tiraitaqa
kema taaqa itareqa kuqtuma naraune
titana
14.
.

aayaraiye,

titana

10.

waagoma tiraiye,

Aanuqtu iraakabayaako-

qtabama tiraiye,
"enaagoma itaraunana keti" unaakaqtoma
ima waitana taaqa karaitaqa kema
"kaaqari'^ tira'anaboaqa

pekuraune
tiraiye,

.

"

titana

11 .

Aanuqtu

wemma makakaanaboaqa
marabi cunupake ureire inone

"naawa 'eni unaakaqtoma
15.

ima waiye' tima-mikaiyo?" tena

kaitogoma naiq-naiq inone.
ema maan-ninnikolni namuromma'

tiraiye,

"kema mora-yaayaraqtabama

tima-mikaune *inaao!' tirauna
naraano?" titana
tiraiye,
12.

auranone

Aaqtaama

en-araaqa wen-iyapogoni namuromma
auraniye

"ema maa-ninnima

timikaanana wema yaayaramma
timxkaitaqa naraune."
13.

wen-aitagekumma ikaminone
en-aqnomma ikaminiye
16.
.

titana

Aanuqtu aaragoqtabama tiraiye,

tena aaragoqtabama tiraiye,
"kema tunaboaqa

"nora itana uraano?" titana

aaragoma tiraiye,

"iraakabayaarama

ema au-aikaraqa iya^poma marakanone
18

17

.

"

.

"

marakainana aiqa ori ina
eni awaikoqtabama araama
19.

aa yaina ydmma yoraanaboana

maranone
enawaikoma eni kawaanaqa
auraniye
tena
17.
.

abo ori uma keg a ina

aagaq-naagaq tiq-tiq inone.
aati-aatima ema mirainone.
mira-iamatuwe puinone.

Aaqtaaqtabama tiraiye,

mararaqa emma tardq-urauna
ema moragaraqa marama aurandne
.

"en-anaakonx wataama itaraanaboaqa

inai-yaayarama naraanaboaqa

titana

20.

Aaqtaama wen-anaakoni
wema maqte-

mirauma onune." tena tiraiye.
"ema miraxima uraanaboana

awiqa Ebaa yaraitana

kaayukagoni andama aukaiye.
21.

marama taiq-iniye. mar ab ike ema aawaqa mayaana
au-aikaraqa naiq-naiq inone.
18.

Aanuqtu waiwaakoni auwaratima

matena unaakaqtoma taroq-urena
yenakati" unaakaqtoma lomaikaraiye
22.

awaabiqyataaqa namagaraqa

Aanuqtu tiraiye^ "Aaqtaama

marabi karuina
aramma karaanobake mama nandne.

iraqd-qtaqtaaqtabama tai-yaqtaaqtabama
itaraipoana kekaakamma aukaiye.

ipui-yaayarama namabo." titana
19
20

23.

Aaqtaama ima nanena ydpake
"koaaol"

aqnaae-kanaama

is

a translation of

koitana Aanuqtu tiraiye,
titana kouraiye,

Irena-yopake

Genesis chapters one through nine into the Usarufa language of the Eastern Highlands of New Guinea. This translation is based

kourena kaqo-qtomma keyoraiye.
24.

Aanuqtu kawaa-urai-nakoqtabama
"kerawaqa ipui-yaayarama
.

tiraiye,

on the text of the English abridgement produced by the Summer Institute of Linguistics and on the English text of the Torah produced by the Jewish Publication Society. The translation was done by members of the

kawaa oro

"

tena yainma yimikaitana

Summer

Institute of Linguistics.

yaakake autamma keitata ipui-yaayarama

kawaa uraae.

\fickcL

Clkenoujcziiv

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful