Bioenergiutveckling 2013

Ulf-Peter Granö

Innehåll
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
Några exempel på olika FoU arbeten inom bioenergi i Finland Exempel på olika vägar, för förädling av bioenergi och mål Olika teknisk utrustning för skörd av biomassa används Småskaliga CHP alternativ Integrera verksamheten för förädling av biomassa Några exempel på tekniska lösningar för CHP enheter Företag som arbetar med småskaliga lösningar

Exempel på typ av FoU arbete
- Finsk bioenergiforskning och utveckling sker på många nivåer

Insatserna för framtida Bioenergilösningar sker på många fronter, i en grov indelning kan aktörerna indelas inom;

Ö

Universitet och universitetscentra – FoU inom både grund- och tillämpad forskning

Ö Yrkeshögskolor - tillämpad forskning Ö VTT
(Statens tekniska forskningscentral)

– teknikutveckling för industrin
(sker ofta för storskaliga tillämpningar)

Ö METLA

(Skogsforskningsinstitutet Metla)

- forskning utifrån miljö och nyttjande av skogens resurser

Ö MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi)
- forskning utifrån miljö och nyttjande av jordbrukets resurser

Insatserna för framtida Bioenergilösningar, forts.

Ö

Innovations- och utvecklingscentra – utveckling och viss tillämpad forskning - insatser för jordbruket och rådgivningen

Ö ProAgria Ö Skogscentraler
- insatser för skogsbruket och rådgivningen

Ö Kommuner och sammanslutningar inom olika regioner
– regionala problem

Ö och många andra ……….

Värme (kWth)

Några plock ur intresseområden för framtida Bioenergilösningar med Miljöhänsyn som utvecklas

El (kWe)

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Utlokaliserad förädling och användning av bioenergi Storskalig förädling av biomassa till biobränsle och kemiska produkter Småskalig förädling av biomassa till biobränsle Samarbete kring bioenergiförädling och användning Tekniska lösningar för förgasning av biomassa Utveckling av Energikooperativ Skörde- och hanteringsteknik för olika typer av biomassa

Värme (kWth)

Bioenergilösningar med Miljöhänsyn på utvecklas forts.

El (kWe)

Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö

Logistiska lösningar för hantering av biomassa från
skog och åker

Kunskapshöjande insatser
Utveckling och nyttjande av skogens resurser Utveckling och nyttjande av jordbrukets resurser

Biogasanläggningar och småskalig CHP
Småskaliga ”Bioraffinaderier” andra ……….

Olika vägar och mål för
förädling av biomassa
- Högre kvalitetskrav vid en längre driven förädling

= Förädling av skogsråvaror

Förädling av bioråvaror
Process Produkt
Förbränning Pyrolys Värme Trägas
(Kolmonoxid)

CHP=Combined Heat and Power BTL=Biomass to liquid GTL=Gas to liquid

Material
Skogsråvaror
Solens strålar – Fotosyntes, 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6O2

Energiomvandling
Värmepanna CHP Gasmotor + gen. Värme Kemiska råvaror Bränsleråvaror Tekniskt bränsle BTL, GTL Värmepanna Växtolja Biodiesel Gasmotor + gen. Värme Tekniskt bränsle GTL

Tillgänglig energi
Värme för uppvärmning och process El Värme
Kemiska produkter

-Träråvaror - GROT - Odlade energiväxter Jordbruksråvaror - Gräsråvaror - Rörflen, Hampa,mm - Oljefrön -Spannmål
. . . . . . . . . . .

Pyrolysolja Alkoholfermentering Biogasproduktion Oljepressning Växtolja Omförestring Biogasproduktion Biogas
(metangas)

Alkohol

Fordonsbränsle

Värme Oljor
Fordonsbränsle

Gödsel och avfall - Husdjursgödsel - biologiskt avfall Samhällsavfall - Gödsel - Processavfall

El Värme
Fordonsbränsle

Värme Biogasproduktion Separering -> fast Fast bränsle

Värmepanna CHP

Värme El
Ulf-Peter Granö

Biomassa från skogen för pelletering
Råvara från skogen till pellets och förbränning
Uttag av energiråvara vid gallrings röjning, fälttorkning under lagring – flisning - (eftertorkning) - malning och pelletering - förbränning

Förgasning av skoglig biomassa till el och värme alternativt till bränsle eller kemiska produkter

Olika råvaror
Kemiska produkter Bränsle

Renad drivgas

CHP El + närvärme

Förgasning

Rågasrening

Restprodukter

GTL

Olika teknisk utrustning för
skörd av biomassa används idag
- Vid högre kvalitetskrav krävs bättre utrustning och kunskap

Skördeteknik

Flerträdshantering vid skörd (MTH)
Kvalité på råvaran bestäms redan vid skörden i skogen. Med ett s.k. ackumulerande- eller MTH skördeaggregat kan flera träd hanteras och också gruppkvistas vid skörd.

MTH aggregat för både gagnvirke och energived

Logset 4M med rullmatning. Genom samverkan mellan drivrullar och knivar möjliggörs att flerträdsskörd kan göras.

Timberjack eller JD 745 med extra griparmar högst upp för flerträdshantering. Aggregatet har drivning på fyra matarhjul. Med Komatsu (Valmet ) 350 kan också flera träd hanteras i samma grepp med en van förare vid förprogrammerade manöverspakar.

Gruppkvistning av energived

Flera olika modeller och varianter finns av flerträdshanterande och gruppkvistande skördaraggregat som passar för uttag av kvalitetsråvara för pelletering eller förgasning. Den skördade energiveden kräver en väl ordnad, naturlig fälttorkning för att bibehålla kvalitén och få en bra träflis som kan vidareförädlas till pellets.

METLA:s skördeförsök i Kronoby

Energi- och massaveden intill stickväg eller körstråk Skotning av energiveden med en vågförsedd skotare

Resultatet av Logsets utrustning för randbarkning av energiveden Fälttorkning på rätt sätt

Forsknings- och utvecklingsförsök fortsätter - Korridorskörd

Geometriska korridorer

Korridorer i solfjäderform

S t i c k v ä g

S t i c k v ä g

Körstråk

SLU-Skogsteknologis försök i Sverige

Samarbete kring teknikutveckling Korridorröjning

Företaget Vesweed i Haapavesi

(www.vesweed.fi)

Energiskog med kort rotation – kort omloppstid
Glasbjörken växer snabbt och kan ge en god energivedsskörd redan vid 15-20 års ålder.

Odling av björk för energived ger redan efter ca 20 år en bra träflis. Glasbjörken växer snabbt på fuktiga torvmarker. Skörd av björk med ett gruppkvistande MTH-skördeaggregat. Efter en naturlig fälttorkning över en sommarsäsong fås en bra flisråvara från björk som kan eftertorkas och pelletteras.

Flishuggar

- Några exempel

LHM Giant är en finska stor flishugg för entreprenörer. Utrustningen
är monterad på en fyraxlad lastbil. För drivningen finns en egen motor på 600 hk. Hydraulutrusningen drivs av lastbilens motor. Matarbordet till huggen rymmer 18 m3. Huggen kan lätt ta emot risbuntar eller stockar. Kapaciteten är 120-200 m3 flis per timme.

Bruks-Klöckner:s mobila flishugg 805 CT
som drivs av en dieselmotor på 330 kW.

Rätt teknisk utrustning och
bra biomassa för att få bättre slutprodukter
- För bättre kvalité krävs kunskaper, noggrannhet och rätt utrustning

Exempel på mobila torkanläggningar
- för att få fram kvalitetsflis bör den eftertorkas

Skrapelevator i botten rör sig ovanpå ögonlocksplåten

Photos, Akron.se

Ögonlocksplåt i botten

Mobil planbottentork från svenska Akron, finns i två storlekar 15,5 och 32m³

Exempel på mobila torkanläggningar
- för att få fram kvalitetsflis bör den eftertorkas

Ögonlocksplåt i botten

Photos, Lauber GmbH

Mobil planbottentork i körbar bytesflak från tyska Lauber

Torkar för träflis
- Några exempel på andra typer av torkar
T.h. Stela Trumtork,
Bild Stela.de

T.v. Stela Bandtork,
Bild Stela.de

Ovan, Trumtork,

T.h. Silotork,
Lestijärvi

Pelleteringsförsök med mobil pelleteringsutrusning

Pelleteringsförsök i Evijärvi

Förbränningsförsök
Gröndelar, småkvistar och bark ger dålig pellet och skapar problem med koksbildningar i pelletbrännaren (övre bilden t.h.)

Förbränningsförsök på SLU-BTK, Biobränsle-Tekniskt Centrum

Samarbete med företag som utvecklar ny teknik Trä-förgasande pelletbrännare

Företaget Pyro-Man från Sievi – Kimmo Ahola

Att planera en pelletfabrik

En mindre pelleteringsanläggning i drift, SPC (Sweden Power Chippers Ab); 1. Cyklon för torkad och mald träflis, 2. Blandnings och doceringsenhet, 3. Pelletpress, 4. transportör upp till kylare, 5. Pelletskylare, 6. Transportör till pelletsilo, 7. Pelletsilo, 8. Säckningsutrustning för småsäck, 9. Inplastare för småsäck på lastpall, 10 Träpellets i småsäck på lastpall.

Små pelleteringsanläggningar för lokala producenter
Exempel på en mindre pelleteringsanläggning

Principskiss som exempel på en mindre pelleteringsanläggning; 1. Inmatnings-silo för torkad träflis, 2. Transportskruv, 3. Slagkvarn, 4. Fläkttransportör, 5. Cyklon, 6. Matarskruv med ev. ångtillsats, 7. Pelletpress, 8. Elevator, 9. Pelletkylare, 10 Pellettransportör, 11. Storsäck.

Småskalig kraftvärme CHP
El och Värme
(CHP - Combined Heat and Power) (MCHP - Micro CHP)

Utlokaliserade CHP enheter
nära råvaran och kunderna
- Ställ kvalitetskrav på råvaran efter önskad kvalité på slutprodukten - Välj och anpassa utrustningen så kvalitetskraven kan nås

CHP enheter med direkt förbränning
Från skogen
CHP enhet
Stor Värmepanna Ångturbin

Biomassa
ORC
Fuktig träflis Torkad träflis

Värme (kWth)

Förbränning

El (kWe)

Skörd

Stirling
Liten CHP enhet

Värmepanna Energiråvara Förbränning

Stirling

Värme (kWth)

El (kWe)

Flishuggning

Eftertorkning av flis

Ulf-Peter Granö

CHP enheter med förgasning och användning av Bio-Syngas för direkt förbränning
CHP enhet
Ångturbin
Fuktig träflis Torkad träflis

Stor Värmepanna

Värme (kWth)
ORC

Förgasnings - reaktor Förgasning av biomassa

Förbränning

El (kWe)
Stirling
Liten CHP enhet

Värmepanna

Stirling

Värme (kWth)

Kylning och rening
Produktgas Ö Bio-Syngas

Förbränning

El (kWe)
Ulf-Peter Granö

Förgasning med produktgas/trägas för elproduktion

Biomassa
från skogen

Gasmotor
+

Generator
eller

Reaktor

El (kWe)

Förgasning
av biomassa

Bio-Syngas Bio-SNG

Gasturbin

Värme (kWth)
Rening och kylning
av ”trägasen”

Bränsleceller
Ulf-Peter Granö

CHP genom Integrering med Förgasning av biomassa
Biomassa
CHP enhet
Fuktig träflis Torkad träflis

Ångturbin

Stor Värmepanna

ORC

Värme (kWth)

Förgasningsreaktor Gasifisering av biomassa

Förbränning

El (kWe)

Stirling

Mindre lokal CHP enhet

Värme (kWth) Kylning och rening
Produktgas Ö Bio-Syngas
Gasmotor + generator eller

Mikroturbin + generator

El (kWe)
Ulf-Peter Granö

CHP Biogasanläggning

Mindre CHP enhet
Anaerob Fermentering

El (kWe)

Gasmotor + generator
Biogasproduktion

Våt biomassa
- Gödsel - Bio-avfall, mm

Biogas
Värme (kWth)
Bakterier Specifik biomassa

Mikroturbin + generator
CHP= Combined Heat and Power

Energiväxter
- Rörflen - Hampa, mfl.

Ulf-Peter Granö

Integrera verksamheten
och samordna förädlingen av biomassa
- Genom samordning och integrering kan nyttjandegraden ökas och spillet minska

Integreringsmöjligheter
‰ Flistorkning ‰ CHP enhet (kraftvärme, el + värme) ‰ Energiterminaler med en Integrerad hantering av, ‰ ‰ - biomassaråvaror och - förädlade råvaror

‰ Förgasning av biomassa (för värme eller kraftvärme) ‰ Solenergi ‰ Geoenergi ‰ Pelletproduktion ‰ Biogasproduktion från lantbruk ‰ Biogasproduktion från närsamhälle ‰ Förädling till råvaror för fordonsbränsle ‰ mm

CHP - kraftvärme
‰ Direkt förbränning av träflis/pellets + Stirling

‰ Direkt förbränning av träflis/pellets + ORC (Organic Rankine Cycle) ‰ Direkt förbränning av träflis/pellets + liten ångturbin ‰ Förgasning + direkt förbränning + Stirling ‰ Förgasning + direkt förbränning + ORC ‰ Förgasning + direkt förbränning + Hetluftsturbin ‰ Förgasning + direkt förbränning + Ångmotor ‰ Förgasning + Gasmotor (kolvmotor) ‰ Förgasning + Mikroturbin ‰ Biogas + Gasmotor ‰ Biogas + Mikroturbin ‰ Kombinerad Bio-Syngas och Biogas + Gasmotor eller Mikroturbin

Integrering med lokal Energiterminal
Värme (kWth)

Biomassa
Från skogen

El (kWe)

Värme (kWth)

Lokal värmeanläggning

Mindre CHP anläggning

Energiterminal
Kraftvärmeproduktion

Närvärmeproduktion Träbiomassa Lagerhall för produkter Bioenergiråvaror - Produkter Sågspån

Stubbar

GROTbuntar

Träflis

Ved

Träpellets

Ulf-Peter Granö

Integrering med Solenergi och Geoenergi
Biomassa

Från skogen

Solenergi

Lokal värmeanläggning

Geoenergi

Solvärme

Närvärmeproduktion

Bergvärme

(kWth)
Ulf-Peter Granö

CHP med förgasning av biomassa integrerad med en ORC enhet

Träflis

organisk vätska

vatten

termo olja 300 ºC
Stor värmepanna

ånga Värme (kWth)

Förgasningsreaktor
Förbränning av Bio-Syngas

Elproduktion El (kWe)

Kylning och rening Produktgas Ö Bio-Syngas

Ulf-Peter Granö

Integrering, Trägas- och Biogas-CHP

CHP= Combined Heat and Power

Ulf-Peter Granö

Energientreprenörer skördar och förädlar biomassa
Energientreprenör
Skörd Hantering

Energiföretagare
Värme / CHP Förädling

Biomassa

Från skogen

Transport Sönderdelning Fälttorkning
Ulf-Peter Granö

Några exempel på olika tekniska lösningar och tillverkare av CHP enheter

MCHP (Mikro CHP)
KWB i Österrike och SPM (Stirling Power Module) i Tyskland Har en pelleteldad värmepanna med Stiling motor. Anläggningen producerar, - 1 kW el och - 15 kW värme.
http://www.kwb.at/en/

Direkt förbränning av träflis eller pellet

CHP med Stirling teknologi
En fyrcylindrig Stirling motor med generator på 35 kWe, som är monterad på en värmepanna. Sterling modulerna monteras i serier a 35 kWe. (2 x 35 = 70 kWe, 3 x 35 =105 kWe

Bild, KWB

Bilder, Stirling DK

www.Stirling.dk

CHP med ORC teknologi (panna för träflis)

Direkt förbränning av träflis eller pellet
Ialienska Turboden tillverkar ORC CHP enheter I storlekar mellan 200 kWe - 2,4 MWe. Värmeproduktionen (th). är ca 4 ggr större än elproduktionen från anläggningen. 500 kWe Turboden, CHP enhet som finns i Nocera Inferiore, Italien
Bilder, Turboden

Bilder, Maxxtec

Tyska Maxxtec tillverkar ORC, CHP enheter I storlekar mellan 100 kWe - 2 MWe.
http://www.maxxtec.net/ http://www.turboden.eu/

Förgasning av träflis
CHP med förgasning av biomassa.
Nexterra i Canada har en CHP enhet med gasmotor och generator på 2 MWe.
http://www.nexterra.ca/

Bild, Nexterra

CHP med förgasning av biomassa.
GASEK i Reisjärvi tillverkar CHP moduler i containers. Exempel på storlek, 50 kWe och 100 kWth
Bild, GasEk Bild, GasEk

http://www.gasek.fi/

Förgasning av träflis
CHP med förgasning av biomassa.
HTI Heat Transfer International i Michigan, USA har en CHP enhet med direkt förbränning av Bio-syngasen och en hetluftsturbin med generator, 200 kWe – 10 MWe.
http://www.heatxfer.com/

Bilder, HTI

CHP med förgasning av biomassa.
Volter i Kempele har tillsammans med CCM-Power utvecklat CHP enheter och flistorkar.

Eko-kvarter
Eko-kvarteret i Kempele har Volters flistork och förgasningsanläggning. Den nominella effekten är 35 kWe. Eko-kvarteret har ett eget helt fristående elnät. Ett mindre vindkraftverk bidrar till elförsörjningen.
Bild, Ulla Lassi

http://www.volter.fi/

Förgasning av träflis
CHP med förgasning av biomassa.
Bilder, XyloWatt

XyloWatt Belgiska företaget XyloWatt i har CHP enheter med duo-diesel. För dessa är Bio-syngasen det huvudsakliga bränslet (80-90%). Resten biodiesel eller diesel. De har CHP i storlekar från 300 kWe och 600 kWth till 1500 kWe /3000 kWth
http://www.xylowatt.com

Investeringskostnader, (enligt bl.a. Energy technology Austria)
Specific investment Costs CHP with steam turbine cycle
(with back pressure turbine)

Plant size MWel ~ 1 MWel ~20 MWel 30-75 kWel 30-75 kWel ~500 kWel ~500 kWel 10 - 40 kWel ~250 – 500 kWel ~100 kWel ~25 – 50 kWel

EUR/kWel > 1.500 > 1.200 650 – 1.100 1.250 – 1.800 > 1.500 > 2.300 > 2.400 > 3.900 > 3.000 > 2.500

CHP with gas turbine cycle Microturbine CHP plants with diesel and gas engines
(Biogas)

Steam-engine process CHP on the basis of an ORC process
(Organic Rankine Cycle)

Stirling engine process Hot air turbine cycle CHP with fuel cell technology CHP Gasifying of Biomass, gas engines

Några företag med intresse för att arbeta och utveckla intressanta lösningar för småskalig CHP

GASEK
CHP via förgasning av biomassa från skogen CHP-enheten på Farmari mässan I Karleby 2009;

50 kWe 100 kWth
Uppfinnaren är Eero Kangasoja och utvecklaren Yrjö Muilu

CCM-Power
CCM-Powers - pilotförgasare

Datastyrd övervakning av förgasningssystemet

CCM-Power ingår numera I GASEK Oy

F.v. Heikki Majava, Leo Ruokamo

Pilot -enheten för förgasning

CCM-Power
Flistork

(ingår i GASEK företaget)

(visades på Farmari mässan 2009 I Karleby) - höjd 12 m - Slutet torksystem - Kapacitet ca. 40 m3 vatten per dag. - Energibehovet mindre än vid normal träflistorkning

Draft by CCM-Power

Volter Oy

Eko-by

(eller Eko-kvarter)

I Kempele strax söder om Oulu/Uleåborg 10 st. villor som får el och värme från en småskalig CHP enhet genom förgasning av träflis - Kompletterat med en liten vindmölla - helt fristående från elnätet - lågenergihus

Photos by Volter.fi

CHP enheten i Lestijärvi
Förgasning av träflis
Ägare, “Lestijärvi fliskooperativ”
Kontaktperson, Harri Kavanterä
Torkning av träflis från ca 35% ner till ca 25% fukthalt

Harri Kavanterä

Silotorken för träflis

Total värmeproduktion ca 1,7 MWth, samt ca. 300 kWe, el från CHP enheten

Ny CHP anläggning till Lestijärvi
Förgasning av träflis - ny CHP förgasningsenhet från TuroTeam under byggnad

HKGBioNear

Toholammin Energia Oy

Turboden ORC enhet 8,2 MWth, 1,3 MWe

Förbränning av träflis och torv i en Vapor bubbelbäddspanna och ORC-CPH enheten från Turboden

Vapor Finland Oy
Vapor har sin tillverkning vid enheterna i Nivala, och Kiuruvesi.
Utveckling av träförgasare pågår

Pictures by Vapor

En annorlunda flistork Modell större
- Finns hos Kokkolan Voima i Karleby

Kokkola Power, stacktorkning av träflis
- torken använder spillvärme från kraftvärmeverket - huvudkanalen består av havscontainers med öppningar i botten

Foto, Henrik Holmberg, Tekniska Högskolan

För ytterligare information
Se via Internet;
http://www.scribd.com/Priki1/documents