You are on page 1of 19

TRNG I HC BCH KHOA H NI

VIN CNG NGH THNG TIN V TRUYN THNG

BO CO
PHN TCH THIT K H THNG
TI:

S DNG NGN NG M HNH HA UML XY DNG H THNG QUN L SCH TH VIN


Gio vin hng dn: Sinh vin thc hin: TS. Trn c Khnh Bi Hu Lm Phm Nguyn Trung Kin Nguyn Vn Hiu Nguyn Vn Hnh 20109557 20109303 20109272 20109265

H Ni - 10/2012

MC LC:
A.PHN TCH NGHIP V 1. 2. Ti liu nghip v Phn thch mi trng nghip v 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. To th cho ngi s dng Tm kim sch Kim tra tnh trng sch t sch Mn sch Tr sch

Phn tch ca s dng S ca s dng(USER CASE DIAGRAM) 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Phn tch ca s dng ng nhp Phn tch ca s dng tm kim sch Phn tch ca s dng t sch Phn tch ca s dng kim tra trang thi Phn tch ca s dng ng k{ ngi dng Phn tch ca s dng cp nht thng tin ngi dng Phn tch ca s dng cho mn sch Phn tch ca s dng tr sch

4.

M hnh ha d liu nim

1. Ti liu nghip v Bn ang lm vic trong h thng nghip v ca th vin BK Library. Th vin c k hoch t ng ho cc hot ng nghip v cho mn sch, tr sch, tm kim, t sch v kim tra trng thi sch trong th vin. Bit rng th vin c th nhiu quyn sch cho mt tiu sch, mi quyn sch c mt m s duy nht. Th vin cng c k hoach cung cp dch v tm kim sch, t sch, kim tra trng thi sch qua mng.Th vin m ca t 9:00 n 18:00 mi ngy. H thng qun l th vin c cc chc nng sau. (1)ng k{ ngi dng mn sch ngi dng phi c th th vin ca ring mnh. Ngi dng in thng tin c nhn vo biu mu ng k{ lm th th vin, sau gi cho quy tip. Th th vin ch dng trong th vin BK Library. Ngi dng c th s dng cc dch v ca h thng qua Internet nu c ti khon. Ti khon c to khi ngi dng ng k{, thng tin bao gm m s th th vin, mt khu v mt s thng tin c nhn khc. Mt khu ngi dng c th thay i bt kz lc no. (2) S dng h thng qua Internet Ngi dng c th s dng h thng qua Internet bng ti khon ca mnh. Th th dng ti khon ring dnh cho nhn vin th vin s dng h thng. Th th c th s dng tt c cc chc nng ca h thng nh t sch, cho mn sch, tr sch, kim tra trng thi sch, xem sch,qua Internet. Ngi mn sch s dng ti khon ca mnh truy nhp vo h thng, h c th tm sch, t sch, kim tra trng thi sch. (3) Mn sch H thng gn mt m s cho mi quyn sch mn mi ln mn. Mi ngi dng c th mn ti a 10 quyn sch trong 15 ngy. Ngi dng mang sch v th th vin n quy. Sch mn c th l sch m ngi dng ly t k hoc l sch ngi dng c t qua Internet v th th ang gi. Ngi dng khng th mn sch nu vn cn n cha tr sch. (4) Tr sch H thng thc hin tr sch tng quyn mt. Ngi dng tr sch quy tip. Th th sch li vo k sch hoc gi sch cho ngi t sch tip theo. (5) Tm sch H thng cho php ngi dng tm sch. Tm kim c th theo t kho nh tiu , tc gi v NXB. (6) t sch H thng cho php ngi dng t sch khng c sn (ang cho mn). Ngi dng ch c th t sch th vin s hu. H thng thc hin t sch tng quyn mt. H thng gn mt m s cho mi quyn sch t mi ln t. Mi ngi dng c quyn t ti a 10 quyn sch, tr nhng sch c mn. H thng khng cho php t hn mt ln mi quyn sch. Khi sch t c sn, th th thng bo cho ngi dng qua in thoi hoc email. Ngi dng c th ngh phng thc lin lc khi ng k{ th v ti khon. H thng cho php kim tra thng tin v t sch ca ngi dng. (7) Kim tra trng thi sch H thng cho php kim tra trng thi ca sch m ngi dng mn hoc t. 2.Phn tch mi trng nghip v Nghip v qun l{ th vin gm:

- To th th vin cho ngi s dng - Mn sch - Tr sch - Tm kim sch - t sch trc - Kim tra trng thi sch 2.1.To th cho ngi s dng: Ngi s dng Th th H thng

Yu cu to th mn

Cung cp n ng k

in cc thng tin vo n

Nhp thng tin

Kim tra thng tin

Khng k To th

To v lu thng tin ti khon ngi dng vo CSDL

Tr th

M t chi tit: Ngi mn sch yu cu to ti khon v th mn sch vi ngi qun l{ th vin Ngi qun l{ th vin a cho t n ng k{ v yu cu in y v chnh xc thng tin v t n ng k{

Ngi mn sch in y thng tin cn thit Ngi qun l{ th vin kim tra v nhp thng tin to ti khon H thng kim tra thng tin: + Thng tin khng hp l v khng iu kin th kt thc + Thng hp l v iu kin th to ti khon mi Ngi qun l{ th vin to th mi v tr th cho ngi s dng

2.2

Tm kim sch: Ngi s dng Th th H thng

Nhp thng tin sch cn tm

Kim tra sch c tn ti?

khng

c Lit k danh sch v kim tra trng thi sch

M t chi tit: Ngi mn hoc ngi qun l nhp thng tin ca sch cn tm H thng kim tra xem sch c tn ti hay khng Nu sch c trong h thng th vin th lit k danh sch v trng thi sch

2.3.Kim tra trng thi sch: Ngi s dng(th th) H thng

Nhp thng tin sch cn kim tra

Kim tra thng tin sch

khng

c Hin th thng tin trng thi sch

M t chi tit: Ngi s dng nhp thng tin sch cn kim tra H thng kim tra xem sch c trong h thng th vin khng Nu sch c th hin th trng thi sch ra mn hnh

2.4

t sch : Ngi s dng Th th H thng

Nhp thng tin sch cn t

Kim tra thng tin sch

khng C Kim tra iu kin ngi dng c th t sch?

Khng k

k Gi mail hoc thng bo n ngi t

Lu thng tin phin t vo CSDL

M t chi tit: Ngi dng ng nhp v nhp thng tin sch cn t trc H thng kim tra xem sch c trong h thng th vin khng Nu c th h thng tip tc kim tra xem ngi dng iu kin t sch nh: s lng sch t, s lng sch mn c vt qu gii hn hay khng,.. Nu iu kin th h thng s lu phin t sch li Ngi qun l{ th vin kim tra thng tin, thng bo bng mail cho ngi t sch Ngi s dng nhn v gi mail thng bo

2.5 2.5a

Mn sch: n mn trc tip: Ngi s dng Th th H thng

Chn sch

Xut trnh th v sch cho qun l th vin

Nhp thng tin ngi mn

Kim tra thng tin ngi mn

k Nhp thng tin sch mn Khng k

Nhn sch v th

Vit giy bin nhn

Update thng tin vo CSDL

M t chi tit: Ngi dng n th vin, vo gi sch chn sch Sau khi chn sch xong ngi mn xut trnh th th vin v a sch cho ngi qun l Ngi qun l{ th vin nhp thng tin ngi mn H thng s kim tra thng tin ngi mn c iu kin mn sch hay khng Nu h thng bo iu kin th ngi qun l{ th vin tip tc nhp thng tin sch mn Ngi qun l{ th vin vit giy bin nhn sch H thng s cp nht thng tin mn sch vo c s d liu Ngi mn sch nhn th th vin, sch v giy bin nhn

2.5b

n mn qua t trc: Ngi s dng Th th H thng

Xut trnh th v giy hn t trc sch

Nhp thng tin ngi mn

Kim tra thng tin

Chnh xc Khng chnh xc Nhn sch v th Nhp thng tin ly sch,ly sch v vit giy bin nhn Update thng tin mn sch vo CSDL

M t chi tit: Ngi mn sch n th vin, xut trnh th v giy thng bo hn n nhn sch Ngi qun l{ th vin nhp thng tin ngi mn H thng kim tra thng tin xem c t sch trc hay khng Nu thng tin chnh xc th ngi qun l{ th vin s nhp thng tin ly sch, i ly sch v vit giy bin nhn H thng s cp nht thng tin mn sch vo c s d liu Ngi mn sch nhn li th th vin, sch v giy bin nhn

2.6

Tr sch: Ngi s dng Th th H thng

Yu cu tr sch,xut trnh th v sch

Nhp thng tin ngi mn

Kim tra thng tin

Nhp thng tin sch

Update thng tin tr sch vo CSDL

M t chi tit: - Ngi mn sch mang sch n th vin, xut trnh th v yu cu tr sch - Ngi qun l{ th vin nhp thng tin ngi mn sch - H thng s kim tra thng tin ngi mn sch - Ngi qun l{ th vin tip tc nhp thng tin sch - H thng s cp nht thng tin tr sch vo c s d liu

3. Phn tch ca s dng

S ca s dng (USE CASE DIAGRAM)

3.1. Tn

Phn tch ca s dng ng nhp ng nhp ng nhp vo h thng th vin Th th hoc ngi s dng ID v mt khu c to v c cung cp

Tng quan Tc nhn iu kin tin quyt

No 1 M t 2

Hot ng Ngi s dng nhp thng tin v ID, password vo mn hnh ng nhp H thng tm ngi s dng tng ng vi ID va nhp v kim tra password. Nu ng nhp thnh cng, Librarian staff menu hoc Citizen user menu hin ra. Ngi s dng tng ng vi ID nhp khng tn ti Mt khu khng ng C mt s trng trng

1 Ngoi l 2 3 Kch bn 1 2 3 4 5 M t

Th th ng nhp thnh cng Ngi s dng ng nhp thnh cng Thng tin ngi s dng tng ng vi ID khng tm thy Mt khu nhp khng ng C mt s trng trng

3.2. Tn

Phn tch ca s dng tm sch Tm sch Ngi dng tm sch t th vin Th th hoc ngi s dng Th th hoc ngi s dng ng nhp h thng thnh cng

Tng quan Tc nhn iu kin tin quyt M t

No 1 2 3

Hot ng Nhp vo t kha v chn phng thc tm kim H thng tin hnh tm kim H thng tr li kt qu ra mn hnh Ngi s dng cha in thng tin tm kim

Ngoi l

Kch bn 1 2 3

2 Nhp sai sch hoc sch khng tn ti M t Tm kim thnh cng c quyn sch mnh mun Ngi dng cha in thng tin tm kim Khng tm thy kt qu no

3.3.

Phn tch ca s dng t sch t sch Ngi s dng t sch Th th hoc ngi s dng Th th hoc ngi s dng ng nhp thnh cng No 1 Hot ng Tc nhn nhp bookID, nu l th th th cn nhp s th ngi s dng. H thng tm ngi dng tng ng vi th th vin va nhp H thng tm thng tin sch tng ng vi bookID va nhp H thng kim tra trng thi ngi s dng H thng kim tra trng thi sch H thng hin th ngy cho mn Khng tm thy ngi s dng tng ng s th Khng tm thy sch tng ng bookID Ngi s dng khng iu kin mn Ngy mn qu lu so vi yu cu ca ngi s dng

Tn Tng quan Tc nhn iu kin tin quyt

M t

Ngoi l

Kch bn 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 1 2 3 4 M t t sch thnh cng Khng tm thy ngi s dng tng ng s th Khng tm thy sch tng ng bookID Ngi s dng khng iu kin mn sch Ngy mn qu lu so vi yu cu ca ngi s dng

3.4.

Phn tch ca s dng kim tra trng thi Kim tra trng thi sch Th th hoc ngi s dng Th th hoc ngi s dng ng nhp thnh cng No Hot ng 1 Nhp thng tin sch 2 H thng tm sch tng ng vi thng tin va nhp 4 H thng kim tra trng thi sch 5 H thng hin th trng thi sch ra mn hnh 1 Khng tm thy sch M t H thng hin th trng thi sch ra mn hnh Khng tm thy sch tng ng

Tn Tng quan Tc nhn iu kin tin quyt

M t Ngoi l Kch bn 1 2

3.5. Tn

Phn tch ca s dng ng k ngi dng ng k{ ti khon ngi dng To mt ti khon ngi s dng mi Th th Th th ng nhp h thng thnh cng

Tng quan Tc nhn iu kin tin quyt M t

No 1 2 3 4

Hot ng Th th a ra n ng k{ Th th ng k{ vi h thng H thng kim tra thng tin, nu hp l to ti khon mi H thng cp nht thng tin c nhn ngi dng vo CSDL Thiu thng tin Thng tin ngi dng khng hp l

Ngoi l

1 2

Kch bn 1 2 3

M t To ti khon mi thnh cng Mt s thng tin cn thiu Thng tin ngi dng khng hp l

3.6. Tn

Phn tch ca s dng cp nht thng tin Cp nht thng tin Ngi dng cp nht thng tin Th th hoc ngi s dng Th th hoc ngi s dng ng nhp h thng thnh cng

Tng quan Tc nhn iu kin tin quyt M t

No 1

Hot ng Nhp UserID v password

H thng tm ngi dng tng ng vi ID va nhp v xc minh mt khu Nu ng nhp thnh cng, ngi dng c th tha i thng tin c nhn ca mnh tun theo rng buc h thng H thng cp nht thng tin c nhn ngi dng Nhp thiu mt trng no Khng tm thy ngi dng tng ng vi ID nhp Sai mt khu Khng thay i c do rng buc h thng

4 Ngoi l 1 2 3 4 Kch bn 1 2 3 4 M t

Cp nht thng tin thnh cng Khng tm ra ngi dng tng ng vi m s th nhp Cha nhp thng tin cp nht Thng tin cp nht khng hp l

3.7.

Phn tch ca s dng cho mn sch Cho mn sch Cho ngi s dng mn sch Th th Th th ng nhp thnh cng No 1 2 3 4 Hot ng Th th nhp thng tin s th, bookID cn mn H thng tm ngi dng tng ng vi s th th vin va nhp H thng tm thng tin sch tng ng vi bookID va nhp, nu c t sch, h thng tm thng tin t sch tng ng. H thng kim tra nu sch sn c. Nu c t sch, h thng kim tra. H thng kim tra s lng sch m ngi s dng mn phi nh hn 10 H thng kim tra xem ngi s dng c quyn sch no qu hn khng H thng cp mt check-out number H thng thay i trng thi sch thnh check-out, nu c t sch, thay i trng thi t sch thnh check-out H thng to thng tin cho mn vi s th, bookID, ngy mn, hn

Tn Tng quan Tc nhn iu kin tin quyt

M t

5 6 7 8 9

10

Ngoi l Kch bn 1 2 3 4

1 2

tr sch (15 ngy) v trng thi (check-out). H thng hin th thng tin mn sch ra mn hnh gm s th, tn ngi s dng, thng tin check-out, m mn sch, hn tr sch, ISBN code, bookID, tn sch, tc gi, publisher Khng tm thy ngi s dng tng ng s th Khng tm thy sch tng ng bookID

M t Mn sch thnh cng Khng tm thy ngi s dng tng ng s th Khng tm thy sch tng ng bookID Sch khng c sn

3.8 Tn

Phn tch ca s dng tr sch Tr sch Ngi s dng tr sch li th vin Th th Th th ng nhp h thng thnh cng

Tng quan Tc nhn iu kin tin quyt M t

No 1 2

Hot ng Th th nhp thng tin s th, BookID cn tr H thng kim tra thng tin mn sch ca ngi dng tng ng vi s th va nhp H thng cp nht thng tin tr sch Khng tm thy ngi dng tng ng vi s th va nhp Ngi dng khng mn cun sch ny Cun sch khng c tn trong danh sch mn

3 Ngoi l 1 2 3 Kch bn 1 2 3 4 5 M t

Tr sch thnh cng Khng tm thy ngi dng tng ng vi s th nhp Ngi s dng khng mn cun sch ny Cun sch khng c tn trong danh sch mn Mt s trng cn thiu

4. M hnh ha d liu nim M Hnh thc th lin kt 4.1 ng nhp

Ngi dng

ng nhp

User name

1 Pass word

Cp nht thng tin ngi dng

Th th

4.2

Tm kim sch

* Ngi dng

111

* Tm kim

1*

1 Quyn sch

1 Book ID

Kim tra trng thi sch

Th th

4.3

t sch 1 1

Ngi dng

Mn sch

Quyn sch

1 1

u sch

*
Th th

t sch

4.4

Kim tra trng thi sch

Ngi dng

Kim tra trng thi sch

Quyn sch

1 Book ID

Th th 4.5 Mn sch

Ngi dng

Mn sch

Quyn sch

1 u sch

Th th 4.6 ng k ngi dng

Ngi dng

ng k ngi dng

User name

1 Pass word

Th th Tr sch

4.7

Ngi dng

Tr sch

Quyn sch

1 Phiu mn sch

Th th