You are on page 1of 1

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO


Năm học: 2007– 2008
Môn Toán
Thời gian: 150’

Bài 1: (2 ñieåm)
Cho phương trình x2 – (m-2)x – (m2 + 1) = 0
a/ Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi
giá trị của m
b/ Tìm m để x12 + x22 = 10
Bài 2: (2 ñieåm)
Cho x ≥ 1 hãy rút gọn biểu thức:
y= x + 2 x −1 + x − x −1

Bài 3: (2ñieåm)
Giải phương trình (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) = 8
Bài 4: (1 ñieåm)
C AB
Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng tg =
2 AC + BC
Bài 5: (3 ñieåm)
Cho hai đường tròn (O;R) và (O;R’) với R’ > R > 0 tiếp xúc nhau tại A và có tiếp
tuyến chung ngoài BC (B ∈ (O), C ∈ (O’)).
1/ Chứng minh rằng OO’ là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC.
2/ Tính theo R và R’ diện tích tứ giác OBCO’.
3/ Gọi I là tâm đường tròn tiếp xúc với đường tròn (O), đường tròn (O’) và đường
thẳng BC. Tính diện tích hình giới hạn bởi ba đường tròn trên và đường thẳng BC khi R’
= 3R.