You are on page 1of 4

ǷȘȖȜȐȓ

ǹȚȈȚțș

ǹȘȗșȒȐȯȍȏȐȒȐȒȱȐȎȍȊȕȖșȚ

ǩțȵȍȚ
ǷȘȍȌȔȍȚ
Ǯȍ
ȖȌ
ǰșȗȐȚ ǰșȗȐȚ ǻȒțȗȕȖ
Ȱȍ
ȏȕȈȟȈȯȈ

Șȉ

ȀȐȜ
ȘȈ

1

1424

ǸȈȠȐȲ ǫȖȘȈȕ

60 4.86 4.DzȈȚȈȘȐȕȈ 4.86 5 5 5 5 01 30.00 95.75 4.07 2 1023 DzȖȊȈȟȍȊȐȲ ǴȐȠȖ.00 26.

00 5 5 5 5 01 *30.00 5.00 5.00 5.ǡȈȕȈ 5.00 3 1019 ǴȐȯȈȯȓȖȊȐȲ ǹȓȖȉȖȌȈȕ.00 95.00 25.

00 5.00 5.00 95.ǴȐȓȖȠ 5.00 5 5 5 5 01 29.00 4 1420 DzțȏȔȈȕȖȊȐȲ ǷȘȊȖșȓȈȊ.00 5.00 26.

00 94.00 26.ǡȍȓȍȕȈ 5.00 5.00 5.00 5 5 5 5 01 28.00 5.00 5 1911 ǡȖȊȈȕȖȊȐȲ ǵȍȕȈȌ.

80 4.57 4.57 6 1016 ǛȖȒȖȊȐȲ ǷȘȍȌȘȈȋ.ǴȈȘȐȯȈ 4.00 93.00 28.64 5 5 5 5 01 27.56 4.

00 7 1411 ǤȖșȐȲ ǯȖȘȈȕ.00 93.ǨȕȐȞȈ 5.00 5 5 5 5 01 25.00 28.00 5.00 5.00 5.

ǴȐȰȈȕȈ 5.00 4.94 5.94 8 1003 ǸȐșȚȐȲ ǴȐȓȖȘȈȌ.00 5 5 5 5 01 *30.00 23.00 92.00 5.

00 22.00 5.00 5.00 5 5 5 5 01 29.00 9 2509 ǷȘȚȍȱȈȒ ǢȐȰȈȕȈ.00 5.ǡȈșȔȐȕȈ 5.00 91.

81 10 2510 ǨȲȐȔȖȊȐȲ ǸȈȕȒȖ.00 24.ǵȍȊȍȕȈ 5.81 5.00 5 5 5 5 01 27.00 90.00 5.00 4.

00 90.00 11 2219 ǡȖȊȈȕȖȊȐȲ ǯȖȘȈȕ.86 4.60 4.75 4.79 5 5 5 5 01 30.ǴȈȘȐȯȈ 4.00 21.

00 4.38 12 1002 ǵȍȌȍȰȒȖȊȐȲ ǬțȠȈȕ.00 89.67 5.86 4.00 24.85 5 5 5 5 01 26.ǹȚȈȠȈ 4.

00 21.00 5 5 5 5 01 28.00 89.00 5.00 13 2204 ǺȖȌȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.00 5.00 5.ǩȘȈȕȒȐȞȈ 5.

00 5.00 89.ǩȖȯȈȕȈ 5.00 22.00 5 5 5 5 01 27.00 5.00 14 2225 ǩȖȘȖȊȱȈȒ ǬȘȈȋȖȰțȉ.00 5.

69 4.00 88.00 4.87 5.00 22.49 15 2206 ǰȓȐȲ ǵȖȊȐȞȈ.93 5 5 5 5 01 27.ǯȖȘȐȞȈ 4.

00 25.48 16 2207 ȀȒȖȘȐȲ ǮȍȰȒȖ.15 3.00 4.00 87.83 4.50 5 5 5 5 01 26.ǵȍȊȍȕȈ 4.

88 5.ǴȐȓȐȞȈ 4.28 17 1903 ǮȐȊȈȕȖȊȐȲ ǹȗȈșȖȯȍ.40 4.00 5.00 22.00 87.00 5 5 5 5 01 26.

00 87.00 5.00 5.00 18 0603 ǸȈȩȍȕȖȊȐȲ ǮȐȊȈȕ.00 21.ǴȐȓȐȞȈ 5.00 5.00 5 5 5 5 01 26.

63 4.00 27.00 85.87 19 1409 ǩȘȈȕȒȖȊȐȲ ǫȖȘȈȕ.86 4 4 5 5 01 22.71 4.67 4.ǴȐȓȐȞȈ 4.

00 85.65 20 1918 ǴȐȓȖȯȒȖȊȐȲ ǫȖȘȈȕ.00 17.76 4.95 5 5 5 5 01 29.94 5.00 4.ǺȐȯȈȕȈ 4.

00 84.ǡȖȊȈȕȈ 5.00 4.62 4.86 5 5 5 5 01 28.00 17.48 21 1412 ǴȈȚȖȊȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.00 5.

00 5 5 5 5 01 19.00 25.ǴȐȓȐȞȈ 5.00 5.00 5.00 84.00 22 1404 ǴȐȘȒȖȊȐȲ ǴȐȓȒȖ.00 5.

07 4.00 83.ǴȈȘȯȈȕȈ 4.00 23.53 4.89 23 2214 ǴȐȓȖșȈȊȰȍȊȐȲ ǹȘȉȈ.67 4.62 4 5 5 5 01 24.

53 5 5 4 5 01 24.00 24.00 83.ǹȈȕȌȘȈ 3.73 4.76 24 1014 ǮȐȊȒȖȊȐȲ ǴȐȘȖșȓȈȊ.50 4.00 4.

80 4.00 19.48 25 1611 ǸțȎȐȟȐȲ ǴȐȓȖȠ.75 4.00 5 5 5 5 01 25.93 5.ǺȐȯȈȕȈ 4.00 83.

00 83.73 5.00 23.69 4.ǹȕȍȎȈȕȈ 4.00 5.00 5 5 5 5 01 21.42 26 1622 ǫȍȔȖȊȐȲ ǯȓȈȚȈȕ.

00 20.00 83.ǶȓȋȈ 4.73 4.26 27 2503 ǹȚȍȊȈȕȖȊȐȲ ǴȐȓȖȘȈȌ.86 4.79 5 5 5 5 01 24.88 4.

77 28 1010 ǡȈȕȒȖȊȐȲ ǴȐȓȖȯȍ.00 82.64 5 5 5 5 01 22.56 4.50 4.07 4.ǴȐȓȐȞȈ 4.00 23.

00 5 5 5 5 01 24.80 4.94 4.00 82.ǡȈșȔȐȕȈ 4.93 5.67 29 0103 DzȘșȚȐȲ ǮȐȊȖȘȈȌ.00 19.

00 4.32 30 1414 ǴȈȘȒȖȊȐȲ ǹȚȈȕȒȖ.07 5 5 5 5 01 27.00 4.00 82.ǴȐȘȖșȓȈȊ 4.00 19.25 4.

63 4.00 5 5 5 5 01 20.02 31 1402 ǬȐȔȐȚȘȐȯȍȊȐȲ ǮȐȊȖȚȐȯȍ.86 5.53 4.00 23.ǡȖȊȈȕȈ 4.00 82.

00 5 5 5 5 01 23.ǴȐȘȯȈȕȈ 5.00 5.00 5.00 82.00 19.00 5.00 32 2501 ǴȐȓȖȊȈȕȖȊȐȲ ǯȖȘȈȕ.

00 22.05 33 2502 ǹȚȍȜȈȕȖȊȐȲ ǯȊȍȏȌȈȕ.64 4.ǹȈȱȈ 4.85 5 5 5 5 01 20.83 4.73 4.00 81.

71 4.38 3.00 34 1006 ǸȈȌȖȯȍȊ ǩȘȈȕȐșȓȈȊ.00 81.64 5 4 4 5 01 24.27 4.00 22.ǹȈȠȒȈ 4.

00 5 5 5 5 01 27.00 5.00 35 1015 ǴȐȚȘȖȊȐȲ ǴȐȓțȚȐȕ.00 5.00 14.00 5.ǡȖȊȈȕȈ 5.00 81.

31 4.00 23.ǡȍȓȍȕȈ 4.56 4.78 36 1020 dzȈȏȈȘȍȊȐȲ ǮȐȊȖȯȐȕ.00 80.27 4.64 4 5 5 5 01 21.

ǴȈȘȐȯȈ 4.86 5.78 37 1018 ǹȚȖȯȈȕȖȊȐȲ ǬțȠȈȕ.00 15.92 5.00 80.00 5 5 5 5 01 26.00 4.

69 4.42 38 1005 ǹȘȍȲȒȖȊȐȲ ǵȍȉȖȯȠȈ.50 4.ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ 4.73 4.00 17.00 80.50 5 5 5 5 01 25.

76 39 2511 dzȈȏȐȲ ǸȈȌȖȯȐȞȈ.62 4 4 4 5 01 18.00 27.DzȈȚȈȘȐȕȈ 4.00 79.53 4.08 4.53 4.

00 17.06 40 1012 ǷȍȘȐȠȐȲ ǸȈȌȖȯȐȞȈ.50 5 4 5 5 01 25.00 79.ǵȈȚȈȠȈ 4.53 4.50 4.53 4.

00 5.00 5.ǨȕȒȈ 5.00 12.00 5 5 5 5 01 27.00 79.00 41 2218 ǸȈȌȖȊȐȲ ǬȘȈȋȖ.00 5.

00 5.00 5.00 42 2508 ǸȈȕȒȖȊȐȲ ǬȘȈȋȖșȓȈȊ.00 79.00 15.00 5.ǴȈȘȐȯȈ 5.00 5 5 5 5 01 24.

57 4 4 5 5 01 19.ǡȍȓȐșȈȊȍȚȈ 3.14 4.80 3.88 4.00 78.00 25.39 43 2203 ǴȐȚȐȲ ǹȓȈȊȐȠȈ.

00 3.80 4.00 16.87 44 1904 ǮȐȊȈȕȖȊȐȲ ǮȐȒȖ.38 5 5 5 4 01 27.00 77.69 4.ǡȍȓȍȕȈ 3.

ǺȈȔȈȘȈ 3.00 4.54 45 0101 ǵȍȌȍȰȒȖȊȐȲ ǴȐȓȐȊȖȯ.00 77.77 5 5 5 5 01 20.00 21.15 4.62 4.

85 4.45 ǷȘȍȏȐȔȍ ǸȖȌȐȚȍȰ.00 4.85 5 5 5 5 01 19.ǴȐȓȐȞȈ 5.75 4.00 77.00 19.

ǰȔȍ ǵǹǺ ǶȗȠȚȐțșȗȍȝ ɜɟɪɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɝɪɚɞɚɫɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦɛɪɨʁɟɦɛɨɞɨɜɚ .

46 2507 ǪȘȈȱȍȊȈȞ ǨȞȖ.

13 4.61 47 2513 ǿȖȊȐȲ ǯȖȘȈȕ.27 4.00 4.21 4 4 4 5 01 16.ǴȈȘȐȕȈ 4.00 27.00 76.

00 18.00 76.06 3.64 5 5 5 4 01 23.48 48 2209 ȀȈȒȐȲ ǸȈȌȖȔȐȘ.78 4.ǯȖȘȈȕȈ 4.00 4.

00 19.ǹȖȜȐȯȈ 4.60 4.08 49 1011 ǵȐȕȟȐȲ ǴȐȖȌȘȈȋ.00 5 5 5 5 01 18.69 4.79 5.00 76.

00 75.ǹȈȘȈ 4.87 50 2512 DzȖȓȐȲ ǩȍșȐȔ.87 5.00 5 5 5 5 01 20.00 16.00 5.00 5.

14 4.00 15.68 51 1419 ǴȐȓȍȕȒȖȊȐȲ ǷȘȍȌȘȈȋ.00 75.47 4.50 4.ǵȐȕȈ 4.57 5 5 5 5 01 23.

77 4.ǡȍȓȍȕȈ 4.46 52 1013 ǴȓȈȌȍȕȖȊȐȲ ǪȓȈȌȈȕ.00 17.85 4.92 5 5 5 5 01 19.00 75.92 4.

71 5 5 5 5 01 21.87 5.00 4.00 75.29 53 1004 ǩȖȘȖȊȟȈȕȐȕ ǬȘȈȋȈȕ.00 15.ǹȚȍȜȈȕ 4.71 4.

53 4 4 4 4 01 24.66 4.00 75.58 4.27 54 2212 ǴȖȯșȐȓȖȊȐȲ ǨȓȍȒșȈȕȌȈȘ.50 4.00 17.ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ 4.

00 17.91 55 1901 ǸȐșȚȖȊȐȲ ǴȐȓȐȊȖȯȍ.ǨȕȈ 4.00 74.00 4.50 5 5 5 5 01 21.21 4.20 4.

00 11.77 56 1615 ǷȈȊȓȐȲȍȊȐȲ ǯȖȘȈȕ.64 4.ǡȍȓȍȕȈ 4.67 4.75 4.71 5 5 5 5 01 25.00 74.

81 4.00 16.ǩȖȯȈȕȈ 5.74 57 1623 ǹȚȈȘȟȍȊȐȲ ǨȓȍȒșȈȕȌȈȘ.93 5.00 74.00 5 5 5 5 01 19.00 4.

00 74.25 4.00 18.15 4.54 4 4 3 4 01 24.54 4.ǺȈȔȈȘȈ 4.48 58 1403 ǪȯȍȠȚȐȞȈ ǴȐȓȈȕ.

31 59 1616 ǡȈȒȐȔȍȕȒȖ ǯȖȘȈȕ.94 4.79 4.ǡȖȊȈȕȈ 4.85 5 5 5 5 01 22.00 13.73 4.00 74.

00 17.18 60 1908 ǷȈȊȈșȖȊȐȲ ǹȓȖȉȖȌȈȕ.00 5 5 5 5 01 18.DzȘȐșȚȐȕȈ 4.58 4.00 74.00 5.60 5.

62 4 5 5 5 01 18.93 4.20 4.29 61 2205 ǷȈȘȓȐȲ ǯȓȈȚȐȉȖȘ.00 19.ǸȖȒșȈȕȌȘȈ 3.54 4.00 73.

50 5 5 5 5 01 21.ǺȈȱȈ 3.00 3.10 62 2220 ǬȘȈȋțȚȐȕȖȊȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.75 4.85 4.00 16.00 73.

87 5.87 63 2520 ǸȈȌȐȊȖȯȍȊȐȲ ǯȖȘȈȕ.00 16.ǴȈȯȈ 4.00 5.00 5 5 5 5 01 17.00 72.00 5.

60 4.14 4.79 5 5 5 5 01 18.25 4.78 64 1620 ǡȖȊȐȲ ǸȈȌȐȊȖȯȍ.00 72.ǴȐȓțȚȐȕ 4.00 17.

64 4.00 18.64 5 5 5 5 01 16.ǩȖȯȈȕȈ 4.69 4.70 65 1606 ǺȖȌȖȘȖȊȐȲ ǫȖȘȈȕ.73 4.00 72.

50 3 3 3 5 01 24.53 66 1407 ǹȚȖȯȒȖȊȐȲ ǫȖȘȈȕ.00 72.00 18.94 4.ǡȍȓȍȕȈ 3.29 4.80 3.

60 4.00 72.51 67 1001 ǺȘȐȊȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.77 5 5 5 5 01 19.ǴȐȓȐȞȈ 4.60 4.00 15.54 4.

21 4.00 4.ǪȐȖȓȍȚȈ 3.00 71.78 68 1008 ǴȈȘȒȖȊȐȲ ǹȓȖȉȖȌȈȕ.93 4.64 4 5 5 5 01 22.00 14.

00 4 4 3 5 01 25.00 15.60 3.62 4.49 69 2516 ǩȓȈȋȖȯȍȊȐȲ ǬȍȯȈȕ.ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ 4.00 71.27 3.

00 5 5 5 5 01 20.00 11.00 5.00 71.00 5.00 70 2208 ǴȐȰȍȊȐȲ ǪȍșȕȈ.00 5.ǪȓȈȌȐȔȐȘ 5.

00 70.79 4.27 4.43 5 5 5 5 01 17.ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ 4.50 4.99 71 1925 ǹȈȘȐȲ ǪȖȯȐșȓȈȊ.00 16.

00 13.50 3.ǡȍȓȍȕȈ 4.86 5 5 5 5 01 20.93 4.91 72 5117 ǰȓȐȲ ǷȘȍȌȘȈȋ.00 70.62 4.

57 73 1009 dzțȒȐȲ ǴȐȓȈȕ.23 4.00 11.ǰȊȈȕȈ 4.79 5 5 5 5 01 21.75 4.80 4.00 70.

38 74 1921 ǸȐșȚȐȲ ǯȖȘȈȕ.ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ 4.20 4.83 4 5 5 5 01 21.00 70.75 4.00 12.60 4.

07 4.50 4.00 11.00 70.79 5 5 5 5 01 21.77 4.ǴȐȓȍȕȈ 4.13 75 0102 ǴȓȈȌȍȕȖȊȐȲ ǬȍȯȈȕ.

54 4.86 5 5 5 5 01 22.67 4.75 4.00 69.82 76 2522 ǸȈȒȍȚȐȲ ǴȐȓȖȘȈȌ.00 9.ǡȍȓȍȕȈ 4.

00 4 5 5 5 01 17.52 77 1021 ǹȚȖȯȈȒȖȊȐȲ ǹȓȈȊȒȖ.ǫȖȘȌȈȕȈ 4.00 69.85 5.83 4.00 14.84 4.

50 3.33 78 2518 ǶȉȘȈȌȖȊȐȲ ǬȈȕȒȈ.57 3.ǹȓȈȊȐȞȈ 3.00 15.73 5 5 5 5 01 20.53 3.00 69.

00 69.50 4.22 79 1917 ǷȍȯȐȲ ǬȖȉȘȐȞȈ.21 4.31 4 5 4 4 01 16.20 3.00 20.ǰșȐȌȖȘȈ 4.

00 69.17 3.91 4.21 80 1621 ǺȖȠȐȲ ǨȓȍȒșȈȕȌȈȘ.00 15.ǵȐȒȖȓȐȕȈ 4.58 5 5 5 5 01 17.55 4.

50 4.85 5 5 4 5 01 13.DzȈȚȈȘȐȕȈ 4.53 4.17 81 2202 ǬȐȔȟȐȲ ǪȓȈȯȒȖ.00 69.29 4.00 19.

87 82 1022 ǽȈȯȌțȒȖȊ ǼȓȖȘȐȕ.60 4.56 5.00 68.ǡȖȊȈȕȈ 4.71 5 4 5 5 01 17.00 14.00 4.

00 68.64 4.84 4.DzȘȐșȚȐȕȈ 4.58 83 2519 ǸȈȌȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.53 5 5 5 5 01 17.57 4.00 13.

00 4.75 4.49 84 1417 ǬȖȠȐȲ ǩȘȈȕȐșȓȈȊ.ǺȐȯȈȕȈ 3.60 3.14 4 5 4 5 01 20.00 68.00 15.

33 4.20 4.ǬȘȈȋȈȕȈ 4.40 4.43 85 2514 ǡȈȕȒȖȊȐȲ ǿȍȌȖȔȐȘ.00 12.00 68.50 5 4 5 5 01 20.

ǨȕȌȘȐȈȕȈ 3.86 2.86 4 4 5 3 01 20.60 3.88 86 2201 ǪȈșȐȲ ǴȓȈȌȍȕ.56 2.00 67.00 19.

00 11.86 4.64 4 4 5 5 01 21.13 3.00 66.30 87 1425 ǿȖȘȉȐȲ ǪȓȈȌȈȕ.ǰȊȈ 3.67 4.

00 66.50 3 4 3 4 01 22.67 3.00 16.57 3.50 3.ǬȘȈȋȈȕȈ 3.24 88 1924 ǡȍȓȍșȐȯȍȊȐȲ ǴȐȓȖȔȐȘ.

69 4.ǴȐȘȯȈȕȈ 4.00 5 4 5 5 01 22.53 5.00 6.76 4.98 89 1617 ǡȖȊȈȕȖȊȐȲ ǯȖȘȈȕ.00 65.

00 65.53 3.64 4.00 13.92 90 1625 ǷȖȗȈȌȐȲ ǸȈȌȖȯȍ.07 4 5 5 5 01 19.ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ 3.68 3.

87 3.38 3.15 91 2210 ǺȖȔȐȲ ǹȗȈșȖȯȍ.13 3.00 65.ǡȖȊȈȕȈ 4.00 8.77 5 5 5 4 01 23.

00 12.83 4.23 4 5 5 5 01 18.15 4.ǹȈȱȈ 3.75 92 1906 ǴȈȘȒȖȊȐȲ ǩȖȉȈȕ.54 3.00 64.

22 93 1613 ǰȊȈȕȐȠȍȊȐȲ ǹȓȈȩȈȕȈ.53 4.07 3.ǴȐȓȖȠ 4.00 64.54 4.00 8.08 5 5 5 5 01 20.

00 9.DzȈȚȈȘȐȕȈ 3.00 4.28 4.59 94 1416 ǺȘȐȜțȕȖȊȐȲ ǩȖȘȐș.60 4.71 3 4 4 5 01 22.00 63.

47 ɜɟɪɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɝɪɚɞɚɫɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦɛɪɨʁɟɦɛɨɞɨɜɚ .ǹȈȘȈ 4.00 4.08 4.08 4.00 63.00 8.31 4 5 5 5 01 20.

ǷȘȖȜȐȓ ǹȚȈȚțș ǹȘȗșȒȐȯȍȏȐȒȐȒȱȐȎȍȊȕȖșȚ ǹȈȔȖȜȐȕȈȕșȐȘȈȱȍ ǷȘȍȌȔȍȚ Ǯȍ ȖȌ ǰșȗȐȚ ǰșȗȐȚ ǻȒțȗȕȖ Ȱȍ ȏȕȈȟȈȯȈ Șȉ ȀȐȜ ȘȈ 1 1916 ǴȓȈȌȍȕȖȊȐȲ ǬțȠȈȕ.

00 4.87 4.31 5 2 5 5 01 14.00 16.ǴȐȓȐȞȈ 4.13 3.00 63.31 2 1610 ǡȈȕȒȖȊȐȲ ǹȈȠȈ.

00 13.64 3 2224 ǡȖȊȈȕȖȊȐȲ ǯȖȘȈȕ.00 62.ǨȓȍȒșȈȕȌȈȘ 3.71 5 5 5 5 01 16.73 3.00 3.20 3.

33 3.46 3.ǴȈȘȐȯȈ 3.51 4 2504 ǷȐȓȐȗȖȊȐȲ ǷȍȘȐȞȈ.85 5 4 5 5 01 18.87 3.00 62.00 11.

00 12.00 62.ǪȈȱȈ 4.00 4.17 5 5 5 4 01 14.54 4.25 5 2521 ǺȖșȒȐȲ ǰșȈȒ.54 4.

ǰȓȌȈ 4.00 4 5 4 5 01 15.00 61.74 6 1619 ǡȖȒșȐȔȖȊȐȲ ǸȈȌȖșȈȊ.62 5.00 10.54 4.58 4.

00 61.71 5 5 5 5 01 8.00 5.ǴȐȓȐȞȈ 5.00 4.92 4.00 14.63 7 0601 ǮȐȊȈȕȖȊȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.

93 3.00 3.ǵȍȔȈȱȈ 4.62 3.00 61.85 5 5 4 5 01 17.00 10.40 8 1413 ǴȐȠȒȖȊȐȲ ǬțȠȈȕ.

13 3.92 4.80 3.00 7.15 5 5 5 4 01 19.ǴȈȯȈ 4.00 61.00 9 1408 ǭȘȐȲ ǩȘȈȕȒȖ.

50 4.50 4.07 4.00 60.57 5 5 5 5 01 17.ǴȐȕȈ 4.00 6.64 10 1421 DzȖȎȈȘ DzȍȕȈȕ.

55 11 1422 ǪțȒȖȊȐȲ ǨȓȍȒșȈȕȌȈȘ.69 5.00 14.00 60.86 5 5 5 5 01 7.00 4.00 4.ǵȍȯȓȈ 5.

75 3.14 4 3 4 5 01 15.62 4.00 60.67 3.00 14.18 12 2213 DzȘȒȍȰȐȲ ǩȘȈȕȒȖ.ǹțȏȈȕȈ 3.

00 15.95 13 1614 ǸȈȌțȓȈȞ ǩȖȘȐșȓȈȊ.ǩȖȯȈȕȈ 2.14 3.21 3 4 4 4 01 16.93 3.00 59.67 4.

00 3.53 3.57 5 5 5 5 01 16.ǡȖȊȈȕȈ 3.00 59.50 3.60 14 2506 ǵȍȠȒȖȊȐȲ ǡȖȊȈȕ.00 10.

00 4 5 4 5 01 18.13 3.38 3.ǡȍȓȍȕȈ 3.00 59.07 4.00 10.58 15 1602 ǯȈȯȐȲ ǡȖȊȈȕ.

00 59.00 5.28 4.29 5 5 5 5 01 18.79 4.57 16 2217 ǡȖȊȈȕȖȊȐȲ ǴȐȓȖȔȐȘ.ǩȖȯȈȕȈ 3.21 4.

57 3 5 3 5 01 9.50 17 1923 ǡȈțȒȖȊȐȲ ǹȚȘȈȝȐȱȈ.ǮȍȰȒȈ 3.00 18.80 4.06 4.07 4.00 59.

ǴȐȰȈȕȈ 3.54 3 3 3 3 01 12.83 3.00 21.49 18 1608 ǫȈȊȘȐȲ ǸȈȌȍ.50 3.00 59.62 3.

50 3.00 59.54 3.34 19 1910 ǷȍȠȐȲ ǷȘȍȌȘȈȋ.ǡȍȓȍȕȈ 3.00 12.77 3 3 5 4 01 18.53 3.

55 5 4 4 5 01 16.94 3.64 3.ǵȈȚȈȓȐȯȈ 3.00 10.18 4.00 59.31 20 1401 ǹȈȊȈȚȖȊȐȲ ǷȍȚȘȈ.

22 21 2211 ǤȐȘȐȲ ǺȍȘȍȏȈ.ǯȖȘȐȞȈ 3.00 14.57 3.75 3.00 59.21 4 3 3 4 01 16.69 4.

80 3.00 59.00 3 5 5 5 01 20.22 22 1406 ǡȖȊȈȕȖȊȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.ǺȐȯȈȕȈ 2.88 3.00 8.54 3.

92 3 3 2 5 01 21.12 23 1017 ǹțȉȖȚȐȟȒȐ ǩȘȈȕȐșȓȈȊ.00 11.67 3.60 2.00 59.ǨȓȍȒșȈȕȌȈȘ 3.93 3.

60 3.86 4 5 5 5 01 12.00 13.94 3.94 24 1423 ǾȊȍȚȒȖȊȐȲ ǸȈȌȖȔȐȘ.ǬȈȕȐȞȈ 3.54 3.00 58.

31 5 4 4 5 01 14.66 25 1604 ǴȐȚȘȖȊȐȲ ǹȓȈȊȒȖ.62 4.50 4.ǹȈȘȈ 4.00 58.23 4.00 9.

87 3.79 3.ǡȖȊȈȕ 3.93 4 5 4 5 01 16.46 26 1909 ǩȈȉȐȕ ǬțȠȒȖ.87 3.00 58.00 9.

67 3.54 4 5 4 5 01 14.93 4.ǴȐȓȐȞȈ 3.00 10.00 4.00 58.14 ǷȘȍȏȐȔȍ ǸȖȌȐȚȍȰ.

ǰȔȍ ǵǹǺ ǶȗȠȚȐțșȗȍȝ ɜɟɪɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɝɪɚɞɚɫɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦɛɪɨʁɟɦɛɨɞɨɜɚ .

ǷȘȖȜȐȓ ǹȚȈȚțș ǹȘȗșȒȐȯȍȏȐȒȐȒȱȐȎȍȊȕȖșȚ ǰșȗȖȌȞȘȚȍ ǷȘȍȌȔȍȚ Ǯȍ ȖȌ ǰșȗȐȚ ǰșȗȐȚ ǻȒțȗȕȖ Ȱȍ ȏȕȈȟȈȯȈ Șȉ ȀȐȜ ȘȈ 1 2222 ǫȖȓțȉȖȊȐȲ ǷȘȍȌȘȈȋ.

50 5 5 5 5 01 14.50 4.19 4.00 6.72 2 1902 ǹȚȍȗȈȕȖȊȐȲ ǬȘȈȋȐȱȈ.ǴȐȓȍȕȈ 4.00 57.53 4.

00 9.00 57.21 4.ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ 4.68 3 2221 ǡȖșȐȜȖȊȐȲ ǫȖȘȈȕ.64 3 5 5 5 01 13.13 4.70 4.

ǡȈȱȈ 3.30 4 1612 ǷȍȚȒȖȊȐȲ ǯȈȊȐȠȈ.54 3.00 10.92 4.15 4 4 3 5 01 16.69 3.00 57.

67 3.57 5 5 5 5 01 17.00 4.00 57.ǺȐȯȈȕȈ 3.94 4.25 5 1410 ǴȈȘȯȈȕȖȊȐȲ ǡȖȊȈȕ.07 4.

ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ 3.11 6 1605 ǴȐȓȖȠȍȊȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.71 3.50 3.36 4 3 4 5 01 17.00 9.00 57.54 4.

60 4.ǡȖȊȈȕȈ 4.39 7 1415 ǷȈȊȓȖȊȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.50 4.71 5 5 5 5 01 9.58 4.00 56.00 9.

00 5 4 5 4 01 16.ǴȐȓȖȠ 4.33 4.00 4.00 56.69 4.02 8 1607 ǨȲȐȔȖȊȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.00 5.

00 55.ǢȐȰȈȕȈ 4.85 9 1025 ǩȘȈȕȒȖȊȐȲ ǩȘȈȕȐȔȐȘ.58 5 5 5 5 01 8.00 11.77 4.50 4.00 3.

77 10 1609 ǹȚȍȜȈȕȖȊȐȲ ǹȓȈȊȐȠȈ.00 55.ǡȖȊȈȕȒȈ 3.38 3.79 4.00 7.07 2 4 4 5 01 19.53 3.

77 11 1618 ǩȘȈȯȖȊȐȲ ǴȐȓȍ.31 3.15 4.00 10.62 3 2 4 5 01 15.00 54.ǺȈȱȈ 3.69 4.

67 3.59 12 1915 ǹȐȔȐȲ ǫȖȘȈȕ.00 54.07 3.85 5.ǵȍȔȈȱȈ 4.00 4.00 5 4 5 5 01 15.

92 2.00 2.00 10.60 3.00 54.DzȘȐșȚȐȕȈ 2.44 13 2216 ǫȈȯȐȲ ǢțȉȐȠȈ.92 4 4 5 5 01 15.

29 4 4 5 5 01 14.00 8.ǬȘȈȋȈȕȈ 3.00 54.13 3.37 14 0602 ǹȚȖȯȈȕȖȊȐȲ ǯȖȘȈȕ.38 3.57 4.

00 54.73 3.DzȘȐșȚȐȕȈ 3.14 4.57 3 4 4 5 01 14.31 15 1913 ǴȐȓȖȊȈȕȖȊȐȲ ǪȈșȖ.87 4.00 8.

33 16 1922 ǩȈȯȘȈȔȐ ǩȈȯȘȈȔ.33 3.00 8.00 3.23 3 4 5 5 01 15.77 3.ǡȍȓȍȕȈ 3.00 53.

00 3.00 3.00 52.38 5 4 3 4 01 19.40 4.ǡȍȓȍȕȈ 4.93 17 2505 ǹȚȍȜȈȕȖȊȐȲ ǸȈȌȖȯȍ.15 3.

91 18 5119 dzțȒȐȲ ǷȘȍȌȘȈȋ.00 5.00 3 4 5 5 01 12.ǹȕȍȎȈȕȈ 4.00 5.00 52.61 5.30 4.

31 3.ǨȕȈ 3.00 52.42 19 1601 ǿȐȒȈȘȈ ǮȍȰȒȖ.00 11.21 4 3 4 5 01 12.21 3.69 3.

12 3.00 4.68 20 1920 ǫȘȒȖȊȐȲ ǪȍȒȖșȓȈȊ.77 3.00 2.00 51.DzȈȚȈȘȐȕȈ 4.79 5 5 5 5 01 14.

60 2.62 3.00 51.00 7.93 3.ǡȖȊȈȕȈ 3.46 21 1905 ǰȱȈȞ ǬȘȈȋȈȕȈ.31 4 3 4 4 01 16.

50 4 5 5 5 01 7.ǺȈȔȈȘȈ 3.00 51.45 22 1418 ǭȘȌȍȰȈȕ ǹȈȠȈ.50 4.92 4.53 3.00 9.

70 23 2515 ǴțȱȈș ǮȍȰȒȖ.85 3.00 50.33 3.ǵȈȌȐȞȈ 3.00 6.85 4 3 5 5 01 13.67 3.

00 7.08 3.ǴȐȕȈ 2.00 49.30 24 2517 ǹȚȍȜȈȕȖȊȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.14 3 5 4 4 01 15.27 2.81 3.

ǴȈȘȒȖ 2.46 3 2 2 2 01 17.00 49.33 2.00 13.73 2.62 2.14 25 2223 ǷȍȠȒȐȲ ǪȓȈȌȈȕ.

00 2.ǶȓȐȊȍȘȈ 4.95 26 2215 ǹȚȍȊȈȕȖȊȐȲ ǴȐȓȈȕ.50 2.92 3.53 5 5 5 5 01 13.00 3.00 48.

00 48.90 27 1405 ǫȘȍȉȖȊȐȲ ǪȍșȒȖ.40 4.50 4.ǨȕȈ 4.50 4 4 4 3 01 14.50 4.00 2.

89 28 1624 ǴȈȘȒȖȊȐȲ ǩȘȈȕȐșȓȈȊ.ǪȓȈȌȍ 2.64 3 3 3 3 01 16.69 2.87 2.00 47.69 2.00 9.

50 4 4 5 5 01 10.00 5.ǰșȐȌȖȘȈ 3.00 47.13 29 5118 ǸȈȌȖȱȐȲ ǬȘȈȋȈȕ.54 3.53 3.56 3.

86 30 1007 ǵȐȒȖȓȐȲ ǯȖȘȈȕ.ǨȕȈ 3.00 4.27 3.00 3.06 3.00 44.53 4 4 4 5 01 11.

93 3.77 5 5 4 5 01 10.71 31 1024 ǴȐȞȐȲ ǮȐȊȖȘȈȌ.00 44.93 3.ǹȈȘȈ 3.00 1.08 3.

93 3.07 3 4 5 5 01 13.08 32 1914 ǯȖȘȈȕȖȊȐȲ ǛȖȘȩȍ.94 3.00 43.00 1.ǴȐȓȐȞȈ 2.14 2.

00 5.53 3.35 33 1907 ǴȈȘȯȈȕȖȊȐȲ ǸȈȯȒȖ.54 4 3 3 3 01 10.86 3.42 3.00 42.ǹȈȱȈ 3.

12 3.00 2.50 3.ǵȈȚȈȠȈ 3.56 3.38 34 1603 ǹȚȈȕȖȯȍȊȐȲ ǴȐȓȈȕ.20 3 3 3 4 01 13.00 41.

ǴȈȯȈ 3.13 3.04 35 1919 ǸȈȒȐȲ ǹȍȕȒȈ.33 3.00 39.00 2.50 3.08 3 2 2 4 01 13.

09 ǷȘȍȏȐȔȍ ǸȖȌȐȚȍȰ.00 4.87 2.ǴȐȕȈ 2.00 33.93 2.43 2.86 3 3 3 2 01 7.

ǰȔȍ ǵǹǺ ǶȗȠȚȐțșȗȍȝ ɜɟɪɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɝɪɚɞɚɫɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦɛɪɨʁɟɦɛɨɞɨɜɚ .