IDEJNO URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKO RJEŠ ENJE

Muzej Slavonije Osijek / Arheološki muzej, Trg Svetog Trojstva 2, Osijek | 4. srpnja 2013.

OTVORENI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI, ZA REALIZACIJU

N AT J E Č A J
ZA IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠ ENJE TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U TVRĐ I U OSIJEKU

registracijski broj Natječaja: 156-13-OS-UA

KATALOG IZLOŽ BE NATJEČAJNIH RADOVA

04 05

RASPISIVATELJ NATJEČAJA: PROVODITELJ NATJEČAJA:

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐ E, OSIJEK GRAĐ EVINSKI FAKULTET OSIJEK

UVOD Nakon oslobođenja Osijeka od osmanske vlasti 1687. godine austrijske vojne vlasti pristupile su planskoj izgradnji nove tvrđave 1. kolovoza 1712. godine, pod nadzorom zapovjednika osječke tvrđave generala Johanna Stephana baruna von Beckersa. Tvrđava je podignuta po uzoru na nizinske nizozemske vojne fortifikacije. Do 1722. godine tvrđava je uglavnom dovršena, ali su gradnje manjeg opsega bile nastavljene do šezdesetih godina 18. stoljeća. Ulice Tvrđe nastajale su planski, a imenima su pokazivale postojanje vojnih objekata (Kasarnička, Vojarnička, Provianska) i koncentraciju obrta (Staklarska, Mjernička, Obrtnička i sl.). Unutrašnjim prostorom Tvrđe dominiraju dvije najvažnije prometnice: Ulica Franje Kuhača koja je kao glavna magistrala povezivala istočni i zapadni dio tvrđave te Franjevačka ulica, koja je vezala tvrđavske objekte s vojnim skladištima. Nekadašnjom Gimnazijskom ulicom (dio Ulice Ruđera Boškovića) i Ulicom Matije Petra Katančića ranije Provianskom (Opskrbničkom), može se doći do Trga Vatroslava Lisinskog. Tu se nekada nalazilo tvrđavsko šetalište (Promenade), a zbog blizine franjevačke crkve Sv. Križa taj se prostor nazivao i Franjevačkim trgom. Na trgu je polovinom 18. stoljeća izgrađena Opskrbnička vojarna (ProviantKasserne) i vojno skladište za brašno. Izvori iz kojih se može iščitati geneza razvoja Trga Vatroslava Lisinskog su raznoliki i višeslojni. Današnji prostor Trga Vatroslava Lisinskog definiran je u doba izgradnje Tvrđe kao područje omeđeno velikim i značajnim zgradama različite tipologije - tu je Generalat, arsenal oružja, skladište, pekara.

ROKOVI: POČETAK NATJEČAJA: ROK ZA POSTAVLJANJE PITANJA: ROK ZA PREDAJU RADOVA:

18. ožujka 2013. godine 08. travnja 2013. godine 20. svibnja 2013.godine

NAGRADE (u neto iznosu): I. NAGRADA: II. NAGRADA: III. NAGRADA:

40.000,00 kn 30.000,00 kn 20.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD NATJEČAJA:

Oliver Grigić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 2398 član Upravnog vijeća Agencije za obnovu osječke Tvrđe, predstavnik Grada Osijeka, Predsjednik Ocjenjivačkog suda prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh., predstojnica Zavoda za arhitekturu i urbanizam Građevinskog fakulteta Osijek, Valerija Vuković Kondža, dipl.oecc., v.d. Ravnateljica Agencije za obnovu osječke Tvrđe Zlatko Uzelac, prof. Ivana Haničar Buljan, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica broj 2250 Ž eljka Jurković, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica broj 1191 dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh. Valentina Slabinac,dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica broj 3063

SVRHA I CILJ NATJEČAJA Cilj i svrha Natječaja je dobivanje najboljeg Idejnog rješenja kojim bi se definirao jasan urbanističko-arhitektonski koncept prostora Trga te detaljnija namjena i opremanje partera. Cilj je prostor Trga revitalizirati i rehabilitirati. Prvonagrađeni rad bio bi osnova za izradu daljnje projektne dokumentacije. Povelja za konzervaciju povijesnih gradova i urbanih područja iz 1987. godine (ICOMOS, 1987, Charter for the

zamjenik člana: tajnica natječaja: tehnička komisija:

06 07

Conservation of Historic Towns and Urban Areas) donosi vrednovanje raznolikosti urbanih povijesnih prostora čija je pojava rezultat dugotrajnih procesa i koja odražavaju namjere i potrebe raznih povijesnih razdoblja, koja uzimaju u obzir postojeće stanje, okolišne i društveno kulturne aspekte te odražavaju i prenose vrijednosti „kreativnog duha, kulturne posebnosti i različitost ljudi koji tamo žive i djeluju“. Agencija za obnovu osječke Tvrđe i Grad Osijek početkom 2011. godine pokrenuli su novu inicijativu za prijavu Tvrđe na UNESCO-vu listu. Suradnjom Ministarstva kulture - Konzervatorskog odjela u Osijeku, Grada Osijeka, Agencije za obnovu osječke Tvrđe te mnogih pojedinaca pokrenuta je suradnja s ciljem približavanja sadašnjim trendovima UNESCO-a. Također su pokrenute aktivnosti na novoj valorizaciji urbanističko povijesne cjeline osječke Tvrđe kao baroknog grada - tvrđave u sklopu šireg sustava i šireg prostora na kojem su se nalazili obrambenih gradovi - tvrđave. Uređenje Trga Vatroslava Lisinskog dio je cjelovitog rješavanja javnih prostora Tvrđe. Danas se prostor / parter Trga koristi za neuređeno parkiranje osobnih automobila te za pristup okolnim obodnim zgradama. Prostor obuhvaćen Natječajem je trenutno nedinamičan prostor, neaktivan prostor. Upravo zato jedan od najbitnijih ciljeva Natječaja je koncipirati i urediti Trg kako bi on postao jedna od žarišnih točki svakodnevnog života Tvrđe na otvorenim javnim prostorima.

uslijed svoje povijesne slojevitosti unutar Tvrđe, fizionomije prostora i uloge sekundarnog, nepercipiranog prostora tzv. „ Trga“Vatroslava Lisinskog. Sve ovo anticipira svojevrsnu slobodu u promišljanju budućih sadržaja. Potencijal otvorenog promatranog prostora leži u njegovoj široj slici, značenju i potencijalu njegovih obodnih sadržaja (Rektorat, Franjevački samostan, najavljeni projekt hostela u zgradi bivše pekarne) čiji različiti režimi korištenja predstavljaju dodatni potencijal i izazov za uređenje predmetnog prostora.

PROGRAMSKI ZADACI Prostor Trga Vatroslava Lisinskog jedini je javni prostor unutar izgrađene strukture Tvrđe koji nije priveden / uređen za određenu namjenu. To je danas neuređen prostor bez identiteta, bez jasnih prostornih i oblikovnih obilježja, ali s velikim prostornim potencijalom, prije svega zbog svojih ambijentalnih vrijednosti. Upravo stoga najbitniji zadatak prilikom rješavanja koncepta uređenja Trga je stvaranje slike i identiteta tog prostora koji će zajedno s vrijednostima okolne obodne izgradnje stvoriti novu prostornu i arhitektonsku vrijednost u Tvrđi. Natječajnim rješenjem potrebno je poštivati i ne zatvarati postojeće vizure na obodne zgrade i prema rijeci Dravi te projektirati nove interne vizure unutar Trga na elemente opreme / uređenja. Postojeću denivelaciju u zapadnom dijelu potrebno je kreativno iskoristiti kako bi ta visinska razlika postala sastavno oblikovni i funkcionalni element uređenja, a ne prostorna i prometna prepreka. Potrebno je projektirati dnevnu i noćnu sliku Trga; obje slike su jednakovrijedne. Predloženo rješenje treba biti fleksibilno, tako da omogućava različite režime korištenja (svakodnevno, Osječko ljeto kulture, predstave, kino na otvorenom, Antunovo 13. lipnja, postava štandova i sl.) kako bi se ostvarila dinamika događanja i kretanja / zadržavanja na Trgu. U tom smislu posebno je bitno predvidjeti mjesto za montažno-demontažnu pozornicu. Linije pješačkog kretanja trebaju voditi na ulaze u obodne zgrade i okolne ulice.

PROSTOR OBUHVAĆ EN NATJEČAJEM Trg Vatroslava Lisinskoga smješten je u sjevernom dijelu Tvrđe iza zgrade Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Rubnu izgradnju čine zgrada Rektorata (nekada zgrada General komande), kompleks Franjevačkog samostana, te na sjevernom dijelu zgrada pekarne koja se prenamjenjuje u hostel i sjeverno krilo Isusovačke gimnazije. Trg Vatroslava Lisinskog pozicioniran je u neposrednoj blizini rijeke Drave sa sjeverne strane i glavnog trga u Tvrđi s južne strane. Veza prema Dravi se ostvaruje širokom vizurom prema zapadu, a veza s glavnim trgom - Trgom Sv. Trojstva kolnim i pješačkim vezama: ulicom Matije Petra Katančića, Franjevačkom ulicom te dijelom Boškovićeve ulice (k.č. br. 5786 koja je u obuhvatu Natječaja). Lokacija obuhvaćena Natječajem predstavlja kompleksan zadatak

08 09

REZULTATI NATJEČAJA Ocjenjivački sud se sastao 07. i 08. lipnja 2013. godine u prostorijama Agencije za obnovu osječke Tvrđe, Kuhačeva 29 u Osijeku radi ocjenjivanja pristiglih natječajnih radova. Na Natječaj je pristiglo 17 natječajnih radova. Ocjenjivački sud potom je prišao analizi i pojedinačnom pregledu svih pristiglih radova, sukladno utvrđenim kriterijima: 1. kvaliteta predloženog mikrourbanističkog i arhitektonskog koncepta uređenja Trga u smislu afirmacije povijesnog prostora, 2. odabir namjene/sadržaja/opreme s ciljem aktiviranja prostora Trga i njegovog značajnijeg i aktivnijeg sudjelovanja u društvenom životu Tvrđe, 3. integriranje Trga u sustav ostalih javnih površina Tvrđe, 4. realnost i ekonomičnost predloženog rješenja. Nakon dvodnevnog zasjedanja jednoglasno je donešena slijedeća Odluka I. NAGRADA U NETO IZNOSU 40.000,00 KN dodjeljuje se radu pod šifrom „05“ – Autori: Bojana Š antić, dipl.ing.arh. Tea Tomić, dipl.ing.arh. Suradnik-vizualizacije: Nikola Š imunić, dipl.ing.arh.

II. NAGRADA U NETO IZNOSU 30.000,00 KN dodjeljuje se radu pod šifrom „08“ – Autori: Kata Marunica Nenad Ravnić Javier Garcia Librero Dijana Pavić Filip Vidović

PRIKAZ NAGRAĐ ENIH RADOVA
S POPISOM OSTALIH SUDIONIKA

III. NAGRADA U NETO IZNOSU 20.000,00 KN dodjeljuje se radu pod šifrom „14“ – Autori: Ivana Kušan, d.i.a. Tomislav Kušan, d.i.a. Maja Kušan, bacc.arh. Konzultant za krajobrazno uređenje: Robert Duić, ovl.kraj.arh. Konzultant za rasvjetu: Zrinko Š imunić, d.i.e. Telektra, Zagreb

10 11

I. NAGRADA 40.000,00 kn neto RAD POD Š IFROM „05“ Autori: Bojana Š antić, dipl.ing.arh. Tea Tomić, dipl.ing.arh. Suradnik-vizualizacije: Nikola Š imunić, dipl.ing.arh.

Rješenje kreće od analize šireg konteksta Tvrđavskih Trgova te svoju koncepciju artikulira kontrastnom organizacijom Trgu sv. Trojstva u Tvrđi. Autor kvalitetno prepoznaje potrebu diferenciranja plohe Trga na nekoliko nivoa i zona. Razine Trga su međusobno povezane promišljenim, inventivnim, multifunkcionalnim sadržajima i elementima. Na zapadnoj strani središnjeg prostora Trga smješten je jednostavni, moderno oblikovani paviljon koji predstavlja prostorni okvir i kadrira vizuru prema Dravi s jedne, a prema samostanu prema drugoj strani. Svojim oblikovanjem paviljon definira četvrtu stranu Trga simbolizirajući „vrata“. Kvalitetno oblikovan paviljon je multifunkcionalan te su mogući različiti modeli njegovog korištenja. Rad dosljedno poštiva i prati ulaze u obodne sadržaje. Pažljivo pozicioniranje stabala unutar linija drvoreda, koji se proteže sa sve tri strane trga, poštuju se obodne komunikacije i vizure. Donji nivo Trga ispred isusovačke gimnazije oblikovan kao jedinstvena površina s istočne strane obrubljen kvalitetno oblikovanim denivelacijama omogućava nesmetano kretanje korisnika u svim potrebnim pravcima. Urbanistički dobro pozicionirana fontana koja ne ometa promet predstavlja dinamični element u prostoru čime oplemenjuje i doprinosi kvaliteti prostora. Ocjenjivački sud smatra da predložena vrsta popločenja (tehno-beton), veličinom, dimenzijom i materijalom ne korespondira s povijesnim ambijentom Trga I Tvrđe. Prvonagrađeni rad u najvećoj je mjeri zadovoljio kriterije tražene raspisom natječaja.

12 13

14 15

II. NAGRADA 30.000,00 kn neto RAD POD Š IFROM „08“ Autori: Kata Marunica Nenad Ravnić Javier Garcia Librero Dijana Pavić Filip Vidović

Prostor Trga podijeljen je na veći, glavni prostor Trga na gornjoj niveleti i manju pjacetu pred gimnazijom. Ti prostori su povezani zelenim pojasom s uklopljenim dvostrukim drvoredom i mogućnošću komunikacije za različite korisnike. Nivo Trga ispred franjevačkog samostana blagom se rampom spušta na središnju plohu. Glavni Trg na gornjoj koti terena i donji, školski Trg kvalitetno su spojeni kreativno oblikovanim širokim stubištem na kojem se predlaže sjedenje. Glazbena staza je ocijenjena kao sadržajni iskorak u odnosu na druge radove. Zeleni pojas autor povezuje s obodnim sadržajima te tako ispred Rektorata služi za sjedenje u hladu, parkiranje bicikala, ispred hostela ima zaštitnu ulogu (pogled, buka) te zapadni dio služi kao multifunkcionalni prostor za dječje igralište, izložbe i slično. Pohvalno je formiranje kontinuiranog dvostrukog drvoreda. Inkorporiranje biciklističkog prometa obodom Trga nije u svakom segmentu dobro profilirano osobito uz zgradu hostela. Upitan je postav skulpture i naglašavanje i deniveliranje prostora oko nje.

16 17

18 19

III. NAGRADA 20.000,00 kn neto RAD POD Š IFROM „14“ Autori: Ivana Kušan, d.i.a. Tomislav Kušan, d.i.a. Maja Kušan, bacc.arh. Konzultant za krajobrazno uređenje: Robert Duić, ovl.kraj.arh. Konzultant za rasvjetu: Zrinko Š imunić, d.i.e. Telektra, Zagreb

Autor prepoznaje potrebu smanjenja jednoobrazno tretirane plohe Trga uokvirujući ga jednostrukim drvoredom. Izborom prezentiranja kamene kaldrme ispred franjevačkog samostana autor pokazuje pozitivan i kreativan stav prema povijesnom sloju. Autor predlaže inovativnu završnu plohu Trga Stabilizerom 2000 koja je u skladu s povijesnom slojevitošću Trga, a koja time izdvaja ovaj prostor u odnosu na druge Trgove u Tvrđi. Ocjenjuje se kvalitetnim autorovo promišljanje mekanog, zelenog povezivanja Trga s Ulicom Petra Katančića i zone prema zgradi hostela koje autor denivelacijama spušta preko travnatih terasa koje trakasto dijeli cortenom. Prostor Trga povezan je izrazito poddimenzioniranim komunikacijama s Ulicom Petra Katančića, prostorom prema gimnaziji i rijeci Dravi. Prostor ispred isusovačke gimnazije je zapostavljen i urbanistički nedovoljno definiran.

20 21

4. MJESTO NA NATJEČAJU RAD POD Š IFROM „11“ – Autori: doc.dr.sc. Sonja Tadej, dipl.ing.arh. Marija Grković, dipl.ing.arh. Zvonimir Pavković, dipl.ing.arh. Koautor: Ivan Š kugor, mag.ing.arh. Projektna suradnja: Mario Kralj, student arh. Suradnja: Katica Krnjić, aps.arh. Grafička obrada: Matija Cvetković, mag.ing.arh., mag.art

Autor promišlja cjelokupnu površinu zahvata kao jedinstvenu cjelinu i tretira ga materijalima sličnog karaktera, samo različite strukture. Kompletna površina strukturirano i postepeno spušta se prema zapadu, u konačnici preko inventivno oblikovanog stubišta koje podsjeća na «Dravske orgulje». U parternu plohu autor decentno i primjereno uklapa i vodenu površinu koja koristeći pad terena daje dinamični i zvučni doprinos prostoru. Definiranjem središnjeg prostora Trga autor nedovoljno pridaje pažnje usmjerenju i ulazu u zgradu gimnazije, a prostor uz hostel rješava oštrom denivelacijom u neopravdano velikoj širini koja stvara prenaglašenu granicu između dva nivoa Trga. Tako veliki zahvat u proširenju donje razine Trga uz zgradu hostela ne nalazi opravdanje u sadržajima hostela niti u predloženim sadržajima u novoformiranim prostorima ispod Trga.

22 23

OSTALI SUDIONICI NATJEČAJA

24 25

RAD POD Š IFROM „01“ Autori: Darko Zloušić Iđaković, dia Ivan Zloušić, mag.ing.arch. Tamara Vidović, mag.ing.arh.

RAD POD Š IFROM „03“ Autori: Mastodont d.o.o. Mr.sc. Anđelka Bošnjak, dipl.ing.arh. Duje Kovačević, univ.bacc.ing.arch. Suradnik za vizualizacije: Marijan Katić, dipl.ing.arh.

RAD POD Š IFROM „02“ RAD POD Š IFROM „04“ Autori: Stanko Stergaršek Iva Rechner Autori: autor ne pristaje na objavu imena

26 27

RAD POD Š IFROM „06“ Autor: Jerolim Mladinov Autor suradnik: Zrinka Mustać

RAD POD Š IFROM „09“ Autori: Stjepan Miketek, mag.ing.arh. Katarina Kovačić, mag.ing.arh. Suradnica: Nikolina Garma

RAD POD Š IFROM „07“ Autori: Ivan Capan Tin Hršak Mirna Ivić Nikša Laušin

RAD POD Š IFROM „10“ Autor: Branko Slađin Konzultacije: Ratko Ivanušec Zvonko Bojčić Suradnja: Nikola Matuhina Margareta Ć urić Tvrtko Stanković

28 29

RAD POD Š IFROM „12“ Autori: Vjekoslav Ivanušić, dia Josip Halapija, dia

RAD POD Š IFROM „15“ Autori: Bruno Rechner, dipl.ing.arh. Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

RAD POD Š IFROM „13“ Autori: Blanka Levačić Silvija Pranjić

RAD POD Š IFROM „17“ Autori: Siniša Prpić Klara Nikšić PaulaPrkačin Goran Rukavina

30 31
Izdavač: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐ E Franje Kuhača 29, Osijek VALERIJA VUKOVIĆ KONDŽ A GRAĐ EVINSKI FAKULTET OSIJEK AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐ E

Za izdavača: Tekst kataloga: Priprema i postav izložbe:

Oblikovanje i fotografija: Grafička priprema: Tisak:

ZVONIMIR BONJAJ 3D STUDIO GRAFIKA

Naklada:

400 primjeraka

srpanj 2013. godine

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful