P. 1
Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

|Views: 6|Likes:
Published by nikos datas
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ + ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ + ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

More info:

Published by: nikos datas on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Κατά τον Πλούταρχο, ο οποίος υπήρξε ιερέας των Δελφών,
το «Γνώθι Σ'αυτóν» που ήταν yραµµένο oε πολλά oqµεία
των Δελφιkών ιερών,προερχóταν απ Aυτóν τον θεó
Aπóλλωνα, που ôεν ήταν µóνο µάντqς, αλλά kαι φιλóoοφος.
O θεóς του φωτóς óχι µóνο ôίνει απαντήoεις oτα
προµλήµατα τqς ανθρώπινqς çωής µε τq µοήθεια των
χρqoµών, αλλά kαι ôqµιουρyεί oτq φιλοoοφιkή µυχή το
ερέθιoµα να φτάoει oτqν αλήθεια, αρkεί q µυχή να είναι oε
θέoq να ερευνήoει kαι να προoπαθήoει. Στον πρóναο του
Nαού του Aπóλλωνος, αναyράφονταν τα ôύο περίφqµα
παραyyέλµατα, "ΓNCOÌ ΣAYTON", αριoτερά kαι "MHΔEN
AΓAN", ôεξιά, ενώ oτο kέντρο ôέoποçε το ιερó yράµµα"E(Ì)".
Aυτó αkριµώς το yράµµα kαι q θρqokευτιkο-φιλοoοφιkή του oqµαoία είναι το θέµα του
µιµλίου του Πλούταρχου «Περί του EÌ εν Δελφοίς». Στο µιµλίο αυτó αναλύει ôιαφορετιkές
εξqyήoεις που ôóθqkαν kατά kαιρούς yια το Ε του µαντείου των Δελφών.
O Aαµπρίας έλεyε óτι το Ε έχει αριθµqτιkή αξία kαι oυµµολίçει τον αριθµó 5 επειôή oτqν
πραyµατιkóτqτα οι πρώτοι oοφοί ήταν 5 kαι óχι 7: ο Xίλων, ο Oαλής, ο Σóλων, O Bίας kαι ο
Πιτταkóς. Oι άλλοι ôύο, ο Κλεóµουλος kαι ο Περίανôρος ôεν άξιçαν τον τίτλο του oοφού
αφού τον απέkτqoαν µε πλάyια µέoα. Για τον λóyο αυτó οι 5 πραyµατιkοί oοφοί
αφιέρωoαν oτους Δελφούς το E, yια να yίνει yνωoτó πóoοι ήταν οι αλqθινοί oοφοί.
O Xαλôαίος είπε óτι το Ε αντιπροoωπεύει το ôεύτερο oτq oειρά απó τα φωνήεντα, kαθώς
kαι τq ôεύτερq θέoq kατέχει ο Hλιος (ο ήλιος kαι ο Aπóλλωνας ταυτίçονται) oτq oειρά των
πλανqτών.
O ιερέας Nίkανôρος πίoτευε óτι το yράµµα Ε µε τqν
προφορά του oαν ει, αντιπροoωπεύει τις ερωτήoεις αυτών
που çqτούoαν χρqoµó απó το µαντείο, kαθώς kαι τqν ευχή
τους να πραyµατοποιqθεί το αίτqµα yια το οποίο έkαναν
τqν ερώτqoq.
Για τον φίλο του Πλούταρχου τον Oέωνα, τοΕπροφερóµενο
kαι πάλι oαν ει αντιπροoώπευε το υποθετιkó ει (εάν) kαι
έχει να kάνει µε τq ôύναµq του oυλλοyιoµού που ôιαkρίνει
τον άνθρωπο απó τα çώα, τα οποία µπορούν να
oυλλάµουν τqν ύπαρξq των πραyµάτων óχι óµως kαι να
oυλλοyιoτούν πάνω oε αυτά.
O Eύoτροφος θεωρεί óτι το Ε oυµµολίçει τον αριθµó 5 kαθώς q oπουôαιóτqτα του αριθµού
αυτού yια τqν ύπαρξq kαι τqν υπóoταoq των πραyµάτων είναι kαθοριoτιkή.
Oµως kατά τq yνώµq µου q αλqθινή λύoq του προµλήµατος ôίνεται απó τον Aµµώνιο ο
οποίος πιoτεύει óτι το yράµµα E αντιπροoωπεύει ήχο [ει], υποoτqρίçει óτι το E oυµµολίçει
το µ´ενιkó πρóoωπο (=εί) του ενεoτώτα τqς οριoτιkής του ρήµατος ειµί (=είoαι, υπάρχεις).
Πρókειται yια έναν χαιρετιoµó αντάξιο προς ένα θεó. Σ αυτó τον χαιρετιoµó ο Aπóλλωνας
απαντά µε το ΓNCOÌ ΣAYTON.
O Aµµώνιος µας λέει λοιπóν óτι yια να µπορέoουµε να αποôεχθούµε τq Oεóτqτα, πρέπει
πρώτα να ερευνήoουµε, να yνωρίoουµε kαι να kαταλάµουµε τον αλqθινó εαυτó µας kαι µε
τον τρóπο αυτó µπορούµε να χαιρετήoουµε τq Oεóτqτα q οποία µρίokεται πάντοτε µέoα
µας.
Tο «yνώθι oαυτóν» παραλήφθqkε απó τους oοφούς kαι τους µύoτες kαι προµαλλóταν ως
πρωταρχιkóς óρος αυτοενôοokóπqoqς, αυτοkάθαρoqς, προoπάθειας πνευµατιkής ανóôου
kαι qθιkής τελειοποίqoqς. O Xείλων óταν ρωτήθqkε : Tι το χαλεπώτατον; (το ôυokολóτερο)
απάντqoε : « το yιyνώokειν εαυτóν».
Aνάµεoα oτους oοφούς που έθεoαν τqν αυτοyνωoία oτο kέντρο τqς
φιλοoοφίας τους προεξέχει q µορφή του Σωkράτq.O Σωkράτqς είναι ο
φιλóoοφος του Aνθρώπου επειôή (óπως είπε ο Κιkέρων) "kατέµαoε τqν
φιλοoοφία απó τον ουρανó oτqν yή". Eνώ οι πριν απó αυτóν
προoωkρατιkοί φιλóoοφοι είχαν yυριoµένα τα µάτια τους oτο oτερέωµα
kαι τα oτοιχεία τqς φύoqς, ο Σωkράτqς kήρυξε πως µια τέτοια yνώoq
είναι άχρqoτq. Tο µóνο πράyµα που µπορεί kαι πρέπει να ενôιαφέρει
τον άνθρωπο, είναι ο ίôιος ο άνθρωπος- αυτó το óν που είναι τóoο
kοντά του kαι óµως τóoο ανεξιχνίαoτο.
Yπάρχει ένας πολύ ôιôαkτιkóς oχετιkóς µύθος που τον oυναντάµε oε ôιάφορες εkôοχές kαι
έχει πολλά kοινά µε τqν πτώoq των πρωτοπλάoτων :
Κάποτε, βαθιά μέσα στο χρόνο, όλοι οι άνθρωποι μετείχαν του Θείου. Αλίμονο,
καταχράστηκαν σε τέτοιο βαθμό τη θεία δύναμq τουç, που ο σπουδαιότεροç των Θεoν
απο¢άσισε να τουç α¢αιρέσει τη θεία ¢ύση τουç και να την κρύµει σ' ένα μέροç, όπου θα
τουç qταν αδύνατο να την çαναβρούν και να την βεβηλoσουν. Tο μεyάλο πρόβλημα qταν
τoρα να βρεθεί μια σίyουρη κρυµoνα.
Oι Θεοί που συyκεντρoθηκαν yια να λύσουν αυτό το πρόβλημα, πρότειναν το εçqç: "Nα
θάµουμε τη θεότητα του ανθρoπου μέσα στη yη". Αλλά ο Brahma απάντησε: "Oχι, αυτό
δεν αρκεί, yιατί ο άνθρωποç θα σκάµει και θα τη βρει".
Tότε οι Θεοί πρότειναν: "Α¢ού είναι έτσι, αç τη ρίçουμε στα βάθη των ωκεανoν". Αλλά ο
Brahma απάντησε: "Oχι, yιατί αρyά q yρqyορα ο άνθρωποç θα εçερευνqσει τουç βυθούç
όλων των ωκεανoν και είμαι σίyουροç πωç μια μέρα θα τη βρει και θα τη ¢έρει στην
επι¢άνεια".
Zτη συνέχεια πρότειναν : «Nα την κρύµουμε στα πέρατα του Oυρανού». Oχι, είπε πάλι ο
Mέyιστοç των Θεόç, yιατί ο άνθρωποç κάποια εποχq θα κατα¢έρει να ταçιδέµει στουç
μακρινούç yαλαçίεç και θα την ανακαλύµει».
Mετά από αυτό οι Θεοί δεν είχαν πια τι να προτείνουν. "Aεν çέρουμε που να την κρύµουμε
yιατί δε νομίçουμε να υπάρχει μέροç στη yη q στη θάλασσα q στον ουρανό απροσπέλαστο
από τον άνθρωπο".
Tελικά ο Brahma κούνησε το κε¢άλι και είπε: "Eέρω τι θα κάνουμε με τη θεότητα του
ανθρoπου. Θα την κρύµουμε όσο yίνεται πιο βαθιά μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, yιατί είναι
το μόνο μέροç που δε θα σκε¢τεί ποτέ να την µάçει".
Από τότε, και έτσι τελειoνει ο θρύλοç, ο άνθρωποç κάνει το yύρο τηç yηç, εçερευνά το
διάστημα, αναρριχάται, καταδύεται και σκάβει μάταια, µάχνονταç yια κάτι που βρίσκεται
μέσα του.
H λέξq Aλήθεια (άνευ -Aήθqς) oqµαίνει να µqν ξεχνούµε, να έχουµε αυτοενθύµqoq. H
Aήθq αυτή oχετίçεται µε τqν άyνοια τqς θείας µας προελεύoqς kαι του τελιkού µας okοπού,
που είναι q επάνοôος oτqν θεikή µονάôα. H kατανóqoq του θείου πεôίου µε το οποίο ο
kάθε ένας απó εµάς oυνôέεται, είναι ο αλqθινóς τελιkóς okοπóς τqς ενoαρkώoεως µας,
kατά τους µύoτες. Σοφία είναι να νιkήoουµε τον kατώτερο εαυτó µας, ενώ άyνοια να
νιkqθούµε απó αυτóν, µας λέει ο Σωkράτqς. O Σωkράτqς αyωνίoτqkε να υµώoει τους
ανθρώπους oτο kαθαρά πνευµατιkó επίπεôο, yια να θεαoτούν τqν αιώνια οµορφιά των
αρχετυπιkών Ìôεών. H oυνείôqoq έλεyε, µας µυεί oε µιαν αλήθεια που ôίνει νóqµα oε ó,τι
µλέπουµε kαι kάνουµε. Bεµαίωνε πως αυτή ήταν q αποoτολή του: να µοqθήoει kάθε
άνθρωπο να "ôεί" τqν αλήθεια που kλείνει µέoα του. Oôqyóς o'αυτή τqν προoπάθεια
oτάθqkε το "ôαιµóνιóν"του , ο ανώτερος εαυτóς, που τον απέτρεπε óταν kινôύνευε να µyεί
απó τqν oωoτή πορεία. H ουoία τqς oωkρατιkής ôιôαokαλίας είναι q oυνειôqτοποίqoq
πως το "Aλqθές" kαι το "Ayαθóν" είναι τα ταυτóoqµα. O Σωkράτqς ôεν πίoτευε πως q
ανθρώπινq φύoq είναι kαkή ή πως έχει ôιαφθαρεί απó kάποιο προπατοριkó αµάρτqµα. Γι'
αυτóν, óπως kαι yια óλους τους Eλλqνες, το "Ayαθóν" είναι ν' αkολουθείς τqν 4ύoq. Και q
4ύoq είναι αχώριoτq απó τqν Aοyιkή. Aν, πολύ oυχνά yινóµαoτε kαkοί, αιτία είναι óτι
αyνοούµε το kαλó. Γιατί óταν ξέρουµε το kαλó, αναykαoτιkά kάνουµε kαλó. Tο "ουôείς εkών
kαkóς" αυτή τqν έννοια έχει: οι άνθρωποι ôρουν kαkά, επειôή απó άyνοια παίρνουν το
kαkó yια αyαθó. Πέφτουν oε λάθq επειôή τους λείπει q yνώoq. Και q yνώoq είναι
oυνείôqoq, q αkούραoτq εξερεύνqoq του εαυτού µας, q άρνqoq να ενôώoουµε oε
απατqλά φαινóµενα, q προoπάθεια ν' αναkαλύµουµε τqν ουoία τqς αρετής.
Στqν yνώoq αυτή, oτqν αυτοoυνείôqoq αυτή, µóνο q oοφία, ο Aóyος, µπορεί να µας
µοqθήoει. Και µóνο ο oοφóς µπορεί να είναι µαkάριος. Oχι αποkλειoτιkά oε µιαν "άλλq
çωή", αλλά kαι oτqν επίyεια ύπαρξq εôώ kαι τώρα.
Mπορούµε τώρα µετά απó αυτή τq oύντοµq αναôροµή oτο παρελθóν να επιoτρέµουµε
oτq oύyχρονq εποχή.
Tις τελευταίες ôεkαετίες çούµε εν µέoω µιας ραyôαίας τεχνολοyιkής µεταµóρφωoqς µε
ôραµατιkές kοινωνιkές, πολιτιoτιkές kαι περιµαλλοντιkές oυνέπειες. Eίναι πολλοί αυτοί που
πιoτεύουν óτι το ανθρώπινο yένος µρίokεται oε µια kρίoιµq kαµπή τqς ιoτορίας του : yια
µεριkούς µριokóµαoτε λίyο πριν τqν kαταoτροφή, ενώ yια άλλους πλqoιάçουµε oτqν
ανατολή µιας νέας εποχής..Eαν αλqθεύει τελιkά, óπως το ευχóµαoτε, óτι µριokóµαoτε oτqν
απαρχή µιας νέας εποχής, αυτή θα είναι q εποχή τqς εoωτεριkής αφύπνιoqς kαι τqς
αυτοyνωoίας.
Tο ôιαçύyιο µεταξύ επιoτήµqς kαι τέχνqς, φιλοoοφίας kαι µεταφυoιkής, παρήyαyε τεράoτια
ανιoορροπία oτον oύyχρονο πολιτιoµó. Tα αποτελέoµατα αυτής τqς αoύµµετρqς
ανάπτυξqς είναι εµφανή oε óλους µας. Eίµαoτε ο πιο ιoχυρóς πολιτιoµóς που υπήρξε
ποτέ. Aλλα ως άτοµα, είµαoτε απó τους πιó ανίoχυρους ανθρώπους που έçqoαν ποτέ. O
άνθρωπος µρέθqkε να χειρίçεται ôυνάµεις πολύ ιoχυρές kαι ôυνqτιkά kαταoτροφιkές,
χωρίς τqν ανάλοyq αύξqoq τqς oυνειôqτóτqτας kαι τqς υπευθυνóτqτας.Oι αρχαίοι Eλλqνες
ήταν πέρα yια πέρα προµqθεikοί. Πάντοτε óµως είχαν επίyνωoq τqς ύµρεως.
H ελπίôα επιµίωoqς πάνω oτον πλανήτq περνάει αναπóφευkτα µέoα απó τqν
αποkατάoταoq τqς ανιoιορροπίας µεταξύ εξωτεριkής kαι εoωτεριkής ανάπτυξqς.
Στqν παykοoµιοποιqµένq ιoτοριkή περίοôο που µιώνουµε, τqς ραyôαίας τεχνολοyιkής
εξέλιξqς kαι του υπερkαταναλωτιoµού, ο µέoος oύyχρονος άνθρωπος ôεν έχει ούτε τον
χρóνο, ούτε τqν απαραίτqτq παιôεία yια να αoχολqθεί µε τον εoωτεριkó του εαυτó του kαι
τις πνευµατιkές του ανάykες. Προôίôεται έτoι q ουoιαoτιkή oqµαoία τqς λέξqς άνθρωπος
που, óπως φαίνεται kαι απó τqν ετυµολοyία (άνω θρώokω-µλέπω προς τα πάνω), είναι
εkτóς απó υλιkó kαι πνευµατιkó óν. Mέoα oτα παλαίoια τqς ôυτιkής kοoµιkής ιôεολοyίας, q
πνευµατιkóτqτα kατέλqξε να ταυτίçεται µε τq oταoιµóτqτα kαι τqν οπιoθοôροµιkóτqτα. H
kοoµιkή-φαουoτιkή εoχατολοyία, που χρqoιµοποίqoε τqν υλιkή πρóοôο ως µέoο yια το
φυoιkó µεταoχqµατιoµó του kóoµου, έφθαoε να περιφρονεί απροkάλυπτα τις µq υλιkές
ανqoυχίες του ανθρώπου. Aυτή q νοοτροπία µας εξώριoε απó τqν αρµονιkή oχέoq µε το
Oιkοoύoτqµα, µας µετάλλαξε oε υπολοyιoτές, τυφλά εyωιoτές kαι αλλαçονιkούς. H
παykóoµια kρίoq του oύyχρονου kοoµοειôώλου µας kάνει oυχνά αkóµα πιó kλειoτούς, πιó
επιθετιkούς. Oέλουµε να ôιαφυλάξουµε πάoει θυoία τα τοπιkιoτιkά µιkροoυµφέροντα,
ξεχνώντας óτι τα παykóoµια προµλήµατα απαιτούν παykóoµιες ριçοoπαoτιkές λύoεις.
Σήµερα, µε τqν πτώχευoq τqς yλώooας kαι τον εkφυλιoµó των εννοιών, «αυτοyνωoία»
oqµαίνει yενιkά oτqν kαλύτερq περίπτωoq τqν επίyνωoq των αντιôράoεων του εαυτού.
Eίναι q yνώoq που µπορεί να έχει ένα άτοµο yια τq oυµπεριφορά του, τις oτάoεις, τις
αξίες, τις πεποιθήoεις kαι τα oυναιoθήµατά του. Bαoίçεται o'αυτó που q µυχολοyία
ονοµάçει µεταyνωoιαkή ιkανóτqτα kαι q yνωoιαkή µυχοθεραπεία το χρqoιµοποιεί ως
µαoιkó ερyαλείο yια τqν επίτευξq του θεραπευτιkού oτóχου.. Metacognition ,λοιπóν kατά
τους Ayyλοoάξονες, είναι q ιkανóτqτα του yνωoιαkού ορyάνου να ενqµερώνεται yια τις ίôιες
του τις λειτουρyίες. Mια έλλειµq αυτής τqς ενôοokοπιkής ιkανóτqτας oqµαίνει αoυνειôqoία.
Σ'αυτή τqν τελευταία περίπτωoq q ειkóνα που έχει ένα άτοµο yια τον εαυτó του είτε είναι
προióν εξωτεριkών προµολών kαι πλqροφοριών που παθqτιkά απορρóφqoε (oυχνά
αντιφατιkών), είτε ένα φανταoτιkó kαταokεύαoµα, αποτέλεoµα τqς ôράoqς ôιαφóρων
µqχανιoµών άµυνας, που περιyράφει q µυχανάλυoq óπως : q εkλοyίkευoq, q απώθqoq, q
εξιôανίkευoq, q παλινôρóµιoq, q µóνωoq, q ενôοµολή kαι q αναôροµιkή αναίρεoq.
Aνάλοyq πτώχευoq έχει υποoτεί kαι ο óρος «4ιλοoοφία» τους τελευταίους αιώνες. Δεν
είναι πλέον kαθαρή εφαρµοoµένq Σοφία, που αποokοπεί oτqν αποkάλυµq τqς Aλήθειας
kαι oτον 4ωτιoµóς τqς πορείας του ανθρώπου προς τqν αυτοyνωoία, τqν αυτοεkπλήρωoq
kαι τqν ευôαιµονία. Eχει kαταντήoει ένα oύoτqµα, oυχνά ôυoνóqτο απó άôειες λέξεις, µια
ôιανοqτιkή yυµναoτιkή yια ελάχιoτους ειôιkούς λóyιους. O ôιαχωριoµóς τqς yνώoqς απó
τις αξίες ήταν ένα µαρυoήµαντο yεyονóς oτqν πνευµατιkή ιoτορία τqς Δύoqς. Στqν ουoία
ôεν εξαφανίoτqkαν τελείως οι αξίες αλλά αντιkαταoτάθqkαν kαι λειτουρyούν υπóyεια, oτο
παραokήνιο. Στq θέoq των λαµπρών πνευµατιkών qθιkών oυoτqµάτων τοποθετήθqkαν
εkχυôαioµένες τεχνοkρατιkές kαι ωφελιµιoτιkές «αξίες» που ôqµιούρyqoαν ένα τερατώôες
oε oυνέπειες kοoµοείôωλο, µια νέα ôοyµατιkή okέµq. H πλειοµqφία τqς oύyχρονqς
επιoτήµqς έφθαoε να αντιλαµµάνεται το oύµπαν oαν µία kαλοkουρôιoµένq άµυχq µqχανή
που λειτουρyεί µε µάoq kάποιους kανóνες, kαι oαν ένα oυνονθύλευµα απó µαoιkά ôοµιkά
oτοιχεία. 4υoιkή oυνέπεια αυτής τqς αντίλqµqς ήταν q αôίoταkτq kαι αλóyιoτq
εkµετάλλευoq των φυoιkών kαι ανθρώπινων πóρων kαι q oταôιαkή kαταoτροφή του
Oιkοoυoτήµατος. Για τους αρχαίους πολιτιoµούς ο kóoµος kαι q Γq µας είναι ένας
çωντανóς ορyανιoµóς kαι έχει εkτóς τqς υλιkής kαι πνευµατιkή υπóoταoq. Oπως oτο
ανθρώπινο oώµα οι kινήoεις προέρχονται απó τqν µυχή που okέπτεται kαι απó τqν
θέλqoq που ενερyεί, έτoι kαι oτα µάτια τqς αρχαίας επιoτήµqς q ορατή τάξq του
oύµπαντος ήταν q αντανάkλαoq µιας αóρατqς τάξqς, των kοoµοyονιkών ôqλαôή kαι
πνευµατιkών µονάôων, µαoιλείων kαι ειôών, που µε oυνεχή πορεία µέoα oτqν ύλq
προkαλούν τqν εξέλίξq τqς çωής. Δεν oυµπέραινε τqν ôιάνοια απó τqν ύλq, αλλά τqν ύλq
απó τqν ôιάνοια. Δεν yεννούoε το oύµπαν απó τον τυφλó χορó των ατóµων , yεννούoε τα
άτοµα απó τους παλµούς τqς παykóoµιας µυχής. Mε µία λέξq προχωρούoε kατά kύkλους
οµókεντρους απó το παykóoµιο oτο επιµέρους, απó το αóρατο oτο ορατó, απó το kαθαρó
πνεύµα oτqν ορyανωµένq υπóoταoq, απó το Oείο oτο ανθρώπινο. Aυτó που µας
oυµµαίνει oήµερα óπως λέει ο N. Aώρενς, είναι ότι αιμορραyούμε από τιç ρίçεç, yιατί
έχουμε αποκοπεί από την Fη, τον 1λιο, και τα αστέρια, και η αyάπη είναι υποκρισία, yιατί
άμοιρο μπουμπούκι, την çεριçoσαμε από τον μίσχο τηç στο δένδρο τηç çωqç και
περιμένουμε να εçακολουθqσει να ανθίçει στο πολιτισμένο βάçο μαç..
Σε kάθε αρχαίο πολιτιoµó υπήρχε ένα εoωτεριkó oύoτqµα yνώoqς του kóoµου που µας
περιµάλει kαι των φυoιkών ôυνάµεων, αλλά kαι τqς ίôιας τqς ανθρώπινqς φύoqς µας, που
ονοµαçóταν Σοφία. Oι άνθρωποι που αoχολούνταν µε τqν kατάkτqoq τqς ονοµάçονταν
Σοφοί, kαι αρyóτερα απó τον Πυθαyóρα 4ιλóoοφοι. O Πυθαyóρας ονóµαçε φιλóoοφο,
αυτóν που yνώριçε τις λειτουρyίες τóoο τqς υλιkής óoο kαι τqς πνευµατιkής φύoqς, kαι
ôίôαokε oτους µαθqτές του να yνωρίçουν πραyµατιkά τις αλήθειες αυτές. H 4ιλοoοφία ôεν
ήταν -kαι ôεν είναι- µια θεωρqτιkή προoέyyιoq του kóoµου, αλλά kαιένας τρóπος çωής. Oι
εναλλαkτιkές λύoεις που προτείνονται yια να µyούµε απó τqν παykóoµια kρίoq του ôυτιkού
τεχνοkρατιkού µοντέλου, ôεν µπορούν να περιλαµµάνουν,oυνεπώς, µóνον αλλαyές oτqν
τεχνολοyία, oτqν οιkονοµία kαι oτqν θεoµιkή ορyάνωoq τqς kοινωνίας , αλλά kαι oτqν
qθιkή, oτq λοyιkή kαι πάνω απ'óλα oτq oυνειôqτóτqτά µας.
H oqµερινή kατάoταoq του ανθρώπου, λóyω απαιôευoίας, µπορεί να αναπαραoταθεί
άµοyα απó τον περίφqµο µύθο του oπqλαίου που ôιqyείται ο Πλάτωνας, oτqν αρχή του
έµôοµου µιµλίου τqς Πολιτείας του.
Σε µια oπqλιά kάτω απó τq yq, που έχει τqν
είoοôó τqς ανοιyµένq oτο φως, çουν απó
παιôιά άνθρωποι αλυoοôεµένοι απó τα πóôια
kαι τον τράχqλο.
Πίoω τους, µqλά kαι oε απóoταoq, υπάρχει
φωτιά αναµµένq kαι oτο ενôιάµεoο ένας
ôρóµος, kατά µήkος του οποίου µρίokεται
ένας µιkρóς τοίχος, óπως το παραπετάoµατα
oτο kουkλοθέατρο (των θαυµατοποιών). Πίoω
απ´ τον τοίχο περνούν άνθρωποι
µεταφέροντας πάνω απó το ύµος του kάθε
λοyής αντιkείµενα, kαθώς kαι οµοιώµατα
ανθρώπων kαι çώων. Oι okιές τους
προµάλλονται χάρq oτο φως τqς φωτιάς oτο
µάθος του oπqλαίου, το µοναôιkó οπτιkó
πεôίο των ôεoµωτών. Aνήµποροι να kινqθούν kαι περιοριçóµενοι oτq φυoιkή τους óραoq
οι έykλειoτοι νοµίçουν πως οι okιές είναι τα ίôια τα αντιkείµενα kαι ο αντίλλαλος απó τις
οµιλίες εkείνων που kινούνται πίoω απó το τοιχίο, q φωνή των okιών.
O kóoµος του oπqλαίου kαι óoα ôιαôραµατίçονται εντóς του είναι τóoο ôεôοµένος, ώoτε να
µq yεννά τqν παραµιkρή αµφιµολία yια το αν είναι αλqθινóς.
Καθqλωµένοι oτqν ίôια θέoq οι έykλειoτοι µλέπουν µóνο okιές kαι, ελλείµει άλλων
ερεθιoµάτων, θεωρούν αυτονóqτq τqν αυθεντιkóτqτά τους. Tα ôεoµά τούς oτερούν kάθε
ôυνατóτqτα kίνqoqς, αυτενέρyειας kαι ôιεύρυνoqς του οπτιkού τους πεôίου. Προoωπιkή
ôράoq ôεν υφίoταται. Yπάρχει µóνον óραoqς αλλά kαι αυτή ôεν είναι άλλο απó παθqτιkή
παρατήρqoq των oυµµάντων, αναντίρρqτq αποôοχή των ôεôοµένων των αιoθήoεων,
άyνοια, πλάνq.
« Και αν κανείç qθελεν επιχειρqσει να τουç λύσει από τα δεσμά τουç και να τουç ανεβάσει,
δεν θα qσαν ικανοί να τον σκοτoσουν, αν ημπορούσαν να τον πιάσουν στα χέρια τουç; -Tο
δίχωç άλλο|». Eχουµε πολλά θλιµερά ιoτοριkά παραôείyµατα εν προkειµένω. O ίôιος ο
Σωkράτqς είχε τραyιkó τέλος, επειôή ειoήyαyε kαινά ôαιµóνια...
H ανάµαoq oτον kóoµο του φωτóς oυνιoτά µια πορεία, q οποία ξεkινώντας απó µια
αρνqτιkή yνώoq, απó τq yνώoq "του τι ôεν είναι", απολήyει oτqν αυτοyνωoία kαι τqν
kοoµοyνωoία. O kóoµος του oπqλαίου απειkονίçει τqν εµµονή τqς µυχής oτο αιoθqτóν,
τqν υπερεkτίµqoή του, τqν παντελή kυριαρχία των αιoθήoεων kαι του επιθυµqτιkού
τµήµατóς τqς επί του λοyιoτιkού. H προokóλλqoq oτο yίyνεoθαι επιφέρει µυχιkή oύyχυoq,
νóoον ενώ q θέαoις των óντων εoωτεριkή ιoορροπία , τqν εναρµóνqoq των τριών
τµqµάτων τqς µυχής kαι τqν ενôυνάµωoq του λοyιoτιkού µέρους τqς. Για τον Πλάτωνα, το
αίτqµα τqς αυτοyνωoίας είναι πρωταρχιkó. Akóµq kι αν ôε µρεθεί ποτέ ο φιλóoοφος
-qyέτqς που θα ôιοιkήoει τqν ιôανιkή πολιτεία, kάθε άνθρωπος χωριoτά θα επιôιώξει
τουλάχιoτον να ρυθµίoει το πολίτευµα τqς µυχής του.
O πυρήνας του µύθου του oπqλαίου ξαναπροτάθqkε, oε oύyχρονq εkôοχή, oτqν
ταινία το Matrix (1999) των αôερφών Andy kαι Larry Wachowsky (Γουατoóφokυ). H
ταινία, ως yνωoτóν, περιyράφει ένα µέλλον oτο οποίο ο kóoµος óπως τον ξέρουµε
εµείς είναι ουoιαoτιkά το Matrix, µια ειkονιkή πραyµατιkóτqτα που ôqµιουρyήθqkε
kαι oυντqρείται απó νοήµονες µqχανές
προkειµένου να kατευνάoει, υποτάξει kαι
εkµεταλλευτεί τον ανίôεο ανθρώπινο πλqθυoµó
ως πqyή ενέρyειας (παραyωyής kαι
kατανάλωoqς, θα λέyαµε). Oπως oτο µύθο του
oπqλαίου, ο kóoµος του Mάτριξ (oπqλιά -MHTPA
- matrix) , είναι ένας kóoµος παραιoθήoεων. Oι
άνθρωποι çουν kαι kινούνται oε αυτóν, χωρίς να
υποµιάçονται τqν πραyµατιkή «µεύτιkq»
kατάoταoή του. H ταινία αναφέρεται ôήθεν oτο µέλλον, yια ευνóqτους λóyους, ενώ
περιyράφει yλαφυρά τq oύyχρονq kατάoταoq τqς ανθρωπóτqτας. Στqν πρώτq
ταινία τqς oειράς , ο ήρωας ο Neo, ôιαλέyει το kókkινο χάπι που του επιτρέπει να
προχωρήoει oτqν αφύπνιoq. O Σkοτεινóς, óπως τον αποkαλούoαν Hράkλετος
ôqλώνει χαραkτqριoτιkά : « ENAΣ ΚAÌ ΚOÌNOΣ EÌNAÌ O ΚOΣMOΣ ΓÌA TOYΣ
EYΠNHTOYΣ. OÌ ΚOÌMÌΣMENOÌ ZOYN O ΚAOENAΣ ΣTO ΔÌΚO TOY ΚOΣMO».
O Hράkλειτος, «okοτεινóς φιλóoοφος»; Mήπως kαι ôεν είναι έτoι τα πράyµατα;
Mήπως τυφλώνει το φως αυτούς που çουν oτις okιές;
Oµως ôεν θέλουν óλοι οι άνθρωποι να ξεφύyουν απó το Mάτριξ!.. Δεν είναι óλοι
έτοιµοι να αντιkρούoουν τqν φοµερή πραyµατιkóτqτα. Oέλουν oαν το Σάιφερ να
çουν oτον µεύτιkο kóoµο. Oταν τους ôίνουν το «kókkινο kαι το µπλέ χάπι», ôεν
επιλέyουν οι περιooóτεροι το kókkινο που θα τους οôqyήoει oτο «ξύπνqµα».
Προτιµούν να µένουν oτο óνειρο, παρά να αντιλqφθούν το µέyεθος του εφιάλτq
oτον οποίο είναι έτoι kι αλλιώς µπλεyµένοι. Δεν µπορούµε να αναykάoουµε kανένα
να ξυπνήoει µε το çóρι. Aυτó óµως που έχουµε υποχρέωoq είναι να kαταoτήoουµε
εµφανή kαι προoµάoιµq τqν έξοôο απó το τούνελ yι' αυτούς, που έχουν kουραoτεί
να çούν oτο óνειρο-εφιάλτq kαι q µυχή τους είναι έτοιµq να ανθίoει oτq
oυνειôqτóτqτα. Δεν είναι χρήoιµο να περιµένουµε τqν έλευoq του Nέου (Nήο=New)
εkλεkτού yια να µας oώoει απó τq µqχανιkóτqτα, yιατί µóνο ο kαθένας µπορεί, µε τq
ôιkή του προoπάθεια kαι τq oχετιkή εξωτεριkή µοήθεια, να yίνει o oωτήρας του
εαυτού του. Tα πράyµατα óµως ôεν είναι kαι τóoο çωφερά. Aυτή είναι q µία πλευρά
τqς Σελήνqς, q okοτεινή .Yπάρχει óµως kαι q άλλq που µας kάνει να είµαoτε, υπó
óρους, αιoιóôοξοι.
Eπιoτρέφουν oτις µέρες µας µεριkά απó τα ιôανιkά των ôεkαετιών του '60 kαι
του'70, αλλά oε µια πιó oυykεkριµένq kαι ολοkλqρωµένq µορφή: ν'αλλάξουµε τον
kóoµο, µέµαια, αλλά αρχίçοντας απó τον εαυτó µας. Για να kαταkτήoουµε τον kήπο
τqς Eôέµ επί τqς yqς πρέπει πρώτα ( ή παράλλqλα) να εξαokqθούµε µε τον
εoωτεριkó µας kήπο : yνωρίçοντάς τον oε µάθος, kαθαρίçοντάς τον απó τα
αyριóχορτα kαι kάνοντας να ανθίoουν οι kρυφές µας ιkανóτqτες.
Ekτóς απó τις παραôοoιαkές
φιλοoοφιkές kαι µεταφυoιkές
oχολές, µε τqν αυτοyνωoία oτqν
πιó ουoιαoτιkή τqς µορφή
αoχολούνται πλέον τις τελευταίες
ôεkαετίες αρkετές
πρωτοποριαkές oχολές
µυχολοyίας. Πολλές µέθοôοι
αυτοyνωoίας kαι αυτοανάπτυξqς
του ανθρώπινου ôυναµιkού
έχουν προταθεί απó τqν
ανερχóµενq ολιoτιkή kουλτούρα. Oι περιooóτερες θετιkιoτιkές oχολές τqς Δυτιkής
µυχολοyίας µλέπουν αkóµα, kάθε µορφή θρqokείας kαι πνευµατιkóτqτας
µαoιoµένq oε πρωτóyονες προλήµεις, oε παθολοyιkές παρεkkλίoεις ή oε
µευôαιoθήoεις oχετιkά µε τqν πραyµατιkóτqτα που kαλλιερyούνται απó τqν
οιkοyένεια, τqν kοινωνία kαι τον πολιτιoµó.
O Carl G. Jung είναι ο πρώτος µεyάλος yεφυροποιóς τqς Δυτιkής µυχολοyίας µε τq
µεταφυoιkή. Eykαταλείποντας τα νευτώνια πρóτυπα ανέπτυξε µια oειρά αρχών που
µρίokονται oε oυνάφεια µε εkείνες τqς oύyχρονqς φυoιkής kαι τqς θεωρίας των
oυoτqµάτων. H αρχή του oυλλοyιkού αoυνειôήτου προüποθέτει ένα oύνôεoµο
ανάµεoα oτο άτοµο kαι τqν ανθρωπóτqτα ιôωµένq oαν oύνολο, που είναι
αkατανóqτος ως προς το µqχανιoτιkó πλαίoιο, αλλά oυµπίπτει θαυµάoια µε τqν
άποµq των oυoτqµάτων του νου. Στο oυλλοyιkó αoυνείôqτο
ως αρχέτυπαανευρίokονται τα oύµµολα του εoωτεριoµού, τqς αλχqµείας, του
yνωoτιkιoµού kαι του αποkρυφιoµού. O Jung θεώρqoε τq oυykριτιkή θρqokειολοyία
kαι µυθολοyία ως µοναôιkές πqyές πλqροφοριών yια το µαçιkó αoυνείôqτο kαι είôε
τq yνήoια πνευµατιkóτqτα oαν ένα αôιαχώριoτο τµήµα τqς ανθρώπινqς µυχής.
Yπερµαίνοντας το ορθολοyιoτιkó πλαίoιο τqς 4ροüôιkής µυχανάλυoqς ειoήyαyε
τον óρο "oυyχρονιkóτqτα", αναφερóµενος oτις αναιτιατές oχέoεις ανάµεoα oτις
oυµµολιkές ειkóνες του εoωτεριkού kóoµου kαι oτα oυµµάντα τqς εωτεριkής
πραyµατιkóτqτας. Oι µυoτιkιoτιkές του τάoεις kαι οι εoωτεριkές του ιôέες που
έkαναν τον Jung να παραyνωριoτεί kατά το παρελθóν, αρχίçουν τα τελευταία χρóνια
να αokούν µια oυνεχώς αυξανóµενq επίôραoq oτqν µυχολοyία kαι τqν
µυχοθεραπεία.
Mαθqτής του Γιούνyk, που ανατράφqkε oε Oεοoοφιkó περιµάλλον, ο ιταλóς +υχίατρος
Roberto Assagioli πέραoε απó το oυλλοyιkó αoυνείôqτο oτο oυµπαντιkó αoυνείôqτο. H
εναλλαkτιkή ολιoτιkή µέθοôος που ειoήyαyε, q µυχοoύνθεoq, oτοχεύει oτqν αρµονιkή
oύνθεoq óλων των ανθρωπίνων oτοιχείων ( φυoιkó, oυναιoθqµατιkó, νοqτιkó kαι
πνευµατιkó).
Eνα απó τα çωqρóτερα kινήµατα που ξεπήôqoε oαν αντίôραoq oτον µqχανιoτιkó
προoανατολιoµó τqς µυχολοyιkής okέµqς είναι q oχολή τqς ανθρωπιoτιkής µυχολοyίας,
που ίôρυoε ο Abraham Maslow. O Maslow απέρριµε τq φροüôιkή ειkóνα του ανθρώπου
υποταyµένq oτα kατώτερα ένoτιkτα kαι kατqyóρqoε τον 4ρóüντ óτι µάoιoε τις θεωρίες του
oχετιkά µε τqν ανθρώπινq oυµπεριφορά πάνω oτις εµπειρίες του µε µυχωτιkά kαι
νευρωτιkά άτοµα. Oπως ο Γιουνyk έτoι kαι ο Mάoλοου oτράφqkε µε ενôιαφέρον προς τqν
προoωπιkή ανάπτυξq, που ονóµαoε "αυτοπραyµάτωoq". Eιôιkά, µελέτqoε άτοµα που
είχαν αυθóρµqτες υπερµατιkές ή kορυφαίες εµπειρίες, που τις θεώρqoε oαν oqµαντιkές
φάoεις yια τq ôιαôιkαoία τqς αυτοπραyµάτωoqς. H µαθύτερq ουoία τqς ανθρωπιoτιkής
προoέyyιoqς είναι q αναyνώριoq τqς ιkανóτqτας του ανθρώπου να αναπτυχθεί
αποkαλύπτοντας kαι kαλλιερyώντας τις έµφυτες ôυνάµεις του.
Mε ανάλοyο τρóπο οι "οµάôες επαφής" του Roger ôεν είναι µóνο θεραπευτιkές αλλά
αποµλέπουν oτqν αυτοôιερεύνqoq kαι oτqν προoωπιkή ανάπτυξq. Tο oύνολο των νέων
ανθρωπιoτιkών ρευµάτων oτqν µυχολοyία kαι τqν µυχοθεραπεία, που πήρε το óνοµα "
Κίνqµα του Aνθρώπινου Δυναµιkού", ôίνει έµφαoq oτις πνευµατιkές, υπερµατιkές kαι
ολιoτιkές óµεις τqς αυτοπραyµάτωoqς.
O Mάoλοου ôιέµλεµε προφqτιkά : «Hρέπει επίσηç να παρατηρqσω ότι, κατά τη yνoμη
μου, η ανθρωπιστικq µυχολοyία, η Tρίτη Aύναμη τηç µυχολοyίαç, είναι παροδικq., Είναι
έναç πρόλοyοç σε μια Tέταρτη µυχολοyία ανoτερη, υπερ-προσωπικq, υπερ-ανθρoπινη,
επικεντρωμένη στο σύμπαν αντί στιç ανάyκεç και στα ανθρoπινα συμ¢έροντα,
υπερβαίνουσα την ανθρoπινη κατάσταση, την ταυτότητα και την αυτοεκπλqρωση».
Δεν άρyqoε να yεννqθεί q υπερπροoωπιkή µυχολοyία , τqς οποίας προάyyελοι υπήρξαν
τóoο ο Γιουνk, óoο kαι ο Aooατçιóλι kαι ο Mάoλοου. Aυτή q επαναoτατιkή µυχολοyία
αναπτύooεται έντονα oτqν Aµεριkή απó τq ôεkαετία του '70 (άoχετα αν oτq χώρα µας είναι
ελάχιoτα yνωoτή) kαι επεkτείνει τα óρια τqς µελέτqς oτα επίπεôα τqς oυνείôqoqς που
υπερµαίνουν τα óρια του προoωπιkού εyώ kαι τqς oυµµατιkής λοyιkής.
Σqµαντιkóτεροι εkπρóoωποι του kλάôου είναι οι Stanislav Grof, Ken Wilber, Michael
Washburn, Frances Vaughan, Roger Walsh, Stanley Krippner, Michael Murphy, Charles
Tart, David Lukoff kαι Stuart Sovatsky.
Συµπεραoµατιkά : οι µέθοôοι αυτοyνωoίας, που ôίνονται πλέον απλóχερα oτις µέρες µας,
είναι τρóποι αφύπνιoqς τqς oυνείôqoqς του εαυτού, oε µια υπóoταoq πλατύτερq απó αυτó
το πολύ περιοριoµένο kέντρο που νιώθουµε oαν «εyώ». O άνθρωπος είναι ένα άνοιyµα
µέoα απó το οποίο, ολókλqρq q ενέρyεια του oύµπαντος oυνειôqτοποιεί τον εαυτó τqς. H
oqµερινή kρίoιµq kατάoταoq του πολιτιoµού kαθιoτά τqν αυτοyνωoία αναykαία kαι óχι µια
εkλεπτιoµένq πολυτέλεια yια λίyους. H προoωπιkή oωτqρία είναι oτις µέρες µας άρρqkτα
oυνôεôεµένq µε τq oωτqρία του oυνóλου τqς ανθρωπóτqτας kαι του πλανήτq.
Σ' αυτούς που προµάλλουν ôιάφορες ôιkαιολοyίες kαι kαθυoτερούν τqν είoοôó τους oτqν
ατραπó τqς Aυτοyνωoίας ο Eπίkουρος τους απαντά :
«Ποτέ ôεν είναι πολύ νωρίς, ούτε πολύ αρyά yια να yνωρίoει kανείς τq φιλοoοφία».
Το διαβάσαμε από το: Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
http:th!"!#$!t$!%&t$'th()&*+"p*t(#*,-./-/-)&*+0p*"t12333(ht,&45677-88,-/p)%
9999

μας λέει ο Σωκράτης. καταδύεται και σκάβει μάταια.αυτό το όν που είναι τόσο κοντά του και όμως τόσο ανεξιχνίαστο.Ο Σωκράτης είναι ο φιλόσοφος του Ανθρώπου επειδή (όπως είπε ο Κικέρων) "κατέβασε την φιλοσοφία από τον ουρανό στην γή". (το δυσκολότερο) απάντησε : « το γιγνώσκειν εαυτόν». ο Σωκράτης κήρυξε πως μια τέτοια γνώση είναι άχρηστη. Η συνείδηση έλεγε. γιατί ο άνθρωπος κάποια εποχή θα καταφέρει να ταξιδέψει στους μακρινούς γαλαξίες και θα την ανακαλύψει». Σοφία είναι να νικήσουμε τον κατώτερο εαυτό μας. Η λέξη Αλήθεια (άνευ -Λήθης) σημαίνει να μην ξεχνούμε. αυτοκάθαρσης. Ανάμεσα στους σοφούς που έθεσαν την αυτογνωσία στο κέντρο της φιλοσοφίας τους προεξέχει η μορφή του Σωκράτη. πρότειναν το εξής: "Να θάψουμε τη θεότητα του ανθρώπου μέσα στη γη". μας μυεί σε μιαν αλήθεια που δίνει νόημα σε ό. Τότε οι Θεοί πρότειναν: "Αφού είναι έτσι. είναι ο αληθινός τελικός σκοπός της ενσαρκώσεως μας. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν τώρα να βρεθεί μια σίγουρη κρυψώνα. για να θεαστούν την αιώνια ομορφιά των αρχετυπικών Ιδεών. Όχι. που ο σπουδαιότερος των Θεών αποφάσισε να τους αφαιρέσει τη θεία φύση τους και να την κρύψει σ' ένα μέρος.τι . προσπάθειας πνευματικής ανόδου και ηθικής τελειοποίησης. "Δεν ξέρουμε που να την κρύψουμε γιατί δε νομίζουμε να υπάρχει μέρος στη γη ή στη θάλασσα ή στον ουρανό απροσπέλαστο από τον άνθρωπο". Από τότε. Υπάρχει ένας πολύ διδακτικός σχετικός μύθος που τον συναντάμε σε διάφορες εκδοχές και έχει πολλά κοινά με την πτώση των πρωτοπλάστων : Κάποτε. ας τη ρίξουμε στα βάθη των ωκεανών". γιατί είναι το μόνο μέρος που δε θα σκεφτεί ποτέ να την ψάξει". αναρριχάται. γιατί αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος θα εξερευνήσει τους βυθούς όλων των ωκεανών και είμαι σίγουρος πως μια μέρα θα τη βρει και θα τη φέρει στην επιφάνεια". Η Λήθη αυτή σχετίζεται με την άγνοια της θείας μας προελεύσης και του τελικού μας σκοπού. Το μόνο πράγμα που μπορεί και πρέπει να ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Ενώ οι πριν από αυτόν προσωκρατικοί φιλόσοφοι είχαν γυρισμένα τα μάτια τους στο στερέωμα και τα στοιχεία της φύσης. να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε τον αληθινό εαυτό μας και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να χαιρετήσουμε τη Θεότητα η οποία βρίσκεται πάντοτε μέσα μας. Αλίμονο. καταχράστηκαν σε τέτοιο βαθμό τη θεία δύναμή τους. ο άνθρωπος κάνει το γύρο της γης. όλοι οι άνθρωποι μετείχαν του Θείου. κατά τους μύστες. όπου θα τους ήταν αδύνατο να την ξαναβρούν και να την βεβηλώσουν. αυτό δεν αρκεί. εξερευνά το διάστημα. Αλλά ο Brahma απάντησε: "Όχι. και έτσι τελειώνει ο θρύλος. Το «γνώθι σαυτόν» παραλήφθηκε από τους σοφούς και τους μύστες και προβαλλόταν ως πρωταρχικός όρος αυτοενδοσκόπησης. Στη συνέχεια πρότειναν : «Να την κρύψουμε στα πέρατα του Ουρανού». ενώ άγνοια να νικηθούμε από αυτόν. Τελικά ο Brahma κούνησε το κεφάλι και είπε: "Ξέρω τι θα κάνουμε με τη θεότητα του ανθρώπου. Θα την κρύψουμε όσο γίνεται πιο βαθιά μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. που είναι η επάνοδος στην θεϊκή μονάδα. ψάχνοντας για κάτι που βρίσκεται μέσα του. Αλλά ο Brahma απάντησε: "Όχι. Η κατανόηση του θείου πεδίου με το οποίο ο κάθε ένας από εμάς συνδέεται.πρώτα να ερευνήσουμε. Ο Σωκράτης αγωνίστηκε να υψώσει τους ανθρώπους στο καθαρά πνευματικό επίπεδο. γιατί ο άνθρωπος θα σκάψει και θα τη βρει". βαθιά μέσα στο χρόνο. Μετά από αυτό οι Θεοί δεν είχαν πια τι να προτείνουν. Ο Χείλων όταν ρωτήθηκε : Τι το χαλεπώτατον. είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. είπε πάλι ο Μέγιστος των Θεός. να έχουμε αυτοενθύμηση. Οι Θεοί που συγκεντρώθηκαν για να λύσουν αυτό το πρόβλημα.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->