You are on page 1of 27

MLNSK ULICE /MHLSTRASSE TEPLICE /TEPLITZ-SCHNAU

Bc. JAN HANZLK FA VUT 2012/13 DIPLOMN SEMIN ATELIR RADKA A LADY KOLAKOVCH

Pbh msta

Mezi msty Mstsk ulice Soust lzeskho parku dol bez obsahu

Teplice aktuln

BEZRADNOST MEGALOMANSTV CYNISMUS SVOBODA? PASIVITA?

Dub Drany Trnovany st nad Labem

Trnovany

anov/Schnau anov
v/ Lipo Li rasse t s n nde

Mln

Teplice

Teplice/Teplitz

sk/ Mh

lstra

sse

jedu do anova jedu do Teplic (a pak na Drany/Most) vstup do Mlnsk = vstup do msta Prosetice Praha jedu do Prahy

etenice Duchcov, Most, Karlovy Vary

Vvoj od pirozen cesty mezi msty a po vnitromstskou komunikaci niho vznamu.

Pbh msta

Mezi msty

1850 Stedovk - 1830 pirozen cesty


Drany

pirozen cesty srstn Teplic a anova eleznice

Drany

Karlovy Vary

Chomutov

Duchcov

Chomutov

Blina

Most

Most

Blina

Trnovany etenice Teplice Mlnsk anov

st nad Labem

Duchcov

Dub

Karlovy Vary

Dub st nad Labem Teplice etenice Mlnsk Trnovany anov Prosetice

Prosetice

Praha

Praha

1900 pirozen cesty nstup Trnovan srstn s etenicemi a Proseticemi tramvaj rozvoj eleznice
Drany

po 1980 pirozen cesty dlnice a prtah mstem trolejbus


Dn Drany

Karlovy Vary

Chomutov

Duchcov

Chomutov

Most

Blina

Teplice etenice Mlnsk

Most

Blina

Trnovany anov Prosetice

st nad Labem

Duchcov

Dub

Karlovy Vary

Dub Trnovany etenice Teplice Bl Cesta Nov Ves anov II anov Mlnsk Prosetice

st nad Labem

Praha

Praha

Vvoj od pirozen cesty mezi msty a po vnitromstskou komunikaci niho vznamu.

Pbh msta

Mezi msty

do centra do centra

Mlnsk

/Mh lstrass e
ze anova do anova

z Prosetic

z Prahy

Mlnsk jako pjezd do centra v souasnosti.

z Prahy z Prosetic a anova

Pbh msta

Mezi msty

idovsk vrch/Judenberg
inde L / ipov
Mln

anov/Schnau

Mont de Ligne asse


nstr
sk/ Mh

*
sse

Teplice/Teplitz

lstra

Jankovy sady/Stephanshhe

Letn/Knigshhe

V nejstar etap srstn Teplic a anova kolem roku 1850 vznikla Mlnsk ulice jako spojnice tchto dvou sdel.
Pbh msta Mezi msty

Svin potok/Saubach

Bystice/Turnerbach

Svin potok/Saubach

Bystice/Turnerbach

idovsk vrch/Judenberg Mont de Ligne

idovsk vrch/Judenberg

*
* * *
Jankovy sady/Stephanshhe

Mont de Ligne

*
Jankovy sady/Stephanshhe

Koi potok/Katzbach

Koi potok\Katzbach

Letn/Knigshhe

Letn/Knigshhe

Potoky do 1850

Potoky 1900

Potoky a mlny v dob ped vytvoenm mstsk ulice. Aby se mohlo msto rozvjet, musely meandrujc potoky koncem 19. stolet pod zem. Koi potok, iven z lzeskch pramen, vyschl v plce 19. stolet, protoe veker liv voda byla zuitkovna v lznch. Po potocch, kter utvely msto a do potku 20. stolet, nejsou ani pamtky.

*
Pbh msta Mezi msty

potok potok pod zem vyschl potok mln

V roce 1876 vznik prvn zastavovac pln, kter pot s vytvoenm souvisl mstsk ulice. Bhem nkolika let vznik tvar, kter dostal podle rozptlench mln jmno Mlnsk ulice. Teplice aktuln SVOBODA? PASIVITA?

Pulvermhle

Krl prusk

Rov hora (Rov hrdek?)

Schwarzenbersk palc

U T velkch spojenc

Csask lzn

U Msta Ems

Car rusk

Klasick gymnzium Pepenka


Mal Mln sk /M hlstr asse Mal Mln sk /M hlstr asse

Mln sk
Laubeho nm. /Stephansplatz

/Kle

ine M hlst rasse

Pautschmhle U Msta Odsa Konstantinopol Rindemhle

Mln sk
Laubeho nm. /Stephansplatz

/Kle

ine M hlst rasse

Dobr nadje

U Msta Benedig

Paradies Div mu

Domy se jmny, Jmna byla obvykl zvlt u dom souvisejcch s lzestvm. asto prozrazuj svtovou (nebo svtckou) povahu teplickch lzn (Car rusk, Konstantinopol, Bellevue). M

Minerva

Bellevue

Hotel Neptun

esk dm

Pomnnka

Zlat prsten

Tramvaj. Symbolem modern povahy Teplic byla tamvajov tra, spojujc Teplice se anovem a Dubm. Prochzela i Mlnskou ulic.

Pbh msta

Mstsk ulice

park se 16 jrovci

Mal

Mlnsk/M
Laubeho nm /Stephansplatz

Mln

hlstrasse

sk/ Klein

e M

hlstr

asse

Prostory Mlnsk byly dv ulice a mal park.

Pbh msta

Mstsk ulice

park vily vily

park
y n ah oru

kol

asv

pota
lzn

nmst

y domy palc park dom d y o h c b o d e omy c chod ulic obcho palo b o d bch domy od d dom o h c b y o obch ulice domod obch y od domy
schod

dom

do

park
park

park

hotel

Vznamov mapa (stav 19870-1980) Pbh msta Mstsk ulice

01 kolem 1830

02 Mlnsk a Mal Mlnsk

03

04

05 charakter ulice

06 01, 03

02 06 05 04 Pbh msta Mstsk ulice

07 Mlnsk a Mal Mlnsk

08

09

10 Hotel Neptun - dominanta vstupu do ulice

11 Schwarzenbersk palc

12 vstup do msta? 07

11 08 09 10 Pbh msta Mstsk ulice 12

1870-1945 mstsk ulice "grnderskho msta"

60.-80. lta Lzesk st Teplic jako jeden nekonen park se solitry a rozptlenmi umleckmi dly.

Dv rozdln koncepce msta

Mstsk ulice Pbh msta Soust lzeskho dol bez obsahu parku

1960, Vclav Rajni Projekt na lzesk dm v Mlnsk ulici

80. lta, autor zatm neznm Projekt na ubytovnu pro zdravotnick personl (rozestavno a nedokoneno)

Pbh msta

Soust lzeskho dol bez obsahu parku

stedovk

60. lta

1967

2004

1900

1980

1989

1850

1985

1879

1946

CENTRUM

ZMR

dl asanace a dostavba

plon demolice solitry obklopen zelen a volnmi prostory

1977

SIAL - navracen mstskosti

dotvoen nkterch blok lzesk zem s pevn obytnou funkc nvrat k ulici nedokonen ubytovna

ZMR MLNSK mlny na potoce REALITA Koi potok

peloka komunikace mstsk ulice Mlnsk a Mal Mlnsk ulice pesun obyvatel jinde nechtnch demolice nkterch dom Park s jrovci plon demolice park se solitrnmi lzeskmi budovami

zboenit

studie vnitnho lzeskho zem od V. Rajnie

projekt ubytovny pro zdravotnick personl

Koi potok kanalizovn Teplice a anov zanaj srstat prvn regulan pln ?

prvn regulan pln Koi potok pestv tct

Vvoj nzor na podobu centra a Mlnsk ulice 1850-2013

Mstsk ulice Pbh msta Soust lzeskho dol bez obsahu parku

posledn mln miz

zemn pln R. Kouckho (od 2004)

rzn koncepce pestavby centra

definitivn zemn pln centra

2012

01 vjezd do Mlnsk ulice od vchodu. vpravo nedostavn ubytovna a obchodn akademie (pvodn klasick gymnzium)

06

02 pohled od obchodn akademie

02

01 Pbh msta dol bez vznamu

do centra do centra

Mlnsk

/Mh lstrass e
ze anova do anova

z Prosetic

z Prahy

Mlnsk jako pjezd do centra v souasnosti. Funguje jako prjezd bez obsahu.

z Prahy z Prosetic a anova

Pbh msta

dol bez obsahu

ho sp od a

park vily

park

kol

vily

ulice

Mlnsk u

re sta u

pota
lzn obchody

lice

nmst

domy restaurace

ulice

park

vstup do bunkr

park

panelky

Vznamov mapa (stav 1980-nyn) Zmizen vznam z msta. dol bez obsahu.

Pbh msta

dol bez obsahu

rac do e m y

nedostav

n ubytovn

park

cu kr

panelky

rn a

asv

lz n

extraviln

extraviln

Trnovansk park

anovsk park Havlkovy sady Park u divadla Mlnsk ulice Jankovy sady Psen vrch Letn extraviln Zmeck zahrada extraviln
Zapojen do celomstskho systmu zelen

Teovka

Pbh msta

dol bez obsahu

extraviln

Podklad pro nvrh Pbh msta dol bez vznamu

dominanty smry hlavnch pohled vyhldky automobilov proud k respektovn p proud k zachovn a povzbuzen p proud k monmu obnoven tesy k respektovn

Mlnsk

Nachz se nov smysl Mlnsk ulice ve vazb na lzn nebo na msto?

Dnen lzesk domy Pipravovan venkovn bazn

Existenciln dleit jsou pro n inovace, kter zv konkurenceschopnost ve srovnn s jinmi lznmi v echch a vchodnm Nmecku. Z tohoto dvodu pipravuj projekt venkovnho termlnho baznu v sousedstv dnenho domu Beethoven.

Lzesk domy a Mlnsk

Pbh msta

dol bez obsahu

Mlnsk je soust nanoregionu lzn a je tedy chpna jako pirozen soust lzeskho zem.

Nvrh regulace. zemn pln pot s doplovnm podrobnjch vkres pro zem, kter to potebuj. To se vak nedje, zem je tedy prakticky bez jakkoli regulace. Tento vkres je pouze ilustrac monho zastavn.

Souasn zemn pln - R. Kouck 2004

Teplice aktuln

SVOBODA? PASIVITA?

ad prce Bytov dm rmkova arel telekomu obchodn centrum Fontna obchodn centrum Galerie

pozemek po Mstskch lznch

Developersk zmry a realizace

1989-2012 developersk realizace realizace veejnho sektoru developersk zmry

Teplice aktuln

Bytov dm Novovesk

lzesk dm Fuk dm kultury telekomunikan stedna kolonda OV KS obchodn dm Priorpota sttn pojiovna ubytovna zdravotnickho personlu

sttn banka hotel Radnice

divadlo

2000

2005

1960

1990

1980

1. pln pestavby centra

2. pln na pestavby centra

zemn pln centra

zemn pln Teplice

Velk projekty v centru (nad 1000 m2) Velk pestavba centra, dokonen koncem 80. let dala mstu prakticky vekerou potebnou vybavenost. Developersk aktivity se to pouze kolem nkupnch center a tm vdy nerealizovanch bytovch dom.

Developersk realizace obchodn centrum Galerie obchodn centrum Fontna Developersk zmry arel telekomu Bytov dm Novovesk Bytov dm rmkova pozemek po Mstskch lznch Zmry veejnho sektoru 0

Teplice aktuln

2010

1950

1965

1970

1995

1985

1955

1975

1945

obchodn centrum Galerie obchodn centrum Fontna

ad prce

Obchodn centrum Galerie


Potek projektu Autoi Zastavn plocha Obchodn plocha Nklady Developer Investor Hybn sla projektu: voln trh 2010 Krupauer, Stteck, BENOY 16 000 m2 22 000 m2 1 miliarda K Dandreet (Praha) Prior, a.s. (Praha)

Obchodn centrum Fontna


Potek projektu Autoi Zastavn plocha Obchodn plocha Nklady Developer Investor Hybn sla projektu: voln trh 2010 Filip Kadrmas 6 000 m2 16 000 m2 800 mil. K JTH (Teplice) JTH (Teplice)

Krupauer, Stteck

BENOY

Arel telekomu
Zastaviteln plocha Developer 2 500 m2 Middle Europe Investments

Bytov domy Novovesk


2008 ? MISE architekti Teplice, Mek, Sedlek, Sedlkov JTH (Teplice) Projekt na bytov dm existuje ji nkolik let, s realizac se vykv na urit poet prodanch byt. Aktuln stav: volnch byt: 122, rezervovanch byt: 18, prodanch byt: 1. Potek projektu Autor Developer

Dnes tm nefukn budova telefonn stedny na Nmst Svobody je dky sv poloze v rmci Teplic v nabdce developera MEI ji nkolik let. Vzhledem k ekonomick situaci je realizace jakhokoliv zmru zatm nereln, nebo nvratnost pro soukrom kapitl je v tomto mst velmi nejist. Tento pozemek je ekonomick "lek".

Teplice aktuln

BEZRADNOST MEGALOMANSTV CYNISMUS

2012 MISE architekti Teplice, Mek, Sedlek, Sedlkov JTH (Teplice) Na okraji lzeskho anova existuje zmr vystavit obytnou v se 160 byty. Realizace je podmnna prodej alespo sti byt- realizace opt mlo pravdpodobn..?

anovsk v

Potek projektu Autor Developer

2010 MISE architekti Teplice, Mek, Sedlek, Sedlkov Uniwel stavby (Teplice) Projekt na bytov dm existuje ji nkolik let, s realizac se vykv na urit poet prodanch byt. Dm obsahuje 13 nadstandardnch byt. Aktuln stav: na projekt je ji pes rok vydno zemn rozhodnut, realizace je nejist.

Bytov dm rmkova

Potek projektu Autor Developer

Hotel Mstsk lzn

Veejn sektor je apatick, msto zmrn neplnuje, investoi investuj pouze do projekt, kter maj jistou vtnost - dv nov obchodn centra na dlouhou dobu vyerpaj ekonomick potencil msta. Ze strany msta, podnikatel i obyvatel tak nen zjem do nieho investovat a ani ni novho ve mst vytvet. Co tedy mstu a jeho lidem nabdnout v Mlnsk ulici?

Potek projektu Autor Developer

2009 MISE architekti Teplice, Mek, Sedlek, Sedlkov JTH (Teplice)

Secesn budova Mstskch lzn byla strena na dost majitele pot, co z n byla odata pamtkov ochrana. Pozemek v Kollrov ulici je na hranici trn zhodnotitelnosti. Studie byla vytvoena spe z nostalgick snahy o obnoven njakho objektu v mst, souvisejcho s lzeskou funkc. Realizace velmi nepravdpodobn.

BEZRADNOST

MEGALOMANSTV, CYNISMUS
Teplice aktuln BEZRADNOST MEGALOMANSTV CYNISMUS