P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה

www.swdaf.com 1
תוהמ הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה – המ היוחד וא הרתוה םאו רוטפה םרוג

א דומע הכ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת – הכ ב דומע
.הנשמ הכוסה ןמ ןירוטפ הוצמ יחולש .הכוסל ץוח יארע ןיתושו ןילכוא .הכוסה ןמ ןירוטפ ןהישמשמו ןילוח .

?ילימ ינה אנמ .ארמג ךתיבב ךתבשב +ז ,ו ,םירבד+ :ןנבר ונתד - ךרדב ךתכלבו ,הוצמב קסועל טרפ - ןתחל טרפ ןאכמ .
ורמא הלותבה תא סנוכה : - הנמלאה תאו ,רוטפ - ?עמשמ יאמ .בייח - תושר ךרד המ ,ךרדכ :אנוה בר רמא - ,תושר לכ ףא
.קוסע הוצמבד יאה יקופאל - !ירקיל אנמחר רמא אקו ,הוצמ רבדל ליזאקד ןניקסע אל ימ - ,תכלבו תבשב ארק אמיל ןכ םא
ךתכלבו ךתבשב יאמ - ב אה ,תבייחימד אוה ךדיד תכלב הוצמד תכל - .תריטפ - !ימנ הנמלאה תא סנוכ וליפא ,יכה יא - סנוכ
הלותבה תא - הנמלא סנוכ ,דירט - .דירט אל - יכה ,דירטד םיב ותניפס העבט התעמ אלא ?רוטפד ימנ יכה דירטד אכיה לכו
ימנ יכה אמית יכו ?רוטפד ימנ - תורומאה תוצמה לכב בייח לבא :בר רמא אדבז רב אבא יבר רמאהו ןמ ץוח ,הרותב
!ראפ ןהב רמאנ ירהש ,ןיליפתה - םתה ,הוצמד אדריט דירט אכה - תושרד אדרט דירט . הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועהו
נתד ,אקפנ םתהמ ?אקפנ אכהמ 'וכו םדא שפנל םיאמט ויה רשא םישנא יהיו +ט רבדמב+ :אי ?ויה ימ םישנא םתוא
,ילילגה יסוי יבר ירבד ,ויה ףסוי לש ונורא יאשונ קחצי יבר .אוהיבאו בדנב ןיקסוע ויהש ויה ןפצלאו לאשימ :רמוא אביקע יבר
אשונ םא :רמוא ויה ףסוי לש ונורא י - ויה ןפצלאו לאשימ םא ,רהטיל ןילוכי ויה רבכ - הוצמ תמב ןיקסוע אלא .רהטיל ויה ןילוכי
ןילוכי ןיא אוהה םויב ,אוהה םויב חספה תושעל ולכי אלו +ט רבדמב+ רמאנש .חספ ברעב תויהל ןהלש יעיבש לחש ,ויה
רחמל אה ,תושעל - .תושעל ןילוכי - עמשא יאד ,אכירצ םתה ןני - ןמז אטמד אכה לבא ,חספד אבויח ןמז אטמ אלד םושמ
עמש תאירק - אכה ןניעמשא יאו .אכירצ ,אל אמיא - תרכ אכיאד םתה לבא ,תרכ אכילד םושמ - אכירצ ,אל אמיא .

א דומע הכ ףד הכוס תכסמ י"שר
הוצמ יחולש - ,הוצמ ךרדב יכלוה םייובש תודפלו ובר ינפ ליבקהלו הרות דומלל ןוגכ .
הכוסה ןמ ןירוטפ - ןתיינח תעשב וליפאו .

ב דומע הכ ףד הכוס תכסמ י"שר
ןהלש יעיבש לחש - אתרואל וזחד בג לע ףאו - ו ןיטחוש ןיא :רבסקד ,ורתשיא אל ןניעמש םוקמ לכמ ,ץרש אמט לע ןיקרוז
םדי לע בכעת וז האמוטש יפ לע ףאו ,חספה ינפל םימי העבש ןהיתמב ואמטנ ירהש ,הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועד הינימ
,ןהיחספ תליכא אובל הדיתעה הרומח ינפמ התוחדל ךירצ ךניא ךדיל האבה הלק הוצמ :אמלא .

הכ ףד הכוס תכסמ תופסות א דומע
הוצמ יחולש - ןתיינח תעשב וליפאו הכוסה ןמ ןירוטפ ןייובש תודפלו ובר ינפ ליבקהל וא הרות דומלל ןוגכ הוצמ רבדב יכלוה
סרטנוקב 'יפ ךכ יפ לע ףא עמשמו הלילב ןיבו םויב ןיב הכוסה ןמ ןירוטפ הוצמ רבדל יכלוה רמאקד ארמגב עמשמ ןכו
ב ילזאד יאד םויב אלא ןיכלוה ןיאש יריטפ ימנ תושרה רבדל 'יפא הלילבו אממי אדסח ברד אדבוע דועו אתיירבב ינתקדכ
ארוסד אתקרא ונגד אנוה בר רב הברו ודגבב תיציצ ול שיש םדא וטאד ןירוטפ יאמא םהינש םייקל ןילוכי םא המיתו
תוצמ ראשמ ךכב רטפימ ימ ושארב ןיליפתו ה רדומה יבג (:גל 'ד םירדנ) רדומה ןיב ןיא 'פבו לע ףא ותדיבא ול ריזחמד האנ
אחיכש אלד םושמ ףסוי ברד הטורפ היל ינהמד יפ אחיכש ןכ םא ינעל אתפיר בתימלמ רטפימ ותיבב הדיבאש ןמז לכ יאו
איה הב קסוע אוהש העשב אלא רטפמ אל יאדו אלא תונוזמ הל ןתונש המהב וא הכרוצל החטושו הדיבא לש תילט ןוגכ
ע אבי העש התואבש אחיכש אלד ונממ לואשל ינ הכוס תוצמ םויקב ידרטימ יאד אנווג יאה יכב ירייא ימנ אכהד רמול ךירצו
תוצממ ילטבמ ווה .

ב דומע הכ ףד הכוס תכסמ א"בטירה ישודיח
. . . נ"לו , אלו אבוט הנוכ יעבד ןיליפתו הלפתמ ןירוטפ ךכיפלו הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועהד רבס אנת יאהד ןוכנהו
,הוצמב ידירטד ןויכ והייתעד יבותיל יבייחימ אלו ןהיתש ןמייקל רשפא אלא הנוכ יעב אלד םיבייח עמש תאירקב לבא
ןהיתש ןמייקל רשפאו ןושאר קוספ ...

ר א " ה ב דומע הכ ףד הכוס תכסמ
.הלילב ןיב םויב ןיב ןירוטפ הוצמ רבדל יכלוהו הוצמ התואמ ולטבתי הכוסב בשיל ובכעתי םאש ןינע היהיש אוהו .

תכסמ א"בטירה ישודיח א דומע הכ ףד הכוס
,ארקמ ארמגב הל יתיימו הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועד םושמ 'יפ .הכוסה ןמ םירוטפ הוצמ יחולש ןיתינתמ יאדו אהד המיתו
ןהיתש םייקל רשפא יאשב אלא הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה ורמא אל ףטעתמש וא ןיליפת חינמש וא הכוסב ודועב יכ ,
ב הזוזמ ('י)שיש וא תיציצב העשב ונייה ינעל הטורפ תתלמ רוטפש הדיבא רמושב ורמאש המו ,תוצמה לכמ ורטפל ןיא וחתפ
,התכודב תישירפדכ אחיכש אל ףסוי ברד הטורפו ןנירמאד ונייהו הב לפטמו הרענמש קסוע ודועב אלא רטפימ אלד ןויכו
תרחא הוצמ ינפמ וז הוצמ חיני המל אטישפ ארק יל המל וז הוצמב , "מק אהד ל"יו תושעל וז הוצמ חינהל יעב וליפאד ל
ודיב תושרה ןיא הנמיה הלודג תרחא הוצמ ךדיא דבעימלו אה קבשמל יעב יא לבא הנימ רטפימד אוה ירוטפיא א"דס
,ודיב תושרה אוהש רבד ינפמ ותוצמ חינהל רוסאו תושר לש רבדכ וישכע ולצא איה ירה תרחאה ןמ רוטפד ןויכד ל"מק
ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 2
תושר לש , כה ונדמל דועו בות ןכל םדוקו חספה תטיחשו עמש תאירק ןוגכ יאדו ןמזל העובק הוצמ הילע אכיאד ג"עאד
ןמ לטבי םאו וישכע ודיל האבש וזב ליחתהל אוה יאשר ,הב ליחתי םא תרחאה ןמ ונלטבתש תרחא הוצמ ול תאב
לטבי תרחאה ,הוצמ רבד תמחמ וילעמ הקרופשכ הנממ ומצע קרופ בושח וניאו , הוצמה בויח ןיאש הנמז עיגיש דע וילע
תמדוק הנושארו .ל"נכ ,

ב קלח עורז רוא רפס - טצר ןמיס הכוס תוכלה
הכוסה ןמ ןירוטפ הוצמ יחולש 'ינתמ ל"צז המלש 'יבר שריפ תודפלו ובר ינפ ליבקהל וא הרות דומלל ןוגכ הוצמ ךרדב יכלוה
םירוטפ םייובש יפאו ןתיינח תעשב ' יכלוה הלילב ןיבייחו [םויב] הכוסה ןמ 'ירוטפ םויב םיכרד יכלוה ר"תד 'מגב אחכומ יכהו
ןיכלוה ןיאש יפ לע ףא עמשמו הלילב ןיב םויב ןיב ןירוטפ הוצמ רבדל יכלוה םויב ןיבייחו הלילב 'כוסה ןמ 'ירוטפ 'לילב 'יכרד
רה רבדל 'יפא אלילבו אממיב ליזאדב יאד םויב אלא בר רב הברו ח"רד אה יכ .[אתיירבב] (ימלשוריב) ינתקדכ יריטפ ימנ תוש
ןניריטפו ןנא הוצמ יחולש ירמא ארהנד אתקרא ונג אק ווה אתולג שיר יבל 'לגירד אתבשב יעלקימ ווה יכ אנוה ארבתסמ נ"הו
הוצמ יחולשל טרפ ךרדב ךתכלב ר"תד פימל ארק ךירטצא יאמא םהינש תא םייקל לוכי וניא יאו הירט הימעט יאמד
ןתמ עדוי םדא ןיאש הרומח הוצמ רובעב קיבש אל הלק הוצמ 'יפא תרחא הוצמב קסעתיו הב קסועש הוצמה ןמ קלתסי
תוצמ לש ןרכש סרפ לבקל תנמ לע ברה תא ןישמשמה םידבעכ ויהת לאד ותו םהינש תא םייקל לוכיש יפ לע ףא יאדו אלא
אקוודו איה ךלמ תריזגו אנמחר הירטפ סועש ק הוצמב וידיב בתימל אתעש איההב רטפימד ליכאמ וא הדיבא הקשמ ןוגכ
ןכו תרמתשמ ותיבב איה הדיבאהש יפ לע ףא הטורפ ול ןתיל בייח התוא הקשמ וניאו הליכאמ וניאש העשב לבא ינעל הטורפ
תכאלמב םיקסועה לכו ןהירגת ירגתו ןהירגתו תוזוזמו ןיליפת םירפס יבתוכ רמוא ע"בחר אינתד אה ירכומ ייותאל םימש
הוצמב קסועה רמוא ג"היר היהש ג"היר ירבד םייקל הרותב 'ורומאה תוצמ לכמו ןיליפתה ןמו הליפתה ןמו ש"קמ 'ירוטפ תלכת
הוצמה ןמ רוטפ ינעל הטורפ טישוהל העש התואב לוכי היהש יפ לע ףא הינקו הריכמ תעשבו הביתכ תעשב אקוד ונייה
ז הטורפ חק ול רמול וא (רוטפ) ארק ךירטציא הזל םהינש תא םייקל לוכי היהש יפ לע ףאו רוטפ ו אוהש העשב לבא
ךירטצא אל אהל הביתכמ לטבתמש ינפמ [ןיליפת] חינהל וא ללפתהל העש התואב לוכי וניאש תוזוזמו ןיליפת בתוכ
מב קסעתיו הב קסועש הוצמ חיני יאמאד ןהינש תא םייקל לוכי וניאש ןויכ רוטפ אוה ארבסמד ארק תרחא הוצ בר ןכו
הוצמ רבדל םיכלוה ויהש ליאוהד םושמ הכוסל תכלל ןילוכי ויהש יפ לע ףא ארהנד אתקרא ונג ווהד אנוה בר רב הברו אדסח
הנקשיש דע ינעל הטורפ ןתילמ רוטפש התוקשהל המהב תדיבא ךילומכ הוה םשל ועיגה אל ןיידעו עומשל ואבש םה ךכ
רוטפ אתולג שיר ינפ ליבקהלו השרדה ויהש יפ לע ףאו אתולג שיר ינפ ולבקיו השרדה תא ועמשיש דע הכוסה ןמ ןי
הכוסל תכלל ןילוכי שבלו ףטעתנש רחא לבא תוצמה לכמ רוטפ ןיליפת שבול וא תיציצב ףטעתמ אוהש העשב ןכו
הוצמב קסוע יורק הז ןיא יכ בייח ןיליפת יסכימ אל יעב יאד הוצמב קסוע רמול ךייש ןיא תיציצ יבגד ותו ייוסכיאלד ללכ
אנמחר היבייח אל . ..

הכוס תכסמ ף"ירה לע ן"ר א דומע אי ףד
.הכוסה ןמ ןירוטפ הוצמ יחולש ןיב ןירוטפ הוצמ רבדל ןיכלוה ןנירמאד 'מגב עמשמ יכהו ןתיינח תעשב 'יפא ל"ז י"שרפ
ינתקדכ ירוטפ ימנ תושרה רבדל וליפא אילילבו אממיב ילזא יאד םויב אלא ןיכלוה ןיאש יפ לע ףא עמשמו הלילב ןיבו םויב
:אתיירבב
אכיאו םא קדימל ןירוטפ יאמא ןהיתש תא םייקל ןילוכי ראשמ רטפמ ימ ושארב ןיליפתו ודגבב תיציצ ול שיש ימ וטאד
בג לע ףא ותדבא ול ריזחמ וריבחמ האנה רדומה [ב גל ףד] םתה ןנירמאד רדומה ןיב ןיא קרפב חכומ נ"הו אל יאדו אה תוצמ
דיב הדבאש ןמז לכ יאו חיכש אלד םושמ ףסוי ברד הטורפ היל ינהמד אבוט אחיכש יאדו אה אינעל אתפיר ןתילמ רטפמ ו אלא
הב קסוע אוהש העש אלא רטפמ אל ןיחרכ לע אלד תונוזמ הינפל ןתונש המהב וא הכרצל החטשש הדבא לש תילט ןוגכ
ונממ לאשיו ינע אבי העש התואבש חיכש ולטבי הכוס תוצמ ומייקי םאש אכיה אלא יריטפ אלד תופסותב ולעה ךכיפל
ןהיתוצממ ונג ווה אתולג שיר יבל אלגירד אתבשל ילייע ווה יכ אנוה בר רב הברו אדסח ברד [א וכ ףד] ארמגב ןנירמאו
.ןתוצממ ירגפמ ווה הכוס תוצמ םויקב ודרטמ יאד אוה ימנ ג"הכב ןנירטפו ןנא הוצמ יחולש ןנא ירמאו ארוסד אתקרא ל"נ אלו
ןכ עמשמ אל אתלימד אטשפד ןכ ארמגב ןנירמא נ"הו ףד] [ב י בר והנינגאו אתולג שיר יבל ועלקיא אנוה ברו אדסח ברד
ןירוטפו ןנא הוצמ יחולש ןנא היל ירמאו 'ד הנממ הייונ ןיגלפומש הכוסב ןמחנ הלוג שאר לש וינפ ליבקהל ל"ז י"שרפו
תירדה ןמחנ בר והל רמא אהד ללכ והייתעדל הרשכ הכוסד היל ורדהא אלו לגרב ובר ונפ ליבקהל םדא בייחד וכב ו
[א זט תוכרב] ןנירמאדמ דועו הרשכ הכוסב אנגמל ירדהמ ווה יא לגרב ןבר תייארמ םירגפמ יוהלד עמשמ אלו וכייתעמשמ
השעמ השע אל םא תבש יאצומ דע עמש תאירקמ רוטפ ןתח יעביאד אמינ בייחימ םהיתש תא םייקל לוכיבד אתיא םאו
היתעד יבותיל היל רמאדכ [ב הכ ףד ןאכ] לו לבא יבג היתעד יבותיל יצמ אלד תרמא תיצמ אלו והייורת םייקי ןנת אהד
ןמו הלפתה ןמו ש"קמ רוטפ תמל ךוכ רפוחה ןנירמא ימנ [ב די ףד] ארוק היה קרפבו ארוק ןושארה הליל תורקל הצר םא ןתח
הרותב תורומאה תוצמ לכמו ןיליפתה ו ירדהו אתרופ ישפימ אבוט הב וחמד רתבד ןירפוח לש ןכרד יאדובו אנדיעבו וחמ
רוטפ אוה המל ישפימד [א חי ףד] ותמש ימ קרפבו ונינש וכרדכ תמל ךוכ רפוחהד יאדובו (ולצא דמועה ינעל הטורפ תתל)
הרותב תורומאה תוצמ לכמו ןיליפתה ןמו הלפתה ןמו ש"קמ רוטפ ותמ וניאש יפ לע ףא תמה תא רמשמה אינת ימנ אהו
המלו תוצמ המכ םייקל ול רשפא יאדו רמשמ רוטפ ורמא לוכיש יפ לע ףא הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועהד ל"נ ךכיפל
ןהיתש תא םייקל רטפמ אל ותביתב תרמושמ הדבאהש העשב יאדוד ידימ אחכומ אל םירדנד איההו הוצמב קסועד
הכרצל הרענמש העשב אלא הב קסוע וניא הוצמ םייקמ אוהש יפ לע ףא ולצא הדבאש ימו הוצמ םייקמ אלו ןנירמא
בו ןהיתש תא םייקל רשפאש יפ לע ףא ינעל הטורפ בתימל רוטפ יאדו אתעש איהה ורענל רוזחלו אל אנווג איההב אלא
חיכש לכ ןניפלי אנביתכדכו ןהיתש תא םייקלו היתעד יבותיל היל רשפאד בג לע ףא ןתח אנמחר רטפדמד אמעט ונייהו
מ םייקלו חורטל הרות ותבייח אל םוקמ לש ותכאלמב קסוע אוהש רשפאש יפ לע ףא תורחא תוצ :
ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 3
והימו ידי אצי יאדו ג"הכבד םהינש ידי תאצל לוכי הנושאר הוצמב וכרדכ אלא ללכ חורטל ךירצ וניאש לכש יאדו אנידומ
ער ארקי לא בוט תויהמו ןהיתש ןירוטפ ויניבשושו ןתח בר רמא אדבז רב אבא יברד הילע [ב הכ ףד] ארמגב ןניכרפ ה"שמו
ולכילו הכוסה ןמ הלכו ןתח חמשל ןיחמשמה ךרד ןיא ה"פא הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועהד ג"עאד הכוסב ודחילו הכוסב
ןהיתש ידי ואצי ידבע הוצמ והייחרא יכד ןויכד ןניכרפ ה"שמו ןתוא ןיחמשמ הכוסבו תוילעבו םירדחב ףא אלא דבלב הפוחב
רוטפ חורטל ךירצש לכ והימו ונג ווה הוצמ יחולש ווהד ןנבר ה"שמו ורקימ הוצמב םיקסוע ןתוחילש ןמז לכד הכוסל ץוח
הכוס תוצמ םייקל םיבייח ויה אלו :

ו קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר
ג הכלה
הכוסב בייח לבאה .התשמה ימי תעבש לכ הכוסה ןמ םירוטפ ג הפוח ינב לכו ןיניבשושה לכו ןתחו ,
ד הכלה
הלילב ןיב םויב ןיב הכוסה ןמ םירוטפ הוצמ ד יחולש יכלוה ,הלילב ןיבייחו םויב הכוסה ןמ םירוטפ םויב םיכרד יכלוה ,
לילב םיכרד ריעה ירמוש ,הלילב םיבייחו םויב הכוסה ןמ םירוטפ םויב ריעה ירמוש ,םויב םיבייחו הלילב הכוסה ןמ םירוטפ ה
עדי ה הכוס רמושה השעי םאש הלילב ןיב םויב ןיב ןירוטפ ןיסדרפו תונג ירמוש ,םויב םיבייחו הלילב הכוסה ןמ םירוטפ הלילב
קמ ןמ בונגיו אביו עובק םוקמ רמושל שיש בנגה .רחא םו

ימ תוהגה ו קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה תוינומי
] [ג אוה טוידה אלא רכש לבקמ וניא אצוי וניאו הכוסה ןמ רוטפש לכ ינרובס החמש 'ר בתכ לכש ימלשוריב אתיאדכ
טוידה ארקנ והשועו רבדה ןמ רוטפש :כ"ע ,
[ד] י"שריפ ןייובש תודפלו ובר ינפ ליבקהלו הרות דומלל ןוגכ הוצמ ךרדב יכלוה תויהל ךירצד ובתכו הז לע ושקה 'סותהו
הוצממ ירטפמ ווה הכוס תוצמ םויקב ידרטימ יכד ג"הכ . שריפכ עמשמ רפסב םנמא י" בר רב הברו אדסח ברד אדבועמ
היונש הכוסב ןמחנ רב והנינגאד ק"פב םגו אלגירד אתבשב אתולג שיר יבל אלא וכלה אל םהו 'וכו הרוסד אתקרא ונגד אנוה
.אתולג שיר ינפ ליבקהל אלא וכלה אלו ןנירטפו ןנא הוצמ יחולש ובישהו םהירבדל הלוספ איהו םיחפט 'ד הנממ םיגלפומ 'רו
'יפ החמש הלילב םינשיו םיחנשכד םושמ םעטה 'יפ ה"יבארו דחי םהינש םייקל רשפא יאד ג"הכב ירייא הז לכד
הוצמב קסוע ללכב יוה לכהו יפט קוסעל רחמל םילוכי םתאנהב :

ד הכלה ו קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה הנשמ דיגמ
:הנושלכ (ה"כ ףד) הנשמ .'וכו ןירוטפ הוצמ יחולש [ד]
ה .הלילב ןיבו םויב ןיב ןירוטפ הוצמ רבדל יכלוה אתיירבה ףוסו (ו"כ ףד) םש הנושלכ אתיירב .'וכו םויב םיכרד יכלו ימ שיו
הוצמ התואמ תצק לטבתי הכוסב ובשי םאש ןינעב היהיש אוהו בתכש , וניבר ירבדמ אלו םינואגה ירבדמ ןכ הארנ ןיאו
הכוסה ןמ ןירוטפ הוצמ יחולש הלעמל בתכו םתסש הוצמב קסועהש הוצמב ןיקסועש ןמז לכ ןירוטפ אנוג לכב אמלא
הוצמה ןמ רוטפ :

וט קרפ תושיא תוכלה ם"במר
ב הכלה
מ שיאה ,הרשע עבש ןבמ וז הוצמב בייחתנ שיאה יתמיאמו ,השאה אל לבא היברו הירפ לע הווצ הנש םירשע * ורבעש ןויכו
אלש ידכ השא אשילמ אריתמ היהו הב דורטו הרותב קסוע היה םאו ,השע תוצמ לטבמו רבוע הז ירה השא אשנ אלו
הוצמב קסועהש ,רחאתהל רתומ הז ירה הרותה ןמ לטביו תונוזמב חרטי הרות דומלתב ןכש לכו הוצמה ןמ רוטפ .

גי קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר
י הכלה
הדבא וא הבנגנ םא ולצא הדבאהש ןמז לכו ,והילא אביש דע ולצא תחנומ האיצמה היהת םילעבה ואב אלו עידוה וא זירכה
רוטפ הסנאנ םאו התוירחאב בייח ש ינפמ אוה ד רכש רמושכ הדבא רמושש השע תוצמ המכמ רטפנו הוצמב קסוע אוה
התרימשב קסוע אוהש ןמז לכ .

חל ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ח ףיעס
לכ ןיליפת תחנהמ םירוטפ ,םימש תכאלמב םיקסועה לכו םהירגת ירגתו (הכ) םהירגתו ח (דכ) םה * תוזוזמו ןיליפת יבתוכ *
.הלפתו ש"ק תעשב תלוז ט ,םויה * :הגה ויה םאו (וכ) * הלפתו ש"ק תעשב ןתכאלמ תושעל םיכירצ (זכ) * , ןיליפתו הלפתו ש"קמ ןירוטפ זא (חכ) * .
ועה לכד תרחא הוצממ רוטפ הוצמב קס (טכ) * םא י ןהיתש השעי ,חרוט אלב תחאכ ןהיתש תושעל לוכי םא לבא ,תרחאה רחא חורטל ךירצ םשב ירשא תהגה)
.(ןשיה 'פ ן"רו ז"א

ח ק"ס חל ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) ח 'הירגתו - ל"כע םהל ךירצש ימל רוכמל ןאיצמהל ידכ םיחקולה י"שריפ ידכ השוע םאד עמשמ
הוצמב קסוע ירקמ אל וב רכתשהל ע"צו לע ףא הוצמב קסוע ווה הדיבא ריזחמד עמשמ ג"נ ףד םירדנב רכש וילע לטונש יפ
:ח"ס ג"לת 'יסע רכתשהל ותנווכ רקיע אכה לבא הדבא בישהל ותנווכ רקיע םתה נ"א ותלטב רכש אלא לטונ וניא םתהד ל"יו

ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 4
י ק"ס חל ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) י חורטל ךירצ - יפ לע ףא תוצמה לכמ רוטפ תמה רמשמה ןכו הכוסב ןשיל חורטל הוצמ יחולש ןוגכ
ק רפוחו תוצמה לכ םייקל לכויש יפ לע ףא ותביתב תחנומ איהש העשב הדיבא רמוש לבא רוטפ טעמ חנש יפ לע ףא רב
הוצמב קסוע ירקמ אל הוצמ השוע אוהש דבלב הפוחב חמשל 'יחמשמה ךרד ןיאש ןויכ הכוסב בייחלו ךירפד ןתח יבג ןכו
ב אלא החמש ןיא ינשמו ןהיתש ושעי ידבע הוצמ והייחרוא יכד ןויכו תוילעו 'ירדחב ףא אלא [ן"רה ירבד ז"כ] הפוח ז"כד ל"צו
בותכל ליחתהל רוסא ש"ק ןמז עיגהשמ לבא ש"ק ןמז עיגהש םדוק בותכל ליחתה רבכש יריימ ס"סעו ב"ס ב"ע 'יס ש"מכ
:ז"פרת

חל ןמיס הרורב הנשמ
(דכ) םהירגתו - הזמ ןיחיורמש ףא םתנווכ רקיע םא לבא םהל ךירצש ימל רוכמל ןאיצמהל ידכ םתנווכ רקיע םא אקודו
ל קר הוצמב קסוע ירקימ אל רכתשה :[א"מ]
(זכ) 'וכו ןירוטפ זא - ש"ק ןמז עיגהש םדוק בותכל ליחתה רבכש יריימו בא כ"שמכ בותכל ליחתהל רוסא ןמזה עיגהשמ ל
א"מה כ"כ ב"ס ב"ע 'יס ןיתמהל ול א"או אריישב וא םיב רובעל ךירצ הנוקהש שובלה םשב הלחתמ ונרייצש המ יפל ןכא
ותכאלמ ול תושעל רפוסה רתומ ע"וכלד טושפ הלפתו ש"ק םייקי רפוסהש דע םאו תורקל ןמז ול ראשיש רעשמ אוה םא
השרפ אורקל לכוי :ארקי םדוקמ תחא
(טכ) 'וכו ךירצ םא - הוצמה לטבתי אל ז"יע םא וליפאו ל"ר רבכש ןויכ הלודג רתוי הינשה הוצמה םא וליפאו הנושארה
הנושארב קוסעל ליחתה :[א"בטירו ז"וא]

ח ףיעס חל ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו ןתכאלמ תושעל םיכירצ - בתכש ןיכירצ ןושלמ הרואכל עמשמ ןכו אנידל שובלמ יתקתעהש ו"כקס ב"מב ןייע
א"מרה לכב רוטפ ן"רהלו ומצעב םייסמש ומכו ן"רה תטישכ אוה א"מרה תעדד ןויכד השק ךא ליחתה רבכ םא ינווג
המכ ןיליפת גישי אל םשש אריישל וא םיל שורפל הצור דחאש ג"הכבד רמאל רשפא ילואו י"בב חכומש ומכ בותכל
ןמזה רובעי ז"יע םא וליפא ש"ק ןמז עיגהש רחא וליפא בותכל ליחתהל הליחתכל וליפא רתומ םימי אריהנ אל מ"מו
בותכל ליחתהל הזל ומצע סינכהל בייוחי המלד ש"קד ע"מה ז"יע ומצעמ קלסלו הוצמב קסוע םש וילע תויהל רוכמל וא
ע"צו 'וכו אטח םדאל ול םירמוא יכו המודכו ןיליפתו שי ךא ןכ עמשמ אל 'וכו יריימ ז"כד בתכש י"קס ףוס א"מה ירבדמ םג .
שובלהד ג"הכב ירייא אל אוהד רמול בתכש המב א"מרה תנוכד רמול רשפא היה שובלה ירבד ילולו ל"ר ןיכירצ ויהש
ןכ רפוסה השעי אל אמתסמ ה"לאד הזל ומצע זרזמו םידקמ אוה כ"ע הברה םינוק ודיל םויה אוביש רעשמ רפוסהד
םויה תדובעב עמשמ ןכו ןיליפתלו ש"מ תלבקל ףאו הוצמ םושל יאנפ טעמ ול ראשי אלש הלילו םוי דימת בותכל :
* ןירוטפ זא - א"מה םשב כ"שמ ב"מב ןייע חתה םא וליפא דבעידבו קסוע ירה מ"מד קיספהל ךירצ ןיא כ"פעא רוסיאב לי
הוצמב :םש ח"רפה בתכש ומכ ש"ק ןמז עיגהש רחא וליפאו ןיקיספמ ןיא ואיצוהל וליחתה םאד ב"ע 'יסב םש אתיאדכו
* חורטל ךירצ םא - רהו תופסותהד ףאו ן"רה בתכ ןכו ב"מב ןייע א"מרהו י"בהמ עמשמ מ"מ הזב ןירימחמ ו"ירו ש"א
ם"במרהש מ"הה םשב איבה א"מה ןכו הזל ואיבהש תומוצעה תויארה ינפמ ז"וא םשב א"גהו ן"רהל הכלהל םימיכסמד
ןהיתש םייקל לוכיב וליפא רוטפד םירבוס כ"ג םינואגהו אל םוקמ לש ותכאלמב קסועש לכש יפל ן"רה בתכ רבדה םעטו
הרות ותבייח תוצמ המכ םייקל זא לוכיש יפ לע ףא תורחא תוצמ םייקלו חורטל לע ףא םלוכמ רוטפ תמל רבק רפוחה ןכו
לוכיש יפ לע ףא זא רוטפ אוה ןכלו רופחלו רוזחל וחוכ קזחתי ז"יעש הוצמב קסוע ןיידע ארקנ וחונ תעשב םגש טעמ חנש יפ
ולצא דמועה ינעל הטורפ תתל זא לע ףא ןיליפתב שובלש ימ לבא לכמ רטפהל הוצמב קסוע ארקנ וניא הוצמ םייקמש יפ
הדיבא רמשמ ןינעל ןכו כ"חא אל לבא ןשבולש העשב אלא תוצמה ז"ואו ן"רה ירבדמ ראבתמ ז"כ ב"מב יתבתכש ומכו
ןהיתשל דחא חרוט אלא הינשה הוצמ ליבשב ללכ החרט ףיסומ וניאש ל"ר חרוט אלב 'וכו םא לבא א"מרה כ"שמו
רה הוצמב וכרדכו ן"רה בתכ ןכ ער ארקי לא בוט תויהמד ןהיתש ידי תאצל הארי יאדוב זא ןהיתש ידי תאצל לוכי הנושא
םש :ןייעו ידימ םש ארמגה ישקמ אל ה"לאד ןידה ארמגהמ ז"ע םש איבהש היארהמו

ע ןמיס עמש תאירק תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ד ףיעס
* קסוע היה ד (זט) םיבר יכרצב (זי) עמש תאירק ןמז עיגהו ה (חי) , אלא קיספי אל (טי) ארקיו םהיקסע רומגי (כ) , םא
תורקל תע ראשנ .

ה ק"ס ע ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) ה קיספי אל - טוידה ארקנ ארוקו תורקלמ רוטפ םאו רשפא םא ו"למכשבו ןושאר 'פ 'רקי פ"כעו (ח"ל)
רוקכ ןיוכתמ םאד עמשמ מ"דבו ימד ריפש הרותב א ,ת"עכ אלד ו"ק 'יסס ש"מע ם"במרה םשב י"בבו ,ד"ס ג"ס 'יסעו ל"נו
ש"ק ןמז רבע 'יפא םירצמ תאיצי הב שיש השרפ רמאי מ"מד :ז"ס 'יס ש"מע

זט ק"ס ע ןמיס הרורב הנשמ
(זט) םיבר יכרצב - [די] אוה אלא לדתשיש ימ םש ןיאש יריימ קסוע אוה םא 'יפאו אוה הוצמב קסועד קסופ וניא ךכלו
תלצהב קר םנוממ :
ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 5
(זי) 'וכו עיגהו - וניא ינווג לכבד דדצמש ג"מפב ןייעו קיספהל ךירצ ןמזה עיגהש רחא רוסיאב ליחתה םאד הזמ עמשמ
קיספהל ךירצ : ) הכלה רואיב ןייע ח ףיעס חל ןמיס צו " ע (
(חי) קיספי אל - םאו [וט] קיספי חרוט אלב רובצ יכרצ רומגלו רוזחל כ"חאו ש"קל קיספהל לוכי . תכ ב [זט] ג"מפה
זא אוהש אלא ש"קמ שממ רוטפ אלד הבוח ידי אצי ריפש ארקו קספ םא מ"מ ש"קמ רוטפ םיבר יכרצב קסועהד ג"עאד
תרחא הוצמב קסוע :
(טי) םהיקסע רומגי - מ"מו [זי] ארקיו לוכיש המ השעי רצק רבד הז יכ הנמזב ו"למכשב םע ןושאר קוספ תוחפל
רובצ יכרצב קסועש העשב וליפא ול רשפאו :

ואיב קסוע היה * ה"ד ד ףיעס ע ןמיס הכלה ר
* 'וכו םיבר יכרצב קסוע היה - כ"שמש מ"רה ד"ע םייסש מ"כב ש"יעו מ"רה םשב מ"כה םשב כ"שמ 'ד תוא א"גמב ןייע
םעט ול ןיא םינושארה תורודב אקודו רקיע םאד י"שרמ חיכוה ח"ל ןמיסב א"מה אלה םידי יתשב והחד המל הרואכלו
רכתשהל קר ותנוכ וליפאו ש"של ותנוכש ןילות ונא ןיא וניתורודבד עמשמ מ"רה ירבדמד ל"יו הוצמב קסוע ירקימ אל
יפל הברה ןייעל שי רכתשהל קר ותנוכ רקיעש ןיעדוי ונאו הזמ רכתשמ םא םלועלו מ"כה המת ז"עו הזמ רכתשמ ןיא
ש"קמ רטפהל הוצמב קסוע ירקמ םא ל"נה א"מה ש ימ םש ןיאש ירייאד אכהד רשפאו יפט ףידע אוה אלא לדתשי ע"צו
הוצמב קסוע ירקמ םהינש ליבשב ותנוכ םאד ונחכוהש ל"הבב ח"ל ןמיסב ליעל ןייעו :

מרת ןמיס הכוס תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ז ףיעס
הלילב ןיבו םויב ןיב ,הכוסה ןמ םירוטפ הוצמ יחולש . .(ח"ל 'יס ל"עו)

מרת ןמיס םייח חרוא שובל
ז ףיעס
םויב ןיב םירוטפ ,הזב אצויכו םייובש ןוידפל וא ,הרות דומלל וא ובר ינפ ליבקהל ןוגכ הוצמ ךרדב ןיכלוה וא ,הוצמב םיקסועהו
*:הוצמה ןמ רוטפ הצמב קסועהש ,הלילב ןיב :'ח ףיעס ח"ל ןמיס ליעל ןייעו ה"גה הלילב הירחא רוזחל ךירצ היה םאש ןוגכו
ךלוה םג ירמגל לטבתת םאש ,ירמגל הוצמה לטבתתש אלו ותוצממ םויב בכעתיש רמולכ ,התוצממ םויב םג לטבתי
םא לבא .ל"נ ,יריימ בוכיעב אלא ,הכוסה רחא ותרזח תמחמ קסעה ותוא לטבתמ היה םא רוטפ תושרה רבדל םויב ךלוה
,הירחא רוזחל ךירצ ,ותוצממ בכעתי אלש ןינעב הלילב הכוס רחא רוזחל לוכיו הוצמ ךרדב םהיתש םייקל לוכיש ןויכד
לכה בישח ,ותוצמב יפט רחמל קוסעל לכויו רתוי חוני ןשיו הכוסל ץוח ןילי םאש ןפואב אוה םא והימ ,םהיתש ידי אצי
הלילב םג רוטפו הוצמב קסוע :

הרבא ןגמ מרת ןמיס ם
די 'וצמ יחולש - 'לילב םג םירוטפ םויב ןיכלוה 'יפא 'כוסב בשיל ךירצ חרוט אלב לבא הכוס רחא חורטל ךירצשכ אקודו
ח"ל 'יסע ןירוטפ יוארכ 'וצמה םייקל ולכוי אלו רחמל םיעגי ויהיו 'כוסב בוטב כ"כ ןשיל 'ילוכי ןיא םא ה"הו :

מרת ןמיס הרורב הנשמ
(זל) הלילב ןיבו םויב ןיב - הלילב םג םירוטפ םויב קר ןיכלוה וליפא ונייה יוהו הנוקיתו הוצמה תבשחמב םידורטש יפמ
תרחא הוצממ רוטפו הוצמב קסוע ללכב לכה :
(חל) ח"ל ןמיס ל"עו - הכוסה רחא חורטל ךירצשכ אקודד םש חכומד ה"גהב ח"סב ל"ר הירחא חורטל ךירצ ןיא םא לבא
ש ןוגכ םיעגי ויהיו הכוסב בוטב כ"כ ןשיל םילוכי ןיא םאו םש ןשילו לוכאלו הכוסב סונכל ךירצ וינפל תנמוזמ הכוס שי
ןירוטפ יוארכ הוצמה םייקל ולכוי אלו רחמל :

אמש ןמיס העד הרוי ז"ט
(ה) ןויכ .ללפתהל בייח היה אל הלילבש - וב אצויכו רוביצ יכרצב קסעתמל ה"הד הארנ היה ןאכמ השירדב בותכ
ןמזב המילשהל צ"א ןכ םגש הלפת התוא ןמז רבע קסעה ךותמו ג"צ ןמיס רוטה ש"מכ ללפתהלמ רוטפש הלפתה ןמזב
פתמ רוטפ היה קסעה ןמזב כ"גש ןויכ ןימולשתל דחא םיתש ללפתהל הירחאש הלפת אכהד תוליבאב ומכ הל יל המד
הוצמ קסע וא תוליבאד סנוא . ל"כע י"שה תדובע דבע ןכ םג רוביצ יכרצב קסעתנשכ אהד אוה ש"כ יתעדלו . ינא המתו
ומכ םיתש כ"חא ללפתמד סנואב ורמא אידהבו הלפתמ רוטפ ירקמ סנוא אוהש לכ אהד ויפמ ולא םירבד ואצי םא
ח"ק ןמיס ח"אב בותכש "תב בתכד ותו . כ"אא רטפיהל לוכי היה אלו בוח תמחמ דיקפה לצא דורט היהש ימב 'ה ןמיס ה
םיתש כ"חא ללפתמו אוה ןוממ תמחמד בג לע ףא סנוא ירקימד הלפתה ןמז רבע ךכ ךותבו ןוממ דספהב ףא אידהב ךל ירה
הוצמד אדריט תמחמ רוטפ ימנ ה"הו סנוא ירקימד אדריט תמחמ הלפתמ העש התואב רוטפ היהד בג לע הרתסנ כ"או
ושוריפב הזב השירדה לעב תעד אב רוטפה םא אקודד היארל המוד ןודנה ןיא אכהד תוליבא ןמ הז ןיד דמלד אהו
כ"חא ןימולשת ןיא הזב ותרטופ תוליבאהש אלא העינמ םוש ילב ללפתהל לוכי ומצע אוהש ונייהד רחא רבד תמחמ
מצע דצמ רוטפ יורק הז ןיא אדריט תמחמ רוטפה םא כ"אשמ ללפתהל ול א"א תמאב אהד סנוא אלא ו רוטפ ארקנ הזד
ללפתהל לוכי ןיאש הלוח ומכ הוהו יאנפ ול ןיאש סנוא אלו ול א"אש ןויכ סנוא תמחמ רוטפ ירקימד ןימולשת ונקת הז לעו
רורב ל"נ ןכ :
ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 6
הכ ףד הכוס ,ד"ירגה י"ע ורמאנש םירועיש תומישר
ףא 'סותה ילעבל ךדיאמ .תורחא תווצממ ירמגל רוטפ הוצמב קסועה ן"רה יפל אלא ,תורחא תווצמב בייח הוצמב קסועה
.הנושארה תא םגו התוא םייקל רשפא יאשכ הב קסוע וניאש תרחאה הוצמה תא החוד קסעתמש הוצמה םויקש אבילא
הב קסועש הנושארה הוצמה לש םויקה אוה החודה 'סותל וליאו תווצמב תוקסעתהה אוה רטופה ן"רהד . ..

תשלש 'סותה וטרפ אקודבש הארנ הוצמ יחולש לש ולאה םינפואה — קר .ןייובש תודפלו ,ובר ינפ ליבקהל ,הרות דמלל
.םתוחילש תעב םג הוצמה םויק םצעב םיקסעתמ הלאה םיחולשה ןיא יכ תורחא תווצמב םיבייח הוצמ יחולש ראש םרב
מ תורחא תווצמ החוד הניא תווצמל הנכהו תווצמל הנכה אלא ןמצע תווצמב תוקסעתה םתוחילשב ארבגה . ..

הרותב העיגי לש םויק (ב) .הרותה תעידי לש םויק (א) :םימויק ינש שי הרות דומלת תוצמבש ל"נו . ..

ךפיהל ראובמ (א"בשרה ישודיחב םיספדנה) א"בטירה ישודיחב ךא . .. הכילה 'יפאש דמלל אב א"בטירהד אבילא ארקה יובר
הניאש תרטופ כ"ג הוצמל הנכה אלא הוצמ . ..

א דומע הכ ףד הכוס ףדה לע ףד
'וכו הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועהו :'מגב .
הנה ,אתיא (ג"ס ו"ס 'יס ח"וא) ע"ושב וכרב וא השודק ,שידק עמשו עמש תאירק ארוקש םדאד - עצמאב וליפא קיספמ
קוספה .

השק וצמב קסועהד 'מגב ןאכ ראובמ ירהד םויקמ רוטפש קר אל הוצמב קסועה יכ :ןאכ א"בטירה ראיבו ,הוצמה ןמ רוטפ ה
עודמו ,הב קסוע אוהש הוצמב לזלזמ אוה תרחא הוצמ ותיישעבש יפל ,תרחא הוצמ םייקל ול רוסאש אלא ,תרחא הוצמ
?וכרב וא השודק ,שידק תיינע ךרוצל קיספהל ךירצ עמש תאירק תוצמב קסועה

ץריתו 'ר ןואגה הזב תונפלו הקיספהל ול רוסא ףאו רוטפ תחא הוצמב קסועהש ןוכנ םנמא :א"טילש ןמנייטש ביל ןרהא
הקדצ תניתנמ רוטפש הדיבא תבשהב קסועה :ןוגכ ,שממ תווצמ יתשב רמאנ הז לכ ךא ,הינש הוצמ םויקל .

המ ידק תונעל הנופו העצמאב קיספמש ,הליפת תוצממ קלח איהש ,עמש תאירק ארוקב ןכ ןיאש ,וכרב וא השודק ,ש
הנפו תחא הוצמ בזעש בשחנ אל ,הליפת תוצמ איהו תחא הוצמ לש םיקלח םלוכו ליאוה ,הליפתה תוצממ קלח םה םגש
תרחא הוצמ םייקל , הוצמב קסועש ףא ןכלו - הוצמ התוא לש רחאה הקלח םויקמ רטפנ אל .ד"כע
(גל 'ע ארגיא ןיספרמ רפס)

ז"טה ד"ויב (ב"ס אמש 'יס) איבמ ןנואל הוצמב קסוע המדמש השירדה ירבד אלש המ םילשהל בייח וניא ןנואש ונייהד ,
.כ"חא ומילשהל ךירצ וניאו הליפתמ רוטפ הוצמב קסוע כ"ומכו ,תונינאב ללפתה ,אימד אלד השירדה לע השקה ז"טהו
א ומכ תוצממ רוטפ קר אבויח רב אוה ירה הוצמב קסוע כ"אשמ ,ללכ אבויח רב וניא ןנוא ירהד םילשהל ךירצו סנו , לבא
השירדה ירבד קידצה ך"שה .וירבדב ש"ע ,

ילואו םהינש םייקל רשפאשכ כ"ג הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסוע םאה ןיגוסב םינושארה תקולחמב יגילפ , ןכו 'סותהד
ע"ושב י"בה קספ ןכו א"בטירה (ח"ס ח"ל 'יס) רוטפ ג"הכ קרד ל"ס . םירוטפ דימתד ל"ס ן"רהו עורז רואה ךא ש"ע
הכוראב םהירבדב . אל וא אבויח רב ירקימ הוצמב קסוע יא ל"נה ז"טהו השירדה יגילפ הזבד ל"י ז"יפלו ק"ודו

תוטישל תא למ אלו לשרתנש לע השמ שנענ עודמ השק ,םהינש םייקל רשפאשכ 'יפא דימת הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועד
'יה ירה ,(דכ ,ד תומש) י"שר איבהש ומכ םירצמל ךרדב ונב .ת"ישה תווצמב םירצמל תכלל הוצמב קסוע זא כ"שמ י"פע ל"יו
רנל ךורעב (א"ע ה"כ הכוס) ש"ע תרכ הב שיש הוצממ רוטפ וניא הוצמב קסועהד 'מגב תוטיש שיד יבגלד ש"א ז"יפלו ,
.ק"ודו ,הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועד רוטפ ןיא תרכ הב שיש הלימ

רוטפ ד הדרט

ד קרפ עמש תאירק תוכלה ם"במר
א הכלה
וטפ םינטקו םידבעו םישנ ןכנחל א ידכ הירחאלו הינפל ןיכרבמו התנועב התורקל םינטקה תא ןידמלמו ,עמש תאירקמ םיר
,תוצמב עמש תאירקמו תוצמה לכמ רוטפ הוצמ רבדל זפחנו דורט ובל היהש ימ , רוטפ הלותב אשנש ןתח ךכיפל
םילותב הל אצמי אל אמש היונפ ותעד ןיאש יפל ,הילע אביש דע עמש ב תאירקמ דע ההש םאו , לעב אלו תבש יאצומ
.לעב אלש יפ לע ףא הב סג ובלו ותעד הררקתנ ירהש ךליאו תבש יאצוממ תורקל בייח
ב הכלה
.הזב אצויכ לכ ןכו ותעד לבלבמש רבד ול ןיאו ליאוה תורקל בייח הוצמב קסועש יפ לע ףא הלועבה תא אשונה לבא
ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 7

א דומע הכ ףד הכוס תכסמ א"בטירה ישודיח
,ךתבשבמ אקפנד הוצמב קסוע ונייהד ןיאושנב קסועשכ ואל 'יפ .ןתחל טרפ ךרדב ךתכלבו ןתחל ארק ךירטציא יכ אלא
םושמ רוטפ אוהש ,עמש תאירק ןמז עיגהו ,וז הוצמ תמחמ דורט אוהד םושמ רזוחש וא ,ןיאושנ תוצמ תושעל ךלוהש
וצמד אדרטב דירטד םהיתש םייקל ול א"או ה הפי

היתעד יבותייל היל יעבימד בייחמ יכהלו הוצמד אדרטב ןיאושנ רחאל דירט אל הנמלאה תא סנוכד אנימאק יכהד קירפו
אלו תוצמה לע ןיריזחמש ךרדכ והיירתב ירודהאל בייחמ אלד הוצמד אדרטב ןכ ןיאש המ ,תוצמ ראשלו עמש תאירק אורקל
אירק ירקימל יצמ אל אתשהד ןויכו היתעד יבותיל בייחמ ךכלה ,הנממ רוטפ עמש ת לוכי וניאש דורט יוהלד ןניעב יתרת
הוצמד אדרט אהתשו םהיתש םייקל .ל"נכ רורבו ןוכנ הזו ,

א דומע הכ ףד הכוס תכסמ יריאמל הריחבה תיב
אה אדריט לכ אלו אדריט םושמ אלא רוטפש ןתחב רמאנ אל בייח יאדו םיב ותניפס העבט וליאש ללכב שיש אדריט אלא
הב רס ך הוצמ ונכראה רבכו הסנכ רבכו ליאוה בייח הנמלאה תא סנוכב לבא הלותבה תא סנוכב אלא רטפנ אל ךכ ךותמו
:ינש קרפ תוכרב תכסמב הזב

ב דומע ט ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
ןתחל טרפ ךרדב ךתכלבו [הוצמב] (הרותב) קסועל טרפ ךתיבב ךתבשב 'מג עמשמ ךרדב ךתכלבו רמאקדמד
תריטפ הוצמד הכילהב לבא תבייחמד אוה ךדיד הכילהב ןויכ איה הוצמ תכילה ומכ הזו הוצמ תבשחמב ובל דורטש המו
אנימא הוה םתהמ יאד םושמ הוצממ רוטפ הוצמב קסועהש םעטמ ותוא טעימ אלו ךרדב ךתכלבומ ןתח טעמל רמול ךרצוהש
:רוטפ הוצמד אדרט דורט אוה [םא] (אקוד) השעמ תעשב אלש 'יפאש ונעימשה ךכיפלו דבלב השעמ תעשב אלא רוטפ וניאש

א דומע הכ ףד הכוס תכסמ עשוהי ינפ
ארמגב .'וכ הוצמב קסועל טרפ ךתיבב ךתבשב ר"תד ילימ ינה אנמ אטישפ תוצמ ראשב שממ הוצמב קסועלד הארנ
.םימש תוכלמ לוע הב תיאד ןויכ ארק ךירטציא ש"ק ןינעל אקודו יאהמ יאה אמלוא יאמד תרחא הוצממ רוטפד אלא
וא ןיתינתמד הוצמ יחולש יאהכ הוצמ תושעל ךלוהש אלא שממ הוצמב קסוע וניאש העשב וליפא ונייה ארק רקיעד
יארק ירת ביתכדמ רוטפ ה"פא הוצמ תושעל דורטש ךתכלבו ךתיבב ךתבשב ךרדב .

הכ ףד הכוס ,ד"ירגה י"ע ורמאנש םירועיש תומישר
ןמ רוטפ הוצמ תבשחמב דורטה (ב .תווצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה (א :םידרפנ םירוטפ ינש םנשי י"שרד אבילא
תווצמה . ם"במרה םרב . . . דחא רוטפ קר איבמ ת[ו]וצמב דורט לש .
.. . אקפנ - תסינכ ןוגכ הדרט ול ןיאש הוצמב קסועל הנימ הנמלא . ירהש ש"קמ רוטפ המצע הסינכה תעשב י"שר יפל
הוצמב קסוע , דבלב קסעה אלו תרטופ הדרט אקודש רבוס אוהש ש"קב בייח ם"במרהל וליאו ,הדרט ילב םג רוטפו .
. . . ן"רה תטישכ רומג רוטפ אוה י"שרל הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסוע לש ןידה יכ רבתסמו תא םייקל רשפאב םג רוטפו ,
תש .ןהי סנואד החודו רוטפ ןיד אלא טלחומ רוטפ תולח הוצמד אדרט לש רוטפה ןיא ,תאז תמועל ,ם"במרל ימ רמולכ ,
ןתושעל א"אשכ תורחא תווצממ רוטפ אוהו סנואל בשחנ הוצמב דורטש לוכי םא לשמל ,ןהיתש תא םייקל ודיבשכ םלוא .
'סותה תטישכ היינשה הוצמב בייח ,ובלמ הדרטה לטבלו עגרהל .'סותכ ם"במרהו ן"רכ י"שרש אופיא אצויו .

אקפנ דוע - הלפת ימולשתל עגונב היהת הנימ . ..

א דומע הכ ףד הכוס ףדה לע ףד
הוצמד אדרט דירט אכה :'מגב - 'וכו תושרד אדריט דירט םתה .

הרואכלו פשה ןמ קר הז תוליבא ינידב הרותה תנווכ םאה השק הרשל דופסל םהרבא אביו כ"שמ םייקתי ךיאו ,ץוחלו ה
.ב"ויכ דועו בלב הז ןיאשכ התוכבלו

בישהו ןורסחה םצע לע םדא ינב ןיב ליגרה רעצ ונשיש :(חכת 'ע ו"ט ךרכ ןורושי ץבוק) ל"צז ךברעיוא ז"שר ןואגה הזב
ו ,םתסנרפל םהל גאדיש ימ 'יהי אלש הז לעו רתוי והוארי אלש הז לע ללחהו אוה הז רעצ כ"פעאו ,םיארונ םה םיעוגעגה
םלועה תא בזועש רעטצמש ותריטפל ךומס רמאש ל"צז א"רגה לש ורעצכ הז וילע םירהזומ ונאש יתימאה רעצהו ,תושר
םלוע הזכ בוזעל לבח ,תיציצ תוצמ םייקל תוטורפב רשפאש יפכ תוליבאה יניד לכ תא םייקל םיביוחמ בורק תמשכ .
ונילע הליטה הרותהש םייח ,םייחה קוש תא בזע םדאהש הז לע אוה דפסההו יכבהו בלב רעצה לבא ,תמה דובכ תוארהל
,חצנ לש םלוע הז המישנו המישנ לכו עגרו עגר לכש ול רסחי התעמש אוה רעצה רקיע םלועה ןמ קלתסה ויבאש םדאו
וידגב תא ערוק אוה ךכ לעו בא דוביכ תוצמ .

הזו לע וניבא םהרבא לש דפסהה היה לע רעטצמש הזכ רעצ .ב"ויכו םירג תובבר הניכשה יפנכ תחת הסינכהש ונמא הרש
אלש הז לע ליגרה רעצה לע אוה י"שר תנווכו ,ש"קמ ודירטמש רעצ וניא הז םלועב ןאכ רבד דוע תונקל לוכי היה ובורקש הז
ש רעצ הז ןיא לבא ,עירפמ םנמא רעצ הזכ ,םאה לש וא באה לש םינפ תראהה תא בוש הארנ .ח"חפדו ד"כע .ךכ לע הווצמ
הכוס כ ה
www.sw
עמ
היל יוה
העשו
הכוסב
אלש
ןמ רוט
ימעט ך
בשב
,'ז לכ ה
'יהיש
השע
'יפא ירה
אלא ,
הכוסב
בת
י"ל ןיש
הוצמה
קסו
הילע א
ת"ל
בייח םא
תוש
רוט
צ"ר
הוצמה ןמ רוט
wdaf.com
הרות משמדכ
תוצמ יפטו
ו העש לכבד
ב כ"אשמ םה
ןיע תיארמ
טפ אמלעב
ךה ךייש אל
יוה םתה א
הכוסא םיכרב
ש השע תוצמ
תוצמ םויק
הכוסב ל הו ,
,תיצצ אלב ד
פ"כע ,ח"קס
תימלמ רוטפ
א"בטי - ודק
ה םייקי םאו
עד רמאנ םא
אימר הקדצ ת
ת"אושל , להו
א ש"צומב ןנו
שקהל שי כ"ש
פש ןויכו ,הוצ
'יס ח"הוצק
הוצמב קסו טפ
תב תורומאה
ראשבמ יפט
ד ג"עאד יפט
המ לטבשכ
םושמ ובייח
רעטצמ לכד
ות כ"א אמ
,חספו ןת ה
במ יכהלד א"
מ םייקל וילע
לכ לע ומכ
לכוא וניאש ת
דגבב ךוליה ל
ס ג"י 'יס א"גמ
הוצמב קסוע
רו ן"במר כ"ש
הוצממ רוטפ
,הפת א לבא
תר תוצמ כ"א
ל השעו םוק
וא היהב תוכ
שמכו) ,'ע 'יס
צמה חכמ או
ב בתכ ןכ אל
ועה
ה תוצמ לכמ
ט הכוסב אכ
ט אתובר אכ
השעת לאו
חל ןל יוה פ"כ
ד ןויכ רוטפ ה
לעב םיכרד
חמ הל ןניפל
גמב ראובמד
ע לטומד אלא
ךרבמ ה"וש
"אוש קר יו ת
לע רוסיא ןיא
מ 'ייע ,ת"אוש
מו ,ואל עה מ"
ואל שמ ןיעכ]
פ אוה הוצמ
תשנ כ"חאו ה
רחאב אצוי ה
ב אלא ת" ןי
כרבד ג"פ ש"
ס ב"מב ןייעו
וה דובעשהד
לו אכיל םיסכ
.(א

ןירוטפ הוצ
ה הל טיקנ
כיא הכוס ןינע
בשב אלא ןנ
כעד ימנ רש
ה"פאד אלא
יכלוה וליפא
ליו 'וכו הוצמ
םידיב ד ומכ
א הכוסל ץוח
השע תו שמו ,
(ץמ וה כ"או
אד השעב רב
שב הוצמה ל
ל היב תיאד
ל אכיל אלימ
ב קסועש ה
הטוש היהש
המייקו דמע
"לל השע ןיב
"ארב 'יעו [ה"
הוצמב דורט
ד כ"עו ,הירט
כנ דובעיש םג
תוחנמ א - נ
8
מ יחולשד ןו
ת יאמא כ"א
עלד יל האר
ניאש השע ת
הכוסל שפאו ,
א ,הוצמב קס
א [א"ע ו"כ]
מב קסועהד
השעב רבוע
ח לוכאל אלש
וצמ לטבמ ם
ח לכאי אלש
בוע וניאד תיצ
לטבמ השוע
םושמ ןיפוכ
ממ הוצמהמ
עשבד שרפ
העשב הצמ
םאו תרחא
ב מ"נ ןיא הו
"ס ו"סר 'יס מ
טד םושמ או
פמל הוצמב
ג הוצמהמ ר
א"יס ם"במרה

ה
ויכד קדקדל
תרכ אכיאד ב
וב א . . . דועו רנ
תוצמ ראשל
ל ץוח ןשיו ה
סוע אוהש וע
ןמקל ןנירט
יל ה :
א
הכוסמ ןירוט
ע הכוסל ץוח
ש ללכ רוסיא
םש ותליכא ל
ש קר ,הצמ ות
צצ אלב תופנ
וניאבו תיצצ
הקדצבד 'וכ
רוטפד ןויכ
נ םא חניתה
ה לכואב ומכ
ה םייקלמ ס
וצממ רוטפד
מ"וח ז"ט ןייע
וה ןנואד אר
קסע אינהמ
רוטפש הטוש
ה לע םירפא
יעה תכר " ן
מ השעת אל
א דומע
.הכוסה שיו
בג לע ףא חס
אצויכו הצמו
ימד אלד ד
תושו לכואש
עדי ע"וכ ואל
פ אמעט יאה
הארנ ןכ ,תי
א דומע הכ ף
טפ הוצמ יח
ח הנישו הלי
א הליכא לע
לוכאל הכוס
תליכא אהיש
נכ 'ד דגבב ך
תושעל הוצמ
.
חמ
ו ןתנ ברל אי
ו הוצמה בוי
[םש הד אלא
המייקלו רוז
סונא ומכ אוה
ד הוצמב קס
השעה ו עו] ,
וטפ הרואכל
יאמ הקדצב
שב ז"יפלו םיס
הנחמ תוהג
םיל ח " ד רעמ
רוטפ םא מ
ע הכ ףד הכו
ה ןמ ןירוטפ ה
ספמו ש"קמ
אפוג חספ ןי
.הכוסד ועו
שכ השע םוק
לד םידיב לט
המד ורודת
שירפד ימעט
ףד הכוס תכס
חולש ןנירמא
יכאד הכוסב
,הזב ג ןיאד
ל ךלוה וניא
ש ללכ השע א
ךלוהבד יכדר
מה וילע לטומ
ד"עלנכ ,ת"א
מ תוא ארתב
יפכא ה"דות
ח חכמ אב ו
ש ןייע םישנב
ךי חל כ"חא
הש אלא שמ
סוע ןינעלד ל
מכ ת"אושב
,ןימולשת לו
ע ב םיסכנ דוב
סכנ דובעש א
גהב ןכ 'קה ר
ללכה סרטנו
הוצמב אה
וס תכסמ עש
הוצמ יחולש
הל ןניפליד ן
ינעל םיחספב
השע תוצמ
קב ארוסיא י
טבמו עשופכ
ןיעכ ובשתמ
ט ךניאו ןיע
אב סמ רגיא
אד אהב ת"כ
ב כ"אשמ הש
גגש ת"כחמ
הכוסב א םאו
אכילד הצמב
מהל ל"ס תי
מ הזכ דגבב
ירקמ אוש קר
ב אבב םירוע
םש [ב"ע ח
,אינע ואלהד
ג"מזהש ע"מ
ירצו אצי אל
ממ רוטפ וניא
,ת ל"י אמשו
ב הילע רבוע
םושמ הלדב
עש אכיאד ם
אכיל אליממ
רבכו ,ם"במר
םלשה דמ וק
ד"סב

ה קסוע

שוהי ינפ
הנשמב
יתעמשב
ב ינתימל
לע רבוע
מנ אכיא
חי כ ונדש
מ הכוסה
תיארמד

ביקע יבר
'קה כעמ
שעת לאו
.ד"כע מב
ב ותליכא
כ"אשמ)
צצ תוצמ
ךלוהשכ
מד טושפ

עש ץבוק
ףד] (חמ
על אתפר
- מ ןינעל
תרחאה
א הוצמב
"ל אכיאו
ע הקדצד
בהב רחמ
ירבוסהל
הוצמהמ
רה תעדב

הדש מח
ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 9
ה קסוע ןנברד הוצמ וא הוצמ קפסב

דק ןמיס ב םייח חרוא יבצ רה ת"וש
ודיל האבש תיאדו הוצממ רוטפ יא הוצמ קפסב קסוע .

הירא תגאש ת"ושב ינתילד םינהכ ינהו 'וכו ןיליפתב םיבייח לכה (ב"ע ג ףד ןיכרע) אינתד אה לע השקה (זל ןמיס) הוצמב והי
םינהכד ,ךופיהל ראובמ (א"ע טי ףד) םיחבזבד םש השקהו .ידדהא יבכעמ אלד ל"מק יבייחל אל ימנ שארד הוצמב אמיא דיד
ךייש אלד ןפואב ירייא ןיכרעב אתיירבהד םש ץריתו ,הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסוע םעטמ שאר לש ןיליפתב םג םירוטפ
הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסוע םעטמ הירטפימל תאטח ל"ייקד הביז וא הדיל קפס לע ףועה תאטח יברקמד ןוגכ היל תחכשמו ,
ידגב שבול הז ןברק בירקמה ןהכ כ"עבו הליבנ התקילמו ןברקב תבייח הניא אמליד קפסב תלכאנ הניאו קפסה לע האב ףועה
מל ךייש אלד שאר לש ןיליפתב בייח מ"מו הציצח םעטמ די לש ןיליפת חינהל לוכי וניאו הנוהכ ןויכ הוצמב קסוע םעטמ הירטפי
בטיה ראובמ ירה .ד"כע ,שאר לש ןיליפתב בייח ןכלו קפסמ ונרטפנ אלו ארמוחל ןנילזא הוצמב קסוע אוה םא אוה קפסד
ארבסמד ,המלוהל השק ותרבס רקיעש המ דבלמד אלפ הזו ,הוצמה ןמ רוטפ וניא הוצמ קפסב קסועש העשבד ,וירבדמ
ןיב קלחל ןיא הרואכל הטושפה ריפש כ"א ,התושעל בייוחמ קפס םעטמ פ"כעד ןויכ הוצמ קפסב קסועל תיאדו הוצמב קסוע
הז דבלמ םג ,תריטפ הוצמד אה תבייחמד אוה ךדיד ךרדב ךתכלבומ (ב"ע אי ףד) תוכרבב ןנישרדד ארקד אטועמ היב ןנירק
אכה יריימד שרפל שיו :ל"זו (ריזחי אל הלטנ םאו ה"ד ב"ע הכ ףד) מ"ב 'סותמ השק תעדמ םש וחינה וליפאד הדיבא קפסב
ןויכו ,םילעבה והוחכשו איה הדיבא אתשהד ריזחי אל לטנ םא ךכלו ,'וכו יריימ תצק םא יכ רמתשמ אלבד הוחכשש המוד
אל תצק רמתשמ אוהש ןויכד אוה ימ לש עדוי אוה םא ההבגה םוש אלב התבשהב בייוחמ היה הדיבא איהש עדוי היה םאש
ה ,םילעבה ושאייתא דיל אובתש דע ,רכש רמוש ףסוי ברלו םנח רמוש יוה הברל קפסמ התרימשב בייוחמ יוה היבגהד אכי
.ל"כע ,םילעבה תיאדו הוצממ ורטופ הוצמ קפסב קסעד 'סותה תטיש תראובמ ירה יוה ףסוי ברלד םירמוא דציכ כ"לאד ,
לו תיאדו הוצממ רטפימ אל הוצמ קפסב םאו הדיבא קפס יוה ןאכ אה ,רכש רמוש אל אוה אינעל אתפיר בתימלמ רטפי א
,רכש רמוש ןידכ וניד אהי המלו ,רכש םוש לבקמ רמוש השענ ריפשו תיאדו הוצממ ורטופ הוצמ קפסד עמשמ יאדו אלא
יאדו רכש .

ןינעלו ל"זו אל וא הקדצל די שי יא ןל יעביאד אה יבג (אדח ה"ד א"ע ז ףד) םירדנב ן"רה כ"שמ םידקא ותהימת ריסהל ידכו
הקדצד ןייעבד ויתוכלהב ל"ז ן"במרה כ"כו וקיתב וקלסד ןויכ ארמוחל ןנילזאד ימנ ל"ז א"בשרה בתכ הקדצו האפבו 'וכו הכלה
יאדו אלא ד"הסב םש קיסמו ן"רה םהילע קלחד םש ןייע 'וכו ארמוחל ארוסיאד וקית לכד ימנ ל"מייקו 'וכו אידהב אטישפא אל
יאד אקיפס ירקימ אל םיינע ןוממד אקפס .כ"ע אלוקלו אנוממד אקיפס אלא ארוס

וא עבתנל אלוקל אנוממ קפס ל"מייקד אמלעד ןוממ קפסכ ןודינ םיינע ןוממ קפס םא היונש איה תקולחמבד םהירבדמ םרומה
רמול רשפא יאדוד ,ל"נה 'סות ירבדמ הריתס ןאכ ןיאו א"גאשה ירבד םיבשוימ ז"יפלו .ארמוחלו ארוסיא קפס הוהד ןנירמא
ב קסועד תעדכו הוצמב קסוע וניא אמליד שוחל ארמוחל ןנילזא אקיפסמד ודיל האבש תרחא הוצממ רוטפ וניא הוצמ קפס
יאדו ,אל וא אינעל אתפיר בתימלמ רוטפ אוה םא ןינד ונאד הדיבא קפסב (מ"ב 'סותה ירבדב) ןאכ כ"אשמ ,ל"נה א"גאשה
ןוממ קפסבד ל"נה םירדנב ן"רה תטישכ ירבס 'סותהד רמול רשפא בתימלמ רוטפ קפס דצמד ןויכמ אלוקל ןנילזא םיינע
.ל"נכו ףסוי ברל רכש רמוש השענד 'סותה ובתכ ריפש אינעל אתפיר

שילאקמ ןואגהל הניב ירמא רפסב יתאצמ כ"חא (גי ןמיס ח"וא) הוצממ רוטפ הוצמ קפסב קסוע םא וז הכודמ לע דמעש
אתיירואד אקיפס יא וליפאד קיסמו ,ודיל האבש תיאדו יאדו ידימ איצומ קפס ןיאד ל"י מ"מ הרותה ןמ ארמוחל , םנמא
ימד רכש רמושכ הדיבא רמושד ףסוי ברכ םיקסופה תמיתסמ - אלו ,אינעל אתפיר בתימל יעב אלד האנה איההב
םנח רמוש יוה קפסב לבא לארשי תדיבא יאדוב אקודד רמאיש ימ טימתשא - 'ילע אימר הוצמה קפסמד ןויכמד עמשמ
וטפ אליממ אנמחר הידבעשדמ רכש רמוש יוהד ףסוי ברד אמעטד אנירחא אנשילמ תצק עמשמ ןכו ,הוצמה ןמ ר כ"עב ,
היה כ"א הדיבא קפסב רכש רמוש יוה אל ןושאר םעטלד ד"ס יאו ,אנידל מ"נ אכילד עמשמ הדיבא רמושד ימעט ירת ךנה ןיבו
כ"עב אנמחר ודבעש הדיבא קפסב םג ירמאד אכיאלד ,םימעטה ןיב מ"נ אמעטלד עמשמ אלא ,הדיבא קפסב ףא ובייחל
.ד"תכע ,תיאדו הוצמכ הוצמ קפסב ורטופ ימנ הוצמב קסועד

אכילד תועמשמ םוש האור יניא ד"נעל ,ינשיל ירת ינה ןיב אנידל מ"נ אכילד תועמשמ שיד כ"שמד ,וירבד לע הומתל שיו
םהיניב אנידל מ"נ ד"פ) ןוממ יקזנ תוכלה חמש רוא רפסב ןיועיו , ןיקזנב בייחתמ יא הדיבא רמושב קפתסנש (ד"ה ףוס
,אוה סונא ירהד ירטפימ יאדו םילעבד ,םירחאל קיזת הדיבאהש רמוש יוהד אמק אנשיללד ינשיל ירת ינהב אילתד קיסמו
אנמחרד םושמ רכש רמוש יוהד ד"מלו ,הדבאה יקזנב בייחד אמלעד רכש רמושכ וניד ,האנה איההב םושמ רכש
יא כ"עב הידבעש 'וכו הדיבאה לעב תבוטל קר אוה הרות ודבעשד המד ,הדיבאה יקזנ לע בייח ונ היל אטישפד ירה .כ"ע ,
.ינשיל ירת ינה ןיב אנידל מ"נ ןיאד תועמשמ ןאכ ןיאד כ"עב הידבעשד אמעטלד הניב ירמא לעבל היל אטישפד המ םג
דוסי רסוחמ הז םג ,הדבא קפס לע םג בייח חתי כ"עב ודבעשש ליבשב יכד , הרות ירוסיא לכמ אנש יאמו ,קפסב ףא ביי
.קפסה לע הרות הרבד אלד יאדוה לע אלא בייחתמ אלד ם"במרה תטישד

חמש רואה ירבדב םג יל הומת הז ןיעמו תבוטל אלא ודבעש אלד הדבאה יקזנ לע רוטפ כ"עב הידבעשד אמעטלד רמואש ,
הדבאה לעב - מו ארקד אמעט ןנישרד אלד ל"יק ןנא אהד ינהמתו לכ ןידמ וב קולחת אל בוש הרותה פ"ע רמוש השענד ןויכ
ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 10
הדיבאה יקזנב בייח הדיבא רמושד ול אטישפד (זנ ףד) ק"ב עשוהי ינפה ירבדמ עמשמ ןכו ,ןודקפה יקזנב םיבייחד םירמושה
הנהנד םושמ רכש רמוש יוהד אמק אנשיללד אסיג ךדיאל רמול שי םירמושה ןיב קלחל הצרנ םאו .םירחאל הקיזה םא הטורפ
לע לבקמ םילעבהמ ןודקפה לבקמה רמושה הזו םתרימשב םיבייח םילעבהד םושמ ,ןודקפה יקזנב בייחד רמול שי ףסוי ברד
לכל םילעבה םוקמב סנכנ אוהש םילעבה תחת ןיסנכנ העברא אתיירבה ןושל קייד ןכו ,םיבייח םילעבהש םיבויחה לכ ומצע
ילעבהש הדיבא רמוש לבא ,םיבייח םילעבהש המ בייחתנ אל רמושהש רמול ןכתי ,ןודקפה יקזנ לע םיבייח םניא םמצע ם
.אל וא בייחתהל הצור םא ןניחגשמ אל ,כ"עב הידבעש אנמחרד אנשיל יאהל לבא ,םיבייח םניא םמצע םילעבהש בויחב

תיאדו הוצממ רטפימ יא הוצמ קפסב קסועב הריקחה רקיעל רזוח יננהו "ב 'סותמ היאר איבהל שי הרואכל . ב"ע הכ ףד) מ
רמתשמ אלבד ,והוחכשש המוד תעדמ םש וחינה וליפאד הדבא קפסב אכה יריימד שרפל שיו :ל"זו (ריזחי אל הלטנ םאו ה"ד
היה הדיבא איהש עדוי היה םאש ןויכו ,םילעבה והוחכשו איה הדיבא אתשהד ריזחי אל לטנ םא ךכלו ,'וכו יריימ תצק םא יכ
א ההבגה םוש אלב התבשהב בייוחמ ,םילעבה ושאייתא אל תצק רמתשמ אוהש ןויכד אוה ימ לש עדוי אוה ם היבגהד אכיה
םילעבה דיל אובתש דע ,רכש רמוש ףסוי ברלו םנח רמוש יוה הברל קפסמ התרימשב בייוחמ יוה .ל"כע תראובמ ירה
כש רמוש יוה ףסוי ברלד םירמוא דציכ כ"לאד ,תיאדו תוצממ ורטופ הוצמ קפסב קסעד 'סותה תטיש ר קפס יוה ןאכ אה ,
וניד אהי המלו ,רכש םוש לבקמ אל אה אינעל אתפר בתימלמ רטפי אלו תיאדו הוצממ רטפימ אל הוצמ קפסב םאו הדיבא
.יאדו רכש רמוש השענ ריפשו תיאדו הוצממ ורטופ הוצמ קפסד עמשמ יאדו אלא .ש"ש ןידכ

תוביתנה לע ריעהל שי וללה 'סותה ירבדמו (ג ק"ס אצר ןמיס) ש אלא אינעל אתפר בתימלמ רוטפ וניאד םש הלעה
קסעב סנכנ ונוצרמ ומצע אוה אלא בייחתנ אל הלחתמש הוצמב קסועב לבא ,ארקיעמ הב בייחתנש הוצמב קסועשכ
אוה הוצמב קסוע אתשהד יפ לע ףא ,תרחא הוצממ ז"יע רטפימ אל בוש וז הוצמ לוטי אל הלחתכל ןנירמאד ןאכ כ"או ,
של ריזחי אל לטנ םאו .רכש רמוש ןיד ול שי המלו הוצממ רטפימ אלד רמול ל"וה תוביתנה תטי

אצומה ביוחמו שממ הדיבאל הכפהנ ירה לטנו רבעש ירחא לבא לוטי אל הלחתכלש ףאד ,ירבד לע גישה דחא םכחו
הוצמב קסועכ י"רד הטורפ ןידמ רוטפ ךכ םושמו ,הדיבא יאדו ןידמ הב לפטל ירמוא 'סותהש המד שרפל הצורו . אכיה ם
לע דמוע אוהש ןמז לכו ,רבדה תא אצמש םוקמב דמוע ןיידעו היבגהש אוה שוריפהד ,קפסמ התרימשב ביוחמ יוה היבגהד
יאדו השענ זא ומוקממ ךליש ירחא קרו תיאדו הוצממ רוטפ וניא (רועינו חוטש ןמזב) ינע ול ןמדזי םאו הדבא קפס יוה ומוקמ
.כ"ע ,אינעל אתפיר בתימלמ רוטפל הדבא

תאיצמ םוקממ ךלוהש העשמ קרו הדבא קפס יוה ומוקממ זז אלש דעד רבדב קוליח שיש הארנ וירבד תויחטשמ הנה
תיאדו הדיבא תישענ הדיבאה וניא קפסד חיננ םאו ומוקממ ךלהש םדוק והז רכש רמוש קפס יוהד םירמוא 'סותהש המ ןכלו .
לד םושמ ללכ רכש רמוש היהי אלד נ"הא ,תיאדו הוצמ רטופ אצמש המ איבמשכ קרו ,אינעל אתפיר בתימלמ רטפימ א
,אינעל אתפיר בתימל רטפימו ש"ש השענ זא ותושרל ינפמ ש"ש אוה ט"המד ל"יד יתבשח ירבד יתבתכשכ ינא םגו
ש"ש השענ היבגהש העשמ ףכיתד עמשמ 'סותה ןושלש ינפמ ,היתחלשו התיה יתא .תיאדו הדיבא תישענ כ"חאש
ומוקממ זזש םרטב וליפא אתפיר בתימלמ רוטפ אהיו שממ הדבא היהתו ותיבל האיבהל תנמ לע היבגמש ןויכמ לבא ,
ותהבגה תלחתד ,יאדו רכש רמוש אהי אל יאמא ,ףסוי ברד הטורפ הנהיו רכש ול אהיש מ"ע איה ותהבגה ירה כ"א ,אינעל
,ףוסבל אלא תוריכשל ןיא אהד ףוסב ורכש לבקמ רכש רמוש לכו רכש חיוריש ןפואב איה תעשב םגד רמאנ אל יאמא כ"או
,הרותה תושרב אלש איה ותליטנו יאדו הדיבא הז ןיאד אילג אימש יפלכ םאד ןודל שי תמאב לבא ,יאדו ש"ש השענ ותהבגה
ביוחמ וניאש ימ לבא ,הרותה בויח פ"ע הלטונש הז אוה הדיבא רמוש רדגד ןודל שי פ"כעו ,ןלזג ןיד ול שיד רשפא ירה
צע אוהש אלא הלחתב אל והז רועינו חוטישב ביוחמ אוהש יפ לע ףא הדיבא בישמ וניא הז ,םילעבהמ הדובא היהתש םרוג ומ
.וריבח ןוממ קיזמו לזג ללכל אובי אלש םעטמ אלא הדיבא תבשה תוצמ םעטמ

בל ןמיס ב קלח םירועש ץבוק
חכומ הארנ ,ןנברד הוצמב קסועב הנהו ,תיאדו הוצממ רוטפ וניא הוצמ קפסב קסועהד בתכ ז"ל 'יס הירא תגאשב
אתיירואד הוצממ רוטפד ,יתכוד המכב ,הוצמד תבשב אלו תבייחימד אוה ךדיד תבשב ךתבשבד ארקמ ןניפלי אהד , קסועהו
רד הוצמב ךדיד תבש ירקימ אל כ"ג ,ןנב ,רמועה םדוק רוצקל רתומד ,הוצמ לש ריצקל טרפ ,םכריצק תישאר רמוע יבג ומכ ,
םכריצק ירקימ אלד ,רוצקל רתומ כ"ג ןנברד הוצמ ךרוצלו - ב"ע תוחנמ - וא הוצמ תדועסב לכא םא ,הרומו ררוס ןב ןינעל ןכו
מ"וס ןב השענ וניא ,ןנברד רוסיא וליפא ,רוסיא - 'ע ןירדהנס - ,ךדיד תבש ירקימ אל ,הוצמ קפסב קסועב םג ,ל"י ז"יפלו
ןנברד הוצממ אתיירואד קפס ערג אלו , ,תבשב ה"רל הב תאצל רתומ ןנברדמ תבייחה תילטד ,תיציצ ןינעל וניצמ והימ
תבשב הב תאצל רוסא ,אתיירואד קפסמ תבייחד םותס היצחו חותפ היצח תילטו ,דגבה ךרוצ ירקימד , מאבו לש ומעט ת
קפסמ תיציצב תבייחד ןויכ ,דגבה ךרוצ יוה אל המל ,ע"צ ז"ד ףא ,והניתחמ אתחמ אדחב והלוכ ואלד ,רמול רשפא דוע ,
,םכריצק ירקימ אלד ,ןנברד הוצמ םג ןניטעממ םכריצקמד לש אוהש ינפמ טועימה ןיא ,הוצמ לש ריצק רוצקל רתומד אהו
הוצמ כ"עו ,םכריצק וניאש ינפמ אלא ,הוצמ ,וניא םכריצק ללכב םג מ"מ אתיירואדמ הוצמ לש ריצק וניאד ףא ,ןנברד
אל ,ךדיד תבש וניא וליפא ,הוצמ לש וניא םא לבא ,הוצמ לש תבש אוה םא יולת ןידהש רשפא ,ךתבשב ןינעל לבא
רטפימ אלד ,והמ םיבעב ודריש ןיטח ,ל"וחל טרפ םכצראמ ביתכד ,םחלה יתש יבג 'מגב איעביא הז תמגודו , םגו םכצראמ יוה
,ל"וח אל ,אתיירואד הוצממ רוטפ וניא הוצמ קפסב קסועה ןכו ,אתיירואד הוצממ רטפימ אל ןנברד הוצמב קסועה ז"יפלו
תיאדו הוצממ רוטפ וניא הוצמ קפסב קסועה ןכו .

הכוס כ ה
www.sw
,ןנבר
לבא
לע
קפסמ .[
םיבייח
ףוסד
ודובכ
אינעל א
רמ
ותבש
דע
ת
הוצמה ןמ רוט
wdaf.com
תבייחה רדמ
ןיכרבמ ןי , א
ע וניוטצנש ומ
מ תבייחה ת
ח יא ,הבויח
ןויכ מ"מ ,ה
וניאו ןק יפל
אתפיר בתימ
מוש רבסד ף
שהב דיבע א
ע התרימשב
וכלהב קספש
הוצמב קסו טפ
ה תילטב ןיא
א אתיירואד
מכד ה"כ 'יס
ילטב תבשב
ב םמצע תא
רותה בויח ו
קז ןיד ןינעל
מלמ רוטפ וז
ףסוי ברלד ת
אק הוצמ מ"
בייחתנ הדיב
ש ם"במרה ל
ועה
אצויד בג לע
ד הוצמ קפס
הירא תגאש
ב תאצל ןינע
א וסינכה םמ
וילע אכילד
ירוענ רחש
הבשהב םא
תוטישפב רמ
"מ ,בישהל ה
באה תא היב
לע (ב"ע ל ףד

ףא ,אתיירו
לע םוקמ ל
ב בתכ םמע
על ה"הד ,הא
מצעב םהש א
יהנד אמליד
ימיב יתקפת
,הב בייחתנ
מא טנאלס ל
הרותה בויח
בגמ אוהשכש
ד אעיצמ אב
.ד"תכע
11
אד קפסמ ת
כמ ,ןנברד ה
לקהל ת טו ,
ארנ הז םעט

אלא וז הוצמ
הוצמה , ד וא
הכוסה .
תסנ ,הוצממ
נ השיכה םאד
אומש יבר ל
וילע אכילד
רכש רמוש ש ,
ב) ףסוי יקומ
ע ,ח"עב ואלד
תיציצב תביי
הוצמ לע ןיכר
וכרב קפסד
ןייע ,םש טלו
יעה תכר " ן
יתירח .
מ והיילע איימ
תושעל בויח
ה ןמ רוטפו
מ רוטפ היילע
ד (ב"ע ל ףד
לודגה ןואגה
ובכ ד יהנ ,וד
ש השענ וז ה
מנב אבוהש ן
ד םירבדב ףא
חה תילטב
רבמד ג"עא
ד ףא ,אתיירו
ונוצו רמאל ך
םיל ח " ד רעמ
וילע
גק ן
א הוצממ רו
מר אלד הוצ
ח םהילע ןיא
הוצמב קסוע
ע אימר אלד
ד) מ"בב ןנירמ
.א ה ר"ומדאו
יפל וניאו ןק
האנה םעטמ
ן"רה תיישוק
א בייחתנ הש
תבשב ןיאצ
אד ,ם"במרה
ואד קפס לע
ךיישו ,קפסה
ללכה סרטנו
ע לטומ וניא
מיס ב םייח
וטפ יא הוצמ
צמ יחולש ינ
א הרותה ןיד
ע ללכב אוה
ד הוצמב קס
הדיבא מאו
אל וא ףסוי ב
קזב ףא ימד
מו אינעל את
ץרית הזבו
שיכהד (ג"יה
וי ןיאד ע"וש
ה תטישכ והז
ע ןיכרבמד ןי
ה לע וניוטצנ
םלשה דמ וק
ם וצמ אש ה
חרוא יבצ ר
מ בויחל ומצע
הב הלאשה
ד דצמו ליאוה
דיבע אק ה
סוע יא הז רב
תבשהב ביי
ברל רכש רמ
רכש רמושכ
תפיר בתימל
.םילעב דיל ה
א"יפ) הדיב
ד"סב
] שב ש"מ
זד הארנ
ירבוסהל
ןכ יאדוה

הדש מח

ה מ םייק

רה ת"וש
ע סינכמ

רבד לע
ה הכוסב
וצמ ףוס

בדב הנה
יח וניאש
ושכ ונידו
כ הדיבא
מ רוטפו
הריזחיש
באו הליזג

ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 12
טפשמה תוביתנה ירבדמ הז לע ריעהל יתרמא ינאו ףד) מ"ב ארמגב ןנירמאד אה לע םש השקמד (ז ק"עס בע ןמיס מ"וח)
ל יאמא ,םנח רמושכ וניד ויתרמג רמואש ןמוא ןכו םנח רמוש יוה ןוכשמל ךירצ הולמב (ב"ע בפ יעב אלד רכש רמושכ בשחיי א
.רועינו חוטש תעשב אינעל אתפיר בתימל זא אנמחר תוצמ חרכה י"פע רועינו חוטשב בייוחמד יכיה אקודד םש ץרתמו
ומצע תא סינכה ומצעב אוהש אלא הרותה בויחמ חמצנ אל רועינו חוטש בויחהד יכיה כ"אשמ ףסוי ברד הטורפמ רוטפ
וי ברד הטורפמ רטפימ אל הבויחב וילע ןיא הרותה ןיד דצמד ודובכ יפל וניאו ןקזב ןדיד ןודינב םג ז"יפל כ"א .כ"ע ,ףס
אינעל אתפיר בתימלמ רוטפ וניאד רמול שי ,חרכומ וניאש ףא המייקל הצור ומצעב אוהש אלא הדיבא תבשה תוצמ .

הברה ןודל שי אפוג תוביתנה תרבסבד הארנ םנמא , מ"ב 'סותמד (ב"ע הכ ףד) רואכל עמשמ היתווכ אלד ה םש ושריפד ,
אל לטנ םא ןכלו ,הדיבא קפסב ירייא ריזחי אל לטנ םאו לוטי אל הליחתכל חונה קפס לכ ןנירמאד אהב 'וכו לטנ םאו ה"הב
,כ"ע ,רכש רמוש השענ ףסוי ברלו םנח רמוש יוה הברלד דוע ובתכו ,קפסמ הרימשב בייחתנ היבגהשמד ריזחי ראובמ ירה
הוצמב קסועד םהירבדמ התושעל אנמחר תריזגמ הליחתמ חרכומ היה אלש רבדב קסוע םא וליפא הוצמה ןמ רוטפ
תוביתנה תעדכ אלד תרחא הוצממ ותרטופ הב קסועש העשב מ"מ ,ונוצרמ הבויחב ומצע תא סינכה אוהש אלא ל"נה
(יכה עמשמ אל םנושל תמיתסמד ,ב"ע הנ ףד ק"בב י"רד אבילא ארתב אנשילל הז ובתכד רמול קחודו) ןודינמ אוה ח"וקו
כ"שכמ אינעל אתפיר בתימלמ רוטפד םעטמ רכש רמוש השענ הלטנו רבעשכ מ"מו הלטיל ול רוסא הליחתכל אכה אהד ,ןדיד
חיננ םא ףאו) רמול השק הרואכל ארבסה דצמ מ"מ לבא ,הבישהל הליחתמ ארוסיא אכילד םיקסופהל ,ודובכ יפל וניאו ןקזב
םעטמד (ףסוי ברד הטורפמ רוטפד היבגהשכ ףכיתו ,רכש רמושל הז ליבשב בשחיש אינעל אתפיר בתימל רוטפ אוהש האנה
.םילעב דיל הריזחיש דע הרימשב בייחתי

,םבישת בשה רמאנש בותכה תריזג דצמ עבונ ותרימש בויח רקיעד אמלעד הדיבא רמוש ןיב אבוט קלחל שי ד"נעלו
מא ריפש ,הקדצ בויחמ רטפנש וז הרימשמ הנהנד ןויכמו ןיאד ודובכ יפל וניאו ןקזב כ"אשמ ,רכש רמוש השענד וב ןניר
המל כ"א ,הרימשב ובייחל וילע ןניתא אק האנה םעטמ קרו ,הבישהל ונוצרמ בדנתה אוהש אלא הרותה דצמ בויח וילע
חתיש וחרכ לעב ףסכ םדאל ול ןיכזמ יכו ,וז האנה ליבשב התרימשב בייחתהל הצור וניאש הליחתב תונתהל לכוי אל ביי
ינהמ אלד רמושל םינתונש ףסכ לכמ אינעל אתפיר בתימל רוטפד וז האנה אפידע אל יאדו ,ונוצרמ אלש הרימשב
ונוצרמ אלש הרימשב ובייחל ,םלשלמו העובשמ ןירוטפ תויהל רכושהו רכש אשונ הנתמ (א"ע דצ ףד) מ"בב ןנתדכו
ע לכבד עמשמ (א"יפ) הדיבאו הליזג תוכלהב ם"במרה ןושל תמיתסמו אתעד יוליג היל ינהמ אלו היבגה םא הבשהב בייח ןינ
.ע"צו ,ללכ

תועד ןיאש וצמב קסועה לש רוטפ הוצמה ןמ רוטפ ה

ב דומע הכ ףד הכוס תכסמ י"שר
הלפתה ןמ ןירוטפ - הנווכ איעבד .
ןיליפתה ןמו - תולקו תורכש אחיכשד םושמ שאר .
עמש תירקב ןיבייחו - ןושאר קוספ אורקל ידכ הנטק העש ןתעד בשייל םילוכיו ,ןושאר קוספ אלא וניא התנווכ תוצמד .

א דומע וכ ףד הכוס תכסמ י"שר
רוטפ ןתח ורמא אליש 'ר םושמ - ,ןיבייח הפוח ינב ראשו ,דירטד ,עמש תאירקמ ינהל והל תילו הוצמב קסועה יאנת
הוצמה ןמ רוטפ .

א דומע וכ ףד הכוס תכסמ תופסות
עמש תאירקמ רוטפ ןתח - הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה יאנת ינהל והל תיל ןיבייח הפוח ינב ראשו דירטד שריפדכ
ק"תמ רתוי רטופ ןתחבד עמשמו הכוסב ןתח בייחתי כ"א והל תיל יאד אישקו 'טנוקב ךכל לוכי ןיא ןתח רבסקד הארנ
ידומ ינירחא והלוכבו יאק הידוחל עמש תאירקאו ןיוכל ןילוכי הפוח ינב ראש לבא ןושאר קוספב 'יפא ללכ ותעד ןיוכל
ק"תל .

ר א " ה ב דומע הכ ףד הכוס תכסמ
ןיאו אדחימ ועבד םושמ העבש לכ הכוסה ןמ ןירוטפ הפוחה ינב לכו ןיניבשושהו ןתח בר רמא אדבז רב אבא יבר רמאו
.הדועס םוקמב אלא החמש ןיאו הפוחב אלא החמש יריטפו ורודת ןיעכ ובשתד אמעט םושמ .
ןנברדמ איהש .הליפתה ןמ ןירוטפ הפוח ינב לכו ןיניבשושהו ןתח ןנבר ונת .
רתוי ןהב רהזיל ךירצש ינפמ ,ןיליפתה ןמו .
ןיאושנ תעשמד ,הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסוע םושמ יריטפ אלו .איה אתיירואדמד םושמ .עמש תאירקב ןיבייחו
ותוצמ תישענ .
.הוצמ התואמ ולטבתי הכוסב בשיל ובכעתי םאש ןינע היהיש אוהו .הלילב ןיב םויב ןיב ןירוטפ הוצמ רבדל יכלוהו


ד"סב הוצמב קסועה הוצמה ןמ רוטפ הכוס כ ה
www.swdaf.com 13

ב דומע הכ ףד הכוס תכסמ א"בטירה ישודיח
.עמש תאירקב םיבייחו ןיליפתה ןמו הלפתה ןמ ןירוטפ הפוח ינב לכו ןיניבשושה לכו ןתח ןנבר ונת ל"ז י"שריפ ל"ס אלד
וצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה הנוכ ינב ואלו הנוכ ועבד םושמ ןיליפתו הלפתמ ןירוטפד אהו ,עמש תאירקב ןיבייח ךכיפלו ה
לכב בייח יכה וליפאו הנוכ רב ואלד לבא אהו אמית יכו ,הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועד רבס אביקע ןב היננח לבא ,והנינ
אש רוטפ ןיליפתו הלפתב ימנ םתהד ל"יו ,היתעד יבותיל היל יעביאד תוצמה ,הנוכ ןב וני נ"לו , רבס אנת יאהד ןוכנהו
יבייחימ אלו ןהיתש ןמייקל רשפא אלו אבוט הנוכ יעבד ןיליפתו הלפתמ ןירוטפ ךכיפלו הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועהד
ןהיתש ןמייקל רשפאו ןושאר קוספ אלא הנוכ יעב אלד םיבייח עמש תאירקב לבא ,הוצמב ידירטד ןויכ והייתעד יבותיל ,
] (י"שרו) אליש יברו [ םתה עמש תאירקמ רוטפ ןתח ונינשש יפ לע ףאו ,ינווכל יצמ אל עמש תאירקב ףא ןתחד רבס
,עמש תאירקמ ותבכעמ הפוח תחמש ןיאש ןנבר ירבסק העבש לכ הליעב רתבל אכה לבא ,הליעבד אדריט םושמ
ןנברכ אתכלהו , איה אתכלה ואל י"שריפל וליאד ,ל"ז ף"ירה האיבה ךכיפלו רמאש המו , אביקע ןב היננח יברד אתיירבב ו
וזירכהש יפל אלא אהב גילפד אנת אכיל יאדוד ,הילע יגילפ יאנת ךדיאו היל הדומד אוה היננח יברד ארמימל ואל ג"היר ירבד
.ןכ ורמא םימש תכאלמב םיקסועה לכ רוטפל הב

א דומע בי ףד הכוס תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.הלפתה ןמ ןירוטפ הפוח ינב לכו ןיניבשושה לכו ןתח :הנווכ איעבד םושמ
.ןיליפתה ןמו קו תורכש אחיכשד םושמ :שאר תול
.עמש תאירקב ןיבייחו :דחא קוספ ידכ הנטק העש ןתעד בשייל ןילוכיו ןושאר קוספ אלא וניא ותנוכ תוצמד םושמ
םושמ .ש"קמ רוטפ ןתח ורמא אליש 'ר ןיבייח הפוח ינב ראשו דירטד וטפ הוצמב קסועה יאנת ינהל והל תילו ןמ ר
הוצמה אנביתכדכ והנינ הנווכ ינב ואלו הנווכ יעבד םושמ ןיליפתה ןמו הלפתה ןמ ןירוטפד יאהו ל"ז י"שר תטיש איה וז יכו
היתעד יבותיל היל יעביאד םושמ הרותב תורומאה תוצמה לכב בייח ה"פאו אוה הנווכ רב ואלד לבא אהו אמית ל"י
ןיליפתבו הלפתב רוטפ ימנ לבאד רשפאד ז ןיאו יל רווחמ ה יכה ואל אה אמלא ראפ ןהב רמאנש ןיליפתה ןמ ץוח 'ירמאדמ
היבויחל ןל תיא ימנ הלפתבו בייחימ הוצמב קסועד היל אריבס [אלד] יהנד ל"ז י"שר תעד לע רמולו קוחדל יל רשפא לבא
תושרד לבאב לבא היתעד יבותיל הילע 'ירמחמ אל אוה הוצמ תדרטד ןויכ יכה וליפא הוצמה ןמ רוטפ אוה אדירג א
ןנירמחמ אריהנ אלו אכילד ש"קבד היל אריבס והימ הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה אנת יאהל היל תיאד הארנ ךכיפל
והדיד החמשמ ידימ היב רסחימ אלו ללכ אחריט הליעב רחאל דירטד ש"קמ וליפא רוטפ ןתח לעב אלש לכד יהנ יכה םושמו
בייח ליעבו ןיאושנ רתב הפוח ינבו ןתחד נ"א ןה ןירעטצמד םושמ הכוסמ יריטפד יאהו הוצמב ןיקסוע ורקימ אל ה לכ
תורכש אכיאד ןיליפתו הלפתה ןמ ץוח תוצמה ראש לכב ןיבייח ה"שמו 'ז לכ ןתח ידהב ודח אלד אכיה היה הזש הארנו
:איה אתכלהכ אלד ל"ז י"שר ירבדל וליאש תוכלהב האיבהש ל"ז יספלא ברה תעד

א דומע וכ ףד הכוס תכסמ עשוהי ינפ
י"שריפב .ל"כע 'וכ יאנת ךנהל והל תילו 'וכ םתה ורמא אליש 'ר םושמ ה"דב ושוריפ לע ושקה תופסותבו א"שרהמב ןייעו
ו ונלש תואחסונ יפלד ,י"שר ןושלב תואחסונ יפוליחב יולת הז רבדש המ י"שר תנווכב םיחרכומ ל"ז א"שרהמ ירבד יאד
יאק ימנ אמק אנתא יאנת ךנהל והל תילד בתכש אליש 'רדב י"שר הל שרפמ ךכל ךכ לכ היל אקיספ אל ק"תלד םושמ אלא
ןמ רוטפ הוצמב קסוע יאנת ךנהל והל תילד י"שר ןושל רקיעבו .תופסותה ובתכש ומכ ק"תל עמשנ אליש 'רדמו ,ל"ס יכה כ"עד
מה :ש"ע [הנשמב ה"ד ב"ע ז"י] ותמש ימ פ"רבו ['ינתמב ה"ד א"ע ז"ט] ארוק היה קרפב תוכרב ישודיחב יתבתכ רבכ הוצ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->