You are on page 1of 238

iSTANBUL 0NiVERSiTESi EDEBiYAT FAKOLTESi YAYINLARl No: 1344

KLASiK DiLLER BOLOMO YA YlNLARl No. 15


Prof. Dr .. Zafe1"
Edebiyat Fakiiltesi Matbaas1
1 9 6 8
DOZELTME

Dogru Sahife
Et cr-t:f3cx/..i\ov E.rrt:f3oui\wov, 47 XL Str. 8
TrC:TrOl fj-l<Y)Va! 1TE-1TO l fj-KEVCX l
50 Xll. str. 1
-oai -6riv 52 Cetvel 1 str. 6
altma altmda 53 str. 13
<;ocugun <;ogunun 53 B str. 1
yapt1gma yaphgm1 57 XIV B. str. 8
kanidirler zannediyorlar
CXll<lCX CXlTlO:
66. KELiMELER str. 2
aXECTTCXl aXrn8cx1
67 XVIII, str. 16
ONS z
Bugiin arhk bir tabir ile !'olii,,
addolunan Eski Yunanca, Avrupa ve dolay1sile modern diin-
ya dillerine oldugu bitmez tiikenmez kelime ve
mefhum hazinesile, diinya kiiltiir ve medeniyetinin yarahc1
kuvvetlerinden birisidir ve bu fonksiyonu ile hala tarihl ro-
liinii oynamaga devam etmektedir.
Fakiiltemizin bu bak1mdan ehemmiyeti gayet a<;1k bu-
lunan Klasik Filoloji b6liimii 6greecilerinin ihtiya<;lanm kar-
iizere bundan yirmi sene evvel yaymlam1;? oldugum
1 Eski Yunancada ilk Ad1mlarnn bu ikinci bask1sm1 takdim
ederken eski Grek<;e ile bugiinkii modern Yunanca arasm-
daki miinasebetlere bir nebze dokunmak ihtiyacim duymak-
tay1m. Harflerin aymhg1 bir tarafa birakilacak olursa, ne te-
laffuz, ne ciimle yap1s1 ve hatta ne de gramer bak1mmdan
eski Grek<;e ile modern Yunancanm hemen hemen hic;bir
benzerligi yoktur. Modern Yunancanm, eski Grekc;enin za-
manla tekamiil oldugu mahiyetinde arada s1rada
vanlan hiikiimler Phil-Hellen tezahiirlerin-
den ibarettir. Bu iki dil arasmdaki yakmhk ancak Hind-Av-
rupa dil gurubuna dahil bulunan ingilizce, Almanca, Fran ...
s1zca v.s. gibi <;lillerin eski Grek<;e ile arzettikleri yakm-
hk kadard1r.
Modern Yunanca ile eski Grek<;e arasmdaki derin
fark1 bu k1saca belirttikten sonra, eserde Tiirk<;enin
bak1mmdan gii<;liikleri izah i<;in,
-IV
bizim dilimizle eski Grek<;e arasmdaki biiyiik biinye far-
km1 da belirtmek gcrekiro Ogrendnin yapacag1
da terciime edilmek iizere verilen Tiirk<;e Giimlelerin bizim
edebl anlay11m1za uygun olmamas1 dikkati c;ekebilir. Ancak
eski Grek<;c.ye yap1lacak <;evirmelerde ogrencmm gii<;-
liiklerle onlemek iizerc Tiirkc;ede baz1 fedakar-
hklara katlanmak mecburiyeti has1l olmutur. Gaye, ogren-
ciyi c;evirme Tiirkc;e degil, eski Grekt;e ifade
hususiyetlerini diiiinmeye Ogrenci <;evirecegi
. ciimleleri, Tiirkc;esindeki kelimelere harfiyen uyarak degil,
es.ki Grekc;ede soylenmesi gereken manaya uygun
terciime etmelidir.
Kitapta kolayca .anlailmas1m saglamak gayesile bazan
La ti nee Gramer istilahlan da Ogrencilerime
faydah olmas1m temenni ederek, eserin bas1lmas1 hususunda
yard1mm1 esirgemiyen k1ymetli Dekamm1z Prof. Dr. Afif Er-
zen'e teekkiirlerimi sunmay1 zevk bilirim.
Yeilyurt, Ekin Sokak
Fulya Apt. 30/3
z.
iQlNDEKiLER
Accusativus Hali, 9,56-7; Mastarla beraber, 50; Partisip He
beraber, 109.
Ak1c1_ harfler, 4,119.
Articulus, 19, 24.
Artina, 15,28-9; Fiillerde, 45-6.
Attike <;ekimi, 119.
Damak Harfleri, 4, 78.
Dativus Hali, 10, 53.
Harfleri, 4, 85.
Dolayh ifadeler, 27, 49, 50, 77, 109, 140-1.
Edatlar, 7, 178-180.
Emirler, 144-5.
Fevkalade Zamanlar, 7h2.
Fiillerin Tam <;ekimi, 196-199.
F1s1lhh Harfler, 4; 122.
Genetivus Hali, 10,53, 60; Gen. Absolutus; 101-2.
isim ve Ozellikleri, 1, 8-11.
Katlama, 41-3; Fiillerde, 46.
103; Fiillerde, 204, 108, 111; lsimlerde, i28;
S1fatlarda, 129.
Kurals1z Fiiller, 181-195.
201-230.
Maksat Ciimlesi, 136, 141..
Mastar: Zamanlan, 49-50; Kullamlmas1, 49, 50, 77; Articulus
ile beraber, 65-6.
Mukayese Ciim1esi, 34.
Miilkiyet S1fatlan, 59, 60.
Nefes iaretleri, 5.
Netice Ciimlesi, 83.
VI-
Nispet Zamiri, 37-9, 117; Belirsiz N. Ciimlesi, 136-7, 141.
Noktalama iaretleri 7,
Nominativus Hali, 9; Mastarla beraber, 77; Partisip ile
beraber, 109.
Optativus, 138-141
Partisip, 95-102, 109, 112, 115.
Partisip alan Fiiller, 109, 112.
Sebep Ciimlesi, 92.
Sessiz Harflerin 88.
S1fatlar, 1; <;ekim, 26, 113-4, 123-6; Derece, 32, 131;

27; Kurals1z
1
33; S1fatlan, 35-6; Miilkiyet S1fatlan, 59.
Soru, 64; Sorn Zamiri, 116; Doloyh Soru, 140-1.
Subiuucti vus, 135-137.
$art Ciimleleri, 148-8, 150-1.
Tevik Ciimlesi, 144-5.
Ton iaretleri, 6, 170-7,
Vurgu, 6.
Yasaklar, 144.
Zamir, 1; $ah1s Zamiri, 52-6; Mutavaat Zamiri, 75-6; Nispet
Zamiri, 37-9, 117; Soru Zamiri, 116.
Zarf, 1, 32-3; Derece, 33.
Kelimeler dilbilgisince sekiz aynhr :
1 - isim, 2 Sifat, 3 - Zamh-, 4 - Fiil, 5 - Zarf,
6 - Edat, 7 - Bag, 8 - Onlem.
1 - isim : Varhklardan her hangi birinin veya bir ziim-
renin ad1 olan kelimelere "isim,, denir. Biilent, arslan,
Ankara, dii$iince gibi.
2 S1fat : lsimleri vas1fland1ran veya belli eden kelime-
lere "S1fat,, denir. "Yigit arslan,,, "Ye$il Edirne,,, "bu dii-
ifadelerindeki yigit, ge$il, bu kelimeleri gibi.
3 - Zamir: Bir ismin yerini tutan kelimelere "Zamir,,
denir. "0 gayretlidir,,, "bu hatalzdzr,,, "kim geliyor ?,, , "her-
kes fanidir,, ifadelerindeki o, bu, kim, herkes kelimeleri gibi.
4 - Fiil: Bir hareketi veya hali bildiren kelimelere "Fiil,,
denir. "Yardzmznzzz bek.liyorum,,, ''memnun oldu,,, "hava gii-
zeldir,, ifadeierindeki bekliyorum, oldu, -dir kelimeleri gibi.
5 - Zarf: Bir Fiilin, bir S1fatm veya bir Zarfm
anlamm1 tamamhyan kelimelere "Zarf,, denir. "Agzrca
"erken geldi,, , "elbise pek giizeldir,,, "daha sonra gelecek,,
ifadelerindeki agzrca, erken, pek, daha sonra kelimeleri gibi.
6 - Edat: bir isim veya Zamir ile Fiil arasmda, hazan da
iki lsim arasmda bir miinasebet gosteren kelimelere "Edat,,
Eski Yunancada ilk Ad1mlar - 1
denir. "Balta ile karde$ime vurdum,,, "yurt ic;in oluriiz,,,
"pazara kadar gitti,; ifadelerindeki ile, i(;in, kadar kelimeleri
gibi.
7 - Bag: Ciimleleri veya Ciimle ic;inde vazifeli keli-
meleri birbirine baghyan kelimelere ''Bag,, denir. "Dogan ve
Suna karde#irler,,, "eger c;all$Zrsa kazanzr,,, "c:a'zz$zgor ama
muvaflak olamzgor,; ifadelerindeki ve, eger, ama kelimeleri
gibi.
8 Onlem: bir duygu ve heyecam belirtmege yanyan
kelirilelere "Unlem,, denir.
Heghat I, Zn$allah I, egvah I gibi.
Eski Yunan Alfabesi ve harflerin okunuu
Eski Yunan alfabesinde yirmi dort harf vard1r :
Harfler
Biiyiik isimleri Okunuu
A a Alfa a
B
f3
Beta b
r
y Gamma g
l::i. 8 Delta d
E E Epsilon e (k1sa)
z Zeta ds
H l"} Eta e (uzun)
e
e Theta t (peltek
Iota
I< K Kappa k
/\ "A Lambda l
M Mil m
N v Nii n
-

Ksi ks
-- 3 _
H a r f I e 1
Biiyiik
isimleri

0 0
Omikron o (k1sa)
n TI
Pi p
p
p
Rho r
2 a,c;
Sigma [
1
J s
T T
Tau t
y
u
Upsilon ii
cp
<!>
Phi f
x x Khi Nefesli (k)
cadaki ch gibi)
LjJ
l!J
Psi ps
n (),)
Omega o (uzun)
UZUN VE KISA SESLiLER
Eski Yunancada ye di Sesli vard1r. Bunlar iive aynhr :
1. c:, o daima k1sa
2. ri, w daima uzun
3. a, 1, u bazan uzun bazan k1sa.
Uzun ve k1sa Seslileri ayirt etmek Ivm Eski Yunanca
metinlerde hususi bir yoktur. Yalmz ogrencilerin dogru
okumalanm temin etmek maksadiyle okul kitaplannda k1sa
Seslilerin iizerine ( u ), uzun Seslilerin iizerine de ( - )
lerini koymak adet
<;iFTSESLiLER
iki Sesli harf yanyana gelerek bir tek Sesli. harf gibi, ve
bir tek hece edecek tarzda okundugu zaman bunlar
Qiftsesli adm1 ahr. Eski <;iftsesliler ..
(1] Sigmanm iki ekli vard1r: Kelimelerin veya ertasrnda (a),
soo.unda ise k_ullanihr.
-:-'4 -
at ay gibi okunur.
El ..
~ y
Ol . oy
UI . iii
au av
EU
} ev
T]U
OU u
B9ndan baka bazan a, 11, U> harflerinin altma Iota Subs-
eriptum ad1 verilen bir ( 1) yaz1hp U ekilde gosterilir :
q., lJ, u > ~ Fakat bunlar okunu bak1mmdan Iotas1z a, Tl, U>
harflerinden farkh degildir, Biiyiik harfler kullamlmca bu ( 1)
harfi altma degil, yanma konur. Mesela:
u A16nc; = Cehennem TanrlSl, gibi.
Bu takdirde ( 1) ya Subscriptum degil Adscriptum denir.
Yukanda verilen bu <;iftseslilerin hepsi uzun say1hr.
SESSiZLER
Eski Yunancadaki Sessizler iic;e aynhr:
1. Tam Sessizler;
K
1
y, X - Damak harfleri
rr, 13, <!> - Dudak harfleri
T, 6, 8 - Di harfleri
2. Y ari Sessizler ;
v, - Burun harfleri
1', p - Ak1c1 harfler
a - F1s1lh harf
3. <;if tsessizler ;
Ka
4J = rrcr
~ = 6cr
-5 _.
NEFES
Eski Yunancadaki Sesli harfle bir kelimenin ilk
Seslisi iizerine "Nef es ia:retle:ri,, ad1 verilen U iki iaretten
(') (') birini koymak icap etmektedir:
Bu iki Sert Nefes iaretini ( <) alm1 bir Kelime-
nin oniinde bir "H,, harfi varmI gibi telaffuz edilir. Mesela :
. telaffuz ediniz : heros = Kahraman
lmroc; telaffuz ediniz: hippos =At
Halbuki Hafif Nefes C) alm1 bir Sesli sadece
kendi sesiyle okunur; fazladan bir "H,, sesi almaz. Mesela :
O:vfip . telaffuz ediniz : aner = adam
$unu da unutmamak laz1mdir ki Sessizlerden (p) harfi
kelimelerin bamda bir Sesli gibi iizerine daima Sert Nefes
fareti C) ahr ;fakat bu iaret (p) nun okunUUna tesir etmez.
Mesela:
. . . . telaffuz ediniz : retor = hatip
Sesli harflerden de Upsilon (u) kelime balarmda her
zama? i<;in Sert Nefes i areti ( <) ahr. Mesela :
urrvoc; ... telaffuz ediniz: hiipnos = uyku
Bir kelime. eger <;iftseslilerden biriyle balarsa Nefes
iaretini birinci Sesli iizerine degil, ikinci Sesli iizerine ahr.
Mesela:
' oupcxv6c;. . . . = gok
ooToc; .. = bu
aicrXuv11 .. = utanma
Nefes laretini almI Sesli, bir Ton iareti [ 1] ( T6voc;)
de\ alacaksa bu takdirde bu iareti Ne/es i$aretinin sagma
koymahdir. Fakat ii<; Ton iaretinden biri olan Circumflexus'u
koymak icap ederse o zaman bunu Nef es i$aretinin sagma
degil, hem en iizerine koymahd1r. Mesela :
(11 Bk. S. 6.
avSpc.moc;
"'oc;
oivoc;
- 6 -:-
. = insan
= ki bu
= $arap
Kelimenin bu ilk harfi Biiyiik harf ise Ne/es de
Ton i$areti de iistiine konacak yerde Biiyiik harfin sol yuka-
nsma konur. Mesela:
"E<J>Ecroc;

'3'lp1c; ..
. =Ephesos
. =Alina
.. =iris
ESKi YUNANCA KELiMELERDE TON VE VURGU
Ton, bir hecede sesin- yiikselmesi ve al<;almas1dir. Bununla
ilgili olmak iizere Eski Yunanca kelimelerin iizerine Ton i$a-
reti denilera baz1 konursa da bunlarm gen;ek deger-
leri heniiz mevzuudur.
Vurgu, Umumi olarak kelimelerin hecelerin-
den bir veya fazlas1 otekilerden daha kuvvetli <;1kar. Boylece
daha kuvvetli okunan heceye vurgulu hece denir. Tabiatiyle
bu Vurgu k1sa hecelerden ziyade uzun hecelerde bulunur.
Kelimeleri okurken talebe Vurgu bak1mmdan basit
kaidelere dikkat etmelidir:
1. Son heceye vurulmaz.
2. Bir Kelimenin sondan evvelki hecesi uzun ise telaffuz
anmda bu hecenin iizerine vurunuz. Mesela :
av8pc.vrroc;
TIOAITWV
Aliovm;; [1]
3. Bir kelimenin sondan evvelki hecesi k1sa ise bundan
onceki, yani sondan iic;iincii heceye vurunuz. Mesela :
[1] o Seslisi tabiaten k1sa ime de, arkasmda iki Sessiz harl bulun
duku ic;in uzun say1hr. Aym EO'TIV, arroTITO<; v.s.
XaAErrolc;;
AEAuvoc;;
arro/\af3wv
-7-.
4. Kelimeleri telaffuz ederken Ton hiv nazar1
itibara almaym1z.
NOKTALAMA iSARETLERi
Eski Yunancada dort Noktalama lareti kullan1hr:
1. Virgili (,); Tiirkve Virgiiliin aymd1r.
2. Yukar1 Nokta () ;. Tiirkc;e Noktah Virgili ve lki
Noktanm
3. Soru (;) ; (?) kar1hg1d1r.
4. Nokta (.); Tiirkc;e Noktanm aymd1r.
ALISTIRMA I.
1. Tav, TEV, Tl'}V, TOV, TC.VV, TUV, TIV.
2. f3o:A, yEv, 6o:K, 811p, KEA, Aaf3, c.vv.
3. vuv, 1<1>, rroc;;, ptrr, cruv, q>tA, Xriv, q>o:.
4. f3/\af3, ypo:q>, y/..aq>, yvc.v, 6puc;;, 0/\1f3.
5. KAElfJ, Kpuf3, KTav, rrvus, rrpoc;, rrAaK, 1TTC.VS.
6. TpE<!>, TArJv, q>Arn, <1>p11v, x>-.c.vp, Xpo, q>0o:p.
7. Tatv, vauv, AElTT, q>Euy, TOIV, TOU, 6pq:c;, TlJ, Tep.
8. oloc;;, oloc;, oucra, KplTl'}c;;, pmTc.v, &v0pc.vrroc;;, vEcxvtac;;.
9. E.pplTTTOV, TTalEl, TTatOEUEtc;, 1TCXUOUO"l, 1TVEUCXTC.VV, TTaVTOIOU.
10. EUEATTlc;;, s1<1>oc;;, tyyuc;, MyXri, O"Tacrtc;, suyov, lrrrroc;.
11. O:vo:yKatc.vv, Euayyc:/\oc;, EuE.Amc;, AEAUKUta,
--8-
COMLE
Bir tam olarak anlatan kelimeler dizisine Ciimle
ad1 verilir. -
Bir Ciimle ii<; esas boliimle bunlan tamamhyan kelimeler-
den, meydana gelir. Ciimlenin ii9 es as boliimii Unlardir :
1 - Ozne: Ciimledeki FiHin gosterdigi yapan kimse
veya eydir. Fiille birlikte kim? veya ne? sorulan tekil edi-
lerek Ozne bulunur.
2 - Fiil : Ciimledeki iii veya Hali gosteren kelimedir.
3 - Ciimledeki Fiilin tesir ettigi $ah1s veya
Sey ile onu dolayisiyle tamamhyan kelimedir. Diiz ve Dolayh
olmak iizere iki tiirlii Tiimle9 vard1r. Diiz Tiim.le<; kimi? veya
neyi? sorulanmn kar1hg1 olan kefimedir. "Ahmedi gordiim,,,
"Kitabz aldzm,,, Ciimlelerindeki Ahmedi ve Kitabz kelimeleri gibi.
Y almz Tiirk9ede Diiz Tiimle<; belirsiz olursa neyi? degil,
ne? sorusunun te!?kil eder. "0 bir kitap yazdz,,,
Ciimlesinde Diiz Tiimle<; kitap kelimesidir. Boy lece Tiirk9ede --
Diiz Tiimlecin (i) Ii ve (i) siz olabildigine dikkat etmelidir.
Diger isim Hallerinde bulunan Tiimle9ler Dolayh Tiimle<;
adm1 ahr. fy'Iesela: "Dii$manlara hiicfi.m ettik,,, Ciimlesindeki
kelimesi gibi.
ESKi YUNANCADA iSiM
(Nomen Substantivum)
Her hangi bir Eski Yunanca ismin ii<; ozelligi vardir :
1 Hal: Casus;
2 - Say.1: Numerus;
3 - Cins : Genus ;
HAL (Casus) - ismin Ciimledeki diger kelimelere karI
durumunu beJirten ozelligidir. isim Ciimlede muhtelif ileri
g-ordiigiine gore <;eitli Hallerde bulunur.
-9-
' . Eski Yunanca_da be Hal vard1r:
1 - Nominativus: Yalm Hal; Ciimlede Ozne olan keli-
menin Halidir. Kim? veya ne? sorulanmn kar1hg1 olan keli-
me bu Halde bulunur.
Yalmz Tiirkc;ede Ozne olan kefime bir isimle tamlamrsa
sonuna - i veya onun diger gelebilir. "Hocamn evi,,,
"yazz masas1,, gibi. Ozne oldugu zaman buradaki "evi,,' ve
"masasz,, kelimeleri de Yahn Halde say1hr ve Eski Yunancaya
oyle terciime edilir. 0 halde kim? veya ne? sorularmm kar-
olan kelimeler, sonunda - i ve benzerleri bulunsun
bulunmasm, Eski Yunancaya muhakkak surette Nominativus
Halinde terciime edilecektir.
2 -- Vocativus: <;agn Hali; bir $ah1s veya $eye hitap
ederken veya onu gagmrken kullamhr. Biilent !, Ey Ulu Tan-
rtm I kelimeleri bu Haldedir.
3 - Accusativus: -:- i Hali; Diiz Tiimle<; olan, yani
Fiilin dogrudan dogruya tesir ettigi kelimenin Halidir. Kimi?
veya neyi? sorularmm bu _Halde bulunur.
Tiirk<;ede bu Halde bulunan kelimelerin sonuna - i veya
onun gelir. Yalmz, belirsiz olan Di.iz Tiimlec;-
ler Tiirk9ede yine Yalm Halde bulunur. "0 bir kitap yazdz,,,
Ciimlesindeki kitap kelimesi boyledir .. Tiirkc;ede bu kelime
Yalm Halde olmasma ragmen Eski Yunancada Accusativus
Halinde gelmesi Buna gore ogrenciler /?U noktaya
dikkat etmelidir.
a) Eski Yunancada Nominativus yalmz Ozne olan veya
ona uymas1 gereken kelimelerin Halidir. Ekseriya keli-
meler Nominativus Halinde gelemez.
b) Fiilin dogrudan dogruya tesir ettigi kelime, Tiirkc;ede
- i alsm almasm, f.ski Yunancada muhakkak Accusativus
Halinde gelir. "Kitabz yzrttzm,, ve "bir kitap yazdzm,, Ciimlele-
rinde hem "kitap,, hm "kita?z,,, Fiillerin dogrudandogruya
10 -:--
tesir ettigi kelimelerdir. 0 halde Eski Yunancada her ikisinin
de kar1hg1 Accusativus Halinde gelecektir.
c) Tiirkc;edeki "evi,, gibi kelimeler, Eski Yunancada ya
Nominativus, yahutta Accusativus Halinde bulm;1abilir. Mesela:
"Hocanzn evi biiyiiktiir,, Ciimlesinde "evi,, kelimesi, Ciimlenin
Oznesi olup, Eski Yunancada Nominativus Halinde kullamla-
cakhr. Halbuki, "Hoca bziyiik evi satzn aldz,, Ciimlesinde "evi,,
kelimesi Diiz Tiimlec; olup, Eski Yunancada Accizsativus Halin-
de bulunacaktir.
4 - Genetivus: - in Hali;
Tiirkc;ede bir eyin kime ait oldugunu gosteren Tamlama
veya izafet Halinin kar1hg1d1r. Kimin? veya neyin? sorula-
rma cevap olan kelimelerin Halidir.
5 - Dativus: - e Hali;
Dativus Halinin esas vazifesi Dolayh Tiimleci gostermek-
tir. Buna gore Tiirkc;edeki - e Halinin kar1hg1m tekil
edebilir. Mesela : Kitabz babama gonderdim Ciimlesinde
kitabz kelimesi Diiz Tiimleci, babama kelimesi ise Dolayh
Tiimleci tekil etmektedir.
Bu be Halin ne ekilde kullamlc1:1g1 daha geni olarak
ileride goriilecektir.
SA YI (Numerus) - Eski Yunan ca 1simlerde ~ Say1 vard1r:
1 - Tekil: Singularis;
Bir tek olan ismin Say1s1dir.
2 - <;ogul : Pluralis ;
Birden c;ok olan isimlerin Say1s1d1r.
3 - Tesniye: Dualis;
<;ift gosteren bir kelimenin Halidir.
Eski Yunancada c;ift olan iki $ah1s veya $eyi gostermek
- 11 --:-
ic;in Tesniye (Dualis) denilen bir Say1 kullamhr. Mesela: iki
karde$, <dki goz;,>, qbfr r;ift okiiz gibi. Aym zamanda boyle
ifadeler <;ogul Say1smda da bulunabilir.
Yukardaki b e ~ Halden her birinin Tekil, Tesniye ve
/<;ogul Say1lan vardir.
CiNS (Genus) Eski Yunanca isimlerde iig Cins vard1r:
1 Eril :
2 Di!jil :
3- Cinssiz
Masculinum
Femininum
Neutrum
iSiMLERDE <;EKiM
(Declinatio)
Bir ismin be Halinin, once Tekil sonra Tesniye ve <;ogul
ekilleri olmak iizere, birbiri ard1 s1ra tekrarlanmasma o ismin
<;ekimi denir. Bunun misalleri ileride goriilecektir.
ESKi YUNANCADA FiiLLER
(Verba)
Fiiller iki bak1mdan sm1flamr:
a) Ozne bak1mmdan
b) Tiimleg bak1mmdan
Ozne balpmmdan Fiiller - Fiillerin Ozne bak1mmdan
sm1flanmas1 onun <;at1sm1 (Vox) v ~ n r
Fiillerde ii<; <;ati vardir :
1 - Etken: Vox Activa; Fiilin gosterdigi i Ozne ta-
rafmdan yap1hyorsa o Fiil Etken olur. Mesela: Sevigorum.
- 12 -:-
Burada sevme ii Ozne tarafmdan, yam benim tarafimdan
yap1ld1g1 i<;in Fiil Etken'dir.
2 - Edilgen : Vox Passiva; Fiilin gosterdigi Ozne
iizerine yap1hyorsa Fiil Edilgen olur. Mesela : l{Seviligorum.
Burada sevme ii Ozne olana gosterildigi Fiil
Edilgen' dir
3 - Orta <;ab: Vox Media; Orta <;atmm Dolayh olarak
bir "kendi iizerine tesir,, manas1 vard1r; yahi bu, Oznenin
kendisi i<;in birey yaptlgui1 veya yaphrd1g1m, yahut
da Oznenin, yap1lan ile her hangi bir alakas1 oldugunu gosterir.
Mesela: "Yzkanzyorum,,. Burada y1kama Ozneye, yani
Dolayh bir ekilde. benim iizerime dondiigiinden, neticede
kendimi y1kam1, banyo olacag1mdan Fiil Orta <;;ati
sm1f mdand1r.
bak1mmdan Fiille:r - Fiiller Tiimle<; bak1mmdan
ii<;e a ynhr :
1 - Transitivum; Bir Fiilin gosterdigi
i.izerine dogrudan dogruya tesir yap1yorsa o Fiil Ge<;ili say1hr.
"Evi yzkll,,, "Hocayz gordiim,, Ciimlelerinde yikmak "ev,, iize-
rine, gormek "hor;a,, iizerine dogrudan dogruya tesir etmekte-
dir. 0 halde "yzkmak,, ve "gor'!1ek,, Fiillerdir.
2 - Ge($isiz: Intransitivum; bir Fiilin gosterdigi bir
Tiimlece dogrudan dogruya tesir etmez ve sadece yapanm
kendine ait kahrsa o Fiil olur. "Ben
"<;ocuk ko$ugor,, Ciimlelerinde uyumak ve baka bir
kimseye veya tesir eden iler degildir. Oznenin ahsma
ait kahrlar. 0 halde bu Fiiller
3 - Baghyan : Copulativum; baz1 Fiiller sadece Ozne ile
bir isim veya S1fat arasmda bag vazifesi goriirler. "0 hasta-
dzr,,, "Ben hekim olacagzm,,, Ciimlelerindeki -dzr, olacagzm,
- 13 -
Fiilleri gibi. Burada sadece (o) ile (hasta), (ben) ile (hekim)
kelimelerinin yukardaki Fiiller vas1tasiyle bagland1gm1 goriiriiz.
Sadece Fiillerin tam Edilgen <;atilan olabilecegine
dikkat etmelidir.
FiiLLERiN DiGER OZELLiKLERi
1 - Kip : Modus ;
Fiilin gosterdigi ifade tarz1dir. eski Yunancada be.
Kip vard1r:
(i.) Haber l< ipi: Indicativus
(ii.) Emir Kipi: Imperativus
{iii.) Mastar Kipi : Infinitivus
(iv.) Temenni Kipi: Optativus
(v.) Yard1mc1 Ciimle Kipi: Subiunctivus veya Coniunc-
tivus
2 - Say1 : Numerus;
Oznenin bir veya birden fazla oldugunu gosterir. Eski
Yunanca Fiillerde ii<; say1 vard1r:
(i.) Tekil: Singularis
(ii.) <;ogul: Pluralis
(iii.) Tesniye: Dualis
3 - : Persona ;
Fiilin gosterdigi soyliyen, dinliyen veya bir
tarafmdan yapi!d1gm1 gosterir.
Fiillerde ii<; vard1r:
- 14 -
(i.) Bi:rinci : sozii soyliyen
(ii.) ikinci : dinliyen
(iiie) : i> soyliyen ve djnliyenden
bir $ah1s veya $ey.
Her bir $ah1s Tekil, Tesniye ve <;;ogul olabilir.
4 - Zaman: Tempus;
Fiilin vak1 oldugu zamam gosterir.
Eski Yunanca Fiillerde Yedi Zaman vardir:
(i.) Praesens-: $imdiki Zaman ve Zaman;
(ii.) imperfectum: $imdiki Hikaye Zamam ve
Hikaye Zamam;
(iii.) Futurum Simplex : Gelecek Zaman ;
(iv.) Aoristum }

Zaman (I];
(v.) Perfectum
(vi.) Plusquamperfectum: Hikaye Zamam;
(vii.) Futurum Perfectum: Gelecekte Zaman.
FiiLLERiN <;EKiMi [
2
]
(Coniugatio)
Bir Fiilin, bir Kip ve <;;atidaki Zamanlarmm $ah1s ve
Say1larma gore birbiri ard1 s1ra tekrarlanmasma onun <;ekimi
denir.
Bir Fiilin <;ekimi Govdelerinin 6niine veya sonuna
ozel Tak1lar getirmek suretiyle yap1hr.
[1] Bu iki arasmdaki fark ileride izah edilecektir.
(2] Fiillerin tarn <;ekimi ic;in kitabrn sonundald cetvele bakm1z.
- 15'-
Umumiyetle Tiirk<;ede Fiillerin Zamanlariyle Eski Yunanca
Fiillerin Zamanlan arasmda kesin bir kar1hk aramamahd1r.
Bu bak1mdan terciimelerde Zamanlarm gen;ek manalarma
dikkat etmelidir.
GOVDE ve TAKI
Eski Yunanca Fiiller iki pan;adan meydana gelir :
1 - Govde; bir Fiilin bir Zamam i<;inde
k1sm1d1r. Zaman Govdenin de degiligi gori.ilebiiir.
2 Taki; Fiilin <;ekimini tekil etmek i9in Govdenin
oni.ine veya sonuna tak1lan . pan;adir.
ARTMA
-Haber Kipinin ii<; Ge9mi Zamanmda Hikaye
Zamam, Aoristurn, Gec;mi Hikaye Zamam) Fiillerin oniine
baz1 ilaveler yap1hr ki buna Artma denir. Artmanm tiirlii
ileride goriilecektir.
ETKEN <:;A TI, Vox Activa
Zaman ve Geni Zaman : Praesens
Hikaye ve Geni Hikaye Zamam : Impedectum
Zaman ve Geni!j
Zam am
Zaman
ve
Hikaye Zamam
Yapihi. .. $imd. Zam. Gov. CV Art. $imd. Zam. Gov. +ov
Manas1 ...
v,s. .;oziiyordurn. v .s.
.;ozerim. v .s. . v.s .
v .s. .;ozmekte idirn. v.s.
Tek. 1. M-cv E-AU-OV
2. AU-El<; -1\u-c:c:;
3. AU-El E-/\u-c:(v)
Tes. 2. AU-ETOV E-AU-ETOV
3.
M-nov E-AU-ETY]V
1.
M-oc:v E.-M-oc:v
2. AU-EIE E-AU-ETE
3. M-oucn(v) E-AU-OV
-
Dikkat ! - Bir Fiil Ciimle ic;inde kullamhrken kendinden
sonra gelen kelime bir Sesli Harfle yahut da
Ciimlenin sonunda bulunuyorsa, o zaman $imd. Zam. <;og.
3. cii Sah. ile $imd. Hik. Zam. Tek. 3. cii $ah. ic;in cetvelde
gosterilen (v) Iii yaz1hr;
i
-17-
KELiMELER
Govdesi Sesli harf ile
biten Fiiller
Govdesi Sessiz harf ile biten
Fi ill er
KcvM-cv, mani oluyorum.
Su-cv, kurban kesiyorum.
Ki\El-cv, kap1yorum.
rrrr-cv, gonderiyorum.
<J>Euy-cv, ka91yorum.
81wK-cv, takip ediyorum, - kova-
hyorum.
rro:u-cv, durduruyorum.
maTELi-cv, (Dat.), inamyorum,
itimat ediyorum.
rrEf 8-cv, ilrna ediyorum.
Ko:f, ve, dahi, bile, de.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ou, OUK, ouX, Fiilleri olumsuz yapar.
Not - au, Sessiz harfle kelimelerden once
kullamhr.
OUK, Hafif Nefes Seslilerden once
kullamhr.
oux, Sert Nefes Seslilerden once kul-
lamhr.
ALl$TIRMA II.
KCVAU-El<; TIO:U-E l c;; E-<J>suy-ov E:-rro:u-osv
TIO:U-E l -Su-ov -rr f O'TEU-E<;; OU 86-osv
E-TrlO:TEU-E<; E:-rr 1 O'TELi-oc:v <J>:::uy-osv rrrr-oEv
rr rr-rn; OU 8!WK-ETE -8U-ETE OUK E:-86-oc:v
rrEf9-Et OUK -8u-t:c;; E-rro:u-ov OU Ki\c:f-OUO'I
-rro:u-c:c;; t-KCVAU-oEv 8tWK-oEv OU Tr!O'TEU-CV
Ki\El-El TI!O'TEU-ETE -m:xu-E cp:::uy-oua1
E-rrErr-c:c;; E-KWAU-OV E:-rrtrr-ETE rrrr-oua1
1. Mani oluyorum. Mani olmuyoruz. ltimat ediyoruz.
2. Ka<;mazsm1z. itimat etmiyorduk. ltimat ediyorsunuz.
3. Takip etmekte idik. Kovalam1yorlard1. Ka91yorlar.
Eski Yunancada ilk Ad1mlar
4. ltimat etmezler.
5. Kapahyor.
6. Durduruyoriar.
7. fnamyordunuz.
8. Ka<;maz.
- '18-
Kat;arlar.
Gondermezler.
Kapam1yorsunuz.
Durdurmaktay1m.
Ka<;anm.
Durdururuz.
Gonderiyorsunuz.
Kapamaktadirlar.
Mani oluyordum.
Mani olurdum.
iSiM NOMEN SUBSTANTiVUM
Eski Yunancada ii<; tiirlii isim <;ekirni vard1r :
1 Birinci <;ekim: Govdesi ( o:) ile bitenler.
2 ikinci <;ekim: Govdesi (o) ile bitenler.
3
O .. .. f"1 k" G .. d . { Sessiz harfle bitenler.
';'e Im : ov esi (1) ve (w) ile bitenler.
Tiirk<;ede lsimler Tekil veya <;ogul olarak bulunur. Eski
Yunancada bu Tekil ve <;oguldan bir de Tesniye (Dualis)
vard1r ki bu, Say1s1 iki olan isimler i<;in kullamhr.
Eski Yunanca isimlerin be Hali (Casus) vard1r :
1 - Nominativus : Yahn Hal.
2 - Vocativus <;agn Hali.
3 - Accusativus : - i Hali.
4 - Genetivus - in Hali.
5 - Dativus : - e Hali.
BiRiNCi <;EKiM
( o:) Govdeli Oiil lsimler.
Bu- <;ekimde ii<; ayn ekil vard1r :
1. Son ( o:) SI bir Sesliden veya (p) dan sonra gelen
lsimler; mesela: Supo:. Bu (a) ekseriya uzundur.
2. Son ( o:) s1 bir Sessiz harften sonra g<den lsimler;
mesela: oOao:. Bu (o:) daima k1sad1r.
3. Nominativus'u (ri) ile bitenler. Mesela:
1
-19 -
ARTiCULUS
Eski Yunancada, Avrupa Oillerinde oldugu gibi, lsimlerle
beraber kullamlan ve <;ekimi S1fatlar gibi yap1lan bir Arti-
culus vard1r. Bu kelime en <;ok is min muayyen oldugunu
gostermek i<;in kullamhr.
Mesela:
1<c0r1 = koy; oi1<la = ev; 6:Xri = harb
1<c011 dendigi zaman malum olan, ad1 ge<;en yahut mev-
cildiyeti bilirten veya kabul edilen bir koyden bahsettigimiil;
Mesela: 9upa oi1<lo:c; = evin kapzsz gibi.
Oiger taraftan 1<c;)ri -denince bir ko g, yani muayyen olm1
yan ve once bahsedilmiyen bir koy anlailmaktad1r. Mesela:
Ei<; O:yopav TIETioEv = <;ar$zga arabalar gonderi-
yoruz.
$imdi de Ciimleyi yukandaki ile : Tac;
de; O:yopav TIETioEv = Arabalarz r;ar$zya gonderiyoruz.
Diil Articulus He Diil isimlerin (!ekimi
Gov de 9upo:, di$. oucra,
di$.
di$.
M_anas1
kap1 miiz haf;!lang1fi(
Tek. Norn. Voe.

Sup a oOcra

Acc.
Sup av oOcro:v
Gen.

Sup a<; oucrric;
Oat. T6 oucrJJ O:pXfj
Tes. N. V. A. TW Sup a oucra O:pX6:
Gen. Oat.
TOlV Supaiv oucraiv 6:pXa'i'v
<;og. Norn.Voe.
O:l SOpo:i oOcrai _ O:pXal
Acc. Tac; Supa:c; olicrac; O:pX6:c;
Gen. rwv
Supwv
O:pXCJv
Oat. TO:lt; Supa:ic; oucratc; apXcx'i'c;
Not. - Birinci <;ekime dahil bu ii<; birincisinin
yani Supa'nm ( o:) lan <;ekimin Tekil k1smmda muhafaza
edilmektedir.
- 20-
ikinci eklin, yani oOcrclnm (ex) s1, Tekil Genetivus ve
Dativus'unda ( YJ) ya <;evrilir.
O<;iincii yani (YJ) s1 Tek.il <;ekimin biitiin
Hallerinde muhafaza edilir.
KELiMELER
Birinci <;ek. den (a) Govdeli isimler
&yopcS:, ehir veya kasaba mey-
dam, Pazar yeri, <;arI.
Xwpo:, memleket, arazi.
olKlo:, ev.
EKKArJcrlo:, meclis.
araba.
66:/..o:crcra, deniz.
KwrJ, koy.
rru/..rJ, kale kap1s1, kap1s1.
6:XYJ, muharebe,
toprak, kara, memleket.
Edatlar :
vOv,
ecrTI (v), dir, d1r,
d1rlar.
Elc;, -e, -e dogru, i<;ine, (Acc.)
Eicrl (v), dirler, Ev, -de, i<;inde, arasmda (Oat.)
EK, E l1] -d,en, -den (Gen.)
III.
A. 1 oiKfo:c; - al &0:0:1 - T6 - Twv Kcv&v.
2. <J>EUYEI<; E1TEt8-Ec; - TIO:U-ETE - rrerr-oEv - E-TIICTTEUoEv.
3. EV T6 6:X1:1 - de; 6:yop6:v - EK T&lv Kcv&lv - 0Licr11c;.
4. OU TIE1T-EI acxcxv - OUK E 1TlCTTEU ETE T6 EKKAllCTlQ'. 5. Ti
aXY] EO'TlV EV T6 Kw1:] - OU KAEl oucrt Tac; 8upo:c;. 6. E q>wy-ov
EK TAc; oi1do:c; Eic; 6:yopav KWY]c;. 7. E KAEl-E Tac; 8upo:i;_ TWV
OlKIWV KO:l Tac; rru/..o:c; TWV Kcv&lv. 8. cxl ao:o:I E!crtv EV T6
Ti Kw11 foTlv f.v T6 Xwpc;i:. 9. -mrr-ov Tac; EK TAc; O:yop&c;
de; 86:/..o:aao:v. 10. al K&o:I Etcrtv EV T6 Xwpq: .,.- ou rrEl8oEv
11. 8u-oucr1v EV T6 - Ti acx6: EcrTIV EV
(1] Sessis harfle bahyan kelimelerden once EI<, Sesli harfle bahyan
kelimelerden once de kullan1h-r.
- 21 -
9cx/..6:crm;i. 12. ouK E-Ticxu-n.:: Tfiv 6:Xriv - E.mcrTEUoEv Tcxlc;
Moucrcxtc;.
B. 1. Evler - Deniz - Koyde - Memleketin ic;ine - Sa-
2. Durduruyoruz-:- Ka91yorlar - Gonderiyordu - Takip
ediyordum. 3. Evden - Mecliste - Denize. 4. Kale ka-
p1lanm kapa.tmaz - Koylerden ka91yorlardi. 5. Meclise itimat
etmiyoruz - Muharebe meydanmdadir. 6. evlere
kac;maktad1rlar. 7. Meclisi ikna etmiyorlar-Evin i9indedirler.
8. Arabalan gondermiyoruz - K.ap1lan kapatm1yordunuz. 9.
Meclis - Memleketten kac;1yorlar. 10. Koylerde
kurban kesmekte idiler.
BiRiNCi <;EKiMDEN (a:) GOVDELi ERiL iSiMLER
Bu <;ekimin iki vard1r:
1. Nominafivus'u" (a:c;) ile bitenler, vwvfcxc;, gibi
2. Nominativus'u (ric;) ile bitenler, TIOAtTrJ<;, gibi.
Eril Articulus ile Birinci <;ekimden olan Eril isimlerin <;ekimi
Gov de VEO:Vl0:
1
er. 1TOALTO:, er.
I
Manas1
Delikanh Vatanda
Tek. Norn. 6 VEO:VJa:c; 1TOAtTf]<;
Voe. - VEO:VlO: Tiof..'i'Ta:
Acc. TOV VEO:VlO:V 1TOAl TrJV
Cen.
I
TOU VEO:VlOU
I
1TOAlTOU
Oat.
Tc1l
VEO:Vtq:: 1TOAlTl'J
Tes. N.V.A. TW VEO:VlO: 1TOAlTO:
G.D. TOlV VEO:Vla:LV 1TOAlTO:lV
<;og. N.V. Ol VEO:VlO:l 1TOAlTa:t
Acc. Touc; vEa:vicxc; Tiof..fTcxc;
Gen.
TWV I
VEO:VIWV 1TOAITWV
Oat. Tole; j VECXVta:tc; 1TOAlTCXI<;
- 22
HABER KiPi
ETKEN <;A Tl, Vox Activa
Gelecek Zaman : Futurum
Aoristum
Gelccek Zaman
Yap1h1 Fiil Gov.
+
crcv
Manas1
<;ozecegim
Tek. 1.
M-crcv
2. M-crw;
3.
AU-O'EI
Tes. 2. AU-O'ETOV
3. AU-O'ETOV
<;og. 1. M-croEv
2. AU-O'E1E
3. M-croucr1 (v)
Aoristum
Art ma + Fiil Gov. + cra
<;ozdiim
-1\u-cra
-;\u-crac;
-;\u-crE (v)
EAU-craTov
E-1'u-cr6:TrJV
E-M-craEv
E-M-crmE
-1\u-aav
KELiMELER
Birinci <;ekimden (a) Gov deli Eril isimler
hakim
vauTri<;;, gemici
crTpaTIWTrJ<;;, asker
y6:p [1] (Bag), <;iinkii, zira
oov [
1
] (Zarf), binaenaleyh, bu-
nun i<;in, oyleyse
ou 6vov, yalmz . . degil,
sadece . . . . degil
ntpcrric;, Pers, iranh.
KAETTTrJ<;, h1rs1z

TTPO. (Edat), once, oniinde (Gen.)
cm6 (Edat), -den, -clan (Gen.)
0:1'1'6: (Bag), fakat, ama
O:Ma wi, fakat aym zamanda
Not. - Articulus Tamlay1c1 ile birlikte kullamlmad1g1
[1] Bunlar bir Ciimlede ilk kelime olarak kullamlamaz.
-- 23 -
ic;in 6zne ile Tamlay1c1y1 birbirinden tefrik edebilir. Mesela:
vauTrJ<; foTlv 6 vsO:vlac; = delikanlz bir gemicidir.
IV.
A. 1. ToO KpnoO - T0 valiTlj - Tole; crTpo:TtcbT0:1c; TCJv
TIOIT)TWV. 2. KC.VAU crrn;; - 1::-SuMcrac; - E-KAElcra - mcrTELi-crosv -
-Tiau-crE. 3. -rro:u-Ec; - q>suy-ETE - -Su-ov-rro:t'.i-crrn;-Tiau-rn;.
4. ou 6vov ol TioA'i'Tm 6:1\1\a Kai ol crTpo:TtCJTm -cpsuy'-ov. 5.
KAEl-croEv Tac; 1TUAO:<;, ol yap nEpcrai Eicrlv EV TlJ xcbpq:. 6. 1Tp0
Tile; O:xric; ol TI0A'i'To:1 -eu-crcxv f.v TQ O:yop<;c. 7. al 0upo:1 Kc.vAIJ-
croucr1 TOV vauTl')V Kai Tov vEo:vl av. 8. ol rrotY}Tal TIEl8-oucr1 Tout; ,
KptTac; Kai Ti}v EKKAf)crfav. 9. oi crTpo:nCJTo:i Elcrtv E.v TlJ
rrpo olKlo:c; Tau KptTou. 10. f.-cpsuy-oEv de; Kcbriv, oi
yap crTpo:TtCJTm f.81c.vKov. 11. E.-TilcrTEU-crEv ou 6vov Tole; rro/\ho:1c;
aAAa Kai Tole; nEpcro:tc;. 12. OU mcr-TEU-oEv Tole; nepcrcw;, <j>EUY-
oEv OOV cX1TO 6a.A6:crcrl')c;.
B. 1. inanacaks1mz - Gonderiyorlard1 - lnand1 - Durdur-
dular. 2. Ka91yor - Mani olduk - Kap1yacak - Kurban etti-
niz. 3. Sehir kap1larmm oni.inde - Koyden - Sair - As-
kerlerin. 4. Kap1y1 kap1yacak, c;iinkii hakimler evin
ic;indedir. 5. Yalmz askerler degil, fakat aym zamanda gemi-
ciler de kurban 6. 0, delikanhya itimat etmedi, bu-
nun ic;in kap1lan kapad1. 7. Persleri memleketten
duiian kovalad1lar. 8. H1rs1zlar c;arl?1da arasm-
dad1rlar. 9. Genc;ler ve gemiciler evin kap1smm oniinde kur-
ban kesecekler. 10. ;iehir kap1lanm kapamad1k, c;iinkii asker-
lere ve gemicilere itimat ettik.
iKiNCi <;EKiMDEN (o) GOVDELi
Bu <;ekimin iki ekli vard1r :
1 - Nominatiuus'u (-oc;;) ile biten Eril lsimler;
Oiil de vard1r),
2 - Nominativus'u (ov) ile biten Cinssiz isimler.
- 24-
Not. - Articulus'un Eril ve Cinssiz ekiilerinin <;ekimleri
aag1da v6oc; ve 8c0pov'unkilerle beraber verilmitir.
Govde
voo, e-r. 8c.vpo, cnss.
Manas1
kanun hediye
Tele Norn.
6 v6oc; TO 8CJpov
--
Voe.
voE 8C)pov
Acc.
TOV v6ov TO 8CJpov
Gen.
TOU v6ou TOU 8c0pou
Dat. T0
voc,p
T0
swpc,p
Tes. N.V.A TW voc.v TW 8c0p0J
G. D. TOIV voo1v TOIV 8wpo1v
<;og. N. V. Ol v601 Ta 8c0pa
Acc. Touc; v6ouc; TeX 8c0pa
Gen. TCJV v6c.vv TCJV 8wpc.vv
Oat. Tole; voo1c; Tole; 8c0po1c;
Elf,. olmak ARTiCULUS
,Simdiki Hikaye
$imdiki. Zaman Zam am
Eril Diil Cinssiz
Benim, sensin, Ben idim, sen
odur v.s. idin, o idi v.s.
Tele Norn.
6

TO
Tek. 1.
Etf
11
yahut ilv Acc.
TOV
TO
2. ET
1lo-8a Gen. TOO

TOU
3. EcrTl(v)
llV
Oat. T4J T4>
Tes. 2. EO-TOV llO"TOV Tes. N.A.
TW TW
. ,
TC.V
3. EcrTOV G.D. TOIV TOIV TOIV
<;og.1.
Eo-v <;og. Norn. ol al TeX
2. EaTE llTE Acc. TOU<; Tac; TeX
3. dcrf{v) ilaav Gen. TCJV TCJV n0v
Dat. Tole; Talc; TOie;
- 25 -
KELiMELER
ikinci <;ekimden (o) Govdeli Eril. Cinssiz isimler.
6 &yyc:l\oc;, haberci
6 aTpcxT11Y6c;, komutan
6 au11cxxoc;, miittefik
6 rroA1oc;,
6 6o0i\oc;, kole
6 rroTa6c;, nehir
6 8c:6c;, tann
l 6 halk
666c;, yol
ada
k1ta, kara
N l To ova
To <6rr1'ov silah
c} To rrl\olov, gemi, kay1k
To xcvplov, yer, mevki, kale
Not. - Ozne Cinssiz <;ogul olursa, Fiil <;ogul degil
Tekil olur.
A. 1.
2.
V.
tv Tfj - TOO - Tole; 6oui\01c;
1Tp0 8upo:c; - cX1TO 8::XAcXO"O"l"}c;
npao:ic;. 3. E:-cpwy-c: - E-8u-O"E - 1TCXUO"EI - 61c.01<-oEv - E-l<AEl-
acxv. 4. rrerr-oEv. Touc; VCXUTcxc;/ OU yap 1TIO"TEUOEv Tole; au6:xo1c;.
5. Ta 6wp6: EaTIV EV Tfj OlKl<f1 l<AEl-O"OEv o6v Tac; Supac;. 6. OU
6vov EV Tfj dalvl ai\Aa KCXl EV Tcxlc; 7. rrpo
6:x11c; E:-8u-at:v 6 apaTriyoc;
1
man:u-Et yap Tole; 8solc;. 8. 1<cxl o!
6001'01 E:-cpwy-ov EK de; Tac; 9. E:-1<AE1-aav
Tac; rrul\cxc;, ol yap rroM101 EV rrc:6fcp. 10. Ot O"TpCCTIWTCXI
E-6fcvK-OV Touc; aupO:xou-; EK TOO xcvpfou. 11. 1TE1T-OUO"I Touc;
6061\ouc;, ou yap rrtaTEU oua1 TC,J 12. ol rroi\IT0:1 <6rri\cx E:xoua1v
EV Tc{) xcvpf cp KO:l 1TCXU-O"OUO"I Tou.;; npacxc;.
B. l. 600?\oc; -- VCXUTl"}c; - xwpcx -- - 1TUAf) isim-
lerinin Tekil Genetivus ve Dativus'lanm veriniz. 2. itimat
ettiler - Durduracag1z - tlrna ediyoruz - Durdurdu. 3.
Nehrin ic;ine - Ovanm - Adalarda - Kolelerin. 4.
Komutan ovamn ivine dogru takip ediyordu. 5.
Tarmlara km ban kesecegiz, c;iinkii ka91yor. 6. Silah-
Iar adada degil, fakat gemilerde idi. 7. Miittefikler ka91yorlard1,
- 26 -.-
c;iinkii komutana itimat etmiybrlard1. 8. Yalmz askerler degil,
fakat aym zamanda vatandalar da kalededirler. 9. Gemiler
nehirdedirler ve Perslere engel olacaklar. 10. Onlar koleleri
adalardan karaya gonderiyorlar.
(-oc;) iLE BiTEN SIFATLAR
Eril ve Cinssiz S1fatlann <;ekimi, ikinci <;ekim isimlerinki
gibi, Oiil S1fatlann <;ekimi ise Birinci <;ekim isimlerinki
gibidir.
I. Govdesi Sessiz harfle nihayet bulan (oc;) Tak1h S1fat-
lann Nominativus'larm Tak1s1 (ri) d1r. Ve boylece S1fatm
<;ekimi aynen isminin <;ekimi gibidir.
Ko:A6c; = giizel
Eril Oiil Cinssiz
Tek. Norn. KO:i\O<; Ko:M KO:i\ov
Voe. 1wi\E KO:M 1<ai\6v
Acc. KO:i\ov Ko:Mv KO:AOV
Gen. Ko:i\oO Ko:i\oO
Oat. KO:i\4) KO:i\lJ KO:i\i;l
Tes. N.V.A. KO:i\W KO:i\cX KO:i\cJ
G.D. Ko:i\o'i'v Ko:i\a'i'v Ko:i\o'i'v
<;og. N.V. 1<o:i\ol 1wi\.o:I KO:i\cX
Acc. 1<o:i\ouc; KO:i\cX<; KO:i\cX
Gen. 1<o:i\&v 1<o:i\&v KO:i\WV
Oat. 1<o:i\o'i'c; 1<o:i\o:'i'c; KO:i\Ot<;
II. Govdesi Sesli harf veya (p) ile nihayet bulan ( oc;)
Tak1h S1fatlann Diil Nomirzativus'u (a) ahr; boylece S1fatm
Diil ekli tipk1 Supo: gibi <;ekilir.
- '27
8f1<moc;, adil
Eril
Cinssiz
Tek. Norn. 8f1<0:1oc; 811<cxfcx . Oll<CXIOV
Voe. OlKCXIE 811<cxf cx bl KCXIOV
Acc. OlKCXIOV 811<cxf cxv Of KCXIOV
Gen. 811<cxfou 811<cxlcxc; OlKCXlOU
Oat. 811<o:fq: .
Tesniye ile <;ogulunu 1<o:A6c; gibi c;ekiniz.
Not.- (i) Her S1fat vas1fland1rd1g1 ismin Say1su11, Cin-
sini ve Halini ahr. Tiirk9ede S1fat <;ekimi olmad1g1 ic;in,
ogrencilerin bu noktaya dikkat etmesi laz1md1r.
(ii.) (-oc;) ile biten baz1 S1fatlarm (ekseriya S1fat-
lar) hususi yoktur, yani Eril
aymd1r.
6:ycx86c; -6v, iyi
1<0:1<6<;; -6v, fena
o-oq>6c; -6v, akilh
1
cplAoc; -ri -ov, sevgili,
TIIO-TO<;; -6v) sad1k
KELiMELER
lcrxup6c;; -6: -6v, kuvvetli, saglam
-ex -ov, Iay1k, degerli (Gen).
hakim x8p6c;; -6: -6v, has1m
aziz MyCN, soyli.iyorum
'oTI, ki [ i]
Not.- (i) 6 mcrTo<;; 8o0Aoc;;, yahut 6 8o0Ao<;; 6 mcrT6<;; = sadzk
kale.
6 8o0Ao<;; 1TIO"T6<;;,
mo-To<;; 6 8o0Ao<;;
yahut r k"l d k
l = o e sa z tzr.
[i] Mesela, ).gy(.I) O'Tl 6 KPl'l'Yt<; croq>oc; fo"ClY = soylii.yorum ki, hakim
akzllzdzr. Tiirkgede, bu Ciimle Oyle de ifade edilebilir : hfikimin akz llz
oldugunu soyliiyorum. Bu kitapta verile."l ahbrmalarda bu ifadelerin her
ikisi de kullamlacaktir.
28 -
(ii.) ol aocpol hakim adamlar, hakfmler, akzllzlar.
6 cpC\oc; = dost, arkada$.
ALISTIRMA VI.
A. 1. Ol TflO'TOt 6o0AOl E.-6fcv1<-0V TOuc; KAETITcxc; c:lc; ayo-
pav. 2. OUK cp:::uy-ov Ol nof-101, TO yap xcvplov iaxupov
3. o1 1<0:1<0! aTpcxT1Cna1 ou1< ilacxv TWV 1<cx:\c'.0v 6wpcvv. 4.
btKaLOI Ot 8EOt 8U-<JC:I OOV 0 O'TpCXTr)YOc; TipO aXric;. 5. 0
cpl/-oc; foTlv ou 6vov Tote; aoq>81c; &MO: 1<cxl Tc{) 6.
ol VCXUTCXL Myouaiv '6n o1 ntpaat cp:::uy-oua1v c:lc; 1-0:c; 7. OU
mcrn:u-oEv Tole; cruc5:xo1c;, E.x8pol yap da1 Tote; no/\haic;, 8. 6
600/-oc; My-c:1 '6T1 o1 TIOAELOI datv EV Tc{) raxup<{l xcvplu.:i. 9. Ta
w/\O: 6c'.0pa ou1< fonv Ev Ti;\ o!t<lq: &./\/-' E.v T(\l 1T/\ofu.:i. 10. o1 ao-
cpo1 TWV vc:cxv1c'.0v maTEu-aoua1 Tole; KptTcxlc;. 11. EXETE,
TIOAtTCXI, aya8ov O'TpCXTllYOV KO:l TIIO'TOuc; auO:xouc;.
B. 1 . Adil hakime - Haldm meclisin - Giizel adalarda.
2. Sadik gemicilere - kuvvetli kalenin ic;ine - asker-
leri. 3. Ak1lh hakimin giizel evi idi. 4. Vatandalarm
ak1lhlarmm ovaya kac;tiklanm soyliiyorlar. 5. Yalmz askerler
degil, fakat aym zamanda gemiciler de halka diimand1. 6.
Tannya kurbanlar kestik, c;iinkii Persler. memleketin ic;inde
idiler. 7. Koleler sad1ktirlar, onun ic;in giizel hediyelere lay1k-
tirlar. 8. Akilh hakimler iyi kanunlann kotii vatandalara
engel oldugunu soyliiyorlar. 9. Askerler meclise ve kaminlara
sad1ktirl(lr.
ARTMA
Eski Yunancada Artma, Fiillerin Haber Kipinin
Zamanlannda kullamhr.
lki tiirlii Artma vard1r:
1. Fiil Govdesi Sessiz harfle balarsa Artma bir hece
ilavesiyle yani, Govdenin bama bir (t:) getirilerek yap1hr.
Mesela:
- 29-
M-VJ (Simd. Zaman.) = r;ozuyorum
-Au-ov (Simd. Hik. Zam.) = <;oziiyordum
Fiil Govdesi ayet bir (p) harfi ile balarsa bu takdirde
bu (p) ikileir. Mesela :
pf Tirn ($imd. Zam.) = atzyorum
ppmTov (,Simd. Hik. Zam.) = atzyordum
2. Fiil Govdesi Sesli harfle balarsa bu takdirde Artma
Govdenin ilk hecesinin Uzamasz suretiyle yap1hr. Meseia:
6TIAIS-VJ (,Simd. Zam.) = silahlandmyorum
WTIAISov (,Simd. Hik. Zam.) = silahlandzrzyordum
Fiil Govdesi k1sa Seslilerle veya ( ai, au, 01 <;ifseslileriyle)
balarsa Hece Uzamasz U ekilde yap1hr.
a uzaymca
11
olur: cXKOU-VJ - YlKOUOV
E
11
EAauv-VJ -
0
)) (.\)
oTIAl(-VJ - WTIAIS-OV
tKETEUVJ - lKETEU-OV ( l uzun)
u
))
u uf3pls;,VJ - uj3p1s-ov (u uzun)
a1
IJ
a'(p-VJ
9
-
1Jpov
01

OlKTElp-VJ -
au Y}U -

Uzun Sesliler ile diger Cif_tsesliler Artma almaz. Mesela :
-
Not. - Artma yalmz Haber Kipinde bulunur.
SIFAT GiBi KULLANILAN iFADELER
S1fat gibi kullamlan ifadeler, yani (1) Mlilkiyet bildiren
Genetivus'lar, (2) bir Edat vas1tasiyle teE,?kil edilen ibareler,
(3) Zarflar, tipk.1 S1fatlar. gibi Articulus ile isim arasma
konulur: Mesela:
30 -
1. o1 ToO 1<p1ToO 800i\01 hdkimin koleleri
2. Ol (v TlJ OtKfc;c) av6pCJTIOt = evdeki insanlar
3. Ol (vuv) av8pCJTIOt ri1 = $Zmdiki insanfar
KELiMELER
x-CJ [2], bende var (Simd. Hik. Zam. ETxov)
&yy."'Ai\-w, haber veriyorum, bildiriyorum
ay-CJ, sevkediyorum, gotiiriiyorum, (Yol igin, gitmek Fiili
. vas1tasile terciime edilir.)
a'lp CJ, yukan kaldmyorum, yiikseltiyorum
&1<06-CJ [3], i1?itiyorum, dinliyorum
apXCJ, hiikmediyorum, hiikiim siiriiyorum (Gen.)
i\auv-CJ, sevkediyorum, siiriiyorum
hareketsiz. kahyorum, susuyorum
o!KTEf pCJ, ac1yoruQl
6rri\fl;-CJ, silahlandmyorum
1)/3pfs-cv, tahkir ediyorum
To miElov, bayrak
0 av6pCJrrOc;, adam, insan
o irrrroc;. at, beygir
6 crTpcXT6c;, ordu
vOv (zarf),
ALISTIRMA VII.
A. 1. fl1<ou-e:c; - fli\auv-E fly-oe:v ay-oEv up-ov
fipXE. 2. uj3pfS-El - u{3ptS-E - l,)KTElp-ov - e:'lx-oe:v -
(1] Eski Yunancada adam, $ey gibi isimler ekseriya terkedilebilir.
Mesela: ot vOv =.;.; $imdikiler. ot E:v TQ olI<f c;c == evdekiler. evdekiinsanlar.
TCx EV TQ o!Kfc;c = e'odeki $egler.
[2] Avrupa Dillerinde c;ok gec;en bu Fiilin (have, avoir, haben v.s.)
Tiirkc;edeki kar1hg1 var kelimesiyle ifade edilmektedir. Mesela :
8oui\ouc; E.xcv = kolelerim vardir.
8oui\ouc; ouK E.xcv = kolelerim goktur.
(SJ cXKOUCV ses igin Accusativus. sesi c;1karan ic;in, Genetivus ahr.
- 3i _;_
O:px-oEv. 3. ot ToO KptToO 600:\01 fl:\cxuv-ov Touc; '(mrouc; de;
Kc0riv. 4. 6 Ko:Mc; vwvfac; flyyE/\:\c: EV T4) TrEOtctl axriv.
5. 0 TWV nEpaC:iv 0-TpO:TrJYOC,: TOU<; tv TOl<; TIAOtOI<;. 6. 6
0-TpO:TrJYO<; Ta arido:, ol yap ntpao:t E-q>wy-ov. 7.
ot EV yap TWV KplTWV. 8. Ol EK TWV TIAOlC.VV
VO:UTCXI Tolic; tv Kc01]. 9. TOV ot
yap aua:xo1 OU TIIO"TOl 10. Ol vOv ITOAlTCXl OU TIIO"TEU-OUO'I
To'ic; xc0pa:c; Srnlc;. 11. OU 6vov Ol O'Tpc:mC:irnt 6:1\:\a !<al ol
6001'01 '6rr:\cx ETxov. 12. 1< 1<c0ric; 68oc; E!c; Tov Ev Tel)
rrc:6!41 rroTcx6v.
B. 1. Yukarda verilen biitiin Fiillerin $imdiki Hikaye
Zamanlarmm I. ci $ah1slanm veriniz. 2. Evin kap1lan -
Perslerin ordusu - Ovadaki adam. 3. Yol koyiin ic;ine gidiyor,
ic;in kap1lan kapatacag1z. 4. c;ar!?1da
hakimin kolelerini tahkir ediyorlard1. 5. Ovadaki nehirler
ordusuna mani olacak. 6. Onlar vatanda!?lan silah-
landmyorlard1, c;iinkii askerlere itimat etmiyorlard1. 7. Persler
yalmz karada, degil, fakat aym zamanda adalarda da hiikiim
siiriiyorlard1. 8. Koydekiler Pernlerin miittefiklerine inanm1yor-
lard1. 9. Gemilerdeki gemiciler adalarda bulunanlara ac1yo_r-
lard1. 10. Onlar diyorlar ki, h1rs1zlar komutanm evin-
dedirler. 11. $imdiki komutanlar once kurban
kesmezler.
SIF ATLARIN DERECELERi
daha, en, gaget kelimeleri ile derecelen-
dirilen S1fatlar, Eski Yunancada U tekil edilir:
Derecesiz Sifat
6E:1v6c;;,
acaip, korkun<;
cro<1>6c;;,
akzllz, bilgin
Ostun Derece
6E1v6-n:poc;;,
daha acdip,
daha korkunr;
O"O<J>cJTEpO<;,
daha akzllz
Eniistiin Derece
OE l VO-TO:TO<;, -
en acaip,
gayet korkunr;,
O"O<J>cJ TaToc;;,
en akzllz,
gayet akzllr ..
Not.-Derecesiz S1fatm (-oc;;) dan evvelki hecesi k1sa ise,
S1fatm Ostiinliik ve Eniistiinliik Dereceleri tekil edilirken
(-oc;) un ( o) harfi uzayarak ( v:i) olur. Bu kaide tatbik edilirken,
iki veya ikiden fazla Sessiz harften once bulunan k1sa Ses-
liler uzun say1hr; boylece, AErrT6c;;, hafif, ince, AErrT6TEpoc;;,
AErrT6TaToc;;.
S1fatlarm Ostiinliik Derecelerinin c;ekimi tiplo 6f rn1oc;;-a:-ov
S1fatmm 'Cekimi gibi, ve Eniistiinliik Derecelerinin Cekimi
de S1fatmm c;ekimi gibi yap1hr.
ZARF
Eski Yunancada birc;ok S1fatlann-Tekil Genetivus'Ianmn
son hecesini (-v:ic;;) a c;evirmek suretiyle Zarflar tekil edilir.
Mesela:
- 33 :_
Sf. ao<1>6c;, ao<J>oO = akzllz, bi/gin
Zf. ao<J>wc; akzllzca, bilgince
Zarflarm da S1fatlar gibi Oereceleri vardir.
Bir Zarfm Ostiinliik Oerecesini yapmak ic;;in Ostiinliik
Oerecesi yap1lm1 bir S1fatm Cinssiz eklinin Tekil Accusativus
unu almak kafidir. Mesela :
aoq>-wTEpoc; = daha akzllz
aoq>-wTEpov = daha akzllz bir $ekilde
Bir Zarfm Eniistiinliik Oerec'esini yapmak ic;;in Eniistiinliik
Oerecesi yap1lm1 bir S1fatm Cinssiz eklinin <;ogul Accusa-
tfous'unu almak kafidir. Mesela :
aocpwTcxTOc; = en akzllz
aocp-c.:lTcxTcx = en akzllzca
KURALSIZ SIF A TLAR
Eril Diil Cinssiz
Tek. N.V. Eycxc; Eyai\Y] Eycx, Biiyiik
Acc. Eycxv Eyai\Y]V Eycx
Gen. Ey6:i\ou c:y6:i\Y]c; c:y6:i\ou
Oat. Eyai\0 Eyai\t;t c:y6:/\0
<;ogulu bildigimiz yap1hr: Ey6:i\01, c:y6:/\cx1, c:y6:/\cx v.s.
Eril Diil Cinssiz
Tek. N.V.
TIOAUV rroi\M rroi\u, <;ok
Acc. rroi\Uv rroi\u
Gen. rroi\i\oO rroi\i\oO
Oat. rroi\i\1J TIO
c;ogulu bildigimiz yap1hr: rrof..i\o 1-rroi\i\cx f-rro/..i\6:
Eski Yunancada ilk Ad1mlar
.:._ 34 -
Not. Bazen TioALic; S1fatmm Cinssizi, yani TioM ekli bir
Zarf olarak cia kullamhr. = <;ok, epeyi, bir haylz.
KELiMELER
L\ap6c;-6:-6v,
TI/\oua1oc;-a-ov, zengin.
Xptjato<;-l'}-OV, faydah.
xa/\rn6c;-tj-6v, gii<;, zor.
fl, -den -dan (Bk. Not).
6 TIOAEoc;, harb.
Kai, ve; de, da, dahi, keza, hatta, bile, yine.
6 Myoc;;, soz.
ET6: r (Acc.) -den sonra.
(Edat) L (Gen.) ile beraber
{
(Acc.) -e dogru, istikametinde,
1Tp6c; (Gen.) -den, dan (umumiyetle bir insan i<;in).
(Edat) (Dat.) -e ilaveten, yakmmda.
l
Not. ____ :=- iki birbiriyle dogrudan dogruya mukayese
-----edllli:_eiya (fl) -kullamlabilir ve bu takdirde her iki isim de
aym Halde bulundurulur, yahutta ikincisi Genetivus Halinde
(ii) siz kullamhr. Mukayese dogrudan dogruya yap1lm1yorsa,
yani Dolayh ise bu takdirde (fl) kullanmak laz1mdir ve her
iki isim de aym Halde bulundurulur. Mesela :
r Komutan ha.-
a O"TpaTY}YO<; aocpwTEp6c; EO"T l TOU KP I TOU { k
0
d d h
= zm en a .a
6 O"TpaTY}YO<; aocpwTEp6c; EaTlV 6 Kpntjc; l ll d
a,a z zr.
Xpl'}atWTEp6v EaTt T0 1<p1Tfj T0 8tjp0 = Halktan ziyade
hakim i9in daha faydalzdzr.
A. 1.
KVJCJv El<;
ALIS TIRMA VIII.
ol 1TAOUO"lWTaT01 Tc0v TIOAtT&v
' , ' m , ' ,
Tac;; vricrouc;, OU ,.yap E-1Tl0"TEU-OV
-cpwy-ov EK Tc0v
Tole;; EV T0 TI/\0!0
- 35 .-,-
vo:LiTcxt<;. 2. laxup6n:pol datv ol vscxvlcxt Twv TOO aTpo:niyoO
6olii\c.vv, xouat yap "01ri\cx 1<cxl 1<ai\ouc; '(mrouc;;. 3. ETa Tt)v 6:x11v
Tioi\i\o'l Twv Tioi\tTwv -TIETI-ov 8wpcx Eyai\a 1<al 1<ai\a T0 Twv
nEpawv O"TPCXllY0 4. Ta EV T0 1TOTa0 TIAOla Xp11a1WTEpa fiv
Tote; Tioi\slot<; 't) To'i'c; ETa ToO aTpaT11yoO. 5: Touc;
laxupoTcXTOU<; TWV VECXVIWV, Ol yap EK T&v Tii\ofc.vv vaOTat
Touc; EV 1TOAlTac;. 6. EV T0 1Tpoc; Tau<; nEpaac; 1TOAE0
maT6Tt:po1 ol vaOTo:t TWV aTpaTtc.vTwv. 7. n,a Tfjv EV T0
m:810 6:x11v ol Tiof.'i'Tat, oi yap TI0M101
xwpac;. 8. KO:l Ol . O"O<!>WTCXTOI xo:i\E1TW<;; 1TEIS-ouat Tt)v EKKAYJO"lCXV,
6 yap 8Ro<;; ou maTEU-EI Tot<;; vOv aTpCXTYJyo'i'<;;.
B. .1. Adalardaki insanlar biiyiik ovadakilerden daha
kuvvetlidirler. 2. En zenginlerin c;ogu hediyeler
yolluyorlard1. 3. Biiyi.ik harbden sonra perslerin gemileri
.:memlekete dogru kac;1yordu. 4. Onlar diyorlar ki, o halktan
ziyade askerler i<;in daha giic;tiir. 5. meydanmda <;ok
ve giizel evler vard1r. 6. yalmz adalan degil,
fakat ayni zamanda karapan;as1m da hiikmii altmda bulun-
durmaktad1r. 7. Gemilerdeki gemiciler ovadaki askerlerden
daha faydahdirlar. 8. Kolelerin c;ogu ziyade
miittefiklere sad1k idiler. 9. Kaledeki adamlarm en akilhlan
denize dogru kav1yorlard1. 10. Hakimin. koleleri atlan biiyiik
nehire dogru gotiiriiyorlardi.
SIF A TLARI
Eski Yunancada ia:ret S1fatlar1
<6-8E, To 8s = bu, $U, a$agrdaki, buradaki goriinen.
oihoc;, o:uTYJ, To0To = bu, adz ge<;en, zikredilmi$ olan.
EKE'lvoc;, E1<Elv11, EKE'i'vo = o, $U, yani $Uradaki.
Bunlann diger S1fatlann U
noktada farkhdir ki, Articulus'un vas1flandmlan ismin hemen
oniinde bulunmas1 taret S1fatmm oniinde bulunamaz.
bu kOle yi terciime etmek
- 36 -:--
ouToc; o 8o0Aoc; veya o 8o0Aoc; ouToc; denir,
o ouToc; 8o0Aoc; veya o 8o0Aoc; o ouToc; denmez.
Yukarda ge<;en S1fatlar aym zamanda Zamir olarak kul-
lamlabilir; yine bu takdirde Articulus Have edilemez. Mesela:
Tek.
Tes.
<;og.
o'(8E, (bu adamlar) To:0To:, bunlar, (bu
TouTou = bunun; EI<Ef vo:ic; = onlara (o kadzn-zara).
810: To:0To: = bu sebeple, ETa To:0To: = bundan sonra.
EV TOUT<fl bu szrada; bu esnada.
tv TOUTotc; bunlar arasznda., bu esnada.
rrpoc; TOUTotc; = bundan maada, bunlara iluveten.
OUTOc;'tan ournc; (=boylece, bu Zarfi <;.ok kullamhr.
ouToc; ve 'o-8E S1fatlarmm <;ekimi
Eril
Cinssiz Eril
Cinssiz
Norn.
oihoc; O:UTYl TOUTO
Tek. Norn.
'oOE
TOCE
Acc.
TOUTOV TO:UTT]V TOUTO
Acc.
TOVOE TOCE
Gen.
TOUT OU TO:UTl"jt; TOUTOU
Gen.
TOUOE TOUOE
Dat.
TOUT(fl TO:UTl:J TOUT(fl
Dat.
T4)0E TfjOE T4}0E
N.A.
TOUT(fl TOUTVJ TOUT VJ
Tes. N.A.
TWOE TWOE TWOE
G.D.
TOUTOIV TOUTOlV TOUTOIV
G.D.
TOtVOE TOtVOE TOtVOE
Norn.
OUTOl o:UTO:l TO:UTO:
<;og. Norn.
o'(OE o:'(OE TaOE
Acc.'
TOUTouc; TO:UTo:c; TO:UTO:
Acc.
TOUO"OE TcXO"OE TcXOE
Gen.
TOUTVJV TOUTVJV TOUTVJV
Gen.
TWVOE TWVOE TWVOE
Dat.
TOUTOtc; TO:UTatc; TOUTotc;
Dat.
TOtaOE TO:taOE TOtO"OE
EI<E'i'voc;'u 1<o:Mc; gibi tasrif ediniz.
- 37-
NiSPET ZAMiRi
'6c;, fl, '6 = ki bu, ki o
Eril

Cinssiz
Tele Norn. '6c;
fl
'6
ki bu, ki 0
Acc.
'6v
flv
.,,
ki bunu, ki onu 0
Gen. OU Y]c; OU ki bunun, ki onun
Oat.

ki bun a, ki ona
Tes. N.A. w w w ki bunlarm her ikisi, -sini
G.D. oTv oTv oTv ki bunlann her ikisinin,- sine
<;og.Nom.
o'( a'(
& ki bunlar, ki onlar
Acc. ouc; &c; & ki bunlan, ki onlan
Gen. c0v c0v c0v ki bunlann, ki onlarm
Oat. oTc; ate; oTc; ki bunlara, ki onlara
Nominativus Halinde, Nispet Zamirinin baz1
benzemektedir. Maamafih fark var
ki Nispet Zamiri daima bir Ton ahr.
Nispet Zamirinin ait oldugu isim veya Zamire onun
Mercii=antecedent (yani, once bulunan) denir. Nispet Zamiri,
Merciin Say1 ve .Cinsini ahr; Hali ise, kendi Ciimlesinde
gordiigii gore tesbit olunur. Mesela:
EV Tfj KWlJ 1TOAA0l 800/..of Elcnv, ouc; 6rrf..fsoua1v Ol 'A6rivo:lo1 =
Kogde birt;ok koleler vardzr ki bunlarz Atinalzlar silahlandzrzgor.
Bu Ciimlede ki bunlam demek olan Nisbet Zamiri ouc;,
Merci olan 800/..01 'nun Say1s1m (<;ogul) ve Cinsini (Eril)
almaktad1r; Hali ise, ouc; kendi Ciimlesinde 6rrf..fsoua1v Fiilinin
Ti.imleci (bunlarz) oldugu i<;in Accusati7JUs'tur.
Su Ciimlelere de dikkat ediniz:
6c'.0po: T0 aTpO:Tl"JY0 1TErroEv, oc; apXEl TOU Tc'.0V auaxc.uv
aTpo:ToO = Komutana hediyeler gonderigoruz ki o miittefikle-
rin ordusunun
- 38 ___;
TioMouc; cpL\ouc; xoEv, o'fc; mcrTEuoEv = Birc;ok arkada$-
larzmzz vardzr ki bunlara_ itimat ediyoruz.
Tiirkc;ede bulunmayan bu Nispet Zamirini terciime etmek
ic;in, yukanda gec;en "ki bu,, "ki o,, ifadeleri her. zaman yet-
memektedir. gk.seriya, bu Nispet Ciimleleri, "olan,,, "oldugu,,,
"yapan,, "yaptzgz,, gibi ifadeler vas1tasiyle terciime edilir;
Mesela yukanda verilen birinci misal Oyle terciime edilebilir:
"Koyde Atinalzlarzn sildhlandzrdzklarz bir<;ok koleler vardzr,,.
ikinci misal de Miittefiklerin ordusunun ba$znda bula-
nan hediyeler gonderigoruz,,. Aym suretle:
o6T6c; EcrTtv 6 6o0Aoc; ov 1\ucrcx Serbest bzra k:tzgzm kole
budur.
al ao:sai O:c; xoEv OUK dcrlv Bizde bulunan
arabalar faydalz degildir.
1TOAAO:l Kwo:I ELCTIV EV TQ xwpq: fie; apxoucrtv Ol npcro:t =
Perslerin hiikiim siirdii.gii. memlekette bir<;ok koyler vardzr.
cpL\ov xw 00 6 afaf\cpoc; EcrTlV __:._ Karde$i zengin
( olan) bir arkada$zm vardzr.
Buna ragmen, boyle Ciimleleri E:ski Yunancaya kolay
kolay terciime edebilmek ic;in, ogrencilerin ilk once bunlan
"ki bu,, "ki o,, ifadeleri vas1tasiyle i;evirmeleri tavsiye olunur.
Mesela, yukandaki son misalde, "Bir arkada$lm vardzr ki
bunun karde$i zengindir,,. Aym suretle, "Serbest bzraktzgzm
kole,,, "Kole ki bunu serbest bzraktzm,, olacak.
NisRet Zamiri Edatlarla bitlikte kullamlabilir. Bu takdirde
tabiatiyle, Nispet Zamiri Edatm ald1g1 Hal de bulunacaktir.
Mesela:
aih11 xwpo:, EV Q 1TOAAO:l ELO'L KWo:t, OUK EcrTL Ey6:1'11 =
l<;inde bir<;ok koyler bub.man bu memlekek biiyuk degildir,
(Bu memleket ki i<;inde bir<;ok koyler bufonuyor ).
TO xwplov ES 00 cpwyov Ol CTTpO:T lWTCXl lcrxupov iiv =
Askerlerin kale kuvvetli idi, (Kale ki bundan askerler
ka<;zyotdu).
- 39.-
Not. - (i.) Tiirkc;edeki "yapan,, "yaptzgz,, gibi ifadeler
hareketin Zamamm kesin bir gostermedigi i<;in, bun-
lar Eski Yunancaya terciime edilirken Zaman dikkatle sec;il-
melidir. Mesela, "Serbest bzraktzgzm,, , artlara gore, ya 6 8o0-
/\oc; ov Mw, ya ov ./\uov, yahut da ov ./\ucro: olabilir ; bu yiiz-
den de "ki bu,,, "ki o,, ifadelerinin c;ok faydah
olacaktir. '
(ii.) Tiirk<;ede Fiilsiz olarak kullamlan "ki,, de Eski
Yunancaya Nispet Zamiri vas1tasiyle c;evdlebilir; bu halde, -
df Fiilinin uyan k1sm1 ilave edilir. Mesela:
(ilKTc:fpoc:v TOuc; 8ou/\ouc; ol EV T6 t)cro:v = Adadaki
kolelere aczyorduk ( Adada bulunan kolelere). Maamafih
bir ekilde de terciime edilebilir: Bk. s. 29-30.
(iii.) Ayni suretle kulfamlan Nispet S1fab ve Zarflan
vardir. Bunlar da ileride goriilecektir.
ALI$TIRMA VIII. A.
A. 1. TouT6 EcrTI To m8fov, EV 6: ri t)v. 2. 6
rro/\Aa /\c:yc:v, o1'c; ouK ETit<JTc:u"ov ol rro/\'i'Ta.i. 3. ou mcrTc:uw Tc{)
KplT6, oc; TO:UTO: Myc:1. 4. 8ou/\ouc; xoc:v 1Tl<JTOU<;;, ouc; TIEt!Joc:v
de; Tac; 68oc; foT1 i-o'i'c; rro1rirn'i'c;, oi lcrxupoi
ouK dcrf v. ol1<Tc:fpoc:v Touc; cr,Tpo:T1wTo:c; o'l orr/..o: ou1< xoucr1v.
7. TO xwpfov, oiJ E<j>EUyov Ol cruo:xo1, rrpoc; Tc{) TIOTo:c{) tjv. 8.
00To1 ol rro/\'i'Tai, ol c:y6:/\o:c; o!Kfo:c; xoucr1 Kai 8ou/\ouc;,
rr/\oucr1c0Tc:pof c:lcr1v EKEivC.Jv. 9. 6 &yyc:/\oc; oOTO<;;, oo mcrTc:uoc:v
Tole; Myo1c;, l\Eyc:1 '6T1 ol rro/\E101 c:To 6:xriv.
B. 1. Gonderdigim kale sad1kti. 2. Gonderecegim kole
sad1kt!r. 3. Siirdiigiimiiz beygirler kuvvetlidir. 4. Bizde bulu-
nan silahlar giizeldir. 5. Atinahlarm hiikiim siirdiigii adalarda
<;ok insan yoktur. 6. Atinahlann hiikiim siirdiikleri adalar4a,
birc;ok dostlan vardir. 7. Bu haberi veren askerleri komutana
gonderecegiz., 8. Ordunun ka<;hg1 koylerde bir<;ok
bulunuyor. 9. Bayrag1 kald1ran askerler bunlardir; Unlar ise,
- 40_-
yollad1gm1z habercileri tahkir ediyorlard1. 10. Evleri biiyiik
(olan) birc;ok koleleri vard1r.
KELI MELER
&1'/\oc;; -11 -o, diger,
a;\;\01 ... a;\;\01, bit k1s1m ... 6tekileri.
'A611vo:loc;; -o: -ov, Atinah.
/\o:KE60:16v1oc;; -o: -ov, Lakedaimonia'h.
ETrEI (Bag) [1], vaktaki, ne zaman ki, -digi
ic;in, -diginden.
rrp6 (Edat), once (Gen.).
rrp&Tov (Zarf), ilk once.
fTIE1rn (Zarf), sonra.
iv ... oi, bir yandan ... diger yandan.
616:
(Acc.) yiiziinden, sebebinden.
(Gen.) arasmdan, ortasmdan.
zaman, -digi
Not.- iv ... Bi, hafif bir tezat if a de eder. Birbirine tezat
eden kelimeler Articulus ile beraber Ev
ve oe Articulus'tan sonra konulur; fakat Articulus yoksa, v
ve 5e tezat tekil eden kelimelerin hemen arkasmda yet ahr.
Bir ciimle terciime edilirken ev ihmal edilebir. 6e = ama,
fakat, diger taraftan, demektir. 8, v siz kullamlabilir, fakat
iv, ot siz kullamlamaz.
[1] Tiirkc;edeki -digi zaman, -digi ifadeleri Fiilin Zamanm1
gostermedigi ic;in tTrEi Kelimesi kullamhrken ogrenci Ciimlenin Zamanma
dikkat etmegi unubnamahd1r. Mesela :
ETt'El oi rroM101 EV Ti;l xc.vpl{}J dcr!v, 0:8uvo:T6v EcrTl ;\o:[3E.lv
a1h6 == Dii$manlar kalenin ir;inde bulunduklarz ir;in onu zaptetmek
imkanszzdzr.
Halbuki bu Ciiinle maziye nakledilirse, T\irkc;esindeki digi ir;in
Ciimlesinin ekli halde, Eski Yunancas1 :;iu ekli alacakhr:
Errd oi rroM101 EV T4) xc.vplCtl t)cro:v, 0:6uvo:Tov /\o:[3slv
auT6 = Dii$manlar kalenin ir;inde bulunduklarz ir;in zaptetmek imkanszz
idi (ve Bk. s. 77, 151).
- 41--
ALI$TIRMA IX.
A. 1. iiYE - fjKoucrE - EiXE - 'Tmu-crrn;; - rrd8-ETE -
-Su-crac;;. 2. TOUT(i) - EKElvotc;: - - rnOrn Ta 6CJpa -
OUTVJc;. 3. EV T0)0E T0 rrol\E4> oi EV 'A8r]va'lo1 TOuc; vaurnc;
TIErr-oucrtv, oi 6E J\aKE:8a16v101 Touc;: 4. ETa TaUTr]V
aXl')v a/../..01 Ev -cpwy-ov de; To lcrxupov XVJplov, a/../\01 6E:
Ev T0 Eya/\cp TIE6fcp. 5. ETIEI oov Ta0To: f]Kou-crav,
oi EV T6 KWIJ rrpWTOV Ev E-KAEt-crav Tac; rru/..ac;, E'ITEITa bE
-Su-crav T0 xc0pac; 8E0. 6. TWV 60UA0JV, ouc; EV T6 olKlq.
x-oEv, rroMol Ev mcrTol Elcr1v, EKdvcp OE ou mcrTEu-oEv. 7.
iiaav Ev T66E T6 Sa/\acrcrlJ Tioi\Aal Kat Eya/\at

G:iv Tipfornv
EV oi npcrai iipx-ov, E'ITEITO: OE oi 'A8rivalo1. 8. OOTOl My-oucr1v
<6n -KEivo1 oi vwvlat lcrxup6TEpo1 }icrcxv Twv Ev T66E T6
9. EV OE TOUT(i) wrrAls-oEv TOUTouc; Touc; oou/\ouc;, oic; E-'ITIO"TEU-
oEv, oi yap npcrat fl-1\auv-ov Touc; '{rrrrouc; EK Kc0l']c;.
B. 1. Bu koleler - $u adamlan - Bu memleketin - $u
ovanm i<;inde - Bu eyler. 2. $u hediyeler - Bu gemicinin
- $u harbten once - Bu sonra -- Bu koyiin
i<;ine. 3. Atinahlar karaya dogru ka<;1yorlar, Lakedaimon-
ia'hlar ise takip ediyorlardi. 4. Bu adadaki insanlar ovadaki-
lerden daha faydahd1rlar. 5. Oiimanm, kendisine hediyeler
gonderdigi bu komutana inanm1yoruz. 6. Bu s1rada, baz1lan
meclisi ikna ediyordu, bazilan da koleleri silahlandmyordu.
7. Bundan baka, bu Atinahlar, adalara da asker gonderi-
yorlardi. 8. Sizin takip etmekte oldugunuz U askerler, imdi
bu memlekettedirler. 9. Komutan bunu iidince ehir meyda-
nmdaki evlerin kap1lanm kapad1. 10. Gemilerde gemicilerin
yanmda bulunan bu silahlar vatandalar i<;in faydah idi.
KATLAMA
Eski Yunancada Katlama Fiillerin Ge<;mi$ Zamanz ile
Ge<;mi$ Hikaye Zamanznda bulunur.
- 42 -
Katlama ii9 tiirlii yap1hr :
(i.) Fiil Govdesi (p harfi miistesna) diger Sessiz harfler-
den biri ile balarsa, bu balang1<; harfini (E) Seslisi ile
birlikte Govdenin bama getirip tekrarlamahdir. Mesela :
Govde :Au- , Katlama : :AE-/\u- ;
Govde 1<pou-, KE-Kpou-;
Not.- Fiilin Govdesi (x, e, cp) Nefesli harflerinden biri
ile bu takdirde Katlama U yap1hr :
xopEu-c.v - Govdedeki x harfi K }
Su (..) - Govdedeki e balang19 harfi T olarak katlamr
cpuTEu c.v - Govdedeki cp balang19 harfi n _
Misal -
XopEU-C.V KE-XOpEU- ; }
Su c.v TE-8u- ; olur.
<j>UTEU-C.V 1TE-cpUTEU-;
(ii.) Fiilin Govdesi iki Sessiz ile (fakat bu iki Sessizden
ikincisi "A, v
1
p olmamah) yahut tV, <;iftsessizlerinden biri
ile yahut da p harfi He (fakat bu p harfi Katlama yap1hrken
ikileir) ba!?larsa bu takdirde Katlama yerine Artma yap1hr.
Mesela:
111cxf-c.v- Govde: 11TCX1-, Katlama: t-rna1.
tpat.'.i-c.v - Govde : tpau-, Katlama : E.-lJ.lau-
Not. - Fiil Govdesi iki Sessiz ile balay1pta ikincisi "A,
v, p harflerinden biri olursa Katlama yukarda soyledigimiz
(i.) nci Iktaki gibi yap1hr.
(iii.) Govde bir Sesli ile balarsa Katlama,. tipk1 Artma
yapilnn gibi Sesli harfin uzamas1 ile olur. Mesela:
apx-c.1 - Govde: apx-, Katlama:
43 -
Ge9mi Zaman ile Gec;mi Hikaye Zamanmm <;ekimi.
Zaman Ges:mi Hikaye Zamam
Yapil11. Kati.+ F. Gov. +-1<cx Art.+Katl.+F.Gov.+-I<E:tv'.
Manas1[ i ]. c;ozmii bulunuyorum v .s. gozmiii,? bulunuyordum v.s. yahui:
yahut gozmiiiimdiir v.s. gozmii idim v.s. yahut
c;oz idim v.s.
Tek. 1.
M-AU-KO: E-AE-AU-KEIV veya Kf)
2. M-AU-I<CX<; E:-AE-M !<El<; Kf)<;;
3. M-AU-KE (v) E:-AE-M l<E I (v)
Tes. 2. AE-AU-KCXTOV E:-AE-M I<ETOV
3. AE-AU-l<CXTOV E:-Ac:-Au KETf)V
<;og. 1.
AE-M-1<exEv E:-AEAU KEEv
\
2.
AE-AUDKO:TE KETE
3. AE-AU-KO:O"I (v) -AE-M l<EO"O:V
Not. - Sunu da hahrlatahm ki yukarda (i.) nci Ge<;-
Hikaye Zamanz'nda Katlama'dan baka aynca bir de
A:rtma goriiliir. Fakat (ii.) nci ve (iii.) ncii lklarda bu olamaz.
Mesela:
Gec;m. Zam.
Gec;m. Hik. Zam.
EO"TpcXTEUl<CX
degil de
EO"TpO:TEUKEIV, dir.
KELI MELER
cpvTEUVJ, (agac;) dikiyorum.
rro:i8Eu-VJ, yetitiriyorum, terbiye ediyorum.
[1] Aoristum 'clan ay1rmak igin bu manalan vermek dogru goriilmii-
tiir; fakat bu Zaman da Aoristum gibi ekseriyetle Tiirkgeye c;ozdiim v.s.
eklinde terciime edile bilir.
-44-
XOpEUC.V, danS ediyorum.
Kpou-c.v, vuruyorum, <;arp1yorum, itiyorum.
TITcxf-c.v, sendeliyorum, hata ediyorum.
ljJcxu-c.v, elle dokunuyorum.
n (Zarf), hala, gene, elan, bundan
cxl crrrov6cxl (<;og. 1. nci <;ek.), miitareke.
TO 8v8pov, aga<;.
f18ri (Zarf), arhk, onceden, zaten, daha 1?imdiden.
6 1<f1rroc;, bah9e.
fi K6pri, k1z.
X
A. 1. Kallamalanm yapm1z: KOTI- <!JEUY- ypo:cp- sriAo- O'TIEUO-
alpE- pm- rrcxu- KAEl- 8u-13f..a!3- ljJEu6- orrAtS-Tay- mpay- Kpt-
Kc.vf..u- rrpcxy- O'KEUcx6- pc.v- xc.vpt6- ayyEf... 2. TE8U1<o:c; -
- rrt- rrcxu1<E -- E-KE-KAEL-KEcrcxv. 3. -KAEt-Ec; - ayyf'Af..-Etc; -
flA.auv-ov - E-TICXIOEUm craEv. 4. ol v /\aKEOcxt6vtol fl6ri EAE-
AU-KEcrav Tac; crrrov-6ac; Kai Yjy-ov tyo:v crTpo:Tov de.; E1<dvriv Tfiv
xwpo:v I Ol 6 EV Tcxlc; crucxxot ETl TilO'TOt YJO'O:V. 5. TIE-
<!>UTEU-1<o:Ev 'ITOAAa 8Ev6po: EV TlJ ayop<;< rrpo TC:iv olK!cxc.; SupC:iv.
6. ol E:v rroA'i'Tcxt fl8ri KE-1<A.d-1<cxcr1 Tac; rru/\ac;, ol 6 vo:OTcxt
<j>EUYOUO'lV EK TOU xc.vplou. 7. Ta '6rrf..a &. EV Tole; rr/\ofotc; EYx-oEv
xpricrtWTEpcx Yjv Tole; TIOAElotc; 'fi Tote; cru6:xotc;. 8. 6 vOv
rr6AEoc; TIE-rrcxlow-KE Tove; vEcxvlcxc;, rrtcrTEu-croEv oov TouTotc;.
9. TIOAAOl v TC:iv EV TlJ ayop<;< fl1<ou-ov TOU O'Tpo:TriyoO, TIOAAOl 8
-cpwy-ov El<; TO rrd)lov. 10. ETa TaU-TllV Tfiv 6:xriv ol ntpcrcxt
Yjpx-ov EKElVY]<; 11. Ta 6v6pcx a EV TCXUTlJ TlJ
TIE-<!>UTEU-Kcxc; fl6ri Ey6:Aa E.crTi KO:t Ko:A.6:.
B. 1. bulunuyorduk - KapatmI bulunuyorsun
Terbiye etmiler - dikti idiler. 2. Onlar diyorlar
ki, vatandalarm en zenginleri memleketin i9ine <;ok agac; dik-
3. itimat ettigimiz bu adamlar miitarekeyi feshettiler,
onlar ise hala Atinahlara sad1khrlar. 4. Perslerin adalardaki
- 45-
vatandalara yollad1klan bu hediyeler vok ve faydahd1rlar.
5. Onlar diyorlar ki, yalmz Atinahlar degil, fakat aym
zamanda Lakedaimonia'hlar da gemilerdekileri silahland1r-
maktadirlar. 6. Bunu evin kapilanm kapatt1lar, zira
halka itimat etmiyorlard1. 7. Bundan komutan,
memleketin ic;erisinde oldugu haberini veriyor. 8. Gemiciler
evlerinde sessizce oturuyorlard1, fakat askerler vatandalan
tahkir ediyorlard1. 9. K1zlar bah.c;ede clans ediyorlard1.
FiiLLERDE UZAMALAR
Govdeleri (o:-c:o) Sesleriyle nihayet bulan Fiillerin
($imd. Zam. ile Simd. Hik. Zam. mi.istesna) diger biitiin Za-
manlarm bu (o:-c:-o) Seslileri Uzama'ya tabi tutulur.
Mesela :
Govdenin en son o: Seslisi ri olur
E
ri
0 c.v
Misal :
$imd. Zaman Gelecek Zaman Aoristum Ge<;mi Zaman
Tt6:-c.v Ttpfi-crc.v -T111cro: TE-Tlri-1<0:
cp1A-c.v <J>tM-crc.v t-q>l/\11-cro: m-q>l/\11-1<0:
oriM-c.v 611/\w-crc.v t-8fi/\VJ-cro: oc:-ofi/\c.v-1<0:
Not.- Fiil Govdesinin son Seslisi (o:) olup da kendisin-
den evvel bir (p) Sessiz harfi yahut bir (1) varsa bu takdirde
bu (o:), (ri) Seslisine <;evrilmeyip, sadece uzun eklinde
kendini gosterir. Mesela:
8p6: crc.v -6po:-o-o: 8 8pa-1<a
BiLE$iK FiiLLER
Eski Yunancada c;ok hallerde iki kelime Bile:jik
FiiHer meydana gelir. Ekseriyetle bunlardan birisi Edat olur.
- 46 -
Mesela : = uzaga gonderiyorum, E:I<-1TErr(,) = dz$a-
nya gonderiyorum.
Bilef,?ik Fiil tekil edilirken esas Fiilin oniine getirilen
kelimenin son Sesli harfi, Sesli harfle bir Fiilin
oniinde diier. Mesela :
' +:Jf ' ,
arro a.ye,) = a.rr-ay(,) ;
Yalmz TrEpl ve rrp6 kelime]eri bu kaidenin kahr.
Mesela:
m:p1-ayy.J..A(,),
Esas Fiilin bamda Sert Nefes iareti bulunursa ve bunun
oniine kablan kelimenin son Seslisinden evvel rr veya T
harfleri Varsa, bunlarm kaynamasmda 1T harfi q> Ve T harfi
de 6 olur. Mesela:
arro-alp(,) = acp-a1pw.
1<aTa-alpw = Ko:6a1pw.
BiLE$iK FitLLERDE ARTMA VE KATLAMA
Fiillerde Artma ve Katlama (rrp6 ve m:pi keli-
meleri miistesna) Fiil yanyan kelime ile as1l
Fiil arasma girer; ve burada da kaideye gore, as1l Fiilin
oniine eklenen kelimenin son Seslisi Artma keyfiyeti kaq1-
smda diimek zorunda kalacaktir. Mesela :
$imdiki Zaman Bik. Zaman Ge4;?mi Zaman
rroa-1<pouw rrpoO"-KE- KpOU!(C(
Ela-ayy.l\Aw
arro-KVJAUVJ arr-E-Kci>i\U-OV arro-1<EKWAU-KCJ.
aTr-ayopc:uw cm-r;y6pw-ov O:rr-1w6pEUKCX
EK-MVJ ts--i\u-ov E:1<-i\.-1'u1<0:
Not.- v ve auv kelimelerinin Bileik Fiil tekili s1rasmda
tabi olacaklan degiildigi daha ileride gorecegiz.
- 47 .:..,....
KE Li MELER
v1i<CM0
1
galip geliyorum, yeniyorum.
0:81KEw, haks1zhk ediyorum, haks1zhga ugrahyorum.
oou.M-w, esir ediyorum.
rrotE-w, yap1yorum.
:111116-w, cezalandmyorum.
6pp6:-w, harekete ge9iyorum, f1rhyorum.
E:1<-rreprr-w, dianya yolluyorum, kovuyorum.
olilyorum.
E:m-f3oui\di-w (Oat.), kuyusunu kaz1yorum, birinin aleyhinde
plan haz1rhyorum, yolunu bekliyorum.
da-f36:i\i\w (de;), istila ediyorum.
rrpoc;-j36:i\i\w (Oat.), hiicum ediyorum.
rrc:xpc:x-aKc:uc:xs-w, haz1rhyorum.
Not.- 6 pEv .. 6 OE 9ok defa isim olarak kullamlabilir.
Mesela: 6 O"TpC:XT!"JYO<;; &yyc:i\ov 1TEj11TEI rrpoc; TOV ofjov, 6 ot Tl)v
p6:x11v O:yyEi\Ac:1 = komutan halka bir haberci gonderiyor, o da
muharebeyi bildiriyor.
6 pE:v . ; 6 OE= birisi. '. . obii.rii de. ol E:v ... ol
zzlarz . . digerleri de, obiirleri de; bazzlarz .. bazzlarz da,
manalarma gelir.
ALI$ TIRMA XI.
A. 1. VlK6:-w, O:ol!d'.-cv, ooui\6-cv, 1TOIE-0J, s1116-w, opp6:-w,
Fiillerinin Gelec., Aor., ve Geym. Hik. Zamanlanm
veriniz. 2. EK-rrErrw, da-f36:i\i\w, rrpoc;-f36:i\i\cv, Fiille-
rinin $imd. Hik. Zam. lanm tekil ediniz. 3. Kai na Tc:xOrn ol
'A 611vc:xlo 1 t-vl 1<11-ac:xv Touc; E:v Tai c; 1 c; Kai E:-ooui\w-acxv rroi\i\ouc;
TC:lv O:v6pwrrwv. 4. 6 oov aTpc:xT11yoc; rrc:xp-E-CJKELic:xs-c: To:0Tc:x Ta
rri\ola, ol yap rroi\Ep101 f]811 da-Ef3c:xi\i\ov de; Tl)v xwpcxv. 5. Ola
rnOTc:x ou p6vov E:rr-c:-j3oui\w-ov da-t-13cxi\i\ov Tole; KptTo:lc;, O:i\i\a Kai
E-.-m:rrov TOU<; TrAOUO'l(A)TaTouc;; TWV TrOAlTWV El< xwpcxc;;. 6. OU
TrlO'TfUO'OEv TOUT(i) Tc'.;J KplTQ, T]611 yap rroMouc; TWV
EV TQ KWlJ. 7. e:Ta E-KElVT']V 6::Xl']V Ol E:v arr-.-Svl']O'KOV EV T0
m:8f0, ol 8E: E:-cpwyov e:Ta Tc0v auax(A)v .. 8. EITEL 8E. TCX0Ta
fjKou-aav rrpWTOV v e:Lc; Ti}V ayopav, ETrElTCX 8
E-KAEl-O'CXV Tac; rru.Acxc;;. 9. o! EK TWV TrAOl(A)V VCXUTCXl Touc;;
E.v ol 6 Kai Tac; 6:6:cxc; O:c;;
Eix-ov.
B. 1. Onlar Perslerin memleketi istila ettiklerini ve vatan-
esir edeceklerini soyliiyorlar. 2. Hakimler, yalmz va-
tandalarm en degerlilerini tahkir et mi yen, fakat aym zamanda
komutana da bir haks1zhk yapan bu adamlan cezaland1racak-
lardff. 3. Bundan sonra, gemicilerin bazilan ehir meydanma
f1rlad1, baz1lan da evlerde oliiyordu. 4. Bu arada, Atinahlar
miittefiklerle birlikte Persleri biiyiik ovada maglup ettiler. 5.
Bu adama itimat et-tik, fakat o buna lay1k degildi, <;iinkii
meclisin aleyhinde planlar 6. Ostelik, gayet
zenginler bir taraftan kaleye atlar yolluyorlar, ate yandan da
gemileri hazlfhyorlard1.
ETKEN MAST ARLAR
Zaman Yapd1lar1 Mi sailer Manala:r1
"
$imdiki Zaman
$imd. Zam. Gov.+-e:iv M-EIV
olma
Gelecek Zaman
F. Gov. -O"EIV AU-<JEIV
Qozecek olmak,
iizere bulunme
Aoristu.m
F. Gov.+ am .AO-crm

Zaman
Kat.+ F. Gov.
AE-AV-KEVa.t
bulunmak
Not.- Mastarlarda katlama muhafaza edilir, fakat Artma
yoktur (Bk. s. 29 not).
MAST ARLARlN KULLANILMASI
1. lsim olarak: a8uvcn6v EO"TI TOUT!:\) 1TIO"TEU-EIV -= Bu
adama inanmak imkanszzdzr.
lArticulus ile Mastarlann k.ullamlmasm1 ileride gorecegiz.l
2. Prolatif (
1
) olarak: ouK 81'oEv TOUT!:\) 1110-TEUEtv = Bu
adama inanmak istemiyoruz.
3. Dolayh Emir Ciimlelerinde (menfisi ile yap1hr):
1<EAEUE1 Touc; TioAITac; maTEuz1v = inanmalarznz
emrediyor.
4. Dolayh ifadelerde (menfisi ou ile yap1hr): Ozne Accu-
sativus'ta, Fii1 ise Mastar olur.' Mesela :
ayyi\AE1 Touc; npaac; 8tr.0KEIV = Perslerin takip ettigini
bildirigor.
Not.- Boylece Dolayh if ade muhtelif yapila-
bilir. Onceden ge<;en Atycv '6Tl den diger de
ileride s1ras1 geldik<;e goriilecektir.
MASTARLARIN ZAMANLARI
Zaman Mastan ile Aoristum Mastan :
Oratio iqua Y ani Dolayh Ciimle (Accusati vus ve Mas-
tar) miistes:rn, Aoristum Mastarlanmn Ge9mi;? alakas1
yoktur. Aoristum Mas tan, kat'1 ve muayyen bir hareketi ifade
eder. Halbuki .'.$imdiki Zaman Mastan devamh yahut tekrar-
lanan bir h3reketi gosterir.
Gelecek Zaman Mastan :
Bu Mastar Oratio Obliqua'dan Omlsc.:i iimit
ediyorum; \/\cv = niyetin.degim, azmindeyim, yapmak iizere
bulunuyorum, Fiillerinde i so:1ra kullamhr.
[1]. Yanma bir Mastar getirilmedikc;e manas1 tam olm1yan bir Fiille
beraber kullanilan Mastara Prolatif denir.
Eski Yunancada ilk Ad1mlar
Zaman Mastan, tamamlanm% nihayet
bir hadiseyi ifade eder; ve vok hallerde de bu hareketin
neticelerinin devam etmekte oldugunu gOsterir.
KELI MELER
KEAEUc.v, emir ediyormfr, tenbih ediyorum.
E6EA-c.v, istiyorum, raz1 oluyorum.
zannediyorum, telakki ediyorum, addediyorum.
iimit ediyorum.
EAA-c.v, yapmak iizere bulunuyorum, azminde bulunuyorum,
niyetindeyim.
Eivm (Eil'nin Mast.) olmak.
51 ( icap eder.
XPii ( ), laz1md1r.
5uvaT6c;-i}-6v, kuvvetli, kudretli, muktedir, miimkiin.
aOUVaTO<;OV, kuvvetsiz, iktidarSIZ, zay1f, imkailSlZ.
ftq>ri, dedi, soyledi.
Not.- (i.) Ciimle 81 ve XPii Fiillerinden sonra
daima bir Accusativus ile bir Mastarzn gelmesi
(ii.) Etl>TJ den sonra da gene Accusativus ve Mastar kulla-
mhr; fakat Myc.v = "'soyliiyorum,, Fiilini miiteakip derhal bir
'6T1, "ki,, ve sonra da bir Hnber Kipi gelmelidir;
ALI.STIRMA XII
A. 1. KC.VAU-O"EIY - 81c:lK-EIV - 1TE1TOll'}Ki}vai -
fX-E1v. 2. 1TE1TOlTJKac; - - -- T]y.:.oEv
TIEl6-E1c;. 3. o 8 crTpaTT)yoc; E1TEi Ta0Ta i]Kou-o-Ev
1
E-K1'.w-crE Touc;;
O"TpaTtc:lTac; Touc; 1TOAElouc;;. 4. 810: Ta0Ta
- 51 :__
EKElVOV TOV vc:av!av 1TIO'T6TaTOV e:lv,at TWV EV Tc'jl xcvplu,:>. 5. ETO.
6 Ta0T.:x -e:/\/\-ov 8u-crc:tv Tole; Sc:olc;, yap
Touc; npcrac;. 6. OU 6uvaT6c; EO"TIV 6 O"TpaTllYOc; rrEIS-EtV TOU<; EV
TQ EKKAl)O"l<:;c TOUTO 7. OU Touc; uf3pls-e:1v
TOuc; TCJv Tio:A.1TCJv. 8. ETa . Taun1v ax riv E-
v61s-ov Tov crTpaTriyov aocpc::nmov e:ivai TCJv EV TlJ yi;J. 9. E.cpri
TOuc; 6ou/\ouc; e:Tvat TCw e:y6:/\cvv 10. E-KEAEU craEv
ouv Tov ve:avlcxv 1</\e:l-crai Tac; olKlac; Supac;, 6 6 ouK
ol yap rroM101 Trpocr-f3a:A./\ov Tole; EV TlJ _ayopQ:. 1.1. 6e:I
OUV TOUc; O"O<J>Ouc; Ol yap KplTat SrJtWO"OUO'I TOlJTOUc;
Ol OU 6vov uf3pls-oucr1 TOuc; O"Tpm1wouc; &Ma Kai E1Tl-f3ou:A.e:uoucrl
TQ EKKArJO"l<:;c.
B. 1. Su-cv, &611<-cv, 6p6:-cv, E:mf3ou:A.e:u-cv Fiillerinin Gele-
cek Zamanlariyle Aoristum ve Zam.Ian nm Etken Mas-
tarlanm veriniz. 2. bunu yapmak niyetinde degil-
dirler, c;iinki.i onlar, hakimlerin halka oldugunu sam-
yorlar. 3. Persler adalardaki insanlan esir edeceklerini iimit.,
ediyorlard1; bunun i<;in komutan bunu
koleleri silahlandirmalarm1 emretti. :--- 4. 0 dedi ki, rrii.ittefik-
lerin c;ogu sad1k idi, lakin onlardan baz1lan da
aleyhinde suikast hazirhyordu. 5. Bu delikanlilan durdurmanm
imkam yoktu, c;iinkii onlar, kap1lanm 6nceden
silahlan da bulunuyorlardi.. 6. Boylece,
lann, kanunlann iyi ve hakimlerin de adil olduklanm
meleri laz1mdir. 7. Askerler istirahat etmek istiyorlard1.,
gemiciler ise meydamna firladtlar.
HABER KiPi
EDiLGEN <;ATI, Vox Passiva
$imdiki Zaman
$imdiki Hikaye Zamam
$imdiki Zaman
Praesens
lrnperfectum
$imdiki Hikaye

Zam am
Zam. Gov. + 00:1 Art. + Zam. Gov. + 00:1

i;oziiliiyorum v .s. v .s.
Manas1
<;oziiliiriim v .s. v .s.
v.s. idim v.s.
Tek. 1. M-oa1 -/\u-611v
2. /\u-c:1 (yahut 1:1) -M-ou
1. AU-ETat '-AUETO
Tes[ll 2. M-rnSov -M-rn9ov
3. M-rnSov -/\u-aTT}V
<;og. 1.
AV-6c:8:x -1'u-6c:8o:
2. M-rnec: -M-rnSs
3. AU-OVTat ,..AU-OVTO
[1] Tesniyenin 1. ci ().u.6e8ov) nadir rastlan1r ve onu da
ancak gorebiliriz.
$AHIS ZAMiRLE.Ri
BiRiNC1 iKiNCi
Ben Sen
Tek. Norn. yw au
Acc. E a, ac:
Gen. o0, ou aoO, aou
Oat. ol, 01 aol, ao1
Tes. N.Acc. vw aq>w
G. D.
<;og. Norn. uEic;;
Acc. u&c;;
Gen. u&v
Oat. ulv
- 53
NJt.- (i.) E, o0, oi; cre croO, cro1 Edat'-
lardan sonra ve Zamir ifade edildigi zaman kullammz.
(ii.) C:yw'n.un Vocativus Hali yoktur; cr0'niin Nominativus
Hali Vocativus olarak kullamlabilir.
KELtMELER
6 TDc;, tarz, suret, karakter.
v6croc;, hastahk.
giin.
ft j3ia
1
zor,
ucrTEpaloc; -a -ov, ertesi.
uTio, { (Acc.), altma.
(Edat) (Gen.), tarafmdan, altmdan,
(Oat.), al tma.
altmda.
Not.- Eski Yunancada Dativus c;ok kere Alet, Sepep,
Tarz, Fark Ol<;iisii [1] ve Zaman ifade. etmek ic;in kullamhr.
Bir yapan mevzu bahis oldugu zaman bir Edilgen Fiili
miiteakip uTI6 ile birlikte Geneti vus Hali gelir.
ALl$TIRMA XIII.
A. 1. Kc.:>/..u-6E8a - Tiau-wSE - -m:iS-ou - .
KEAEU-oVTat. 2. - c.0pl')-crav - Te-Su-Kac; c!:>KTElp-
oEv - Kc.:>AU-ETE. 3. oornc; MyETo:i dvai lcrxup6TaTO<;;
Twv v veav1&v. 4. ftElc; ev ou 6uvaToi foEv Kc.:>M-
E.1v EKEivou.; Touc; vauTac;, uac; 6e 6d TCx <OTIAa a
v oiKiq: X-ETE. 5, EKdvl:J ev Tfj fiepq: -KAEt-crav Tac; Tiu/...ac;,
TlJ 6e ucrTE:pafq: wpl']crav Etc; TO 1TE61ov. 6. ol ev TOUTO:
[1] Fark Ol{:iisii umumiyetle farkiyle mefhumunun
bildirir. Me;iela : 15Kcx fipcxic; e:'Ta 6:xriv = muharebeden on giin
sonra (on giin farkiyle - farkla). Ayn1 muretle, 1TOAA(i> = r;ok
daha zor, 1TOAA(j> = biiyiik bir farkla en zor.
- 54--
XcXAE!TWTaTcx EO"Tl, au 6E: voIS-EI rro/\/\C,l crocpwTEpoc; ETvat. 7. ol
Ev TOUT(}> T0' tpOTTC{) tmo TWV nipawv, Ol 6E: VOO"<{)
O:rr,..-Svrim<-OV EV TC,l xwpl<{). 8. yw oov, ETTEl Ta0Ta rJKOUO".:X, OUK
fj6Ef..-ov mcrTEU-EIV EKElVC{). 9. oi E:v 'A8riva'i'o1 rrai6Eu-ovTai
TOUT<{) T0 Tp6rr<{), oi 6E: J\m<E6ai6v101 vols-oucr1 Toucr6E Touc;
v6ouc; OU xpricrlouc; Eivm. 10. 6EI oov TOUTouc; E:v 6wpo1c;
rrEl8-E1v, EKEivouc; 6E: l)lq: KC.JAU-Etv.
B. 1. Bir <;ocugun hastahk yilziinden 6ldiigii, -
nm da hakimler tarafmdan memleketten kovuldugu soyleniyor.
2. Onlarm, Atinahlara ya.p1lan Lakedaimonia'h-
lardan ziyade Atinahlara <;ok daha_ sad1k kald1klan zannedi-
liyordu. 3. Biz evde sessizce oturuyorduk, fakat siz koleleri
silahlandmyordunuz. 4. Binaenaleyh Persler, adalar halkm1
bu suretle esir etmek niyetinde idiler. 5. Size itimat etmek
istiyoruz, lakin bu adamm, hakimlerin kuyusunu kazd1g1
soyleniyor. 6. Bu gene;, Atinahlarm en bilginleri tarafmdan
7. Ertesi giinii, kolelere kale kap1lanm kapa-
malanm emir ettik, <;iinkii ekseri kimseler kaleden
ka91yor ve ovada oliiyorlardi. 8. Onlar, komutamn askerler
tarafmdan tahkir edildigini soyliiyorlar.
I
I
- 55 -
HABER KiPi
EDiLGEN <;AT:, Vox Passiva
Gelecek Zaman : Futurum
Aoristum
I Gelecek Zaman

F. Gov. + -8ri-croa1
Manas1

"""""""'
Tek. 1.

2. crlJ)
3.

Tes. 2.
3.
<;og. 1. /l.u-8ri-cr6E6a
2.
3.
Aoristum
Art.+ F.
G'" +Q
OV. vf)Y
<;;oziildiim
-M-8riv
-M-8ric;
-M-8ri
E:-/1.u-SriTOv

E:-M-6riEv
E-AU-6TlTE
E:-M-S11crav
Not.- (i.) Govdeleri Sesli harflerle nihayet bulan baz1
Edilgen Fiillerin Gelecek Zamanlarz ile Aoristum'lanmn
kiminde e harfinden once araya bir a harfinin
goriiliir. Mesela: crd-u:i - Edilg. Gelec. Zam. Aor.
E:-crEl-cr6riv; a1<ou-u:i, 1<Efl.c:u-u:i, 1</l.El-u:i Fiilleri de aym
yap1hr; rro:u-c;J Fiilinin her iki rastlanmaktad1r.
(ii.) a, E, o, Seslileri 6 harfinin oniinde uzarlar: T1a-u:i-
(Bk. s. 45)
(iii.) Edilgen Fiillerin Fevkalade Gelecek Zamanlarz ile
Fevkalade Aoristum'lan ileride goriilecektir.
- 56
09 $AHIS ZAMiRi
09iincii Zamiri, Kuvvetli degilse; Nominativus llali
miistesna, o:uT6v, 6 i$aret Zamiri ifade edilir.
TEKiL, (onu) <;OGUL, (onlan)
Eril Cinssiz Eril Diil Cinssiz
Acc. o:uT6v -

- 6 o:uTouc;
-
6:c;
- 6:
Gen. o:uTOO -

-- OU O:UTWV - WV - WV
Oat. O:UTc!) -
6
- cl) O:UTOtc; o[c;
Zamirinin Nominativus Hali (yine kuvvetli degilse)
umumiyetle Tiirk9edeki gibi ihmal edilebilir. Kuvvetl i ise
oOTO<;;, <66.::, EKE'i'voc; Zamirleri vas1tasiyle ifade edilir; bazen de
6 Ev, 6 6 Zamiri olarak kullamlabilir.
KE Li MELER
6 Xp6voc;, zaman.
6 f36:pl3:xpoc;, yabanc1 (Yunanli olm1yan), barbar.
KO:TcX r (Acc.) g6re.
K::xTa Tov TivoTCx6v, n.:.:hir boyunca ( denize do
(Edat)
(Gen.)
1<aTa karadan. kara yolu ile.
1<aTa v6ov, kanuna tevfikan, kauuna g6re, kanun muci'.Ji:1ce.
hergiin.
TEi\oc; (Zarf), sonunda, son olarak, en nihayet.
Not.- Accusativus Hali Diiz Tiimlec;; olarak kullarnlim-
dan istimal edilir:
- 57 -
(i.) Zam rn m '.iddeti gostererek. Mesela: 8trn
giin miidJetince.
(ii.) Accusati-uus Cogn.atus olarak. Mesela: vl1<11v i::v11<11ai::=
za]er kazandz. Bahusus Cinssiz S1fat ve Zamirler ile birlikle:
rroMa fi8 I Kfl<E = <;ok hakszzlzklar yaptz.
XIV
A. 1. E-s111w-8ric;; - - - rrau-rn8c: --
E-mx18c:u-811acxv. 2. na BE: Tcx0Tcx ol Ev E-8oui'lw-8riaav,
ol yap f36:pf3a:po1 EVlKf)aav cxuTouc;; KO:Ta yflv 1wl KaTa 86:1\cxaaav.
3. oornc;; ouv U1TO TWV KPITWV KO:Ta TOUTOV TOV
v6ov, yap vols-oEv CXUTOV E:xSpov Eivo:t Tote;; 1T0AlTCXlc;;.
4. ol EV TQ ayop(t 1TOAUV E:v xp6vov OUK cXKOU-EIV TOU
aTpaTf}yoO, ou yap E-rrfaTc:u-ov auT0, TE/\oc;; 8 ol 1<p1rnl -1<t/\wao:v
cxuTouc;; l1aux6:s-i::1v. 7. oov 4J1<TElp-oi::v TOuc;; na ToO
O"TpO:TYJYOU, 1TOAA0l yap CXUTWV VOO'(.}l arrtSvriaKOV. 6.
OU 8:::1 GE uf3plS-EIV TOUTOV TOV 800/\ov, EYCv yap vols-c.v CXUTOV
rroA/\0 1TIO"T6TaTov Eivo:1 Twv Ev TQ 011<1c;c 7. TOUTc.p T0 Tp6rrc.p
KC.VAU-aoEv CXUTOV, 1TOAAcX yap urr' CXUTOU. 8. uc:lc;;
oov urro TWV aoq>c.vT6:Tc.vv TWV ASriv:xlc.vv. 9. rroMv
v Xp6vov ol nepaat TCXUTY)c;; -rile; xwpac;; TE/\oc;; 8
8110-o:v urr6 TO)V au6:xc.vv.
B. 1. KC.VAU-c.v, 8ou/\6-c.v, aOIKE-W, VIKcX-CV, KAEl-W Fiillerinin
Edilgen Gelecek Zam. ve Aoristum'lanm veriniz. 2. Koydeki-
ler hergiin Per .. derin gonderdikleri barbarlar tarafmdan hak-
s1zhklar gordiiler. 3. Diiman ordusunu uzun zamandir mem-
leketin ic;inden gec;iriyordu, fakat en nihayet (buna) miitte-
fikler tarafmdan mani olundu. 4. Bu hakim komutandan daha
akdlid1r, Iakin ona itimad1 yoktur, <;iinkii onun
pek fazla haks1zhklar yaptigma inamyorlar. 5. Siz. binaen-
aleyh bu sebepler yiiziinden cezaiandmlacaksm1z, c;iinkii
kanunlar bize hakimleri tahkir etmememizi emretmektedir.
6. Kalede 9ok kolelerimiz var, fakat onlan, sad1k saymad1-
- 58 _:
g1m1z I<;m silahlandirmak istemiyoruz. 7. Su adam bize hak-
s1zl1k bunun ic;in biz 6nu cezaland1racag1z.
HABER KiPi
EDiLGEN <;A Tl, Vox Passiva
Zaman Perfectum
Gec;mi Hikaye Zamam Plusquamperfectum

Manas1
Tek. 1.
2.
3.
2.
3.
1.
2.
3.
Zaman Hikaye Zamam
Kati.+ F. Gov. +-ai
bulunuyoum v.s.
yahut v.s.
M-1\u-o::t
M-AU-O"at
AE-AU-TcXl
i\E-i\u-crSov

AE-AU-E8a
M-i\u-cr8E
i\-/\u-vi-m
-riv
<;oziilmii bulunuyordum v.s.
idim v.s.
yahut c;oziildii idim v.s.
E-/\c:-M-riv
E-M-i\u-cro
E-AE-AU-TO
E-M-i\u-crSov
E-i\c:-i\U-aeriv
E-Ac:-i\u-E8a
E-M-i\u-cr8E
E-i\E-i\u-VTO
Not. - (i.) Govde!eri Sessiz harfler ile nihayet bulan
Fiillerde bu Zamanlann Takz 'Ian biraz farkhdir. Bunlar ileride
g6riilecektir (Bk. s. 88).
(ii.) Fiillerin Gelecek Zamanlarz ile Aoristum'lannm <;;e-
kimi s1rasmda (6) harfinden once araya bir (a)
(bak sah. 55) bu Fiillerin Ge{:mi$ Zamanz ile Ges;mi$ Hikaye
Zamanznda da gene bir (a) nm araya girdigi goriiliir. Mesela:
O"E-O'EI cr-at. rrau-w Fiilinin Edilgen Zamam 1Tg rraua1'd1r.
(iii.) a, E, 0 Seslileri -m ve riv Tak1larmm oniinde
uzad ar. Mesela : v t I<a-cv . - vE-vl I<l'}-m.
- 59
HABER KiPi
GELECEKTE GE<;Mi$ ZAMAN : Futurum Perfectum.
Baz1 Fiillerin, Edilgen manada kullamlan, Gelecekte
mi$ Zamanz da edilebilir. Bunun ic;in de o Fiilin Kat-
lama'si almdiktan sonra Govdesinin sonuna -aoai Takz'sm1
getirmek kafidir. Mesela: AE-l\u-aoo:1, l\E-AU-alJ, AE-M-ano:1,
M:.-l\uga6c:8o:, l\E-M-aw8E, AE-M-aovrn1. Maamafih bu Zamana
pek nadir rastlamr.
MOL Ki YET SIF A TLARI
Bu S1fatlar, $ah1s Zamirlerinden yap1hr:
1. ci $ah1s : t6c; - - t6v = benim, henimki;
- = bizim, bizimki;
2. ci $ah1s : a6c; - - a6v = senin, seninki ;
uETEpoc; - uETEpO: - uETEpov = sizin, sizinki.
Miilkiyet S1fatlan Articulus ile beraber kullamhrlar ve
Tavsif S1fatlan gibi yer ahrlar. Bazen, bilhassa <;ogulda,
Miilkiyet S1fatlan yerine $ah1s Zamirlerinin Genetivus'u kul-
lamhr. Mesela :
1. ci Sah1s : 6 toc; 600,\oc; = "kolem,, , "benim kolem,,.
6 6oOA6c; ou = "kolem,,.
6 6001\oc; = "kolem!z,, , "bizim kolemiz,,.
6 6001\oc; = "kolemiz,, .
2. ci $ah1s : 6 aoc; 600\oc; = "kolen,,' "senin kolen,, .
6 8o0Mc; aou = "kolen,, .
Ol uETEpOI 8001\ot="kofeferiniz,, "sizin kofeferiniz,,.
ot 6001\01 uCJv = "koleleriniz,,.
Miilkiyet S1fatlarmm 3. cii $ahs1 ic;in o:uT6v $ah1s Zamiri-
nin Genetivus'u kullamhr (Articulus ile isim arasma girme-
mesi Mesela :
3. cii $ah1s : TO 6C:>pov o:uToO "hedigesi,,
- 60 ..:._
Bu tertipte, Miilkiyet Zamiri kuvvetli olamaz, yani, To
B&:>pov auTOO = "onun hedigesi,, manasma gelemez.
Not.- Miilkiyet S1fatlannm <;ekimi tipk1 ve
1\suS:::poc;-cx-ov S1fatlannm <;.ekimi gi bidir.
KELiMELER
6 a8E/\<j>6<;.
6 <j>l/\oc;, dost,
6 86:vo:To<;, 6liim.
& (Unlem), . ey.
arr-xcv, mesafesindeyim (Gen.).
Ko:L. Kai, hem ... hem, de ... de ..
avO: (Edat) (Acc.), boyunca, yukanya).
Eu (Zarf), iyice, iyi bir
Not. - Genetivus Hali "esnasmda,, manasma gelehilir (de-
vam iniiddeti degil). Mesela: = giindz"idin ( giindiiz
esnasznda). Bundan "Ayrzlma,, da ifade edebilir. Mesela:
Xwri TioM arrEXEI 8::xMaaric; = koy denizden uzaktadzr.
A. 1. K:E-KE,\W a:o. - - E-T-
8u-To. 2. E:-rrrr-ou - E.-ma1Eu-8ri - i::-n-:::18-ov - m:rrauKasv.
3. /\-/\uvTcxt al arrov6cxl, ol yap rro,\101 &y-ouat Tov aTp::x-
Tov av.:X TO m:6iov l<:Xl rrpoa-1}&1\A-ouat Tel:> xcv,:::>fcp. 4. ouv
Tov 0:6s/\<j>6v aou m aT6TaTov Eivcct, EO yap TIE-TI .:cf/Sw-
Tat UTIO T&:lv KplTWV. 5. oiKla OU TrOAU arrxs1
8.:x/\cXO"CJfl<;, ETid ouv TCXUTa 1:<0U acx:=-:v, E-KEAEU-aaEv auTOuc;
6. v Kwri OUK EXEt TIUAO:c_;, fi 8 u-
ETE;:>::X My-ET.:XI laxupoT6:T11 ETvm. 7. EV 6E: TOUT<Ji> ol npa:xt KCXl
Ol au-o:xot auT&:>v Ela-E-p'.XAAOV de; TfJV TCJV 'A8riv::xicvv xwpo:v.
b. 8tex TCXUT::X OUK 6.::;\-ov ol v::::xvlcxt man:U-ElV Tole; <Jl;tAotc; u&:>v.
- 61-
9. oov vols-oEv Kai TOUTOV KO:l Touc;; cp!i\ouc;; aurnO a1ou:;
dvm So:v6:rnu. 10. OU 8uvo:TOV EKTIETI-EIV TOV aov
8o0i\ov, yap Sl.ipo: fl6ri t-KEKi\Ela-To. 11. ou 5EI
E1v, w rroi\'i'Tm, 5E.-6oui\w-E8o: yap urro TOUTc.Jv Twv aTpo:Tri)'wv.
12. fl6ri E-TIE-q>Lin:u-To rroAi\a 8E.v6p:x rrpo oiKlac;.
B. 1. Benim - Senin evin - Bizim miittefik-
lerimiz - onun kolesi - onlann atlan. 2. rral.i-w, v1K6:-w,
a611<E-c.J, Em-f3oui\EU-VJ Fiillerinin Edilgen
ZC;lm. ile Hile Zam. lanm gosteriniz. 3. Aynca, ordu-
nuz barbarlar tarafmdan da maglup edilmi bulunuyordu. 4.
Bu. adam1 dinlemeniz dogru degildir, c;;iinkii siz dostlanmzdan
iyi terbiye 5. Bu adamlar hakimlerimizin
aleyhinde bulunuyorlar, bunun ic;;in onlar oliim cezasma lay1k-
tirlar. 6 Uzun zamand1r biz bu adama inand1k, fakat
onun, hem bize, hem de dostlanm1za fena:hk ettigini samyo-
ruz. 7. Sizin komutanlanmzm bizimkilerden c;;ok daha ak1lh
olduklan soyleniyor. 8. 0 giin ovadaki miiteakip,
komutan ve maiyetindekiler yol boyunca kovahyorlard1.
- 62
HABER KiPi
ORTA <;ATI, Vox Media
Biitiin Zamanlar.
Zaman
M-om
(t1pk1 Edilg. <;at. nm <;ekimi gibidir)
Para ile kurtanyorum v .s.
kurtar1nm v .s.
kurtarmaktay1m v.s.
Tek. l.
2.
3.
Tes. 2.
3.
<;og. 1.
2.
3.
Gelecek Zaman
F. Gov. + -aoa1.
:\6-aom
;.\U-O"E I (au)
AUO"ETat
M-aE.a8ov
M-aEaBov
Au-a6E6a
M-arn8E
Au-aoVTat
Zaman
M-:\u-ai, (hpki Edilg. <;ati-
nm <;ekimi g-ibidir)
Hikaye Zamam
t-/\u-6riv
(tipk1 Edilg. <;at. nm <;ekimi gibidir)
Para ile kurtanyordum v.s.
kurtanrd1m v .s.
Aoristum
Art; + F. + Gov. + -a a riv
E-i\u-a6:11v
t-i\U-acv
t-i\Li-aaTo
E.-M-aaa6ov
E.-1'.u-a6:a611v
t-i\u-aaE8a
t-M-aaa6.::
t-i\Li-aaVTo
Hikaye Zamam
E.-/\E-M-riv, (bpk1 Edil. <;ati-
nm <;ekimi gibidir)
ORTA <;ATININ MANASI
Eski Yunanca Fiillerin ekserisi ya Etken <;atz da yahut da
Otta <;atz da tasrif edilir. Mesela : E./\Tils-6), E8Ef.,-cv, Tipoaf36:1'.1'.-cv
gibi Fiillerin Orta (:atz's1 yoktur. Diger taraftan, 6:x-oai,
ylyv-om, E:px-oai gibi Fiillerin de Et ken <;at1's1 yoktur.
-- 63 -
Maamafih baz1 Fiillerin her iki <;atl's1 da vardir. Bu takdirde
Orta <;atz'nm Dolayh olarak bir Refleksif manas1, bulunur;
yani bu, Oznenin kendisi ic;in bir yaphg1m veya bir ey
yaptird1gm1 gosterir. Mesela: Tropls-cv = tedarik ediyorum;
rropls-oai=kendim i9in tedarik ediyorum. yani elde edigo-
rum. 6t6&crx-c.1 = ogretigorum; 6166:m<-ocx1 - okutturuyorum
(terbiye ettiriyorum).
Not. - Bir iki misalde "Orta <;atmm,, dogrudan dogruya,
refleksif manas1 var gibi goriiniir. Mesela: "Aou-cv=yzkagorum;
"Aou-om=kendimi yzkayorum, banyo gapzyorum, yzkamyorum.
(i.) Orta <;atz Zamanlannm (Gelecek
Zam. ile Aoristum'u miistesna) tipk1 Edilgen (;atz Zam. larmm
<;ekimi gibidir.
(ii.) Orta <;ati Fiilleri olabilir.
(iii.) <;ok defa, ,Simdiki Zamanlan Etken, Gelecek Za-
manlan ise manaca Etken, fakat eklen tamamen Orta
<;atzdan Fiillere Mesela:
Simdiki Zaman cpe:uy-cv kapgorum.
Gelecek Zaman = kar;acagzm.
KELiMELER
P.ou-cv,, y1kayorum (Acc.).
/\ou-om, (Ort. <;at.) y1kamyorum.
rrcxu-cv, durduruyorum (Acc.).
rrau-om, (Ort. <;at.) vazgec;iyorum (Gen.).
rrd9-cv, ikna ediyorum (Acc.).
m:f8-ocxt, (Ort. <;at.) itaat ediyorum (Oat.).
(Simd. Zam. Gov. m:t8-, Fev. Aor. Gov. m8-).
rropEu-oo:i, (Ort. <;at.) yiiriiyorum.
ax-om, (Ort. <;at.)
ylyv-00:1, (Ort. <;at.) oluyorum, meydana geliyorum,
doguyorum, vukubuluyorum.
px-oo:i, (Ort. <;at.) geliyorum.
- 64 --
Not. - Eski Yunancada Sorn Ciimle sonunda
bulunan Noktah Virgili (;) diir. Bu, tek kafi derecede
bir Sorn ifade edebilir. Fakat Soru keliineleri de kullaml-
maktad1r. Mesela:
apex -= mi, mz ? ap 't8/\w:; ; = j stigor musun ?
a,J'ouK fonv; = Degil midir? ap'ou:< E8/\t:1c;; = istemiyor
musun?
o{}Kouv; = Ogle ise, ( o lzalde) ... degil mi? o0Kouv E8/\s1c;; =
0 halde istemiyor musun?
&pa fi veya &v; E:8D,s1c;; = lstemiyorsun, degil mi?
wv t8D,s1c;; = lster misin acaba?
Menfi Sorularda apa defalar kaldmlabilir. Mesela:
ouK 6/\sic;; = istemigor musun?
XIV.
A. 1. E.-rra:LHJcv -- rropw-cr6s8.::x - 6:x-rn8s - -rrEf8-ou-
TiaumcrEt. L. na Tau-n1v 6:xriv rro/\Aol Twv E.-/\ou-
cra:vTO EV T4> sy6:/\C}) 1TOTa4> oc; OU 1TOAU aTIEXE: l Tll<; KW ric;. 3.
1TOAUV E.v xpovov E-1Topc:u-6c:8.:x 8fa TCXUTrJ<; xwpac;, E:-vols-
osv yap TOU<; f3apf36:pouc; cj>t/\ouc; dvm. 4. ol E.v crTpaTlWTCXI u&v
ou TIElS-oVTat Tole; crTpcxnwolc;, ol 5E. vo:OTm My-ovTai rr1crT6TaT01
e:.iva1. 5. &v mcrTEU-crEt<; EKslVC}) T4> av8pwrrC}), 8c; OU 6vov
KE Touc; q>l/\ouc; a/I.AO: Kai uf3plS-El Touc; 1TAOUcrlCVTaToui; TWV
-rrot..1T&v; 6. ap'ou 8c:L u&c; KAEl-crai Tac; -rru:\ac;; yap px-
ovTm ol -rrot..E101. 7. na 8E: Ta0Ta, o\ f36:pf3::xpo1 t-rrau-cro:vrn ToO
Trpoc; TOUI, npcrac; TroAE.ou, llf.l.EL<; ouv OUK E.-mcrTEU-oc:v CCUTotc;.
8. ol E:v TO:UT!J yfyv-ovTm Tif.oucr101, x-oua1 yap -rro/\Aouc;
lTITIOU<; Kat EyaAac; o!idac;. 9. OJKOUV TIOi)SU-cr6c:8:x O:vec T6v6c:
Tov -rroTcxov; 6 yap crTpaTriyoc; E-1<.t..:u-crc:v -rrpocr-136:\Ac:iv
EKElVC}) T4> xcvplC}).
B. 1. Bu vazge9miyecek mi} iz? zira
zaferi kazandi. 2. Bu adamlar kanunlara itaat etmiyorlar, onun
E.::
<
u-
z
tiJ

....J
cs
tiJ

<
u-
<C
r...

0
- 55 -
I<;m biz onlan oliime Iay1k eddediyoruz. 3.
en zenginleri o muharebede harbetmiyorlar miydi? 4. Miitte-
fiklerin c;ogu bize oluyorlar, ve Perslerle birlikte
memleketimize yiiriiyecekler. 5. Demek, hastahk, bu adam
ve tarafmdan bu durduruldu degil mi?
6. 0 dedi ki, baz1 kimseler kolelerini silfthlandmyor, baz1lan
da kaleden kac;1yor. 7. Bu kolenin sad1k oldugunu
samyoruz, bunun ic;in ona, gemilerdeki adamlara
bildirmesini 8. Sehir meydamna oldu-
gunuz agac;lar art1k biiyiiyor. 9. Bu adam aktlh say1hyor,
fakat ona itaat etmiyorlar.
EDiLGEN VE ORTA
MASTARLARI
Zamanlar Yap1hlari Misaller Mana Ian
Simd. Zam. Simd. Zam. Gov.+ -Ea60:1 M-Ea0cx1
Gelec. Zam. F. Gov. + -6qata0o:a Xu-0qata00:1 iizere olmak
Aoristum . F. Gov.
+
-6ijvo:1 Xu-0ijvo:1
Zam. Katl.+F.Gov.+a0cx1 [1] AEAU-a0cx1
olmak
Zam. Zam. Gov.+ -Ea0cx1 M-E<r0cx1 para ile kurtarmak
Gelec. Zam. F. Gov. + -crtcr00:1 AU-O'E0'0CXI para ile kurtarma'k iizere
olmak, kurtaracak olmak
Aoristum. F. Gov. + -ao:cr00:1 M-crcxcr0o:a para ile kurtarmak
Zam. Katl.+F.Gov.+-aem [1] AE-M-cr0cx1 para ile kurtarmt olmak
MASTARLA BERABER KULLANILAN ARTiCULUS
Mas tar c;ok kere Cinssiz Articulus ahr. Mesela :
TO q>c:uy-c:1v = kar;ma, kar;maklzk. ;
[I] Govdeleri Sessiz barf ile nihayet bulan fiiilerin Zaman
Mastar TaklSI (-60:1) d1r.
Eski Yunancada llk Ad1mlar
66 -
To mcrTEU-Etv inanma, itimat;
TO = olTJ?.e, olii.m.
Bu meydana gelen Fiil-isim'lerin <;ekimi olur:
Norn. ve Acc. To cpEuy-E1v = kw;ma, kar;mayz
Gen. ToO cpsuy-E1v , km;manzn
Oat. Tc'.;:> cpEuy-E1v = kw;inaga, kw;makla.
Bundan Fiil-isim'lerin, lalettayin bir isim gibi
onlerine bir Edat da getirilebilir. Fakat Mas tar. gene Fiillik
mahiyetini tamamiyle kaybetmez; yani:
(i.) Fiil-isim S1fatlar tarafmdan degil Zarf veya onun
ycrini tutaq ifadeler tarafmdan tavsif edilebilir. Mesela: To Eu
TIE>Tiat6cO-cr8::x1 = iyi terbige edilmi$ olma, olmaklzk.
(ii.) Fiil-isim, Tiimlec; olarak bir Accusativus veya Fiilin
icap ettirdigi her hangi bir Hali alabilir. Mese]a: To Tole;
crTpanlYolc; TIEl8.rn8ai alcrxpov ouK EO"Ttv = komutanlara itaat
el mek ayzp degildir.
(iiL) Fiil-ismin Nominativus veya Accusativus Halinde [1]
bir Oznesi olabilir. MeseJa: 61a To Touc; cru6:xouc;
miittefiklerin yenilmi$ olmalarz yiiziinden.
Not.- (i). Menfi ic;in kullarnhr. Mesela:
TO 1TlO"TEU-ElV inanmama.
(ii.) Ozne, Tiimle<;. Zar/ ve sair gibi kelimeler
genel olarak Articulus ile Mastar arasma girer.
KE Li MELER
f1 E.m0uf a,, arzu.
alKf::x, sebep, illet.
alaxp6c:; -6: 6v, c;irkin, deni, alc;ak, ay1p.
[1] Mastarm Oznesinin ne zaman Nominativus Halinde bulunabilece-
gini ileride gorecegiz: (Bk. s. 77).
Ed.at!'
Gen.
avTI, yerine.
-SIZ, -siz.
- 67 -
ve:Ka, yiiziinden, u;m, ugruna [1].
1Tp6, oniinde, oniine, -den evvel.
ALISTIRMA XVII.
A. 1. KE-KCVAU-cr8::x1 - 1Tau-crrn8::x1 -- 6ou;\cv-
2. To 61wK-e:1v - ToO ax-rneai - Tc\)
- ToO 1TEl8-rn8.:x1. 3. To TOUTotc; 1T18-rn8::x1 - ToO 8.v8pa cpUTEU-
c.1 v - avTI ToO 4. To uTio aocpwv 1TE-1Tat6sO-cr8::x1
xpficr16v EaTI Tot<; vrnvlat<;. 5. E1T18ula TOU 1TOAAa EX-EIV alTfa
iiv ToO vOv TioMou. 6. To uTio !3::xpf36:p::.:w alcrxp6v
EaTI TOt<; 1TOAlTat<; uwv. 7. 61a TO TOU<; 6ou,\ouc; O"OU 1TIO"TOU<;
Eivai, al 1TUAat ouK E-K:\Ei-cr811crav. 8. o'..l<-ouv &16::; EO"Ttv oihoc;
1TOAAa yap aUTOU<;. 9. tyw ev E-KEAEU-
O":::J. auTOu.::; 1TaUO"C(0"8:::J.1 TOO 1TOAEou, ol 6e OLL< E-m:IS-ovTO. 10.
TWV auaxcvv EVE:K::X OU 6E'i' 1Tpocrf3aAA-E IV TOUTC}l Tc\) xcvplC}l.
11. oov ,X),-oc.v 1TOpEu-ac:a8.:x1 ET' auTOO, ol yap rroMtol
ayyEAA-OVTO:I Ea-f3a;\;\-c.1v El<; Xwpav. 12. 61a
To Tio:\:\ouc; v6av.:> ol aTp:::xnwTai ouK Tiopsu-
rn8.:x1 61a TO:UTl")<; xwpac;. 13. O:p' OU voIS-ETE TO cpe:uy-ElV
alaxpov Eiv::x1 ; 6d oov 6:x-rnrn1 tv TOUTC}l Tc\) Tis6fv.:>. 14.
E-V1Kfi-811crav Ol cruaxo1 610: TO TOU<; V.:XUTa<; 1TIO"TEU-EIV Tc\)
O"Tp::XTl")yc\),
B. 1. bulunmak - yiiriimek - takibetmenin -
y1kanmamn yerine (y1kanacak yerde). 2. Bu yiizden askerle-
rimiz komutanlanna itaat etmek istemiyorlard1. J. Onlar, evde
sessizce oturacak yerde,
4. Harbten vazgec;ecegimizi umuyoruz; binaenaleyh bu deli-
kanhlan durdurmak icap etmez mi? 5. Diyoruz ki, hiikmetmek
arzusu harbe sebep oldu. 6. Perslerin olmalan
yiiziinden (616:) miittefikler kac;1yorlar. 7.
[I] Ekseriya ilgili ka limelerden sonra yaz1hr.
- 68 -
evinizin oniine <;Ok aga<; diktiginizi soyliiyor. 8. Ordu uzakta
olmad1g1 ic;in kale kap1lannm kapahlmas1m emredecegiz.
9. silahs1z olarak bu barbarlara mani olmalanna
imkan yoktur. 10. Bu adamlar tarafmdan esir edilmek hem
bizim ic;in, hem de sizin ic;in yiiz k1zartic1d1r. 11. Bu gebep-
lerden dolay1 onlar, uzun zaman bu arazi ic;inden yiiriimege
niyet ediyorlar.
A Y T 0 2:
Norn. mh6v auT6
Acc. auTOV auT6 v .s. (Bk. s. 56)
muhtelif birbirinden dikkatle
tefrik edilmesi laz1md1r.
I. isimsiz, yani tek kullamld1g1 takdirde auTOC:;
gore ya kuvvetli, ya kuvvetsiz olabilir. Mesela:
a) Nominativus Halinde daima kuvvetlidir; Mesela:
aUTO<;; Veya
::X aUTO<;;
) = bizzat i$iltim
\
b) Diger Hallerde, yani Nominativus'tan Hallerde,
Ciimlede bulundugu yere gore kuvvetli veya kuvvetsiz ola-
bilir. Mesela:
brfcrn:ucra auTot<;;
auTo'i'c;; ETilCTTC:Ucr::x
onlara (kuvvetsiz) itimat ettim.
bizzat kendilerine filan
degil) itimat ettim.
II. S1fat olarak, yani bir lsim veya Zamir ile beraber
kullamld1g1 zaman auT6c;; daima kuuvetlidir; ve bizzaf veya
aynz manasma gelebilir :
a) Articulus'un kahrsa -<bizzat manasma gelir.
Mesela:
= kolenin bizzat kendisi
- 69 -
b) Articulus ile 1sim arasmda bulunursa aynn manasma
gelir. Mesela :
0 aUTO<;; 6oui\o<;; = agnz kofe.
Aynn manasma gelen <6 <;ekimi
g1dad1r. <;ekim sirasmda Articulus'un son Seslisi cxuT6c;'un
ilk Seslisi ile bu iki Sesli <;ok defalar
ve buna Kpacr1c;;, yani Kaynama denir.
'ek. N.
A.
G.
D.

A.
G.
D.
edelim:
ERiL
0 O:UTOc;
TOV auTOV
= CXUTO<;;
TOO auToO = TauToO
ol auTOI = CXUTOl
TOU; auTouc;
TWV auTWV
Tole;; CXUTOl<;;

auTfj - CXUTfj
CXUTfjV

T6 auT6 = TauT6
al mhal = uuTal
Tac; auTa<;;
TC:lv auTC:iv
Tate; aurnlc;
CiNSSiZ
TO ath6 -- TaUTO [ 1]
TO auT6 = TaUTO [ l]
TOU O:UTOU = TCXUTOU
Tc{l auTc{l = TaUTc{l
Ta CXUTa - TaUTa
T6: auT6: = TCXUT6:
TWV CXUTWV
TOI<;; aurnlc;
Birbir ine benziyen kelimelere dikkat etmelidir:
Tek. Norn. di. <;og. Norn. di. <;og. Norn cnss.
CXUTO<;; =bizzat CXUTD CXUTO:l
0 CXUTO<;; ==aym
oornc;; =bu
[1] Veya -ro:uTov.
(
< ' ')
=11 CXUT11 CXUTal
aiha:i
(
< ' ')
=al CXUTO:l TO:UTa (=Ta CXUTa)
TCXUTCX
70 -
ALISTIRMA XVIII.
A. 1. aun1 YA -- YA - YA - YA
2. O:l auTal KWat - aihat at KWat - a[ Kc;)ai
aUT::Xl - auTal Kwat. 3. TO:UT::X TCx 8C:ipcx - T.:XUTcX 8C:ipa: - auTCx
T2x 8C:ipa: - TCx 8C:ip::x T::XUTO:. 4. auToc; E-TrOCl')O'::X TO:UTO: - OUK
.:xv auTOO - TOV O:UTOV 800.A.ov EXC0. 5. EV TU aUTU OlKlQ'. -
O:UTOl Ol KplT::Xl - T.:l auTa My.::1c; KEAEU-(.) auT6v ... 6. KO:l Ol
npcrat KO:l Ol n, auTWV Ecpwy-ov O.va TOV auTOV TrOTa6v. 7. TO
TOUTotc; rrd8-Ecr8.::x1 alcrxp6v EO'Tl T0 KPITU KO:l Tole; cpL\otc; auTOO.
8. EITEi 8E: T.::x0T::x -rrE18-ov auTov rropE.:Li-Ecr8.::x1 rrpoc; To
auTO XC0ptov, 6 8E: OUK 6 yap O'TpO:T'l"JYOc; auToc; E-KEAEUO'C.:V
auTOV EV aUTU TU 9. auTOl E-M-cran: Tac; crrrov86:c;,
w /\a1<E8::x16v101, 6 yap O'Tp::xroc; uC:iv vOv EO'f36:AAEl. Elc;
r]ETEpav 10. Ol E:v EV TU 8s-8oli.A.C0-VTCXl UTrO
TWV f3apf36:,'.Jc.:iv, TWV 8E: Ev T.:XUTatc; Talc; rroMol ht mcrTot
ElO'l TOie; 'A8riv::xfo1c;. 11. Eyw oov Kai Tov crTpO:Tl'JYOV auTov
KO:l TOuc; n' auTOO a:;rou::; ElV::Xl 8.:xv6:TOu, OU yap E-8.A.-OUO'l Tote;
v601c; 1TE16-E0'8.:xt. 12. ap, OU 8E'i' TWV cpt.A.C0V Ev.::K::X rrau-
cracr8.::xt T008E.: TOO rroMou ;
B. 1. Aya1 memlekette - Hakimin kendisinin - aym
gemiler - nehir boyunca. 2. Bu koyler - aym evin oniin-
de --.., onun - onu dinliyoruz. 3. Bu memleketin
ic;in kanunlara boyun egmek gii<; degildir. 4. Hem
Atinahlarm, hem de onlann miittefiklerinin aym giii1de yenil-
dikleri bildirikli. 5. Yalmz koyiin kap1lanm kapatm1yorlar,
fakat aym zamanda sad1k addettikleri ($imd. Hik. Zam.) k6-
leleri de silahlandmyorlardi. 6. Bizzat hakimler, bu koleye ac1-
yor, fakat onun epey haks1zhklar zanne-
diyorlar. 7. Siz bizzat, bize bu agw;lan, evimizin oniine dikme-
mizi emrettiniz. 8. Hem karada, hem de denizde bulun-
muyor muyuz? Askerlerimiz her giin hastahktan olmiiyorlar m1?
- 71-
ZAMANLAR
Baz1 Fiillerin baz1 Zamanlarmm te!?kili i<;in gorii-
lecegi iizre ikinci bir tak1 vardir:
I. Fevkalade veya 2. ci Aoristum [1 l:
Etken <;ati: Artma+F. Govdesi+ov
Orta <;ati : Artma+F. G6vdesi+oriv
tipk1 Simdiki Hikaye Zamanmm gibidir,
yalmz Simdiki Zaman Govdesi yerine Fiil Govdesi kullamhr.
Mesela:
f..Efrr-c.0 (F. Gov. /..m-) Etk. <;at. 2.ci Aor. E'.-f..m-ov -Ee; -c: v.s.
rrd8-VJ (F. Gov. m8-) Ort. <;at. 2.ci Aor. E-m8-6riv -ou -no v.s .
. Not. - Etken <;ati 2. ci Aoristum Mastan /..mE'i'v J d
Orta <;ati 2. ci Aoristum Mastan m8-fo8:x1 tr.
. (
II. Etk. <;at.nm {Ge<;m. Zam. : Katl.+F. Gov.+a
Fevkalade veya 2. ci Ge9m.Hik.Lam.: Art.+Katl.+F.(:;6v.+c:1v
Bu ( '<) harfini ihmal etmek le 1. ci
Zaman ile 1. ci Hikaye Zamanmm aymdir.
Mesela:
ypa<J>-VJ (F. Gov. ypacp-) 2. ci Ge9m. Zam.: YE-ypacp-a -ac; -c: v.s.
2. ci Ge9m. Hik. Zam.: E-yc:-yp6:cp-c:1v
El<;
0
EI V.S.
Not.- Govdedeki Sesli harfler baz1 ugra-
yabilir; bilhassa (c:), (o) ofor. Mesela:
ylyvo::x1 (F. Gov. yc:v-) 2. ci Gec;m. Zam.: yE-yov-a d1r.
Dudak harfleri ile Damak harfleri ekseriya nefeslenir
(Bk. s. 78, 79-81, 82, 83).
III. Edilg. <;at. nm \ Gelec. Zam. : F. Gov.+ riaoai
Fevkalade veya 2. ci J Aor. Artm.+F.Gov.+riv

[1] kadar gec;;en ve (-o:) ile nihayetlenen Aoristum'lara 1. ci
veya Kuralh Aoristum denir.
-72-
Bu (8) harfini ihmal etmek 1. ci Gelecek
Zaman ile 1. ci Aoristum'un yap1ht?mm aymd1r. Mesela:
(=bogazhgorum) (F. Gov. aq>ay-)
Edilg. <;at. 2. ci Gelec. Zam.: -riae:1 v.s.
Edilg. <;at. 2. ci Aor. foq>6:y-riv -ri<; -ri v.s.
Govdede bulunan (e:) ekseriya (a) ya c;evrilir.
Mesela:
TIAEK-c.v (=dokuyorum) Fiilinin Fiil Govdesi (TIAEK-) tir.
Edilgen <;ati 2. ci Aoristum'u -TIM:K-riv dir.
DiKKAT:
I Biitiin Fevkalade Zamanlann Takilan bir Sesli harfle
Binnetice :
II Kurals1z Fiiller miistesna olarak, Fiil Govdesi bir
Sesli harfle bi ten Fiillerin Fevkalade Zamanlan yoktur.
III - Eger Fiil Govdesi $imdiki Zaman Govdesinden farkh
olmazsa hi<;bir Fiilin Etken veya Orta <;ah Fevka-
lade Zamam olamaz, yoksa $imdiki Hikaye Zamam
ile Aoristum 'u aym olurdu.
IV Pek az Fiillerin aym Zaman ic;in hem 1. ci hem de
2. ci vard1r.
V 2. ci lerin manas1 1. ci lerin aymd1r; fakat her iki
bulundugu hallerde 2. ci ekseriyetle
1. ci de dir.
KELiMELER
ETK. CAT. FEVK. AORiSTUM'LARI OLAN FiiLLER
q>e:uy-c.v (<1>uy-),
aTio-Svi;laKc.v (Sav-), oliiyorum, oldiiriiliiyorum.
- 73 -
-rr6:crx w (-rr::x8-), istirap <;ekiyorum, muamele g6riiyorum.
:\af36:v-w (1'.af3-), ahyorum, elde ediyorum.
TrtITTC0 (m:cr-), O}iiyorum.
i<m::x-f..c:f-rr-w (f..m-), terkediyorum, geri b1rak1yorum.
-rrpo::;-f36:Mw (f3:x/..-), hiicum ediyorum.
EupicrK-w (Eup-), buluyorum.
ORT. FEVK. AORiSTUM'LARI OLAN FiiLLER
yiyv-oat (yEv-), oluyorum, meydana geliyorum, vukubulu-
yorum, doguyorum.
a<j>-IKVE-oat (IK-), geliyorum, vas1l oluyorum, vanyorum.
cdcr86:v-ocx1 (cxlcr8), hissediyorum, farkma vanyorum.
EDiLG. C:AT. FEVK. GELEC. ZAM. VE AORiSTUM'LARI
OLAN FULLER
EK-rrMcrcrw (-rrf..cxy-), hayrete
( q>S=:p-), [11, yokediyorum, mahvediyorum, bozu-
yorum.
O:-rro-cnM-w (crTE/\-) [l], gonderiyorum, yollayorum.
ALl$TIRMA XIX.
A. 1. -q>:::uy-Ec; E-tpuy-Ec; - a<j>IK-611v - fjcr8-ou -
E-E-TIA6:y-ricrav. 2. rrwslv - yEv-cr8cx1 ,_ -/..af3-E - riup-oEv
3. ol llEV EV TQ 11axu O:rr--8::xvov, ol 8E -q>uy-
ov KCXT' EKElVllV TfJV 686v. 4. ETIEl CE a<j>lKOVTO de; TfJV Kwriv,
11U;)-OV Tac; aaac; ac; l<CXTEAlTIOEv. 5. Kal tpf.\01 KO:l cruaXOl
asv TWV nEpcrwv, EU yap t-rr6:8-oEv urr' auTJJv. 6. EKElVlJ
Ev TQ axri t-yv-ETo, T6 8 ucrTEpo:lc;x 6 800/\oc; O:rr-E
crTaf..-11. 7. trrc:l 8E: Ta0Ta fjcr8-ovTo, -E--rrf..6:y-ricrav ol ES'
[1] Edilgen <;atmm Fevk. Gelec. ve Aor. Zamanlannda (E), (ex) olur.
-- 74 -
j36:pj3apot. 8. TIOAAtd TC:lv K<A>C:lv ol yap np-
crat rropEu-aovTat 810: 9. ml 8@: Ta0Ta -yv-ETO, -A6:j3-
oEv TeX '6rrf.a a Ev Tat<; OlKtatc; T')Up-oEv. 10. OU &
TfOAlTat, Ta0Ta rra9-Elv urr' EKElV<A>V TC:lv av9pwrrc.:>v. 11. clAAOI
@:v EV TOt<; 1TAOlOI<; arr-- e:xv-ov, . &Mot 8@: El<; 96:-
f.aaaa:.v. 12. TOUT4J. Tp6rr4J 81-c:-q>86:p-11acxv rroMai TC:lv v TlJ
olK1C:iv. 13. na 8@: Tau.Ta ol v Talc; -yv-ovTo
x8pol rnl Toi<; au6:xo1 ;.
B. 1. Ahyoruz - Aldm1z - Aliyordu - Vasil olduk
Hissettim. 2. Onlar, bu sebepten, arabalanm b1rak1p o giin
aym yere geldiler. 3. Bu suretle oldugunuz aga<;lann
9ogu t8.hrip edildi. 4. Sizin bu adama itaat etmeniz dogru
degildir, 9iinkii onun bize sad1k olmad1g1m samyoruz. 5. 0
harbde, Perslerle miittefikleri tarafmdan iyi
muamele gordiiler. 6. Bu kendimiz
fakat koleleri evde b1raktik. 7. Gemiler ertesi giinii gonde-
rildi, <;iinkii evimiz denizden uzak degildi. 8. Bu adam ceza-
landmlacak, <;iinkii hakimler onu oliime Iay1k addediyorlar.
9. Kolelerinizin gelmemesi yiiziinden kap1lar kapatilmadI.
10. Askerler komutanla yola c;1kmak istemiyorlard', <;iinkii
onlann ona itimatlan yoktu.
MUTA V AA T ZAMiRLERi
(Pronomina Reflexi va)
Muta vaat Zamirleri, Sah1s Zamirlerinin ( mh6c;=kendi) ile meydana gelir.
I
TE Ki L
I
\: 0 (; U L
I
f Acc. , kendi kendimi mhouc;-6:c; = kendi kendimizi
1. ci SAHIS { Gen. = kendi kendimin [1[ rnhwv = kendi kendimizin ! 1)
l Oat. = kendi kendime auTO'i'c;-a'i'c; = kendi kend;mize
{Acc.
= kendi kendini u&c; aurnuc;-6:c; = kendi kendinize
2. ci SAHIS Gen.
= kendi kendinin [1] uwv rnhwv = kendi kendinizin [1)
Dat. a.::auTl)-6 = kendi kendine ulv mholc;-alc; = kendi kendinize
1 Acc.
= kendi kendisini b:uTouc;-6:c;-6: = kendi kendilerini
::>. cii SAHIS Gen.
kendisinin [1 l E:::xuTwv-wv-wv = kendi k'=ndilerinin[l]
L Dat.
fouT0-6-0 = kendi kendisine burnlc;-alc;-olc; == kendi kendilerine
[1] Miilkiyet Zamiri olarak kullan1ld1g1 zaman kendi ifadesiyle terniirne edilir: (Bk. s. 76. n. iv.).
-......]
"l/l
- 76 -
.Not.- (i). crc:auT6v ve Eo:uT6v Mutavaat Zamirl_eri bazen
crauT6v, mh6v v.s. ahr. '
(ii). Dolayh lf.adelerin Yard1mc1 Ciimlelerinde, Esas Fiilin
Oznesini. gostermek i<;in killer de Dolayh bir Mutavaat
Zamirleri kullamhr (yalmz 3. cii Sah. ivin) :
Tek. Acc. E. = kendi kendisini
Gen. oo kendi kendisinin
Oat. ot kendi kendisine
<;og. Acc. mp&c; =--= kendi kendilerini
Gen. aq>wv kendi kendilerinin
Oat. crcplcr1 (v)= kendi kendilerine
Misal:
ol 'A81"]valo1 TOuc; cruaxouc; crcplcrtv =
Atillalzlar, miittefikleriTi:; kendilerine imdada geleceklerini iimit
ediyor!ardz. crcplcr1v = Tole; 'ASl"]v.::xfotc;
Bu Zamirin Tekil (E., oo, ot) pek nadir rastlamr
ve hatta <;ogul yerine auT6c; veya E:auT6v'un <;ogul
kullamlabilir.
(iii). Mutavaat Zamirlerinin 3. cii Sahsrnm <;ogulu yerine
bazen :
Acc. crcpac; auTOuc; -ac;; GP-n. crcpwv auTCVV; Oat. crcpfcr1v .
aurnlc;-alc; de kullamld1g1 goriiliir.
(iv). Miilkiyet Zamiri olarak kullamlan Mutavaat Zami-
, rinin Genetivus Hali Articulus ile lsim arasmda bulunur.
Misal :
ETIEr30UAEUO"E Eau100
kurdu.
Kendi karde9ine tuzak
-77-
KELiMELER
Eu0u<;;, derhal.
6eKa, on (c;ekimsiz).
EKEI, orada.
610: Tl, nic;in? neden?
Ev Ev <6alil [1], iken, esnasmda.
exp1 ou, ec.vc;, -inceye kadar, ta ki.
Not.- Nominativus ve Mastar- Bir Cumlede Mastarm
Oznesi ile Esas Fiilin Oznesi aym ise bu Ozne Accusativus
Halinde degil, Nominativus Halinde bulunur, fakat bu kelime
umumiyetle gosterilmez, yalmz ifadede oldugunda
yaz1hr s. 66).
Misal:
<1>ri (a:uT6<;) ,aTpaTriyoc; ETvai
gunu soyledi.
Kendisinin komutan oldu-
ALl$TlRMA XX.
A. 1. O:UTOU O:UTOU - TO:UTOU - TOUTOU EO:UTOU
TOU O:UTOU 2. uEI<; ouv O"O<i>Ol Eivat - E<i>rJ TOV 'lrrnov
to:uTou Eivai. 3. TOUTCil ouv T&,l Tp6rrlil Kai
a:uTouc; Kai Touc; <t>L\ouc; 4. EnropEU-ETo ETa T&v auaxc.vv,
Tole; yap EaUTOU O"TpO:TlWTal<; OUK E1TlO"TEUE. 5. Em:( ouv uEI<;
Eol ouK E0Ef.,-ETE rrEl0-m8::xt, a:uTo<; TOUTO 6. EKE:lvouc;
ev 'A8rivcxfouc; <1>ri Eivm, aihoc; 6: J\a:KE6m6v1oc;. 7. tv G.'l 6E:
. Ol Tiof..E101 1Tpoa-e-f3::x;\;\-ov T0 XC.VPlCil, TaUTCX
8. arr-e-0av-ov EKElVQ T6 T&v E:v TTOA!T&v 6EKCX T&v 6:
vauT&v ou rro;\;\ol. 9. rro;\;\ac; E:v E-rropEu-ovTo 610: TCXUTrJ<;
xwpo:c; EXpt OU de; EKElVrJV Kwr;v a<t>IK-ovTO, EKEI 6:
Ev Talc; a:uT&v olKlaic; 10. 6ia Tl ouK E-K;\El-amc: Tac;
[1] Bk. s. 40, 151.
-- 78 -
Ttu/\ac;; Ol yac; npcro:1 rjcrav EV TQ 11. TCXUTCX oov
E-YEV-ETO 81a TO Touc; cru6:xouc; 12.
TIOAUV Ev xp6vov E-ax-o8a TEAO<; OE rrpoc;
86:/\.acrcrav. 13. auTO<; 6 O"Tp::XTl']YO<; ETO T&lv EaUTOU O"TpancvT&v
E-rropEU-ETO O:va xwpav. 14. Touc; EV 8ou/\ouc; ,11 EV TQ
Eivai, aihoc; 6E Ev ToO 1<p1ToO ol1<lq:.
B. . 1. Nic;in hayret ediyordu? Pers oldugunu soy ..
ledi. Kendine haksd1k ettin. 2. Kaleye vas1l oldugumuz
zaman sizin orada oldugunuz arabalan bulduk.
3. Onlar gemileri ve silahlan hazularken, kale kap1lan koleler
tara
1
fmdan kapatilmakta idi. 4. (:ok kimsenin OVtiJ.da oldii-
giinii, kendisinin de sa vatan once kac;t1gm1 s6yledi. 5. Pers-
lerin, onlar tarafmdan, hem karada, hem de denizde maglfip
edildikleri bildiriliyor. 6. Bu adam kendi haks1zhga
ugratti, binaenaleyh ona itimat etmemeliyiz. 7. Bunun
farkma vannca, derhal harbden vazgec;meleri ic;in emir verdi.
8. Onlar, takip edecekleri yerde, kendileri bizzat
tarafmdan takip ediliyorlar. 9. Bundan. sonra, kendimiz, bu
adamdan (urr6) c;ok c;ektik. 10. Zengin oldugunuzu samyor-
sunuz, halbuki bir c;oklan sizden c;ok daha zengindir.
O<;ONCO <;EKiM (Bk. s. 18).
Damak Harfleri - K, y, X (Bk. s. 4).
Damak harflerinden sonra bir (cr) gelirse m (:iftsessiz
harfi meydana gelir. Mesela :
GOVDE
'u/\aK-
TrTEpuy-
6vux
TKiL NOM.
($uP.aK 1 cr) = $6/\as
(mEpuy+ cr) = rrTpu
(6vux + cr) = 6vu
<;OGUL DAT.
($u/\0:1< cr1) = $U/\a1
(rrTspuy-f- cr1) = mpu1
(6vux + cr1) = 6vu1
- 79
Govde
cpu/..a1<- er.
. ovux- er.
Manas1
muhaf 1z, bek'i(i,
hrnak, pen'i(e
nobeb;;i
Tekil N. v. q>u/..a
Acc. cpu/..a1<-a ovux-a
Gen. cpu/..a1<-oc; ovux-oc;
Oat. cpu/..a.1<-1 ovux-1
Tes. N.V.A. q>u/..a1<-E OVUX-E
G. D. cpuAaK-OIV 6vux-01v
<;ogul N. v.
cpu/..a1<-t:c;
\
ovux-sc;
Acc. cpu/..a1<-ac; ovux-ac;
Gen. cpuf..aK-C.VV 6vux-c.vv
Oat. cpu/..a1 (v) 6vu1 (v)
OAMAK HARFLERI ILE NiHA YETLENEN
FitL GOVOELERi
Etk. Cat. Gelec. Zam. ile 1. ci Aoristum Zamamnda:
Oamak harflerinden biri a = .
Etk. <;at. Gec;m. Zarn. ile Gec;m. Hik. Zamamnm Fevk.
(yani 1<'s1z) ekilleri vard1r. Bu Oamak harfleri ekseriya
nefeslenir.
Edilg. <;at. 1. ci Gelec. Zam. ile 1. ci Aoristum Zama-
nmda: Oamak harfleri (6) oniinde (x) harfine c;evrilir.
Edilg. <;at. Gec;m. Zam. ile Gec;m. Hik. Zamanlannda:
Oamak harfleri () harfi oniinde (y) ya c;evrilir.
Misaller: KfJpuaac.v = ilan ediyorum.
F. Gov. Gelec. Zam.
Kf]pUK
Etk. <;at. KfJpuc.v
Edil. <;at.
Aor.

-1<ripux-Sriv
Gec;m. Zam.


- 80 -
KELiMELER
TITEpu (-uyoc;), kanat.
6 (Kl'JpUK-), miinadi, tellal, ulak.
cp6:/..ay ( cp::x/..ayy-), falanks.
cr6:/..my (cra/..myy-), boru, borazan.
(yuvo:11<-), kadm, zevce.
af)X-om (Ort. <;at.), Gen. ile.
6x-00:1 (Ort. <;at.), kabul ediyorum.
aycv (F,evk. Aor. fiyayov), gotiiriiyorum, sevkediyorum.
T6:crcrcv (my-), tanzim ediyorum, s1rahyoruin.
rrp6:crcrcv yap1yorum.
Tap6:crcrcv (Tapax-), altiist ediyorum, huzurunuzu bozuyorum.
q>uAO:crcrcv ( q>u)\0:1<-}, muhafaza ediyorum.
6166:crKCV (6tfoX ), Ogretiyorum.
q>e:uy-cv [1] (Fevk. Aor. q>uy-ov), ka<;1yorum, siirgiine yol-
lamyorum.
61wK-cv [1] takip ediyorum, kovahyorum.
Not.- Yukardaki Fiillerin Etk. <;atilannm Ge9m. Zaman-
lan ( cpsuy-cv, rrecpwy-o: Fiili Miistesna) yap1hrken Govdelerin-
deki (1<) veya (y) harfi (x) harfine <;evrilir.
ALISTIRMA XXL
A. 1. Tip6:oe:v E-T6:p::xav - rre-rrpax-ac; - 616cX-e:-icx1
t-6ecv - f1pacr8::. 2. - -6166:x-8ric; - TE-rnp6:y-
e:8::x - q>e:uovrn1 - t-6e:-61wy-riv. 3. 6166:e:1v - rro&sm -
apacr8at - - TIETip6:x-8ai. 4. E-rnp6:x-8ricrav oov
al cp6:/..ayye:c;, ol yap crTp:::xT1CJT0:1 ouK Kouao:v cr6:/..myyoc;. 5.
trrd 6 oorn1 -rrrn-ov, ol cpu/\aKe:c; ouK E:ce;avrn TOu; rrof.e:fouc;
6:1-.AO: cpuyov, ol v de; KWr]v, ol 6 de; Ta TIAolo:.
[ 1] Bu iki Fiilia Gelec. Zam am Etken manada Orta ekilleri vard1r;
yani, q>i::u-oco = ka{;acagzm, 61w-ocx1 = kovalzyacagzm.
- 81-
6. EV 6) 8: EYW E-8180:0-1<-0V Tac;; yuvo:i1<o:c; a AEYElV athac;;,
oi acptK-OVTO Et<; ayopav l<o:l TO:UTa ayy/...A-
ElV. 7. OOToc;; aEt TOU<; c:6' EaUTOU c:lc; EKElVO TO 1TE81ov KO:l
TOU<; npcro:c; arro TOO rroTaoO Elc; 66:/\o:crcro:v. 8.
ev cp6:/..ay OUTCV<; E-T6:X-611, au-coc; OE 6 O"TpO:TllYO<; -EAAE
Touc; 9. E1<1<f..11alo:, rrof../..ol
yap T&lv Tiof..tTC:iv EX6pav Eivo:1 T0 10.
ou 1TtO"TEu-c:1v MyETat yap Tiof...Aa 1<o:l
KO:Aa 8&ipo: EV TC,l rrpoc;; Touc;; npcro:c;; 11. EITEl 8 To:UTa
fjo-6-ETO Eu6uc;; Touc;; vo:urnc; Etc;; TO O:UTO xcvpfov.
B. 1. cpuA6:crcr-cv, 8186:0-1<-cv Fiillerinin Edilg-. <;at.
Gelec. Zam. ile Aor. ve Ge<;m. Zam. lanm gosteriniz. 2.
- Kabul ettik - Sevkedecekler - Ka<;acak - Ogretildiler -
Gotiirdii. 3. Habercilerle - Kadrnlar i<;in - Borazans1z -
Falanksda. 4. Bunun ic;in o gi.in de, muhahzlar bu evin
kap1lanmn oniinde s1raland1lar. 5. Bu sonra,
komutamm1z askerleri, Perslerin falankslanna sevketmege
ba!?lad1, onlar ise derhal ka<;tilar; onun i<;in biz bunun farkma
vannca, yol boyunca koye vas1l oluncaya kadar onlan
kovalad1k. 6. Ey evlerinizde ni9in sessizce
duruyorsunuz? Mi.inadileri dinlemediniz mi? 7. Mi.inadi, zen-
ginlerden bir <;oklarmm lspartahlar larafmdan haks1zhga
ugrad1klanm, kendisinin ise iyi muamele g6rdiigiinii soyledi.
8. Siz, bu k.adma itimat etmemelisiniz, <;iinkii biz onun
Atinahlara sad1k oldugunu sanm1yoruz. -
. Oc;ONCO <;EKiM (Devam)
Dudak Harfleri - TI, f3, cp (Bk. s. 4)
Dudaklar arasmdan <;1kan harflerden sonra bir (a) harfi
gelirse (4') <;iftsessiz harfi meydana gelir. Mesela:
Eski Yunancada llk Ad1mlar
GOVDE
G5vde
Manas1
Tek. N. V.
Acc.
Gen.
Oat.
- 82 -
TEKiL NOM.
(yurr a)= yuip
( cpf.Ef3 + a)= <J>AE!p
yurr, er.
akbaba
yuip
yOrr-cx
yurr-6c;
yurr-f
Tes. N. V.A.
y0rr-E
Gen. Oat.
yurr-olv
<;;og. N.V. yOrr-c:c.;
Acc. yOrr-cxc.;
Gen. yOrr-&v
Oat. yutpf
~ O U L DAT.
(yuTI +en)= yutpl
(q>f.Ef3 O"I) = cpAElpl
<J>;\Ef3, di$.
damar
cpf.Etp
cpMf3a
cpf.Ej3-6c.;
<J>;\Ef3 t
cpMf3-c:
cp1'Ef3-olv
<t>Mf3-c:c.;
<t>Mf3-ac.;
cp1'Ef3-Cw
cpf.Etpf
DUDAK HARFLERi iLE NiHA YETLENEN
FiiL GOVDELERi
Etk. <;at. Gelec. Zam. ile 1. ci Aoristum'u: Dudak harf-
lerinden biri + a = ip.
Etk. <;at. Ge<;m. Zam. ile Ge9m. Hik. Zam. Fevkalade
(yani (K) s1z] ekilleri vardir. Bu Dudak harfleri ekseriya
nefeslenir.
Edilg. <;at. 1. ci Gelec. Zam. ile 1. ci Aoristum'unda
Dudak harfi (8) oniinde (<!>) harfine <;evrilir.
Edilg. <;at. Ge<;m. Zam. ile Ge<;m. Hik. Zam. mnda Dudak
harfleri () harfi oniinde () ye <;evrilir. Misaller:
f3M:rrT0.) = zarar verigornm.
F. Gov.
- 83
Gelec. Zam.
Etk. <;at. j3A6:ljJcv
Edilg. <;at.
Aor.
-j3:\aljJo:
E.-j3M:cp-8riv
E.-j3M:j3-riv
KELiMELER
yMcp-cv, yontmak, oymak (mermeri).
yp6:cp-cv, yaz1 yo rum.
Ge<_;m. Zam.
j3-j3:\mp-a
KoTIT-cv (Korr) [1], kesiyorum, vuruyorum, (kap1y1) <;ahyorum.
rrrr-ev, gonderiyorum, Ge<;m. Zam. rrfoocpo:.
KpurrT-cv (KptJj3-), gizliyorum, sakhyorum.
j3M:rr-rn (j31'a!3-), zarar veriyorum, incitiyorum.
ouTE . ouTE, ne . . . ne ...
waTE (Bag), (o kadar) ki, (oyle) ki.
E.maTOM, meptup.
6 'f\paljJ (-aj3oc;), Arap.
6 KAc:llJJ (Gen. K:\cvrr6c;), h1rs1z.
Yukandaki Fiillerin Etk. <;at. Ge<;mili Zamanlan nefes-
lenirler, yani (TI, 13) harfleri (cp) harfine <;evrilir.
Not.- Netice Ciimleleri waTE ile olunur. (i). waTE
Mastarla beraber gelirse beklenilmesi laz1m gelen bir neticeyi
ifade eder; yani waTE den sonra l\/Iastar geldigi zaman netice
beklenirse de vukua geldigi ifade edilmez. Mesela: ournc; la-
xupoc; waTE auToc; TOUTO = Bmm bizzat
yapabilecek kadar kuvvetli idi. (ii). waTE den soma Haber
Kipi gelirse, vukua muayyen bir netice ifade edilir.
Mesela: OUTcvc; laxupoc; iiv waTE auToc; TOUTO Lrrolriac:v =0 kadar
kuvvetli idi ki bunu bizzat (tek bama) yapt1.
[1] Bu Fiilio Edilg. <;atismm Aoristum'u Fevkaladedfr: Eic6rr11v gibi.
- 84 -
ALI$TIRMA xxn
A. 1. yp6:t-oucr1 - EKot-av - E-TIE<J>-Sriv - E-TIEl{lcu -
KE-Koai - Kpu<J>-6foE1. 2. ypal!JE1v - i<ol{Jai - E-1<pu4JE -
1<orr-i)va1 - m:-rrE.<1>-Sat - E-ye-ypa<J>El. 3. E1<Elvriv Tfiv Emcr-
To/\fiv, E-Kplil{J-aTE, aihoc; dJSuc; ETa Tfiv Ev Tcjl
m:61u.:i axriv. 4. oov E-rrE.-l{J:xEv Tov 600/\ov, 6 6e ErrEI Etc;
TO xcuplov a<J>lKETO E-KOl{JE TfJV Ti)c; o!Klac; Supav. 5. Ol ouv EV
TQ O:yopq:, ETIEl Ta0Ta fjcrSoVTo, ouTcuc; E.-Tap6:x-Sricrav wcrTE E.-cpuy-
ov O:vO: TaUTrJV TfJV 666v. 6. OUTE ol J\aKE6at6v101 CUTE ol au_
axo1 aih&v OUTcuc; alcrxpol WO"TE TOV 7.
c.Ta 6E. TaOrn ot rroAE.101 ou 6vov Ela-.-13a/\-ov Etc; TfJV
xwpcxv O:/\M Kai E-Kol{l-av Ta 6v6pa 0: EV EKElVU,) Tcjl 1TE61u.:i rJOp-
ov. 8. OU 6EI TCXUTCX rrcxS-t:.lv ucp'uClv, TOUTOV yap TOV v6ov
auTOl Eyp6:t-aTE. 9. E1TEl 6E. Ta0Ta flKoucrexv, E.-E-1TA6:y-ricrav ol
Ev TQ EKK/\ricrlct, ou yap E-rrlcrTw-ov EKElvep Tc\l crTpaT11yc'P. 10.
Ta0Ta E:v ouv ouTcuc; E.-yE.v-ETo, 6 6E. Ki)pu OUK fl6EA-E rrEIS-rnSat
E<J>Y} yap urr' OUTOU TOO O"TpCXTY}YOU TIE<J>-6i)vcx1. 11. 61a Tl
ouK aKou-crrnSE., ou, rro/\ITai ; mcrTEu-cu yap 6iKcx1cx Eivm &. My-r.iJ.
B. 1. Yukarda h1gat<;ede verilen Fiillerin Etken, Edilgen
ve Orta <;atilarmm Gelecek Zamanlanm, Aor. ve
Zamanlanm veriniz. 2. Saklad1lar - Gonderecegiz - incittiniz
- Gonderildi - Sakland1lar. 3. Komutan yazd1g1 mektubu
gondermedi, c;iinkii miitarekenin imdiden bozu!mu oldugunu
soyledi. 4. Kap1y1 c;alm1yacak m1sm1z? zira arkadalanmz bu
evdedirler. 5. Diktiginiz agac;lara ne ne de asker-
ler zarar verecek. 6. Bu kadmlar ehir kap1larim kapayacak
kadar kuvvetli degillerdi, onun ic;in o genci yollad1k. 7.
Baz1lan muharebede Oldii, digerleri gemilere kac;h, <;;iinki.i
ova denizden uzak degildi. 8. Kardein yapm1ya raz1
degildi, c;iinkii hakim tarafmdan haks1zhga ugrahld1g1m soyledi.
- 85 -
Oc;ONCO c;EKiM (devam)
Di Harfleri - T, 6. e (Bk. s. 4)
Di harfleri (a) nm oniinde
GOV DE
yuvriT-
E:f..m6-
TEKiL NOM.
(yuvriT +a)=
(E:f..m6 +a) frrrlc;
<;OGUL DAT.
( yuvriT+a1
(E:f..m6+a1) =EA-rrlat
Cinssiz kelimelerin Nominativus'lanna (a) harfi ilave
edilmedigi gibi, Govdenin sonunda bulunan Di harfi de
diier. Mesela: Govde aVJm-, Norn. a&a, gibi.
Gov de yuvrJT, er. E:f..m6, di$. O"VJaT, cnss.
Manas1
hafif piyade iimit vii cut
Tek. N.V.

gf..rrl<;
a&a
Acc. yuvRT-a E:f..rr16-a awa
Gen.
yuvRT-oc; E:f..rrl6-oc;
awaToc;
Oat.
yuvRT-1 E:f..rrl6-1
O"WCXTl
Tes. N.V.A.
yuvRT-E EATrl6-E
awaTE
G. D.
EATrl60lV aVJch-01v
<;og. N.V.
E:f..rrl6-E<;
O"Wo;T-a
Acc.
yuvRTac; E:f..rrl6-a<;;
O"WaT-a
Gen.
f..rrf6-VJv
aVJch-VJv
Oat.
yuvRa1 (v) Ef..rrfat (v)
awaa1 (v)
Not. - xaptc; (d$.) = iyilik, tevecciih, minnettarlzk,
hayzrhahlzk (Govdesi' xaplT- dir). Acc. xaptT-a degil de xaptv
dir. Aym pt<;; (d$.) = kavga, (Govdesi Ep16- dir) ve
daha Govdeleri -16 ile nihayet bulan ve fakat (1) iizerine
Ton iareti alm1yan biitiin kelimelerin Accusativus'lan
yap1hr.
- 86-
Di$ HARFLERi iLE NiHA YETLENEN
FiiL GOVDELERi
Etk. <;at. Gelec. Zam. ile 1. Aoristum'un .
harfleri (a) harfi 6niinde ve 1. ci Gec;m. Zam. ile Gec;m. Hik.
Zam. nm ise harfleri (K) harfi oniinde
Edilg. <;at. 1. ci Gelec. Zam. ile 1. ci Aoristum'un
harfleri (8) harfinin oniinde, ve Gec;m. Zam. ile Gec;m. Hik.
Zamamnm ise harfleri () harfinin oniinde {a)
ya c;evrilir. Misaller: cpp6:s-cv = belirtigorum, soyliiyorum.
F. Gov. Gelec. Zam. Aor. Zam.
<J>pa6.
Etk. <;at. <J>paacv
Edilg. <;at.
E-<j>pa-aa TIE<j>pa-Ka
E-q>pcicr-Sriv rre-<j>paa-m
KELiMELER
1'arr6:c; (1'o:rra6-), <;1ra, lamba.
O:arrf c; ( O:am 6-), kalkan.
tE1'A6:c; ('E1'1'o:6-), Yunanistan.
o rralc; (mx16-), Voe. -rro:I, c;ocuk, kole.
rrmpfc; (rrmp16-), vatan.
To apa (O:pm-), harb arabas1, arabasi.
TO ovoo: isim, ad.
To (xprim-), madde,
Ta (<;og.), para, servet.
Sau6:l;-C0 (Saua6-), hayret ediyorum, hayran oluyorum.
tJJc:u6-C0, aldatiyorum; (Orta <;ati) yalan soyliiyorum.
tJJri<J>fl;-om (tJJri<J>16-}, rey veriyorum (Etk. <;at.) hesaplamak,
ile saymak, aleyhte rey vermek.
(Edilg. <;at., Etk. <;atlSl yoktur),
seviniyorum.
rrEIS-cv ll], ikna ediyorum.
mle-om (Ort. <;at.), itaat ediyorum.
urrep (Edat)
Gen. iistiinde, ugruna, ic;m, lehinde.
Acc. otesie, otesinde, fevkinde.
[1] Bu Fiilin (Ort. <;at. Fevk. Aor. miistesna) biitiin Zamanlan m:.t0-
Govdesi iizerinden yap1hr.
- 87-
xxm.
A. 1. E.-Scxucx-crav - E-4Jwcr-cx1 - E-4'11<1>!-crcxvTo - ficr-
811v - TIE'TTEll<aO'I. 2. E-m:l-crcxEV - - uf3p1cr-
8Rvo:1 - m:f-crc:1v - 3. 8:p ou Ka:Mv E.cr11v uTIE:p TRc;
'TTO:Tpi8oc; cmo-Sav .. Elv. 4. TWV 'TTOAEtVJV Ol E:v &paTCX EXOl)O'IV
Ol 8E: acp' 'ITITIVJV 6:X-OVTCXI. 5. EV EKElVC1> T0 'TTOAEC1> OU 6vov
ol crTpa:T1C:iTa1 &/\/I.a Kai ol Ticxl8c:c; Kai al yuvatKEc;
aTI-eSav-ov uTio TC:iv f3apf36:pVJv. 6. 6 E:v oov Ta0Ta -:X.c:y-c:v ol
8E: TIOA tTCXI ficr-8l')crav Kai E-lJJD<!>t-crcxvTo TIE TI-El v Tov Tov 7.
81a Tl 8au6:s-c:Tc: t6n Ev TlJ 6:xu ouTc: yap yu-
vRT-ac; 11'lx-oEv OUTE &paTCX, 8. E'TTEl oov El<; TO XU>plov aq>-
IK6c:8a, l')Up-oEv EKEl 'TTOAAa KO:l tO'TTACX. 9. 8EI
uTic:p TRc; 'E/\/\6:8oc;; 6:x-rn8ai, ol yap nE.pcrm i18l1 Tiopc:u-ovTcx1
81a xwpac;. 10. DA'TTl-O'E TCXUTCX KO:l OUK E-lJJEUcr-611
TRc; EATil8oc;. 11. ouKouv TO UTIO f3apf36:pVJv vc:-v11<R-cr6a1 a!crXp6v
EO'TI Tole; tEM6:8oc;; cru6:xo1c;;; 12. ouTU><;; crocpol 05crTE
-m:1crav TOuc; Ev TQ EKKAl')O't<:;( Ta 8C:ipcx 8tx-c:cr8m. 13. ol E:v
auTC:iv c:u8uc;; Ev T0 TioTa0 -Tirn-ov, ol 8E: a/\/\01 -cpwypov de;
Tac;; Kc:lrn;. 14. EKEtvouc;; E:v 806/\ouc;; <1>11 c:ivcx1, auToc;; 8E: Tio/\!Tric;;.
B. 1. Tid6-VJ'nun Gelec. Zamanlanm, 6cxu6:s-VJ'nun Etk.
Gec;m. Zam., oTI/\is-VJ ve uf3pis-VJ Fiillerinin Edilg. Aor. lanm
yazm1z. 2. Arabalardaki askerlerin viicutlan biiyiik kalkanlar
vas1tasiyle gizlenecek. 3. Kadmlan ve c;ocuklan muhkem
kaleye gonderecegiz, fakat kendimiz, sizinle beraber dii;?mana
yiiriiyecegiz. 4. Bundan sonra kolelere, arabay1 haz1r-
lamalanm emretti, c;iinkii, ertesi giinii yiiriiyii yapm1ya niyet
ediyordu. 5. Bu adamm iyi bir komutan oldugunu zannetmi-
yoruz, fakat meclistekilerin bir <;ogu onun tarafmdan ikna
edildiler. 6. Siz, ey yurddalar, kendi yazd1g1mz kanunlara
itaat etmelisiniz. 7. Bu arabalar, bizim ic;in, size oldugundan
daha faydahdir. 8. Yunanistan ic;in olmek zor degildir, fakat
barbarlar tarafmdan esir edilmek utanc; vericidir.
- 88 -
SESSiZ HARFLERiN DEGi$MESi
Baz1 Sessizler diger Sessizlerin oniinde muhtelif
lik.lere tab\ tutulur. Bu degiikliklerin baz1larma yukarda (Bk.
s. 78, 79, 81, 82, 85) rastland1g1 halde, bunlar, Orta ve Edilgen
<;atilann ve Gec;mi Hikaye Zamanlannm <;;ekiminde
en iyi gorillebilir.
ORTA VE EDiLGEN f;A TILARIN GE<;Mi$
ZAMANLARI
DAMAK HARFLERi DUDAK HARFLERi HARFLERi
(Bk. s. 78) (Bk. s. 81) (Bk. s. 85)
Govde, rr/\t:1<- Govde, Tp1l3- Govde, cppa:5-
Tek.
1.
rr-rr/\t:y-o:i TE-Tp1-a:1 TIE cppa:cr-a: 1
2. TE-TplljJa:t TIE cppa:-cra 1
3. TrETIAEK-Ta:t TE-Tptrr-Ta:t TIE-cppa:cr-Ta: I
<;og.
1.
rrt:-rrMy-t:So: TE-Tpf-t:8o: TIE-cpp6:cr-t:8a:
2. TIE-TrAEX-8E TE-Tp1cp-8t: TIE-cppcxcr-St:
3. TIE-TrAEy-Evo1 Elcrf(v) TE-Tp1-Evo1 dcrl(v) rrt:-cppacr ... Evo1 t:lcrf(v)
Mas tar.
TIE-TIAEX-8at TE-Tpfcp-8o:i ITE-cpp6:cr-8at
Not. - (i). <;;ogul 2. ci Sahsm Takis1, Govdesi Sesli
harfle bitenlerde oldugu gibi (-cr0t:) olmay1p sadece '(-Sc:) dir.
(ii). <;;ogul 3. cii $ahsm Tak1s1, (-vrn1) yerine, Erilde -Evo1
elcrf, (yahut Di$ilde -Eva:t Elcrl, yahut da Cinssizde
-Eva: foTI) dir.
(iii). Mastar Tak1s1, -creai yerine sadece -ea:i d1r.
(iv). Gec;mi Hikaye Zamam, Gec;rni Zamanda goriilen
degiikliklerin aymm ihtiva etrnektedir; yalmz
<;;og. 3. cii ,Sahsm Tak1s1, -Evo1 -Eva:t
veya -Eva: dir.
- 89-
'EN ve 2YN
EV ve auv ile meydana getirilen Fiiller
ugrarlar :
v harfi,
v
v
v
v
Damak harfi oniinde y, olur: cruy-Kpouc.v,
Dudak , olur: cru-(36:/\/\c.v,
I\
p

I\, olur:
cru/\-Myc.v,
p, olur:
crup-p6:1TTc.v,
yahut a
au-
$imd. Zam. auve-Kdov-ov
auv-t-(3al\A-ov
auv-e-1\Ey-ov
cruv-e-pcnn-ov

KE Li MELER
cruyKpouc.v, 9arpmak, birine bindirmek;

E-(36:/\/\-c.v i<;eri. ahyorum, istila ediyorum (Fevk.
Aor.) (c:I<; ve Acc.).
cruy-yp6:q>-c.v, kaleme ahyorum, yaz1yorum, telif ediyorum.
cru/\-My-c.v, topluyorum,
cru1'-i\af36:v-c.v, yakahyorum, tevkif ediyorum.
(3oui\-om (Ort. <;al), arzu ediyorum, istiyorum.
(px-oa1 F. nin Aor.), geldim.
mpl (Ed.)
Acc. etrafma, etrafmda, yanmda.
Gen. hakkmda.
rr6:i\a1 (Zarf), eskiden, vaktiyle.
Not.- x-E1v bir Zarf ile beraber olmah manasm1 verir.
Mesela: Kai\&<; x-c:1 = iyi bir vaziyette bulunuyor, ( yolunda-
dzr). xai\c:rr&<; EX-EIV = kzzmak, darzlmak. TrOAEIKW<; EX-EIV =
dii$man olmak. <J>ti\tK&<; EXwEIV = dost olmak.
- 90-
ALl$TIRMA XXIV.
A. 1. TE-TO:K-Tat - 1TE-1TEl-O"CXl -- TIEl-O"C:Xl --- 1TEl-O"El - E-
1TE-1TEL-O"O -- [3E-[3Acx-at. 2. u[3plcr-E8cx - flcr-811 - E-TIEtjJcv-
W1TAl-O"CXV - -yE-yparr-To - E.-m:x8-E. 3. KE-Kpucp-Sai -- rrEtcr-
- 1TEO"-Elv - - _: EA8-Elv. 4. OL
E:v Ev TlJ EKKAllcriq: ouTcvc; E-m:lcr-811crav, 6 6E: crTpcxT11yoc; ETIEl
Tcx0Tcx E-TIE- rrpai<-To Eu8uc; cruv-E-/\cxf3-E Tov 5. ol E:v ouv
/\aKE6at6v1ot ouTcvc; TE-Tcxy-Evo1 6 yap crTpmriyoc; fl/\ms-E
TOuc; nE.pcrcxc;; KcxT' EKElVllV 66ov 1Topsu-crrn8at. 6. BEi oov
rrrr-E1v rrEpt arrov6Clv, ouTE yap E.x-oEv o:JTE
'6rr/\cx. 7. EV 6E: TOUT({) Ol nEpcrat cruv-E-AEl;cxv Eycxv O"TpaTOV KC:Xl
Ev--[3cx/\-ov de; 'EM6:6cx, rr6:/\ai yap rro/\EtK&lc; ETxov
'A811valo1c;. 8. ot 6E: 'A811vo:'i'o1, ETIEI rnOrn fjcr8oVTo, Eu8uc; E-tJJ11cpl-
cravTo rrapcx-m<w6:s-E1v Ta TI/\o'i'cx. 9. ouv ou [3ou/\-6E8a
rrEtjJ::x1 To0Tov Tov vwvla.v, ou yap vols-oEv cxuTov mcrTov dvai.
10. ouT01 My-oucr1v '6T1 TIEi8.::cr8ai Tole; /\cxKE6o:iovlo1c;. 11.
1TOAUV E:v Xp6vov EV TlJ ayopff., TEAO<;; 6E: cra/\-
myyoc; f11<ou-crcxEv. 12. O:p' OU 6sl uO:c; 1TEi8-rn8ext TOUTOI<;; Tole;
v601c;, ouc;; CXUTOL cruv-E-ypatjJCXTE ;
B. 1. 1<purrrn, cpuA&.cracv, 6rr/\is-cv, KAElcv Fiillerinin Edilgen
Ge<;rni Zarnam ile Ge<;mi Hik. Zam. gosteriniz. 2. Tilmcv,
ylyvoo:i, l<O:AE-CV, O"TpCXTEUCV, TcXCJO"CV Fiillerini auv ile Bileik
Fiiller haline sokunuz. 3. E-[3a/\/\-cv, cruy-yp6:cpcv, cru/\-1\Ey-cv, cru/\-
f.a[36:vcv Fiillerinin ,Simd. Hik. Zamanlanm veriniz. 4. Aga<;lar
zarar gormiitiir - Falankslar tanzim edilmi bulunuyor-
lard1 - Gonderilmi olmak.- 5. Askerlerrimiz diimanlar tara-
fmdan hem karada hem denizde maglup edilmif hulunuyorlar.
6. Ertesi giinii kaleye geldik, ve orada komutamn bizzat
kendisini bulduk. 7. 0, miittefik kuvvetleriyle birlikte yiirii-
yordu, <;iinkii kendi askerlerine itimat etmiyordu. 8. Ey arka-
dalar, bizim, o adamlar tarafmdan bu muameleyi gormemiz
dogru degildir. 9. Binaenaleyh ben, vatandalara bu harbten
vazge<;melerini emrettim, fakat oniar beni dinlemek istemi-
yorlardi. 10. Arkada oldugumuz kadmlar, koyiin
kap1sm1 kapayacak kadar kuvvetli degildiler.
91 -
O<;ONCO <;EKiM (devam)
-VT eklinde nihayet bulan Di harfli Govdeler
Kaide. Govdenin sonunda bulunan (.:.VT), (a) harfi oniinde
d i i ~ e r ve kendisinden once gelen K1sa Sesli de uzar.
K1sa a uzayarak a olur
E
GOVDE
y1yaVT-
AEOVT-
/\u8EVT-
Et olur
TEKiL NOM.
(ytyo:VT+a)=yf yo:c;;
Mc.:iv (nota bakm1z
(/\u8c:VT+a)=/\u82fc;;
K1sa 'C' uzayarak u olur
o ou olur
<;OGUL DAT.
(ytyo:VT+at) = yfyo: - 0-l
(/\rnvT 0-1) = Mou - 0-1
(/\u8c:VT+a1) = /\u-Sc:lo-1
Not.- (-oVT) Gov deli isimlerin ( 66ouc;; ve baz1 Partisipler
miistesna) Nominativus'Ian (a) almazlar; Govdedeki _(o)
Seslisi uzar, (c.:i) olur, (T) harfi de d i i ~ e r
Gov de ytyo:VT-, er. /\c:ovT-, er. 66ovT-, er.
Manas1
dev arslan d i ~
Tek. Norn.
ylyo:c;;
Mc.:iv 66ouc;;
Voe. yiyo:v Mov 65ouc;;
Acc. yfyo:VTO: MoVTa 666vrn
Gen. yf ycxvTOc;; AEOVTO<;; o66VTO<;;
Oat. ylyo:vTl AEOVTl OOOVTl
Tes. N.V.A. yfyO:VTE AEOVTE o60VTE
G.D. ytyO:VTOlV AEOVTOlV o66VTOIV
<;og N. V. ylyavn:c;; AEOVTE<;; o60VTE<;;
Acc. ylyo:vTac; AEoVTO:<; 666vrnc;
Gen. ytyaVTc.:>V AEOVTc.:>V o6oVTc.:>V
Oat. ylyao-1 (v) Mouat (v) 66000-1 (v)
I
- 92 -:---
-I<T ve pT ekHnde nihayet bulan Di harfli
isim Govdeleri
vu (vu1<T), (d$.) = gece, Acc. TUl<T-a, Gen. VUKT-6c;; v.s.
<;og. Oat. vuf. vu = VUKT +a; Govdedeki {T) harfi (a)
oniinde Ve (K) ile (a) olur.
y6:'Aa (yo:'Ao:1<T-), (cnss.)-:- siit. Gen. y6:'Ao:KT-oc;;, Oat. y6:'Ao:i<T-1
Cinssiz isimlerin Nominativus'unun sonunda (a) bulunma-
d1g1 gibi {K) yahut (T) ile bitenlere de rastlanmaz.
86:ap (8o:o:pT ), d = karz, zevce. Acc. 86:o:pT-a v .s.
<;og. Oat.
KELiMELER
6 E:Mcpo:c;; (-cpo:vT-), fil.
6 :=c:vocpwv (-cJ>cvVT), Ksenophon.
6 9sp6:rrwv (-rrovT-), hizmet<;i.
vuKT6c;; (vu'iin Gen.), geceleyin.
c0c;; (Bag), ki, gibi, vaktaki.
cp1'/l.11<c0c;; (Zarf), dostc:;a (Bk. s. 89).
8EI, dogrudur, icap eder.
l
Not.- Sebep Ciimlesi- '6TI yahut 816T1 (=zira, 9iinkii):
E:rrd, E:m18fi, c0c; (=mademki) gibi Bag vazifesini goren keli-
melerden sonra gelecek olan Fiil, Haber Kipinde bulunur.
Menfisi ou ile yap1hr.
ALISTIRMA XXV.
A. 1. 81wET1 - 81-c:-cp66:p-11 - -yev-ou 11opov
ETE - E-TaX-811. 2. rro:i8c:O-ao:i - - E:-rrotfi-acv -
- cpuy-c:lv. 3. -ljJc:ua-611 - auv-e-'Ac:c: 1<puljJs1 -
flpo:To - f1p-611 - f1yo:y-ov. t. o! 13&.p13o:po1 ou 6vov O:po:rn
EXOUO"IV a'A'Aa KO:l rro:>\'Aouc; E:Mcp::xvrnc;. 5. OUKOUV E-VtKfi-6110-o:v Ol
ylyo:vTc:c; E:v rrpoc; TOuc;; 9souc; rroMct>; 6. ToUTctJ oov Tp6rrct>
- 93-
ol aTpO:TIWTO:I -m:.18-ov TOV .=:Evocp&ivTo: TrOpEUEa60:1 ET' o:thC:iv.
7. i)Elc; ouv VUKTO<; E-cpuy-oEv EK TOU xwpfou, OU yap <j>IAIKW<;
ETxov ol f36:pf3o:po1. 8. 81?: To Touc; maTouc; Elvai, al
Trui'lw ouK EKAEf-a-Sriao:v. 9. 01a To0To 1'18-oEv, & cpfl\01, t6n
f3oui'l-6E9o: TOUTUJV l\Ey-Etv. 10. EV T.QOE TQ 8o:A6:acrlJ
TIOAAO:l KO:l Ey6:i'lat &v TrpWTOV Ev Ol npcrat
ETIElTCX OE Ol 'A811vo:lo1. 11. &p'' OU oc:l i)O:c; TOUTOI<; Tote; v601c;
rrd8-rn9at oOc; auTol cruv-E-yp6:cpo:Ev; 12. EKElvriv Ev i)po:v
TrEpl aTrov8&iv. 13. ETrEI OE To:0To: fj1<ou-crc:v, Eu8ui;; E: KEAEU aE Touc;
8Ep6:TrOVTO:<; cpul\6:crcrEtV OlKlO:V.
B. 1. Boylece, askerler, Ksenophon'u dinledikten sonra
bir haberci yollamak ic;in oy verdiler. 2. Bu koye geldigimiz
zaman b1raktigm1z mektubu bulduk. 3. Geceleyin kac;mam1z
laz1md1r, c;iinkii bu hizmetc;ilerin sad1k olduklanm zannetmiyo-
ruz. 4. Meclistekiler bu eyleri i;?ittikleri zaman hayret edi-
yorlard1, c;iinkii onlar o komutana itimat etmiyorlard1. 5. Onun,
Perslere kar:-Jl yapilan harbde hediyeler kabul etmi oldugu
rivayet ediliyor. 6. Barbarlar, yakalad1klan biiyiik arslamn
di;?lerini komutamm1za gonderdiler. 7. 0 muharebede, filler
barbarlardan ziyade Perslere daha faydah oluyordu. 8. Maglup
oldugumuza nic;in hayret ediyorsunuz? zira ne atlanm1z, ne de
arabalanm1z vard1r. 9. Vatandalarm, kendi hizmetc;ileri tara-
fmdan bu muameleyi gormeleri dogru degildir.
Tek. N.V.
Acc.
Gen.
Oat.
Tes. N. V.A.
G.D.
<;oge N.V.
Acc.
Gen.
Oat.
Te,k. N.V.
Acc.
N.V.
Acc.
<;og. Oat.
-94-
ETKEN <;ATI PARTiSiPLERi
$iMDiKi ZAMAN
(Simd. Zam. Gov. + cvv)
ERiL CiNSSiZ
M-cvv M-oucr-a:
1'10-ov= <;ozerek, 'i(OZerken,
AUOVT-0: /\u-oucro:-v 1'10-ov
c;ozmekle.
M-ovToc; i'lu-oucr-Y}c; M-oVT-o<;
M-oVT-1 AU-OUO"-lJ AU-OVTl
AU-OVT-E i'lu-06-a AUOVT-E
i'lu-6v-01v /\u-oucr-a:i v AUOVTOlV
M-ovT-E<; i'lu-oucr-01
M-oVT-ac; i'lu-oucr-ac; AU-OVTO:
AU-OVT-CVV i'lu-oucr-&v AU-OVT-CVV
M-ou-crt ( v) i'lu-oucr-a:ic; M-ou-crt (v)
GELECf.K ZAMAN
{F. Gov. + crcvv)
M-crcvv
AU-O"OVTO:
i'lu-croucra: 1'10-crov = <;ozecek olarak,
f'lu-croucra:v f'IO-crov c;rozmek \izere olarak,
c;ozmek iizere iken.
1. ci AOR. ZAMANI
(F. Gov. cra:c;)
Mcrae; M-cra:cra 1'10-cra:v = c;ozerek, <;ozm111kle,
M-cravTa: M-cracra:v 1'0-cra:v 'i(oziip, 'i?ozdiikten
( ) ( )
sonra, lj(OZiince.
M-cra:cr1 v Au-cr6:cra:tc; 1'10-cracr v
Tek. N.V.
Acc.
Gen.
Oat.
<;og. Oat.
- 95 -
1. ci GE<;Mi$ ZAMAN
(Kati. F. _Gov. + KUlc;)
ERiL CiNSSiZ
AE-AU-KWc; AE-AU-KUla Ac:-Au-K6c; =
olarak,
Ac:-Au-K6Ta AE-AUKulav Ac:-Au-Koc;
bulun
AE-AU-KOTOc; Ac:-Au-Kulcxc; AE-AU-KOTO<;
duktan sonra.
AE..:AU-KOTl AE-AU KUlC(( AE-AU-KOTL
v.s.
Ac:-Au-K6a1 Ac:-Au-Kulmc; Ac:-Au-K6a1
FEVK. GE(::M. ZAMA
(Katl. F. Gov. + Ulc;)
(K) harfini ihmal etmek suretiyle hpki i. ci Gevm. Zam.
gibidir; bu hususa ait kaide ic;in (Bk. s. 71).
FEVK. AOR. ZAMANI
(F. Gov. + Ulv)
Bunun <;ekimi ,Simdiki Zaman Partisipinin <;ekiminin
aymd1r. Fakat bu, ,Simdiki Zaman Govdesi iizerine degil
Fiil Govdesi iizerine kurulur. Misal :
Am-wv A m-oOaa A m-6v
PARTiSiPLER
Kaide.- Her Partisipin, ait oldugu ismin veya Zamirin
Cinsini, Say1sm1 ve Halini almas1 hr. Hatta bu isim veya
Zamir ifade edilmeyip sadece bile, yine bu Kaide-
nin tatbik edilmesi laz1md1r. Bu bak1mdan Partisip bir S1fat
sayilabilir. Maamafih Partisipin kadar bir Fiillik mahiyeti
- 96-
vardir ki; hem Tiimleci veya Tamlay1c1s1 olabilir, hem de
Fiil gibi Zarf ile vas1flandmhr.
Partisipler, Eski Yunancada gayet miihim bir rol oyna-
maktadir. Ogrencilerin, gosterilen ve en c;ok rastlanan
ekillerine bilhassa dikkat etmesi Iaz1md1r.
A. Partisipin en basit ve en c;ok rastlanan hususiyeti
bunun ifade ettigi hareketle Esas Fiilin hareketi arasmdaki
zaman .miinasebetini gostermektedir. Bu kullamlan
Simdiki Zaman Partisipi, Esas Fiilin hareketiyle ayn1 zaman-
da cereyan eden bir hareketi ifade eder ve Tiirkc;edeki ''ga-
parak,, "gaparken,, ifadeleri manasma gelir. Aoristum Partisi-
pi jse, Esas Fiilin hareketinden evvel vuku bulmu bir hare-
keti gosterir, ve Tiirkc;edeki "gapznca,, "gapzp,, "yaptzktan
sonra,, ifadeleri manasma gelir. Birer misal verelim :
Tove; rro/\Efouc; 81w1<ovTEc; O:cpl1<ovTo Elc; 1<wrw = Dii$-
manlan fovalzyarak, koye geldiler.
Tove; rro/\Efouc; Elc; 1<wl'}v trraucravTO = Dii$-
manlarz koye kadar kovaladzktan sonra, durdular.
B. Bundan Partisip bir "Sebep,, bir "Hareket tam,,
bazan da bir ";;art,, ifade edebilir. Bu takdirde, ;;imdiki
Zaman Partisipi devamli veya tekrarlanan bir hareketi, Ao-
ristum Partisipi ise tek ve muayyen bir hareketi gosterir.
Mesela:
ou 8EI mcrTEUEIV TOUT<{), rro/\Et<{) ovTt = Dii$man ol-
duguna gore ( dii$man oldugu i<;in), buna itimat etmemeliyiz.
vu1<Toc; Tipocrf3o:A6vTEc; tvl1<l')crav TOvc; f3o:pf36:pouc;; = Geceleyin
hiicum etmekle ( etmek suretiyle) barbarlara galip geldiler.
TOUTO u'i'v TrlO'TEUO'OUO'lV Ol cptAOl = Bunu yapar-
samz arkada$larznzz size itimat edecekler.
C. Articulus ile birlikte kullamlan Partisip, Nisbet Ciim-
lesi manasma gelir, ve Tiirk<;edeki "yapan,, ifadesi ile terciime
edilebilir. $imd. Zam. ile Aoristum Partisipleri, yukarda (A)
maddesinde izah edilen birbirinden tefrik edilir, yani
-97-
Simdiki Zaman Partisipi bahsedilen zamanda cereyan eden
bir hareketi, Aoristum Zam. Partisipi ise o zamanda nihayet
olan bir hareketi gosterir. "Bahsedilen zaman,, ekse-
riya Esas Fiilin hareketinin zamam demektir ve bundan yalmz
farkh olabilir ki, bu fark ya Zarf ile yahut da
bir belli olsun. "yapan,, gibi
Articulus ile Partisip lsimsiz de kullamlabilir. Mesela :
ol nepcrat veya oi nepcrat oi = Takip
eden ( takip etmekte olan) Persler.
ol npcrat = Takip eden ( Takip etmi$ olan)
Persler.
ol. = Ogratenler {ogretmenler ).
Partisipin Tamlay1c1s1 veya Tiimleci hem de Partisipi
vas1flandiran Zarflar veya Zarf ifadeleri, ekseriya Articulus
ile Partisip arasma girer. Mesela :
OU 1TIO'TEUCU Tole; Ta0Ta AEYOUO'IV = Bunu soyliyenlere
inanmzyorum.
o:i EK oiKiac; cpuyoOcrat = Evden kar;an ( k.adm) lar.
oi vOv rrf.oucrtot ovTEc; 8o0Aot rr6:Aat = $imdi zengin
olanlar vaktiyle esir idiler.
(Halbuki bu Ciimle vOv'si.iz yap1hrsa, . ol TrAoucrtot ovTEc;
800/..01 TrcXAat = Vaktiyle, zengin olanlar esirdi).
D. Gelecek Zaman Partisipi umumiyetle bir niyet ifade
eder. Mesela :
8Ka E:rre4JaEv yicpupav McrovTac; = Kop-
riiyii yzkmak iizere ( yzkacak olan) on asker gonderdik.
cruveA6:13oEv Tov 8o0Aov Ta KAE4JovTa = Koleyi,
parayz r;almak iizere iken (nigetinde iken) yakaladzk.
q>uydv u&c; m:lcrcuv pXoat = Sizi kar;m1ya ikna etmek
niyetigle geliyorum.
E. Zaman Partisipinin vazifesi, daha
vel vukua gelen ve tesiri de devamh olan bir hareketi goster-
Eski Yunanoada llk Ad1mlar
- 98 -
mektir. Tiirkc;eye olarak,, "yapmZ$ oldugu gibi
ifadelerle terciime edilebilir. Mesela:
ol TE8v11K6TEr; Gec;m. Z. Part.) = Oliiler,
yani Oliip ortada bulunmayanlar.
Halbuki, ol tv EKElVlJ TlJ 6:X1J chro6av6VTE<; (Aor. Part.)=
O sava_$fa oldii.riilenla ( onlar Id, o savafifa oldiiriildiiler }.
Maamafih bazen, ve bilhassa Zaman ve
Aoristum Partisipleri arasmda pek az fark goriilur.
KELiMELER
m3:c;, rr&crcx, rr&v (Gov. TicxvT-), biitiin, her. [Mcrcxc; gibi
tasrif edilir].
wv, oocrcx, ov (Gov. oVT-), olan, olarak (df Fiilinin $imd.
Zam. Part.)
AU$TIRMA XXVI.
A. 1. - cru/\/\cxf36vTCx -:- E:/\6o0crcx. 2. ot m:IB-
OVTE<; - ol rrElj.Javn:c; - Tov ypalj.lovTcx - - Tc.0v
cpwy6VTcvv. 3. ETa 8 rnOTcx i;/\6ov rr6:vTE<; ol crTpaTriyo! rroi\/\ouc;
xovTE<; forrouc; Ko:! &pcxTO:. 4. E:v 6 TOUTCil ol /\aKEO::x16v101 t-
f3cxA6vTEt; El<; Tl)v xwpav, Tiof\Aa E/\af3ov. 5. TCXUTcX 8
axoucrcxc; 6 VECXVLO:<; /\cxf30)V 8.Ko: TWV O"Tpcn1cvTc.0v, VUKTO<; arrq>uyc.v,
8 UO"TE.pcxfct E:/\6wv rrpoc; TOV O"TpO:TYJYOV TCXUTCX O:yyEt\AEL. 6.
fiEtc; E.v oov TOV cxuTov mcrTov
c.Tvo:t, ol 8 ouK f3ou/\c:ivTO rrcxucrcxcrScxt ToO rroMou. 7. ot E.v Twv
cpwy6vTCVV EV T4l TIEOLCil O:rrc.Savov, ol 8 Elc; 'Tl)v KWY]V a<j>!KOVTO.
8. &p' ou 8c.l rro/\hac; ovTcxc;, mcrTc::uc.1v Tote; Touc; v6ouc;
cruyyp6:lj.Jacr1; 9. ol xptTcxl TicXVTcxc; TOuc;
EKKAY)crlcxv 0:61Kficro:vrn<;. 10. 6 BE E.A.80)V Elc; Tl)v O:yopav cpri
TOU<; TO xcvplov <JlUAcXO"O"OVTCX<; lcrxupoTiipouc; dvai TC)V rrpocrf3a/\A6VT-
cvv. 11. 6 E.v TCXUTO: ol 8 TIOAAOl TWV aKOUOVTOV tx6pol
OVTEc; Tote; J\cxK.SOCX1ovlo1c;, OUK rrdernem cxuTc{). 12. yw
oov Tl)v mcrTo/\l)v yp6:lj.Jac; foc.lj.Ja Tov 6oui\ov, 6 8 rrdcrcxc;
Touc; cpu/\0:1<exc;, vuKToc; Elc; Tl)v ToO crTpcxn1yoO ol1<fav,
- 99-
B. 1. f3Acl:TrT-c:v ve Taaac:v Fiillerinin Etk. <;at. dart Partisi-
pinin Tek. Acc. ile <;og. Dat. lanm g6steriniz. 2. Kadm-
lann bile bir c;ogu silahlan ahp yurt i<;in dovii!?iiyorlard1. 3.
Boylece, denize dogru kovalad1k tan sonra koyiin kap1-
lanm kapadilar. 4. Kanunlan kaleme alanlar (yazanlar) vatan-
en ak1lhlan telakki ediliyor. 5. Bu
bir hayret ediyordu, birc;oklan da seviniyordu. 6. Kse-
nophon falankslan tertipledikten sonra, askerlere susmalanm
emretti. 7. memleketi idare edene itaat etmeli-
dirler. 8. Hakim meydanmdaki agac;lara zarar vereni
cezaland1racak. 9. Takip adenler kac;anlardan kuvvetlidirler.
ERiL
N.V. :\u-6Evoc;
Acc. :\u-6Evov
v.s.
l\u-cr6Evoc;
v.s.
ORT A f;A TI PART1SiPLERi
SiMDiKi ZAMAN
(,Simd. Zam. Gov. +
CINSSiZ
:\u-oEVfJ /\u-6EVOV
l\u-otvriv /\u-6:::vov
v.s. v.s.
1 Para ile kurturarak,

kurtanrken, kurtar-
malda.
GELECEK ZAMAN
(F. Gov. + aoc:voc;)
;\u-croivri ;\u-cro:::vov Para ile kurtara.cak ola
= rak, kurtarmak iizere
V.S. V.S.
1
iken veya olarak.
1. ci AOR. ZAMANI
(F. Gov .. a::xw:vos)
i\u-craEvoc; ;\u-ao:tvri ;\u-cr6::Evov
Para ile kurtararak,
kurtarmakla, kurtanp,-
kurtannca,. ku:rtard1k-
tan sonra.
V.S. V;S. V.S.
ER1L
-100 -
FEVK. veya 2. ci AOR ZAIYIANI
(F. Gov. + ot:voc;)
C1NSS1Z
1Tt8-6t:voc; 1Tt8-oE.vri
m9-6Evov I
itaat ederek, etmekle,
=edip, edince, ettikten
v.s. v.s. v.s.
sonra.
GE<;MIS ZAMAN
(Kati. + F. Gov. + t:voc;)
AE-Au-ivoc; AEAu-E.vri AEAu-E.vov } Para ile kurtarmI ola-
=rak, kurtarmI bulun-
v .s. V.S. v.s. duktan sonra.
EDlLGEN <;A TI P ARTISiPLERI
SlMDIKI ZAMAN
Orta <;ati $imdiki Zaman Partisipinin aymdir. "r;ozii-
lerek ... "<;oziiliirken ... "c;oziilmekle.. manalanna gelir.
1. ci GELECEK ZAMAN
(F. Gov. + Sriaot:voc;)
/..u-8ria6t:voc; /..u-8riaovri /..u-8ria6t:vov .}) .. olarak,.
. =zulmek uzere olarak,
V .s. V .s. V .s. c;oziilmek iizeu iken.
FEVK. veya 2. ci GELECEK ZAMAN
(F. Gov. + riaoEvoc;)
(8) harfini ihmal etmek artiyle 1. ci Gelec. Zamanm
aymd1r. Bu hususa ait kaideler ic;in (Bk. s. 71).
Tek. N.V.
Acc.
Gen.
Oat.
<;og. Oat.
-101 -
1. ci AORISTUM ZAMANI
(F. Gov. + Sw;)
ERiL CiNSSiZ
f..u-SEI<; /..u-Sdaa /..u-0v
/..u-8vTa /..u-Sdaav J..u-Sfv
AU-0EVTO<; /\u-8da11c; AU-0EVTO<;
AU-0EVTl /..u-Sdm;i AU-0EVTl
/\u-8Eia1(v) /\u-Se:laai<; /\u-0Eiat(v)
c;oziilerek, c;oziil-
=mekle, c;oziildiik
ten soora, c;ozii-
liioce.
FEVK. veya 2. ci AOR. ZAMANI
(F. Gov. + Et<;)
(0) harfini ihmal etmek 1. ci Aor. Zamanmm
ttpk1s1d1r. Bu hususa ait kaideler i<tin (Bk. s. 71).
GE<;Mi$ ZAMAN
Orta <;att Ge<;m. Zaman Partisipinin aymd1r.
olarak,,, "(;oziilmr1$ bulunduktan sonra .. manalarma gelir.
Gt:NF.TiVUS ABSOLUTUS tMiistakil Genetiyus)
Yukarda (s. 95) verilen Kaideye gore, her Partisipin,
ait oldugu lsim veya Zamire uymas1 laz1md1r. MeseUi:
6 aTpaTTJYO<; Touc; rro/..s:lou<; 6tc:lKVJV &rr0a:vEv = "Komutan,
di1$manlarz takip ederken oldiitiildii... Cilmlesinde, 6tc:lKVJV
Partisipi Ciimlenin Oznesi olan aTpaT11y6c;'a ait oldugu i<;in,
Tek. Eril Nominativus Halindedir.
Partisipin ait oldugu lsim veya Za.mir Esas Ciimlede bu-
lunmay an bir $ah1s veya Sey olursa, Partisip ile bu lsim veya
Zamir miistakil olarak Genetivus Halinde bulunur. Yukardaki
- 102 -
Ciimleyi Oyle degitirelim: "Pernler dii$manlarz iakip ederken,
komutan oldiiriildii,,. Simdi "taldp Partisipinin ait
oldugu lsim "Persler,, Esas Ciimlede ( komutan oldiiriildii) hi<;
bir rol oynamad1g1 i9in, "Persler ... ta.kip ederken,, Ciimlesi
Genetivus haline sokulur, yani:
TWV nspcr&iv Touc;; TIOAElouc;; 81CVKOVTC0V, 6 O"Tpan1yoc; O:rre8avsv.
Buna "Genetivus Absolutus,, denir.
Genetivus Absolutus, Partisipin yukarda (s. izah
edilen biitiin manalanna gelebilir, yani "Zaman,,, "Sebep,,,
" Tarz,, veya "Sari,, ifade edebilir. Aag1daki misallere de
dikkat ediniz :
m:a6VToc;; ToCi crrp::XTllYOU, "ai aTpaTtWTat cpuyov = Komu.tan
dii$iii.gii zaman, askerler km;tz.
Twv yEcpupwv f\E-1-.u-evcvv, ol f3&pj3apo1 EKcvM8ricrcxv = Kop-
rii.ler yzkzlmz$ ( yzk.zk bulundugu fr;in, barbarlarzn i)>i
bozuldu.
EATil8oc; OUK oucrric;; Em:xua6:E8a TOU rroAEou = Bir iimit
kalmadzgzndan, harbden vaz ger;tik.
Not.- Genetivus Absolutus liizumsuz kullamlmamahd1r.
Yani, Partisipin ait oldugu lsim, Esas Ciimlede bulunursa,
Genetivus Absolutus kullamlmay1p Partisip buna uyar. Mesela :
"TWV nEpa&v TOuc;; TIOAElouc.; 8tCVKOVTC0V, O:cptKOVTO de;
K6>riv,, denirse, koye gelenlerin Persler degil, oldugu

evcv, kahyorum.
A6:8pq: (Zf.), gizlice.
KELiMELER
ALI$TIRMA XXVII.
A. 1. TaX-8EVTE<; - - TETay-EVOI - acplK-
oevT} - 1TEta-8Efc;;. 2. ol rropw-6Ev;1 - Ta rrE-rrpay-eva
TWV m:1a-8EVTCVV - r} Kpucp-8E'i'cra. 3. E-KEAEUO'E TOU<; EV T4>
1TE0lC}l TE-Tcxy-.vouc; 816>KEIV TOuc;; cpEuy-oVTac;;. 4. oov f3ouf..-
-103 -
6Evo1 Tio:u-crcxcr8m ToO TioMou -rrEl!J-aEv. 5. yEvoEvc.vv
6E: TOUTC.VV, 1TcXVTE<;; ot EV T6 O:yopQ: TIO/\lTCXI. 6. TWV
crrrov6c'.0v ouTc.vc; i\Ei\uvc.vv, Tiap-E-O'i<EuasovTo ol Tioi\101 de; Tilv
'Ei\i\6:80: E:cr-f36:/\i\Etv. 7. E:v yuvil 60Jpo: i\q.f?>oOcrcx
de; otKtcxv, ol 6E: 8Ep6:rroVTEc; TIEtcr8EvTEc; TOUT(}> T4> Tp6rrcp,
TOUTO -rrol-ricrcxv. 8. 6:rro8av6vTOc; ToO 6:6c:.i\<j>o0, EKE'lvoc; OUK fl8Ei\c:
E.v TQ EvEtv. 9. o:lcr86t:vo1 ouv To:OTa,
rr6:vTE<;; oi crTpanc0Tm. 10. 6:1<oucro:c; 6E: To:0To:, 6 crTpan1y6c; EKEi\EU-
crE mu.; f1611 c.0rr/\1crvouc; Eu8uc; T4> xc.vplcp, ol 6E: OUK
Em:f8ovrn. 11. O:p 'ou 8:::1 1<cxl Tac; yuva!Kac; urrE:p rro:Tpl8oc;
ax-rn8a1 ; 12. 6 O'TpO:TY)y6c; EV T6 aXIJ aTI--SavEv, ol 8E:
ET'cxuTOO ovTc:c; -<j>uy-ov. 13. Twv tv T4> rrE8l0 TE-To:yvc.vv, ol
E:v 6:crrrf8d:c; xoucr1v, o[ 8E: ou. 14. oov ol 'AElrivcxlot
610: To TOuc; cruaxouc; 11 mcrTc:uEtv Tole; crTpo:Triyo'i'c;.
B. 1. cpui\O:crcrc.v ve ypa<J>c.v Fiillerinin hem Ort. <;at. hem
de Edilg. <;at. Partisiplerinin Tek. Acc. ile <;og. Dat. lanm
veriniz. 2. Bu mektupta olan ler harbi
mucip oldu. 3. Boylece, barbarlar, bize dost olduklan i<;in,
arabalan muhafaza ediyorlardi. 4. Kap1lar kapatilmca biitiin
<;ocuklar evin i<;inde kahyorlardi. 5. Miinadi vas1l olduktan
sonra, komutan biitiin erlerin hareketsiz kalmalanm emretti.
6. Perslere yap1lan harbte, Atinahlar miittefiklerden
(daha) sad1k idiler. 7. Barbarlar tarafmdan esir olanlar
harbetmek istemiyorlardi. 8. Bunlann farkma vannca miitareke
hakkmda bir miinadi yollam1ya rey verdiler. 9. Harbden ka-
9anlarm hepsi barbarlar tarafmdan oldiiriildiiler. 10. J3inaena-
leyh, gemiciler komutana, hediyeleri ald1ktan sonra itaat edi-
yorlardi. 11. Bu adamlar, vatanlan ugruna cesurane
olmediler mi ?
KAYNASMA
Eski Yunancada, umumi olarak a, E, o Seslilerinden birisi
bir Sesli ile bu iki Sesli bir tek
-104 -
uzun Sesli veya (:iftsesli meydana gelir; Mesela: E-Er Et olur;
E0
1
OU V.S.
Biitiia Fiillerin ,Simdiki ve Hikaye Zamanlarmm
biitiih Takilan bir Sesli ile Govdeleri a
1
E
1
o
ile biten Fiiller bu iki Zamanda tabi tutulur.
(E) GOVDELi FiiLLER, q,1M-U) = seviyorum.
I I ET KEN <;ATI EDiLGEN <;ATI
Tek. 1. <1>1/..e-U) -<1>1/..& q>1M-oa1 - cp1/..oOat
2. cp1/..i-m; - <j>lAEtc; cp1M-e1 - cptAEt
Cl
3. q>1/..E-Et - q>tAEt <J>tAEETat - <J>lAElTat
lllS
s
Ill
Tes.
N
1. <J>lAE-ETOV - <j>lAElTOV <J>tAEECT6ov -:- cp1/..Elcr8ov
:;
2. q>t/..E-ETOV - <J>lAEtTOV cp t i\i-rn8ov - cpti\Eicr8ov
:a
e
<;og. 1. q>tAE-oEv - cp1i\ouEv cpti\E-6E8o: - <fHi\ouESa

2. q>tAE-ETE - <J>lAElTE <J>tAEECT8E - Cf>lAElcr8E
3. q>1/..i-oucr1 - q>1/..oucr1 <J>tAE-oVTat - <j>t/..ouvTo:t
a
Tek. 1. E-<j>lAE-OV - E-q>i/..ouv E-<j>t/..c.-6riv - -<1>1/..ouriv
Cll
2. E-<J>lAE-Ec; - E-q>IAEtc; E-<1>1/..E-ou - E-q>1i\oO
E
CIS
N
3. E-cpl/..E-E - -cpL\Et E-<f>lAe-ETO - E<j>ti\ElTO
(j)
>.
Tes. 1. E-Cf>lAE-ETOV - E-q>ti\Ehov -q>tf..-Ecr8ov-- E-q>1/..Elcr8ov cal
..llli
:E
2. E-<PlAE-ETTJV - E-<J>lAElTTJV E-q>tf..s-Eo-Sriv- -cp1/..Elcr8riv
:;
c;og. 1. E-<1>1/..-oEv - -<1>1i\ouEv E-Cf>tAE6E8a - -q>t/..ou?8a
:;;
e
2. E-<PlAE-ETE - E<PlAElTE -q>1/..E-c.cr8E - E-<PlAEl0'8E
c;;
3. t-q>IAE-ov - -q>l/..ouv -<1>1/..E-ovTO - . E-<j>lAOUVTO
....
Cid
....
M
<j>lAEEIV - q>t/..Etv q>tAEE0'8a:t - q>f..E'i'cr80:1 Cd
:a:

Eril <J>IAE-U)V - q>tf..&v <J>lAE-6Evoc; - q>tAOUVEVOc;
;

Diil cp1M oucra - q>t/..oOcra q>ti\E-oEVT) - q>11'ouevri
...
Gil
Cinssiz q>a/..E-ov - q>1/..00v <J>IAEOEVOV - q>tAOUEVOV
Q.,
- 105
Not.- (i.) Bu Fiiller "Kayna$nrnya,, yalrnz Simdiki ve
$imdiki Hik. Zamanlannda ugrar. Gelecek, Aoristum ve Ge9-
Zamanlarda, yukarda. goriildiigii gibi bu a, c:, o Seslileri
uzarlar (Bk. s. 45).
(ii.) Fiillerin (cpt/\EW, cp1;\foi; v.s.)
kullamlmamahdir.
(iii.) Govdeleri tek heceli olup (c:) ile biten Fiiller, yal-
mz iki (c:) Mesela: 'rTAEw = (denizden)
gidiyorum, Fiillerinin Simdiki Zamam <;ekilir:
TIAEW, TI;\di;, TIAEl, rr;\E.!Tov, rr;\EITov, rr/l.foc:v, TIAElTE,
TI/\foua1 (v). Mastan rrf..c:lv, Partisipi TIAEwv'dur.
(iv.) Simdiki Hikaye Zamanmm Tekil 3. cii Sahsma (v)
ila ve edilmez: tcpl/\Et.
KELiMELER
!30118E-cv (Dat. ile), imqadrna yardun ediyorum.
O:rropE-cv, tereddiit e<liyorum, diiii-
yorum.
rrM-w, ( denizden) gidiyorum.
KcmwopE-cv (Gen. ile), su9lu gosteriyorum, itham ediyorum.
rro/\1opKE-cv, muhasara ediyorum.
8oKE-cv (F. Govdesi 801<-) (Oat. ile) [1], goriiniiyorum,
samhyorum, sayihyorum.
8oKEI ($ah1ss1z), muvafik, faydah goriiniiyor.
801<E'i' 01 = faydah buluyorum, karar veriyorum.
Tl; ne? '
Not.- Basit Fiilden kolayca <;1kanlabilecek hallerde
Fiillerin manas1 h1gat9ede verilmiyecektir. Mesela :
[1] Bu Fiilin Gelecek ve Aoristum Zaman-Ian Fiil Govdesi (601<)
iizerinden edilir; yani Sol;c.> = t:Soscx = goriindiim.
- 106 -
TIAE-<N = ( denizden) gidiyonzm.
EK-TIAE-<N = denize ac;zlzyorum..
Em-rrM-cv =-= denizden hiicum ediyorum.
ALI$TlRMA XX.
A. 1. Su Fiilleri : E:.-661<c:-i:: rrotE.-osv
O:cp1Kvc:-61ic:6cx - 2. ,Sunlan da
gosteriniz: - E-rro1c:ITE - - O:cp11<vc:la8a1.
3. 1<at sTa Ta0Ta -m:1aav o:uTov 1<an1yopc:lv TWV aTpaT11yc'.0v
EV TlJ EKKAT]CJic;c. 4. TOUT0 ouv Tc\:> Tp6rr0 o1 'A8rivalot E-TioAtopK-
oOvTo Kat 1<aTa 1<al 1<ccca 8aAo:aaav. 5. ol 6 'A8qva!o1,
Errd 1a01a flJ<ouaav, c:uSuc; E4HJ<J>faavTo f30118dv 1olc; auaxo1c;.
6. 6E: rnlc; TWV nc:pac'.0v CJTp.oTqyolc; EV TQ IV,
br6pouv yap Tt Xpfi rrotc:lv. 7. E.m:t 6 rrcw1v EooKEt Ta0To: rrotc:lv
E-KEAW-CJO:V TOU; rroAITac; <j>UAcXCJCJEIV TO xwplov. 8. oihoc; ouv UTIEP
Tile; rraTpiOoc; o:X6c:voc; KO:/\c'.0c; 0:rr-.-8o:vr::.v, o\ 6 n' auTOU OV-
TE<; rravTc:c; -cpuy-ov. 9. na 6 Ta0To: 6 'AvTo:AKf oo:c; /\o:f3wv
E.1<Elva Ta TIAola vu1<Toc; O:.rr-E.-rr/\w-ac:v de; Tfiv ala86c:vo1
6E: o\ 'A8i1valo1 E.-6iw1<-ov. 10. TWV arrov8c'.0v ouT<N AEAuE.vwv, o1
/\::x1<c:60:16v101 E-rro:\16pI<ouv auTOuc;, auaxouc; oVTo:c; Tc'.0v 'A811vcxlcvv.
B. 1. Yard1m ediyornz - Cerni ile seyahat ediyornz-
Vasil oluyorsunuz - Tereddi.it ediyordu - Muvahk goriiyor.
2. Bunun farkma vannca rneclisteki hepsi aI-
nyorlardl. 3. Ey Atinahlar, miitarekeyi bozup harbe ba-
larnakla bir haks1zhk 4. Burmn ivin, :muhasara
edilenlerin imdadma emr..diyoruz. 5. Ni<;in tereddiit
ediyorsunuz? Biitiin kanunlara boyun egmeleri
Iaz1m gelmez mi? 6. Bunu iitince, Lakedaimoniahlar kap1lan
muhafaza altma almaga karar verdiler. 7. Boylece, kole, paray1
alip gizlice geceleyin 8. Adalardaki adamlarm kara-
dakilerden daha zengin olduklan soyleniyor. 9. Herkes, bu
adamm, en ak1lhs1 oldugunu samyor.
D<;ONCO \:EKiM
GOVDELERi "A VE p AKHCI HARFLERi iLE
NiHA YEl'LENEN iSiMLER
Gov de al\
1
er.ve d$. 8rip, er. PYJTOp, er. rro:n:.p, er.
Manas1
tuz [1] ya bani hayv. ha tip baba
Tek. N.V. ( a)\c;) 811p
Voe. (&/\-<;) m:Xn:.p
Acc. a/\-cx
rrcxTEp-cx
Gen. a/\-6c; 8rip-6<; TICXTp-oc;
Oat. a.t.-r 8rip-f
I
Tes. N.V.A a/\-E
TICXTEp-E
G.D. a/\-olv 8llPOlV PllTOp-OlV
TICXTEp-OlV
<;og. N.V. a/\-Ec:; TICXTEp-Ec:;
Acc. 0:.\-cxc; TICXTEp-cxc;
Gen. a\-wv 811p-wv PY)TO/'.H.VV rraTEp-c.vv
Oat. a/\-crf (v) 8rip-crf (v) v)
11'CX'Tp-6:cr1 ( V )
1
I
Dikkat - = adam (Gov. O:vc:.p), Voe. avt:p, Acc.
av6po:, Gen. 6:v8p6c; v.s. <;og. Oat. 6:v6pacr1 (v).
[1] &Xe; isminin Tek. Norn. ve Voe. Hallerine rasi:lanmaz. Tek. Acc.
Gen. ve Dat. Halleri Diil olarak, ancak iirde deniz manaaile kullan1hr.
<;ogul Halleri Eril olarak tuz demektir. Tesniye kullamld1g1 takdirde,
iki trzz tanesi manasina gelir.
Cl
as
a
ct!
N
:;;
:.a
s
ti).
Ci
(.;$
8
Cll
N
(!)
>.
((lj

::2
:;;;
:.a

...
11
ti'l
as

Cl.

.....
:>,.,
ell
0...
108
(A). GOVDELi FiiLLER, T16:-cv takdir ediyorum,.
$ere/ verigorum.
ET KEN <;ATI EDiLGEN <;ATI
T 1.
- nw Tt6:-oo:t - TlWat
2. n6:-E.1c; - Ttc;<c; TtaE.l - Tli;c
3. Tta-El - Ttc;< Tta-ETat - T1chat
Tes. 1. TLa-E.TOV - Ttchov T 1 6:-E.aSov
-
T1&a8ov
2. Tta-ETOV - TtcXTOV na-c:aSov - n&a9ov
<;og. 1. T 1 6:-osv - TlWEV Tta-6E8a - TlWE8a
2. Tta-ETE - TlaT.:: Tla-E.a9E. - Ttaa8E
3. T1116:-oucr1 - Tt&al Tl 6:-ovT at - TlWVTal
Tek. 1.
- E-Tlcvv E-T1a-6Ev -
2. E-Tlcx-Ec;
--- E.-Tlcxc;
E-T1a-ou - E-Tt&
3. E.-Tlcx-c: - E.-Tla E.-T1a-ET0
-
E-T1&TO
Tes. 1. -T 1 a-ETov - E.-n&TOv ET16:-Ecr8ov- E.-Tt&a6ov
2. E.-T 1 - E.-n6:Tqv E-Tta-fo6riv- E.-T 1 6:cr6riv
<;og. 1. E.-na-osv - E.-n&c:v E.-na-611E6a- E-T I c:lESo:
2. E.-na-ETE - E-Tt&n: -TLa-Ecr6.:: - E.-n&cr9E
"
.:), E.-Tla-ov - E.-Tlcvv E.-n6:-ovTo - E.-n&vTO
Tt.a-EIV
-
n&v TI 6:-Ecr6at - Tt&a6m
n6:-cvv - TtWV no:-6Evoc; - nwEvoc;
Tt6:-oucro:- Ttwao: Tta-oE.vri - T 1 cvpvriv
Tt6:-ov -- .Ttwv Tl a-oEVOV - Ttwc:vov
KELiMELER
(-Tc:p-), anne. ,
rraTrJP gi bi tasrif edilir.
1 6uy6:TrJP ( -n:p-), k1z, kerime.
I
I
I
109
6' (av6p-), adam.
xdp (XEtp-), el, (:og. Oat. XEpa1 (v).
TO rrOp (rrup-), ate, <;og. Oat. rrupolc;.
pc...:mi-U>, soruyorum.
6pa-U>, goriiyorum (Aor. Ei6ov).
a1U>-ia-U>, susuyorum.
&9uU>c; (Zarf), meyiisane ( cesareti bir
isteksiz olarak) .
. 6 T6rroc;, yer. mevki.
Not.- "Anlamak,, manasma gelen Fiillere ta.bi Dolayh
bir ifadede Mastar yerine Partisip kullamhr. auTov
1TIO"TOV OVTa = onun sadzk oldugunu anladz.
6paU> = goriigorurn; .o:v9avU> = ogrenigorum; oT6a = biii-
yorum, gibi Fiiller ile birlikte aym Mastar yerine
Partisip kullamhr.
aKot'.iU> Fiili ise, "duguyorum,, ( kulagzma geligor) manasma
geldigi takdirde Genetivus ve Partisip ile kullamhr; "haber
abgorum,, manasma gelince, Accusatfrms ile Mastar ahr.
ALISTIRMA XXIX.
A. 1. v11<a-E1 - 6p6:-oc:v TJPU>Tcx-ov
v11<a-ouaa - 6pa-c:tc;. gosteriniz: 6p&v
- - 6p6:a9c:. - VIKWVTO<;. 3. iTcXVTE<; OUTOi ouc; 6p&n:
f36:pf3o:po1 rroM1ol da1v Kai Tole; au6:xo1c;. 4. :v
T]TEpa E<J>rJ 'A9r;va1av dvo:i, Tov OE 1TaTEpcx /\a1<c:6m6v1ov. 5.
61a T1 a1U>m:hc:, w rro/\ITw, 6p&Tc: yap Tou<; &vopo:<; rro/\/,ou<; ovTc:c;;
6. ErrEITa 6 EKElvoc; E:v /\o:f3E TO mJp Elc; TeX<; xslpa<;, ol 6
6p&vTc:c; -Scxuo:s-ov Kai rro/\Uv xp6vov -a1wmJv. 7.
ev oov arropo0VTE<;, auTOV Tl lTOlc:lv, 6 62 cp11
Tou<; f3ap13&pouc; rro/\c:11<wc; xc:1v. 8. 11c:I ija9no Tov &vopa
a6tKOUc:vov U1TO TWV KplTWV EKEAEUO"E.V O:UTOV KaTn,yopElv TWV
aOlKOUVTU>V. 9. 6: cpa/\o:yyo<; OUTCV TE:- rnyvric; Ol
aTpaT1CJTo:1 11xp1 ou a6:/\myyoc; f11<ouacxv. 10. 616: To0To
- 110 -
EKEAEUCTEV OUTouc; EV Ti;l aihc';l EvElV, <OT! fjcr8ETO Touc; av8pcxc;
0:8ucvc; xovTac; rrpoc; TO 6:xw8m. 11. EKEivoc; oov UTIO TOUTOU
ToO rrEm:x18wtvoc;; crocpwTEp6c; E.crn TiavTc.vv T&v TIOAI r&v.
B. 1. Goriiyoruz - Soruyorsunuz - Susuyor --- Sor-
mak Maglup edilenler Goriiliiyorlar. 2. - Eller-
le - Adamlar ic;in - Annenin - Kerime ile. 3. 0 adamm
tereddiit ic;inde oldugunu hissedince hayret edip susuyordu.
4. Barbarlar, bu memleket ic;inden gec;erek nehre vanrlar. 5.
Ha ti pl ere inanmam1z dogru degildir, c;iinkii biz, onlarm sad1k
- olduklanm sanm1yoruz. 6. Bu gordiigiin adamm, biitiin vatan-
en zengini oldugu soyleniyor. 7. Atinahlann, Persler
tarafmdan hem karadan, hem de denizden
hissediyoruz. 8. Bu f,?eylerd=n dolay1 uic;in tereddiit ic;indesin?
K1zm, annesine itaat etmesi laz1m gelmez mi? -9. Miinadi
gelince, biiti.in o yere gelmelerini emrettik.
Gov de
Manas1
Tek. NV.
Acc.
Gen.
Oat.
Tes. N.V.A.
GD.
<;og. N.V.
Acc.
Gen.
Dat.

O<;ONCO <;EKlM
{v) GOVDELl iSiMLER
'E\AY)v, er. Atc.v, er.
er.
Yunan liman
bakan, lider,
rehber
"EMY)v /..1i)v
"E1'i\Y)va 1'1v-a
"E\AYJv-oc; /\1v-oc;
"EAAY)v-1 i\1v-1
"Ei\AYjV-E
I
AlEV-E
'E/\/\f}v-otv i\tEV-OIV
AlEVEc;
"EAAYJV-a<; /,q1fa-ac;
<E1'Af)v-c.vv /\1v-C0v
."E/\i\ri-cr1 ( v) 1'1:.cr1 ( v)

8c.1'q>lv, er.
yunus bahg1
8EAcpt<;
8c.i\<j>lv-cx
6c.1'cplv-oc;
8EA<J>lV-l
82Acj>lVE
8c.1'cplv-01v
8c.i\cptVE<;
8c.1'cpiv-a<;
8c:1'cplv-cvv
5e:A<j>l-cr1(v)
l\Ol\3rlQO'{U9 - l\Ol\3rl9-oyltg l\QO'{Ug - l\o-9yu.g
ltA9rlnoyltg ltr\9r!o-oyltg :ODQO'{Lig -xwno-9yltg
Sol\3rll)?\'.ltg - Sol\3rl9-oyltg l\c::,.i'{ltg -
..
l:C8Dl]O\(U9 - ID8D39'(U9 AIJO'{ug - l\t3-9\'.U9
, mr:z:;::grmrm:tt.2
OJ.l\QO'{U9-? - 01Ao-9yug-? l\nO'{lf9-? - l\OO\'.lf9-?
38DQO\'.U9n? - .?9m-9yug.-?
3J.Q?\'.Ll9? - 3B-9\ltg-?
:c93rJ0otJltg-? - :c93rJ9-oyltg-i
Q
l\3rlQO\'.!J9-? - l\3rio.:9yug-?
l\Ll8DQO'{Ll9-? -l\lt9D9 O\'.Ll9-? 11\UJ.QO'{ltg-? l\ui9-o'{lig-?
39D()O'{Ug
:083TlQO'{ltg -
l\08DQO\'.Ll9 -
l\08DIJO\'.U9 -
IX:HIJO'{Ug -
!O'(Ug
- l\OB-9yug-?
OJ.3-9'{Ll9-? noylfg-? - 3-oyyg-?
no-9'(l1.g-? Sno'{lf9-? -
/\ltri9-oyug-? i\nO'{lf 9-? - 1\0-0'{lf g-?

JX)J.l\0-9'{ltg wooyltg - wno-9yltg
38D3-9'{ltg 3J.QO'{U9 - 3J.3-9'{ug
:c93_rJ9-o'{ug l\3rlQO'{l1g - l\3rlo-9'{ug
/\08D39Vlig /\OJ.QO'{ug - /\OJ.3-9'{U9
"oem-9yug
l\OJ.QO'{ug - l\OJ.3-9'{ltg
IDJ.3-9\(ug !O\(ltg - t3-9'{ltg
139\(ltg
S!O\'.U9 -
St3-9'(ltg
C0-9yltg
wn.t.ofi.z71'f .q;nnsv = C0-9x:ug
J1'301\Q8 (o)
- TIT --
"'O
ll>

;;;
.;;

ll>

to
"I
i
::Z&
"
oCf.l
z; 3
1 .Qo:)
0..
:
z
:;

'l 'S;:)l
l)J>
'<
Cil
"
N
Ill
z
a
Ill
;::;
1
...
"'
'C
(J
z
1 .Qo::)
!3
z
e:

1 sg.L
N
ll>
'
= llO
t:S
z
1 "){;:}.L
- 112 -
KELiMELER
6 XE1wv (-cvv), f1rtma.
x1wv (x1ov-),' kar.
f (1) (Yer i<;in) iistiine, -e kadar.
rrf (Ed.) i Acc. (2) (Zaman i<;in) miiddetince.
L (3) (insan ii.;in)
lay1k goriiyorum, iddia ediyorum, talep ediyorum.
TUYX6:v-cv (TUX-), tesadiifen bulunuyorum (Fevk. A6r. ETux-ov).
1'cxv8&v-r:v (1'a8-) goriilmiiyorum (Fevk.Aor. 1'a8-ov).
1'av86:voai (Orta <;ati) ile),_ unutuyorum.
Not.- TUYX6:vw ve A:xv86:vC0 Fiilleri Partisip ile birlikte
kullamhr. Mesela: ETuyxcS:voEv Suovw;; tesadiifen kurban
, kesiyorduk; huxov Elj.JfJcp1CTEvo1 == tesadiif en reg bulu-
nuyorlardz. ETUXE rrEljJC0v = tesadiif en yollamak iizere idi.
1'a8ov O:cp1K6Evoc; = goriilmeden viiszl oldum. ou 1'av86:vEtc;
J\awScx16v10:; 0Sv = ( Senin) Lakedaimanialz oldugun bellidir
( goriilmiiyor degildir ).
&pxoa1 = ba$liyorum ve 1muoa1 = vazge<;iyorum, Fiilleri
de Partisip ile beraber kullamlabilir. Mesela: Mycvv=
konu$maga ba$ladz; Errau8ricrcxv rropw6Evo1 = yiiriimekten
vazge<;tiler.
ARA$TIRMA XXX.
A .. 1. - sri16-w8a1 - 8riA6-oVTEc;
- E-8ouAO .. ETL 2. gosteri=
niz: -- - 8rlAOUVTcxt - - sri100v. 3.
TOU 8' CXUTOU XElwvoc; ol EV rroi\1opKOUEvo1 &vopac;
1TErroucr1v Ol TOU<;; 0-TpaTfJYOUc; Tl 8EI 1TOIElV. 4. we;
6:xri EYEvz.TO. Kal we; KOpoc; arr8avsv fj811 5. E1TEl
8' ijcrSovTO Touc;; pap/36:pouc; TaUTCX 1TOIOUVTac; TIErroucr1v ayyE"Aov
Etc; KWf}V Kai f3ori8dv auTolc;;. 6. O:p' OUK EaTIY ouTOc;
Sf}f.llOUO-So:t; udc;; yap 1TOA/ix urr' auTOO. 7. TQ 8E:
ucrn:.pcxlq: E-rrop::.6-ovTO 81a x16voc; brl TOV Eucpp6:Tf}V 1TOTa-
6v. 8. i\cxf3wv ouv TCx 8E:<a :rr/\ola, & TC,l 1'1Ev1 ETUXEv ovTcx,
113 :--
Eu Sue;; arr-E-1TAE.UO"EV Et<; Tac; 9. OOTOI oov TauTa cXKOUO"CXV-
TE<;;, .A.a6ov cpEUYOVTE<;; EK Ti}<; oli<lac;;, ijcr6oVTO yap TOU<; av5pac;;
t01TAa xovrnc;. 10. Ti}<; Y]Tpoc; arro6avoucrr]c; Ti;l Tp6Tr<
firr6pouv al SuymEpEc;;. 11. KaT' EKElVOV TOV Xp6vov 6 a5E/\cp6c;
O"OU ETUyyaVEV &iv EV TlJ Kc:lQ. 12. TaUTa OE op&vTE<; oi "EMl'}VE<;
aTuwc; ElXOV, OU yap ETrlO"TEUOV Tote; ouc; oi f36:pf3apo1
ETIEljJav.
B. 1. lddia ediyordu - Tesadiifen y1kamyorlard1 -
Onlar cezalandmyorlard1. 2. Yunanhlar ugruna - Limanlarm
i9inde - Kardan dolay1. 3. kap1lanm muhafaza eden-
ler, onlarm geldiklerini goriince hayret ettiler. 4. Bu Yunan\"
hlann bir 9ok barbarlardan daha sad1k olduklanm samyoruz.
5. Miinadinin tereddiit ettigini goriince uzun bir zaman sustu.
6. Bu Yunanhlar, gordiigiiniiz gibi, asilane
vatan ugrunda can verdiler. 7. Bu s1rada, Lakedaimoniahlar
karadan ve denizden 8. Bizzat general oldiikten
sonra, biitiin askerler harbetmekten vazge9tiler. 9. Bu adamlar,
hakimler tarafmdan haks1zhga ugrahld1klanm samyorlar. 10.
Hizmet9i, bunun iyin, geceleyin goriinmeden ka9h.
(v) GOVDELi SIFATLAR
Eril

EA.av. E.A.atva.
Tek. Norn. E.A.ac; E/\atv-a EA.av
Voe. Ef.av Ef.atv-a EA.av
Acc. e.A.av-a ef.aiv-av ef.av
Gen. 1-.av-oc;; Ef.alv-Y]c;; Ef.av-oc;
Oat. .A..::xv-1 E.A.alv-i;i E.A.av-1
<;og. Oat. /..a-at (v) Ef.alv-aic;; Ef.a-cr1 (v)
Eski Yunancada ilk Ad1mlar
- 114.-
Govde ElSOV, daha biiyiik.
ERiL ve CiNSSiZ
ITek. Norn. Efsc.vv Elsov
Acc. Efsov-a: veya Elsc.v (1] EtSOV
Gen. Elsov-oc;;
Oat. Efsov-t Efsov-1
Tes. N.V.A. Efsov-E
G.D. EtSOV-OIV ElSOV-OlV
<;og. N. V. Elsov-Ec; veya Efsouc;; [1] Elsov-a: veya Ef sc.v [1 l
Acc. Efsov-a:c; veya Efsouc; [1] Elsov-a: veya Efsc.v (1]
Gen. tlEIS6v-c.vv E1s6v-c.vv
Oat. EISoa1. (v) Efsoa1 (v)
Eic; = bir, Govde E:v-'dir. Bu da goriildiigii gibi
tasrif edilir :
N.V. El<; fa: EV Gen. E:v6c; tac; E:v6c;
Acc. EVO: fa:v EV Oat. E:vf E:vf
qu6 Et<;;, ou6E la:, ouB-Ev
} = Hi9 kimse, hi9 bir $eg, hi9 bir.
116-Et<;;, 116E-ta:, 115-Ev
T1pk1 de; gibi tasrif edilen ou6Efc; ve ri6Efc; ya S1fat olarak
yahut da Zamir olarak kullamlmaktadir. l-Iem de Cinssiz Acc.
Hali ou6Ev ve f]6Ev Zarf olarak <hi<;-;> manasma gelebilir.
Tiirkc;edekinin aksine olarak, ou6Ef<;; ve ri6Efc; olumsus bir
Fiil istemez. Mesela : ou6Elc;; j3ouf..ETa:t = hir; kimse istemiyor.
Halbuki ou6EI<;; ou j3ou/..Ern1 denirse istemigen yoktun mana-
sma gelir.
[1] Bu k1sa (kaynaml) ekiller, biitiin Ostiin Dereceli S1fatlarm <;e-
kiminde oulunur. Halbuki -(..)V ile biten diger S1fatlarm (Mesela: ac;)qip(,.)y
= makii.l, kendisine hakim) bu k1sa ekiller goriilmez.
115 -
KE Li MELER
-ri -ov, belli.
To Tpo:Oo: ( Tpo:uo:T), yara.
cp:xvEp6c; -6: -6v, ac;1k,
TO 16:nov, ortii, elbise.
(3ouM (-ric;), senato.
Not. - ElI ve Partisip ile ve cpavEpo<, kelimelerinin
tertibine dikkat edelim. Ei Em(Joufl.Euwv = ki, hile
kuruyorsun.
XXXI.
A. 1. - - E86KEl 'L sri100v rpropouv
O:q>1KvouE80:. 2. TuXE Efswv wv - o:uTov "Efl.fl.rivo:
OVTO: - TOL<;; TETo:yEVOl<;;. 3. E1TEl 8 aq>tKOVTO Eu8uc; rrpoa-E(JO:AOV
rrpoc; TO xwplov, KO:l E1TOll'}ao:v ev ou8ev, Tpo:uo:To: 8 /l.o:(36vTE<;;
4. Tfj 8 uaTEpo:lq: Ol 1TEpl TOV 8ripo:EVl'}V rro:p-EaKEUO:ao:v
O:v8pc.:':mouc; efl.o:vo: l6:T10: xoVTo:c;. 5. Ko:! ETa To:0To: rrE1ao:v
KaMlEvov KO:Tl'}yopdv TWV aTpO:Tl'}YWV EV Tfj (3oufl.fj. 6. ou8ev 8Et
& cpl/1.01, O:Suwc; EXEIV 81a To:UTo:, Ol yap (36:p(3o:po1, we; 6p6:TE,
rro:po:aKw6:sovTo:t. (3ori8Elv 7. T0:0To: 8 MyovTE<;; rrEtao:v
ou8EVO: TWV EV Tfj (3ou/l.fj, rr6:VTE<; yap Ev61sov o:urnuc; <l>lAlKW<;;
EXEIV TOl<;; nEpao:tc;. 8. opCxTE Tel TWV 1TOAElwv 1TA0la rro/1./1.c';l EtSW
ovTo: Twv 9. ac.Jq>povE<;; Elaiv ol KplTo:I Kai ou
rrEfSOVTo:l rnlc; TU:UTO: Myouaiv. 10. 1TOAUV ev xpovov
O:rropoOvTE<;; rr6:vTE<;; Ol TO:UTO: aKOUaO:VTE<;;, TEAO<;; 8 E66KEI rrElfJo:i
Tov 11. ToO 8 o:urnO XEtwvoc; rrErrov /l.6:8pq: rrpoc; Touc;
8rif3o:louc;, au6:xouc; fouTolc; ovTo:c;, KEAEUOVTE<;; (3ori8Elv. 12. oOToc;
ouv KO:Ta TOUTOV TOV v6ov, rro.A.Aa yap
Touc; rro.A.ITo:c;. 13. Ev 8 Tfj nufl.u.:i T1 Erro.A.16pKouv Touc; Ev Tfj
J\o:KE8o:tov!ouc; ol , A6rivo:lo1.
B. 1. Daha biiyiik hediyeler - siyah elbisenin makul
hakimler ic;in - Daha biiyiik nehirler. 2. Adadaki insanlarm
karadakilerden daha zengin oldukla.ri 3. Haberci,
Perslerin harb arabalannm bizimkilerden daha biiyiik oldukla-
nn1 soyledi. 4. Meclistekilerin bir c;ogu, bu
zaman 5. Bu adalara, once Persler, sonra da Ati-
- 116 -
nahlar hakim idi. 6. 0, vatandalara ehrin kap1lanm kapamaQ
lanm emretti, c;iinkii diimanlarm ovada bulunduklanm gordii.
7. (ite) o giin c;ocuklar tesadiifen nehirde y1kamyorlard1. 8.
Vatandalar, bu hatipler tarafmdan olanlara itimat
etmezler. 9. Mecliste bulunan biitiin vatanda!?lar, a!?ikar ki
generale has1m idi. 10. Ovadan kac;anlann hie; biri, o giin
koye varmadi.
SORU ZAM1Ri Tic; = kim? hangi?
BELiRSiZ ZAMlR Tic; = bir, biri, baz1, baz1s1.
ERiL ve CiNSSiZ ERiL ve CiNSSiZ
Tek. N.V. Tl<; Tl nc; Tl
Acc. Ttva Tl TlVcX Tl
Gen. Tlvoc; veyq. ToO Tf voc; veya ToO nv6c; veya Tou T1v6c; veya Tau
Oat. Tfv1 veya T4) Tfv1 veya T0 TlVl veya Teti
Ttvf veya Teti
Tes.N.V.A TLVE Tl VE TlVE Tl VE
G.D. TlVOlV TLVOlV TIVOlV TlVOlV
<;og. N.V. TlVEc; Ttva TlvEc; T1v6: (veya aTTa)
Acc. Ttvac; Tfva TlVcXc; Ttv6: (veya aTTa)
Gen. TlVC.:>V TLVC.:>V TlVWV TlVWV
Oat. TLO"l (v) TLO"l ( v) TlO"l (v) TlO"l (v)
Not.- (i.) Tfc; Soru Zamiri ile Tic; Belirsiz Zamir birbirin-
den Ton vas1tas1yle tefrik edilirler; ve her ikisi de
Zamir ve S1fat gibi kullamlabilir. Mesela: -de; Ei6E; = Kim
gordii? Ei6E nc; = birisi gordii; Tfc; = hangi kadzn?
Tic; = kadznzn biri, bir kadzn; EV xc{)pq: TlVl = memle-
ketin birinde.
(ii.) Belirsiz Zamir Tlc; Ciirnlenin ba!?ma gelemez ve S1fat
olarak kullamld1g1 zaman, umumiyetle vas1fland1rd1g1 isimden
sonra buJunur.
Tek. Norn.
Acc.
Gen.
Oat.
Tes. N.V.A.
G.D.
<;og. Norn.
Acc.
Gen.
Oat.
- 117 -
NiSPET ZAMiRi
'6crrn; = her kim
ERiL
Di$iL
'6crnc;

'6vnva

(00T1voc;) '6TOU


'6T(}l
VI
WTIVE WTIVE
OlVTIVOIV OlVTIVOIV
OlTIVE<:; ah1vEc;
oucrT1vac; &crnvac;
(wvnvc.vv) '6TC.VV (wvnvc.vv) '6Tc.vv
(olcrncrt(v)) '6rn1c; alO"TlO"l (v)
KELiMELER
crTparni (a) = ordu.
\
'6 Tl
'6 Tl
(oOTlVO<:;) '6TOU

'6T(}l
WTIVE
OlVTIVOIV
CXTTa
&na
( WVT l vc.vv) '6TC.VV
( olcrT1cr1( v)) '6rn1c
= kendisinden onceki kelirneye kuvvet venr.
To crTpaT6TIE8ov ( o) = ordugah.
'6TE (Nispet Zarf1) = ki o zarnan, -igi zaman, vaktaki.
'6crnc; Zarnirinin iki vardu: (1) Belirsiz Nispet
Zamiri olarak: ouK fow;; '6crT1c; To0To j3ouAETat=bunu arzu eden
yoktur; Tl TIO I El<;;, 'ocrn<;; El; = sen, kim ofursan o[, Tte gapzgor-
SUn? (2) Oolayh Sorularda: ouK 6eAc.v :\eyE1v '6 n rrETiotfJKa =
ne gapmz bulu.ndugumu anlatmak istemigorum.
ALI$TIRMA XXXII.
A. 1. Ttc; avrip; Tl<;; - TLC) Ei; TlVE<;; - aya66v
Tl op& Ttvac;. 2. 8e rn; EV TQ O"TpcxTIC:C .=Evoq>&v , ASrivcx'i'oc;.
- 118 -
3. TU OE uan:palc;x: O"TpCTTlWTYJ<;; Tl<;; TWV rroi\Elwv de;;
TO O"TpaTOTTEOOV. 4. ETa OE xp6vov TIVa E<!>YJ EKElVOU<;; Ev
'A8f}valouc;; ET vat, mhoc;; OE l\o:KEOat6v1oc;;. 5. Tl VE<;; Elatv oo
TOI ouc;; yp6:cpovrnc;; opwEv; 6. ETa Ta0TO: E<!>YJ, & 'Op6VTa,
foTtv '6 11 O"E 7. '6aT1<;; urrEp m:npl8oc;; ax6Evoc;;
To0Tov urro rravTcvv Twv rroi\1Twv Ttaa8ai. 8.
rropw-6Evo1 oE 010: TaUTYJ<;; xwpac; 0:<1>1KvoOvrn1 Errl Tov e-
yav 1TOTo:6v. 9. 1TaVTCVV OE OUTCV rro:pEO"KEUaaevcvv oi ETa TOU
:='.Evoq>wvTO<;; Ev Eyai\at<;; Ei\rrla1v 10. EKEivoc;; oov
aOIKEla8at ucp' WO"TE OUK E8EP,El Ei\8Eiv. 11. '6TE 6 O:UTYJ
6:XYJ EYEVETo, 6 T1aao:cppvric;; Ev 26:p6Eatv huyxavEv wv. 12. ou6Ev
urr EoO aOIKOUEvoc; KO:KW<;; ETTOlEI<;; xwpo:v. 13. EV OE
TOUT({> oi aTpO:TfJyol Em(3oui\EuovTE<;; TU EKKi\YJcrlc;x:. 14.
oi 8 'A8YJvo:'i'o1 rroi\1op1<ouEvo1 Ko:Ta Kai 1<aTa 86:i\o:aao:v
Tl rro1Elv, ouTE rri\olcvv ouTE auaxcvv o:uTolc;; ovTcvv.
15. 'f\vOpE<;; 1TOi\lTat, (3oui\oat ua<;; 018aO"KEIV 'oTI o( 8EOl <!>O:VEpOt
ElO"IV auo:xo1 OVTE<;;.
B. 1. Bunu kim yaptI? Kime inanirs1mz? Kimi yollad1-
mz? 2. Koyiin birinde. Bir adam tarafmdan. Baz1 kimse-
ler diyor. Siz ne dersiniz? 3. Bu (hadiseler) den sonra Pers
(<;og.) komutammn yollad1g1 bir adam geldi. 4. Ksenophon
admda (Oat.) bir Atinah, tesadiifen ordugahta bulundu. 5.
Adada kuahlanlann bir diimana dost idiler. 6. Gorii-
yorsunuz ki, Pers ordusu bizimkinden <;ok daha biiyiiktiir.
7. Ertesi giinii, bu gemileri ahp limandan aynld1lar. 8. Bunu
soyliyen, aikar ki, Ksenophon ile ordusuna diimao.dir. 9. Bu-
nu a1rdilar ve uzun miiddet sustular. 10. Meclisteki
biitiin vatandalar, kanunlara itaat edenlere, hiirmet etmelidirler.
GOVDELERi AKICI HARFLER ve BURUN HARFLERi
iLE BiTEN FiiLLER
Etken ve Orta <;atilarm Gelecek Zamanlarm1 yapmak
i<;in :
Etken <;atida -erw, Orta <;atida ise -eroat Tak1smdan
once bir (c:) Se.slisi getirilir, (er). diil?er ve boylece
iki Sesli harf MeseJa:
cpalvw (Gov. cpo:v-), gosteriyorum.
)
Etk. <;at. Gelec. Zam. ( cpo:v--erw, cpo:v--w) cpo.v&; cp1/\&
gibi tasrif edilir.
cpo:v- Ort. <;at. Gelec. Zam. ( cpo:v--eroai, cpav--oai) cpcxvoO-
at ; <1>1/\oOai gibi tasrif edilir.
Etk. <;at. Gelec. Zam. Ort. <;at. Gelec. Zam.
Tek. 1. cpo:v-& Tek. 1. cpcxv-oOo: 1
2. cpav-dc; 2. q>O:VEl
3. cpav-d 3. cpcxv-c:'lTat
Tes. 2. <i>O:VElTOV Tes. 2. cpcxv-c: icr8ov
3. cpcxv-c:hov 3. cpo:v-der8ov
<;og.1.
cpo:v-oOc:v
<;og. l.
cpcxv-ouc:So:
2. <i>O:V-ElTE 2. cpav-der8c:
3. cpav-00er1 3. cpo:v-oOvTat
Etken ve Orta <;atilann 1. Aoristum'lanm yapmak i<;in:
-era ve -erariv Tak1larmdan (er) harfi di.ier ve bunu telafi
etmek Govdenin son Sesli harfi uzar. Mesela :
- 120
Sessizden sonra a:-ri ya
Sesli veya (p) dan sonra a-a ya 9evrilir.
E-El ya
F. Gov. Etk. <;at. Aor. Ort. <;at. Aor.
<J>av- -<t>riv-o: E-<t>riv-ariv
TrEpO:V- E-rrEpa:v-a: E-rrEpa:v-ariv
O"TEA- EO"TElA-0: E-O"TE t/\-6: riv
K1sa ( t) ve ( u) Seslileri de uzun ( t) ve uzun ( u) Sesli
harflerine <_;evril ir ler.
Etken <;ati 1. Gevmi Zaman ile Orta ve Edilgen <;a-
hlarm Gec;mi Zamanlan, ve Edilgen <;atmm da Aoristum'u
tekil edilirken :
Govdedeki (E) harfi ekseriya (a:) ya <;evrilir [1];
Ak1c1lar yani (/..) ve (p) hie; bir degiiklige ugramaz ;
Burun harfi (v) ise ya temessiil olunur veya diier;
aag1ya_ dikkat ediniz :
$imd. Zam. F. Gov. Gelec. Zam. Aor. Ge<_;m. Zam.
q>a:iv-c.u
'\ Etk. <;at. crTE/\-& -crTEt/\-a: -crrn/\-Ka:
O"TE/\- Ed'l r"' , ' , ,,
I .yat. O"TO:A-f]O"Oa:t E-O"TO:A-f]V EO"Ta:/\-a:t
(Fevk.) (Fevk.)
1TE-<J>a:y-Ka:

(Kur.)
-<t>riva: TrE<t>riv-a:
(Fevk.)
<J>a:v- Etk. <;at. <J>a:v-&-
E-<J>av-Sriv TrE-<J>a:cr-a:t
Edilg. <;at. ( (Kur.)
E-<J>av-riv (Fevk.)
Kptv- Etk. <;at. Kptv-& E-Kptv-a: KE-Kpt-Ka:
Edilg. <;at. E-Kpf-8riv KE'."Kpt-a:t
[1] &yyAAW Fiili bu kurahn kahr.
- 121 -
KELiMELER
evw (Ev-), kahyorum.
8io:-cp8dpw (cp8Ep-), tahrip ediyorum ll].
crrJcxlvw (-cxv-)
1
ediyorum, gosteriyorum.
cXTTOKTElVU) (-KTEv-), o}diiriiyorum.
aTTOO"TEAAW (-crTEA-), gonderiyorum (1].
O:rro-1<plv-ocx1 (-1<p1v-), cevap veriyorum.
EVTcx08cx (Zf.), orada.
Tfcxp6: (Ed.) (kitabm sonundaki Edatlar sahifesine bakm1z).
ALI$TIRMA xxxm.
A. 1. EVE! - EVEl - 6t-E-cp8Etpav _:_ 8t-Ecp8E1pov -
2. E-O"ECXtVE - aTTOKTEVoOEv flYYEIACX - O:yyE'i'/\0:1 -
O"l'}CXVEl. 3. aTT-E-O"TCXA-Evoc; EtVCXVTEc; - aTT-E-O"TcXAl'} - 8t-
Ecp8a:pEVOI. 4. 'A.v8pEc; rro/\'i'Tcx1, Tl Tl &rro1<-
TE'i'vai f.3ou/\w8E; yap uac; ou6v KCXKOV s.
8 O:cpf KOVTO de; Ttv6: TTAOUO"lCXV ooao:v KO:l EycXAr]V'
EvTa08a 8 E1vcxv rro/\/\ac; 6. ol v oov Tcx0Ta ETTOtrJcrcxv
we; EKEAWO"EV, 6 8 K6vwv alcr86EVOc; Eu8u<;; f.3orJ8EtV.
7. ETTEl 8 Ol cXTTEO"TCXAEVOI TCXUTCX TTcXVTE<;; Ol EV Tell
crTpCXTorre8c.p 1<al &Suw<;; Eixov. 8. EKEAEUcrE 8 Toui;;
"EAAl'}VCX<;;, W<;; v6or; auTolc; Et<;; 6:XrJV, OUT(;.) 9. 6 8
EA8wv de; Tl)v EKKAl'}CrlCXV AEYEI <6Tt f.30UAETCXI arr-ayyE'i'.:\al Tl rrapa
Twv crTpo:TrJywv. 10. ETTEtTa 8 <6rr/\a /\af.36vTE<;;rraVTac; TOuc; Ev Ti;]
arrE-KTEtvcxv. 11. 6 v Tcx0Ta cXTT"'.'E-1<plvcxTo, ol 8
a1<oucravTEc; 1<al Elj.lr]cptcravTo rrerrEtv TTEpl arrov8&v.
12. TOUTWV AEX8EVTWV ol v a/\/\01 E:rrdcr8rJcrav, 6 8 2:w1<p6:n1c;
E<J>r] ou6v rrapa Touc; v6ouc; TIO! Iv.
B. 1. evw, 8ta-cp8Elpw, crrJcxf vw, &rro1<Tdvw, arrocrTEAAW,
arro1<plvoa1 Fiillerinin Gelec. Zam. ile Aor. lanm veriniz. 2.
[1] Edilgen <;atmm Fevkalade Aoristum'u: ois:q>06:pl')v, &ma1'6:Al'}V.
- 122
Gonderildi - Cevap verdiler - Kald1 - Cevap verecek.
3. Para yiiziinden, fenahk yapmayan kimseleri oldiireceksin.
4. memleketi istila etti, ve ovadaki biitiin aga9lan
tahbip etti. 5. Aym giinde ordugaha vard1, ve bir giin orada
kaldi. 6. Orada, bize tesadiifen dost olari biri vard1. 7.
Harbde Ksenophon ile doviienler diimanm c;ogunu oldiir-
diiler. 8. Boylece komutan ordugahta sessizce kalmaya karar
verdi. 9. Bu adamlan ni9in itham ediyorsunuz? Onlar, kanuna
mugayir hi9 bir degillerdir.
O<;ONCO <;EKiM
Govdeleri (cr) ile nihayet bulan isimler
Govde AriocrSc:vc:<;;, er. yc:vc:<;;, cnss.
Manas1
Demosthenes soy, irk, nesil
-
Tel<. Norn. A11vocr8Evn<;; YEVO<;;
Voe. A116cr8evc:c; YEVO<;;
Acc. A1iocr8EVrJ (c:-a) YEVO<;;
Gen. Ariocr8Evou<;; ( c:-oc;) yEvouc; ( c:-o<;;)
Oat. A11ocr8Evc:1 ( c:-i) YEVE! (c:-"i)
Tes. N.V.A. .YEVEI (c:-c:)
G.D.
yc:volv (c:-01v)
<;og. N.V. YEV11 ( c:-a)
Acc. YEVrJ (c:-a)
Gen.
yc:vC:Jv (c:-cvv)
Oat. yEvw1 (v)
Dikkat - (cr) harfi iki Sesli arasmda kaybolur, ve bu
suretle bir kaynama vuku bulur. Mesela: (Gen. Hali)
yc:vc:a-oc; = yc:vc:-oc; = ygvou<;;.
- 123 -
SIFATLAR
..
1
c:uyc:vc:c;, '-JV v '""'-'
ERiL ve
Tek. N.V.
Acc. (c:-a)
Gen. c:uyc:v90c; ( c:-oc;)
Dat. c:uyc:vc:I ( c:'i)
Tes. N.V.A. EUYE:'El ( E-E)
G.D. c:uyc:volv (c;-01v)
<;og. N.V. c:uyc:vc:lc; (c:-c:c;)
Acc. c:uyc:vc:lc; ( c:-ac;)
Gen. c:uyc:v&v ( c:-c,)V)
Oat. c:uyc:vea1 (v)
KELiMELER
To n..lxoc; (xc:c;), sur, duvar.
TO opoc; (opc:c;), dag.
To Toe; ( ETc:c;), sene.
To Sepoc; (pc:c;), yaz.
1<a6aipew, indiriyorum, y1k1yorum.
asil
CiNSSiZ
c:uyc:vec;
c:uyc:vec;
c:uyc:vouc; ( c:-oc;)
c:uyc:vc:I ( c:-'i)
c:uyc:vc:I (c:-c:)
c:uyc:volv (c:-01v)
(c:-a)
(c:-a)
c:uyc:v&v (c:-wv)
c:uyc:vfo1 (v)
(-c:c;), bir nevi harb gemisi, kad1rga [
(d$.) gibi tasrif edilir].
(-c:c;), emin.
(-c:c;), dogru degil).
(-c:c;), aikar, belli, muhakkak
Not.- (-oc;) ile nihayet bulan yevoc; gibi 3. cii c;ekim Cins-
siz isimler ile gene aym ekilde biten v6oc; v.s. 2. ci <;ekim
Eril. ve Diil isimleri birbirinden tefrik etmek laz1mdlf.
- 124
A. 1. TOU n:fxouc; EV Tote; opscn - - O:i\ri00Jc; -
EV Tc{l 8ps1 - rroA/\a hri. 2 .6.Y}ocr9vric; 6E 6p&iv Touc; J\ai<E-
6aiovlouc; E.i\i\ovTo:c; rrpocrf3ai\dv T0 Tslxs1 1<al
aih6c;. 3. brd 8E ouK f16si\ov 1<a8.::x1ps'i'v Ta TElXrJ, fo-E.-f3ai\sv de;
Tl)V XQpav auT&lv. 4. TOU 8E auToO 8.pouc; ErrEljJav A6:0pq: rrpoc;
TOU<;; 611f3afouc; cru6:xouc; E.auTo'i'c; oVTac; KEi\EU-OVTE<; f3ori8E'i'v. 5.
rroi\i\ol Ev EV EKElVl) TQ 6:Xt;1 O:rrE.0.::xvov, ai\i\01 6E KaT-e-cpuyov
de; Ta opri. 6. Ev Erropsu-ovTo 61a Tou rrs8fou,
EV Ev 8ss1c;t EXOVTE<; Ta opri, EV 8E O:ptcrTEpc;t TOV 1TOTa6v. 7. E80KEI
6l) Tole; crTpanlYo'i'c; ouK O:crcpai\E<; dvai 61<:0Ks1v Tove; q>suyoVTm;. 8.
6 6E. acp1K6svoc; EOpE Touc; avopac; 61scp8apevouc;. 9. 6 E.v
rnOrn E:i\sssv, 6 6E. O:Koucrac:;, cpl'}, i\Eys1c:; cracpEc;; yap
rrO:cr1v f16ri 6oKE'i' dvai, ton EKdvo1 rroi\s1K0Jc:; xoucr1v . 10.
EV 6E. TOUTQ 6 .6.riocr8E.vric; rroAi\ac:; E:xcvv slcr-E.-rrl.sucrsv
de; TOV i\1E.va. 11. Kat ai\i\oc; ou6dc; EV T0 TElXEl OUTE 600/..oc;
OUTE rroi\tTY}c;. 12. OEl ouv uO:c;, Q av6psc;, Eol rrd9scr8at, 1TlO"TEUCV
yap O:i\ri8R dvai a i\Eycv. 13. rnOrn E.v ot'.hcvc; ElXEV, ol 6E.
alcr86EVOI a8ucvc; ETxov rrpoc:; TO 6:xscr8o:i.
B. 1. Aym senede - Saglam duvarlar - Yazm - Bu
sozler dogrudur. 2. Bundan sonra, Lakedaimomahlar, Atinah-
lara surlanm y1kmalanm emrettiler. 3. Barbarlar ordugahta
kalmay1 emin zannettiler. 4. Ovadaki muharebeden sonra
askerlerimizin bir c;ogu daglara kac;t1. 5.
para oldugu ic;in memleketten kac;m1ya haz1rlamyordu.
6. Onlar, barbarlar dost oldugu ic;in o memlekette bir <;ok
sene kald1lar. 7. Suru sag1m1zda bulundurarak, yol boyunca
koye dogru c;1k1yorduk. 8. Dedigi dogrudur, fakat, gordii-
giiniiz gibi, halk1 ikna etmek c;ok zordur.
Gov de
Manas1
Tek. Norn.
Voe.
Acc.
Gen.
Oat.
Tes. N.V.A.
G.D.
<;og. N.V.
Acc.
Gen.
Oat.
0 (:ON CO <;EKiM iSiMLER
( u) ve ( 1) Govdeliler
cru, er. ve d$. m1xu, er.
domuz onkol. endaze
crOc;
crO
crOv
cru6c;
cruf

cruE
cruolv m1xe-01v
cruEc; l <; ( E-E<;)
cruac;; crOc; {Eac;)
cruwv
crucrf (v)
TIOAI, d$.
ehir
TTOAI<;
TTOAI
TTOAIV
TIOAECN<;
TTOAEI ( E'i)
TIOAE-E
TTOAe-OIV
TTOAEl<; (EEc;)
rr61'Et<; {E-ac;)
TTOAECNV
TTOAECJ'l
Not. - (u) Govdelilerden rre/\E1<uc;, rrpfo[3uc; isimleri tipk1
ve biitiin digerleri de crOc; gibi tasrif edilir; Gene (u)
Govdelilerden acrTu kelimesi de verilcn S1fahmn
Cinssiz ekli gibi tasrif edilir; Yalmz (<;ag. Norn. Voe. Acc.)
(acrTE-a) acrTYJ olur.
- 126 _
Gov de
ERiL CiNSSiZ
D6U D6E1a D6U,
ta th, hoi
Tek. N.V. D6uc; DBE'i'a D6U
Acc. D6uv D6E7av
D6U
Gen. D6foc; D6Efac; DOEOc;
Oat. D6El (E-'i) D6Efq: D6EI (E-'i)
-
Tes. N.V.A. D61fa D6Efa D61fa
GD. D6fo1v D8Efaiv DOEolV
<;og. N.V. D6Elc; ( E-Ec;) D6Ela1 D6fo
Acc. D6Elc; (E-ac;) D6Efac; D6fo
Gen. D6Ecvv D6Et&v DBifow
Oat. D6fo1 (v) D6Efaic; D6fo1 (v)
KELiMELER
6 1Tpfof3uc; (-u), elc;i, murahhas: ihtiyar adam).
D aT6:a1c; (-1), kavga, vatandalar arasmda c;arpIma,
kargaahk, anlamazhk, nifak.
D cm6-arna1c; (-1), isyan.
To f3o:aC\E1ov, saray.
D q>ua1c; (-1), tabiat.
Eup-uc; Ela -u, geni.
rnx-uc; -Ela -u
1
siiratli, h1zh, c;abuk, acele.
TE ... Kat, hein ... hem.
Not.- TE ... rnt'in durumunu tetkik ediniz. o'l TE 600/\01
Kat ol 1TO/\ITa1 = hem koleler hem de vatandalar. TE bir
isimden sonra, Kat ise bir isimden onc'e gelir, ayet Articulus
varsa, Articulus'tan sonra gelir. Mesela: 600/\of TE, Kai 1To/\hai
o'( TE 600/\01.
- 127 :_
ALI;>TIRMA XXXV.
A. 1. EK Tfjc; TIOAEC.V<; - To:xc:i'c;; hmo1 Kma cpuaiv
ETCx T&lv 1TpfofjEC.VV. 2. ErrEl 8e TaUTO: i:rEtJJo:v rrpfofjEl<;
{jouf\6EV01 auaXOl EiVO:l TOl<; J\aKE80:1ovfotc;;. 3. O"Ta<J"EW<; TlVO<;
yEvofrrJ<;; a'{ TE yuval1<E<; 1<al ol Tial6E<; O:rrE.cpuyov EK Tll<; TIOAEc.vc;;.
4. EVTEU9Ev E;E/\auvEt aTo:Spov vex Erri Tov Mo:fo:v8pov rroTo:6v,
EVTCX08o: 8e EEtVE TPEl<; 5. E1TEl 8e o[ rrpfofjEl<;
AO:V TO:UTa, rraVTE<; oi EV T6 1TOAEl. 6. TOU<; 8e a/\Aou<;
av8po:<; ouc;; 6 O:rr-l-mlJJEV c0<;; O:lTlC.VTaTOU<;; OVTO:<;; Tfj<;
O:rroaTaaEc.v<;; TiavTo:<;; 81cp8s1po:v oi 'A8rivo:lo1. 7. Errc:l 8e fjaSovTO
Tov rroTo:ov Eupuv ovTo:, E;Errf..6:yl'}aav Kai O:Suc.v<; Elxov, 8. EKEi-
voc;; ouv f..o:[jwv TOU<; vaurnc;;, Ol EV TQ huxov OVTE<;, fjlq:
TiauaE Ev TQ TI6f..E1 aT6::a1v. 9. Ev EKElv!J TQ 6:x1J, o:th6c;; TE
6 O"TpO:Tl'}YO<;; KO:l 1TOAAOl TWV c:T' O:UTOU O:m:Savov. 10. ap' OU
8EI rro.l8o:<; Tole;; TIO:Tp6:a1 rrc:f8.::a8:x1; TouTo yap 1<o:Ta cpucnv EO"Tt
1<0:1 KaTa v6ov. 11. arrov8wv 8e Err! TOUTOt<; yc:vofac.vv, oi EV
TQ 1TOAE I tTIO:UO"O:VTO Tfj<; O"TaO"EC.V<;;. 12. EK 8E: TOUTOU m:tJJo:<;; 8wpa
Tei> cDo:pvo:f36:sC}l EXEIV xwpav 1Tp0 TOUTOU TOD
rroMou, 13. OUTOI oov lrr1TOU<; TO:XEl<;; /..o:f36VTE<;; cpuyov VUKTO<;; EK
TOO CXO"TEC.V<;, ou8evo<;; KC.VAUOVTO<;.
B. 1. isyandan once - yolda - Elc;iler ile bera-
ber - nehirler. 2. Onlar, o uzun milddet kal-
dilar, c;iinkil ilerlemeyi emin saymad1lar. 3. Bu esnada Pers-
lerin yollad1klan elc;iler saraya vardilar. 4, 0 diyor ki, hem
gemiciler, hem de askerler ne yapmak laz1md1r diye
lar. 5. Miitareke bozulduktan sonra memleketimizi
istila etmege hazirla01yorlard1. 6. Bundan sonra karadaki
biitiln komutana elc;iJer yolladi. 7. Onlar, aym se-
nede Yunanhlar tarafmdan hem karada, hem de denizde
maglup edildi. 8. Halk1 ikna etmek giic;tiir, c;iinkii onlar bu
elc;ilere itimat etmiyor.
Gov de
- 128-
0<;0NCO <;EKiM (Oevarn)
Govdeleri <;iftseslilerle nihatlenen isirnler
!3acrtf..EU, er. !3ou. er. ve d$. vau, d$.
Manas1
k1ral okiiz veya inek gemi
Tek. Norn. !3acrt/..Euc; 1300c; vaOc;
Voe. !3acrt/..E0 1300 vaO
-
Acc. !3acrtf..Ea !3o0v vaOv
Gen. !3acrtMcvc; !3o6c; VEWc;
Oat. !3acrlAEl (E-'i) 13ot vri r
Tes. N.V.A. !3acrtf..EE !36E
G.D. !3acrtAEOlV !3oolv VEDlV
<;og. N.V. (E-E<;;) !36E<;;
Acc. !3o:cr1Mac; (-de;) !3o0c; vaOc;
Gen. !3acr1/..Ecvv !3o&iv VEWV
Oat. !3acr 1AE0cr1 (v) 13oucrl (v) vaucrl (v)
Not.- ypaOc;, d$. = (ihtiyar kadzn); !30- yerine ypa-
konulrnak hpk1 !3o0c; gibi tasrif edilir.
yepac;, cnss. = (imtiyaz, selahiyet, miikafat) <;ekilir:
Gen. ytpcvc;, Oat. ytpq.., <;og. N.V.A. ytpa, Gen. yEp&lv, Oat.
ypacrt (v); Kpfoc;, cnss. __: (et) ve cnss. (ihtiyarlzk)
isirnleri de yC:pac; gibi tasrif edilir.
iKiNCi <;EKiM iS1MLERDE KAYNA.SMA
(o) Sesli harfinden evvel diger bir (o) veya (E) gelirse,
bu iki Sesli birbiriyle Meselii: Norn. v6oc; = voOc;,
er. = (zeka, akzl), Acc. v6ov = voOv, Gen. v6ou = voO, Oat.
v6Ci)=vi;l. Aym N.V.A. 6crnfov, cnss.=(kemik), ocrToOv,
Gen. ocrTfou=ocrToO, Oat. ocrTECi)=ocrT(il. <;og. N.V.A. 6crn:a
ocrTa, Gen. 6crTcvv = ocrT&lv, Oat. ocrTfotc; = ocrTo'lc;.
-129-
-me; veya -ooc; ile nihayetlenen S1fatlar
ERiL
Norn. xpucrrnc;, (altzndan)=xpucrouc;, xpumfo =xpucrfl,
Acc. XPUO"EOV =xpucrouv, XpUO"ECXV
Aym :
cnrMoc;, (tek kat, basil, sade)=arr/\oOc;, arrM11=arrAf},
CiNSSiZ
xpucre-ov=xpucroOv
xpucrE-ov-xpucroOJ
arr Mov =aTT AOUV
v.s.
-me; Tak1s1 Sesli harf veya p ile biten bir Govdeye ilave
edilirse, meydana gelen S1fatm -Ea -fl
degil -& olur; Mesela: apyuprnc;, (giimii$ien) = apyupoO.
ekli apyupfo = apyup& v.s.
A TTiKE <;EKiMi
/\Ewe;, er.=(halk), Acc. /\Ewv, Gen. /\Ec.:l, Oat. AEtlJ, <;og'.
Norn. /\Ec{l, Acc. /\Ewe;, Gen. /\Ewv, Oat.
VEooc;, er. = (mabet, tapznak), ve MEvEA.Ecvc; = (Meneleos),
kelimeleri de aym tasrif edilir.
KELiMELER
6 lrrrrEuc; (-w), siivari.
6 rrA.oOc; (-oo ), seyahat (denizle).
yEyv11m (yfyvom Fiilinin Zam.).
fooc; -11 -ov. orta, ortada bulunan [1].
rrpoTEpov (Zf.), once.
[1] Ecroc; S1fat1 umumiyetle bir eyin orta k1sm101, ortas101 ifade
etmek if,(in kulla01hr ; ve bu takdirde Articulus'tan once bulunur. Mesela :
EV EO"lJ 664) = Yolun ortasinda. Ortada bulunan manasrna geldigi
zaman, Articulus ile isim arasrna girer. Mesela : ecrri 686c; = Ortada
bulunan yol.
Eski Yunancada ilk Ad1mlar
- 130
Not.- rrplv, <-madan evveb manasiyle miispet Ciimlelerde,
biitiin Zamanlarda, Mas tar ile kullamhr. Mesela : cm-e-cpuyov
rrpiv = mahkeme edilmeden e'l.1vel f30116i]-
aoua1v ol aucxxo1 rrpiv VUKTCX yEveaScxt = gece olmadan evvel
miittefikler imdadzmzza gelecekler.
Menfi Ciimlelerde rrpfv, <-madan evveb veya -incege
kadan manalariyle Zamanlarda muayyen bir hareketi
ifade etmek ic;in Haber Kipi kullamhr. Mesela : ou rrp6TEpov
rrpiv flKouacxv = evvel kadar)
gelmediler.
rrpfv'in $imd. ve Gelec. Zamanlarda, Menfi Ciimlelerdeki
ileride goriilecektir.
ALl$T1RMA XXXVI.
A. 1. 6Ei Tc';> f3cxatf..EI rrEl8w8cx1, Tole; yap lrrrrEOcrtv ou
maTEUoEv. 2. TCXUTCX 8 cxla86Evoc; EKEAWO'E TOU<; lrrrrecxc; f3ori8dv
Tole;; rrpo ToO f3cxatf..Ec.lc; Tncxyevotc;. 3. /..cxf3wv oov Ta<;; vaO<;; ext EV
Tc';> /..1ev1 huxov oocrcxt arrerr/..waE vuKTO<;; Et<;; Ta<;; vi]aouc;;. 4.
'ApTcxepric; f3cxatf..Eu<;; vofsEt 6f Kcx1ov Ta<;; Ev Tfj 'Aafc;x rr6f..Et<; Eo:uToO
ElVCXI. 5. ::::.Evocp&v OE, rrpiv dvcxt, Tl rroai]aouatv ol a/..f..ot
O'TpCXilWTCXt, O'UV-EAEE TOU<; ECXUTOU l'TT'TTECX<;. 6. cXKOUO'CXVTE<; TCXUTCX
KCXl cX'TTEO'TElACXV Touc;; rrpeaf3El<; rrpiv TOV 13cxa1Mcx arro-
1<plvcxcr8cxt. 7. oov &arrf8cx K:XTa eaov Tov rrf..oOv, ouTc.l<; yap
EKElVO<; EKEAWO'E. 8. av6pE<;; J\cx1<E8cxt6v101, KCXl uElc; CXUTOl EAEYETE
'ITOAEtKW<;; ulv ElXOV Ol 8rif3cxtot rrpiv Ta v0v 'TTETTpcxyeva
yEvea6cxt. 9. ou rrp6TEpov rrcxuacxvTo TOO rrof..Eou rrpiv TOV f3cxa1Ma:
EVlKflO'CXV. 10. M:Spc;x 6 TTETTc.lV 0 ncxucrcxvf cx<;; EkEAWO'E TE
EV Tfj 'TTOAEI rrpfof3Et<;; TTETTEIV KCXl EOlOCXO'KEV a AEYElV CXUTOU<;;.
11. EVTE08Ev EEf..cxuvE1 61a i:uplcxc;; aTcx0ov vex Et<; Mupfcxv6pov,
rr6f..1v Ey6:/..riv Kcxi rrf..oualcxv, EVTcx08cx 6 E1vcxv 6e1<cx.
12. ErrEi oov EYEVETo, rropEuovTo 61a foou ToO rrE61ou EV
aplO'TEpc;c EXOVTE<;; TOV 7TOTCX6v.
B. 1. Kuala - Siivariler arasmda - Koyiin orta-
smda - Bu gemiler. 2. Vukua olan hadiseleri
den evvel elc;ileri yollamadi. 3. Bu bir c;oklan Oldiiriildii,
- 131 _,
fakat siivariler kac;hlar. 4. Onlar, nehrin ortasmda
biiyiik bir adamn bulundugunun farkma vardilar. 5. Haberci
gelmeden evvel kap1lan zaten 6. Bu rnuha-
rebeden sonra biitiin gemiler Ispartahlar tarafm<;lan muhasara
edildiler. 7. gemilerinin bizimkilerden daha
biiyiik oldugunu goriiyorsunuz. 8. Bu esnada, Pers komutam
biiyiik bir ordu toplay1p Yunanistam istila etti.
SIF A TLARIN DERECELERi
Es1<i Yunancada S1fatlarm Ostiinliik ve Eniistiinliik Dere-
celeri iki tiirlii yap1hr :
I. Ostiinliik Derecesi Govdeye -TEpoc;, Eniistiinliik Dere-
cesi ise -rnToc; Tak1lan ilavesiyle (Bk. s. 32); mesela:
DERECESiZ SIFAT GOVDE OST. DER. ENOST. DER.
e/\ac;, sigah
asil
EAcXV-TEpoc; EAcXV-TaToc;
EUYEVEO"TEpoc; EuyEvEaTaToc;
-ov Govdelilerle diger baz1 S1fatlar -rnTEpoc;, -rnTaToc;
Tak.1lanm ahr. Mesela :
GOVDE OST. DER. ENOST. DRR.
awcppcvv, akz llz aw<J>pov acvcppovEaTEpoc; acvcppoveaTd:Toc;
-aio Govdeli S1fatlar derecelenirken (o) harfi bazen diier:
GOVDE OST. DER. ENOST. DER.
rral\ai6c;, eski rral\aio TiaAd:l TEpoc; rra/\af TaTot:,
II. Ostiinliik derecesi -tcvv, Eniistiinliik derecesi -taToc;
Takilan ilavesiyle; bu derecelenen. ekseriya
kurals1zd1r. Mesela :
DERECESiZ SIFATLAR OST. DER. ENOST. DER.
tatlz
alaxp6c;, r;irkin, ayzp ( al<;ak. bir
hareket} alaxlcvv a'laxtaTOc;
132 -
DERECESiZ SIF AT
O:i\yc:tv6c; me$akkatli, keder verici
O:ya96c;, iyi
X6p6c;, haszm
1<ai\6c;, giizel
1<a1<6c;, Jena
eyac;, biiyiik
6i\fyoc;, az
rroMc;, r,;ok
p9:81oc;, kolay
TaXuc;, siiratli
OST. DER.
O:i\ylc..:iv
O:dvc..:iv
f3c:i\Tfcvv
1<pdaac..:iv
x0fc..:iv
1<ai\i\liuv
KCXKtc.lV
xdpc..:iv
c:lsc..:iv
i\6:aac..:iv
flaac..:iv
rri\c:lc..:iv, rri\Ec..:iv
t>9:c..:iv
66:aac..:iv
ENOST. DER.
ai\y1cnoc;
aptO"TO<;
f3ei\TtO"TO<;
KpaT I O"TO<;
EX6tO"TO<;
Kai\i\tO"TO<;
KaKlO"TO<;
XElplO"TO<;
eytO"TO<;
i\6:X l O"TO<;
tlKlO'Ta (zf .)
oi\f ytO'TO<;
1Ti\ElaTO<;
P9:aTO<;
TaXtO'TO<;
-c..:iv ile nihayetlenen Ostiin Dereceli S1fatlar hpk1 c:lsc..:iv
gibi tasrif edilirler (Bk. s. 114).
KEL1MELER
rrc:1p6:-oa1 (Ort. <;at.), deniyorum, tecriibe ediyorum,

TplCXKOO'IOI, CXI, a, ii<;yiiz.
auv (Ed.), (Oat.), ile heraber.
ac:I (Zf .), daima.
Not.- we; ve (6Tt kelimeleri Eniistiin Dereceli S1fat veya
Zarflarla kulland1klannda miimkiin oldugu kadar, miimkiin
mertebe, manalanm verir. Mesela : we; T6:X1aTa = miimkiin
oldugu kadar r,;abuk, gi bi.
ALISTIRMA XXXVII.
A. 1. 1TpWTOV yap ETI rro:'i'c; WV, (OTE E1To:l8EUETO KCXl O'UV T(l
a8c:i\cpc'IJ KO:l O'UV TOl<; ai\i\o&<; 1TCXIO't, rr6:vTc..:>V KpcXTIO'TO<; votSETO.
- 133 -
1TcXVTEc; yap OL TWV O:plcrTWV nEpcrwv rrat8Ec; E1Tl Tate; l3acr1Mwc;
SUpatc; rrat8EUOVTat, 2. Kat uElc; oov v Kat 1TpOTEpov, we;
EYW oT8a, av6pEc; 6:ya9ol vOv 6 1TEtpO:cr8at ETI O:Elvouc;
ylyvEcr8at. 3. ot v rrpfo!3Etc; Ta0Ta ot 6 1TAElcrTOt TWV
EV T6 !3ou1'6 oux flcrcrov EljHJ<l>lO"O:VTO 13ori8Elv we; TcXXIO"Ta TOl<; EV
T6 TIOAlOpKoUEvotc;. 4. opaTE Touc; vo:urnc; 6:8uwc;
. exoVTo:c; rrpoc; To 6:xrn6a1, o:I yap Twv rrof..Elwv rroM0
1TAEOVEc; ELO"IV. 5. TOUTWV 6 YEVOEvwv EKEAEUO"EV aUTOV av6pac;
Aa!36vrn: (OTI TIAElO"TOuc; Ei\9Elv we; TcXXIO"Ta Etc; TrOAIV. 6. oi 6
J\aKEOat6v101 TIO:pEO"KEUcXSOVTE<; we; T0 XWptcp rrpocrf3aAOUVTEc; KaTa
TE Kai KaTa 96:i\acrcro:v EArrlsovTEc; pq:51wc; 7. ol v
rrf..EtcrTot Twv ET.EKElvou Ev T6 cS:xqv errEcrov, 6i\fyo1 6e TtvEc; Eic;
Tac; vaOc; O:rrecpuyov. 8. ETa 6 EV noTt5o:lq: axriv, av5pc:c;
oi\fycp rri\Elouc; TptaKOO"LWV VUKTOc; cruv 6rri\01c; de; nt.6:To:1av.
9. 6 6 aTIEKplvaTo '6n aKOUEI 'Al3poK6av, EX9pov av6pa, E1Tl
T0 EucppaTlJ rroTa0 Eivo:t O:rrexoVTa 5eKa crrnSouc; rrpoc; To0Tov
oov <1>11 13oui\rn6a1 Ei\9Elv.
B. 1. Herkesin vatan ugrunda istiyerek olmesi laz1md1r.
2. Ksenophon ile beraber olanlann ekserisini barbarlar Oldiirdii,
fakat daha <;ogu hastahktan oldii. 3. yola <;1ktig1
onceden belli oldugu i<;in, bnlar, biitiin miittefiklere miimkiin
oldugu kadar acele el9iler yollad1lar. 4. Bu adamm, ordugahta
bulunan biitiin askerlerin (fazlasile) en al9ag1 oldugunu sam-
yoruz. 5. <;ok kolayd1r, fakat mecliste bulunanlan
ikna etmek ise gayet zordur. 6. Komutamn evinin
kilerin en biiyiigii goriiyorsunuz. 7. Senin k1zm,
fjehirdeki biitiin <;ocuklann en guzeli addediliyor.
---,-- 134 -
SUBIUNCTIVUS
ETKEN <;,ATI ORTA
\:AT! I EDiLG. \:ATJ
Simd. Zam. Tek. 1. i\t'.i-w i\6-wai i\6-wai
2. i\6-i;ic:; i\6-JJ AUlJ
3. i\tJ ... 1J M-riTat
AU-f)Tat
Tes. 2. AU-l')TOV i\t'.i-ria6ov M-ria6ov
3. AU-l')TOV M-ria6ov M-ria6ov
<;og. 1. M-wEv i\u-wE6a
2. i\Uf)TE M-ria6E

3. i\6-U>O"l (v) AU-U>VTat AU-U>VTat
Aor. Tek. 1. M-aw i\u-awc:xt i\u-6&
2. i\6-ai:ic:; i\t'.i-ai;i
3. i\U-ai;i AU-O"l')Tal
Tes. 2. AUO"l')TOV M-aria6ov
3.
i\6-0"l')TOV i\U-aria6ov
<;og. L i\6-awEv i\u-crwE6a i\u-6wEv
2. i\UO"f)TE i\U-crricr6E
3. i\6-0"U>O"I (y} AU-CrU>VTat i\u-6&at (v)
Not.- (i.) Subiunctivus'un Gelec. Zam. yoktur.
Zamamna da pek nadir rastlamr.
(ii.) Subiunctivus'un Fevk. Aoristum'u, Etk. ve Orta
<;atilarda hpk1 Subiunctivus'un $imd. Zamamnm
aymd1r. Yalmz Subiunctivus Tak1lan $imd. Zam. Govdesi-
nin sonuna degil de, Fiil Govdesinin sonuna getirilmelidir.
Mesela:
i\lrr-w, Alrr-i;ic:;, i\lrr-i;i, i\f rrf)TOV, i\lrr-riTov, i\frr-U>Ev, i\f rr-riTE:,
1'irr-U>C1l (v).
rrl6-wa1, rrte-i;i, rrte-riTat, rrl6-ricr6ov, rr16-ricr6ov, m6-wE6a,
rrl8-ria9c:, rrlSU>VTat.
- 135 -
Edilg. <;at. Subiunctivus'unun Fevk. Aoristum'una gelince.
bu da (6) harfini terketmek Subiunctivus'un kuralh
Aor. Zamammn aymdir.
(iii.) Fiillerin Subiunctivus'unul) Simd. Zamam
edilir:
(A) G6vdeliler, Haber Kipinin Simd. Zamanmm aymd1r.
Mesela:
Etk. <;at.:
TtC.l TtQ:c;, TtQ:, Tt&Tov, n&Tov, Tt&Ev, Tt&TE, Tt&cn(v).
Ort. ve Edilg. <;at. :
T1&a1, nQ:, Tt&Tai, Tt&a8ov, TtooE8a,
Tt&aes, Tt&VTat.
(E) Govdeliler, Mc.v Fiilinin Simd. Zam. Subiunctivus'unun
tipk1s1dtr; yalmz <;ekim sirasmda hece Circumflexus
Ton i$aretini ahr. Mesela:
Etk. <;at. :
cp1/..&, cpt/..6<;, <j>IAQ, cpt/..&Ev, cp1/..&a1 (v).
Ort. ve Edilg. <;at. :
cp1/..&a1, cp1f..1J, cp1/..ooe:Sa
q>t/..&vTat.
Etk. <;at. 6ri/..&, 6ri/..oic;, 6ri/..oi, 6rif..&TOv
6rif..&TOv, 6ri/..&Ev, 6rif..&TE,
6ri/..&a1{v).
Ort. <;at. 6ri/..&ai, 6ri/..oi, 6ri/..&Tat, 6ri/..&-
(0) Govdeliler o-Sov, 6ri/..&aTOv, 6rif..ooE8a,
6ri/..&a8e:, 6rif..&vTa1.
Edilg. <;at. 6ri/..&a1, 6ri/..oi, 6ri/..&Ta1, 6ri/..&-
a8ov, 6ril\&a0ov, 6ri1'ooe:0a,
Of)A&aee:, O?')AWVTO:l.
(iv.) Elf Fiilinin Subiunctivus'u:
&, fie;, fjTOv, flTov, &e:v, fjTE, &0-1 (v).
-.136 -
SUBIUNCTIVUS'UN KULLANILISI
A. Subiunctivus Esas Ciimlelerde kullamhr:
(i.) 1. ci $ah1s Ciimlelerind C1l. (yani 1. ci $al11S
Emirlerde), ekseriya ayt: veya cppt: ile beraber; (menfisi
ile yap1hr). Mesela:
M-c.vt:v veya M-crc.ut:v = 9ozelim.
cp!fp Tl croi 5rif..wcrw = haydi sana bir $eg gostereyim.
t) /..6c.uv = gitmiyelim.
Bu tertip, Sual de kullamlabilir; mesela :
Tt = ne yapalzm?
&pa cpuyc.vv ; = km;alzm mz?
(ii.) Menfi Emirlerde 2. ci ve 3. cii $ah1slarda, yalmz
Aoristum Zamanmda, (menfisi ile yap1hr). Mesela:
t) McrJJc; =
t) = yapmaszn.
Bu tertip yalmz tek ve muayyen bir emir ic;in kullamlabilir.
B. Subiunctivus, Esas Fiilleri $imdiki veya Gelecek
Zamanlarda bulunan ifadelerin Yard1mc1 Ciimlele:rinde
kullamhr :
(i.) Maksat (gaye) ifade eden Ciimlelerde '6rrc.vc;, we;, 'Iva=
( maksa</.iyle) 'dan sonra; (menfisi ile yap1hr). Mesela :
Ta0Ta Myov Iva rrt:iSc.vc:v auTOU<; = bunlarz, onlarz ikna
etmek maksadiyle soylii.yoruz.
(ii.) Belirsiz, (yani Nispet Zamirinin Mercii -antecedent-
belirsiz olan) Nispet ve Zaman Ciimlelerinde. Boyle Ciimle-
lerde Nispl kelimeden sonra (bu ya Zamir, ya Zarf veya
S1fat olabilir), av konulmas1 Ekseriya $imd. Zam.
Subiunctivus'un ,Simd. Zamam, Gelec. Zam. i<;in Subiunc-
tivus'un Aor. Zamam kullamhr. Mesela:
oc; av TOUTO 0:1 = Her k.im bunu yaparsa
cezasm1 her .zaman goriir.
- 137 -'-
oc; O:v TOUTO
cezasmz gorecek.
Her kim burm yaparsa
'6rnv ('6TE +av)
rnhr. Mesela. :
(Her) ne zamam aym kulla-
'6TO:V ylyvf)TC<l, 1TOpEU6E8o: = Her ne zaman gece
olursa ( daima) yola pkanz.
'6To:V YEVrJT<Xl, nopw6c:8o: = Ne zaman gece olursa
( gece olunca, oldugu zaman) gala pkacagzz.
AU.?TIRMA XXXVII.
A. 1. fi TOUTc.::> mcrTEu-cvEv - q>.pE, 1<i\ElcrcvEv TYJV 8upo:v,
Q cp1i\ot. 2. 1TO:UCJWE8a O'TacrEcvc; - fi TO:UTO: O:yydi\1Jc; -
i] E:i\8rin:. 3. Tl i\EycvEv; fi - Tl vex n.4JcvEv; Ttvo:
n.4JoEv; 4. o:xwc:So: unS:p no:Tpl5oc;, '(vex i] 6oui\cv8c0i::v
UTIO TOUTCVV. 5. &po: fi TOUTOV TOV &v6po: aTIOKTEVElTE 'Iva
aTo: i\o:(36:vriTE; 6. n.4Joucr1v oov npfo(3s1c; '6ncvc; TOuc; EV T6
n6i\c:1 nd8cvcr1. 7. o1 1nnc:'ic; ouTcvc; TETay.vo1 Elcrlv 'lvo: fi q>c:u-
ycvcrtv Ol cruo:xo1. 8. OUTOI oov q>ui\6:crcroucrt fi i\6:8cvcr1v O:l
E1<ni\foucrcx1. 9. 1<i::i\c:uoc:v o:uTov cru/..i\o:(3Elv '6vTtvd O:v [3oui\11Tm
TWV O:v6pC:iv. 10. volsoc:v n6:vTo:c;, Ol O:v TCTUTO:
ElVO:l sri100cr8at. 11. ol TWV (3o:p(36:pcvv lnnc:lc;, '6vTIVCX O:v 6pC:icrtv
"Ei\i\r]VO:, navTo:c; aTIOKTElVOUO'l. 12. 6EI uac;, Q VO:UTo:I 'oTO:V
xc:1c0v y1 YVrJTo:t, Eu8uc; de; TOV l-.1.vo: 1TAElV. 13. anopoOc:v Tl
TIOtwc:v, OU yap volsoc:v TYJV 66ov ElVO:I. 14. ouc; av
EV T6 d.Jpcvc:v, i::u8uc; Elc; TYJV 15. oc; av
TO:UTO: AEYlJ, TOUTOV 6E.l EX8pov vofsc:tv T6 1TOAEI.
B. 1. 'ITp6:crcrcv -- (3i\6:TITC0 - aTIOO'TEi\i\cv - 1TOIEC0 nd8cv
- 6oui\6cv Fiillerinin Etken, Orta ve Edilgen <;ati Subiuncti-
vus'lanmn $imd. Zam. ile Aor. lanm veriniz. 2. Haydi, halde
kurban keselim - Yiiriimiyelim - Kime inanahm? 3. Ova-
daki haber versin diye (maksadiyle) biz bu haberciyi
yolluyoruz. 4. i<;ine girmemesi ic;in (haydi)
kap1lan muhafaza edelim. 5. Her kim vatan ugrunda
I
- -1.38----:-
rnege raz1 olursa onu silahland1rahm. 6. memle-
keti her istila (her ne zaman ki) daglara
iltica ederler. 7. Meclise her ne soyliyeceklerini
hi<; 8. Kime itaat edelim? _ c;iinkii, bu adam,
gordiigiiniiz gibi, buna Iay1k degildir. 9. Gemidekilerin
ekserisi Yunanli, fakat bir ka91 barbardir.
OBTATIVUS
I
ETKEN <;ATI
IOR TA c;,A Tll
EDiLGEN CATI
Simd. Zam. Tek. 1. M-011 AU-OlAJll')V /\u-olriv
2. M-01c; M-010 M-010
3. M-01 AU-OITO /\U-OITO
Tes. 2. AU-OITOV M-01a9ov M-01a9ov
3. AU-OlTf}V /\u-ola9riv /\u-of a91'}v
<;og. 1. M-01c:v /\u-olc:S:x /\u-olc:Sa
2. AU-OITE M-01cr9c: M-01cr8c:
3. AE-OIEV AU-OIVTO ALJ-OIVTO
Aor. Tek. 1. M-aa11 /\u-aalf}v /\u-8df}V
2. (M-ao:1c;) /\u-ac:1ac; M-aaio /\u-Sdf}c;
3. (M-aar) M-aEtE (v) f\u-aa1To f...u-Sdri
Tes. 2. /\u-aaiTOv M-aa1a9ov (/..u-Sc:if}TOV) /\u-Sc:ITOV
3. f\u-aaiTl'}V f\u-aala911v /\u-Sc:ITY)V
<;og. 1. Ma-a1c:v /\u-acdc:Sa (/\u-Sc:if}Ev) /..u-Sc:lc:v
2. /..u-aa1Tc: M-aa1a8c: (/\u-Sc:lriTc:) /..u-Sc:ITE
3. I (/\u-aaic:v) M-ac:1av
},uaO:IVTO (/\u-Sdricrav) /\u-Sc:lc:v
Not.- (i.) Optativus'un Gec;m. Zam. pek nadirdir. Ekse-
riya Dolayh ifadede (Oratio Obliqua'da) kullamlan Gelec.
Zam. nm vard1r :
- 139
Etk. <;at. M-0-011, M-ao1c;, M-0-01 v.s. (M-011 gibi)
Ort. <;at. Au-aoiriv, M-0-010, M-ao1To v.s. p,u-oiriv gibi)
Edi lg. <;at. /\u-8ri-croi Y)v v .s. (/\u-aoi riv gibi).
(ii.) Optativus'un Fevk. Aoristum'u Oy-le tekil edilir :
Etken ve Orta. <;atilarda Optativus'un $imd. Zam. mnm
aymd1r; U farkla ki, Fevk. Aor. Fiil Govdesi iizerinden
yap1hr. Mesela :
Etk. <;at. /\frr0t1, /\irro1c;, /\irro1, /\lrro1Tov, /\molTriv, /\lrro1riv,
Al1TOITE, Al1TOIEV.
Ort. <;at. m8oi riv, rrl8010, rrl801To, rrl801a8ov, rr18ola811v,
m8oiE8a, rr!8ota8E, rrf801VT0.
Edilg. <;at. (8) harfini terketmek artiyle Optativus'un Kuralh
Aoristum'unun aymd1r. Mesela :
O:rrocrTcx/\Ef YJV, O:rroaTa/\Ef ric;, O:rroaTo:AEI ri, O:rroaTo:AE 'i'Tov, O:rroa-
. TCXAElTYJV, O:rroaTo:/\E'i'Ev, O:rroaTo:AElTE, O:rroaTo:/\E'i'Ev.
(iii.) Fiillerin Optativus'unun $imdiki Zamarn
U yap1hr.
(A) Govdeli Fiillerin Etk. <;at. :
T1ci)riv, T1011c;;, T10ri, T10rov, n0rriv, T10c:v, T10TE,
Tl0EV.
Ort. ve Edilg. <;at. :
nci)riv, T10o, T10TO, T10a8ov, nc[:icr8riv, r10E8.:x, T10a8E,
T10vrn.
(E) Govdeli Fiillerin Etk. <;at. :
,11\olriv, 'IAOlfl, '1/\oirriv, '1/\oiEv, 'lAOiTE,
'IAOiEv.
Ort. ve Edilg. <;at. :
/..oif.J.YJV, '1/\oio, '1/\oiTO, '1/\oicr8riv, '1/\ois8::x,
'1/\oia8s, '1/\oivro.
(0) Govdeli Fiillerin Etk. <;at. :
8ri/\oiriv, 8ri/\oiric;, 8ri/\oiri, 6ri/\oiTOv, 6ri/\olniv, 611/\oisv, 6ri/\oiTE,
6ri/\oiEv.
140
Ort. ve Edilg. <;at1
8111\ofriv, 8ril\olo, 8ri:\o'i'To, 8ql\o'i'a8ov, 8ql\ola8riv, 8ri/\of118a,
8ri1'o'i'a8c:, 8YjAOlVTO.
(iv.) df Fiilinin Optativus'u:
driv, dric;;, dri, ElTOV (driTov), E'ITYJV c:Tc:v (c:'lriEv),
c:hc: (dYJTE), ElEV (driaav); bu Tasrif tipk1 biraz once ge9en
l\u8driv'nm Tasrifine benzer.
OPT A TIVUS'UN KULLANILI$1
A. Optativus Esas Ciimlelerde kullamhr:
Gelecekteki (istikbale bakan) bir istegi ifade etmek 19m
ekseriya d8c:, d yap, m7Jc; av ilave edilerek (menfisi ile
ya p1hr). Mesela :
d yap 1\801 = ke$ke gelse.
(d8.::) yvo1To = ke$ke olmasa (Allah saklaszn).
m7Jc;; av kullamld1g1 takdirde, menfi Ciimlelerde degil
ou kullamhr. Mesela : m7Jc;; &v ouK 1\801 = ke$ke gelmese.
B. Optativus, Esas Fiilleri Zamanlarda bulunan
ifadelerin Yard1mc1 Ciimlelerinde kullamhr :
(i.) Dolayh ifadede (Oratio Obliqua) '6T1; wc;'tan sonra;
(menfisi ou ile yap1hr .. Mesela:
drrov '6n yp6:cpo1 = Onun yazmakta bulundugunu ( oldu-
gunu) soylediler.
(ii.) Dolayh Sorularda; (menfisi ou ile yap1hr).
Tl vc:c; dcv; = onlarm kimler olduklarmz soruyordu ll].
[1] Dolayh ifade ve Sorularda Obtativus yerine Haber Kipi (Indicativus)
kullamlabilir. ister Haber Kipi, ister Optativus kullamlsm, Diiz ifade ve
ya Soruda (Oratio Recta'da) kullamlmi olan Zamanrn muhafaza edilmesi
Srtbr. Mesela, yukardaki Onun yazmakta bulundujjunu soylediler
Ciimlesinde, soyliyenlerin yazmakta bzzlunuyor (yp6:q>El Zam.)
demi olduklar1 anlaihr. Bunun ii;in, bu Ciimle Dolayh ifadeye nakledilince,
- 141 -
(ii.) Gaye (maksat) ifade eden Ciimlelerde !vex, '6rrcvc;'tan
sonra, (menfisi ile yap1hr). Mesela :
TCXUTCX drroc:v '{vo: rrc:!Sotc:v cxuTouc; = Bunlarz, olarz ikna
etmek maksadiyle soyledik.
(iv.) Belirsiz Nispet ve Zaman Ciimlelerinde (menfisi
ile yap1hr). Mesela :
'6crTtc; TOUTO TIO!Olf} t(1i100TO ac:l
ise cezasznz her zaman gijrii.rdii..
Her kim bunu yaptz
a j3oui\otTO TrOIElV OUK ETrOlEl Her ne yapmak isteme-
di ise yapmazdz ( yapmak istemedigini yapmazdz).
ALI.?TIRMA xxxm.
A. 1. c:'ISc: lD\801 - arro86:votEV - d yap Vll<0c:v
j3oui\01To. 2. rrpfoj3c:1c; oov -rrc:ljJo:v Iva TOuc; E.v Tfj
rrc:fSotc:v. 3. Tcx0Ta E.rrofricrav '{vex rrapa ToO j3acrti\Ecvc;
ya Haber Kipinin Zaman1 (yp6c<1>e1), yahut da Optatitvus'un
Zaman1 (yp6cq>o1) kullanilabilir. ayn1 Ciimle, Soylediler ki
yaziyordu $eklinde ifade edilebilirse de, bunun Eski Yunancasmda
Hikaye zamanI kullamlamaz. EliTOV oTl f::ypcxq>E denirse, soyliyenlerin
Yazmakta bulunizyordu (eypcxq>e, Hik. Zam) demi oldugu anlaIhr.
Ayn1 ekilde. EliTOV oTl ypOctJIElEV ( veya eypcxt!JEY) = Onun
bufundujfUrtU soyfedifer, yani soyliyenler yazdr (eypCXtlJEY) demiJer.
EliTOV oTl ypcXt!JOl (veya ypcXtJIEt) = onun yazacagznz soyfedifer
Optativus'un Hik. Zamam olmad1g1 bunuu yerine Optati-
vus'un Zamam kullan1hr. Mesela, yukardaki dTov oTl yp6cq>o1
Ciimlesinde, soyliyenlerin ya yp6cq>El yahut da S:ypcxq>EV demi olduklan
anlailabilir. Maamafih bu son manay1 vermek tercihen tek ve kat:'i
manaSI olao EliTOV 'oTl eypcxq>EV kullaoilmaktad1r.
Diiz ifadede (Oratio Recta'da) bir Subiunctivus bulunursa, bu Subi-
unctivus, yine Esas Ciimlenin Fiilinin Gec;m. Zamanlar1010 birinde bulunmas1
artiyle Optativus'a c;evrilebilir; mesela: o Tl ;roioll'] {veya ;ro11'j)
= ne yap<.1cajfznz $G$Zrzyordu. Yani, onun Tl ;ro1l ; = ne yapacagzm ?
demi' oldug-u anlaIhr.
- 142 _:_
/..a!36:votEv. 4. 8E: ouTwc; TE-Tayvot '6rrwc; Tole; !rr-
TIEU<Jl f30118o'i'Ev. 5. '6vT1va EV T0 crTpaTorr80 Eupotc:v TiavTac;
cXTIEKTElVOV ol nE.pcrai. 6. EKEAEUcrcxEv OUTOV, /\a[36VTcx &crnvac;
[306/\otTo T&lv vEC:iv, arrorr/\EOcrai. 7. m5:crat yap ex! TfOAEtc; ErrElSovTo
'6Tt /\a1<E8cxt6vtoc; KEAEUOl. 8. T6 8E: UCJTEpafq:
ol. rrpcrf3c:tc; E<f oic; o! /\cx1<E8at6v101 1TOlOlVTO 9.
o! 8E: va:OTcxt EiTiov T0
1
l<aMt1<pa:Tl8q: '6n 1<ai<&ic; xot arrorr/\EOcrm.
10. E[36:Movn 8'auT0 c:lc; Bo1wTfav '6n o! /\ai<E-
8cxt6vtot v11<0Ev T6 6:xi;i. 11. arro1<p1va:E.vou 8E: cxuToO, '6Tt TaO-
Ta d11, El!Jl'J<i>L<TaVTO f30118s'i'v c0c; TaXt<TTa. 12. TOUTO 8E:
rrof 11crEv '6rrwc; ri8Elc; TOie; rro/\Efo1c; TOV rr/\oOv. 13.
E1TEl 8E fll<OUcrav '6n ol nE.pcrcxt fi811 EV T0 AlEVI EiEV Ta UTJ']V
EV Tfj Etvcxv.
B. 1. rrp6:crcrw, f31'6:rrTCrJ, arrocrTEAAW, rrEf8w, rrotw, 8ouA6w
Fiillerinin Etken, Orta ve Edilgen <;at. Optativus'lanmn
Simd. Zam .. ile Aor. lanm veriniz. 2. Ka<;anlan takip edebil-
mek ic;in arabalan geride b1raktilar. 3. Persler tarafmdan esir
edilmemek maksad1 ile 4. Her kimin agac;lan
kestiginin farkma vanrlarsa bunu tevkif etmelerini emir etti.
5. Haberciler Perslerin yiiriimege haz1rland1klanm bildirdiler.
6. Bunu i;;itince, elc;iler ne cevap vereceklerini
7. Meclistekiler tarafmdan zarar gormiyeyim diye bunu yapt1
(Bunu meclistekilerden zarar gormemek ii.;in (maksadiyle) yaptI).
$imd. Zam. Tek. 2.
3.
Tes. 2.
3.
<;;og. 2.
3.
Aor. Tek. 2.
3.
Tes. 2.
3.
<;;og. 2.
3.
- 143 _:__
EMIR KiPi
(IMPERA TIVUS)
ETKEN <:;.ATI ORTA EDILG.
AU-E AU-OU At'.i-ou
AU-ET CU /..u-fo8cu i\u-fo8cu
AU-ETOV A6-w8ov 'ALi-Ecr8ov
AUETCUV /..ufo8cuv /..u-fo8cuv
AU-ETE AU-E08E A6-Ecr8E
AU-OVTCUV /..u-Ecr8cuv /..u-fo8cuv
/..0-crov /..0-cra:t M-8fjTl
/..u-cr6:Tcu /..u-cr6:cr8cu
AU-O"O:TOV /..u-cra:cr8ov M-8riTov
A:u-cr6:Tcuv /..u-cr6:cr8cuv
AU-O"O:TE M-cro:cr8E M-8fjTE
/..u-cravTcuv A:u-cr6:cr8cuv AU-8EVTCUV
Not.- (i.) Edilg. <;at. Em. Kipinin Ge<;m. Zamam oyle
olunur :
M-/\u-cro, AE-M-cr8cu, M-/..u-cr8ov, AE-M-cr8cuv, M-/..u-cr8E,
AE-M-cr8cuv.
(ii.) KaynaIk Fiillerin Emir Kiplerinin $imd. Zamanlan
yap1hr :
(A) Govdeliler :
Etken <;at. Tf-o:, Tt-6:Tcu, Tt-&TOv, Tt-6:Tcuv, Tt&TE, TtwvTcuv.
Ort. ve Edilg. <;at. Tf-w, Tt-6:cr8cu, T1-&cr8ov, Tt-6:cr8cuv,
T 1-&cr8E, Tt6:cr8cuv.
(E) Govdeliler :
Et ken <;at. cpf/..-E 1, cp1/..-EiTcu, cp1/..-EITov, cp1/..-Ehcuv, cp1/..-EITE,
cptAOUVTCUV.
- 144 -
Ort. ve Edilg. <;at. q>1v-oO, cp1i\-Efa8w, cp1i\-Ela8ov, cp1i\mEfa-
6wv, q>fi\E1a8E, cp1i\-Ela8wv.
( 0) GovdeHle:r :
Etk. <;at. 6rii\-ot'.iTw, 6qi\-o0TOv, 6qi\-ot'.iTwv, 8qi\-o0TE,
. 8qi\-OUVT0JV.
Ort. ve Edilg. <;at. 6qi\-o0, 8qi\-ot'.ia8w, 6qi\-oua8ov, 8qi\-oua-
8wv, 8rii\-o0a8E, 611i\-oua8wv.
(iii.) Eli Fiilinin Emir Ki pi :
'(a81, EO"TGJ, EaTov, EO"TGJV, .aTE, ovTwv.
EMiRLER ve TESViKLER
Miispet:
1. ci ,Sah. Subiunctivus ($imd. Zam. veya Aor.) : i\U-wEv-
i\U-awEv = <;ozelim (bk. s. 136).
2. ci ve 3. cii $ah. Emir Kipi ($imd. Lam. veya Aor.) :
i\0-E yahut i\0-aov = <;oz.
Menfi:
1. ci $ah. fi (yahut !?ekilleri q6EI<; v.s.) ve Subiunc-
tivus :
fi i\U-wEv = <;ozmiyelim.
2. ci ve 3. cii $ah .. fi (yahut Bile;?ik ve Emir
Kipi Simd. Zam. :
fi i\0-E = <;ifame; yahut Subiunctivus'un Aor. Zamam:
fi i\U-alJ<; = s;ozme.
fi i\UalJ<;, istik bale bakan muayyen bir Menfi i9in kulla-
mhr. Mesela :
'6Tav aq.>t1<1J El<; Tfiv rr6.\1v, TaOrn fi c:Xyyd.\lJc; = Sehre ge-
lince, bu bahisleri ( haber verme) ih.bar et me.
fi i\OE ise iki tiirlii kullamhr :
(a.) Umurn1 bir Menfiyi ifade etmek i9in; mesela, asla
(hi<; bir zaman) <;ozme.
- 145 ----
(b ). Y apilmakta olan bir hareketin terkedilmesini, b1ra-
kilmas1m emretmek ic;in ; mesela :
il TI'OlEl TCXUTCX = yapma ogle, paptzgzndan vazge9 (yap-
tzgmz bzrak ).
DiKKAT : Miispet Emirlerde, .mir kipinin Za-
mam umumi bir Emir ic;in, Aoristum ise muayyen bir Emir
ic;in kullamhr.
KELiMELER
6 O"TE<t>cxvoc;, c;elenk.
aKp6c;, -6:, -6v, uzun.
6 <t>opcc;, ephoros.
sulh.
onderlik ediyorum, sevkediyorum.
orro1 (N. Zf.) (her) nereye ... ise, ki oraya, her nereye.
EKc.:>, geri geliyorum, vas1l oluyorum, vanyorum.
frrom (Ort. <;at.), takip ediyorum, refakat ediyorum (Oat.).
6p6:-c.:>, -&, goriiyorum.
rrpo&-6:yc.:>, -e dogoru sevkediyorum, yakhtbnyorum, go-
tiiriiyorum, siiriiyorum.
rrpoa-rr/\ec.:>, -e ( denizden) hareket ediyorum.
yEpcxip-c.:>, miikafatlandmyorum, takdir ediyorum.
XL.
A. 1. AEYE - SOcrov - Olc..JKETc..J - rreljJov - cXKOUO"CXTE -
11 Kc.:>AUETE. 2. 'ITCXUOU - rrEf9E0"9E - - cxxt::lE9o: -
yp6:ljJCXTE. 3. TOUTouc; EV O"Ol 1TOAElouc; ElV:::Xl, Touc; OE a/\-
1'0uc; rr6:vTcxc; cru6:xouc;. 4. rropwc:lE9o:, 'lvo: Tole; E.v Tfj
rro1'1opKouevo1c; 13ori9&Ev. 5. Ke1'waov oov Touc; rro/\ITo:c;
. Kai q>u1'6:crcrE1v Tac; rru/\ac;. 6. yap auTOO
rr6:vTEc; oi rrEpi auTov q>l/\01 O:rreSo:vov cxx6Evo1 urrEp Kupou. 7.
oi rrpEO"l3ElC;; a<j>lKOEVOl Etc; AaKE8cxlovo: KCXTl"}y6pouv TWV 'O/\uv-
Eski Yunanoada llk Ad1mlar
146-
Sfwv, ol 8' cpopo1 a1<ouacxvTE<; wv EVE1<a f}1<ov, mhouc;
TipO<; Tfiv EKl<i\YJO"lCXV. 8. w<; T6::X!O"TCX E1Tl Ta<; va:Oc; <OTIW<;
TIAEUO"WEv. 9. TCXUTCX E.yw arrcxyyEi\w f3cxa1i\E'i' l<CXl u'i'v rr6::i\1v Ta
Ticxp' EKElVOU'. EXpl 8' av E.yw al 0"1TOV8q:I EVOVTWV. 10. OL
ev oov A811vcx'i'o1, opWVTE<; Tioi\i\a<; Ta<; TIOi\Elcx<; va:Oc;, cpof3ouE-
VOI OE fi we; TIPOTEpov VIKYJ811'i'Ev, f3cxa1i\Ewc; YEYEVT)EVOU au-
6::xou J\cx1<E6a1ov!01<;, ETIEt.cxv rrEpt arrov8wv. 11. 6 6'
E:L18uc; cX1TETii\EUO"EV, flKOUO"E yap <6Tt rrpoaTii\EolEV TlVE<; TWV
Tioi\Elwv. 12. ETa 8: Tcx0Tcx EupurrT6i\Eo<; urrep Twv
O"TpCXTYJYWV, <6Tl rroi\U 611m16TEpov E'l11 O"TE<i>r:Xvot<; yEpalpElV Touc;
Vll<WVTCX<; .,, 8av6::TC{) s11100v. 13. OOTO<; E<i>YJ OUOEV rrcxpa v6ov
14. E.rrd 8: fi1<ov, EKKi\YJO"tcxv E.rrol11acxv ol cpopo1 Ko:i
E.TI0100vTo E.rrl Ti;l, T6:: TE a1<pa TEI XYJ 1<a8-Ei\E'i'v Kai
E1TE0"8at KaTa Kai KaTa 86:i\a:aao:v <01T0l av o\ /\rn<E-
6cx16v1on.
B. 1. T6::0"0"0.), f3i\6::1TTW, aTIOO"TEi\i\w, TIEl8cv, TIOIEW, 8oui\6w
Fiillerinin Etken, Orta ve Edilgen <;ah Emir Kiplerinin Simd.
Zam. ile Aoristum'lannm Tek. 2. ci Sah1slanm veriniz. 2. Sayle
- Gonderme Kalsm - Yiiriiyelim -
ediniz). 3. Bu adama itimat etmeyin, zira biitiin vatandalarm
en alc;ag1dir. 4. Onlar kac;masm diye kapilan miimkiin mer-
tebe <;abuk kapatm1z. 5. Erkekler silahlandmlsm, kadmlar
ise evlerinde sessizce kalsmlar. 6. Bunun ic;in bu adamm
rehberlik etmesini emir et ve biitiin askerler takip etsinler.
"Av.
Tek bama tam bir mana ifade etmeyen ve bir zaman
da Ciimle bal?mda bulunamayan bu kelime ihtimal gosteren
baz1 Ciimle tiplerinde kullamhr.
Esas itibariyle bu kelimenin iki l?ekli vardir ki,
bunlan birbirinden dikkatle tefrik etmek Iaz1mdir :
I. Esas Ciimlelerde (Menfisi ou ile yap1hr).
(a.) Zamanda, Haber Kipi Aoristum'u ile; Me-
sela: '(acvc; av arrE60:VEV = belki Olebifirdi ( o/mesi ihtima[i
vardz).
(b.) Simdiki veya Gelecek Zamanda, Optativus ile;
Mesela; focvc; av O:rro66:vo1 = belki oliir, olebilir ( olmesi ihti-
mali vardzr ).
Not.- Optativus'un Simdiki Zamam devamh veya tekrar-
lanan bir hareketi, Aoristum'u ise tek ve muayyen olan bir
hareketi gosterir; zaman fark1 yoktur.
SART COMLELERi
Yukarda gec;en Ciimle Yapilan, Sart Ciimlelerinin baz1
Apodosis'lerinde yani Esas Ciimlelerinde kullamhr:
(a.) imkans1z $artlarda. Mesela: El TouTo tyevETo,
arre6o:VEV CXV = eger bu vukua ge[se idi (halbuki gelmedi),
oliirdii (halbuki olmedi). .
-148-
Et TOUTO EYEVETO, OUK av am:SavEV = eger bu vukua
gelmese idi (halbuki . geldi), olmezdi (halbuki old ii).
Not.- (L) Protdsis'in Menfisi ile, Apodosis'in
ou ile yap1hr.
(ii.) Eski Yunancada, $imdiki Zamanda, imkans1z Sartlarda
Aoristum yerine Simdiki Hikaye Zamam kullamhr; Meselft:
El TOUTO EYlYVETO, OUK av O:rre8vriaKEV = bu vukua
gelmese idi (halbuki geliyor), olmezdi (halbuki Oli.iyor).
Ti.irk<;ede, bu Zaman tefrikine umumiyetle ehemmiyet ve-
rilmedigi i<;in ogrencjlerin bilhassa dikkatli olmalan laz1m
gelir.
(iii.) Aym $art Ci.imlesinde Simdiki ve Zamanlar
ola bilir. Mesela :
El TOUTO EYEVETO, OUK av O:rr8vri<11<EV = bu vukua gel-
mese idi (halbuki geldi), $imdi olmezdi (halbuki oli.iyor).
(b.) Gelecege bakan $artlarda. Mesela:
El TOUTO yeVOITO. O:rro86:vo1 av = eger bu vukua gelirse,
oliir.
El TOUTO yevOlTO, OUK av O:rro86:vo1 = eger bu vu/ma
gelmezse olmez.
Sartm Apodosis'i yani Esas Ci.imlesi, Mastar veya Partisip
(Participium) alan Dolayh Ciimle (Oratio Obliqua)
sokulursa bu Mastar veya bu Partisip av kelimesini rnuhafaza
eder. Mesela :
E<Pll1 El TOUTO EYEVETO O:rro8avc:lv av = dedi kij bu vukua
gelse idi (halbuki gelmedi), oliirdii; (halbuki olmedi).
ol8a, El TOUTO yE.votTO, O:rro8o:vwv av = biliyorum ki, bu
vukua gelirse, olariim.
yEcpupa, koprii.
-149
KF.LiMELER
sc:vfscv, misafir ediyorum, agirhyorum.
'(acvc;;, belki.
auyyvwri, af.
af.f.cvc; (Zf .), ba!?ka bir ekilde, aksi taktirde.
XU.
A. 1. El fi cpuyov o! TC:lv cru6:xcvv hrnc:lc;;, OUK av ETO:-
pcS:xeri <1>6:Mxys. 2. El Taiha
1
Tiott1ac:1c:v 6 aTpmriy6c;;, c0 TI01'trn1,
a1oc;; av d11 8o:vc5:Tou. 3. El EV TlJ 1TOAEl c:tvcxv Ol TialBc:c;;, V00"'1'.l
&m:ecxvov av TI6:VTEc;;. 4. El fiaav O:v6pc:c;; O:yo:Sol, OUK av TO:UTO:
ETICXO"XOV, we; E.o! OOKEl. 5. d TO:UTCX 6 KplTtlc;;, aTIE-
'KptVCXTO av c:u8uc;; 6 vrnvlo:c;. 6. El fi E1TOAl0pKElTO TIOAtc;;, El3ot1-
8ouv av Tote;; EV T0 O"TpCXTOITE04>. 7. El EV TlJ Tuxov
OVTEc;;, E./\6:8oc:v av cpc:uyoVTc:c;;. 8. cpavc:poc;; 6' fiv KO:L, El Ttc;; Tl
O:yo:Sov KO:KOV, TIOltlO"ElEV O:UTOV,1 Vll<CcV 1TElpwc:voc;;. 9. 1Tpc0TOV
S:v oov Touc;; Mdvnvfoc;; EKEAc:ucrcxv To TEiXoc; 1<a8c:/\c:lv, MyoVTc:c;;,
t6Tl OUK av 1TlO"TEUO"ElCXV a;\/\cvc;; O:UTo'i'c;;. 10. o:laxpov av c:'lri E.S:
TE8UKOTO: c:vlsw9m U1TO aoO, O:Ma SEVlSElV O"E' eve: oov Tiap'
11. O:p' ou1< fjcr9ou, El TOV 8001\ov TOUTOV arroKTEt vc:1o:c;;,
OUK av auyyvwric;; TUXWV TIO:pa TC:lv KptTC:lv; 12. focvc;; O:v voi-
so1c;; TOV LCVKp6:Tf}V c:I 6c0pa TIEljJcxl Tote;; l<aTYJYOpoOcrtv,
OUI< av cmo9cxvdv U1TO TC:lv 1TOAtTc0v.
B. 1. Koprii y1k1k oldugu ic;in (y1k1ld1gmdan) belki
nehirden ge<;mek zor olur. 2. Hi<; kimse zannetmesin ki, eger
bizzat bir fenahk yaparsa ben onu itham etmem.
3. Eger siivariler borazam idiler, takip etmezlerdi. 4.
komutana itimat etse idiler (halbuki etmiyorlar)
hareketsiz kalmazlard1 (halbuki kahyorlar). 5. $ayet bizzat
kendin rehberlik edersen (etsen), Yunanhlann hepsi (biitiin
Yuncmhlar) takip eder. 6. Dedi ki, eger meclistekiler sorsa-
lard1, cevap verirdi. 7. Eger suvariler kac;masalard1, miittefik-
- 150 -
galip gelirdi. 8. Harb gemileri limanda bulunsa idi,
emniyette olurdu.
''.Av (devam)
II Yard1mc1 Ciimlelerde. (Menfisi ile yap1hr).
av ve gelecek zamana ait baz1 $art, Nispet ve
Zaman Ciimlelerinde kullamhr ve Fiil Subiunctivus Kipinde
olur. av, Yard1mc1 Ciimlelerin bulunan kelimeleri
hemen takip eder. Mesela : oc; av, o1TOU av, Ev:><; av, rrpiv av, EV
4:> av v.s. Bu ikisi arasma yalmz kelime girehilir: pev,
8, ye., y6:p, .oov. Baz1 hallerde av bir tek kelime edecek
Ciimlenin kelimelerle Mesela : e6:v
d av, oTO.V = (OT av, E1Tt66:v = av.
(a.) $imdiki Zaman Ciimlelerinde. av Ciimleye zaman
bak1mmdan belirsiz ve umumi bir mana verir (Her ne zaman
.... ise; her kim .... ise; her nerede .... ise). Mesela :
oc; av TOUTO 1TGlfj, Sl']IOUTal = her kim bunu yaparsa
(daima) cezalandzrzlzr (Bk. s. 136, 137).
e6:v TlVOt; To0To MyovTot; aKouv:ic.v, ou 1TlO'TUoc.v auTv.:> =
eger birini, bunu soylerken i$itirsek, ona (hi<; bir zaman) iti-
mat etmeyiz.
01TOU av GJ, 8uv:i TOlt; Xc:Jpo:v 8c.o!c; = her nerede bulu-
nursam ( daima), memleketin Tanrzlarzna kurban keserim.
Not.- Bu cins Ciimle Yap1smda, hareketin birden fazla
vaki oldugu veya olabildigi anla1ld1gmdan tercihen Subiunc-
iivus'un $imdiki Zamam kullamhr.
(b.) Gelecek Zaman Ciimlelerinde. av Ciimleye belir-
siz bir mana vermekten ziyade sadece gelecek ihtimali veya
tasavvuru gosterir. Buna Gelecek Zamanda $art
denir. Mesela: M:v TOUTG = bunu yaparsan
bir haksizlzk i#iyeceksin. Hareket muayyen oldugu tercihen
-- 151 -
Subiunctivus'un Aoristum Zamam kuHamhr. Hareketin devamh
olmas1 hali miistesnad1r. Mesela :
ov O:v cXSlWTaTOV Eivcxt voicrcvc:v OOTO<; apsc:t xwpac;
kimi en lay1k sayarsak ( o) memleketin ba$zna ger;ecek.
ErrEt80:v 'ASfiva(c: acpi10J, SOcrov Tote; xwpac; Srnlc;
Atinaya geldigin zaman ( gelince) memleketin Tanrzlarzna
kurban kes.
l) rrpocrj3c:X/\nTc: Tote; rro/\c:iotc;, rrp!v O:v f.yw Kc:/\c:ucrcv = ben
emir vermeden evvel (verinceye kadar) dii.$manlara hiicum
etmeyiniz.
Ev i;'l O:v 6 crTpcx'T'oc; 8taj3cxf vi;i Tov rrornov, f..yw O:yyE!-.ouc;
TrEljJw we; TOV j3acrtMcx = ordu nehirden ger;erken ben kzrala
haberciler gonderecegim (hareket devamh oldugundan Sub-
junctivus'un ,Simdiki Zamam
Not.- (i.) E.c:Xv ve Subjunctivus ile te,;;kil edilen ve istik-
bale bakan ,Sart Ciimleleri, mana baknnmdan d ve Optati-
vus [1] ile te.;;kil edilenlere benzer. Fakat U fark var ki, f..c:Xv
ile Sub junctivus sadece Gelecek Zamanda bir $a:rt
ifade eder. Halbuki El ile Optativus $a:rtm vuku bulmasmm
daha az muhtemel oldugunu gosterir. Mesela :
EcXV TOUTO rrotficr11c;, SY)tcv8d11c; av = bunu (belk1 yaparsm
belki yapmazsm) yaparsan cezalandmlacaksm.
El TOUTO rrotficrc:tcxc;, SY)tcvSc:iY)c; av = bunu (herhalde yap-
mazsm ama yaparsan cezasznz t;ekersin.
Bu fark Tiirkc;ede o kadar ac;1k olarak ifade edilmedigi
i<;in ogrencilerin dikkatli olmas1 Iaz1m gelir.
(ii.) f..c:Xv'm bazen flv veya av de ald1g1 goriiliir.
[1] Bk. s. 148.
OTrOTE
oTav
oTI6Tav
ETrEI06:v
- 152-_-
KELIMELER
} ne zaman ki.
} (her) ne zaman ki.
otaj3atvUl,
LUlKp6:n1c;;, Sokrates.
A6yoc;;, soz, nutuk.
a'!Ttoc;;, -a, -ov, suvlu, mes'ul, (Gen. ile, -i mucip.
ALISTIRMA XLII.
A. 1. E6:v 01 7TlO'TEUO'ETE TU,) l"JYE6vt ov av TrEtiJ!J
6 j3acrti\Euc;;. 2. l) KAELO'f)TE Tac;; 7TOAEUl<; Tipiv av Ei\9UlO'IV
Ol 7TpEcrj3Etc;;. 3. Eav 6 8Eoc;; E9Ei\1J, 7TEtp6:croa1 u'lv de;;
Tl)v TraTpl6a. 4. Xpl) u&c;; TOV Eu<1>p6:TY}V 7TOTaov 7TplV
Eivai o Tl ol ai\i\01 "Ei\i\f)VE<; cXTIOKplVOUTal Kupu.:>, l"JV
( = Eav) EV yap l!JfJ<l>lO'UlVTal ETrEcr8a1, uE'lc;; a'IT101 ET vat
TOU Otal3alvElV. 5. Eav OE cru Ta0Ta
El19uc;; cruTIEllJOEV crot rroi\i\ouc;; imrEic;;. 6. icrUlt; EV UV
i\yot nc;; on, Eav t) mec;,E9a Tc{) TOUt; j3apj36:pouc;; OU
EYW OE Tov To0Tov Emj3oui\EUEtv votSUl.
7. ETrEtOav TOV 2UlKp6:T1"), f}ooat Tote;; i\6yotc;; auTOO. 8. EV
ciJ av 6 O'TpaToc;; Tt)v TIOAIV KO:Ta Tac;; vaOc;; cXTrOO'TE-
AoOEv iva 7Tpocrf36:i\UlO'l KaTa 96:i\acrcrav. 9. oc;; av TOO .6.11ocr8evouc;;
cXKOUlJ, auTOV PfJT6pUlV TI6:VTUlV cro<J>c;,TaTOV El'val. 10. al'
TE yuva'lKEc;; Kai Ol TialSEc;, cm6TE' cXKOUOlEV Touc;; O'TpaTlOOTac; EV
Taic;; 6oo'lc;; Elvai, EKpUTITov !.auTouc;; tv Tate;; oiKiatc;.
-153 -
B. 1. Eger Persler memleketimizi istila ederlerse, el<;iler
gonderecegiz. 2. Sehirde nifak onleninceye kadar cevap ver-
meyelim. 3. Neden amyorsunuz? <;iinkii, yenilirseniz bile,
fena bir muameleye maruz kalmazsm1z. 4. Sokrates'i dinledi-
gim her zamari sozlerine hayran olurum (her ne zaman Sok-
rates'i dinlesem, veya dinleyiimde). 5. Eger bu muharebede
yenilirseniz, Persler tarafmdan esir edileceksiniz. 6. Siz mu-
rahhaslan agirlarken, biz meclise zaferi bildirecegiz. 7. Korn u-
tan Tannlara kurban kesmeden evvel, harbetmege
dogru degildir. 8. Gonderdigimiz haberci vas1l oluncaya ka-
dar, halka muharebe hakkmda hie; bir bildirmeyiniz. 9.
Bu adama itimat etmek imkans1zd1r; c;iinkii mecliste her ne
zaman hem hem de hepimizi tahkir eder.
EK AL1$TIRMA.LAR
KELiMELER
itibar, k1ymet.
fazilet, f?ecaat, cesaret.
croq>lo:, hikmet, bilgi, ilim.
8s6c;;, ilahe, tanrn;a.
c:ucrE[3Eto:, dindarhk.
6hret.
Athena ve Athene.
8forro1vo:, hakime, sahibe.
TEXvri, sanat, hiiner.
at/\1-o:, rekabet, miisabaka.
6 8c:crrr6Tric;;, hakim, sahip, efendi.
o:1 'ASAvm (Cog.), Atina.
a!-1crrn (Zf. ), bilhassa, her evvel.
O:EI (Zf. ), her zaman.
rro:vrnxoO (Zf .), her yerde.
0 av8pc.0TTO<;;, insan.
rrp6c;; (Ed.), -e dogru, -e (Acc.).
81a (Ed.), yiiziinden, sebebiyle (Acc.).
8ripc:u-C0, a va c;1k1yorum, gidiyorum.
[3o:cr1!-c:u-C0, hiikiim siiriiyorum.
nufuz sahibiyim, kuvvetliyim.
vE-c.0, tevzi ediyorum, veriyorum.
vfKri, zafer.
- 155
I. (AUST. t - 5)
A. 1. 6ripEUEl - Touc;; KAE1TTac;; 6tw1<0UO"lV -
66Et Ti;'J 6Ec';'l - cro<1>fav 6ripEuoucrtv - ErraucraEv 6:xriv
rravrnxoO 6Ec';'l. 2. r3acrtAEUEl EV rntc;; -
rrat6EUO"El<;; Touc;; EV Tfj apETfj. 3. r3acrlAEUO"El<;; EV Tfj
- 6ucroEV atdO"Ta Tfj 6Ei;'J. 4. 6t0. tcrxucroEV -
Tote;; Myotc;; E1<w/.-ucrac;; vf1<rJV, G:i 1<ptT6:. 5. E[3aaf1'wov EV Tate;;
- 6forro1va TC.lv TEXv&lv - Erraf6EUE Touc;;
rro/.-frnc;; EV Tfj 6. ol 1<ptTa! Erra[6wcrav Touc;; rrof.-fTac;; EV
Tfj apETfj, 8. aft-t-ric;; 6 KE1<p6ljJ. 9. 6 KEI<poljJ
vEEt vf1<riv Tfj 6Ec';'l. 10. 6ta vf1<riv rraVTaxoO laxuaouatv.
B. 1. Genvler arasmda hikmet rekabeti vard1r. 2. Ev
sahibi kolelere hediyeler tevzi ediyordu. 3. Persleri
Atinadan dIarI kovahyorlardl; 4. mani olacag1z,
zira bilgi ve cesaretimiz vard1r. 5. Memlekette degildik; bunun
ivin mani olamad1k (olmad1k). 6. Sehir meydamnda
kurban kesmedin, c;iinkii evin ic;inde idin. 7. insanlar arasmda
her eyden evvel faziletin tesiri vard1r (kuvvetlidir). 8. Hakim-
ler, genvleri dindarhkta 9. Miisabakadan evvel
gern;leri terbiye edecegiz. Sairler insanlan her zaman
ikna etmezler. 11. Miittefiklere itimat etmiyoruz, zira mu-
harebelerden her zaman kavarlar, ve ecaatleri yoktur. 12.
Koleleri her eyden evvel sanatlarda yetitiriyoruz. 13. Athena,
Atinanm sahibesi idi. 14. Hakimlere mani olmayacag1z, viinkii
kanunlara itimat ediyoruz.
KELiMELER
/..w1<6c;, -6v, beyaz.
11<p6c;;, -6:, -6v, kii9iik, ufak.
a1<p6c;;, -6:, -6v, uzun.
vfoc;;, -a, -ov, yeni.
av6pEioc;;, -a, -ov, cesur p yigit.
6E1i\6c;;, -6v, yiireksiz, korkak.
156 -
1ra/\cx16c;;, -&.; -6v eski.
&8tKoc;, -oc;, -ov [1], haks1z, adaletsiz.
fi ses.
6E1!-.fa, korkakhk, yiireksizlik.
mxp8evoc;, bakire, gene; k1z.
6 ayp6c;, tarla.
Ol aypot (<;og.), k1r (lar).
6 Klv6uvoc;;, teklike.
TO 1Ep6v, mabet.
To rrp6(3a:Tov, koyun.
To vcxuTt1<6v, donanma.
a/\AO: (Bag), blakis, fakat.
xopEucv, dansediyorum.
kurtanyorum.
1KETEucv, yalvanyorum, istirham ediyorum.
II. (ALI$T. 6 - 8)
A. 1. nap8evoc;; 6forrolvcx iiv TOO 1TCXAatoO LEpoO. 2.
TIOAACx rrp6(3a:TCx EaTlV EV Tole;; aypolc;. 3. eycxc;; 6 8E6c;;, l<al
TOV 8ilov EK TWV Ktv6Uvcvv. 4. 6EtAoc;; 6 vrnv!cxc;, apEn)v yap
ouK xE1. 5. 01 rro!-.'i'Tm iKeTwaav TOuc; SEOuc; Ev T0 iEp0, ri yap
xwpcx EV rro/\/\o'i'c; K.:Xl Eyal\otc;; Ktv6uvotc; fjv. 6. a6t1<6c;; EO'TlV ri
8E0'1TOlVCX Tile; olida:c;, OU yap OtKTElpEl TOUc; aya:Souc; 6ou/\Ouc;. 7
6 vfoc; 6001'.oc; TeX tKpa rrp6f3a:TCX de; TOV ayp6v. 8. Ol EV
T&,l VCXUTtK0 av6pE'i'ot OUK fjcrav, OU yap TeX TWV cruaxcvv
TIAOlCX. 66oc;; cx1<pa KOl EK TOU 1TE6fou ayEt Etc; Tac;
10. o1 vwv!cxt 6EtAOTEpot i;acxv TCJv rrcxp8evcvv, Kai
q>wyov EK TOU Kl 116uvou. 11. ext rra:p8evot xopEUO'OUO'lV EV T&,l
1Ep&,l, Kai St'.icroucrt /\wKa rrp6f3CXTa: TlJ 8E&,l. 12. TCJv cru-
axcvv 6EIAl0: riua:vE TOV 1dv6uvov. apETfiv yap OUK ETxov, aAAcX
q>wyov EK Tile; ax11c;;. 13. To vfov IEpov /\wK6TEp6v fon ToO
-rrcx;\0:100. 14. o1 &811<01 600/\01 ETa rroMflc; TEXVTJc; 1<0:! croq>lcxc;;
rrt:18ov Tove; 6c:crrr6Ta:c;;.
[l] Bk. s. 27. Not (ii.) : Bileik S1fatlar.
-157-
B .. 1. Miittefiklerin yiireksizliginden dolay1, adalara hakim
degildik. 2. ehir meydanmda <;ok ve giizel evler vard1r. 3.
Tehlikede degilsiniz, <;iinkii biiyiik ve kuvvetli bir donanmaya
maliksiniz. 4. Gen9ler, beyaz koyunlan Bakirenin mabedinden
kovuyorlard1. 5. 1lim, insanlarm ecaatini <;ogalhr. 6. Evdeki-
ler, komutanm sesini <;iinkii mey<lanmda konu-
7. Halk cesur ve eskilerden daha bilgindir. 8. Kii<;iik
kale, sadece koyunlan degil, aym zamanda beygirleri de
mabede dogru sevkediyordu. 9. Uzun ve bir yolda
bir <;ok tehlikeler vard1r. 10. Miisabakalarda delikanhlar
k1zlardan daha kuvvetlidirler. 11. ilahe biiyiiktiir, ve vatan-
bir <;ok tehlikelerden kurtanyor. 12. Donanmadaki
<;ok bilgi ile terbiye edecegiz. 13. Hakimi din-
lemedik, zira giir (biiyiik) bir sese malik degildi. 14. Hirs1zlar,
en faydahlan degildir.
KELiMELER
o a'i'Toc;, hububat, zahire, yiyecek.
o lc:np6c;, hekim.
zevk, keyif.
811m1oauv11, adalet.
TO Trp6ac...mov, yiiz.
TO pyov, eser, vazife.
To yemegi, ziyafet.
Tiovrip6c;, -6:, 6v, kotii, yaramaz.
aEMcv, ihmal ediyorum (Gen.).
[31'.focv (Elc;), bak1yorum.
voaec..1, hastalamyorum, hastay1m.
8EpcmEucv, hizmet ediyorum, bak1yorum, ihtimam ediyorum.
1<pcnecv, iistiin geliyorum, zaptediyorum, hakim oluyorum
(Gen.).
Em1<pcnecv, ele ge<;iriyorum (Gen.).
Ela6:ycv, ic;eri getiriyorum, ithal ediyorum, ic;eri c;agmyorum.
- 158 -
rro/\AO:t<tc;; (Zf. ), kere, ekseriya.
rroMo:xoO (Zf.), bir yerlerde.
ul6c;;, 6, ogul.
III. (AU$T. 8A-11)
A. 1. ETa To 6E'lrrvov Ev6cn1crEv 6 vrnvfo:c;;, Tote;; yap ToO
io:TpoO Myo1c; out< ErrfcrTEUcrEv. 2. ETa Tfiv 6:xriv To:UTrJV oi
npcro:t ETIEt<paTrJO'O:V 'Acrfo:c;. 3. Myoucrtv '6Tl ol 'ASrivo:fot,
o'l fl611 So:M:crcrric;, TioMo:xoO Elcrl36:Moucr1v Elc;
Ti}v 'Acrf o:v. 4. ol J\0:1<E60:16v101 ou 6vov vcxuTlt<ov yo: mxpEcr-
t<Eucxsov, &MO: Ko:l rro/\/\ouc; au6:xouc; Eixov. 5. 6 6rnTI6T11c;
Tov !o:Tpov Ela6:yE1, 6 yap maT6TcxToc; T&':>v 6ou/\cvv vEv6crrJKllv. 6.
TOO to:Tpoo TOUTou TO E.v Tip6crcvrrov Ko:Mv, oi 6 Myot Tiovripof.
7. oi VEol rroM6:i<tc; OU 811pEUOUO'l Tfiv crocpf cxv. 8. TO no:pSevou
iEpov T66E, Etc; o 131\ErrETE, pyov foTI TOO 'II<Tfvou. 9. o:OTcx1 o:i
'TTC:Xp8evo1, O:l Tfiv 8EOV 8EpCXTIEUOUO'I, xopEUOUO'l 'TTOAA6:Ktc; EV Tc{)
iEpc{). 10. rrov11poc; 6 KptTi}c; EKEtvoc;, oc; Ti}V E.v 811pEUEI,
6 61Ko:tocruv11c; 11. oi ToO TIOl1"JT00 A6yo1, EV oic;
crocpfo: ouK EQ"Tlv, ouK dcrlv 12. ol EV Tfj
OUK TOO l<lVOUVOU TOUTOU, a/\/\O: O'lTOV TIOAUV KO:l '6rr/\o:
Etc; tcrxupov xcvpfov 13. EV EKELV<:p Tc{) 'TTOAE<:p ol Lo:Tpo!
ETa TEXvric; Kai crocpf o:c; E.8Ep6:rrwcrcxv TOuc; crTpo:TtwTo:c;.
14. 6 600/\oc; 13/\ETIEV de; To TOO 6rnTI6Tou rrp6crcvrrov Kai Myouc;
E./\EyE TioMouc;.
B. 1. Bu biiyiik harbde Ispartahlar Atinahlan yendiler.
2. Gene; k1zlar Bakirenin mabedinin oniinde kurban
ve bulunuyorlard1. 3. ilahenin hizmetinde bulunan
kOleler 4. Bu ihmal olan hekim
yaramazd1r. 5. Bu hadiselerden sonra, adalardan, bir k1smm1
Atinahlar, otekilerini de Ispartahlar ele gec,::irdi. 6. $air og-
luna fazileti bulunuyor, hakim ise halka adalet tevzi
ediyor. 7. Ziyafette danseden ve soyleyen bakireler
hem giizel, hem de ak1lhd1rlar. 8. 0 beyaz evin oniinde bulu-
- 159
nan delikanhlar meclisin aleyhinde planlar haz1rlam1 bulunu-
yorlar. 9. Adaleti ihmal etmi olan hakim adil degildir. 10.
Hekimlerin, memleketin genglerine ihtimam gosterdikleri ic;in
her zaman itibarlan vard1r. 11. Su adada hiikiim siirecek olan
Pers komutamna giizel attar gonderecekler. 12. Kendisine
fazilet ogretmekte oldugumuz U delikanh, koyiin igindekilerin
en ak1lhs1dir.
6 bahge.
Ev86:8E: (Zf. ), burada.
KELiMELER
EVTc:08c:v (Zf.), buradan, oradan (Zaman ic;in), bu aridan
itibaren, bundan sonra.
yard1m.
Em1<lv8uvoc;;, -ov, tehlikeli.
'Apyc:loc;;, Argoslu.
avo:X<Npfo>, geriliyorum, gekiliyorum.
aTpo:Tc:uw, sefere <;1k1yorum, askere gidiyorum.
1<6rrTw, vuruyorum, kesiyorum.
IV. (AUST. 12-14)
A. 1. TOU<;; Tc0v nc:pac0v O'TpaTl'JYOU<;; 8wpo1c;;
Touc;; as1wT6:Touc;; Tc0v aTpo:T1<NTc0v. 2. <1>11 6 Touc;; 1<AErrTo:c;;
8o:vchou aslouc;; Eivai . 3. 6 OU 8uvm6c;; EaTl s111c0aai TOV
KAETTTYJV, oc;; TOV '(TTTTOV EKAEljJEV. 4. TTOAACx E:v Tc0v rrpo(36:T<NV
VOO'C}l EV Tc{J ayp0 cXTTE8o:vE, TTOAAO OE EV T0 TOU KplTOU o!Klo:c;;
5. Eol :v Ev86:8c: KO:AOV u&c;; 8
rrpoa(36:Mc:1v EKdvC}l T0 laxupc{J X<Npll}l, ou rrp6-rc:pov ol rroM101
E.rrc:1<p6:T11ao:v. 6. E.m1<lv8uv6v foT1v rrpoa-j36:1'1'c:1v T0 Tc0v
nc:pa&v O'TpO:TOTTEOC}l, 8c:I ouv EVTE08sv 7. ETa
rro1'1'0:c;; ol 'A811vo:lo1 urro Tc0v 'Apyd<Nv. 8. Tc0v
80UA<NV, ouc;; EV T6 OLKtq: xosv, Ol E:v O:v8pc.lol c:laiv, Ol 8: OU.
9. O'U :v astoc;; OUK d Tc0v KO:AWV 'LTTTT<NV, 6 8 8o01'oc;; OUTO<;;
_:_ 160 -
at6c; EcrTtV. 10. EV TOUTOlc; 6 O'Tpan1yoc; 6 'ASJ'}valoc; EEAAE O'Tpa-
TEUO'ElV de; Tfiv TWV rro;\EtCiJV 11. Ol TIOVJ'}pol Tcilv TIOAlTOOV
urro T&V KplTWV. 12. Ot 'Apys:'i'ol tKETEUO'aV TOUc;
J\a1<E8cxtovlouc; Tiemtv 1<aTa 13. E<i>l'J 6 crTpaTl'}yoc;
TC,l crTpaTC,l rraOcrat Touc; TIOAEf ouc;.
B. 1. Halk; h1rs1zlan serbest b1rakan bu komutana mani
olmad1. 2. Ak1lh askerleri hediyeler ile ikna etmek imkan-
s1zdir. 3. Siz ikiniz adamlardan <;ok daha muktedirsiniz,
degil mi? 4. Kalenin ic;indeki komutam ordugahta
muhasara etmege niyet ediyorlard1. 5. Delikanh, hirs1zlarm,
giipegiindiiz, hem koyunlan hem de
agac;lan kestiklerini soyledi. 6. Hakimler, sizin ikinizden,
benim c;ok daha ak1lh oldugumu samyorlardi. 7. Komutanlar
orduya, bu faydah olacag1mm umuyorlard1 (foEcr8a1
Gelec. Z. Mast.). 8. Komutan, Atinahlann kanunlara itimat
etmelerini emretti. 9. Haberci, Perslcrin bu harbi miiteakip,
memleketi de ele gec;irmek niyetinde olduklanm soyledi.
KELIMELER
vauaxla, deniz muharebesi.
6:;\a (Zf.), kuvvetlice, c;ok, pek; Ost. Der. &/../..ov daha
c;ok, daha ziyade; Enlist. Der. 6:;\tcrrn, en ziyade, bilhassa,
gayet, her eyden evvel.
Tio/..1TEfa, idare
av8pE10:, cesaret.
avav8pfa, cesaretsizlik.
Girid Adasi.
6 J\u1<00pyoc;, Lykurgos.
6 ul6c;, ogul.
To o:VTElov, kehanet, kahinhane.
av86:vVJ, ogreniyorum.
- 161
1TpoCJ-T6:CJcrw, emir veriyorum (Oat.).
TiavTo:.XoO (Zf. ), her tarafta.
fooat (3. cii Sah. forn1), (El! Fiilinin Gelec. Zam. dir),
olacag1m.
V. (AUST. 15 -17)
A. 1. ol 'A8riv::xlo1 av6pst6Tc:pot ElO'l TCJV n.spCJWV. 2. oi
KptTal ou1< aE1 cro<J>WTEpof ElCJt TWV CJTparrwC:iv. 3. EKef..wcrE Tov
TOO KplTOU 600/\ov AUEIV 4. 6 Eo:; a6::/\<1>0:; E1TEtjJE
CJOI TOV Kaf..ov 'ITirrov. 5. o'.JKouv Twv CJTp::ntwTC:iv
av::xv6pfa<;; EVEKa EV EKElViJ TQ :xxi;i; 6. Ef3aCJtAEUEV 6
Mlvc.vc;; Ev TlJ KpJlTIJ, TI0M1oc; 6' Tole;; 'A8rivafo1c;; Tov yap ulov
mho0 Em:<J>ov.:::t.'.iKECJav. 7. 1TO:VTO:Xo0 Ev, W CJTp::XTlWTat,
EXETE EV TOie; av8pc.JTI01c;; 610: av6,JEb:v, 6:/\tCJTa 8' EV TQ TWV
, A8riv::xfwv XW,Jc;c T6 yap apETQ TWV 1TOAEbw KEKWAUKaTE
vtKYJV 1<al TOuc; Tiof..f Tac;; EK Ktv6t.'.ivou /\2M1<aTs. 8. EV Tole;; /\aKE-
80:1ovlo1c;; 6:/\tO"T, EV Tt6 6 /\uKoOpyo:; Tole;; yap v601c;; ETTE-
1Tat8.:::t.'.iKEI Tou; 1T0Al Ta:;. 9. K::Xl Tt)V v Tipoc;; 8.::ou; EUO"E}3:::1 :XV

Tt)V 6E: TWV av8pwrrwv O'O<J>laV ri 1;av:::, Tole;; yip cXEl
ETitCJTEUE KCXt Ev rro.\1T:::bv .6:v8.:xvEv. 10. &p' OUK
.CJnv aloxpov u1To TouTwv Twv Tiof..Efc..w cro<J>wTEpo1
yap ECJEv aUTWV. 11. 1TpOCJ2TETai<.TO Tole;; Kprn:xlc;; ayyE.\f..EtV Ta0Ta
Tole;; l'.2. Ta Epyo: TO:UTa XO:ASTia ECJTal Tc{) KplTQ. 13.
&p' OU 8.::1 TC7:> 8.::4) TI2f8:::CJ8:x1 116:.\J\OV 't) Tole;; av8,JcJ1TOl<;; 14. ol
av8pc.vrro1 OUTOI OU .6vov EV Emf3sf3ou-\EuKaCJI v a/..Aa
Kat ElpJlVlJ. 15. T0, Tole;; 8.::olc;; 1TlCJTEUEIV IC:Xl TOie; CJTPaTYJYOtc;
1TEl6ECJ8.:x1 T.'.XUTYJV Tt)v Vl.<YJV
B. 1. Bakire AthenenL1 mabedi kapilarrndan pek
uzak degildir. 2. Su sarp yol boyunca giden askerlerimiz,
sizinkilerden <;ok daha 3. Ey yigitler, memleketi-
mizi olan komutanlanmiza itaat etmelisiniz (etmeniz
laz1md1r). 4. i11sa,1lann zenginleri.1e itaat edecek yerde mem-
leketimizi kurlaran Atheneye itaat etmeliyiz (etmemiz laz1m-
d1r). 5. Ey askerler, yiireksizliginiz yiiziindt!n bu deniz mu-
B;ski Yunancada ilk Achmbr
--162 -
harebesinde yenildik. 6. Persler, biiyiik deniz muharebesini
miiteakip harbetmekten vazgec;mediler mi? 7. Habercini giin-
diiziin topragma yollaman icap etmez. 8. Acaba kale
senin koyununu kesmegc hazirlanm1yor Cenc;leri
iyi tcrbiye etmek suretiy le bu adada nufuz _ sahibi olacag1z
(laxuc.:i). 10. Komutanlanm1zm cesaretli olmamalan yiiziinden
maglubiyete ugrad1k. 11. Persler, topraklanm istiia
edecek yerde, bizim memleketimize hiicum etti. 12. Kanun
koleyi tahkir eden bu hirslZl cezalandiracaktir.
KELiMELER
6 uSo<;, hikaye, efsane.
6 E:viauT6<;, sene, yil.
6 6w0JT11<;, hapis.
UArJ, orma'1, koru.
arropb, s1kmti, zorluk, k1thk, tereddiit.
6 q>6por;, vergi, hara<;.
To hapishane.
c;ad1r, kuliibe, sahne.
apTI (Zf.), demin, biraz
TOTE (Zf.). 0 zaman.
<l>E,'.)W, getiriyorum, (vergi) veriyorum, odiiyorum.
EKf36:Mc.:i, kovuyorum, siirgiine yolluyorum.
.... ya .... yahut ta.
ouTE . 0JT2, ne .... ne de.
6 vo:uo:pxo<;, donanma komutam, amiral (Sparta'da).
avo:v6poc;, -ov (Bk. s. 27), korkak, cesaretsiz.
VI. (ALI$T. 18 - 20)
A. 1. c:ycXA11 - 6'fon1 TOU O'TiJ:XT11YOU TOUTOU, oc;
ETio:uac: T6v rr6/\Eov 6\lyouc; yJ..p EiXE au6:xou<;. 2. 6.::1, ac:
cpuyEtV de; UA11V El<; 3. OJTE o( auo:XOI
163 -
oJTE o\ 0:/\/\01 Kc.v;\ucroucn Touc; TTo.\c:louc; Ti1c; f31o:c; dcrl yap EV
c:y6:A1J arro,Jfc;c. 4. Ol E:v n,:Jcro.:t cp6pov <J>E,'JOUO"IV, ot 6:
'ASY]V.:Xlol OJ. 5. Ta lc:pa l<alOUO"IV Ol TTOMJ-llOI de; a cpuyov CXpTI
TTo:\/\ol -rwv TT0/\1Twv. 6. 6EI TOuc; 'ASriv::xfouc; Km' EvtauTov
cppc:1 v T0 a1h0 Tup6:vvu,:>. 7. o\ 'A8rivo:lo1 Touc; mhouc; uSouc;
.\c:yov TIE.pt EKdvric; 8. Touc; Tup6:vvouc; mhouc; Kf36:.\-
AETE EK uwv CXUTWV xwp::xc;. 9. O::pa auToc; .\ucrac; TOuc;
6sapc0To:c; 1<dvou:; EK TOO 8::crc.vTf)pfou; 10. E<J>YJ TCXUTYJV
olidav buTOO Eiv::x1. 11. EV Ol TTOAEtol cp:::uyov EK xwpac;
uElc; Tac; ol1dac; EK::XlETE.. 12. 6 &yyc:Mo:; TOuc; E:v O"Tp::XTIWTac;
cpYJ Ev T0 crTp:noTT8u,:> dvm, Touc; 82 E:v Talc; E:auTwv
O"KY]Vo:lc;. 13. TQ 8' uuTE.pafc;c o! 'ASY]valo1 ETTE.Kp6:TY]crav TIOA/\wv
TT/\ofc.vv TWV TTo.\sfc.vv.
B. 1. Senin, hem bu adama, hem de onun
has1m oldugunu samyorum. 2. Kotii halk, bizzat hakimin
bildirmekte oldugu bu giizel kanunlara riayet etmek istemiyor.
3. Kole, kendisinin tarlada, efendisinin de Bakire Athenanm
mabedinde oldugunu soyledi. 4. Amirali tedavi etmekte olan
hekim bizzat, hastahgm oniinii ald1guu haber veriyor. 5.
Komutamn olduri.ildiigii ayrn giinde barbarlar da ordugaha
hiicum etti. 6. Bu arazi i9erisinden on giin yiiriidiik, fakat en
nihayet, i<;inde ordumuzun bulunmakta oldugu koyiin
kapilan oniine Vasil olduk. 7. Kole, kendi efendisi ile beraber
yol boyunca orma.1 istikametinde ileriledi (ler). 8. Ev
sahi besi ken di k6lesine evden derhal gitmesini ( am/\8.::lv)
emretti. 9. Amira!, kendisinin kasabada, maiyetinin de gemi-
lerde oldugunu soyledi. 10. Barbarbr kalemize saldmrken
askerlerimizin bir <;ogu ordugah1 terkediyordu.
KELiMELER
lJ.l:::u80:.x1 (Ort. c;at. ), yalan soyliiyorum.
salrn ahyorum.
To crT6:81ov, stad (uzunluk 6l<;iisii = 180m.).
6 8186:mrn:.\oc;, ogretmen.
\
164 -
o uTiripbric;, hizmet<;i.
660 (Gen. Oat. 6uo'lv), iki.
m.,.8ufo>-w, arzu ediyorum (Gen. veya Mastar).
O:qmrm:Liw, atla gidiyorum, kac;1yorum veya doniiyorum.
(Zf.), memnuniyetle.
6 mx1voc;, medih, ovme.
VII. (AUST. 21- 23)
A. 1. OEKO: O:rreXEI arn6b TWV aKl'}VWV cp:i\:cy. 2. Oia
Tl E:m:Tiov ol A8rivalo1 Tove; 3. O:p ouK fjKouua.::xc; Tov
08ov ov Ef..Eyov; E:.yw yap TOV aov 08ov f}1<ouao:. 4. OJKOUV
T0 O:UT0 Tp6rrcp, w 8186:aKO:AE, ElJEUaE TOU<; urrripern:c; 6 8o0f..oc;;
5. aKOUVJ OTI E.:<ElVOI Ol l<J\EITT.::XI TO:UTO: Ta Tip6[3:XTa eMoua1
KAEljJc:1v. 6. &v8pwTioc; ou 8uo xc:1 4Jux6:. 7. IC\fopxoc; O:cpmrrc:uc:1
ETil Tfiv burnO a1<11vTiv ET,. o/\lywv TWV m.:pl O:UTOV. 8. fl.A.ma.::
Eyaf..riv vl1<r1v O:f..f..a f.ljJsua8ri /..rrf8oc;. 9. 6 Ev Twv
'A8rivalwv aTp:::mwoc; f].X.msc:v. To 8E TWV,
TIOAEtVJV V:J:UTIKOV EKWAUac:v O:UTOV. lo. Ol auaxo1 ETIE8u11aav
rro:ua;:xa8ai TOU TIOAEou. 11. oux OUT(,) wpoc; wan: EKEl vcp
maTEUEIY. 12. ouT01 o1 aTpa1 tWTat ouTwc; &vav6po1 ;:xv waTE
EV T0 TI po;; Touc; nEpO" .:xc; TIOAEtp. 13. 6 urr11pen1c;
EKE'i'voc;, 8-:; rroM 'X EljJ.::ua:::no, uTio TOO 8Earr6Tou.
B. 1. Hakimler bunu zaman hayret ettiler,
ve bunun iizerine derhal bunu halka bildirmege rey verdiler.
2. H1rs1zlardan bir <;ogunun 6ldiiriildiigiinii, baztlannm
da bu. s1rada ka9hgm1 soyledi. 3. Yunanistan ugrunda olmek
1 methe 4. vukua geldigi ovada yal-
mz askerlerimiz dcgil, kadmlanm1z ve c;ocuklanm1z da
kuvvetleri tarahndan oldi.iriildi.iler. Bu atlan satm alacak
kadar zengin degildi. 6. Atinahlar Ispartahlan yenebilecek
kadar kuvvetli degildiler. 7. Bu soyledigim nede!1 hayret
ediyorsunuz? zira size yalan soyliiyor degilim. 8. Bu yigit,
vatan ic;in camm verdi, binaenaleyh kendisine hiirmet goster-
- l65 -
meliyiz. 9. Bu muharebeyi miiteakip, meclisin halka
olacag1m m1 zanaediyorsun? 10. Zannc:diyorum ki dih;man
kendisine gonderilecek olan bu gi.izel hediyeleri memnuniyetle
kabul edecektir. H. Barbarlara hediye yollamak ay1p bir ey
degil midir? 12. Donanmam1zm cesur komutam, kans1 ve
c;ocuklan ile beraber, giipe giindi.iz, oldiiriildli.
KELiMELER
j3:xcr1/da, kiralhk.
1m;)::x/..a;36:v:v, halef (var is) olarak, ahyorum.
6, ( rrevric; (m:vriT-), fakir.
6 Llcmc; (Ll::xn6-), Oatis.
6 =:t.);ric;, Kserkses.
TO crTp6:n:u::x ( crTpan:u::n-), ordu.
-6:, -6v, sag.
appwarnc;, -ov, hasta.
alx6:/..wTo:;, -ov, harb esiri.
Tpfow, c;eviriyorum, kac;irt1yorum Ort. <;at.
doniiyorum, kac;1yorum.
6 Bo1wT6c;, Boiotiah.
'Acri a, As ya.
cm6:yw,. ahp gotiiri.iyorum, tevkif ediyorum.
To 8r1Plov, ya bani hayvan.
vm. (AUST. 24 - 26)
A. 1. Ol Touc.; ntpcrac.; OIWKOVTE<; OUK TIOAE101
2. TPEl!J::XVT<;; TO TCJv TIOA::lwv rrpoc.; 86:/\acrcrav.
3 .. O:p' oov, cp11 6 0-TpaTT)yoc.; 6:811<ri8Elc.; urr' E.oO vOv Emf3oUAEUEl<;
E.ol; 4. Kai ou na Tio/\u 6 Ll&rn; E.rropc:u8r, c:Ta ToO crTpmoO
de; 'Acrlav. 5. Ta0Ta 8 6.rre8av2v 6 Llapdoc; Kai
6 E.KElvou rra'ic.; Tiape/..aj3c: f3acr1J..dav. 6. E.v 66 TOUT(i),
o\ '1'.l.8rivo:lo1 OUTVJ n:n:yvo1 .v T4) sy6:Acp TIE8fcp. 7. o\
nEi)O-at, ETTEl Ta[ha fjcr8ovTO, 0-Tpa'rov eyav rrapacr1<rn6:cravTE<;
c:u8uc; c:lcrf36:AAEIV El<; TWV TIOAElwv xwpav. 8.
- 166 -
c:u8u; Tipoaf3a.Ac:lv rnlc; BotcvTolc;, ol Tio\stKC:ic; xouatv
9. &p' OU 8.s'i' TOV 0:y.:x8ov TIOAlTr)V m:f8=:a8o:t Tole; v6otc;, ou::;
KKAl)O"la auvyp:::xtjE1J; 10. Ol npao:t, =:Ta TOV rr6.Ac:ov
Kai alxa/..c.0rnuc; Tiol\Aouc; 1ml tM.cp:::xvTO:<:; de; 'Aalav.
1 L TOV MoVTo: Myouat TicXVTC.JV T&lv Sr]plcvv i9"Xup6Tarnv c:Tv::xt.
12. ETD: VlKrJV, rraaccc; Tac; atXjJ.O:AWTou::; KCXl TOU<:; 8ou/..ou;
Mcrae; 6 O"TpO:TrJYO::; 1cxl o1 m:pl auTov c:.lc; To aTp::xT6rrs8ov
B. 1. Bu olup bitenlerden sonra Yunanistanm eski
manlan Atinay1 istila ettiler. 2. Ar goslular diyorlar ki, Ispar-
tahlann sozlerine her zaman itimat etmek laz1md1r. 3. Bizzat
kendiniz yaptimz (kaleme almak) bu giizel kanunlara
ne diye itaat etmek istemiyorsunuz? 4. Bu
olan bu acaba bizden daha m1 kuvvetlidirler? 5.
Biitiin paralan 9alan h1rs1zi f ena halde cezaland1rdilar. 6.
Geceleyin oldugun o hastahk hakkmdaki mektubu
hekime gonderdin mi? 7. Hastay1 tedavi eden hekim Spartah
idi. 8. Hapisleri cezaland1ranlar biitiin tarafmdan
hiirmet gordii. 9. Fakirin parasm1 c;alan lms1z bu evdedir.
10. <;ocuklan hepsi bir c;ok yerlerde itibar
gorur. 11. Persler ordulanm ovaya sevkettiklr>ri zaman Ati-
nahlar ve miittefikleri bir i<;inde idiler.
KE LIM EL ER
c:uTo:KToc;, -ov, intizamh, itaatkar, disiplinli.
olKEcv-C:i, ikamet ediyorum, oturuyorum (E.v ve <lat.).
6p6:cv-C:i, goriiyorum (Gelec. Zam. ol!Jom, Mast. ot.!Jrn8:xt).
avarrauom (Ort. <;at.); istirahat ediyorum.
'6rrou (Zf .), ki orada, -dugu yer.
E.KaaTo<;;, -ri, ov, her bir.
aElcv, sars1yorum, salhyorum.
rruveavoai (Ort. <;at.), ogreniyorum, malG.mattar oluyo-
rum, haber ahyorum (Fevk. Aor. rru86riv).
- 167 --,.
6,)yiso:x1 (Edilg. <;at.), k1z1yorum, hidddleniyorum.
1<0:8:::u6w, uyuyorum (Gelec. Zam.
IX. (AUST. 27 - 29)
A. L 6.::l' TIOAU E:v Touc; apxovrnc; crocpouc; yEvfo8.:x1, TTOAU
6 ll] Touc; apxovouc; EUTaKTOTE,:.Jouc;. 2. EV 6 ol 'A8rivalo1
tv O:rroplq:, ml O:Suwc; dxov 6:i\1crTa. 3. rrt:I 6
T::XUTa ETTU8.::TO 6 .6.apE'i'oc; &i\i\ov wpyf cr8ri Tote; 'A8riv::xio1c;,. KO:l
66KEI auTcjJ O"TpaTEU.::cr8a1 {rd O"TpO:TcjJ. 4. O
O"TpO:TYJYOc; UITO TWV 'A8rivafwv. 5. TO v UTIEP
rrcnpi6oc; arro8::xvE'i'v xo:i\srrov OU.< EcrTIV, TO 6 UITO TWV
rro,\siwv alcrxp6v. 6. Twv crrrov6wv ouTw i\c:i\uvwv
TTcXVTE<; ol rrpocrpai\.::l'v T::xl'c; Twc; rroi\c:fwv
7. yc:cpupac; i\i\uv11c; rravT.::c; ol crTp:nriyol 8au-
asov. 8. ol v.:xurn1 i\af36vT.::c; Ta rri\ol::x c:u8uc;
alcr86c:vo1 6 ol rroi\E101 6iwKov.
8. 1. Bu g6rdiigiiniiz beyaz ev sizin degil (fakat), bizim-
dir. 2. Kale kap1lan oldugu i<;in, i<;eri
girmedi. 3. Tehlike olmad1g1 ii;in komutan, askerlerin aym
koyde daha (Tt) ii9 giin kalmalanm emir etti 4.
gemileri yiiziinden denize ai;1lmak imkans1z idi. 5. Hakim,
babas1 ve annesi oldiigiinden dolay1 bu memlekttte oturmak
(ikamet et.) istemiyordu. 6. Su biiyiik ovada olanla-
rm baz1lan gem;, baz1lan da degil idi. 7. Aym gecede (esna-
smda) yendikten sonra, biitiin arazilerini istila ettik.
8. Onun korkak oldugunun farkma varmadm m1? 9. Gordiigii-
niiz k1zm giizel sesi ve 9ok paras1 vard1r. 10. Bu beyaz evin
giizel oldugunu goriiyorsun da ni9in satm alm1yorsun? 11. Filo
komutamm1z deniz muharebesinde oldiiriildii, beraberinde bulu-
nanlar ise tarafmdan esir edildi (ol ET. auTOO ovTc:c;).
[1] iv ... SE: aym kelime ile kullan1hrsa, hem..... hem de manasma
gelir.
-- 168 -
KELiMELER
1To.pa-T6:aac.v, yanyana s1rahyorum.
E;cv {xw Fiilini_n Gelec. Zamam).
8ouA6oa1-oOai (Orta <;at.), esir ediyorum.
aup1ov (Zf.), yar_111.
6:mpxo::x1 (Ort. <;at.), geri doniiyorum, aynl1yorum.
&a (Zf .), ayrn zamanda; (Ed.) ile heraber (Dat.).
ox811, nehir k1y1si.
(Ort. <;at.), rehberlik ediyorum,
gidiyorum, sevkediyorum (Gen. ile).
fooai (Ort. <;at.), takip ediyorum, refakat ediyorum
(Oat.} ($imd. Hik. Zam. E1rr671v).
Epuv6c;, -6v, muhkem, takviyeli.
1Titp::xv (Zf.), kaq1da; (Ed.) oteki taraf1dda (Gen.).
ESorr/\lscv, silahland1nyorum.
ms6c;, -6v, yaya.
To rrEs6v, piyade.
avcv (Zf.}, yukarda.
X. (AUST. 30 - 32)
A. 1. 6 1<p1T1)<;; 6 /\ai<s8::x1p.6v1oc; AUacvv Touc;; a!xa/\w-
Touc;;. 2. 6 crr;J::x-rriyoc; Mao:<;; Touc;; 8ou/\ouc; de; To aTpa-
T6rrE8ov 3. 8l1<a1::x au6:xouc; E;E1<;; TOuc; S::ouc;.
4. Ol f36:pf3o:pol Tl)V <E.\A6:8a 80,u/\cvaoEVOI 5. ap::x rral86:
T1va EXE.I 6 8p6:au/\Aoc;; 9paauaxoc; 1<al 8paauaTOoc; mxl8s foTov
TOO 8paau/\/\ou. 6. Tl<; fo8ai EV TOl<; aypol<; aup1ov; 7.
8'uaTEpalq o! "E/\/\11v.sc; 6pCJa1v t1Trrbc; TC:iv 1To/\c:lcvv 1Tepav Toli
1TOTao0 ESCV1TAIO"evouc;, opC:ia1 CE 1TESOU<;; mxp:XTETayC:vou<; ElTl
Talc;; oxSatc;. 8. Ol CE TIOAAOt auT&v fat cp:.:m:pol cp:::uyovTc:c; ..
9, Ei Tfiv Supav I<OljJO:<;. 10. TlVE<; uC:iv, Q 8186:a1<a/\01
Erral8waav Ta<; 8uy6:TEpa<;;; 11. &a SE: ol aTpaTqyol
El<; TO Epuvov xcvpfov, Ol CE O"TpanC:iTat drrovTO 7\af36VTE<;
Ta (6rr/\a. 12. t6aT1<; lj.lc:ufaTat XPfi To0Tov EtrnC:TIE1v EK ToO aTpa-
- 169 -
Tom:6ou, E<JlrJ 6 crTpaTYJY6<;. 13. 6 crT,::>::XTYJYO<; E<Jl'J 6Elv TI6:vrnc.;
Touc; l!J.::ucraE:vouc; 1<TIE;..tl!J.:x1 1< ToO crTp::XTOTIE6ou. 14. '6Tu.:> mcrTsuc:1c;
TOUTOV OU Xpij l!J.::U6ElV.
B. 1. Benim satm ald1g1m ev tesadiifen daha
biiyiik idi. 2. Babamdan tevari.is ettigim bu k6lenin bir bar-
bar oldugunun fark1i1a varmad1m. 3. Memleket ic;in her oleni
tardir etmek laz1 mdir. 4. Evin kap1sml 9alan ( vuran) kimdir?
5. K1sa bir miiddet sonra, Perslerin, memleketimize asker
gondermek niyetinde olduklan haberini aldik. 6. Ey
kim olursan ol senin kuyunu kazacak degilim (senin aleyhinde
bulunmak istemiyorum). 7. Evin hamm1, gizlice hizmet<;isini
gondererek yiyecek satm almas1m tenbih etti. 8. Size
her hangi hir harekette bulundum mu? 9.
harbederken Kyros bir Pers neferi tarafmdan 6ldiiriildii.
ESKiYUNANCADA
TON ve TON i$ARETLERi
Eski Yunancada Ton .agi2'.dan <;1kan bir
kelimenin bir hecesinin iizerinde, sesimizin, oteki hecelerine
nazaran yiikselmesi ve alc;almas1 demektir.
Ton Kiasik Devirde kullamlmay1p ancak Helle-
nistik <;agda meydana Biiyiik iskenderin zaferleri
neticesi olarak, Yunan dil ve medeniyeti, diinyamn, o zamana
kadar barbar olan vasi sahalanna yay1Jd1gma gore,
M. 0. III. cii as1rda Afrikamn ve bilhassa Asyamn ahalisi
Yunanca ogrenmekle Ton ki,
bunlara yard1m olmak iizere iskenderiye gramercileri tarafm-
dan icad ilk once ancak Ozel isimler iizerine
konulan bu biitiin kelimelere te!?mil
Modern Yunancada, Ton heceye
vurulur, yani Ton, Vurgu ile ve aym zamanda
uzun ve k1sa S . .:s.liler arasm.daki fark Bu
telaffuz tarz1, ancak ge<; Roma Devrinde ba!?lay1p Bizans
<;aglannda umum1 bir adet haline getmi!?tir.
Klasik Yunancadaki Ton prensipleri ha!a kafi derecede
gore, ogrencilerin, Eski Yunanca kelimeleri
telaffuz ederlerken, muvakkat olarak Ton ehemmi-
yet vermemeleri tavsiye olunur. Aym zamanda, Ton
rinin biitiin kelimeler iizerine konulmas1 alimler arasmda bir
adet oldugu ic;in, Eski Yunancay1 miikemmel ogrenmek istiyen
ogrenciler her halde bunlann da hangi kaidelere gore konul-
dugunu anlamak, ogrenmek arzusunu gostereceklerdir.
- 171 -
Eski Yunancada iii; Ton iareti vai"dll.":
1 - Acutus ( '): Bir, iki, ii<; veya c;ok heceli
kelimelerin, sondan itibar.en birinci, ikinci ve iic;iincii heceleri
iizerine konur. Mesela: 8.::6c;
1
crTparn:.0Tl")c;, O:v8pc...:moc;.
2 Circumf!exus C) : m:p1crrrc.vtvri. Uzun hece olmak
bir kelimenin ancak sondan birinci ve ikinci heceleri
iizerine konur. Mesela: TIC:>c;, xcxf..E 1rc.0c;
1
rroMaxoO,

oTKoc;.
3 - Gravis ( ) : Ancak son hece iizcrine konur.
Mesela: Elm: vOv; aya8o:;
Eski Yunancada bir kelime, Ton bak1mmdan,
adlarla adlandmhr.
a. Son hecesi iizerine Acutus alan bir kelimeye Oksyto-
non denir. Mesela: Elrrwv,
b. Acutus'u snndan ikinci hecesi iizerine alan bir keli-
meye Paroksytonon denir. Mesela: Elrr6vTEc;r av8pwrrou.
c. Acutus'u sondan liQi.incii hecesi iizerine alan bir
meye ise P:roparoksytonon denir. Mesela: E'lrro.::vr O:vSpc.vrroc;.
d. Son hecesine Circumflexus alan bir kelimeye Perispo-
menon denir.

crTpaTriyw.
e. CircumfL:xJs'u sondan ikinci hecesine alan bir keli-
meye ise P:roperispomenon denir. Mesela: Eirrovr
f. Gravis'i alan bir kelimeye Barytonon denir.
A. UMUMI KAiDELER
Eski Yunancada Ton kelimenin aslmda, hangi
hecesi iizerinde bulundugunu veya bulunmas1 Iaz1m geldigini
gosterir katl bir Kaide yoktur.
Baz1 kelime sm1flan ic;in - her z;:iman epeyi istisnalar olmak
- umum1 prensipler vard1r ki, bunlar da tecriibe ve
kavramlabilir. Mesela: -10: ile biten miicerret isim-
ler ekseriya ( 1) s1 iizerine bir Acutus ahr. Diger kelimelerin
- 172 -
(Fiiller miistesna olarak, Bk. Ton haretleri ise liigat-
te aranmahdir.
hecelerin uzunluk ve kisahklan ile alakahd1r,
ve buna gore :
1. Eski Yunanca bir kelimenin, her once, hece-
lerinin uzun ve k1sa dikkat edildikten sonra, bu
kelimeyi so!ldan itibaren, son veya birinci, ikinci, iic;iincii
v.s. diye hecelere bolmek Iaz1md1r. Mesela: &v-9,:>uMroc;; /..s-/..u-
e-voc;.
2. (a) Bir kdimenin son hecesi uztmsa, bu kelime ancak
Oksytonon (Barytonon), Paroksytonon veya Perispomenan
olabilir. Mesela: tf..9<.Jv (E;\6wv), av9,JcJITOlc;, 9.::oO.
( b) Bir kelimenin son hecesi k1sa i.se, bu kelime, Perispo-
rnenon'dan her olabilir. Mesela: O:ya66c; (O:ya9oc;),
xwplov, fl\9osv, yalmz sondan ikinci hece uzun ise, kelime
Paroksytonon olamaz. Mesela: O:y&w1. lc0crTE, gibi iki
kelimeden miirekkep kelimeler hakiki bir istisna etme-
mektedir].
Bu iki Kaide (2 a, 2 b) biitiin diger Kaidelerin fevkin-

3. To,) hususunda, Vurgu hususunda oldugunun
aksine olarak, heceleri.1 ancak tabiaten uzun veya k1sa
na ehemmiyet verilir. Mesela: t/\96vT:::c; kelimesinde, fo) harfi
iki Sessizlerden once hulunuyorsa da, yine tal:1iaten k1sa oldu-
gu i<;in Circumflexus'u alamaz. Ay.11 kelimesin-
de (u), harfi m, Ciftsessize ragmen, tauiaten kisa oldugu
i<;in, sondan ikinci hece Acutus'u degil, Circumflexus'u ahr.
Not.- Tasrif edilen kelimelerde, Optativus Kipi miistesna
(-ai) ve (-01) Takiian ta bi a ten k1sa say1lmaktad1r.
4. Bir Ciimlede veya ifadede Oksytonon'lar, her hangi
bir nokta, virgiil v.s. den once bulunmamas1 Baryto-
non eklinde yaz1hr. Mesela: aya9oc;
173 -
5. Kayna1k kelimeler :
(a) iki hece, bir tek hece , ile ve bu iki
heceden soldakinden bir Acutus varsa, bu hecenin
Ton Circurnflexus'tur. Mesela:
(b) iki hece bir tek hece ve bu kay-
rniisait iki heceden sagdakinde bir Acutus Ton
bulunursa, hece Circurnflexus degil, Acutu'>
Ton ahr Mesela: TtabCtJ - T16:m.
( c) olan hecelerden hie; birisi Ton
hece de hi<; bir Ton almaz. Mesela:
Tp111prnc:; -
istisna. - -me; ile biten S1fatlann son
hecesi iizerine bir Circurnflexus ahr. Mesela: xpucrrnc:;-xpucroOc:;.
(-ooc:; ile bi ten Sifatlar kuralhd1r. Mesela: c:uvooc:; - c:Gvouc:;,
O:rrA6oc:; - O:rri\oOc:;).
B. Tasrif edilrneyen kelirnelerin, yani Zarf, Edat, Bag
ve Oalernlerin Ton bunlar ic;in lugata
vurrnak laz1rnd1r.
C. isim, Zamir ve S1fatlarin Ton Tekil
Norninativus Halinin Ton i:?areti lugat ianesiyle bulunur.
Oiger Hallerde Ton yukardaki A (2) ve (3) rnaddele-
rinde verilen Kaidelerin rniisaade ettigi kadar, aym hecede
rnuhafaza edilir. Mesela: Tek. Norn. avSpwrroc:;, Acc. avS,:>wrrov,
<;og-. Norn. av8,)WITOI, halbuki Gen. av8pc0rrou, Oat. av8pc0rr0
v.s. Tek. Norn. <J>u.\a;, Acc. <J>u/\aKa, <;og. Oat. <1>u6as1 v.s.
halbuki <;og. Gen. <J>uAaKJJv. Tek. Norn. Kc011, Acc. Kw11v
v.s. <;og. Norn. Kw:x1. Tek. Norn. E:\rrlc:;, Acc. E:f..rrfoa v.s.
Tek. Norn. oihoi;, afh11, ToOro, G':!n. TouTou, Taur11c:;, Tourou v.s.
Tek. Norn. xp11crf11, v.s. Yani, son hecenin
olrnasmdan dolay1, icap ederse, Ton sagdaki
heceye nakledilebilir; aksi takdirde, hep aym hecede kahr.
Ton Acutus veya Circurnflexus olmas1, yukard:i
A (2) ve (3) rnaddelerbe gore teshit olunur.
174 -
Not.- (i.) Bir kelimenin son hecesi hem uzun olup hem de
Ton alm1;;sa, bu i!?aret Norn. Voe. ve Acc. Hallerinde
Acutus, Gen. ve Oat. Hallerinde ise Circumflexus olacaktir.
Mesela: (ayo:86c;) aya8o0, aya8ouc;, aya"Sac;, aya8wv v.s.
istisna. - Attib c;ekirninde Acutus biitiin Hallerde
rnuhafaza edilir. Mesela: Tel<. Norn. vswr;, Gen. VEW v.s.
(ii.) Birinci c;ekim isirnlerin <;og. Gen. Halleri her zaman
Perispomenon olur. Mesela: rro.A!n1c;, rro.AtTwv.
Tek. Nom.'lan (-a) ilt biten 3. cii c;ekirn S1fat ve Parti-
sipleri de bu Kaideye ta.bi tutulur. Mesela: rraawv,
.Auaaawv, .Au8::1aC)v, .Ac:.Au1<u1wv v.s.
(iE.) 3. cii c;ekirn tek heceli isimlerin Gen. ve Oat. Halleri
Ton son hecelerine ahr. Mesela: xdi->, Xt:1p6c;, xc:1p!,
XEtpolv, XEtpwv, XEpcrlv, (rral8c.vv mi.istesna).
D. Fiillerde Ton iaretleri. Fiillerin Ton
yukardaki A (2) ve (3) rnaddeleri ile gec;en hususi
Kaidderin goz oniinde tutulrnas1 umum1 olarak, keli-
rnenin soaundan rniimkiin oldugu kadar uzaga ka91mrlar.
Hususi Kaideler :
1. Ton Artmanm sol tarafma gec;emez. Mesela:

2. Subiunctivus'un Edilg. c;at. Aor. u ashnda
olduguna gore Circumflexus'u ahr. Mesela: /..u8c0, .Au8i]c;, .Au8i;i,
.Au8wEv v .s. (aslrnda \u8E.::0 ).
3. Optativus'trn Edilg. c;at. Aor. unda Tesniye ve
c_;ogulunun k1sa i sondan ikinci hecede
Mesela.: /\u8.::ITOv, /\u8:::1::v, .Au8::1TE, ;\u8::1::v.
4. Etk. <;at. Fevk. Aor. Partisipi Oksytonon'dur. Mesela:
.Arnwv, Eupwv.
Not.- Biitiin P;:irtisipler, S1fatlara ail Kaidelere gore
Mesela: .Arnwv, .ArnoOa.:x, .Arn6v, /\rn6vrn:; v.s. B I.
(yukarda C. ).
- 175 -
5. Etk. <;at. Ge9m. Zam. Partisipi Oksytonon'ur. Mese-
Ia: AEAUKwc;, yEypa:cpc.01, (AEAUKula, /..s/..uK6c;, /..:::f.uK6Toc; v.s.).
6. Edilg. <;at. Aor. Partisipi Oksytonon'un. Mesela:
11.uSdc;.
7. EdiJg. ve Ort. <;at. Ge9m. Zam. Partisipleri Parok-
sytonon'dur. Mesela: 11.Ef.uEvoc;, rrErro11iEvoc;.
8. -ouc;, -Etc;, -u<;; ile biten biitiin Partisipler Oksytonon'-
dur. Mesela: 818ouc;, IElc;, 8:::1Kvuc; (Boyle Partisipler bu kitapta
ge9rnemektedir).
9. df'nin ,Sim. Zam. Partisipi ile bunua bi.iti.in
Oksytonon'dur. Mesela: C.Sv, rra:pwv, rrpoawv v.s.
10. -vai ile biten biitiin Mastarlar sondan ikinci hecesi
iizerinde Mesela: rra:.)dvai, m:rro111Kt:va1.
11. Etk. <;at. 1. ci Aor. Mastan sondan ikinci hecesi iize-
rinde Mesela: rro1 81&;0:1, 81a:cp8c:lpai, A.rrlaa:1.
12. Etk. <;at. Fevk. Aor. Mastan Perispomenon'dur. Me-
sela: cpul\E'i'v, Ka:Ta:/..mElv.
13. Ort. <;at. Fevk. Aor. Mastan Paroksytonon'dur. Me-
sela: ye:vfoSa:i, Eupta80:1.
14. Ort. ve Edilg. <;at. Gee;. Zam. Mastan sondan ikin-
ci hecesi iizerinde Mesela: /..si\Ua80:1, yEyp6:cp80:1,

Bunlardan bir ka9 Kurals1z Ton etlerine rast-
lanmaktad1r ki bunlar da ancak 6grenilebilir.
E. Proklitik denilen baz1 tek heceli keliTUelerde Ton
eti yoktur. Mesela: 6, ol, al, de;, EV, EK, we;, OU
(OUK, OUX).
F. Ton hece yet Hazf'a (Elisio)
olursa, Ton tasrif ediien kelimelerde soldaki heceye
nakledilir, tasrif edilmeyen kelimelerde ise, kaybolur. Mesela:
aycS:S' ElITEV, TO:LJT, ElTfEV, pES' ai\A, OU, rr6AA, Earl TO:UTCX.
_ 176 -
G. Enklitik ad1 verilen kelimeler hususl Kaidelere tabi
tutulur. Bunlar, goriilecegi gibi, Ton ek-
seriya kendisinden once gelen kelimeye terkederler; boylece,
Ciimlenin gelmezler. Enklitikler
1. Kuvvetli olmayan Sah1s Zamirlerinin 1. ci ve 2. ci
Sah.: ou, 01, aou,. ao1, a::.
2. Belirsiz Zamir rn;'in (chm miistesna) biitiin Halleri.
3. Belirsiz Zarflar: rrou, -rro1, -rroS:::v, TilJ, -rrcvc;, -rroE, -rrcv.
4. yE, T:::, Tot, m:p, vuv kelimecikleri.
5. Kuvvetsiz dI ve <P11f Fiillerinin $imd. Zamanlanmn
Tek. 2. ci Sah. ET ve cpi;lc; miistesna, diger Sah1slan Enklitiktir.
Not.- (i.) El! Fiili, mevcul olmab veya miimkiin
olmak manalarmda kullamld1g1 zaman, kuvvetli say-1hp hem
, Ciimlenin ba!?ma gelebilir, hem de Enklitik degildir. Bu tak-
dirde !?6yle df, d, fon (v), foT6v, foT6v, fov,
EO"TE dal (v). Bundan foT1 kelimesi OUK, K<Xl, w;, d
veya O:Ma'dan sonra bulunursa, yine kuvvetli sayd1r.
(ii.) Aym !?ekilde cp:if Fiili de bazen ve bilhassa
bul etmek manasma geldigi zaman, kuvvetli sayil1r. Ba tak-
dirde, bi.itiin ,Sah1slan Oksytooun olur.
Enklitiklere ait Kaideler:
1. Son hecesi iizerine Acutus Ton bir ke-
limeden sodra her hangi bir Enklitik gelirse, bu Acutus Gra-
vis'e <;evrilmez. Mesela : O:ya66c; rn;;, aya66c; foTtV, O:ya6of ElO"IV.
2. Bir Perispomeno:1'dan sonra her hangi bir Enklitik'in
Ton tamamile kaybolur. Mesela: 0.ya6o0 T1vo;, Twv
TIOAITWV Tic;.
3. Bir Paroksytonon'da.1 soma tek heceli bir Enklitik
bunun Ton kaybolur, iki heceli bir
Enklitik gelirse, bu takdirde Enklitik son hecesine bir Ton
i!?areti alir. Mesela: Myo:; rn;;, A6you Ttv6c;, A6ywv Ttvwv, A6yoc;
EO"Ttv, Myo1 dalv.
-177 -
4. Bir Proparoksytonon veya Properispomenon'dan sonra
bir Enklitik gelirse, bu kelimelerin son heceleri hirer Ton
daha ahrlar. Mesela: av8pc...m6c; Tl<;;, av8pc.mor TIVEc;,
cr&6: Tl, cr&.6: Tlvoc;, E, TIVCX.
5. Ton olmayan bir kelimeden sonra Enklitik
(foTI miistesna) gelirse, bu kelime bir Ton ahr.
Mesela: E'I Ttc;, .i::'lc; T1vcx, ou <1>111.
6. Aym bir Eoklitik'ten sonra ikinci
bir Enklitik birinci Enklitik bir ahr. Mesela:
i::'( Tl<; <i>YJO"IV = biri sogfii.gorsa'/1
1
Ei1TE Tl<; ot 1TOTE = biri bana
bir gii.n soyledi.
7. Kuvvetsiz Enklitik dI den evvelki kelime Hazfa
(Elisio) ugrad1g1 takdirde, ElI kendi son hecesine bir Acutus
ahr. Mesela: E:vTcx08' E:cr_Ev, Ta0T' E:crTi, foTI, rroMol 6'
EcrTE v.s.
Eski Yunancada ilk Ad1mlar
-O:v6:
ci:vTt
acpr
cXTIO
616:
Acc.,
Gen,,
Acc.,
Gen.,

(Gen.,
EDATLAR
Boyunca: yukanya: ava TIOT0:6v =
nehir bogunca (menbama dogru).
Yerine.
(1) Etrafmda, maiyetinde, civarmda;
(2) yukan, takriben.
(1) (Yer veya ins an ic;in) -den ;
(2) (Zaman ic;in) -den beri, -den itibaren.
Yiiziinden, sebebinden: 610: TaOrn = bu gii.zden.
(1) Arasmdan, ortasmdan: 610 =
memleketin ortasmdan.
(2) Vas1tasiyle: 610: O:yy.f..wv = haberciler va-
sztasigle.
(3) Miiddetince: 61' (6f..ric; vuKT6c; = bii.tii.n
gece.
(4) Mesafe ile, ara ile: 610: 6tKa = on
gii.n ara ile.
Elc; Acc., ( 1) (Yer ic;in) -e, ic;ine.
(2) (Zaman ic;in) -e kadar: Et<; aup1ov = garz-
na kadar.
EK, Gen., (1) (Yer ic;in) -den, -den
(2) (Zaman ic;in) -denberi, -den itibaren.
?v Oat., -de, ic;inde.
Ka Ta
rrapa
-179-
Acc., (1) (Yer ic;in) iistiine, iizerine, -e kadar; err'
6Afyov tc:/..auvc:1 = biraz ilerliyor;
(2) (Zaman i9in) miiddetince;
(3) (insan ic;in) karI.
Gen., (1) (Yer ic;in) iistiinde, iizerinde, istikametinde;
(2) (Zaman ic;in) devrinde, zamamnda : hrl ToO
nc:ptKMouc; apXOVTO<; = Perikles'in arkhont-
lugu zamanznda; ETit = sulh za
manmda.
Oat., (1) (Yer it; in) iistiinde, iizerinde;
(2) ic;in, maksadiyle: fol para l{:m.
(3) Sartiyle: trri au6:xouc; Eivm=miitte-
f ii<. olmalarz $artiyle.
Acc., (1) Gore, mucibince: KaTa Touc; v6ouc; = ka-
nunlara gore.
l Gen.,
Acc.,
Gen.,
Acc.,
(2) (Yer ic;in) KaTa = karadan; boyunca:
K6:Ta Tov rr0Ta6v=1z(;!hir boyunca (denize
dogru).
(3) (Zaman ic;in) KaTa TOV xp6vov EKElVOV = 0
szralarda.
(1) (Yer i<;in) -den altmda.
(2) (insan ii;in) aleyhinde.
-den sonra.
ile beraber.
(1) (insan ic;in) yanma, nezdine, huzuruna:
(2) (Yer ve zaman ic;in) boyunca : rrapa
Sa:X.acraav = deniz kenarznca ; rrapa rravTa
Tov f3lov hayafr boyunca.
(3) Hilafma: rrapa Touc; v6ouc; = kanunlar
hiliifzna.
(4) Nazaran: rrapa Touc; a/../..ouc; =
nazaran.
- 180-
Gen., (1) Yamndan: rrapO: TOO j3aa1Mcvc; f}Kcv=kzra-
lzn ganzndan geligorum.
mxpa (2) Tarafmdan: TOUTO mxp' EoO ayyEAAE =
m:pl
rrp6c;;
rrp6
auv
urr6
urrtp
bunu benim taraf1mdan bildir.
Oat., Yamnda, nezdinde, huzurunda: ol av8pElol
h1c0VT0 m:x:pO: Tote; 'A8T)valo1c;=Atinalzlar
nezdinde cesurlara hizmet gosterilirdi.
Acc.,
Gen.,
Acc.,
Gen.,
Oat.,
Gen.,
Oat.,
Acc.,
Gen.,
Oat.,
Acc.,
( Gen.,
Etrafmda, maiyetinde, civannda.
Hakkmda.
Oogru, istikametinde, karI.
(1) (insan ic;in) -den, rrpoc; 8E&v
Tanrilar G$kzna.
(2) (Yer ic;in) cihetinde.
(1) -e ilaveten: rrpoc;; TOUT01c; = bundan ba$ka.
(2) Yakmmda.
(1) (Yer ic;in) oniinde;
(2) (Zaman ic;in) -den evvel.
ile beraber.
(1) (Yer ic;in) altma;
(2) (Z::iman i<;in) : urro VUJ<Ta=ak$ama dogru,
ak$am iistii.
( 1) (Yer ic;in) altmdan, altmda ;
(2) insan ic;in) tarafmdan.
Altmda urro Tote; ntpaaic; = Perslere tdbi.
( l) (Yer ic;in) obiir tarafma;
(2) Fevkinde: urrep 8uva1v = kuvvetin fev-
kinde.
(1) Ost tarafmda: TO UTIEP Kv'.>T)c;; opoc; =
kogiin iistiindeki dag.
(2) Ugruna, hesabma: urrep rraTpl8oc;; =
vatan ugruna.
we; Acc., (insan ic;in) -e, yanma.
KURALSlZ FiiLLER
Bu fihriste, bu kitapta gec;en ve az 9ok Kurals1z olan
biitiin fiillerin Zamanlan gosterilmektediL Fihrist,
bir kolayhk olmak iizere, hatta bu kitapta Za-
manlan ihtiva etmektedir.
Kelimenin bulunan hatti vasil (mesela:
bu Zamanm KJasik miiellifler tarafmdan ancak fiiller-
de kullamld1gm1 gosterir (mesela:
Fiillerde, Edilg. <;at. Gelec. Zam. yerine
Ort. <;at. Gelec. Zam. manaca Edilgen olarak kullamhr:
6:61Kcv, 8Epo:rrEucv, KcvMcv 6p6:cv, rro.A1opKEcv, To:pacrcrcv, <1>1.AEcv,
lj.JUAaCJCJCV.
SiMD. ZAM. GELEC. ZAM. AOR. GE<;M. ZAM.
Etk. <;at. aycv (O:y-), acv. (Fevk.). (Fevk.).
sevkediyorum.
Edilg. <;at. ayoa1. yahut
aoai
Etk. <;at. 'q6cv,
tadn soyliiyorum.
Edilg. <;at. 'qcroai.
Ort. manaca
Edilg.)
, qcroai
{Ort. manaca
Etk.)
fjcrSriv.

/
fjcro:1.
- is2
SIMD. ZAM.
I GELEC. ZAM.I
AOR.
IGE<;:M.ZAM.
Etk. <;at.
alpEVJ-& ( alpE, EA-) EiAOV (Fevk.).

ahyorum.
Edilg. <;at.
o:lpfoai-oOai !J,Je9riv
'rjpf}at.
Ort. <;at.
o:ipfoo:t-oOai,
EIA6f}v (Fevk.). 'rjpf}at.

Etk. <;at. o:'lpVJ (ap-), O:p& (Fevk.). fjpa. flpf11<a.
yiikseltiyorum.
Edilg. <;at. o:Ypoat. f}p9f}V. fjpo:t.
Ort. <;at.
alcr86:vom (o:lo-8-) i;icr96f}v (Fevk.)

Etk. <;at.
aKOUVJ (aKou-), 6:Koucroai fjKOUO"O:,
iitiyorum
len Ort. ma- (Fevk.).
naca etk.)
Edilg. <;at. 6:1<ouoa 1. 1.
Etk. <;at. 6:1rn8vrjcrKVJ, daha sonra gelecek olan Svl;lcrrn Fiiline bakm1z.
oliiyorum
Etk. <;at. O:rro-KTElVVJ
( KTEv-), O:rroKTEVW O:rreKTEtva. cXITEKTOVa
oldiiriiyorum.
(Fevk.). (Fevk.).
Edilg. <;at.'s1 yoktur, bunun yerine Fiili kullamhr.
-183-
$iMD. ZAM.
I GELEC. ZAM.I
AOR.
I GE<;;M. ZAM.
Etk. <;at. apXcv, O:pcv.
hiikmediyorum.
Edilg. <;at. apXoat. apom
Ort. manaca
Edilg.).
Ort. <;at. apXoat, apoat.


Etk. <;at. au6:vcv ya- riuriaa. riuriKa.
hut aucv (au-),
i;ogaltiyorum.
!

Edilg. <;at. au6:voai
auoat
Ort. <;at. 6:cp1Kvfoai -oOai (11<-), daha sonra gelecek olan l1<vfoa1
Fiiline bakm1z.
vas1l oluyorum.
Etk. <;at. f3::xlv0J (f3a-),
gidiyorum.
Etk. <;at. f36:Mcv
(f3a1'-),
atiyorum.

len Ort. ma-
naca Etk.).
f3a1'&:> (s. 119).
(nadir)
<;at. f36:/\/\oai.
Etk. <;at. f3M:rrrn f3A6:ljJcv.
(f31'af3-),zarar veriyorum.
Edilg. <;at. f3A6:TIToai. f3A6:4Joai
len Ort. ma-
naca Edi lg.),
yahut
aoai (Fevk.).
f3riv (Fevk.)
f3a/\ov (Fevk.). f3ef31'riKa.
Sef3/\acpa
(Fevk.).
tf3A6:f3riv(F ev k.). f3ef31'am.
yalmt tf3M:cp8riv
- 184 -
SIMD. ZAM.
I GEL.EC. ZAM.1 AOR. I GE(:M. ZAM.

Etk. <;at. 131\Errcv,
bak1yorum.
(3Mtpoai (3AEljJCx.
len Ort. mana-
ca Etk.).
Ort. <;at. (3ou1'oai, (3ouMcroa1.
arzu ediyorum.
Ort. <;at.
yfyvoat (yEv-),
meydana geliyorum.
Etk. <;at. yp6:<J>cv,
yaz1yorum.
Edilg. <;at. yp6:<1>oa1.
(Fevk.).
Ort. <;at. 8.Xoai, 8.oai.
kabul ediyorum.
Etk. <;at.
8e:I
laz1md1r.
Ort. <;at. 6.oai.
ihtiyac1m var, rica
ediyorum.
Etk. <;at.
8166:0-rn (818aX-), 6186:cv.
oA-retiyorum.
Edilg. <;at.
8186:0-Koat. 618a
Ort <;at. 8186:0-Koat 6166:oa1.
Okutturuyorum.
f.3ouM8riv ya-
hut
yEv6riv
(Fevk.).
ypapljJa.
yp6:<1>11v
(Fevk.).
yEyevrim ya-
hut y.yova
(Fevk.).
y.ypa<J>a
(Fevk.).
y.ypaai.
8E:6:riv yahut 8.8e:ym.
8.XSriv
8.ricre: (v).
8E6.ria1.
Edilg. manaca
Etk.).
616o:a. 6e:816aXa
8166:X8riv.
616a6:riv.
(Fevk.).
6e:616ayat
6e:616ayat.
- 185 _:__
$iMD. ZAM.
I GELEC. ZAM.1
AOR.
Etk. <;at. 81c.01<cv, 81c.0cv yahut 8fcvo:.
kovahyorum. 81c.000:1
len Ort. mana-
ca Etk.).
Edilg. <;at. 81c.01<00:1. E:81c.0X6riv.
Etk. <;at.
801<EI
uygun goriiu:jyor.
Etk. <;at. 8p6:cv-CJ,
yap1yorum.
Edilg. <;at.
Opaoo:t-CJo: I.
Etk. <;at.
E:SD,cv ve 61.,cv,
Etk. <;at. slf,
ben'im.
E8os (v).
8p6:crcv. E8po:cro:.
E:8p6:cr6riv.
E:Sc:Mcrcv yahut
62Mcrcv,
Bk. s. 194
Etk. <;at. E:Aauvcv (E:Ao:-), fl/.-o:cra.
siiriiyorum. v .s. (Fevk. ).
Edilg. <;at. E:Ao:uvoo:t.
lcE<;:M. ZAM.
8s8fcvXo:
(Fevk.).
8EOOKTCXI.
88po:Ko:.
88p::xo:t.
Ort. <;at. fooo:1, EljJOo:t.
refakat ediyorum.
($. H. Z. Elrr6riv)
forr6riv (Fevk.).
(Em. Kip. crrroO
v.s.)
Ort. <;at. pXoo:t
(E:pX-, EAEU6, EAU6-,
EA6-) I
geliyorum, gidiyorum.
EAEUcroai t}J..Sov (Fevk. ).
ve 1?airane) bu-
nun yerine
Ei1=gidece-
gim kullamhr.
E:MAu6a
(Fevk.).
- 186 -
,SiMD. ZAM. I GELEC. ZAM.I
AOR. I GE<;M. ZAM.
Etk. <;at.
cupfcrrn (cup), riupov (Fevk.). riupri1<a.
buluyorum. (Em.Kip..up).
Edilg. <;at.
Eupfcr1<oa1. riupEST}v. riup11a1.
Etk. <;at. EX0J (crEX-) E:0J yahut foXov (Fevk.). crXri1<a.
bende var.
Em. Kip. crXEc;;
Em. Kip. crXEc;;
(Fevk.).
Sub. ax&
(Fevk.).
Opt. crXof riv ve-
ya -crX011
(Fevk.).
Mast. crXElv
Part. aXwv
(Fevk.).
Ort. <;at. Xoai 00:1 yahut foX6f}V. foXriai.
sar1hyorum.

Edilg. <;at.

Etk. <;at.

geliyorum.
Etk. <;at. SauO:croai ES.::xuacra. TE8:xua1<a.
hayret ediyorum.
Ort.
manaca Etk.).
Et. <;at. 8vrjcr1<0J ( arro) SavoOm (arr) teo:vov TE8Vf]l<O:.
(Scxv), (umumiyetle (s. 119) (Fevk.). (Gelecekte
Gec;m. Zam.
kullamhr),
oliiyorum. oldiiriiyorum.
$iMD. ZAM.
Ort. <;at.
l1<vfoat-oOcx1,
gidiyorum, geliyorum.
Etk. <;at. 1<ex8Eu8cv,
uyuyorum.
($. H. Z. EK6:8:::u8ov
yahut KCX8c:08ov),
-187-c
I GELEC. ZAM.I
AOR.
'(0110:1. iycx1.
Etk. <;at. (Kuralhd1r, fakat artma a]maz. Mesela $.H.Z.
KCXTllYOPECV-W, KCXTllYOPOUV.
.>
itham ediyorum.
Etk. <;at. 1<E:\Eucv, kuralh. kuralh. kuralh.
emir ediyorum.
Edilg. <;at.
Kf..::uocx I. E1<EAEUcr811v. 1<s1<e:\wcrcx1.
Ort. <;at. -KE:\Euoai. J<EAEUO"ocx I. -EKEAEUcr6:11v. 1<EKEAEUO"a1.
Etk. <;at.
KOTTTc.:> (1<orr.), KOtpc.:>. EKotpa. -KEKOcpa
kesiyorum.
(Fevk.).
Edilg. <;at. KOTTTOat. l<EKOljJOcx I t1<6rr11v (Fevk.). KEKoat.
Etk. <;at.
Kpoucv, kuralh. kuralh.
c;arp1yorum.
Edilg-. <;at. 1<pouocx1. E1<poucr811v. KE1<poucx1
yahut
KE1<poucra1
Ort. <;at. 1<pouocx1. 1<poucrocx 1. E1<poucr6:11v.
- 188 -
ZAM.
I GELEC. ZAM.1
AOR. GE<;M. ZAM
Etk. <;at.
\o:f3ov (Fevk.). c:'{f., 11<Po:
/..a(36:vw (/..0:(3-), madaca
(Fevk.).
dhyorum.
Edilg. <;at.
/.. ::xf36:voai. t:'lf..110:1.
Etk. <;at.
:\av86:vw (\0:8-), E/-.a8ov (F evk.) M/\1180:
gizli kahyorum.
(Fevk.).
Ort. <;at.
(brt) Ao:v86:voai, (E:rri) (rr) t:f..0:8611v (tm) \E;\qcrai
unutuyorum.
(Fevk.).
Etk. <;at. Myw, yahut lpc'.0 yahut dpl1KO:
soy liiyorum.
(s. 119) Eirrov (Fevk. ).
Edilg. <;at. Myoai ya- MX8riv yahut Mf..t:yo:1 ya-
hut ya- hut dp11a1.
hut
Etk. <;at.
cxv86:vw (0:8-),
ogreniyorum.
(ek- o:8ov (F evk. ). t:6:811K'.X.
len Ort. mana-
ca Etk.)
Edilg. <;at.
Ort. <;at. 6:Xoo:i, o:Xou.0:1
doviiiiyorum. (s. 119)
Etk. <;at. eA\w, t:f..Mcrw.
artmas1 ya E:- ya-
hut da dir),
niyetindeyim
aXrn6:11v
E:eA\11cra yahut

SIMD. ZAM.
Etk. <;at. vw,
kahyorum.
- 189 -
I GELEC. ZAM.1
Ev& (s. 119).
Etk. <;at. vew, VEC) (s. 119)
tevzi ediyorum.
Edilg. <;at. veoo:t,
Ort. <;at. v00:1, vEoOo:1.
otluyorum.
Etk. <;at.
AOR.
EElVO:,.
EVEla:.

E.vEtariv.
VEVEr]O:l.
VEVEr]CXt.
OtKTElpW ( OtKTlp-), OlKTlpW (s. 119) c{SKTlpO:.
ac1yorum.
Etk. <;at. cmAlsc.v,
silahlandmyorum.
Edilg. <;at. 0TI/..lsoa1.
Etk. <;at. op6:c.v-&,
{op-, orr-, m.),
goriiyorum.
(S. H. Z. 0Jpcvv.),
Edilg. <;at.
op6:oa1-&ai.
Etk. <;at.
Tiaaxc.v (Tia:S-, rrc:vS-),
muamele goriiyorum.
Etk. <;at.
rrc:IScv (m18, mS-),
ikna ediyorum.
Edilg. <;at. mfSoai
'Ort. <;at. mlSoo:i,
itaat ediyorum.
otpoo:1.

mlaoat
len Ort. mana-
ca
TTElO"C.V.
TIE
rrc:lcroat.
kuralh
kuralh. kuralh.
ET6ov (Fevk.). 6paKa: veya
Em. Kip. 16. c.'.'Jpo:Ko:
05<t>Sriv. 0Jpacx1.
rra:Sov (Fevk.). TIErrovSo:
(Fevk.).
ETTEIO"CX. TTETTEIKO:.
E.rrdcrSr]v. 1TETTEIO"at.
ETT18ol']V rr-rro180:
(Fevk.). (Fevk.).
- 190 -__
ZAM. I GELEC. ZAM. I
AOR.
Etk. <;at. rrErrc.v,
rrEtpc.v. m:tpa.
gonderiyorum.
Edilg. <;at. rrErroo:t' E7rE<1>6riv.
Etk. <;at. mp al vc.v mpavw (s. 120) Em:pava.

Edilg. <;at.
rrEpo:lvoo:t. ( TIEpo:v6DCTOo:1) E1TEp6:v6riv.
Etk. <;at. rrlrrrn (rrrn-), rrrnoOa:t fornov (Fevk.)
diiiiyorum.
(s. 110),
len Ort. ma-
naca. Etk.)
Etk. <;at. rrMrn, rrMsc.v. fo:\Eso:.
oriiyorum.
Edilg. <;at. rrf..EK00:1. rr:\EX9Dcroo:t. ETIMXSriv ya-
hut ErrA6:Kf)V
(Fevk.).
Etk. <;at. rrMc.v (rr:\w-), rr;\Eucroa:t. E1T AEUCTO:.
(denizden) gidiyorum.
Edilg. <;at. rr:\Eoa:t.
Etk. <;at. rrf..Dsc.v. -ETTAf}SO:.
( TTAf}y-, rr:\o:y-) (da-
ha ziyade
kullamhr
mesela EKTrADcrcrc.v),
vuruyorum.
Edilg. <;at. rrMcrcroa:i. TT A f}YDCTOo:t
ETIADYllV
(Fevk.), yahut
(Fevk . .9, yahut
-rr:\a:yDcroo:1. -c:rr:\6:yriv.
rrrrocpo:
(Fevk.).
TIETIEo:t.
1TETIEpo:cra: t.
TIETITC.VKO:,
TIE1T AEyo: l.
TIETTAEUKO:.
1TE1T AEUCTo:1'.
rrrr ;\ f)ya: t.
- 191 -
$iMD. ZAM.
I GELEC. ZAM. I AOR. I GE<;M. ZAM.
Ort. <;at. 1Topc:uoa1,
yiiriiyorum.
1TOpc:ucroai. E.iropc:u9riv 1TETI6pwai.
len Edilg. ma-
naca Etk.)
Ort. <;at.
1TUv9c:Xvoat ( 1TU9-);
haber ahyorum.
TIEuaoai. E1Tu96riv TIErrucrai.
Etk. <;at.
phrrn (ptcp.), pll!JV).
atiyorum.
Edilg. <;at. pfTIToai.
(Fevk.).
Epp1l!Ja.
(Fevk.).
Epplq>Sriv ve
Epptq>fJV
(Fevk.).
Etk. <;at. O"IV)TicXV)-CJ, kuralh
susuyorum. ($eklen Ort.
manaca Etk.)
Etk. <;at. acpas(,)
( crcp(Xy-)=cr<t>aTrn,
bogazhyorum.
Edilg. <;at. acpc:Xsoa1.
Etk. <;at

(Fevk.)
ac;ls(,), awa(,).
kurtanyorum,
Edilg. <;at. ac;Ssoai.
Ort. Cat. ac;Ssoai.
awaoai.
Eaq>ayriv.
(Fevk.).
EaV)O"cXrJV.
fpp1q>a.
kuralh
focpo:ya 1.
afo(,)at yahut
aea(i)aa1.
- '192 -
ZAM. I GELEC. ZAM.I
AOR.
I GE<;M. ZAM.
Etk. <;at. Tpfocv, TpEtcv. ETpEt::X . TETpoq>a.
dondiiriiyorum.
Edilg. <;at. Tpfooa1. hparrriv. TETpao:i.
(Fevk.). )Fevk.).
Ort. <;at. Tpfooo:i. TpEtoo:i. hpc:tariv ve
ETpc.m6riv
(Fevk.).
Etk. <;at.
TUyX6:vcv (TEUX-, TUX-), ETUXov (Fevk.). TETUXf]KO:
tesadiif en bulunuyorum.
len Ort. ma-
naca Etk.
Etk. <;at. cptpcv ( cpe:p-, ofocv.
ol-
) ) )
EVEK, 1
(Fevk.).
ta121yorU1.lll
Edilg. <;at. cpepoa1. ve-
ya
veya o'(aoo:1.
Ort. <;at.
q>Epopat. o'laoo:1.
Etk. <;at.
cpc:uycv ( cpwy-, cpuy-), vey a E:cpuyov (Fevk.) rrtcpwyo:

(Fevk.).
len Ort. ma-
naca Etk.)
Etk. <;at. Xcvptcv-&l, kuralh kuralh
gidiyorum.
Ort.
manaca Etk.)
- 193 -
Etk. <;at. oi6o:, biliyorum.
$.Z. 0160:, crTa6o:, oT6E (v), 'lcrTcrv, '{crwv, foEv
foTE, foacrt (v).
$.H.Z.
G.Z.
Em. Kip.
Sub.
Opt. $.Z.
fj6ri, fj6ricr6o:, fj6E l ( v)' QO'TOV, lJO'TfJV' fjcrEv,
{icrTE, {icrcrv.
dcroai, dcrEt (dcri;i), dcrETai, dcrEcr6ov, dcr-
ecr0ov, Etcr6E8o:, dcrEcr6e:, E'lcroVTat.
'(cr61, 'lcrTCil, 'lcrTov, '(crTCilv, '{crTE, '(crTCilv, ('lcrTCilcra:v).
Et6&l, Ei6&lEv,
Ei6&cr1 ( v)
E!6Elriv, El6dric;, Ei6dri, Et6Ehov,
Et6EtEV
1
Et6ElTE, Et6ElEV.
Opt. G.Z. Eicro!riv, dcro10, dcrotTo, Efoo1cr6ov, dcrolcr6TJV
ll
ElO'OtE6a, E'(crotcr6E, dcrotVTO.
,;;.z. Mast. E!6eva:1.
G.Z. Mast, dcrc:cr60:1.
SZ. Part. El6wc;, Ei8ula:, Ei86c;
G.Z. Part. Elcr6Evoc;, -fvri, -Evov,
Etk. <;at. ($ah1ss1z) ldzzmdzr.
s.z.
$.H.Z.
Sub.
Opt.
Mast.
Part.

yahut

XpdrJ.

XpEWV.
Eski Yunanoada ilk Ad1mlar
- 194 -
Etk. <;at. <!>!'}! ( <1>a-), digorum.
,S. Z. <t>rii, <!>!'}O"l (v), <1>::n6v, <1>m6v, <1>av,
<t>aTE, <1>acri (v).
G. z. v.s.
G. Z. Mast. G.Z. Part.
Aor. 1. <1>ricra, E<J>ricrac; v .s.
Sub. Aor. 1 v.s.
Opt. Aor. 1 v.s.
1. Aor. Mast. <t>Acrat. Part. <J>Aaav.
2. Aor. cpriv, cpricr8a, E<!>YJ, cp:xTOv, E.cp6:n1v,
cpac:v, E<!>aTc:, E<j>acrav.
Sub. Aor. 2. cpw, cpijc;, cpij, <J>ATOv, <J>ATOv, <1>wc:v, :PATc:,
cpc0crt (v).
Opt. Aor. 2. <j>at!'}v, <1>at!'}<;, cpaf ri, <j>:x!Tov, <j>:xlTYJv.
cpcxlc:v, cpa!Tc:, cpalc:v:
2. Aor. Mast. cp6:v:xt. Part. cp6:c;, cp&aa, cp6:v.
Em. Kip. cpaSI, <J>aTC.), cp6:TOv, cp6:TC.)v, cp6:TE, cp6:vTC.)v.
Etk. <;at. df, ben'im.
s. z.
,S. H. Z.
G. Z.
Sub.
Opt. G. Z.
Opt. G. Z.
,S. Z. Mast.
G. Z. Mast.
,S. Z. Part.
G. Z. Part.
di, Ei, EO"Ti, (v), EO"Tov, EO"Tov, tav, EO"TE,
dcrf (v).
fi yahut, f)v, ficrSa, f)v, fjaTOv, fic:v,
fjTc:, fiaav.
croat, crc:t, EO"Tat, ac:a8ov, ac:a8ov, tcr6c:8a,
EO"E0"8E, EO"OVTaL.
CJ, Q<;, Q, f}rnv, fjTOV, e'Jc:v, fjTE
1
GJO"l (v).
driv, c:'lr]<;;, E'IYJ, c:hov (c:'l!'}TOV), c:hriv
dc:v (c:'l!'}Ev), ElTE (c:'IYJTE), Eic:v {c:'IYJO"CXv).
EO"Ol!'}V, EO"OLO, v.s.
c:ivat.
crc:cr8ai.
WV ( OVTO<;), oucra ( OUO"YJ<;) av ( ovTOC;).
ecr6e:voc;, EO"OEV!'}, ta6c:vov.
- 195 _.
Etk. <;at. dt, gidiyorum. [1]
Bu Fiil sah. 185 te ge9tigi halde burada biitiin <;ekim-
lerini bir kolayhk olsun diye tekrar veriyoniz.
,S. Z. c:i1, c:i, do-1 (v) hov, hov, Y.Ev, '!TE. foat (v).
,S. H. z. fjs1v, fjrn; (fjE1a80:), fjEt (v), f:lniv, fjEv,
(-ijwav)
Em. Kip. rn1, hcv, hov, hcvv, hE, l6vTCVV Yahut hc.oaav.
Sub. 'Lev, 'liJc;:, i'JJ, 'lriTOv, 'lriTov, '(cvsv, '(rJTE, 'lcvat (v).
Opt. fo11, '(01c;, '(01, '(otTov, !otTJ']V, '(otEv fotTE, '{01Eva
,S. Z. Mast. !Eva1.
.S Z. Part. !c0v (l6vTo<;), !oOacx (louaric;), !6v (!6vm:;).
[1] Bu Fiilin Haber Kipinin Zamam, daha ziyade Gelecek
Zaman manasmda kullan1hr, diger Kiplerinin Zamanmda bu maoa
yoktur. Yalmz Haber Kipindc Gelecek Zaman manas1 vardir.
-196 -
HABER KiPi SAYFA
ZAM. 16
HiK .. ZAM. 16
GELEC. ZAM. 22
1.ci AORISTUM. 22
1.ci GE<;M. ZAM. 43
1.ci GE<;M. HiK. ZAM. 43
---
GELEC. ZAM. 119
1.ci AORISTUM. 120
FEVK. AORISTUM 71
FEVK. GE<;M. ZAM. 71
SIMD. ZAM. 52, 62
I SIMD. HiK. ZAM.
52, 62
GELEC. ZAM. 62
1.ci AORlSTUM. 62
GE<;M. ZAM. 58,62,88
GE<;M. HlK. ZAM.
GELEC. ZAM.
1. AORISTUM.
FEVK. AORISTUM.
$iMD. ZAM. vc $1MD. HiK. ZAM. 52, 62
Lei GELEC. ZAM. 55
1.ci AORISTUM.
55
G. ZAM. ve HIK. ZAM.
58, 62.

FEVK. GELEC. ZAM.
71, 71
71, 72
ETKEN
1. $.
M-cv
E-AU"'OV
M-crcv
E-;\u-cro:
M-AU-KO:
E-AE-AU-KEIV
cpo:vw
-cpriv-o:
I E-AITI-OV
AE-AOITI-0:
M-om
-f.u-611v
M-croat
-t.u-cr6:11v
M-f.u-ai
. E-AE-M-11v
cp :xv oOm
riv
-f.m-611v
EK L
2. $.
M-rn;;
E-AU-E<:;
M-crE1c;
E-AUccro:c;
M-AU-1<ac;
EAE-AU-l<EI<:;
cpo:vEl'c;
cJ>riv-o:c;
E-AITrEc;
M-f.om-o:c;
ORTA
AU-El
-M-ou
M-crEt
-M-crcv
M-f.u-cro:t
-M-1\u-ao
cpo:v-d

E-Al1T-OU
EDiLGEN
Orta <;abnrn aymd1r.

-M-811v -M-811c;
Orta c;atmm ayn1d1r.
,,.,..,l"\,1-1. ""'"'('\";) ":! tf I ,{""'"'I"\":!
,3rJlt A.>-;icb Lt A cb
-,
< 1
'
0
1:o.L/\O.Olf-.ko<J:>D 39.03.oy-A.ncb.o :09 3rJ9.ou-A.ncb.o ID.L3.0lf-A.:ocb.o
/\:o.ou9-Q'{-? 3.1..u9-9'{-? 1nr!u9-r;i'<'.-? u9-QY-?
ID.L/\O.Olf9-n'{ 39.03.oy9-n'{ . :093rl9.olt9-n'{
I J. V 5
0.1../\0llJ'{-?
39.03-ll ! Y? :093r!9-ll l '{-? O.L3 llJ'{-?
0
0.L/\:O/\lf cb-? 39.0:0-/\lfcb-? ne O.LD-1\lf cD-?
., ID.L/\Q0-1\:0<b
38.0 !3-/\:o<b :09 3rJr;io-1m<b t:ol.! 3-/\XJ<I>
o.Ll\-n'{-?'l-? 39.0-n'{-?'{-? :093rl-r;i'{-3'{'? oi-n'( ':}'{-?
t:ol.i\-n'{-?'{ 39.0-n'{-':}'{ :093rl-Q'{-3'{ ID.L-n'{-?'{
0.1../\:0.0-Q'{-? 39.0:0.0-Q'{-'? O.L:O.OQ'{?
0
ID.L/\0.0-Q'{ 39.03.0-Q'{ x:93r!9.o-ny t:o.L3.0-Q'{
0
0.Ll\O-Q'{-? 39.03-Q'(-? x:i93rl9-n'{-? 0.1.3mQ'('?
0
1D.1./\0Q'{ 38.03-Q'{ :o93r!9-n'{ ID.L3Q'{
l .J. \;/ 5
(/\ )1.0:0-ll J 0'{-3'{ 3.1.:0ll J 0'{-3'{ /\3r!XJ-ll J0'{
1
-3'{ ( /\ )3-ll 1 O'{-?\'.
'/\0-ll 1 3.L3-1LJ'{-? /\3r!O-ll J '{-?
3.LD-1\lf <I>-? /\3r!XJ-/\lfcb-?
( /\) l .OQO/\XJ<b 3.1.!?/\X>cb l\3rlQO/\X>cD !31\X>cP
I /\:0.03)lQ'{3'{? 3.1.3)1-Q'{-3'{-'? /\3rl3>1-Q'(-3'{-? ( /\) 13)1-Q'(-3'{-?
( (\) l.0:0)1-Q'{-3\'. 3.L:O)l-')'{-3'{ l\3rlD>1-Q'{-3'{ ( /\ )3>1-n'{-;1'{
3.LD.0-1)'{-? (\ 3rl:O.O-Q'{-?

(i\)1.Dno.0-9'{ 3.13.0-Q'( /\3r!O.O-Q'(
I 3.0-Q\(

3.1.3-Q\'.-? /\3r!O-Q'{-'?

(/\)t.ono-r;i'{ 3.L3-Q'{ /\3rlOQ\'.
13-Q'(
s s s L s 'I
s s
_.s_
ll!;,JUJ
IJ..V:)
-.L6I -
- 198
-
ETKEN
EMiR KiPi SUBIUNCTlVUS
ZAM.
AU-E M-c.v
GELEC. ZAM.
1.ci AORISTUM
i\0-crov

1.ci GE<;M. ZAM.
AZ-),U-KE
i\E-AU-KC.V yahut
AE-AU-KW<;; Q
---------------
GELEC. ZAM.
1.ci AORISTUM
FEVK.
AlTT-E AlTT-C.V
FEVK. GE<;M.
AE-AOITT-E AE-AOlTT (},)
ORTA
ZAM.
AU OU M-c.vai
GELEC. ZAM.
1.ci AORISTUM.
/\0-crai M-crc.vai
GE<;M. ZAM.
AE.-1\u-cro f.c:-f.u evoc;; c<l
----------------------
GELEC. ZAM.
Lei AORISTUM.
FEVK. AORISTUM.
/\m-oO /\f rr-c.vcx1
EDiLGEN
ZAM.
M-c.vcx1
1.ci GELEC. ZAM.
1. AORISTUM.
M-811T1 /\u-8w
GE<;M. ZAM,
M-1\u-cro
AE-Au-voc; c<l
crcp6:y-11e l
crcpay-w
Sp-A.:oclw
SoA3rl9.ou-A.:oclw
SOA?rl-n'{-3'{
S!3e-ny
SoA3rl9.ou9-ny
SoA3rl9-ny
Sof\3rl9-JL I'{
SOl\3rl:t;>-f\Ucb
SOf\3rll)O-f\:Ocb
JXJA[}-A:ccb.o
I :09.03.oy-A:ccf>.o
IXJ8.D-')'{-3'{
i:oA\}9-ny
1:09m.oy9-ny
m9m-')'{
J:oS.D?-.lL I'{
1 :09.0:0-1\!f cb
!:o8.D!3-f\:Orh
f\u p-A.:ccb.o
Aurl ! o.ou-A.:ocb.o
f\up Sof\?rl-ny-3'{
Aup9-ny
f\url ! o.ou9-ny
f\url10-ny
I.LV:'.>
f\lt rl ! 0-111 y
..........................
f\ltrlp0-f\ucb
l\Url!Of\:Ocb
---------------
-- ------------------------! .............................................. ,
Sol\?rl -n'{-3'{
Sof\3rl:r;>.o-ny
Sol\3rl9.o-ny
Sof\3rl9-n '{
Scy-1110'{-3'{
f\<y-.lLJ'{
t:o9.D-l)'{-3'{
I x:i9.o:o.D-')'{
IXJ9.D3.D-Q'{
me.o3-I)'{
1XJf\;1-.lLI0'{ 3'{
f\!3-.lL 1'{
f\Ul3 Sof\?rl-n'{-3'{
f\url1:0.o-ny
f\Url!o.o-ny
f\UrlJO-n'{
I.LV:J
1rl 10-.lL J0'{-3'{
1rl10-.1L!'{
....................................................... , ................................................... J ...........
S:o-f\ljcb


f\!3f\XJcf>
-------------------------------------------l------ ..... ------------1
Scy>i-n'{-3'{
S:o.D-1)'{
l\(").D-1)'{
l\C'0-I)'{
Jx:M ?>i- n'{-3'{
m.o-oy
f\13.D-I)'{
I\ 131)'{
Jrlt:o-f\ljcb
f\U JO-f\:ccb
1rl10)1-1)'{-3'{
1rlm.D-I)'{
irl10.o-nv
, \.
JTllOI)'{
-. ......... . .............. 1 ............................. .
dJSJ.U:IVd "MVJ.SVW SDJ\IJ. V J.dO
I.LV-:J
.66t --
A, a,
6:ya86c;, -6v, iyi, 27. O:Suc.vc;, Zf. meyiisane (cesareti
O:yyi'.Mc.v, haber veriyorum, bir isteksiz
bildiriyorum, 30. olarak).
ayyt:/\oc;, 6, haberci, 24. *alpc.v-&, ahyorum, ele ge<;iri-
6:yop6:, ehir meydam, <;arI, yorum, 46, 182.
pazar yeri, 20. ""'a'{pc.v (O:p-), yukan kaldmyo-
0.yop6:sc.v, satm ahyorum, 163. rum, yilkseltiyorum, 30, 182.
O:ypof, ol, <;og., kir(lar), 156. *alo-86:voo:i ( alo-8-), hissediyo-
6:yp6c;, 6, tarla, 156. rum, farkma vanyorum, 73,
*ayc.v, sevkediyorum, gotiiril- 182.
yorum; yol i<;in (gitmek) Fi- *lo-Xp6c;, -6:, -6v, <;irkin, den!,
ili vas1tasiyle tercilme edi- al<;ak, ay1p, 66, 131.
lebilir, 80, 181. afoX10-TOc;, l'}, -ov, Bk. s. 66.
6:8E/\q>6c;, 6, karde 60. alo-Xfc.vv -ov, Bk. s. 66.
6:81Kec.v-&, haks1zhk ediyorum, a'IT1oc;, -a, -ov, su<;lu, mesul,
haks1zhga ugrahyorum, 47. (Gen. ile. -i mucip), 109.
a81Koc;, -ov, adaletsiz, alXa/\c..:>To<;, -ov, harb esiri,
156. 165.
6:8uvaToc;, -ov, imkans1z, 40, 50. *O:Kouc.v, dinliyorum,
ark1 soyliiyorum, 158, 29, 30, 109, 182.
181. 6:/\yt:1v6c;, -D, -6v, keder verici,
ad, her zaman, 154. 122.
'ASDVOSE, Zf. Atinaya. a/\y10-TO<; -l'} -ov, Bk. s. 132.
al, Atina, 154. C../\yfc.vv, -ov, Bk. s. 132.
'A8rivaloc;, -a, -ov, Atinah, 40. a/\l'}8Dc;, -ec;, dogru (yt?nh de-
' A8Dvl'}, Athena, 154. gil), 123.
- 202
&."AM (Bag), fakat, ama, 22 lay1k gornyorum, id-
156. dia ediyorum, 11 _,
5."A"Aoc;, -11, -o, diger, 40. *arr-6:yw, ahp gotiiri.iyorum,
a"A"Awc; (Zf), bir tevkif ediyorum, lb5.
aksi takdirde, yoksa. *O:rr-pXoo:i (Ort. <;at.) aynh-
a/\c; (aMc;), 6, Bk. s. 107. yorum, gidiyorum, geri do-
&a (Zf). ayni zamanda; (Ed), niiyorum, 168.
ile beraber, (Oat.), 168. *c:Xrr-Xw, mesafesindeyim, uzak-
ii, araba, 20. tay1m, (Gen.) 60.
aapTaVC0
1
yamhyorum.
ac:f vwv, -ov, Bk. s. 132.
aE/\Ew-CJ, ihmal ediyorum,
ehemmiyet vermiyorum.
(Gen). 157.
arr/\00c;
1
-oOv, tek kat, basit,
sade, 129. 1
O:rr6 (Ed.), -den, -clan (Gen.),
22, 178.
atAAa, ii, rekabet, ffiUSabaka, *arro8VQO"l<C0 ( 8cxv-), oliiyorum,
154. . oldiirul.iiyorum, 47, 73,182.
av6: (Ed.), boyunca O:rro-1<pfvoo:i (..:Kp1v-), cevap ve-
yukanya) (Acc.), Bk. s. 178 riyorum, 121.
avav8pfa, ii, y,iireksizlik, Cesa- *arrOKTE.fVC0
1
(-I<TEV-), oldiiriiyo-'
retsizlik, 160. rum, .121, 182.
avav8poc;, -ov, yiireksiz, cesa- kovuyorum, i 27.
retsiz, korkak, 162. O:rropw-c0, <;aresiz kahyorum,
avarrauom (Ort. <;at), istira- tereddiit ediyornm,
hat ediyorum, 166. rum, S?iipheye
avaXwpw-CJ, gerileyorum, <;e- 105.
kiliyorum, 159. O:rropf a, <;aresizlik, s1kmtI,
av8pda, ii, cesaret; zorluk, kithk, tereddiit,
160. 162.
av6pElO<;, -a, -OV, CtSur, yigit, cX1TO-O"TacJtc; (crEwc;), isyan,
155. ayaklanma, 126.
av8pwrroc;, 6, insan, 30, 154. cX1TO-O"TEAAC0 ( O"TE/1-) gonderiyo-
CXVEU (Ed.), -s1z, -siz (Gen.), 67. rum, yolluyorum, 72, 121.
(av8p6c;), 6, adam, 109. c:Xrrocpsuyw, ka<;1yorum, kac;1p
avTf (Ed.), yerine (Gen.), 67, - kurtuluyorum, 133.
avc0 (Zf), yukarda, 168. &pee, (Zf.) mi, m1? 64.
-a, -ov, Iay1k degerli 'Apyc:!oc.;, -a, -ov, Argoslu, 158.
(Gen.), 27,

aryupouc;, -oOv, giimiiten,
129.
*apX-cv, hiikmediyorum, hiikiim
siiriiyorum (Gen.), 30, 183.
fazilet. eCaat, ce- . Aofo, Asya, 165.
saret, 154. acnr!c;; (-8oc;;), kalkan, 86.
To, ehfr. kasaba.
apa (&paTOc;). TO, harb ara- aacpa)d1c;, -Ee;, emin, 123:
bas1, arabas1, 86. <;ogalt1yorum, biiyii-
aptcrTc:poc;, sol (taraf, el), tiiyorum, 183.
124. aup1ov (Zf), yann, 168.
aplO"TEpoc;, -6:, -ov, sol, 124.. auToc;, -o, Bk. s. 68
&pwrnc; -ri, -ov, Bk. s. 132 mhoc;, aynr, Bk. s. 69 .
. appcvarnc;, -ov, hast.a, 165 *acp11<vfoat-oum (t1<), geli-
&pn (Zf.), demin, biraz evvel, yorum, vas1l oluyorum, va-
, 162. nyorum, 73, 183.
19; idare, acj>-mTIEUCV, atla gidiyorum,
riyaset, makam. ka<;1yorum veya doniiyorum,
apX-om (Ort. <;at), bahyo- 164.
rum, (Gen.), 80.
B, 13.
13aivcv, gidiyorum, 183.
*136:i\i\cv, atiyorum, 183.
*13i\focv (de;;), (Acc. ile) bak1yo-
rum, 157, 184.
ses.
136:pl3apoc;, 6, yabanc1, Yunanh imdat, yard1m, 159.
olmayan, 56. l3ori8cv-CJ, yard1m ediyorum,
l3o:a1?\da, k1rall1k, 165. imdadma 76,
l30.a1?\Euc; (-C:cvc;), 6,k1ral, 128 105.
l3aa1?\Eucv, hiikiim siiriiyorum, Bo1cvToc;;, 6, Boiotiah, 165.
154. *l306P-01.w1 (Ort, <;at.), arzu e-
13Ei\TLaToc;, -11, -ov, Bk. s. 130. diyorum, istiyorum, 89.
13EATtcvv, -ov, Bk. s. 130. 13o0c; (13ooc;) 6, okiiz, inek,
131a, zor, 53.. 128.
13113\iov, To, kag1t, mektup, tab-
let, kitap.
13113Mc;, kitap.
13foc;, 6, hayat.
*13P-6:rrTcv, zarar veriyorum, inci-
tiyorum, 82, 83, 183.
- 204
r, y.
y&."Aa (y&.Aai<Toc;}, To, siit, 92. yfyac; (-avrnc;), 6, dev, 91.
yap (Bag.), viinkii, zira, 22. *ylyvoo:1 (Ort: <;at.), doguyo-
yvoc; (-cuc;),To, irk, soy, nesil, rum, meydana geliyorum,
122. oluyorum, vuku buluyorum,
yc:palpc.v, takdir ediyorum, 63, 73, 184.
reflendiriyorum, eref veri- ypo:Oc; (ypa6c;), ihtiyar kadm,
yorum, 145. 128.
ypac; (-eve;), To, imtiyaz, sala- *yp&.cbc.v, yaz1yorum, 71, 83, 184.
hiyet, miikafat, 128. yuvD (-vm1<oc;), kadm, zevce;
toprak, kara, memle- 80.
ket, 20 yuvDc; 6, hafif piyade,
(YDPc.vc;), To, ihtiyarhk, 85 ..
128. yutp (yurr6c;), 6, akbaba, 82 .
..6., 6.
6&.ap (66:aprnc;), kan, zev- 8c:"Acpfc; (8c:/\cplvoc;), 6, yunus ba-
ce, 92.
..6.8:Tt<;; .(..6.&.n6oc;), 6, Oatis, 165.
6e, ama, fakat, (Bk. s. 40).
*6c:'i (Sah1ss1z) laz1mdir, icap
eder, dogrudur, 50, 92.
8e1<a, on, 77.
8ev8pov, To, aga<;, 44.
hg1, 110 .
8c:1&., (sag taraf, el,) 165.
8E:1oc;;, -&., -ov, sag, 165.
8rnwTDPtov, To, hapishane,
ceza evi, 162.
8rnC.::nric;, 6, ha pis, mevkuf,
162.
oc:1voc;, -D, -ov, korkunc;;, acaip, oforro1va, 11, hakime, sahibe,
32. 154.
8c:1"Afa, korkakhk, yiireksiz- 8c:arron1c;, 6, efendi, sahip,
lik, 156. kim, 153.
8c:1Mc;, -D, -ov, yiireksiz, kor- *8eX01.w1 (Ort. <;at.), kabul edi-
kak, 155. yorum, 8, 184.
8c:lrrvov, To, akam yemegi, 8D (Zf.) Bk. s. 117.
ziyafet, 157. -11, -ov, belli, 115.
- 205 _,
BriMcv-w, kihyorum,
meydana <;1kanyorum, 111.
6, halk, 25.
AY)oa8C:v11c; (-ouc;), 6, Demos-
thenes, 122.
816: (Ed.), Bk. s. 178.
81& Tt; ni<;in? neden?
81cxcp8dpcv ( cp8E:p-), yokediyo-
rum, mahvediyorum, bozu-
yorum, 73, 121.
*8icx-f3cxlvcv, gec;iyorum, 152.
(Fevk. Aor. Mast.)
gec;mek, 152.
816rfo1m/\oc;, 6, ogretmen, 163.
ogretiyorum, 63, 80,
HA.
btKCXIO<;, -a, -OV
1
adil; diiriist,
dogru, 27.
811<moaliv11, adalet, 157.
*810l1<cv, kovahyorum, takip e-
diyorum, 17, 80, 184.
801<Ecv-w, 'goriiniiyo:rum, samh-
yorum, 105.
*801<c'i' ($ah1ss1z), muvaf1khr.
faydah goriiniiyor, 105. 184.
an, eref, 154.
8001\oc;, 6, kale, 25.
8ouA6cv-w, esir ediyorum, 47,
111.
*8p6:cv-w, yap1yorum, 45, 184.
8uvaT6c;, -6v, miimkiin;
muktedir, nufuzlu, 50.
660 (Buolv), iki, 164.
8wpov, T6; hediye, 24.
E, t:.
auT6v, -riv, -6,
ni, 75.
kendi k.endi- i::1<0:cJToc;, -YJ, -ov, her bir, 160.
*E1<-f36:t.Acv, kovuyorum,
Eyw, ben, 52.
*E8E/\cv, istiyorum, razI
siirgiins yolluyorum, 152.
oluyo- EKc:i (Zf .), orada, 77,
rum, 50, 184.
*dI, benim, 25. 50.
sulh, 145.
Elc; (Ed.),-e, ic.;ine (Acc.).
de;, (v6c;), bir tek. s. 114.
*E!a-6:ycv, ic;eri getiriyorum,
ithal ediyorum, i<,:eri 9ag1-
nyorum, 15i.
:.::da-C:pXocx1, giriyorum.
EK (Ed.),-den, -den
(Gen.), 20, 178.
El<Elvoc;;, -11, -ov, o, 35.
EKKAYJcrla, meclis, 20.
EK-rrErrcv, yolluyorum,
siiriiyorum, 47.
denize a91hyorum,
106.
hayrete
rum, 73.
*D,o:uvcv, siiriiyorum, kovahyo-
rum, 29, 185.
EA6:TTCVV, -ov, Bk. s., 132.
- 206
f;\cS:Xtcnoc;, -11, -ov1 Bk s. 132. Em-f3ouJ'le:Licv, kuyusunu kaz1yo-
EJ'le:Li8e:poc;;, -a, -ov
1
serbest, hiir, rum1 aleyhinde bulunuyorum
miistakil. plan haz1rhyorum, yolunu
EAE<!>ac;; (-avToc;), 6, fil, 92. bekliyorum. (Oat.), 47.
EJ\AcS:c; (-c5:6oc;), Yunanistan, m8uecv-&, arzu ediyorum, 164.
110. 6n8ufa, arzu, istek, 66.
"EJ'IJ'lriv (-rivoc;), 6, Yunanh, 86. Em1<fv6uvoc;, -ov, tehlikeli, 158.
iimit ediyorum, 49, 50. Em-1<pmecv-&, ele gec;iriyorum,
)\rrfc; (-f8oc;), iimit, 85. (Gen.), 157.
auT6v, kendi kendimi, 75. *Em-rr/\Ecv, denizinden hiicum
*i!--f36:J'IJ'lcv (-f3aJ'1-), ic;eri ahyo- ediyorum, 106.
rum, istila ediyorum, 89; maToM, mektup 83.
E6c;
1
-6v, benim, benimki 59. *foom (Ort. <;at.), takip edi-
EV (Ed.), -de, ic;inde arasmda yorum, refakat ediyorum,
(Oat.), 20, 179, (Dat.) 168, 185.
EV G.:>, iken, esnasmda, 77, Epyov, T6, eser, vazife, 157.
EVEKa (Ed.), yiiziinden, ic;in, Epic; {Ep18oc;) kavga, rekabet.
ugruna, (Gen.) 67. Epuv6c;, -6v, muhkem, tak-
Ev8a8E (Zf"), burada, 159. viyeli, 168.
EvtauT6c;, 6, sene. 162. *pXo::n (Ort. <;at.) geliyorum,
vrn08a (Zf.), orada, burada; gidiyorum, 63, 185.
(Zaman ic;in) bunun iizerine, EpcvTacv-&, soruyorum, 109.
EvTe:OSc:v (Zf.), burad:m, ora- *fo-f36:J'IJ'lcv (-f3aJ'I-), istila ediyo-
dan, (Zaman i<;in) bu andan rum. 63, 185. (Bk. da-f3r5:J'IJ'lcv),
itibaren, 159. 159. 47.
kovuyorum, tarde- ET1 (Zf.), hala, gene, elan,
diyorum, 121. bundan 44.
silahlandmyorum, 168. Erne; (-ouc;), To, sene, 123.
foaivoc;, 6, medih, ovme, 164. EO (Zf.), iyice, iyi bir
trrd (Bag), -digi zaman, ma- 60.
demki, 92, Eu8uc; (Zf.), derhal, 77.
(Bag) -digi zaman, ma- *Eupfarn (e:up-) buluyorum, 73,
demki, 92. 186.
foE1rn (Zf.), bunun iizcrine, e:upuc;, -c:ta, -Li, geni, 126.
sonra, 40. Euaef3t:ia, dindarhk, 164.
rrf (Ed.), Bk. s. 179.
207 -
c:0Tcx1<Toc;, -ov. itaatkar, inti-
zamh, disiplinli, 166.
cpri, dedi, 50, 194.
cpopoc;, 6, ephoros, 145.
tX8p6c;, -6:, -6v, has1m, 27 o
bende var, 30, 186.
E:c0c;, (Ed.) -inceye kadar, 77.
z, z;,.
C,:1i160J-0J, cezalandmyorum, 47, 111.
H, YJ.
fl, -den, -clan; veya, 34.
fl .... Tl ya yahut da, 162.
( 6vQ(;), c), bakadi li-
d er, rehber, 110.
(Ort. <;at.) go-
tiiriiyorum, sevkediyorum,
(Gen.); zannediyorum, dii-
iiniiyorum, 168.
(Zf .), memnuniyetle, 164.
f18ri (Zf .) arhk, onceden, za-
ten, daha 44.
-YJ, -ov, Bk. s. 132.
i18!cvv, .-.ov, Bk. s. 132.
(Edilg. <;at), holam-
:yorum, 85, 18x.
tath, 126, 131.
-c:lcx, -u, tath, 126. 131.
(Zf. ), en az. hic;te.
vasil oluyorum, geliyo-
rum, gelmi bulunuyorum;
geri geliyorum, 145, 186.
biz, 52.
zevk, keyif, 157.
giin 53.
-ex, -ov, bizim, bizim-
ki, 59.
-ov, Bk. s. 132.
hareketsiz kahyorum,
susuyorum, 30.
e, e.
86:/1.o:acm, deniz, 20.
8avcxTOt;, 0
1
oliim, 60.
86:0"0"0JV, -ov, Bk .. s. 132.
*8cxu6:s0J, hayret ediyorum,
hayran oluyorum, 86, 186.
8c:6c;, 6,

tann, tanrn;a, 25,
154.
8c:pcxrrc:u0J, hizmet ediyorum,
ihtimam ediyorum, bakiyo-
rum. 157.
-- 208
9Ep6:rrcvv ( -oVToc;), 6,
92.
Sepcc; (-ouc;), To, yaz, 123.
Sep (811Poc;), 6, yabani hayvan,
107,
9l")pEucv, ava
pel?inden gidiyorum, 154.
taTpoc;, 6, hekim, 157.
!Epov, To, inabet, 156.
16:nov, TO, ortii, elbise, 115.
!rrrrEuc; 6, siivari, 129,
'(rrrroc;, 6, at, 30.
tKETc:ucv, istirham ediyorum,
yalvanyorum, 29, 256.
9l")plov, To, yabani hayvan, 165.
oliiyorum, oldiiri.ili.i-
yorum, 186.
9uy6:TIJP (-Tpo<;;). k1z, k1z
evlat, kerime, 108.
Supa, kap1, 19.
Sucv, kurban kesiyorum, 17.
I, 1.
*!Kvfoa1-oOat, vanyorum, ge-
liyorum, 187.
lcrXup6c;, -6:, -6v, kuvvetli, sag-
lam, 27.
lcrXucv, kuvvetliyim, nufuz sa-
hibiyim. 154.
focvc;, (Zf.), belki, 149.
K, K
Ka9.:xtpecv-CJ, indiriyorum, y1-
k1yorum, 123.
*Ka9c:u8cv, uyuyorum, 167,
187.
1<aTcx-/\drrcv, terkediyorum, geri
b1rak1yorum, 73.
1<arn-cpEuycv, iltica ediyorum,
124,
Kai (Bag), ve; (Zf .), dahi, bi- *KaTl"}yopecv-CJ; sm;lu gosteriyo-
le, hatta ... bile, yine, keza, rum, itham ediyornm. (Gen),
de, da, 34. 105, 187.
Kai... Kai, hem, ... hem.
KaKtaToc;, -!"}, -ov, Bk. s. 132
Kaidcvv, -ov, Bk. s. 132,
KaKoc;, -ov, fena, 27.
KaA6c;, -ov, giizel, 26.
Ka/\CJc; (Zf.), giizelce, 89.
KaTa (Ed.), Bk. s. 179,
KEKpotp (-orroc;), 6, Kekrops.
*KEAc:ucv, emir ediyorum, ten-
bih ediyorum, 50, 187.
6, bah<;e, 159.
{Koc;), 6, miinadi, tellal, 80.
Kl"}pucrcrcv, ilan ediyorum, 79.
Klv8uvoc;, 6, tehlike, 156.
- 209 _:_
K:A.Efcvv, kapahyorum, 17.
KAETrTrJ<:;, 6, hirs1z, 22.
KAErrTcv, <;ahyorum, 94.
*K6TrTCV ( KCVTI- ), kesiyorum, vu-
ruyorum, (ka p1 y1) c;ahyorum,
83, 159, 187.
KpmEcv-C:i, iistiin geliyorum,
zaptediyorum (Gen.) 157.
KpaTtcrTOc;, -ri, -ov, Bk. s. 132.
KpElO"O"(J)V, -ov, Bk. s. 132.
Kpf}TrJ, Girit Adas1, 160.
Kptv(J), hiikiim veriyorum, 120.
*Kpou(J), 187.
KpurrT(J), gizliyorum, sakhyo-
rum, 83.
K(J)AUCV, mani oluyorum, 17.
Kwri, koy, 20.
A, /...
A6:8pq: (Zf.), gizlice, 102.
*:A.al36:v(J), ahyorum, elde edi-
yorum, 73, 188.
*:A.av86:vcv, goriilmiiyorum, 112,
188 ..
*My(,,), soyliiyorum,
rum, 27, 118.
/..i::rrT6c;, -fl, -6v, ince, hafif.
f.wK6c;, -fl, -6v, beyaz, 154.
i\E(J)v (-ovTOc;), 6, arslan, 91.
t.i::wc; (t.i::w), 6, halk, 129.
f.tf}v (-i::voc;), liman, 110.
Myoc;, 6, spz, nutuk, 152.
f.ou(J), y1kayorum (Acc.), 63.
M(j,), c;oziiyorum, serbest bira-
k1yorum, 16, v .s. 62.
M, .
aKp6c;, -6:, -6v, uzun, 145, 155.
6::A.a (Zf .), kuvvetlice, pek,<;ok.
6:f.1crrn (Zf.), bir c;ok, bilhassa,
evvel, 154.
*1mv86:v(J), 6greniyorum, haber
ahyorum, 160, 188.
aVTdov, To, kehanet, kahin-
hane, 160.
axri, muharebe, 20.
*O:xom (Ort. <;at.)
Eski Yunancada tlk Adunlar
yorum, 63, 188.
Eyac;, i::yc5:t.ri, Eya, biiyi.ik,
33.
EytcrToc;, -ri, -ov, Bk. s. 132.
EtS(J)V, -ov, daha biiyiik, 114.
tf.ac;, ef..mva, ef..av, siyah,
113.
*ef..f..(j,), niyetindeyim, - mek
iizereyim, 49, 50, 188.
Ev, Bk. s. 40. Not.
- -no -
*evw, kahyorum, 102, 18r.
ecroc;, -11, -ov, orta, 129.
rnx (Ed.) Bk. s. 179.
xp1 oo, -inceye kadar, 77.
riodc;, hi9 kimse, 114.
(-Tpoc;), anne, 108.
fa, bir (dc;'in Diil ekli), 114.
11<p6c;, -a, -ov, kii<;iik, ufak,
155.
ovov (Zf .), yalmz, 9.
oOcro:, _miiz, 19.
08oc;, 6, hikaye, efsane, 162.
&v, Bk. s. 64.
N, v.
vo:uo:pxoc;, 6, donanma komu-
tam, amiral, 162.
vo:uo:xfo:, deniz muharebesi,
160.
vo:Oc; ( c:wc;), gemi, 128.
vo:un1c;, 6, gemici, 22.
vo:uT11<6v, To, donanma, 156.
vc:o:vfo:c;, 6, delikanh, 2L
*vew, tev:i ediyorum, 154, 189.
vfoc;, 6, 155.
ada, 25.
v11<aw-&, galip geliyorum, ye-
niyorum, 47, 108.
vf1<11, zafer, 57, 154.
vofsw, zannediyorum; telakki-
ediyorum, diiiiniiyorum,
addediyorum, 50.
v6oc;, 6, kanun; 24.
voOc; ( voD- ), 6, zeka, ak1l, 128.
vocrew-&, hastalamyorum, 157.
v6croc;, hastahk, 53.
VUKToc;, geceleyin (Bk. vus), 92.
vus (vu1<Toc;), gece, 92.
vOv (Zf.), 30.
sc:vfsw, misafir ediyorum, ag1r-
hyorum, 149.
stvoc;, yabanc1, misafir.
0, o.
6, articulus (Bk. s. 19, 24).
<ooc:, Toos, bu, nag1-
dak1, buradaki goriinen,
35, 36.
68oc;, yol, 25.
OOOUc; (-UVToc;), 6, di, 91.
01Kc:w-&, ikamet ediyorum,
oturuyorum, 166.
ol1<fo:, ev, ikametgah, 20.
*ol1<Tc:fpw, ac1yorum, 29,30, 189.
61\fyoc;, -11, -ov, az, 132.
of.! y1crrnc;, -11, -ov, Bk. s. 132.
ovoa (-moc;), To, isim, ad, 86.
ovus (-uxoc;), 6, tirmak, penc;e,
79.
-- 211 -
*6rri\fscv, silahlandmyorum, 29,
30, 189.
<6rr/\a, Ta, silahlar, 25.
<6rro1 (N. Zf .), ki oraya, (her)
nereye ise, 145.
6rr6n: (N. Zf.), her ne zaman
ki, 152.
<6rrou (N. Zf.), ki orada, -dugu
yer,-(her) nerede ... ise
166.
*6p6:cv-w, goriiyorum, 109, 166,

6pyfsoai (Edilg. c;at.), k1Zlyo-
rum, hiddetleniyorum, ln7.
6p6:cv-w, harekete gec;iyorum,
f1rhyorum, 47.
opoc; (-ouc;), TO, dag, 123.
'6c;, <6 (N. Zf.), ki bu
1
ki o,
37.
<6anc; (N. Zf.), her kim, 117.
<6rnv (N. Zf.), her ne zaman ki,
152.
ocnoOv (-oO), To, kemik, 128.
<6TE (N. Zf .) ki o zaman, -igi
zaman, ne zaman ki, vakta-
ki, 117, 152.
<6Tt (Bag), ki, zira, c;iinkii,
27, 92.
<6 Tl (N. Zm.), her ne, 117.
ou, ou1<, oux, Fiilleri olumsuz
yapar, 17.
ou6dc;, hi<; kimse, 114.
OUKOUV; Bk. s. 64.
oov (Zf.) binaenaleyh, bunun
ic;in, oyle ise, 22.
ourE ... ouTE, ne ... ne, 83, 162.
oornc;, bu, 36.
ournc;, ournc; (Zf.), boylece, bu
.36.
oxSri, nehir kiy1s1, 168.
n, rr.
Trai8Eucv, terbi-
ye ediyorum, 43.
TI6:/\ai (Zf. ), eskiden, vaktiyle,
168.
rra/\ai6c;, -6:, -6v, eski, 156.
rra!c; (rrai86c;), 6, c;ocuk, 86.
rravrnxoO (Zf.), her tarafta,
] 45, 161.
rrapa (Ed.), Bk. s. 179.
*rrapa-/\af3avcv, halef ( varis)
olarak ahyorum, 165.
rrapa-Taaac.1, yanyana s1rah-
yorum, 168.
rrapa-O"KEU6:SC0, hazirhyorum,
47, 85.
m:Xc; (rrccvT6c;), biitiin, her, 98.
*rr6:axcv (rro:S-), izdirap, c;ekiyo-
rum, muamele goriiyorum,
73, 189.
(-Tp6c;), 6, baba, 107.
rraTpfc; (-fooc;), vatan, 86.
- 21i-
TiapSevoc;;, bakire, gene; k1z,
156.
m:xuom (Ort. <;at.),
yorum (Gen.), 63.
Tiaucv, durduruyorum, 63.
TIE61ov, To, ova, 25.
To, piyade, 168.
-6v, yaya, 168.
TIElSoai (Ort. <;at.), itaat edi-
yorum (Oat.), 63, 86.
*TIElScv, ikna ediyorum, kand1-
nyorum, 63, 189.
rrE1p6:oai-&Ja1, tecriibe edi-
yorum,
biis ediyorum, 132.
'TTEAEKU<;; (-KEuc;), 6, balta, 125.
rrerrcv, gonderiyorum, 83, 190.
rrevric;, fakir, 165.
TIEpalvcv, bitiriyorum, ikmal
ediyorum, icra ediyorum,
190.
rrepav (Zf .), (Ed.) ote-
ki tarafmda (Gen.), 168.
TIEpf (Ed.), Bk. s. 180.
nEparic;, 6. Pers, iranh, 22.
*TilrrTcv, 73, 190.
man:ucv, itimat ediyorum, il'l.a-
myorum (Oat.), 17.
rr/..Elcvv, -ov, Bk. s. 132.
rr/..ElaToc;, -ri, -ov, Bk. s. 132.
maT6c;, -ov, sad1k.
*rrMKcv,oriiyorum, dokuyorum,
72, 190.
*rrMcv, (denizden) gidiyorum,
105, 190.
rr/..Ecvv, -ov, Bk. s. 132.
*rrMacv, vuruyorum, yarahyo-
rum, hayrette birak1yorum,
190.
rr/..olov, To, gemi, kay1k, 25.
TI/..oGc; (-oG), 6, deniz seyahatI,
129.
rr/..oua1oc;, -a, -ov, zengin, 34.
rro1Ecv-&J, yap1yorum, 47, 104.
6, 2 ..
rroM1K0.)c; (Zf .), 81.
rroM1oc;;, 6, 25.
rr6/..Eoc;;, 6, harb, 34.
rro/..1opKecv-&J, muhasara ediyo-
rum, 45, 105.
rr6/..1c; (-Ecvc;;), 125.
rror\ITEf a, idare
160.
rro\f Tr}<;, 6, 21.
TI0Af..6:K1c; (Zf.), <;ok kere, ek-
seriya, 158.
rro/../..axou (Zf.), bir c;ok yer-
lerde, 158.
rroMc;, 9ok, 33.
rrovripoc;, -6:, -ov, kotii, yara-
maz, 157.
*rropEuoai (Ort. <;at.), yuru-
yorum, ilerliyorum, 63, 191.
rroTa6c;;, 6, nehir, 25.
Tip6:aacv, yap1yorum, 80.
Tipfof3uc; (-f3Ecvc;;), 6, elc;i, mu-
rahhas ihtiyar adam)
125, 126.
Tipfv (Bag), - meden evvel,
130.
Tipo (Ed.), Bk. s. 180.
- 213 -:-
rrp6j3aTOv, To, koyun, 156.
rrp6c; (Ed.), aleyhine
(Acc.), 34, 135, 154, 180.
*rrpoa-6:yw, - e getiriyorum,

*rrpoq--j36::\:\w (-j3a:\-), hUCUffi
ediyorum (Dat.), 62, 73.
*rrpoa-rrMw, - e dogru (deniz-
den) hareket ediyorum, 145.
rrp6crwrrov, To, yiiz, 157.
rrp6TEpov (Zf.), once, 129.
rrpCHoc;, -ri, -ov, birinci.
rrpCnov (Zf.), ilk once, 40.
rru:\ri, ve kale kap1s1,
20.
*rruv8&voai (Ort. <;at.), ogre-
niyornm, haber al1yorum,
165, 191.
rrpoa-T6:aaw, emir veriyorum rrOp (rrup6c;), To, 109.
(Oat.), 161.
P, p.
-a, -ov, k.olay, 132.
-ov, Bk. s. 132.
-ri, -ov, Bk. s. 132.
PYJTWP (-Topoc;), 6, ha tip, 107.
"kphnw, atiyorum, 29, 191.
2:, a.
cr6::\my (-yyoc;), boru, bo-
razan, 80.
-c;, belli, 123.
crrnuTov, Bk. s. 78.
crclw, sars1yorum, salhyorum,
55, 166.
crrialvw . (-av-), idiyo-
rum, gosteriyorum, 121.
crriElov, To, bayrak, 30.
crhoc;, 6, hububat, zahire, yi-
yecek, 157.
*cr1wrr6:w-cv, susuyorum, 109, 191.
<;adir, koli.ibe, sah-
ne, 162.
cr6c;, a6v, senin, seninki, 59.
aocpla, hikmet, bilgi, ilim,
154.
aocpoc:;, -6v, ak1lh, bilgin, 27.
crrrov8al, cd, mi.itareke (<;og.).
O"T6:81ov, TO, stad (uzunluk ol-
9i.isii=l80 m.), 163.
crTa86c;, 6, menzil, 127.
crT6:cr1c; (-Ewe;), f}, kavga, vatan-
arasmda
nifak, 125.
aTMw, gonderiyorum, 120.
O"TE<j>avoc;, 6, <;elenk, 145.
crTp6:Twa (-aToc;), TO, ordu,
165.
- 214 -
crTpo:Tc.ucv, sefere c;1k1yorum,
asker oluyorum, 109.
crTpo:Tf}yoc;;, 6, komutan, gene-
ral, 25.
crTpo:T16:, ordu, J 17.
crTpo:nwTf}c;;, 6, asker, 22.
crTpaTorrc.6ov, To, ordugah, 117.
crTpo:Toc;;, 6, ordu, 30.
bogazhyorum, 72,.191.
au, sen, 52.
cruyyvwf}' af, 149.
cruyyp6:cpcv, kaleme ahyorum,
yaz1yorum, telif ediyorum,
89.
*cruyKpoucv, <;arp1yorum, 89.
*cruAAo:f36:vcu, yakahyorum,
tevkif ediyorum, 89.
cruAMycv, topluyorum, birleti-
riyorum, 89.
*cruf36:/\l'lcv, bir araya atiyorum
veya getiriyorum, 89.
cruv (Ed.), ile beraber (Oat.),
132 ..
cruaxoc;;, 6, miittefik, 25.
crOc;; (cruoc;;), 6, domuz, 125 ..
haz1rhyorum; am-
balaj yap1yorum, 89.
crupparrTcv, bir araya dikiyo-.-
rum, 89.
kurtanyorum, 156, 192.
crwa (-me;;), TO, viicut, 85.
crwcppcvv, -ov, akilh, makul, 114.
T, T.
To:p6:crcrcv, alt iist ediyorum,
huzurunu bozuyorum, 80.
Tacrcrcv, tanzim ediyorum, s1-
rahyorum, 80.
Tax1crTOc;;, -f}, -cv, Bk. s. 132.
Taxoc;; (-ouc;;), To, siirat, 123.
Taxuc;;, -da, -u, siiratli, h1zh,
c;abuk, acele, 126.
Tc. ... Kai, hem ... hem, 123.
Tc.ixoc;; (-ouc;;), To, sur, duvar,
123.
TEAoc;; (Zf.), sonunda, son ola-
rak, en nihayet, 56.
TEXvf}, sanat, 154.
nacv-w, takdir ediyorum, e-
ref veriyorum,
yorum, 108.
eref, itibar, kiymet,
154.
Tic;; (Tfvoc;;), kim ?, 116.
Tic;; (nvoc;;), bir, biri, 116.
T6rroc;;, 6, yer, mevki, 109.
ToTc. (Zf. ), o zaman, 162.
Tpo:Oa (-aTOc;;), To, yara, 115.
*Tpfocu, c;eviriyorum, 165. 192.
Tp1a1<ocr101, -0:1, -a, ii<; yiiz, 132 ..
Tplf3cv, ovuturuyorum, ovuyo-
rum, 88.
(-ouc;;), bir nevi harb
gemisi, kadirga, 123.
Tporroc;;, 6, tarz, suret, karak-
ter, 53.
*TVyxcS:vcv (Tux-}, tesadiifen bu-
lunuyorum, 112, 192.
TUXf}, talih, kader, havadis.
- 215
u[3pfsco, tahkir ediyorum, 29.
u16c;, 6, ogul, 160,
ui\rii orman, koru, 162.
uElc;, siz, 52.
ki, 59.
UTIEP (Ed.), Bk. s. 180.
urr11pET11c;, 6, hizmet<;i, 164.
urr6, Bk. s. 180.
utn:poc;, ex, -ov, sizin, sizin- UCYTEpa'i'oc;;, -a, -ov, ertesi, 53.
, cp. '
cpaf vcv ( cpcxv-), gosteriyorum, 119.
(-ayyoc;), falanks, 80.
*<J>Epcv, getiriyorum (vergi) ve-
riyorum, odiiyorum,162,192.
*cpELiycv (cpuy), kac;1yorum, 38,
80. 97.
*<1>111.tf' soyliiyorum, diyorum,
192, 194.
cptMcv-&, seviyorum, 45
1
104.
cpt/\11<wc;; (Zf .), dostc;a, 89, 92.
cpf/\oc;;, -11, -ov, sevgili, aziz, 27.
cpl\ElJ.l (-[36c;;), damar, 82.
<j>OVEUCV, oldiiri.iyorum, 160.
cp6poc;;, 6, vergi, harac;, 162.
<j>p6:scv, belirtiyorum, soyliiyo-
rum, 88.
{-Koc;), 6, bek<;i, IlObet-
<;i, 79.
q>u/\6:crcrcv, muhafaza ediyorum,
80.
cpucric; ( rnc;), ta bi at, 126.
cpc.vvfi, ses, 156.
x, x.
xat-rn6c;, -fi, -6v, giic;, miikiil,
zor, sarp, 34.
xcx/\rn&c; (Zf.), zorla, miikii-
Hitla, 89.
X6:pt<; iyilik, teVeCCUh,
mimettarhk, hayirhakhk, 85.
XE1wv (&voe;), 6, firtma,
112.
xdp (xE1p6c;), el, 109.
xElpiaTOv, -11, -ov, Bk. s. 132.
xiwv (-6voc;;), kar, 112.
XOpEUCV, dansediyorum, 155.
XPfi (Sah1ss1z), laz1mdir, 50.
(-TOc;;), To, madde, ey
(<:;og., para), 86.
xpficr1oc;;, -11, -ov, faydah, 34.
xp6voc;, 6, zaman, 56.
xcvpa, T], memleket, arazi, 20.
*xcvpEcv-&, gidiyorum, ilerliyo-
rum, 192.
xcvpfov, To, yer, mevki, kale, 25.
- 216 -
t.Eu800:1 (Ort. <;at.), yalan
soyliiyorum, 163.
4JEU8(J), aldatiyorum, 86.
rey veriyorum, 86.
.0, (,),
ciJ (Onl.) ey L
we; (Bag), ki, gibi, vaktaki,
madem ki, 92.
c.'6crTE (Bag), (o kadar) ki,
( oyle) ki, 83.
T0RKQE-ESKI YUNANCA
acaip, 6s1voc;, -ov.
acele (Zf.), rnxec.vc;, (Sf.) rnxuc;,
Eta
1
U,
ac1yorum, ol1<Tdp0).
a<;1hyorum (denize), 1<-rrMc.v.
ada,
adalet, 611<moauvri,
adaletsiz, &611<0<;;, -ov.
addediyorum, voll;c.v.
adil, 6!1<a1oc;, -a, -ov.
af, auyyv0Jri, il.
agac;, 6ev6pov, To.
akbaba, yuljJ _(yurro<;;), 6.
akil, voOc; (voO), 6.
akilh, ao<J>oc;, -6v; aw<J>pc.vvl
-ov.
aksi takdirde, ai\i\c.vc;.
akam yemegi, 6Elrrvov, To.
al9ak, alaxpoc;, -6:1 -ov.
aldahyorum, ljJsu6c.v.
A
aleyhinde bulunuyorum, rrl-
f3oui\suc.v (Oat.).
aleyhine, rrp6c;r (Ed.), (Acc.).
ahyorum, a!pew-c0; /\6:f36:vw.
alt iist ediyorum, Tap6:aaw.
ama, ai\i\6:, BE.
amiral, vauo:pxoc;, 6.
anne, (-Tp6c;),
araba,
arasmda, v, (Ed.), (Oat.).
arazi, xc:Jpa,
Argoslu, 'Apyslo<;;, -a,
arslan; Mwv, (-oVToc;), 6.
arhk, (Zt).
arzu, rr18ula,
arzu ediyorum, f3oui-.om (Ort.
<;at.); m8utw-c0.
asker, aTpaTtwTq<;;, 6.
asker oluyorum, aTpo:Tsuw.
As ya, 'Aafo:,
<o6E/ fl6E, T66E.
-ri, -ov ;
-tc;.
aikar k1hyorum, 611i\6w-c0.
at, Trrrroc;, 6.
rrOp ( rrupo<;;), To.
Athena,
A tin a, o:I.
'ASl')voloc;, -a, -ov.
Atinaya, (Zf.).
218-
abyorum, f36:1\f\c.), plrrTw.
atla gidiyorum, a<fHTIITEUC0.
a va c;1kiyorum, 8r)Pt:uw
ay1p, a!crxp6c;, -6:, -6v.
aym, 6 aih6c; ( o:uT6c;).
baba, (-Tp6c;;), 6.
bahc;e, 6.
bakire, rro:p8evoc;,
bak1yorum, f3i\Errw ( t:lc;;).
bak1yorum (ihtimam ed.), 8s-
pcxrrt:uw.
basit, cm.\oOc;, -oOv.
O:Moc;, -11, -o.
(-6voc;), 6.

bayrak, crriElov, To.
bek<;i, cpu.\a, (-1<oc;), 6.
belki, '{awe;;, (Zf.)
belli, -ri, -ov ; -Ee;;.
bende var, E:xw.
benim, dI (Eivo:1=olmak Fii-
linin 1. ci Sah.).
benim, benimki, 6c;;, -6v.
beraber (ile), auv, (Ed.), (Oat.).
beyaz, /\w1<6c;, -6v.
b1rak1yorum (geri-),1<cxrn/\drrw.
bildiriyorum, O:yyE/\/\w.
bile, I<CXt, (Zf.).
bilgi, crocplcx,
bilgin, crocp6c;, -6v.
bilhassa, 6:/\1crrn, (Zf. ).
bir, de;, la, f.v (v6c;).
biraz evvel, O:pn, (Zf .).
B
aym zamanda, O:o:, (Zf.).
aynhyorum, arrEpXom (Ort.
<;at.).
az, 6/\lyoc;;, -ov.
aziz, cpl/\oc;;, -ri, -ov.
birleGtiriyorum, cru/\Myw; cru-
f30:/\.\w.
biri, bir, nc; (nv6c;).
birinci, rrp&'noc;;, -ri, -ov.
bitiriyorum, m:po:fvw.
biz,
bizim, bizimki, -ex, -ov.
Boiotiah, Bo1wT6c;;, 6.
borazan, boru, cr6:/\my (-yyoc;;),

boyun eg1yorum, rrd8om
(Oat.).
boyunca yukanya),
O:v6:, (Ed.), (Acc.).
bozuyorum, 61cxcp8dpw.
boylece, ourn, ournc;, (Zf.).
bu, oihoc;, cxuTfJ, To0To.
bogazhyorum, crcp6:sw.
buluyorum, t:uplcr1<w ( t:up-).
bunun ii;in, oov, (Zf.).
burada, E:v86:8E, (Zf.).
buradaki goriinen, '66t:,
TObE.
buradan, vTt:08c:v, (Zf.).
bu ourn, ournc;, (Zf.).
biitiin, rr6:c;;, rr&cro:, rrav.
biiylik, . Eyo:c;;, t:y6:/\ri, 11Eycx ;
daha biiyiik, dswv, -ov.
219 ._
biiyiitiiyorum,
cesaret, av8pdcx, ;
cesaretsiz, avcxv8poc;;, -ov.
cesur, av6pdoc;;, -ex, -ov.
<;adir,
rrE1p6:ocx1 - C)cxt
(Ort. <;at.).
c;ahyorum, 1<1\ErrTcv.
c;aresizlik, arropio:,
arasm-
da), O"TcXO"l<; (aTCXEO"CVc;;),
c;arp1yorum, au1<ypolicv.
<_;afl, ayop6:,
da, Bk. de.
-da, Bk. -de.
dag, opoc; (-ouc;;), TO,
dahi, Kai, (Zf.).
damar, <J>:\Et.!J (<J>:\Ef)6c;;), r1.
-dan, bk. -den.
dansediyorum, XOpEUCV.
Datis, (..6.6:T16oc;;), 6.
de, 1<cxf (Zf.).
-de, Ev (Ed.), (Dat.).
dedi, E'.<J>ri, drrE.
degerli, -ex, ..;ov (Gen.).
delikanh, vwvlo:c;;, 6.
demin, apn, (Zf.).
c
{"'
y
D
CcVap Veriyorum, cXITO-KplVOCXI.
ceza evi, T6.
cezalandmyorum,
c;ekiliyorum, avaxcvpecv-w.
c;elenk, aTe<j>o:voc;, 6.
c;eviriyorum, Tperrcv.
c;irkin, o:laxp6c;, -6:, -6v.
c;ocuk, rro:lc; ( rrm86c;;), 6.
c;ogalt1yorum,
c;ok, 6:/\o:, (Zf. ).
c;oziiyorum, J.Licv.
y6:p, (Bag).
Demosthenes,
(-vouc;), 6.
-den, EK, arr6, (Ed.), (Gen.);
fl (Bag).
-den EK, (Ed.), (Gen.).
. den!, o:laxp6c;, -&., -6v.
deniz, 86::\cxaao:,
deniz, muharebesi, vaucxxio:,
deniz seyahati, rr/\oOc;; (-oO), 6.
derhal, Eu8Lic;, (Zf.).
dev, ylycxc; (yfycxvTO<;), 6.
diger, af\/,oc;;, -11, -o.
dikiyorum (bir araya), aupp6:-
rrTcv.
220 .-
dindarhk, EucrEf3Eta, dost, cpfAoc;, 6.
dinliyorum, a1<ot'.icv. dosb;a, cp1A11<wc;;, (Zf .).
disiplinli, EuTo:i<Toc;;, -ov. doniiyorum, Tp{rroo:i; geri
d1an yolluyorum, E1<-rrErrcv. doniiyorum, arr-Epxoa1.
dogru (yanh degil), cS:xom (Ort.
-Ee;; -e dogru, rrp6c;;, de; <;at).
(Ed.), (Acc.). durduruyorum, rro:t'.icv.
dogrudur, 8d. duvar, TEtXcc; (-ouc;;), To.
doguyorum, yfyvoai (Ort.(:at.). diiman, rro/\E1oc;, 6.
dokuyorum, rrM1<cv. rroAE11<wc;, (Zf.).
domuz, crOc; (-cru6c;), 6, 11. doniiyorum, vof
donanma, vcxun1<6v, T6, oOai.
donanma komutam, vcxt'.icxpxoc;;, 6. diiiiyorum, rrf rrTcv.
efendi, 8wrr6n1c;;, 6.
eforo:ros, E'.cpopoc;, 6.
ehemmiyet vermiyorum, aE-
(Gen.).
el, xdp (XE1p6c;;),
elan, ET!, (Zf.).
elbise, lpcS:nov, To.
elc;i, rrpfof3uc;; (-rnc;;), 6.
elde ediyorum, Acxf36:vcv.
ele geviriyorum, Err1-1<pmEcv-CJ
(Gen.).
emin, -Ee;.
emir ediyorum, KEAEt'.icv.
fakat, O:/,AO:, (Bag).
falanks, (-o:yyo ),
E
F
en nihayet, TEAoc; (Zf ).
ertesi, ucrTEpcx'i'oc;, -ex, -ov.
eser, E'.pyov, T6.
esir, alxa/\cvToc;;, -ov; 800.\oc;;.
esir ediyorum. 6ouMcv-CJ; 6ou-
. Mocx1- 000:1 (Ort. <;at.).
eski, mxi\0:16c;, -a, -6v.
eskiden, rr6:/\o:i, (Zf. ).
esnasmda, Ev c'9, Ev '6acv.
evvel, rrpf v, (Bag); rrp6 (Ed.)
(Gen.).
ey, c:J, (Unl. ).
farkma vanyorum, alcrS&.vocx 1
(Ort. <;at.).
221
faydah, -11, -ov.
faydah goriiniiyor, 8oKc:'i'.
fena, Ko:K6c; -6v.
fevkinde, urrtr (Acc.).
galip geliyorum, vtK6:w-c0.
gece, vus ( VUKT6c;),
geceleyin. vu1<T6c;.
ge<;iyorum, 81a-[3alvw.
geliyorum, pxoai (Ort.<;at.);
acptKvfoo:t-oOat (Ort. <;at.);
fjKW.
5emi, vaOc; (vEwc;), rrf.olov,
TO; (-ouc;),
gemici, vaUTrJc;, 6,
gen9, vEcxvlac;, 6,
gen<; k1z, rrapStvoc;, ; KOprJ,
general, crTp::XT11y6c; 6.
Eupuc;, -E!cx, -Li.
geri b1rak1yorum, Ko:T..:x-/\Efrrw.
gerileyorum, ava-xwp1fo-c0.
gibi, we; (Bag).
gidiyorum, pxocx1 (Ort:<;at.).
haber ahyorum, aKouw; rruv-
86:vocxt (Ort. <;at.); o:v86:vw;
haber veriyorum, ayy.Mw ;
KYJpUCJCJ0.).
haberci, ayyEAoc;, 6.
hafif, AETTT6c;, -6v.
firhyorum, 6p6:w-c0.
hrtma, XE 1 wv (-&voe;), 6.
fazilet,
G
H
arr.pxocxt (Ort.<;at.); [3o:lvw.
Girit Adas1,
gizlice, MSpq:, (Zf .).
gizliyorum, KpurrTw.
gonderiyorum, rr.rrw; aTtf.f.w,
arro-CJTEAAW.
goriiyorum, 6p6:w.
goriilmiiyorum, /\cxv86:vw.
goriiniiyorum, 8oK.w-c0; cpo:f-
voa1.
gosteri
1
yorum, cp::xlvw, crrio:f vw.
gotiiriiyorum, ayw; 11YEOcxt-
o0cxt (Ort. <;at. ;
giic;, xo:/\rn6c;, -6v.
apyupoOc;, -&, -oOv.
giin,
giizel, Ko:Mc;, -6v.
giizelce: 1<a/\c0c; (Zf.).
hafif piyade, 6.
hak, 81Ko:1ocrlivYJ,
hakim, 6; (efendi)
OECJTTOTrJc;, 6.
hakime, 8forro1vo:,
hakh, 81Katoc;, -ex, -ov.
222 -
haks1z, &611<oc;, -ov.
haks1zhk ediyorum, 0:611<ecv, C:i.
hata, T1, (Zf .).
lrelef olarak ahyorum, Tiapo:-
/.-o:j3i:Xvcv.
halk, M:wc; (AEW), 6; 6.
hapis, 6E:crpwTYJc;, 6,
hapishane, To.
hara<;, cpopoc;, 6.
harb, 1TOAEf.1.oc;, 6.
harb arabas1, O:po: (-moc;), To.
harb esiri, alx6::\cvrnc;, -ov,
hediye, 6CJpov, To,
hekim, lmpoc;, 6.
hem... hem, TE... 1<0:!.
her kim, <ocrTtc;, (N. Zm.).
her ne, <6 Tl, (N. Zm.).
her nereye, <6rro1, (Zf.).
her ne zaman ki, 6rr6TE, (N.
Zf.); <6rnv, (N. ZL ).
her evve], 6:/.-tcrrn (Zf .).
her tarafta, Tiavrn:xoO (Zf.).
her zaman, ad (Zf.).
hie; (Zf .), ou6ev, Y]6Ev,
hit; kimse, ou6-Efc;, OU6E-fo: ;
1")6-Efc;, Y]6E-.f
hiddetle:1iyorum, upyfsocx1
(Edilg. <;at.).
hissediyorum, alcr8avoai (Ort.
<;at.).
hizmetc;i, 8.::p6:Ticvv (-ovTOc;), 6.
hizmet ediyorum, 8:::po:TIEucv.
hirs1z, i<AETITYJ<;, 6.
h1zh, Taxuc;
1
-do:, -u.
hiicum ediyorum, Tipo-[36::\/\cv
(Oat.).
hiikiim veriyorum, 1<pf vcv.
hububat, crlToc;, 6.
huzurunu bozuyorum)
i. .I
irk, yevoc; (-ouc;), To,
1zt1rap c;ekiyorum, TI6:crxcv.
icap eder, 6d ($ah1ss1z).
ic;eri atiyorum, E-f36:Mcv (-j3o:!--).
ic;eri c;agmyorum, dcr-6:ycv
ic;eri getiriyorum, dcr-6:ycv.
ic;in, vs1<a <Ed.), (Gen.).
ic;inde, EV (Ed.), (Acc.).
ic;ine, de; (Ed.), (Acc.).
idare TI0/.-1Tdo:,
ihmal ediyorum, O:c:Mcv-c'.0.
ihtimam ediyorum, (gosteri-
yorum ), 8c:po:TIEucv.
ihtiyar adam, Tipfoj3uc; (-Ecvc;), 6.
ihtiyar kadm, ypo:Oc; (ypa6c;),
ihtiyarhk, (-eve;), To.
ikamet ediyorum, o!Kecv-c'.0.
iken, tv tv '6crcv.
ikmal ediyorum, TIEpo:lvcv.
ikna ediyorum, Tid8cv.
ile bera,ber, &a (Oat.); auv
{Ed.), (Oat.).
- 223 -
ilerileyorum, Xc:upec:u-&; rrpo-
Xc:upE.c:u-&; rropEt'.iom.
ilim, cro<j>f a, 11,
ilk once, rrp&Tov (Zf. ).
imdadma kouyorum, j30118fo
-& (Oat.).
imdat, f3ori8Efcx,
imkailSlZ, a8t'.iVCXTOc;;, OV.
imtiyaz, yE.pcxc;; (ypc:uc;;), To.
ince, AErrT6c;;, -fi, -ov.
-inceye kadar, E.c:uc;;; E.Xp1 oo,
(Bag.).
incitiyorum, j3.A6:1nc:u.
inek, f3o0c;; (13ooc;;),
intizamh, EuTaKTOc;;, -ov.
iranh, nE.p&ric;;, 6.
isim, ovocx (-mac;;), TO
istek, E1T18uf ex, fi.
isteksiz olarak, O:St'.ic:uc;;, (Zf.)
kabul ediyorum, 8.Xom.
ka91yorum, <J>c:t'.iyc:u; ka<;1-
yorurn, acpmrrEt'.ic:u.
kadirga, Tp1fipric;; (-ouc;;),
kahinhane, f..tcxvTE'i'ov, To.
. kale, Xc:upfov, To.
kale kap1s1, rrt'.iA11,
kaldmyorum (yukan) cx'lpc:u.
kahyorum, E.vc:u.
kalkan, acrrrfc;; (-rrf8oc;),
kandmyorum, rrEISc:u.
kanun, vooc;;, 6.
kapatiyorum, K/\Ef c:u
istila ediyorum, dcr-f3a/\/\c:u
(-13a/\) (de;; ve Acc.); -i3a/\-
.Ac:u (-f3a/\-) (de; ve Acc.)
istirham ediy9rum, iKETELic:u.
istiyorum, j3ot'.i/\oai (Ort. <;at.)
Sgf\c:u; trr18uE.c:u&.
isyan, CT1TO-CJTaCYlc;; (-Ec:u<;)
i, pyov, To.
iaret, cr11Elov, To.
ediyorum, micxf vc:u.
iitiyorum, aKot'.ic:u.
itaat ediyorum, m:f8ocx1,
(Ort. Qat.), (Oat.)
ithal ediyorum, Elcr-ayc:u.
itibar, T1fi,
itibar ediyorum, T1ac:u-&.
iyi, aycxSoc;;, -fi -ov.
iyilik, Xap1c; (-Toe;;),
K
kap1, St'.ipcx,
kara, Yri, ri; YJITEtpoc;;,
kara pargas1, flrrE1poc;;,
karekter, Tporroc;;, 6.
karar veriyorum, 801<E'i' 61.
karde, abEAcpoc;;, 6 .
(-:::c:uc;),
kan, yuvfi ( m1<oc;;) 8aap
(8ao:pTO<;),
karI, 11poc;; (Ed.), (Acc.)
karida, 11.po:v, (Zf.)
kavga, p1c;; (-16ol:.), crTaa1c;;
{-EvY;),
- 224 -
kehanet, avn:'i'ov, To. kolay, -a, -ov.
kemik, ocrrnOv, TO. koliibe,
kendi kendimi, E:auTov, komutan, crrpaTY)yoc:;, 6.
kendi kendisini, fouTov, -o. konak, crrnSoc;, 6.
kerime, Suy6:nlP ( =Tpoc:;), Myw.
kesiyorum, KoTITCiJ. koru, uA.Y),
keyif, korkak, avav6poc;, -ov.
keza, 1<0:1 (Ed.). koyun, Tipof3aTov. To.
k1ral, f3o:cr1A.EL'.ic:; (-we;), 6. kovahyorum, 81w1<w, E:A.o:uvw.
k.1ralhk, f3o:cr1A.Ela, kovuyorum, EKTIETiw,
kir (lar), O:ypof, ol. kale, 8o0A.oc:;, 6.
XE1wv (-C:ivoc:;), 6. koprii, yq>upa,
k1ta, fjTIEtpoc:;, kotii, Tiovripoc:;, -6:, -ov.
k1ymet, TIfi, kurban kesiyorum, Suw.
k1z, Tiap8voc:;, kurtanyorum,
kiz evlat, SuyaTrJP ( Tpoc:;), Tio A.1op1<fo-C:i.
k1z1yorum, (Edilg. kuvvetli, lcrXupoc;, -6:, -ov.
<;at.) kuvvetlice, 6:A.a (Zf.)
ki bu, ki o, 'oc;, o (N. Zm.). kuvvetliyim, lcrXuw.
ki orada, 'oTiou (N. Zf .). kuyusunu kaz1yorum
1
bnf3ou=
ki oraya, 'oTiot (N. Zf.). A.Euw (Oat.).
kim, Tt<;; (Tf voc;). ki.ic;iik, 11<poc:;, -6:, -ov.
lay1k, 6.1oc;, -a, -ov (Gen.).
lay1k goriiyorum, a1ow-C:i.
Iaz1mdff, 8sl.
mabet, IEpov, To.
madde, (-o:Toc:;), To.
mademki. ETIEI, we;
(Bag).
L
M
lider, (-ovoc;), 6.
liman, (-voe;), 6.
mahvediyorum, 61acp8dpw.
makul, crC:icppwv, -ov.
mani Oluyorum, KCiJALJ0.),
meclis, E1<1</\qcrf cx,
medih, rraivoc;;, 6. muharebe, aXri,
mektup, E.maToM, muharebe ediyorum, 6:Xoa1
memleket. Xwpa, (Ort. (::at.).
memnuniyetle, (Zf.). muhasara ediyornrn, Tio/\topKEcv
menzil, aTa86c;;, 6. -&.
mesafesindeyim, arr-Xcv. murahhaslar, rrpfof3c.1c;;, ol.
mesul, cxh1oc;;, -a, -ov. muktedir, 6uvcn6c;;, -6v.
O:/\y1::1v6c;;, -6v. muvaflktu, 801<E'i' ($ahrns1z)
TI0/\1Tda, miikafat, ypac;; (-pcvc;), To.
mevki, ToTioc;;, 6; Xcvplov, To. miirnkiin, 8uvm6c;;, -ov.
meydana geliyorum, yf yvoo:i miinadi, (-Koc;;), 6.
(Ort. <;at.). miisabaka, 0:1Ma,
meyiisane, O:Sucvc;;, (Zf.). miistekil, E./\c.u8spoc;;,-cx, -ov.
m1, mi?, &pa, (Zf ;), Xa/\rnoc;;, -ov.
minnettarhk, X6:p1c;; (-!Toe;;), Xcx/\rnCJc;, (Zf.).
muameie goriiyorum, rrcS:aXcv. miitarekete, arrov8o:i, al.
mucip, a'lnoc;;, -a, -ov (i, Gen.) miittefik, auo:Xoc;;, 6.
muhafaza ediyorum, cpu/\6:aa0J. rniiz, oOaa,
neden?, 81a Tl
nehir, 110Tcxoc;;, 6.
nehir kiyrn1, 6X8ri,
nesil, yvoc;; (-ouc;;, To.
ne zaman ki, oTc:, (N. Zf.).
N
ni9in?, 81a Tl;
nifak, aT6:a1c;; (-c:cvc;;),
niyetindeyim, Ei\/\cv,
nufuz sahibiyim, laXucv.
nutuk, Myoc;;, 6.
0
o, E.1<Elvoc;; YJ, -o. <;at.).
ogul, uloc;, 6. olmak, dvai, ylyvc:aSm.
(o kadar) ki, waTc:, (Bag). orada. EKt:I, (Zf.); E.vrnOScx,
okutturuyorum, 818aaKo:x1 (Ort. (Zf .).
Eski Yunancadn ilk Ad1mlar 15
oradan, vTc:08c:v, (Zf .).
ordu, cnpaTo<;, crTpan6::,
O"Tp6::Twa (-mo<;), To.
ordugah, crTpaTorrd5ov, To
odiiyorum (vergi), cf>Epcv.
Ogreniyorum, av86::vcv; TrUV-
8avoat (Ort <;at.)
ogretiyorum, 6166::cr1<cv.
ogretmen, 6166:cr1<a;\o<;, 6.
okiiz, j3ouc; (f3ooc;), 6.
oldiiriiliiyorum, 0:rro-8vrjcrKCV.
6ldiiriiyorum, 6:rro1<Tc:lvcv; cpo-
vEucv.
para, Ta.
para ile kurtanyorum, Moai
(Ort. <;at.).
pek, 6::/\a, (Zf .).
penve, ovu (-Xoc;), 6.
226 -
ova, TIE6fov, To.
ovuyorum, Tplf3cv.
o zaman, TOTE, (Zf.).
oli.im, 86::vo:Toc;. 6
olilyorum, 6:rro8vrjcr1<cv,
OilCe, TrpOTEpOV, (Zf.).
onderlik ediyorum,
-oOat (Ort. <;at.), (Oat.).
oriiyornm, rrM1<cv.
oyle ise, ouv, (Zf.).
(oyle) ki, 0ScrTE, (Zf.).
p
gidiyomm, 811pEucv.
piyade, (bir tek kii) rrEs6c;, 6;
(kollektif olarak) rrEs6v, T6.
plan hazirhyorum, mf3ouP.Eucv
(-e Dat.).
R
raz1 oluyorum, 8E1'cv, 8e;\cv. oOo:i (Ort. <;at.), (Oat.),
refakat ediyorum, fooo:i (Ort. rekabet, a1/\Aa, p1c;,
<;at.), (Oat.). rey veriyorum. lJ.lri<t>lsoo:i.
rehber, f)yEwv (-6voc;), 6. riayet ediyorum, ml8oo:i (Ort.
rehberlik ediyorum, <;at.), (Oat.).
sade, cmi\ooc:;-oOc;, -011-11, -oov
-oOv,
sad1k, rrwToc:;, -ov.
sahne, aKriv11,
sahibe, 8forrotva,
sahip, bEO'TTOTY}c:;, 6.
sakhyorum, KpurrTcv.
salahiyet, ytpac;; (-pcvc;;), To.
227
s
s1kmtI, 0:-rropla,
-s1z, -siz, avw (Gen. ile), (Ed.).
s1rahyorum, Tacracv.
silah, '6rrt.ov, To.
silahl andmyorum, 6rrAfscv;
q>orrt.lscv.
siyah, 1\ac;;, 1\atva, 1\av
(-avoc;).
sanat, TEXvri, siz, uElc:;.
samyorum, volse:.). sizin, utn:poc;;, -a, -ov.
sarp, Xaf.1moc;, -ov. sol, aplO'TEp6c;;, -6., -ov.
sars1yorum, ac:Lcv. sol taraf, O:ptaTc:p6:, i).
satm ahyorum, O:yop6:scv. son olarak, TEf.oc;;, (Zf.).
say1hyorum, volsoai (Edilg. sonunda, TE1'oc;;, (Zf.).
<;at.). sonra, foc:tTa, (Zf.); c:T6: (Acc.
sava, 6:Xri, rrof.c:oc;;, 6. ile), (Ed.).
sefere 91k1yorum, aTpaTc:ucv. soruyorum, pcvT6:cv-w.
sen, au soy, ytvoc;; (-ouc;), T6.
sene, ETO<; (-ouc:;), TO: EVto:UToc;;, 6. soyliiyorum, Mycv; <l>riI
senin, seninki, cr6c;;, a6v. soz, Myoc;;, 6.
serbest, 1\c:uSc:poc;, -a, -ov, suvlu, a'(noc;;, -a, -ov.
serbest b1rak1yorum, Mcv. sur, n:lxoc;;, (-ouc;;), T6.
ses, suret, Tp6rroc;;, 6.
sevgili, q>li\oc;, -ri, -ov. susuyorum-, a1cv-rr6:cv-w,
seviyorum, q>tMcv-&. siirat, T6:Xoc;; (-ouc;;), TO"
sevkediyo:rum, aycv; rrpoa-6:ycv; siiratli. rnXuc;, -Ela, -u.
1\auvcv; (Ort. siirgiine yolluyorum, 1<-j36:t.t.cv;
<;at,), (Oat.). EK-TIErrcv.
seziyorum, ala86:voai, (Gen,). siiriiyorum (araba, at), 1\auvcv.
siit, y6:/\a (-f.aKToc;;), To.
air, 6.
soyliiyorum, , :8cv.
a!?myorum, O:rroptcv-&.
aIrh yorum, EKTr t.
av8pEfa,
TI6?\1c:; (-e:cvc:;):
kap1s1, rru/\11,
T111,
veri-
228 -:--
yorum, T16:cv-c'.0, yt:.palpcv.
(-aToc;;), To.
f31a;
vOv, (Zf.).
(Zf.).
T
tabiat, cpucnc;; (-t:.c,1c:;), 11. OOV-OUV.
tahkir ediyorum, uf3plscv. chropla,
takdir ediyorum, yt:.palpcv; telif ediyorum, auyyp6:cpcv.
n6:cv-c'.0. tenbih ediyorum, KEAEUCV.
takip ediyorum, foom terbiye ediyorum, rro:t8Eucv.
(Ort. <;at.), Dat.). terbiye ettiriyorum, Tiat8e:uoai.
tann, St:.6c;;, 6. (Ort. <;at.).
tanm;a, 8c:6c;;, tereddi.it, aTiopla,
tanzim ediyorum, TcX0-0-Cv. tereddi.it ediyorum, cXTIOpECVW.
tardediyorum, t:.1'auvcv; 1<- terkediyorum, ?\e:lrrcv; 1<ma-

tarla, ayp6c;; -6.
tath, -Ela, -u.
tecriibe ediyorum, rre:1p6:om-
c'.0o:1 (Ort. <;at.).
tehlike, 1dv8uvoc;;, 6.
tek kat, cmA6oc;;-oOc;,
AElITCV.
tevecci.ih, X6:p1c;; (X6:p1TOc;;),
tevkif ediyornm, arr6:yv:i.
tesadiifen bulunuyorum, Tuy-
X6:vc.v.
tirnak, (ovuXoc;;), 6.
toprak,
u, 0.
ufak, 11<p6c;;, -6:, -6v.
ugruna, ugrunda, urrep (Gen.
ile), (Ed.); Eve:1m (Gen. ile)
(Ed.).
uyuyorum, 1<.a8e:u8cv.
uzun, 0:1<p6c;;t -a, -6v.
iimit, /rnlc;; (-15oc;;),
iimit ediyorum,
iistelik, rrpoc;; TOUTOtc;;.
iistiinde, trrl (Gen. ile), (Ed.).
iisti.ine, trrl (Acc. ile)
1
(Ed.).
iistiin geliyorum, i<pmev:i-c'.0
(Gen.).
229
vaktiyle, rr6:/\cx1 (Zf .).
vanyorum, a<J>1Kv!ta1-oOa1
(Ort. <;at.); fjKCV.
varis olarak ahyorum, rrapcx-
/\cxf36:vcv.
vatan, rrmpfc;; (-looc;;),
VaSll Oluyorum,. cX<J>IKVEoCXI-
v
oOm (Ort. <;at};
vazgec;iyorum, rrcxuoat (Ort.
<;at), (Gen.).
vukubuluyorum, ylyvoo:1 (Ort.
<;at).
vuruyorum, K6rrTcv, TI/\ficrcrcv.
y
ya ... yahut da, ... yaz, Sepoc; (-ouc;), T6.
yabanc1, f36:pf3o:poc;, 6; 6. yaz1yorum, yp6:cpcv; cruyypcS:q>cv.
yabani hayvan Sfip (811Poc;), o; yer, Torroc;, 6; Xcvplov, To;
811Pfov, To. -digi yer, 'orrou.
yakahyorum, cru/\/\cxf36:vcv. yeryiizii,
yalan soyliiyorum, t!Jsuooo:i yerine, avTI (Gen. ile), (Ed.).
(Ort. <;at). rro:18Eucv,
yalmz, 6vov, (Zt.). y1kamyorum, /\ouoo:i (Ort.
yalvanyorum, IKETEucv <;at.).
yanyana s1rahyorum, rro:pcx- y1kayorum, /\oucv.
T6:crcrcv. y1k1yorum, 1<a80:1pecv-Cl; (Koprii,
yara, Tpo:Oo: (-TOc;), To, Mcv).
yarahyorum, rr/\ficrcrcv; TITpw- yigit, O:v8p2foc;, -o:, -ov.
crKCV. yine, 1<0:1, (Zf .).
yaramaz, rrovrlPo<;;, -6:, -6v. yokediyorum, 610:-<J>SElpcv.
yard1m, f3ofi8rn:x, yoliuyorum, crTEf..Acv; O:rro-
yard1m ediyorum, f30118ttcv-& crTe/\/\cv; rrerrcv.
(Oat.). yolunu bekliyorum, Em-f3ou/\Eucv
&1Mcx, yukarda, &vcv, (Zf .).
arabas1, &pcx (-crTO<;), To. yukan kaldmyorum; a'(pcv.
yap1yorum, rroiecv-c'.0; rrp6:crcrcv; Yunanh, "E1'1'11v (-11voc;), 6.
8pacv-Cl. Yunauh olmayan, [36:pf3o:poc;,6.
yaya, -r), -6v. Yunanistan, 'E/\M:c; (-6oc;),
yunus bahg1, fa/\cplc; (-cplvoc;), 6. yiiriiyorum, TiopELiocx1.
yiikseltiyorum, a'{pc.v, yiiz Tip6a0:mov, T6.
yiireksiz, avav6po<;, -ov; 8EtA6<;, yiiziinden, EVEl<O: (Gen. ile)
-6v, (Ed.); 61a (.Acc. ile), (Ed.).
yiireksizlik, O:vcxv8p!a,
z
zafer, vlKfJ, zaten, fl8ri. (Zf.).
zahire, aiToc;, 6. zeka, voO<; ( voO), 6.
zaman, Xp6vo<;, 6; -digi zaman, zengin, 1TAOUCJIOc;, -a, aQV,
'-6TE (N. Zf .). zevk,
zannediyorum, volsc.v, zira, yap (Bag),
-oOai. ziyafet, 5EiTivov, T6.
zaptediyorum, Kpmc.v-w (Geno). zor,
zarar veriyorum, f3MTITc.v, zorla, Xcx/\rnwc;, (Zf.); [3fc;<.