!

  

  

"ก$
1. '( )( *  

"
2. , '-. ! * *- " ก , 
ก /!((0 ก 

 
  
 

12 "(!
1. 34ก.ก5ก/
2. 1 1 . ก$ ก5ก/
3. 1 1 . ก$ ก
4. , 819  
-. 3  

! !"! # $ % 

ก$ ( :.- ก

8  ;*- $5.
1.
2.
3.
4.
5. 

< ก. "ก  

(! 
/(! . (! 
ก$ ก 
(! 4 4 

& ก(  )%# * # 
$ !

2 1 ก> 
1. ก
2. ก 
*
“ ก ”  
*'* 81กก 
ก 4(.
“ ก 
*”  
< 
*'* '* 
  
5ก/ *( . ( *19 
.8
<
: )

Wisdom
Knowledge

Information
Data

1BCC-. <2$ 
* 
,3*3- 

$ 19 *3* 

ก( -. “ (! power point”
Data  1ก! : "
ก 41ก(-. > DD
Information 41ก power point
presentation 
: 
ก  ก +ก( ,,
ก -1E

"% - !", ก+ก( , ! #/
"0 # !ก

knowledge 3 
< power point
ก8 (! ,3 : ( ก< power point 
 ก(ก(-., ก power point 
กก8
3  
.

wisdom power point 
.38$ก ก -1E 

1"-.(5.8$

(Analysis)
การวิเคราะห
-- หั
หัววขขออเรื
เรื่อ่องและวั
งและวัต
ตถุถุป
ประสงค
ระสงค
-- วิวิเเคราะห
คราะหผ
ผูเูเรีรียยนน กลุ
กลุมมเป
เปาาหมาย
หมาย
-- วิวิเเคราะห
คราะหเเนืนื้อ้อหา
หา

(Implementation)
การทดลองใช
-- กักับ
บกลุ
กลุมมเป
เปาาหมาย
หมาย
-- ตรวจสอบความเหมาะสม
ตรวจสอบความเหมาะสม
-- นํนําาขขออมูมูล
ลไปปรั
ไปปรับ
บปรุ
ปรุงง

(Design)
(Evaluate)
การประเมิ
การประเมิน
นผล
ผล

การพัฒนา
-- การเตรี
การเตรียยมการ
มการ
-- การสร
การสราางบทเรี
งบทเรียยนน
-- เอกสารประกอบบทเรี
เอกสารประกอบบทเรียยนน

(Development)

การออกแบบ
-- ผั
ผังงงานและบทดํ
งานและบทดําาเนิ
เนินนเรื
เรื่อ่องง
-- หน
หนาาจอภาพ
จอภาพ 

"-! 
ก ! ! ก $ " "

esig n

POWER POINT

1.   
3$4%ก(4 ก !!ก$""
2. - ก4" ก !!ก$"") !# * 4 

3. 7 & 
!8 ) !# 

/$49
4. (#/ 
 7/%$4% %! 
5. 
34#ก/ %# ก " ) !# 

esig n&
LANNING
POWER POINT

กก ก ก4" ก $"" ก 
! 
4 $4 

/
ก.' ก  -< ! %4 & ) 

$""-!  ก 

ก !!ก$""

esig n
ก4"

1.  =<!*
2. 4*/ก> * #
3. 4*/ * #-! $4
4. ! /4ก!"* * 4 
ก"- !1,2,$43

! /4ก!"

esig n

POWER POINT & PHOTOSHOP

%@
@  

?
@ 8

@ =<
@ @% @ 

@
@ 
@ 
=< @8 

@ =< 8 @@ @
@ 

@%   

@ 

(

esig n

POWER POINT & PHOTOSHOP

ก 
 ก !!ก$""

( Line )  

(

esig n

POWER POINT & PHOTOSHOP

ก 
ก !!ก$""
•.. 
9% ! / 
9% #B
•.. 
กก= / 
ก
•.. 
=/ 

ก 
ก !!ก$""

esig n

POWER POINT & PHOTOSHOP 

•ก 
9% ! / 
9% #B 

9% #B = !0# ก !

ก 
ก !!ก$""

esig n

POWER POINT & PHOTOSHOP 

•ก 
9% ! / 
9% #B 

9% ! =  $ 9

ก 
ก !!ก$""

esig n

POWER POINT & PHOTOSHOP 

กก=• ก 
กก= / 
ก 
!! * ก 
! ก#ก 

ก = -$# +ก" 
$-B $ ! #

ก 
ก !!ก$""

esig n

POWER POINT & PHOTOSHOP 

ก 
=/  

 . 5ก 332. $.$ . 1:  

C8# ก - ก !  =< % 

กกก 
 

ก( ก 
ก 

กก
ก 

- 

$ . 

กก 

กก  !ก"#$%
&' (""$ 
) ' *% 
) $
ก) + ,' !$-$ ' *%$
ก ก(""&'ก. 

กก &''!+!# &'ก ก("" ) , ก  

กก & ก ก(""$) $,
1.1 
กก 1 (!  

กก 1 

กก 1 

1.2 
กก 11 (!#.3#
1 &'4 +!&' 
*ก
&ก 1 5ก+!&' 
*ก
6กก61 &ก$ ก)
&' 
*กกก ก) ก ก(""7  *8*#.3#+!
&' *ก% 6'
6

1.3 
กก ก) 1$(!" .
:
 

$(!" .
:
$ 
ก$%
1ก)" ก(""ก #), $,$ )&' 
*ก ! !&ก6ก 
$ก
8$1+!&' 
*ก&ก $ +!&' 
*ก6ก 
*ก" ( " .
:("+!
&' 
*ก*) 6 " &+ 

) 

) 
% 
)-) ;11 (!-, #$% ก ก(""#$%$ 
)
#$%$+!
&' ก(""$ 
< 
&' ก 

.%1*, 

< 

<+!&' 
*ก# ก) #), 
<# &' 
 &+$ 
!"$ " $ " ก ก(""&'$ 
<3)  

)-) ;1 !ก" =  1  
#.3# $  

<(" ก 2 .
3.1 
<#$%' ก) #),1 
ก &' 
<#), > 1 
"  $ , ' )ก(!1 # ก) #),

3.2 
<#$%#),16 ' ก)
ก +) 
<("" $, #$% .  ก +)#$&% '?-

(
$ 

8 
' , ' )ก# ก)  

*ก+กก '5

+)'
! 

(""1ก % 6'
' ก >, ก) 11.%$
ก. 
+!-"'5 +)'
!ก)  (
 ก  ก . ก ". 1 ก 

)ก@:!#$%6 % 6'
( ก >, ก) ก(""#$%(+)'
! 
+กก ก("">, =ก) , ก("")"6, ก(""-.%
1*, % =(!ก ก("" % 6'

ก  
ก  +< -%*&+ ก  # 6' )ก@:! 
ก  7 &$ , ,  , 1  -%(+<#$%ก +! 

ก?ก ก(""#$%1ก?-+!# &'1ก +&+& ก . 1 
&+
1+< ก. 
)" & 
' 
ก(""#$%$ ก?-   

   
7 $ 
!ก"% 
)" < &'+< #$%ก &+1* , 
) ) , & ก ก(""ก(""3) +<< ' 6 
&'( 
+! ,'
& (
&

ก( ก
ก ก ก -ก ก(4 ก -  =!* 8 <  
ก ก 

< ก"
! *4% ก"ก " !#
$8"  
ก(4ก ก ก !!ก$""%)  "=! )D<& D ก 
3 
  

ก ก 
3ก #ก(4% ก < - , , %% ,  
-  

& ก ก(""?- !ก"ก ก ก(""( & ' ก
+) !ก"?- 8& !ก"#3.! (
#6 
.%#$%+!
&'ก ก("" 
&+ $ .%1*, 
1. ( Line )  

2.  ( Shape ) 
 
&+",
3. -, .
( Texture ) -% 8* 
(ก (!
&'ก...
4. $ ( Color ) 
-.% 
' + . 
(ก  .%#$%ก 
+ ก (ก8* :1?-6 $
5. 
 ( Space ) -% 
!"$ " (!8 ) 
)ก@ 

+!
&'  ก  

 power point
1. ก.3 : .
2. กกก
3. ก( 
 .   
.
4. กก8

5. ก( 
ก < 

 3 power point
ก(ก(-.3 8 41ก power point 
(ก(-. 3 *1 
1. ก-.3 
2. 3 1N
3. 3 $ก41ก > 

. !1ก8 ก < '.
Interaction

Text

ก  

Picture

Sound

Video

( -. 
.$กก-.3 


(  
." $. 10  

." $. 10  

." $. 10  

.# ) (; +. Q  

.# ) (; +. Q  

    

.  .  

    

.  . 

 
 

.  .        

    

   

    
  

 
         

 

       

 
  

   

 
    
.  . 

( O 
(ก(-.8-

(ก(-.8-

( O 
(ก(-.8-

(ก(-.8-

( O 
(ก(-.8(ก(-.8- 

      

  

      

  

      

  

      

  

กก: .
กก: . (background) -. ก
8 กก 3 1 
1. กก: 3
2. กก: -
3. กก: 

ก8 กก: 3

** 8 ก 

ก: 3 : *((( 8 ก
83 ก/ 
( 
) 
- : 

ก8 กก: -

** 8 ก 

ก: - -. : *((( 8 ก
83 ก/ 
( ) 
- : 

ก8 กก: 

** 8 ก 

ก: (.
ก 
.: ก 

  

$$- 

: - 
." ." 
." ." 
." ." 
." ."
กก 
*ก(...
8 
3 

- 8 
- $<83 
- $ 
." ." 
." ." 
." ." 
." ." 

: 3 
." ." 
." ." 
." ." 
." ." 
- 8 
3$<83 
- $

กก 
*ก(...8 
3 

." ." 
." ." 
." ." 
." ." 

:  

(  

 
." $. 10 
"
กก ... 

(  

 
." $. 10 

." $. 10

( -. 

..

( -. 

..

( -. 

..

( -. 

..

( -. 

.. 

ก/( -.
8 ก.3 : . 
.