You are on page 1of 2

BN NHN XT TM TT LUN N TIN S

ti lun n:
Chuyn ngnh:.M s:
Nghin cu sinh:
Ngi nhn xt: (chc danh khoa hc, hc v, h v tn)
Chuyn ngnh:...................................................................................................................
C quan cng tc:..............................................................................................................
a ch:
in thoi:
I. KIN NHN XT
1. Tnh thi s, ngha khoa hc ca ti lun n:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. S khng trng lp ca ti nghin cu so vi cc cng trnh, lun n, lun vn
cng b trong v ngoi nc:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. S ph hp gia tn ti vi ni dung, gia ni dung vi chuyn ngnh:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. tin cy v tnh hin i ca phng php nghin cu s dng:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Nhng kt qu mi, nhng ng gp mi cho s pht trin khoa hc chuyn ngnh,
phc v sn xut, kinh t - x hi, ngha khoa hc, gi tr v tin cy ca kt qu:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Nhng gp cho lun n ............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
II. KT LUN
1. V mc p ng cc yu cu ca lun n tin s:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Lun n c th a ra bo v nhn hc v tin s c khng:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................, ngy.........thng........nm...

NGI NHN XT