You are on page 1of 44

                                                                                                            Þýðing úr ensku 

 

 
Dómstóll Evrópubandalagsins 
Birting á ensku í InfoCuria og EurLex 
 
 
 

              ÚRSKURÐUR  DÓMSTÓLSINS (Fyrstu deildar) 
                                   14.  nóvember 2013 
 
 
    (Tilskipun 93/13 EBE ­ 99. grein málsmeðferðarreglna Dómstóls Evrópusambandsins ­ 

Neytendasamningar ­ Fasteignaveðlánssamningur ­ Gerðir til fullnustu fasteignaveða ­ 
Valdheimildir heimalandsdómstóls með lögsögu um fullnustu ­ Óréttmætir skilmálar ­ 
Viðmið við mat) 
 
Í sameinuðum málum C­537/12 og C­116/13, 
 
BEIÐNIR um forúrskurð samkvæmt 267. gr. SUSE (TFEU, Sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins), frá Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 1 de Catarroja 
(Spáni) (dómstól fyrsta dómstigs og frumrannsókna nr. 1 í Catarrroja), og Juzgado de 
Primera Instancia de Palma de Mallorca (Spáni) (dómstól fyrsta dómstigs nr. 17 í Palma 
de Mallorca), sem bornar voru fram með úrskurðum 15. nóvember 2012 og 26. febrúar 
2013 og mótteknar hjá Dómstólnum 27. nóvember 2012 og 11. mars 2013 hvor um sig, 
í málunum 
 
Banco Popular Espanol SA 
gegn 
María Teodolinda Rivas Quichimbo og 
Wilmar Edgar Cun Pérez  (C‐537/12), 
                                                                                   og 
Banco de Valencia SA 
gegn 
Joaquín Valldeperas Tortosa og 
María Ángeles Miret Jaume  (C‐116/13), 
 
                                            hefur DÓMSTÓLLINN (Fyrsta deild), 
 
skipaður A. Tizzano (framsögumanni), forseta deildarinnar, A. Borg Barthet, E. Levits, 
M. Berger og S. Rodin,  dómurum, 
Lögsögumaður:  J. Kokott, 
Dómritari:  A. Calot Escobar, 
 
eftir að hafa hlýtt á álit lögsögumannsins, og þá talið rétt að taka ákvörðun sína með 
rökstuddum úrskurði í samræmi við 99. grein málsmeðferðarreglna Dómstólsins, 
kveðið upp svohljóðandi 

 
                                                             ÚRSKURÐ:   
 
1.    Beiðnir þessar um forúrskurð varða túlkun á tilskipun ráðsins 93/13/EBE frá 5. 
apríl 1993 um óréttmæta skilmála í neytendasamningum (Stjtíð. EB 1993 L 95, bls. 29; 
hér nefnd "tilskipunin").  
 
2.    Beiðnirnar hafa verið bornar fram í tveimur dómsmálum, þ.e. í fyrsta lagi milli 
Banco Popular Espanol SA ("Banco Popular") og fr. Rivas Quichimbo ásamt hr. Cun Peréz, 
og í öðru lagi milli Banco de Valencia SA og hr. Valldepenas Tortosa ásamt fr. Miret 
Jaume, er varða innheimtu á útistandandi skuldum vegna lánssamninga með 
fasteignaveði milli þessara aðila. 
 
Lagaumhverfi 
 
Evrópusambandsréttur 
 
3.    Í sextánda lið formálsorða tilskipunar 93/13 segir svo: 
 
     "...... Seljandi eða veitandi getur uppfyllt kröfuna um góða trú ef hann kemur fram á 
heiðarlegan og sanngjarnan hátt við hinn aðilann, enda er honum skyldugt* að hafa í 
huga lögmæta* hagsmuni hans." 
 
4.    Í 3. grein þessarar tilskipunar er svo á kveðið: 
 
     "1.   Samningsskilmáli sem ekki hefur verið samið um sérstaklega telst óréttmætur ef 
hann, þrátt fyrir kröfuna um góða trú, veldur umtalsverðu ójafnvægi á réttindum og 
skyldum* aðilanna samkvæmt samningnum, neytandanum í óhag.* 
  
      2.    Samningsskilmáli telst ávallt ekki vera sérstaklega umsaminn* ef hann hefur 
verið saminn fyrirfram og neytandinn því ekki haft tækifæri til að hafa áhrif á efni 
skilmálans, einkum þegar um er að ræða fastorðaða staðalsamninga. 
       ............................ 
 
      3.    Í viðaukanum er skrá, leiðbeinandi en ekki tæmandi, yfir samningsskilmála sem 
teljast mega* óréttmætir." 
 
5.    Samkvæmt 1. málsgr. 4. greinar tilskipunarinnar á þetta við: 
 
       "Með fyrirvara um ákvæði 7. greinar skal við mat á því, hvort samningsskilmáli er 
óréttmætur, taka tillit til þess um hvers konar vörur eða þjónustu samningurinn fjallar 
og hafa hliðsjón af öllum aðstæðum varðandi gerð samningsins á sínum tíma* og af 
öllum öðrum skilmálum samningsins eða annars samnings sem hann er efnislega 
háður*." 
 
6.    1. málsgr. 6. greinar tilskipunar 93/13 hljóðar þannig: 
 
       "Aðildarríkin skulu mæla svo fyrir að óréttmætir skilmálar í samningi sem seljandi 
eða veitandi gerir við neytanda séu, samkvæmt landslögum þeirra, ekki bindandi fyrir 

 

2

neytandann og að samningurinn verði áfram bindandi fyrir aðilana með sömu 
skilmálum að öðru leyti* ef hann getur haldið gildi sínu án hinna óréttmætu skilmála."  
 
7.     Í 1. málsgr. 7. greinar tilskipunar 93/13 segir svo: 
 
        "Aðildarríkin skulu tryggja, í þágu neytenda og samkeppnisaðila, að til séu 
viðeigandi og skilvirkar leiðir* til að hindra áframhaldandi notkun óréttmætra skilmála 
í samningum seljenda eða veitenda við neytendur."  
 
8.    Í viðauka tilskipunar 93/13 eru taldir upp þeir skilmálar sem um getur í 3. málsgr. 
3.  greinar tilskipunarinnar: 
 
      "1.  Skilmálar sem hafa að markmiði eða þau áhrif: 
        .............. 
 
      (e)  að krefjast ótilhlýðilega hárra bóta af neytanda sem stendur ekki við 
skuldbindingar sínar; 
       .............. 
        
       (g)  að heimila seljanda eða veitanda að segja samningi gerðum til ótiltekins tíma 
upp án hæfilegs frests, nema til þess liggi mikilvægar ástæður; 
        ............. 
 
       2.  Gildissvið g‐, j‐ og l‐liðar: 
 
       "Ákvæði g‐liðar koma ekki í veg fyrir að veitandi fjármálaþjónustu áskilji sér rétt til 
að slíta einhliða samningi til óákveðins tíma án viðvörunar ef fyrir því er gild ástæða, að 
því tilskildu að veitandanum sé skylt að tilkynna hinum samningsaðilanum eða  
‐aðilunum um þetta þegar í stað.* 
           ..........". 
 
Spænskur réttur 
 
9.    Samkvæmt löggjöf á Spáni voru neytendur upphaflega varðir gagnvart óréttmætum 
samningsskilmálum með Almennum lögum 26/1984 um vernd neytenda og notenda 
(Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) frá 19. júlí 1984 
(BOE nr. 176 frá 28. júlí 1984, bls. 21686) (Boletín Oficial del Estado, lögbirtingatíðindi 
Spánar ‐ þýð.). 
 
10.   Lögum þessum var síðan breytt með lögum 7/1998 um almenna samningsskilmála 
í viðskiptum (Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación) frá 13. apríl 
1998 (BOE nr. 89 frá 14. apríl 1998, bls. 12304), sem innleiddu tilskipun 93/13 í 
landslög á Spáni. 
 
11.   Að síðustu voru hin almennu lög 26/1984, með áorðnum breytingum samkvæmt 
lögum 7/1998, færð í lagabálk með konunglegri löggjafartilskipun 1/2007 um 
staðfestingu á endurskoðuðum ákvæðum almennu laganna um vernd neytenda og 
notenda og annarra tengdra laga (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba 

 

3

el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) frá 
16. nóvember 2007 (BOE nr. 287 frá 30. nóvember 2007, bls. 49181). 
 
12.    Í 82. grein þessarar konunglegu löggjafartilskipunar er svo á kveðið: 
 
    "1.  Öll samningsákvæði sem ekki hafa verið sérstaklega umsamin og allar aðgerðir 
sem ekki hafa verið samþykktar beinum orðum skulu teljast fela í sér óréttmæta 
samningsskilmála ef þau, gagnstætt kröfum um góða trú, valda umtalsverðu ójafnvægi 
á réttindum og skyldum aðilanna samkvæmt samningnum, neytandanum og 
notandanum í óhag.  
 
    .................. 
 
     3.  Við mat á því, hvort samningsskilmáli er óréttmætur, skal taka tillit til þess um 
hvers konar vörur eða þjónustu samningurinn fjallar og hafa hliðsjón af öllum 
aðstæðum á þeim tíma er hann var gerður, og af öllum öðrum skilmálum samningsins 
eða annars samnings sem hann er efnislega háður. 
 
     4.  Án þess að ákvæði undanfarandi málsgreina standi því í vegi skulu skilmálar 
teljast óréttmætir ef þeir, samkvæmt því sem mælt er í 85. ‐ 90. grein að báðum 
meðtöldum: 
    (a)   gera samninginn háðan vilja veitanda eða seljanda,  
    (b)   takmarka réttindi neytanda og notanda, 
    (c)   gera að verkum að ekki verði gagnkvæmni í samningnum, 
    (d)   gera neytandanum eða notandanum að takast á hendur óhóflegar ábyrgðir eða  
             leggja sönnunarbyrðina á hann svo óréttlátt sé, 
    (e)   eru úr hófi miðað við tilurð og efndir samningsins, eða 
    (f)   ganga gegn reglum um lögsögu og lög þau sem við skuli eiga."  
 
13.    Almennu lögin um meðferð einkamála (ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil), með þeim ákvæðum sem í gildi voru á þeim tíma er er dómsmálin 
í aðalmálinu voru höfðuð (hér nefnd "einkamálalögin"), eru ráðandi um meðferð mála 
til fullnustu fasteignaveða, samkvæmt ákvæðum í bók III, hluta IV, kafla V, sem ber 
fyrirsögnina "Málsmeðferð til fullnustu á skuldum tryggðum með sjálfsvörsluveði í 
lausafé eða fasteign", einkum í lagagreinum 681 til 698.  
 
14.    Í 695. grein einkamálalaganna er svo um mælt:  
 
    "1.  Við meðferð þeirra mála sem um fjallar í þessum kafla er einungis unnt að taka 
mótmæli við fullnustu af hálfu gerðarþola til greina ef þau eru byggð á eftirfarandi 
ástæðum:  
 
     1.a  Að veðrétturinn eða skuldbindingin sem hann átti að tryggja séu fallin brott, að 
því tilskildu að lagt sé fram vottorð úr þinglýsingabók er sýni að veðið í fasteign, eða 
eftir atvikum veðið í öðru verðmæti án vörslubreytingar, sé fallið niður, eða skjal með 
vottun lögbókanda er staðfesti að greiðsla sé fengin eða veðrétturinn fallinn niður. 
 
     2.a  Að fjárhæð hinnar útistandandi skuldbindingar sé ranglega ákvörðuð, þegar hin 
veðtryggða skuld er niðurstaða lokauppgjörs á reikningi milli kröfuhafans sem 

 

4

fullnustu leitar og aðilans sem fullnustugerð eigi að þola. Gerðarþola ber þá að leggja 
fram sitt eintak af yfirliti um reikninginn, og verða mótmæli hans því aðeins tekin til 
greina að jöfnuðarfjárhæðin sem reikningsyfirlitið sýnir sé önnur en jöfnuðurinn sem 
gerðarbeiðandi hefur gert grein fyrir. 
          ...................... 
 
     3.a  ..........  að fyrir hendi sé annað veðband eða fasteignaveð sem skráð hafi verið á 
undan veðskuldbindingunni sem málið lýtur að, og ber að sanna það með viðeigandi 
vottorði úr þinglýsingabók. 
 
     2.  Ef fram eru borin mótmæli samkvæmt undanfarandi málsgrein skal réttarritarinn 
fresta fullnustugerðinni og kveðja aðilana til þinghalds fyrir dómstólnum sem mælt 
hafði fyrir um gerðina. Líða skulu minnst fjórir dagar milli kvaðningarinnar og 
þingdagsins. Í þessu þinghaldi skal dómstóllinn hlýða á mál aðilanna, taka við 
framlögðum gögnum og síðan leysa úr ágreiningnum eins og hann telur efni til með 
úrskurði innan tveggja daga.  
            ................... " 
 
15.    Í 698. grein einkamálalaganna segir svo:  
 
    "1.   Sérhver krafa, sem unnt er að hafa uppi af hálfu skuldara, þriðja aðila með 
vörslur á hendi eða annarra sem hagsmuna eiga að gæta og fellur ekki undir ákvæði 
undanfarandi greina, þar á meðal kröfur varðandi ógildi veðheimildarinnar eða 
varðandi gjalddaga veðkröfunnar, öryggi hennar, endalok eða fjárhæð, skal tekin til 
úrlausnar fyrir til þess bærum dómstól án þess að það leiði til nokkurrar frestunar eða 
stöðvunar á þeirri fullnustumálsmeðferð sem mælt er fyrir um í þessum kafla. 
          ....................... 
      
     2.  Þegar krafa eins og um ræðir í undanfarandi málsgrein kemur fram eða við 
meðferð á því máli sem hún leiðir til, og til að tryggja áhrif þess dómsúrskurðar sem þar 
verði felldur, er heimilt að óska eftir því að haldið verði eftir í heild eða að hluta þeirri 
fjárhæð sem annars beri að greiða kröfuhafa samkvæmt þeirri málsmeðferð sem mælt 
er fyrir um í þessum kafla.    
 
     Dómstóllinn tekur ákvörðun um að láta halda slíkri fjárhæð eftir á grundvelli 
framlagðra gagna ef hann telur framkomnar málsástæður veita nægileg efni til þess. Ef 
aðilinn sem fer fram á þetta er sýnilega án nægilegrar gjaldfærni getur dómstóllinn gert 
honum að setja fyrirfram hæfilega tryggingu til að standa undir dráttarvöxtum og 
greiðslu bóta vegna annars tjóns sem kröfuhafi kunni að verða fyrir.  
 
     3.   Ef kröfuhafi leggur fram hæfilega tryggingu á móti þeirri fjárhæð sem halda eigi 
eftir samkvæmt þeirri málsmeðferð sem um ræðir í undanfarandi málsgrein skal sú 
ráðstöfun dregin til baka." 
 
16.    Í 131. grein laganna um sjálfsvörsluveð í fasteign (Ley hipotecaria), er í gildi voru á 
þeim tíma sem hér skiptir máli, með texta sem lögfestur var með tilskipun 8. febrúar 
1946 (BOE nr. 58, frá 27. febrúar 1946, bls. 1518) (hér að neðan nefnd veðlögin ‐ þýð.), 
segir svo:  

 

5

         "Skráðar athugasemdir til bráðabirgða vegna beiðni um ógildingu veðsins eða 
aðrar færslur í þinglýsingabók sem ekki eru byggðar á einhverju af þeim atvikum sem 
geta leitt til frestunar á fullnustu skulu felldar brott á grundvelli úrskurðar þess um 
brottfellingu sem um ræðir í 133. grein, að því tilskildu að þessar færslur séu yngri en 
bókunin á spássíu um útgáfu vottorðs fyrir veðréttindunum. Ekki er heimilt að 
skrásetja gerninginn um viðtöku greiðslu á hinni veðtryggðu skuld nema áður sé búið 
að fella brott umrædda bókun á grundvelli dómsúrskurðar í þá átt." 
 
17.    Í grein 153.a í umræddum lögum er svo á kveðið: 
 
     ".........  Aðilunum er heimilt að semja á þann veg að komi til fullnustu í veðinu, skuli 
fjárhæð hinnar útistandandi skuldar er þannig heimtist ákvarðast af uppgjöri eftir 
útreikningi sem fjármálastofnunin er lán hefur veitt framkvæmir með þeim hætti sem 
aðilarnir hafa tiltekið í samningi sínum. 
 
     Þegar liðið er fram á þann gjalddaga sem aðilarnir hafa samið um sín í milli eða að 
liðnum framlengdum greiðslufresti sem til kann að hafa komið má framkvæma 
fullnustu í veðinu í samræmi við ákvæði 129. og 153. greinar þessara laga og hliðstæð 
ákvæði laganna um meðferð einkamála." 
 
Málavextir í aðalmálunum og álitaefnin sem vísað er til forúrskurðar 
 
Mál C­537/12 
 
18.    Hinn 28. maí 2005 gerðu hr. Cun Perez og fr. Rivas Quichimbo samning um lán að 
fjárhæð 107.300 evrur, tryggt með veði í íbúðarhúsi fjölskyldunnar. 
 
19.    Eftir 31. október 2009 stóðu skuldararnir ekki lengur í skilum með afborganir af 
láninu.  
 
20.    Af þeim sökum, samkvæmt beiðni 20. janúar 2012 frá Banco Popular, ákvað 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No 1 de Catarroja (dómstóll fyrsta dómstigs 
og frumrannsókna nr. 1 í Catarroja) með úrskurði sínum 8. febrúar 2012 að heimila 
fullnustugerð í hinni veðsettu fasteign fyrir kröfu á hendur skuldurunum um greiðslu á 
97.667,49 evrum vegna útistandandi höfuðstóls og 17.962,02 evrum vegna vaxta og 
kostnaðar. 
 
21.    Hinn 18. maí 2012, með atbeina lögmanns er henni hafði verið skipaður 
samkvæmt beiðni hennar um gjafsókn, lagði fr. Rivas Ouichimbo fram mótmæli við 
fullnustugerðinni, sem byggð voru á því meðal annars, að ákvæði lánssamningsins um 
"vaxtagólf" bæri í sér óréttmætan skilmála, þess efnis að tryggja lánveitandanum 
tiltekna lágmarksvexti í því tilviki að viðmiðunarvextir samkvæmt samningnum færu 
niður úr tilteknu virði, en með því væri láni með breytilegum vöxtum að undirstöðu til 
umbreytt í lán með föstum vöxtum.  
 
22.    Á dómþingi hinn 10. júlí 2012, þar sem lögmaður fr. Rivas Quichimbo ítrekaði 
málsástæðuna um óréttmæti þessa samningsskilmála, bar Banco Popular fram þá 
röksemd að hún félli ekki undir ákvæði 695. greinar einkamálalaganna, þar sem gildar 

 

6

ástæður til mótmæla við framgangi fullnustugerðar væru tæmandi taldar, og þyrfti 
skuldunauturinn samkvæmt því að höfða viðurkenningarmál til að fá um hana fjallað. 
 
23.    Í þessari stöðu gerði Juzgado de Primera Instancia e Instruccion no 1 de Catarroja 
aðilunum grein fyrir því með ákvörðun hinn 15. október 2012, að hann væri í vafa um 
hvort ákvæði spænskra réttarfarslaga væru að þessu leyti samrýmanleg þeim 
lagaramma sem lagður væri til grundvallar í tilskipun 93/13/EBE, þannig að þeir gætu 
tjáð álit sitt. 
 
24.    Um þetta benti nefndur dómstóll sérstaklega á, að ef skuldareigandi kjósi að ganga 
að veði sínu með fullnustugerð til að knýja fram efndir, verði ekki unnt að hafa uppi 
mótbárur á grundvelli óréttmætis skilmála í lánssamningnum sem hin umkrafða skuld 
sé af risin nema með höfðun viðurkenningarmáls án áhrifa til frestunar á gerðinni. Með 
tilliti til þess að útilokað sé að leggja mat á meint óréttmæti á þessu stigi fullnustu, 
hvort heldur að frumkvæði dómstólsins eða eftir kröfu annars aðilans, sé mjög svo 
erfitt fyrir spænskan dómstól við slíkar aðstæður að bæta úr því ójafnvægi sem orðið 
geti milli neytanda og veitanda eða seljanda við gerðir til fullnustu veðskuldbindinga.  
 
25.    Að áliti umrædds dómstóls eru reglur spænskrar löggjafar um þessa málsmeðferð 
þannig til þess fallnar að grafa undan virkni þeirrar neytendaverndar sem að er stefnt 
með tilskipun 93/13. 
 
26.    Sú staðhæfing fær einnig stuðning af forsendum í máli C‐618/10 Banco Espanol de 
Credito (2012 ‐ dómur óbirtur í dómasafni), málsgrein 53, þar sem Dómstóllinn komst 
að sömu niðurstöðu varðandi þá málsmeðferð um greiðslufyrirmæli sem í gildi hefur 
verið á Spáni, með þeim rökum að hún "útilokar með öllu að dómstóll er fjalla þarf um 
beiðni um útgáfu greiðslufyrirmæla geti lagt mat á það að eigin frumkvæði, við upphaf 
málsmeðferðar eða á einhverju síðara stigi hennar, jafnvel þótt hann hafi þegar fyrir sér 
allar upplýsingar um lagahlið og atvik málsins sem við þurfi í því tilliti, hvort skilmálar 
sem fyrirfinnast í samningi gerðum milli seljanda eða veitanda og neytanda séu 
óréttmætir".  
 
27.    Við þessar aðstæður ákvað Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No 1 de 
Catarroja að fresta málinu og að leggja eftirfarandi spurningar fyrir Dómstólinn til 
forúrskurðar:   
 
    "1.   Ber að túlka tilskipun 93/13 ....... á þá leið að hún girði fyrir áhrif ákvæða í 
landslögum sem meina dómstól, er hefur með höndum meðferð á máli til fullnustu á 
fasteignaveði, hliðstæðu þeim gerðum er lúta fyrirmælum 681. ‐ 695. greinar spænsku 
laganna um meðferð einkamála ......, að leggja mat, að eigin frumkvæði eða að kröfu 
málsaðila, á óréttmæti skilmála í samningi gerðum milli veitanda eða seljanda og 
neytanda, hvort svo sem hinn síðarnefndi hefur haft uppi mótbárur eða ekki? 
 
     2.   Án tillits til þess hvort svarið við þessum álitaefnum er jákvætt eða neikvætt ....., 
ber að túlka tilskipun 93/13 á þá leið að hún girði fyrir áhrif ákvæða í landslögum sem 
meina dómstól, er hefur með höndum meðferð á máli til fullnustu á fasteignaveði, af 
sama toga og þær gerðir sem um fjallar í 681. ‐ 695. grein spænsku laganna um 
meðferð einkamála ....., að ákveða frestun á gerðinni ef til þess kemur að höfðað verði 
viðurkenningarmál með kröfu um að skilmáli í samningi gerðum milli veitanda eða 

 

7

seljanda og neytanda verði lýstur óréttmætur, enda hafi sá samningur verið lagður til 
grundvallar því að byrja umrædda fullnustugerð?" 
 
Mál C­116/13 
 
28.    Með lögbókandaskjali frá 26. júlí 2007 gerðu hr. Valldepenas Tortosa og fr. Miret 
Jaume samning við Banco de Valencia um lán að fjárhæð 300.000 evrur til að fjármagna 
kaup á íbúðarhúsi fyrir fjölskylduna. Með því skjali settu þau húseignina jafnframt að 
veði láninu til tryggingar.  
 
29.    Samningurinn kvað svo á, í sérstakri grein með fyrirsögninni "Endurgreiðsla á 
veðláninu fyrir tímann", að ef til vanskila kæmi á einhverri skuldbindingu samkvæmt 
samningnum gæti lánastofnunin sagt lánssamningnum upp einhliða án undanfarandi 
viðvörunar og krafist endurgreiðslu á útistandandi höfuðstól, ásamt vöxtum og 
kostnaði. Samkvæmt þessari samningsgrein var bankanum meðal annars heimilt að 
gjaldfella samninginn þegar eftir fyrstu vanskil á mánaðarlegri afborgun af láninu, án 
þess að þurfa að taka tillit til fyrri efnda skuldaranna á samningsskyldum sínum.   
 
30.    Þegar skuldararnir höfðu ekki staðið skil á fjórum afborgunum mánaðanna mars 
til júní 2012, lýsti Banco de Valencia yfir gjaldfellingu á láninu og hófst handa hinn 5. 
júní 2012 um fullnustugerð til heimtu á veðskuldinni, með kröfu um greiðslu á 
279.540,58 evrum sem eftirstöðvum höfuðstóls ásamt 83.862,17 evrum í vexti, sem 
reiknaðir voru til bráðabirgða að því leyti sem þeir féllu til eftir útreikning lögbókanda 
á skuldinni, er látinn var fylgja gerðarbeiðninni, auk kostnaðar.  
 
31.    Sem dómstóll sá er lögsögu átti um fullnustugerðina lét Juzgado de Primera 
Instancia no 17 de Palma de Mallorca (dómstóll fyrsta dómstigs nr. 17 í Palma de 
Mallorca) í ljós efasemdir um það, með svipuðum hætti og Juzgado de Primera Instancia 
e de Instrucción No 1 de Catarroja að sínu leyti, hvort reglur á Spáni um gerðir til 
fullnustu á fasteignaveðum væru samrýmanlegar tilskipun 93/13. Samkvæmt þeim 
reglum hefur dómstóllinn sem um gerðina fjallar ekkert vald til að meta að eigin 
frumkvæði áður en úrskurður gangi um fullnustu hvort skilmáli í lánssamningi með 
fasteignaveði kunni að vera óréttmætur, þar sem hlutverk hans takmarkist við athugun 
á formlegu gildi fullnustuheimildarinnar og þeirra gagna sem henni eru látin fylgja, né 
heldur vald til að fresta fullnustugerðinni ef skuldari höfðar dómsmál því til 
viðurkenningar að skilmáli í lánssamningnum sé óréttmætur.  
 
32.    Þannig hefur Juzgado de Primera Instancia No 17 de Palma de Mallorca lýst þeirri 
skoðun, með vísan til álits lögsögumannsins Kokott í málinu C‐415/11 Aziz (dómur frá 
14. mars 2013, enn óbirtur í dómasafni), að vera megi að þessar réttarfarsreglur fari í 
bága við þá skipan mála sem tilskipun 93/13 hafi fest í sessi, samkvæmt þeirri túlkun 
hennar sem ítrekuð fordæmi Dómstólsins segi til um (sjá dóma í sameinuðum málum 
C‐240/98 til C‐244/98, Océano Grupo Editorial og Salvat Editores (2000) ECR I bls. 
4941; í máli C‐168/05, Mostaza Claro (2006) ECR I bls. 10421; máli C‐243/08, Pannon 
CSM (2009) ECR I bls. 4713; og máli Banco Espanol de Credito sem fyrr er til vitnað). 
Svo sem skýrt kemur fram í umræddu áliti er dómstól í heimalandinu ávallt skylt að 
taka til athugunar að eigin frumkvæði hvort samningsskilmáli sem fellur undir 
gildissvið þessarar tilskipunar sé óréttmætur, þegar er hann hefur fyrir sér þau 
lagaatriði og atvik sem máli skipta í því tilliti. 

 

8

 
33.    Jafnframt þessu hefur Juzgado de Primera Instancia No 17 de Palma de Mallorca 
lýst þeirri afstöðu að meðferð aðalmálsins veki fleiri spurningar, einkum varðandi 
túlkun á hinu skilgreinda hugtaki "óréttmætur skilmáli" í ljósi ákvæða 1. og 3. málsgr. 3. 
greinar umræddrar tilskipunar, og ákvæðanna í liðum 1(e) og (g) og 2(a) í viðauka 
hennar. Þannig sé óljóst hvort samræmi megi telja milli þessara ákvæða og skilmálans 
sem er deiluefni í aðalmálinu og varðar flýtingu á endurgreiðslu fasteignaveðláns. 
 
34.    Við þessar aðstæður ákvað Juzgado de Primera Instancia No 17 de Palma de 
Mallorca að fresta dómsmálinu og að leggja eftirfarandi spurningar fyrir Dómstólinn til 
forúrskurðar:  
 
    "1.   Samrýmast spænskar reglur um málsmeðferð við fullnustu fasteignaveðskulda 
ákvæðum 7. greinar tilskipunar 93/13 ..... að því leyti sem þær leyfa það ekki, sem 
undanfarandi skilyrði ákvörðunar um hvort fullnusta skuli fara fram, að hlutaðeigandi 
dómstóll leggi að eigin frumkvæði mat á gildi samningsskilmála um gjaldfellingu láns 
fyrir tímann eftir einhliða kröfu lánastofnunar, þegar hann er talinn óréttmætur í sjálfu 
sér og eins og beitingu hans í málinu er háttað, og skilmálinn er ómissandi forsenda 
þess að stofnunin, sem hafi atvinnu af lánveitingum, fái neytt þeirra forréttinda sem 
aðferðin um fullnustu veitir?   
 
     2.   Einnig, þegar litið er til ákvæða 7. greinar tilskipunar 93/13, ..... hversu víðtækt 
vald ber að ætla dómstólnum til afskipta af umræddum samningsskilmála þegar hann 
þarf að mæla fyrir um framkvæmd gerðar við fullnustu veðskuldar á grundvelli þessara 
málsmeðferðarreglna?  
 
     3.   Er unnt að líta svo á um samningsskilmála, er heimilar fjármálastofnun sem 
lánveitanda að segja lánssamningi upp einhliða með vísan til algerlega hlutlægra 
ástæðna, sem sumar séu án tengsla við sjálfan lánssamninginn, og, eins og um er að 
ræða í þessu máli, með vísan til vangreiðslu á fjórum mánaðarlegum afborgunum af 
fasteignaveðláni, að skilmálinn sé óréttmætur, bæði í sjálfu sér og eins og beitingu hans 
í málinu sé háttað, þegar litið er til ákvæða 1. og 3. málsgr. 3. greinar í tilskipun 93/13 
..... og liða 1 (e) og (g) og 2 (a) í viðauka hennar?  
 
35.    Með ákvörðun forseta Dómstólsins hinn 20. Júní 2013 voru mál C‐537/12 og C‐
116/13 sameinuð með tilliti til skriflegs og munnlegs málflutnings og til eftirfarandi 
dómsálagningar.  
 
Spurningarnar sem fyrir eru lagðar  
 
36.    Það leiðir af ákvæðum 99. greinar málsmeðferðarreglna Dómstólsins að þegar 
spurning sem beint er til Dómstólsins til forúrskurðar er sama efnis og spurning sem 
hann hefur áður leyst úr, þegar svarið við tilvísaðri spurningu verður ráðið með 
skýrum hætti af fyrirliggjandi dómaframkvæmd, eða þegar ekki eru nein efni til 
skynsamlegs vafa um svarið við spurningunni sem fyrir er lögð, þá er Dómstólnum 
ávallt heimilt, að tillögu dómarans sem framsögu hefur og eftir að hafa hlýtt á 
lögsögumanninn, að leysa úr málinu með rökstuddum úrskurði. 
 

 

9

37.    Við á að fylgja þessum ákvæðum við úrlausn hinna sameinuðu mála sem hér liggja 
fyrir.   
 
Spurningarnar tvær í máli C­537/12 og fyrstu tvær spurningarnar í máli 116/13  
 
38.    Með þessum tilteknu spurningum, sem rétt er er að taka til skoðunar í einu lagi, 
óska tilvísunardómstólarnir að undirstöðu til eftir svari um það, hvort túlka beri 
tilskipun 93/13 á þá leið að ákvæði hennar girði fyrir lagareglur í aðildarríki, á borð við 
þær sem um er deilt í aðalmálinu, er veita dómstól sem ætlað er að fjalla um gerðir til 
fullnustu fasteignaveðskulda ekki kost á því að leggja mat, að eigin frumkvæði eða eftir 
beiðni neytanda, á óréttmæti skilmála í samningi sem veðskuldin er risin af og er 
grundvöllur að heimildinni til fullnustu, né heldur til að ákveða tímabundna hliðrun 
sem tryggt geti fulla virkni endanlegrar úrlausnar í viðurkenningarmáli fyrir dómstóli 
sem eigi lögsögu um ákvörðun þess hvort skilmáli sé óréttmætur.  
 
39.    Í þessu samhengi er það viðurkennd dómvenja að líta svo á, að verndarkerfi það 
sem innleitt var með tilskipun 93/13 hvíli á því grundvallarsjónarmiði að neytandi 
verði að teljast hinn veikari aðili gagnvart seljanda eða veitanda, bæði að því er varðar 
samningsaðstöðu og þekkingarstig (Aziz‐málið, málsgrein 44).   
 
40.    Að því er varðar hina veikari stöðu kveður 1. mgr. 6. greinar tilskipunar 93/13 svo 
á að óréttmætir samningsskilmálar séu ekki bindandi fyrir neytandann. Eins og glöggt 
verður séð af dómvenju er þetta ófrávíkjanlegt ákvæði sem miðar að því að láta hið 
formlega jafnvægi sem um er mælt í samningnum á réttindum og skyldum aðilanna 
víkja fyrir raunhæfu jafnvægi sem komi aftur á jafnræði milli þeirra (Aziz‐málið, 
málsgrein 45). 
 
41.    Í því samhengi hefur Dómstóllinn þegar lýst því í fjölmörgum tilvikum að 
landsdómstólnum beri skylda til að meta að eigin frumkvæði hvort samningsskilmáli 
sem falli innan vébanda tilskipunarinnar sé óréttmætur, og að bæta með þeim hætti 
upp það ójafnræði sem ríki milli neytandans og seljanda eða veitanda, þegar er hann 
hefur tök á að skoða þau lagalegu atriði og staðreyndir sem máli skipti við það mat 
(Aziz‐dómurinn og fordæmi sem þar er til vitnað).   
 
42.    Ennfremur hefur Dómstóllinn slegið því föstu að tilskipun 93/13 beri að túlka á þá 
leið, að hún girði fyrir gildi lagaákvæða sem standa því í vegi að dómstóll sem fær í 
hendur beiðni um úrskurð um greiðslufyrirmæli leggi mat á það að eigin frumkvæði, í 
upphafi málsmeðferðar eða á síðara stigi, þó svo að hann hafi fyrir sér þau lagalegu 
atriði og málsatvik sem líta þurfi til í því sambandi, hvort skilmáli um vexti vegna 
dráttar á greiðslum í samningi milli neytanda og seljanda eða veitanda sé óréttmætur, 
í  því tilviki að neytandinn hafi ekki sjálfur haft uppi mótbárur þess efnis (Banco 
Espanol de Credito, málsgrein 57).    

 
43.    Að auki hefur Dómstóllinn slegið því föstu, í málsgrein 64 í Aziz‐málinu, að skilja 
verði umrædda tilskipun á þá leið að hún girði fyrir lagareglur í aðildarríki sem eru 
þess efnis að við meðferð gerðar til fullnustu fasteignaveðskuldar megi ekki hafa uppi 
mótbárur byggðar á óréttmæti skilmála í samningi sem er grundvöllur að heimildinni 
til fullnustu í veðinu, og veiti jafnframt ekki dómstól þeim sem fái viðurkenningarmál til 
meðferðar og eigi lögsögu um mat á óréttmæti slíks skilmála kost á að mæla fyrir um 
 

10

hliðrunarráðstafanir til bráðabirgða, og þá einkum frestun á hinni umbeðnu 
fullnustugerð, þegar þörf er á slíkri hliðrun til að tryggja endanlegri úrlausn hans full 
áhrif. 
 
44.    Við þessar aðstæður er þannig unnt að ráða svarið við hinum tilvísuðu 
spurningum með skýrum hætti af ofangreindri dómaframkvæmd, að því leyti sem þær 
varða efnisinntak þeirrar skilgreiningar sem í tilskipuninni felst á valdheimildum 
dómstóla, sem lögsögu eiga um heimildir til fullnustu fasteignaveðskulda, þegar skipan 
réttarfarsins er með sama hætti og til skoðunar var fyrir Dómstólnum í Aziz‐málinu.  
 
45.    Það fylgir síðan því, að samræming réttarfarsúrræða að landsrétti varðandi 
nauðungarfullnustu hefur ekki átt sér stað, að reglur um skipan þess, hvaða mótbárur 
verði hafðar uppi við gerðir til fullnustu fasteignaveðskulda, og jafnframt þess, hvaða 
valdheimildum á þessu sviði verði beitt af hálfu dómstóla sem fá viðurkenningarmál til 
meðferðar og eiga lögsögu um lögmæti þeirra samningsskilmála sem rétturinn til að 
leita fullnustu er talinn á byggður, heyra undir landsrétt hvers aðildarríkis, í samræmi 
við meginregluna um réttarfarslegt sjálfsforræði ríkjanna, en þó ávallt að því tilskildu, 
að þessar reglur séu ekki óhagstæðari en þær sem annars gilda um svipaðar aðgerðir 
heima fyrir (meginreglan um jafngildi), og að þær geri það ekki ókleift í reynd eða 
óhóflega erfitt að neyta þeirra réttinda sem neytendum eru áskilin að 
Evrópusambandsrétti (meginreglan um skilvirkni) (sjá á sömu leið Aziz‐dóminn, 
málsgrein 50).  
 
46.    Að því er varðar jafngildisregluna er rétt að taka fram, að fyrir Dómstólnum eru 
ekki fram komin nein gögn sem veiti efni til efasemda um að löggjöfin sem um er deilt í 
aðalmálinu samrýmist þeirri meginreglu.  
 
47.    Ljóst er af gögnum málsins að hinar spænsku réttarfarsreglur um gerðir til 
fullnustu fasteignaveðskulda meina dómstólnum, sem atbeina á að veita um 
framkvæmd fullnustunnar, að taka til skoðunar að eigin frumkvæði eða að beiðni 
annars aðilans efni þess samnings, sem skuldinni liggur til grundvallar, af öðru tilefni 
en þeim ástæðum til andmæla sem sérstaklega eru til greindar, eða að taka ákvörðun 
um hliðrun til bráðabirgða sem tryggt geti fulla virkni endanlegrar dómsúrlausnar í 
viðurkenningarmáli vegna veðkröfunnar fyrir öðrum dómstól, ekki aðeins þegar sá 
dómstóll þarf að meta hvort skilmáli í samningi milli neytanda og seljanda eða veitanda 
kunni að vera óréttmætur í ljósi 6. greinar tilskipunar 93/13, heldur einnig þegar hann 
íhugar hvort skilmálinn kunni að brjóta í bága við allsherjarreglu að landslögum, svo 
sem honum beri skylda til að kanna.  
 
48.    Að því er varðar meginregluna um skilvirkni liggur það fyrir samkvæmt skýrri 
dómvenju Dómstólsins að hvert einstakt tilvik, þar sem spurning rís um það hvort 
ákvæði réttarfarsreglna að landsrétti geri ókleift eða óhóflega erfitt að beita lagareglu 
sem við eigi að Evrópusambandsrétti, skal tekið til skoðunar með hliðsjón af því 
hlutverki sem þetta ákvæði eigi að gegna innan ramma þeirrar málsmeðferðar sem við 
eigi fyrir hinum ýmsu yfirvöldum í heimalandinu, framvindu hennar og sérstökum 
einkennum, allt samkvæmt heildstæðu mati (sjá Aziz‐dóminn, málsgrein 53). 
 
49.    Í máli þessu er það ljóst af þeim gögnum sem fyrir Dómstólinn hafa verið lögð að 

 

11

samkvæmt 695. grein einkamálalaganna verða mótmæli af hálfu gerðarþola við gerðir 
til fullnustu fasteignaveðskulda því aðeins tekin til greina að þau séu á því byggð, að 
veðrétturinn eða skuldbindingin sem hann átti að tryggja séu fallin brott, að fjárhæð 
útistandandi skuldbindingar sé ranglega ákvörðuð, þegar hin veðtryggða skuld er 
niðurstaða lokauppgjörs á reikningi milli gerðarbeiðandans sem kröfuhafa og aðilans 
sem fullnustu á að þola, eða að fyrir hendi sé annað fasteignaveð eða veðband sem 
skráð hafi verið á undan veðréttinum sem gerðin lýtur að. 
 
50.    Samkvæmt fyrirmælum 698. greinar einkamálalaganna skulu sérhver önnur 
andmæli af hálfu skuldara, þar á meðal kröfur hans varðandi ógildi veðheimildarinnar 
eða gjalddaga veðskuldarinnar, öryggi hennar, endalok eða fjárhæð, tekin til úrlausnar 
fyrir dómstól sem lögsögu á um sakarefnið, án þess að það leiði til nokkurrar frestunar 
eða stöðvunar á málsmeðferð þeirri sem um er mælt í þeim kafla laganna sem greinin 
tilheyrir.   
 
51.    Auk þessa mælir 131. greinar veðlaganna svo fyrir að skráðar athugasemdir vegna 
beiðni um ógildingu veðréttar eða aðrar færslur í þinglýsingabók, sem ekki eru byggðar 
á einhverju af þeim atvikum sem leitt geta til frestunar á fullnustu, ber að fella brott 
samkvæmt úrskurði um það efni eins og um ræði í 133. grein þeirra laga, ef þær eru 
gerðar síðar en bókunin á spássíu um útgáfu vottorðs fyrir veðréttindunum. 
 
52.    Það felst þannig í því sem hér var rakið að samkvæmt réttarfarsreglum á Spáni 
verði endanleg ráðstöfun veðsettrar eignar til þriðja manns ávallt óafturkallanlegs 
eðlis, jafnvel þótt svo fari að óréttmæti samningsskilmála sem neytandi hefur véfengt 
fyrir dómi í réttilega höfðuðu viðurkenningarmáli leiði til ógildingar á gerðinni til 
fullnustu veðréttarins, nema í því tilviki að neytandinn hafi fengið skráða athugasemd 
um véfenginguna á gildi veðréttarins áður en umrædd bókun á spássíu var gerð (sjá 
Aziz‐dóminn, málsgrein 57).  
 
53.    Ætla verður hins vegar, með hliðsjón af því hvernig til háttar um framvindu og 
sérkenni þeirrar gerðar til fullnustu veðréttar sem um er deilt í aðalmálinu, að líta megi 
á þessi síðastnefndu tilvik sem fjarlægan möguleika almennt séð, þar sem veruleg 
hætta sé á því að hlutaðeigandi neytandi komi ekki fram skráningu á umræddri 
athugasemd innan þess tíma sem til er settur, ýmist vegna hraðans á framkvæmd 
fullnustugerðarinnar eða þess að hann þekki ekki eða skilji umfang réttinda sinna (sjá 
Aziz‐dóminn, málsgrein 58). 
 
54.    Eins og Dómstóllinn hefur þegar lýst í 59. málsgrein Aziz‐dómsins orka 
réttarfarsreglur af þessum toga til skerðingar á þeirri vernd sem að er stefnt með 
tilskipun 93/13, að því leyti sem þær gera dómstól þeim, er fær til meðferðar 
viðurkenningarmál sem neytandi hefur höfðað með kröfu um að samningsskilmáli sem 
á er byggt um réttinn til að leita fullnustu verði metinn óréttmætur, ekki mögulegt að 
mæla fyrir um hliðrunarráðstafanir til bráðabirgða er leitt geti til frestunar eða 
stöðvunar á umbeðinni fullnustugerð, þegar nauðsyn er á slíkri hliðrun til að tryggja 
endanlegri dómsúrlausn hans fulla virkni.  
 
55.    Á sama hátt verður að álykta að þessi skipan réttarreglna, að því leyti sem þær 
hindra með öllu að dómstóll sá, sem framkvæmd fullnustugerðar heyrir undir, geti að 
eigin frumkvæði eða að beiðni neytanda lagt mat á óréttmæti skilmála í samningi þeim 

 

12

sem umkrafin skuld er af risin og er grundvöllur að réttinum til fullnustu, eins og í máli 
þessu, ellegar mælt fyrir um tímabundnar hliðrunarráðstafanir sem leitt geti til 
frestunar eða stöðvunar á gerðinni til fullnustu veðkröfunnar, þegar nauðsyn er á slíkri 
hliðrun til að tryggja fulla virkni endanlegrar málsúrlausnar fyrir þeim dómstól er hafi 
með höndum meðferð viðurkenningarmáls þar sem neytandinn heldur því fram að 
skilmálinn sé óréttmætur, sé til þess fallin að grafa undan skilvirkni þeirrar verndar 
sem tilskipun 93/13 leitast við að ná fram. 
 
56.    Þegar þessir kostir eru ekki fyrir hendi, og atvikum er háttað eins og raunin er í 
aðalmálinu, þannig að fullnusta í veðsettri fasteign fari fram áður en dómur er lagður á 
viðurkenningarmál, þar sem samningsskilmáli sem lá veðréttinum til grundvallar er 
lýstur óréttmætur og fullnustugerðin metin ógild af þeim sökum, verður aðstaðan sú 
eins og Dómstóllinn hefur áður ályktað, að málsúrlausn fyrir dómi er einungis fallin til 
að tryggja neytandanum eftir á fengna vernd og einvörðungu bótaréttareðlis, en sú 
vernd er ekki fullkomin og fullnægjandi og verður ekki talin fela í sér viðeigandi eða 
skilvirka leið til að hindra áframhaldandi notkun skilmálans sem um er að tefla, 
gagnstætt ákvæðum 1. málsgr. 7. greinar tilskipunar 93/13 (Aziz‐málið, málsgrein 60). 
 
57.    Þetta á við þeim mun fremur þegar aðstæður eru með þeim hætti, eins og í 
aðalmálinu, að hin veðsetta fasteign er fjölskyldubústaður neytandans sem réttur hefur 
verið á brotinn, í ljósi þess að hin umræddu úrræði til neytendaverndar eru einskorðuð 
við greiðslu skaðabóta, og gera ekki kleift að koma í veg fyrir endanlegan og 
óafturkræfan missi þessa heimilis (Aziz‐dómurinn, málsgrein 61). 
 
58.    Eftir þessu væri seljendum eða veitendum þannig nóg að hefjast handa um gerð af 
ofangreindu tagi til fullnustu veðkröfu í fasteign, séu skilyrðin til hennar fyrir hendi, til 
þess í reynd að svipta neytendur hagræðinu af þeirri vernd sem að er stefnt með 
tilskipun 93/13, og jafnframt færi þetta í bága við dómaframkvæmd Dómstólsins, en 
samkvæmt henni eiga hin sérstöku einkenni málsmeðferðar að landsrétti í dómsmálum 
milli seljenda eða veitenda annars vegar og neytenda hins vegar ekki að geta orðið 
þáttur sem hafi áhrif á þá réttarvernd sem neytendur eiga að njóta samkvæmt 
ákvæðum þeirrar tilskipunar (Aziz‐dómurinn, málsgrein 62).  
 
59.    Við þessar aðstæður verður að álykta að þær spænsku réttarfarsreglur sem um er 
deilt í aðalmálinu samrýmist ekki meginreglunni um skilvirkni, að því leyti að sú 
meðferð sem viðhöfð er á málum sem seljendur eða veitendur höfða gegn neytendum 
sem varnaraðilum geri ókleift eða óhóflega erfitt að koma við þeirri vernd sem 
tilskipunin ætlast til að neytendunum verði tryggð (Aziz‐dómurinn, málsgrein 63). 
 
60.    Í ljósi þess sem hér hefur verið rakið verður það svarið við spurningunum tveimur 
í máli C‐537/12 og fyrstu tveimur spurningunum í máli C‐116/13, að túlka verði 
tilskipun 93/13 á þá leið að hún girði fyrir löggjöf í aðildarríki, eins og þá sem um er 
deilt í aðalmálinu, sem leyfir ekki að dómstóll sá sem meðferð gerðar til fullnustu 
veðréttar í fasteign heyrir undir geti að eigin frumkvæði eða að beiðni neytanda lagt 
mat á það, hvort skilmáli í samningi þeim sem umkrafin skuld er risin af og er 
grundvöllur að réttinum til fullnustu sé óréttmætur, ellegar mælt fyrir um 
hliðrunarráðstafanir til bráðabirgða sem leitt geti til frestunar eða stöðvunar á 
fullnustugerðinni, þegar nauðsyn er á slíkri hliðrun til að tryggja fulla skilvirkni hinnar 

 

13

endanlegu niðurstöðu dómstóls þess er fái til meðferðar viðurkenningarmál þar sem 
neytandinn heldur því fram að skilmálinn sé óréttmætur. 
 
Þriðja spurningin í máli C­116/13 
 
61.    Með þessari spurningu sinni leitar tilvísunardómstóllinn í grundvallaratriðum 
eftir nánari skýringu um túlkun 1. og 3. málsgr. 3. greinar tilskipunar 93/13 ásamt 
liðum 1(e) og (g) og 2(a) í viðauka hennar, með það fyrir augum að leysa úr því hvort 
samningsskilmálinn sem um er deilt í aðalmálinu og varðar "gjaldfellingu 
fasteignaveðlánsins fyrir tímann" verði talinn óréttmætur.  
 
62.    Í þessu sambandi ber að nefna að í Aziz‐málinu var leitað til Dómstólsins um svör 
við áþekkri spurningu, til að gera landsdómstólnum kleift að meta, nánar til tekið, hvort 
skilmáli um gjaldfellingu fyrir tímann á fasteignaveðláni til langs tíma væri óréttmætur. 
Af þessu leiðir að unnt er að draga skýrar ályktanir af dómsforsendum í því máli um 
svar við þeirri spurningu sem hér liggur fyrir.  
 
63.    Samkvæmt viðurkenndri dómaframkvæmd Dómstólsins nær lögsaga hans að því 
er hér skiptir máli til túlkunar á hugtakinu "óréttmætur samningsskilmáli" sem á er 
byggt í 1. málsgr. 3. greinar tilskipunar 93/13 og í viðauka hennar, og til þess hvaða 
viðmið landsdómstólnum sé heimilt eða skylt að hafa til marks þegar hann leggur mat á 
samningsskilmála í ljósi ákvæða þessarar tilskipunar, en jafnframt heyrir það undir 
hlutaðeigandi landsdómstól að leysa úr því, að teknu tilliti til þessara viðmiða, hvort 
tiltekinn samningsskilmáli verði í reynd talinn óréttmætur eins og atvikum málsins sé 
háttað.  Þannig liggur fyrir að Dómstólnum ber að takmarka umfjöllun sína við það að 
veita landsdómstólnum leiðbeiningar sem honum beri síðan að hafa til hliðsjónar við 
mat sitt á því hvort hinn umdeildi samningsskilmáli sé óréttmætur (sjá mál C‐472/10 
Invitel (2012 ‐ dómur óbirtur í dómasafni), málsgrein 22, og dóma sem þar er til 
vitnað).  
 
64.    Að þessu athuguðu ber að taka fram, að þegar rætt er í 1. málsgr. 3. greinar 
tilskipunarinnar um hugtakið góða trú og um umtalsvert ójafnvægi á réttindum og 
skyldum aðilanna samkvæmt samningnum, neytandanum í óhag, er einungis verið að 
benda með almennum hætti á þær aðstæður sem valdið geti því að skilmáli, sem ekki 
var sérstaklega umsaminn, teljist óréttmætur (sjá Aziz‐dóminn, málsgrein 67). 
 
65.    Eins og Dómstóllinn hefur áður ályktað er nauðsyn á því, þegar ganga þarf úr 
skugga um hvort tiltekinn skilmáli valdi "umtalsverðu ójafnvægi" á réttindum og 
skyldum aðila á grundvelli samningsins, neytandanum í óhag, að líta sérstaklega til þess 
hvaða lagareglur að landsrétti myndu eiga við, þegar ekki hefði verið um það atriði 
samið. Með samanburðargreiningu í þá veru getur landsdómstóllinn metið, hvort og 
eftir atvikum að hve miklu leyti samningurinn kunni að setja neytandann í óhagstæðari 
lagalega stöðu en þá sem hann ætti tilkall til eftir gildandi landslögum. Í þessu skyni er 
jafnframt rétt að meta lagalega stöðu neytandans með tilliti til þess hvaða úrræði 
honum séu tiltæk að landslögum til að koma í veg fyrir áframhaldandi beitingu á 
óréttmætum samningsskilmálum (Aziz‐dómurinn, málsgrein 68). 
 
66.    Varðandi það álitaefni, við hvaða aðstæður slíkt ójafnvægi geti á orðið "þrátt fyrir 
kröfuna um góða trú", hefur Dómstóllinn áður ályktað að landsdómstólnum beri að 

 

14

meta í þessu tilliti hvort seljandinn eða veitandinn, ef hann hefur komið fram við 
neytandann af sanngirni og réttsýni, hafi með sanngirni mátt vænta þess að neytandinn 
hefði fallist á umræddan skilmála ef um hann hefði verið samið einstaklingsbundið 
(Aziz‐dómurinn, málsgrein 69). 
 
67.    Í þessu sambandi er rétt að minna á að viðaukinn sem vísað er til í 3. málsgrein 3. 
greinar tilskipunar 93/13 inniheldur aðeins leiðbeinandi og ekki tæmandi skrá yfir 
skilmála sem taldir verði óréttmætir (Aziz‐dómurinn, málsgrein 70). 
 
68.    Þess er og sérstaklega að gæta að liðir 1(e) og (g) í viðaukanum lýsa skilmálum 
sem hafa það markmið eða þau áhrif, í fyrsta lagi, að gera neytanda sem stendur ekki 
skil á skuldbindingu sinni að inna af hendi ótilhlýðilega háar bætur af þeim sökum, og í 
öðru lagi, að gera seljandanum eða veitandanum kleift að segja upp samningi gerðum 
til ótiltekins tíma án hæfilegs fyrirvara, þó að til þess liggi ekki mikilvægar ástæður.  Í 
lið 2(a) í viðaukanum segir ennfremur, að ákvæði liðar 1(g) séu ekki því til fyrirstöðu 
að veitandi fjármálaþjónustu áskilji sér rétt til að segja einhliða upp samningi til 
ótiltekins tíma án viðvörunar ef fyrir því er gild ástæða, að því tilskildu að veitandanum 
sé þá skylt að tilkynna hinum samningsaðilanum eða ‐aðilunum um þetta þegar í stað. 
 
69.    Það er í ljósi þessara viðmiða sem Juzgado de Primera Instancia No 17 de Palma de 
Mallorca ber að meta hvort skilmálinn um flýtingu á endurgreiðslu fasteignaveðlánsins 
sem um er að fjalla í aðalmálinu sé óréttmætur, þegar aðstaðan er sú að samkvæmt 
honum getur lánastofnunin einhliða sagt upp lánssamningum með föstum gildistíma og 
með þeim hætti krafist endurgreiðslu á útistandandi höfuðstól og vöxtum á grundvelli 
vanefnda af hálfu skuldara um takmarkaðan tíma.  
 
70.    Í þessu tilliti verður það landsdómstólsins að taka sérstaklega til athugunar, hvort 
réttur seljandans eða veitandans til að segja samningi upp einhliða sé háður því að 
vanefnd hafi orðið af hálfu neytanda á skuldbindingu er hafi grundvallarþýðingu í því 
samningssambandi sem um er að ræða, hvort þessi réttur sé áskilinn vegna tilvika þar 
sem slík vanefnd er nægilega alvarleg í ljósi tímalengdar og fjárhæðar lánsins, hvort 
þessi réttur feli í sér frávik frá þeim reglum sem við myndu eiga ef ekki væri um atriðið 
samið milli aðila, þannig að erfiðara verði fyrir neytandann, miðað við þau réttarúrræði 
sem honum eru tiltæk, að leita til dómstóla og neyta réttar síns til varnar, og hvort 
reglur landslaga veiti kost á viðeigandi og skilvirkum úrræðum er geri neytandanum, 
sem háður sé slíkum skilmála, kleift að ráða bót á áhrifunum af hinni einhliða uppsögn 
lánssamningsins (sjá að þessu leyti Aziz‐dóminn, málsgreinar 73 og 75).   
 
71.    Þegar litið er til allra ofangreindra athugasemda verður svarið við þriðju 
spurningunni í máli C‐116/13 á þá leið að skilja verði ákvæði 1. málsgr. 3. greinar 
tilskipunar 93/13 og liða 1(e) og (g) ásamt lið 2(a) í viðauka hennar þannig að þau 
merki að við mat á því, hvort samningsskilmáli sem varðar flýtingu á endurgreiðslu 
fasteignaveðláns eins og um ræðir í aðalmálinu sé óréttmætur, geti hið eftirfarandi haft 
úrslitaþýðingu: 
 
‐ hvort réttur seljanda eða veitanda til að segja samningi upp einhliða sé háður 
því að vanefnd verði af hálfu neytanda á skuldbindingu sem hafi 
grundvallarþýðingu í samningssambandi því sem um er að ræða,  
 

 

15

 

hvort þessi réttur sé áskilinn í tilvikum þar sem slík vanefnd sé nægilega 
alvarleg í ljósi gildistíma samningsins og fjárhæðar lánsins til neytanda,  

hvort þessi réttur feli í sér frávik frá þeim reglum sem við myndu eiga ef ekki 
væri um atriðið samið milli aðila, þannig að erfiðara verði fyrir neytandann, 
miðað við þau réttarúrræði sem honum eru tiltæk, að leita til dómstóla og neyta 
réttar síns til varnar, og 

 
       ‐     hvort reglur landslaga veiti kost á viðeigandi og skilvirkum úrræðum er geri                
             neytandanum, sem háður sé slíkum samningsskilmála, kleift að ráða bót á  
             áhrifum hinnar einhliða uppsagnar lánssamningsins. 
 
 Það er í verkahring landsdómstólsins að framkvæma þetta mat með hliðsjón af öllum 
atvikum hins tiltekna máls sem fyrir honum liggur.   
 
Málskostnaður 
 
72.    Þar sem mál þetta er, fyrir aðila aðalmálsins, áfangi í máli því sem rekið er fyrir 
landsdómstólnum, heyrir ákvörðun um málskostnað undir þann dómstól. Kostnaður 
sem fallið hefur til vegna framlagningar greinargerða fyrir Dómstólnum, annar en 
kostnaður þessara aðila, verður ekki tildæmdur.     
 
  
___________________________________________________________________________________________________               
                                     
Niðurstaða 
 
Með vísan til framangreindra forsendna úrskurðar Dómstóllinn (Fyrsta deild) hér með: 
 
1.    Tilskipun ráðsins 93/13/EBE frá 5. apríl 1993 um óréttmæta skilmála í 
neytendasamningum ber að túlka svo að hún girði fyrir löggjöf í aðildarríki, eins 
og þá sem um er deilt í aðalmálinu, sem leyfir ekki að dómstóll sá sem meðferð 
gerðar til fullnustu veðréttar í fasteign heyrir undir geti að eigin frumkvæði eða 
að beiðni neytanda lagt mat á það, hvort skilmáli í samningi þeim sem umkrafin 
skuld er risin af og er grundvöllur að réttinum til fullnustu sé óréttmætur, ellegar 
mælt fyrir um hliðrunarráðstafanir til bráðabirgða sem leitt geti til frestunar eða 
stöðvunar á fullnustugerðinni, þegar nauðsyn er á slíkri hliðrun til að tryggja 
fulla skilvirkni hinnar endanlegu niðurstöðu dómstóls þess er fái til meðferðar 
viðurkenningarmál þar sem neytandinn heldur því fram að skilmálinn sé 
óréttmætur.   
 
2.    Ákvæði 1. málsgr. 3. greinar tilskipunar 93/13 og liða 1(e) og (g) ásamt lið 
2(a) í viðauka hennar ber að skilja svo að þau merki að við mat á því, hvort 
samningsskilmáli sem varðar flýtingu á endurgreiðslu fasteignaveðláns eins og 
um ræðir í aðalmálinu sé óréttmætur, geti eftirfarandi haft úrslitaþýðingu: 
 
‐ hvort réttur seljanda eða veitanda til að segja samningi upp einhliða sé 
háður því að vanefnd verði af hálfu neytanda á skuldbindingu sem hafi 
grundvallarþýðingu í samningssambandi því sem um er að ræða, 

 

16

 

hvort þessi réttur sé áskilinn í tilvikum þar sem vanefnd þessi sé nægilega 
alvarleg í ljósi gildistíma samningsins og fjárhæðar lánsins til neytanda,   

hvort þessi réttur feli í sér frávik frá þeim reglum sem við myndu eiga ef 
ekki væri um atriðið samið milli aðila, þannig að erfiðara verði fyrir 
neytandann, miðað við þau réttarúrræði sem honum eru tiltæk, að leita til 
dómstóla og neyta réttar síns til varnar, og  

hvort reglur landslaga veiti kost á viðeigandi og skilvirkum úrræðum er 
geri neytandanum, sem háður sé slíkum samningsskilmála, kleift að ráða 
bót á áhrifum hinnar einhliða uppsagnar lánssamningsins. 

 

 

 
Það er landsdómstólsins að framkvæma þetta mat með hliðsjón af öllum atvikum 
hins tiltekna máls sem fyrir honum liggur. 
 
              (Undirritun) 
 
 
 
                                Rétt þýðing úr ensku á texta úrskurðarins staðfestist hér með. 
 
                                                             Reykjavík, 9. desember 2014 
 
 
                                                     
                                                                      Hjörtur Torfason 
                                                   Löggiltur skjalaþýðandi úr og á ensku 
 
 
Athugasemdir þýðanda: 
 
Tekið er fram að tunga málsins fyrir dómstólnum var spænska. ‐ Málsgreinanúmer í 
dómnum eru hér tilgreind innan meginmáls fremur en á spássíu. Heiti önnur en á 
ensku eru hér sumpart auðkennd með skáletri þó að svo sé ekki í texta dómsins. 
 
Við þýðingu á tilvitnunum í bein ákvæði tilskipunar 93/13/EBE hefur íslenskum texta 
hennar verið fylgt eins og hann er birtur í Stjórnartíðindum Evrópsambandsins (nr. L 
93/29 o.áfr.), með fáeinum undantekningum (þar sem breytingar eru auðkenndar með 
stjörnu*).  ‐  Breytingarnar eru ekki ómissandi, og af þeim er það helst að nefna að í 1. 
mgr. 7. gr. tilskipunarinnar eru orðin "viðeigandi og skilvirkar leiðir" notuð í stað 
"réttar og árangursríkar leiðir", án þess að merkingarmunur sé þannig gefinn til kynna.  
                                                                                                       
H.T.  
                                                               _____________________ 
 
 
  
 

 

17

ORDER OF THE COURT (First Chamber)
14 November 2013 (*)

(Directive 93/13/EEC – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Consumer
contracts – Mortgage loan agreement – Mortgage enforcement proceedings – Powers of the
national court responsible for enforcement – Unfair terms – Criteria for assessment)

In Joined Cases C‑537/12 and C‑116/13,
REQUESTS  for  a  preliminary  ruling  under  Article  267  TFEU  from  the  Juzgado  de  Primera
Instancia e Instrucción No. 1 de Catarroja (Spain) and the Juzgado de Primera Instancia No. 17
de Palma de Mallorca (Spain), made by decisions of 15 November 2012 and 26 February 2013,
received at the Court on 26 November 2012 and 11 March 2013, respectively, in the proceedings
Banco Popular Español SA
v
Maria Teodolinda Rivas Quichimbo,
Wilmar Edgar Cun Pérez (C‑537/12),
and
Banco de Valencia SA
v
Joaquín Valldeperas Tortosa,
María Ángeles Miret Jaume (C‑116/13),
THE COURT (First Chamber),
composed of A. Tizzano (Rapporteur), President of the Chamber, A. Borg Barthet, E. Levits, M.
Berger and S. Rodin, Judges,
Advocate General: J. Kokott,
Registrar: A. Calot Escobar,
having  decided,  after  hearing  the  Advocate  General,  to  give  its  decision  by  reasoned  order  in
accordance with Article 99 of the Rules of Procedure of the Court,
makes the following
Order
1                These  requests  for  a  preliminary  ruling  concern  the  interpretation  of  Council  Directive
93/13/EEC  of  5  April  1993  on  unfair  terms  in  consumer  contracts  (OJ  1993  L  95,  p.  29;  ‘the

Directive’).
2        The requests have been made in two sets of proceedings, first, between Banco Popular Español
SA (‘Banco Popular’) and Ms Rivas Quichimbo and Mr Cun Pérez and, second, between Banco
de  Valencia  SA  (‘Banco  de  Valencia’)  and  Mr  Valldeperas  Tortosa  and  Ms  Miret  Jaume,
concerning the recovery of unpaid debts arising from mortgage loan agreements between those
parties.
 Legal context
 European Union law
3        The sixteenth recital in the preamble to Directive 93/13 states that:
‘The requirement of good faith may be satisfied by the trader where he deals fairly and equitably
with the other party whose legitimate interests he should take into account.’
4        Article 3 of that directive provides:
‘1.      A contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair
if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties’ rights
and obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer.
2.      A term shall always be regarded as not individually negotiated where it has been drafted in
advance  and  the  consumer  has  therefore  not  been  able  to  influence  the  substance  of  the  term,
particularly in the context of a pre­formulated standard contract.

3.      The Annex shall contain an indicative and non­exhaustive list of the terms which may be
regarded as unfair.’
5        Under Article 4(1) of the Directive:
‘Without prejudice to Article 7, the unfairness of a contractual term shall be assessed, taking into
account  the  nature  of  the  goods  or  services  for  which  the  contract  was  concluded  and  by
referring,  at  the  time  of  conclusion  of  the  contract,  to  all  the  circumstances  attending  the
conclusion  of  the  contract  and  to  all  the  other  terms  of  the  contract  or  of  another  contract  on
which it is dependent.’
6        Article 6(1) of Directive 93/13 is worded as follows:
‘Member States shall lay down that unfair terms used in a contract concluded with a consumer by
a seller or supplier shall, as provided for under their national law, not be binding on the consumer
and  that  the  contract  shall  continue  to  bind  the  parties  upon  those  terms  if  it  is  capable  of
continuing in existence without the unfair terms.’
7        Article 7(1) of Directive 93/13 states:
‘Member States shall ensure that, in the interests of consumers and of competitors, adequate and
effective  means  exist  to  prevent  the  continued  use  of  unfair  terms  in  contracts  concluded  with
consumers by sellers or suppliers.’
8        The annex to Directive 93/13 lists the terms referred to in Article 3(3) of the Directive:
‘1.      Terms which have the object or effect of:


(e)      requiring any consumer who fails to fulfil his obligation to pay a disproportionately high
sum in compensation;

(g)      enabling the seller or supplier to terminate a contract of indeterminate duration without
reasonable notice except where there are serious grounds for doing so.
2.      Scope of subparagraphs (g), (j) and (l)
(a)      Subparagraph (g) is without hindrance to terms by which a supplier of financial services
reserves  the  right  to  terminate  unilaterally  a  contract  of  indeterminate  duration  without
notice  where  there  is  a  valid  reason,  provided  that  the  supplier  is  required  to  inform  the
other contracting party or parties thereof immediately.
…’
 Spanish law
9                Under  Spanish  law,  consumers  were  initially  protected  against  unfair  terms  by  General
Law 26/1984 for the protection of consumers and users (Ley General 26/1984 para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios) of 19 July 1984 (BOE No 176 of 24 July 1984, p. 21686).
10            That  law  was  subsequently  amended  by  Law  7/1998  on  general  contractual  conditions
(Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación) of 13 April 1998 (BOE No 89 of
14 April 1998, p. 12304), which transposed Directive 93/13 into Spanish domestic law.
11      Lastly, General Law 26/1984, as amended by Law 7/1998, was codified by Royal Legislative
Decree 1/2007 approving the re­cast text of the General Law for the Defence of Consumers and
Users and related laws (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usarios y otras leyes complementarias)
of 16 November 2007 (BOE No 287 of 30 November 2007, p. 49181).
12      Article 82 of that royal legislative decree provides:
‘1.      All stipulations not negotiated individually and all practices not expressly allowed which,
contravening the requirements of good faith, give rise, in a manner detrimental to the consumer
and user, to a significant imbalance of the rights and obligations of the parties under the contract,
shall be regarded as unfair terms.

3.      The unfairness of a contractual term shall be assessed, taking into account the nature of the
goods or services for which the contract was concluded and by referring to all the circumstances
attending the conclusion of the contract and to all the other terms of the contract or of another
contract on which it is dependent.
4.            Notwithstanding  the  foregoing  paragraphs,  terms  shall  be  regarded  as  unfair  if,  in
accordance with the provisions of Articles 85 to 90, both inclusive, they:
(a)      make the contract dependent on the wishes of the supplier or seller,
(b)      limit the rights of the consumer and user,
(c)      determine that there shall be no contractual reciprocity,

(d)      require the consumer or user to provide disproportionate guarantees or improperly impose
upon him the burden of proof,
(e)      are disproportionate in relation to the formation and performance of the contract, or
(f)      contravene the rules on jurisdiction and applicable law.’
13      The Code of Civil Procedure (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), in the version
in force on the date on which the actions in the main proceedings were commenced (‘the Code of
Civil  Procedure’)  governs,  in  Book  III,  Title  IV,  Chapter  V,  entitled  ‘Procedure  for  enforcing
payment  of  debts  guaranteed  by  a  pledge  or  mortgage’,  in  particular  in  Articles  681  to  698,
mortgage enforcement proceedings.
14      Article 695 of the Code of Civil Procedure states:
‘1.      In the proceedings referred to in this chapter, opposition to enforcement by the defendant
may be accepted only when based on the following grounds:
1.      Extinguishment of the security or secured obligation on condition of production of a
certificate  from  the  register  showing  the  annulment  of  the  mortgage  or,  as
appropriate, of the non­possessory pledge or a notarial instrument attesting receipt of
payment or annulment of the security.
2.      An error in determining the amount due, where the secured debt is the closing balance
of an account between the creditor seeking enforcement and the party against whom
enforcement is sought. The party against whom enforcement is sought shall produce
his copy of the statement of account and the objection shall be accepted only when
the balance shown in that statement differs from the balance submitted by the creditor
seeking enforcement.

3.      … the existence of another guarantee or mortgage … registered before the security
which  is  the  subject  of  the  proceedings,  which  is  to  be  established  by  means  of  an
appropriate certificate from the register.
2.      If an objection is lodged under the preceding paragraph, the registrar shall stay enforcement
and summon the parties to a hearing before the court which ordered the enforcement. There
shall be at least four days between the summons and the date of the hearing in question. At
that  hearing,  the  court  shall  hear  the  parties,  admit  the  documents  that  are  submitted  and
issue the decision that it considers reasonable within two days in the form of an order …’
15      Article 698 of the Civil Procedure Code states:
‘1.      Any application made by a debtor, third­party holder or other interested party, which is not
covered  by  the  preceding  articles,  including  applications  concerning  nullity  of  title,
maturity,  certainty,  extinguishment  or  the  amount  of  the  debt,  shall  be  settled  by  an
appropriate judgment, without ever having the effect of staying or terminating the judicial
enforcement proceedings provided for in the present chapter.

2.      Upon submission of the application referred to in the preceding paragraph or in the course
of the subsequent proceedings, and in order to secure the effectiveness of the decision to be
taken in those proceedings, retention of all or part of the amount to be paid to the creditor in
accordance with the procedure laid down in the present chapter may be requested.

The court shall order such retention on the basis of the documents submitted if it considers
the grounds asserted to be sufficient. If the party seeking retention clearly lacks adequate
funds, the court may first require him to provide a sufficient security in respect of default
interest and any compensation for other damage the creditor may suffer.
3.            If  the  creditor  provides  a  reasonable  security  for  the  amount  ordered  to  be  retained  as  a
result of the proceedings referred to in the first paragraph, the retention shall be revoked.’
16      Article 131 of the Law on mortgages (Ley Hipotecaria) in force at the material time, codified by
Decree of 8 February 1946 (BOE No 58, of 27 February 1946, p. 1518), provides:
‘Preliminary registrations of an application for annulment of a mortgage or the other entries not
based on one of the cases which may lead to staying of enforcement shall be cancelled pursuant
to  the  order  on  annulment  referred  to  in  Article  133,  provided  that  such  entries  postdate  the
marginal  note  regarding  the  issue  of  the  security  certificate.  The  act  concerning  receipt  of
payment  of  the  mortgage  may  not  be  registered  unless  the  abovementioned  marginal  note  has
already been cancelled by order of the court to that effect.’
17      Pursuant to Paragraph 153a of that law:
‘… The parties may agree that, in the case of enforcement, the amount due shall be that resulting
from the quantification carried out by the lending financial institution in the manner agreed by the
parties to the contract.
At  the  expiry  of  the  period  agreed  by  the  contracting  parties  or  following  any  extension,
mortgage enforcement may be carried out in accordance with Articles 129 and 153 of the present
law and analogous provisions of the Code of Civil Procedure.’
 The actions in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling
 Case C‑537/12
18      On 28 May 2005, Mr Cun Pérez and Ms Rivas Quichimbo concluded a loan agreement for EUR
107 300 secured by a mortgage on the family home.
19      From 31 October 2009 the debtors ceased paying the loan instalments.
20      Therefore, giving judgment on the application brought on 20 January 2012 by Banco Popular,
the  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  No  1  de  Catarroja  (Court  of  First  Instance  and
Preliminary  Investigations  No  1,  Catarroja)  authorised  mortgage  enforcement  proceedings
against  the  immoveable  property  subject  to  the  mortgage,  by  decision  of  8  February  2012,
ordering  the  debtor  to  pay  EUR  97  667.49  in  respect  of  the  principal  outstanding  and  EUR
17 962.02 in respect of interest and expenses.
21            On  18  May  2012,  Ms  Rivas  Quichimbo,  represented  by  the  lawyer  appointed  following  her
application  for  legal  aid,  opposed  the  enforcement  proceedings,  relying,  inter  alia,  on  the
unfairness of the ‘floor’ clause in the loan agreement which guarantees the lending institution a
minimum  rate  of  interest  in  the  event  that  the  rate  used  as  a  reference  falls  below  a  specified
amount, essentially transforming a variable rate loan into a fixed rate loan.
22            At  the  hearing  on  10  July  2012,  as  Ms  Rivas  Quichimbo’s  lawyer  repeated  the  argument
concerning  the  unfairness  of  the  contractual  term  concerned,  Banco  Popular  claimed  that  it  did
not appear in the exhaustive list of grounds for opposition laid down in Article 695 of the Code of
Civil Procedure and, accordingly, that the debtor must have recourse to declaratory proceedings.

23      In that context, by decision of 15 October 2012, the Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
No 1 de Catarroja informed the parties of its doubts as to the conformity of Spanish procedural
law  with  the  legal  framework  established  by  Directive  93/13  so  that  they  could  express  their
views.
24      In particular, that court stated that, if the creditor chooses mortgage enforcement proceedings for
enforcement  purposes,  only  declaratory  proceedings  without  suspensory  effect  enable  a  plea  of
unfairness  to  be  raised  regarding  one  of  the  terms  of  the  loan  agreement  from  which  the  debt
claimed arises. In those circumstances, taking account of the impossibility of assessing unfairness
at  the  stage  of  enforcement,  either  of  the  court’s  own  motion  or  at  the  request  of  one  of  the
parties, it is extremely difficult for a Spanish court to compensate for the imbalance which exists
between the consumer and the seller or supplier in mortgage enforcement proceedings.
25            In  that  court’s  view,  the  Spanish  legislation  governing  that  procedure  thus  undermines  the
effectiveness of consumer protection intended by Directive 93/13.
26      That finding also follows from Case C‑618/10 Banco Español de Credito [2012] ECR, paragraph
53, in which the Court arrived at the same conclusion regarding the procedural arrangement with
respect  to  orders  for  payment  such  as  that  in  force  in  Spain,  on  the  ground  that  it  ‘completely
prevents the court before which an application for order for payment has been brought to assess
of  its  own  motion,  in  limine  litis  or  at  any  other  stage  during  the  proceedings,  even  though  it
already has all the legal and factual elements necessary for that task available to it, whether terms
contained in a contract concluded between a seller or supplier and a consumer are unfair’.
27      In those circumstances the Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No 1 de Catarroja decided
to  stay  the  proceedings  and  to  refer  the  following  questions  to  the  Court  of  Justice  for  a
preliminary ruling:
‘(1)      [Must] Directive 93/13 … be interpreted as precluding national legislation which prevents
a judicial authority hearing mortgage enforcement proceedings such as those governed by
Articles 681 to 695 of the Spanish Ley de Enjuiciamiento Civil … from examining, either
of  its  own  motion  or  at  the  request  of  a  party,  the  unfairness  of  a  term  contained  in  a
contract concluded between a supplier or seller and a consumer, whether or not the latter
has formulated opposition[?]
(2)            Regardless  of  whether  the  answer  to  those  questions  is  positive  or  negative  …  [must]
Directive  93/13  must  be  interpreted  as  precluding  national  legislation  which  prevents  a
judicial  authority  hearing  mortgage  enforcement  proceedings  of  the  kind  governed  by
Articles 681 to 695 of the Spanish Ley de Enjuiciamiento Civil … from suspending those
proceedings in the event that declaratory proceedings are subsequently initiated in which a
declaration  is  sought  as  to  the  unfairness  of  a  term  contained  in  the  contract  concluded
between a supplier or seller and a consumer, the said contract having been relied upon to
commence the abovementioned enforcement proceedings[?]’
 Case C‑116/13
28      By notarial instrument of 26 July 2007, Mr Valldeperas Tortosa and Ms Miret Jaume concluded
a  loan  agreement  with  Banco  de  Valencia  for  EUR  300  000  to  finance  the  purchase  of  their
family home. In that instrument, the borrowers secured the property with a mortgage.
29      The agreement provided, in a specific clause entitled ‘Accelerated repayment of the mortgage’,
that in the event of non­payment of any one of the contractual obligations, the lending institution
could cancel the loan agreement unilaterally without prior notice and require the repayment of the
outstanding  capital,  together  with  interest  and  costs.  Under  that  clause,  the  bank  could,  in
particular, cancel that agreement from the first unpaid monthly instalment, without having to take

into consideration previous compliance by the debtors with their contractual obligations.
30      Since the debtors did not pay four instalments for the period from March to June 2012, Banco de
Valencia  declared  the  repayment  term  accelerated  and,  on  5  June  2012,  initiated  mortgage
enforcement proceedings seeking the payment of EUR 279 540.58 in respect of capital and a sum
of  EUR  83  862.17  provisionally  calculated  in  respect  of  interest  accruing  after  the  notarially
attested calculation annexed to the application, plus costs.
31      As the court responsible for enforcement, the Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 17
de Palma de Mallorca (Court of First Instance and Preliminary Investigations No. 17, Palma de
Mallorca) expressed doubts, in the same way as the Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
No. 1 de Catarroja, as to the compatibility with Directive 93/13 of Spanish mortgage enforcement
proceedings. Under the latter, the court having jurisdiction has no power to determine of its own
motion  whether  a  term  contained  in  a  mortgage  loan  agreement  is  unfair  before  ordering
enforcement, its task being limited to the formal examination of the right to seek enforcement and
the  accompanying  documentation  and  to  stay  the  mortgage  enforcement  proceedings  if
declaratory proceedings are brought by the debtor seeking a declaration that that contractual term
is unfair
32            Thus,  by  noting  the  view  expressed  in  Advocate  General  Kokott’s  Opinion  in  Aziz  (Case
C‑415/11 [2013] ECR), the Juzgado de Primera Instancia No 17 de Palma de Mallorca stated that
it  is  possible  that  those  procedural  rules  may  contravene  the  system  established  by  Directive
93/13, as interpreted by the settled case­law of the Court (see Joined Cases C‑240/98 to C‑244/98
Océano Grupo Editorial and Salvat Editores [2000] ECR I‑4941; Case C‑168/05 Mostaza Claro
[2006] ECR I‑10421; Case C‑243/08 Pannon GSM [2009]  ECR  I‑4713;  and  Banco  Español  de
Crédito). It is clear from that Opinion, that the national court is always required to determine of
its  own  motion  whether  a  contractual  term  falling  within  the  scope  of  that  directive  is  unfair,
since it has before it the elements of law and fact necessary for that purpose.
33      In addition, the Juzgado de Primera Instancia No. 17 de Palma de Mallorca took the view that
the handing of the case in the main proceedings raises other questions concerning, in particular,
the  interpretation  of  the  definition  of  ‘unfair  term’  in  the  light  of  Article  3(1)  and  (3)  of  that
directive, and Point 1(e) and (g) and Point 2(a) in the annex thereto. The compatibility of those
provisions with the term which is the subject­matter of the dispute in the main proceedings and
which concerns the accelerated repayment of a mortgage is unclear.
34      In those circumstances, the Juzgado de Primera Instancia No. 17, Palma de Mallorca decided to
stay the proceedings and to refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:
‘(1)      Does the Spanish mortgage enforcement process comply with Article 7 of Directive 93/13
…,  in  so  far  as  it  does  not  accept,  as  a  precondition  for  deciding  whether  or  not  to  order
enforcement,  judicial  review  of  the  court’s  own  motion  of  a  term  for  acceleration  of  the
loan, at the request of the bank alone, which is considered unfair in itself and in the specific
way  it  is  applied  to  this  case,  that  term  being  indispensable  for  making  that  privileged
means of enforcement available to a professional lender?
(2)            Again  having  regard  to  Article  7  of  Directive  93/13…,  what  must  be  the  scope  of  the
court’s  intervention  regarding  that  term  when  it  has  to  direct  that  enforcement  is  to  take
place in the mortgage enforcement process?
(3)      Can a contractual term which enables the lending financial institution unilaterally to cancel
the  loan  agreement  on  purely  objective  grounds,  some  of  which  have  no  connection  with
the loan agreement itself and, in the circumstances at issue in these proceedings, because of
the failure to pay four monthly mortgage instalments, be regarded as unfair, both in itself

and in the manner in which it is specifically applied to this case, in the light of Article 3(1)
and (3) of Directive 93/13… and points 1(e) and (g) and 2(a) of the annex thereto?’
35            By  order  of  the  President  of  the  Court  of  20  June  2013,  Cases  C‑537/12  and  C‑116/13  were
joined for the purposes of the written and oral procedure and of the judgment.
 The questions referred
36            Under  Article  99  of  the  Rules  of  Procedure,  where  a  question  referred  to  the  Court  for  a
preliminary ruling is identical to a question on which the Court has already ruled, where the reply
to  such  a  question  may  be  clearly  deduced  from  existing  case­law  or  where  the  answer  to  the
question referred  for a  preliminary  ruling  admits  of  no  reasonable  doubt,  the Court may  at any
time, on a proposal from the Judge­Rapporteur and after hearing the Advocate General, decide to
rule by reasoned order.
37      It is appropriate to apply that article to the present joined cases.
 The two questions in Case C‑537/12 and the first two questions in Case C‑116/13
38            By  those  questions,  which  should  be  examined  together,  the  referring  courts  ask  essentially
whether Directive 93/13 must be interpreted as meaning that it precludes legislation of a Member
State, such as that at issue in the main proceedings, which does not allow the court responsible
for enforcement, in mortgage enforcement proceedings, either to assess of its own motion or at
the request of the consumer the unfairness of a term contained in the contract from which the debt
arises and which is the basis for the enforcement order, or to grant interim relief guaranteeing the
full  effectiveness  of  the  final  decision  of  the  court  hearing  the  corresponding  declaratory
proceedings which has jurisdiction to determine whether that term is unfair.
39      In that connection, it is settled case­law that the system of protection introduced by the directive
is  based  on  the  idea  that  the  consumer  is  in  a  weak  position  vis­à­vis  the  seller  or  supplier,  as
regards both his bargaining power and his level of knowledge (Aziz, paragraph 44).
40      As regards that weaker position, Article 6(1) of Directive 93/13 provides that unfair terms are
not  binding  on  the  consumer.  As  is  apparent  from  the  case‑law,  that  is  a  mandatory  provision
which aims to replace the formal balance which the contract establishes between the rights and
obligations  of  the  parties  with  an  effective  balance  which  re‑establishes  equality  between  them
(Aziz, paragraph 45).
41            In  that  context,  the  Court  has  already  stated  on  several  occasions  that  the  national  court  is
required  to  assess  of  its  own  motion  whether  a  contractual  term  falling  within  the  scope  of  the
directive  is  unfair,  compensating  in  this  way  for  the  imbalance  which  exists  between  the
consumer  and  the  seller  or  supplier,  where  it  has  available  to  it  the  legal  and  factual  elements
necessary for that task (Aziz, paragraph 46 and the case­law cited).
42            Furthermore,  the  Court  has  held  that  Directive  93/13  must  be  interpreted  as  precluding
legislation of a Member State which does not allow the court before which an application for an
order  for  payment  has  been  brought  to  assess  of  its  own  motion,  in  limine litis  or  at  any  other
stage during the proceedings, even though it already has the legal and factual elements necessary
for that task available to it, whether a term concerning interest on late payments contained in a
contract concluded between a seller or supplier and a consumer is unfair, in the case where that
consumer has not lodged an objection (Banco Español de Crédito, paragraph 57).
43      In addition, the Court held, in paragraph 64 of Aziz, that that directive must be interpreted as
meaning  that  it  precludes  the  legislation  of  a  Member  State  which,  while  not  providing  in

mortgage  enforcement  proceedings  for  grounds  of  objection  based  on  the  unfairness  of  a
contractual term on which the right to seek enforcement is based, does not permit the court before
which  declaratory  proceedings  have  been  brought,  which  does  have  jurisdiction  to  assess  the
unfairness  of  such  a  term,  to  grant  interim  relief,  including,  in  particular,  the  staying  of  those
enforcement  proceedings,  where  the  grant  of  such  relief  is  necessary  to  guarantee  the  full
effectiveness of its final decision.
44      In those circumstances, the answer to the questions referred may be clearly deduced from that
case­law in so far as they concern, in substance, the definition, pursuant to that directive, of the
powers  of  the  court  with  jurisdiction  to  authorise  mortgage  enforcement,  in  the  context  of  the
same procedural system as those examined by the Court of Justice in Aziz.
45      In that regard, in the absence of harmonisation of the national mechanisms for enforcement, the
rules implementing the grounds of objection allowed in mortgage enforcement proceedings and
the powers conferred on the court hearing the declaratory proceedings, which enjoys jurisdiction
to  analyse  the  lawfulness  of  the  contractual  terms  on  the  basis  of  which  the  right  to  seek
enforcement was established, are a matter for the national legal order of each Member State, in
accordance  with  the  principle  of  the  procedural  autonomy  of  the  Member  States,  on  condition,
however, that they are no less favourable than those governing similar domestic actions (principle
of equivalence) and do not make it in practice impossible or excessively difficult to exercise the
rights  conferred  on  consumers  by  European  Union  law  (principle  of  effectiveness)  (see,  by
analogy, Aziz, paragraph 50).
46      As regards the principle of equivalence, it must be observed that the Court does not have before
it any evidence which might raise doubts as to the compliance of the legislation at issue in the
main proceedings with that principle.
47      It is apparent from the file that the Spanish procedural system prohibits the court responsible for
enforcement, in mortgage enforcement proceedings, either from examining of its own motion or
at the request of one of the parties, the contract on which the debt claimed is based for reasons
different  from  the  grounds  of  opposition  expressly  provided  for  or  from  granting  interim  relief
guaranteeing  the  full  effectiveness  of  the  final  decision  of  the  court  hearing  the  declaratory
proceedings,  not  only  where  the  latter  assesses  the  unfairness,  in  the  light  of  Article  6  of
Directive  93/13,  of  a  term  used  in  a  contract  concluded  between  a  seller  or  supplier  and  a
consumer but also where it examines any conflict between such a term and national rules relating
to public policy, which it is bound, none the less, to examine.
48            As  regards  the  principle  of  effectiveness,  it  is  the  Court’s  settled  case­law  that  every  case  in
which the question arises as to whether a national procedural provision makes the application of
European Union law impossible or excessively difficult must be analysed by reference to the role
of that provision in the procedure, its progress and its special features, viewed as a whole, before
the various national bodies (Aziz, paragraph 53).
49      In the present case, it is apparent from the file submitted to the Court that, pursuant to Article
695 of the Code of Civil Procedure, in mortgage enforcement proceedings, an objection by the
defendant  to  enforcement  may  be  accepted  only  where  it  is  based  on  extinguishment  of  the
security or secured obligation, an error in determining the amount due, where the secured debt is
the closing balance of an account between the creditor seeking enforcement and the party against
whom enforcement is sought, or the existence of another mortgage or guarantee registered before
the security which is the subject of the proceedings.
50      Under Article 698 of the Code of Civil Procedure, any other application made by the debtor,
including claims concerning nullity of title, maturity, certainty, extinguishment or the amount of
the  debt,  is  to  be  settled  by  an  appropriate  judgment,  without  having  the  effect  of  staying  or
terminating the judicial enforcement proceedings provided for in the chapter concerned.

51      In addition, according to Article 131 of the Law on mortgages, preliminary registrations of an
application for annulment of a mortgage or the other entries in the register not based on one of
the cases which may lead to staying of enforcement are to be cancelled pursuant to the order on
annulment referred to in Article 133 of that law, provided that such entries postdate the marginal
note regarding issue of the security certificate.
52      It follows from the above that, under Spanish rules of procedure, the final vesting of mortgaged
property in a third party is always irreversible, even if the unfairness of the term challenged by
the consumer before the court hearing the declaratory proceedings results in the annulment of the
mortgage enforcement proceedings, except where that consumer made a preliminary registration
of the application for annulment of the mortgage before that marginal note (Aziz, paragraph 57).
53            In  that  regard,  taking  into  account  the  progress  and  the  special  features  of  the  mortgage
enforcement proceedings at issue in the main proceedings, such an eventuality must however be
regarded as remote because there is a significant risk that the consumer in question will not make
that preliminary registration within the period prescribed for that purpose, either because of the
rapidity  of  the  enforcement  proceedings  in  question  or  because  he  is  unaware  of  or  does  not
appreciate the extent of his rights (Aziz, paragraph 58).
54            As  the  Court  has  already  held  in  paragraph  59  of  Aziz,  such  procedural  rules  impair  the
protection sought by Directive 93/13, in so far as they render it impossible for the court hearing
the declaratory proceedings – before which the consumer has brought proceedings claiming that
the contractual term on which the right to seek enforcement is based is unfair – to grant interim
relief capable of staying or terminating the mortgage enforcement proceedings, where such relief
is necessary to ensure the full effectiveness of its final decision.
55      In the same way, it must be held that such procedural rules, in so far as they completely prevent
the  court  responsible  for  enforcement  either  to  assess  of  its  own  motion  or  at  the  consumer’s
request,  the  unfairness  of  a  term  contained  in  the  contract  which  gives  rise  to  the  debt  claimed
and  which  constitutes,  in  the  present  case,  the  basis  of  the  right  to  enforcement,  or  to  grant
interim  relief  capable  of  staying  or  terminating  the  mortgage  enforcement  proceedings,  where
such relief is necessary to ensure the full effectiveness of the final decision of the court hearing
the declaratory proceedings liable before which the consumer argues that that term is unfair, are
liable to undermine the effectiveness of the protection which Directive 93/13 seeks to achieve.
56      As the Court has stated, without that possibility, where, as in the main proceedings, enforcement
in respect of the mortgaged immovable property took place before the judgment of the court in
the declaratory proceedings declaring unfair the contractual term on which the mortgage is based
and annulling the enforcement proceedings, that judgment would enable that consumer to obtain
only  subsequent  protection  of  a  purely  compensatory  nature,  which  would  be  incomplete  and
insufficient  and  would  not  constitute  either  an  adequate  or  effective  means  of  preventing  the
continued use of that term, contrary to Article 7(1) of Directive 93/13 (Aziz, paragraph 60).
57      That applies all the more strongly where, as in the main proceedings, the mortgaged property is
the family home of the consumer whose rights have been infringed, since that means of consumer
protection is limited to payment of damages and interest and does not make it possible to prevent
the definitive and irreversible loss of that dwelling (Aziz, paragraph 61).
58      It would thus be sufficient for sellers or suppliers, if the conditions are satisfied, to initiate such
mortgage  enforcement  proceedings  so  as  to  deprive  consumers,  in  essence,  of  the  protection
intended by the directive, that being also contrary to the Court’s case­law, according to which the
specific characteristics of court proceedings, which take place under national law between sellers
or suppliers and consumers, cannot constitute a factor which is liable to affect the legal protection
from which consumers must benefit under the provisions of that directive (Aziz, paragraph 62).
59            In  those  circumstances,  it  must  be  held  that  the  Spanish  legislation  at  issue  in  the  main

proceedings  does  not  comply  with  the  principle  of  effectiveness,  in  so  far  as,  in  mortgage
enforcement proceedings initiated by sellers or suppliers against consumer defendants, it makes
the  application  of  the  protection  which  the  directive  seeks  to  confer  on  those  consumers
impossible or excessively difficult (Aziz, paragraph 63).
60      In the light of those considerations, the answer to two questions in Case C‑537/12 and the first
two  questions  in  Case  C‑116/13  is  that  Directive  93/13  must  be  interpreted  as  precluding
legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which does not allow
the court responsible for the enforcement, in mortgage enforcement proceedings, either to assess
of its own motion or at the consumer’s request, the unfairness of a term contained in the contract
which gives rise to the debt claimed and which constitutes the basis of the right to enforcement,
or  to  grant  interim  relief  capable  of  staying  or  terminating  the  mortgage  enforcement
proceedings, where such relief is necessary to ensure the full effectiveness of the final decision of
the court hearing the declaratory proceedings before which the consumer argues that that term is
unfair.
 The third question in Case C‑116/13
61      By that question, the national court essentially seeks clarification regarding the interpretation of
Article 3(1) and (3) of Directive 93/13 and points 1(e) and (g) and 2(a) of the annex thereto, in
order to determine whether the contractual term, which is the subject­matter of the dispute in the
main proceedings and which concerns the ‘accelerated repayment of the mortgage’, is unfair.
62      In that connection, it should be stated that in Aziz, the Court was called on to answer a similar
request,  in  order  to  enable  the  national  court  to  determine,  in  particular,  whether  a  term
accelerating the repayment of a long­term mortgage contract was unfair. Accordingly, the answer
to the present question may be clearly deduced from the findings set out in that judgment.
63      According to the Court’s settled case­law, the relevant jurisdiction of the Court extends to the
interpretation of the concept of ‘unfair term’ used in Article 3(1) of Directive 93/13 and in the
annex thereto, and to the criteria which the national court may or must apply when examining a
contractual term in the light of the provisions of that directive, bearing in mind that it is for that
court to determine, in the light of those criteria, whether a particular contractual term is actually
unfair in the circumstances of the case. It is thus clear that the Court must limit itself to providing
the  referring  court  with  guidance  which  the  latter  must  take  into  account  in  order  to  assess
whether the term at issue is unfair (see Case C‑472/10 Invitel [2012] ECR, paragraph 22 and the
case­law cited).
64            That  being  so,  it  should  be  noted  that,  in  referring  to  concepts  of  good  faith  and  significant
imbalance in the parties’ rights and obligations arising under the contract, to the detriment of the
consumer, Article 3(1)  of  that  directive  merely defines in  a general  way  the  factors  that render
unfair a contractual term that has not been individually negotiated (Aziz, paragraph 67).
65            As  the  Court  has  already  stated,  in  order  to  ascertain  whether  a  term  causes  a  ‘significant
imbalance’ in the parties’ rights and obligations arising under the contract, to the detriment of the
consumer,  it  must  in  particular  be  considered  what  rules  of  national  law  would  apply  in  the
absence of an agreement by the parties in that regard. Such a comparative analysis will enable the
national court to evaluate whether and, as the case may be, to what extent, the contract places the
consumer in a legal situation less favourable than that provided for by the national law in force.
To  that  end,  an  assessment  should  also  be  carried  out  of  the  legal  situation  of  that  consumer
having regard to the means at his disposal, under national legislation, to prevent continued use of
unfair terms (Aziz, paragraph 68).
66      With regard to the question of the circumstances in which such an imbalance arises ‘contrary to

the  requirement  of  good  faith’,  the  Court  has  held  that  the  national  court  must  assess  for  those
purposes  whether  the  seller  or  supplier,  dealing  fairly  and  equitably  with  the  consumer,  could
reasonably  assume  that  the  consumer  would  have  agreed  to  such  a  term  in  individual  contract
negotiations (Aziz, paragraph 69).
67            In  that  regard,  it  should  be  recalled  that  the  annex,  to  which  Article  3(3)  of  Directive  93/13
refers,  contains  only  an  indicative  and  non­exhaustive  list  of  terms  which  may  be  regarded  as
unfair (Aziz, paragraph 70).
68      In particular, Point 1(e) and (g) of that annex sets out the terms which have the object or effect
of, first, requiring any consumer who fails to fulfil his obligation to pay a disproportionately high
sum  in  compensation  and,  second,  enabling  the  seller  or  supplier  to  terminate  a  contract  of
indeterminate  duration  without  reasonable  notice  except  where  there  are  serious  grounds  for
doing so. Point 2(2) of the annex further states that Point 1(g) is without hindrance to terms by
which  a  supplier  of  financial  services  reserves  the  right  to  terminate  unilaterally  a  contract  of
indeterminate duration without notice where there is a valid reason, provided that the supplier is
required to inform the other contracting party or parties thereof immediately.
69            It  is  in  the  light  of  those  criteria  that  the  Juzgado  de  Primera  Instancia  No  17  de  Palma  de
Mallorca must assess whether the term accelerating the repayment of the mortgage at issue in the
main  proceedings  is  unfair,  pursuant  to  which  the  lending  institution  may  unilaterally  cancel
fixed  term  loan  agreements  and  thereby  require  the  repayment  of  the  outstanding  principal  and
interest on account of events of default occurring within a limited period.
70      In that connection, it is for the referring court to ascertain in particular whether the right of the
seller or supplier to cancel the contract unilaterally is conditional upon the non­compliance by the
consumer  with  an  obligation  which  is  of  essential  importance  in  the  context  of  the  contractual
relationship in question, whether that right is provided for in cases in which such non­compliance
is sufficiently serious in the light of the term and amount of the loan, whether that right derogates
from the rules applicable in the absence of agreement between the parties, so as to make it more
difficult  for  the  consumer,  given  the  procedural  means  at  his  disposal,  to  take  legal  action  and
exercise the rights of the defence, and whether national law provides for adequate and effective
means  enabling  the  consumer  subject  to  such  a  term  to  remedy  the  effects  of  the  unilateral
cancellation of the loan agreement (see, to that effect, Aziz, paragraphs 73 and 75).
71      Having regard to all of those considerations, the answer to the third question in Case C‑116/13 is
that Article 3(1) and (3) of Directive 93/13 and Points 1(e) and (g) and 2(a) of the annex thereto
must  be  interpreted  as  meaning  that,  in  order  to  assess  the  unfairness  of  a  contractual  term
accelerating  the  repayment  of  a  mortgage,  such  as  that  at  issue  in  the  main  proceedings,  the
following are of decisive importance:
–        whether the right of the seller or supplier to cancel the contract unilaterally is conditional
upon  the  non­compliance  by  the  consumer  with  an  obligation  which  is  of  essential
importance in the context of the contractual relationship in question,
–        whether that right is provided for in cases in which such non­compliance is sufficiently
serious in the light of the contractual term and amount of the loan,
–        whether that right derogates from the rules applicable in the absence of agreement between
the parties, so as to make it more difficult for the consumer, given the procedural means at
his disposal, to take legal action and exercise rights of the defence, and
–        whether national law provides for adequate and effective means enabling the consumer
subject to such a contractual term to remedy the effects of the unilateral cancellation of the
loan agreement.

It is for the referring court to carry out that assessment in relation to all the circumstances of the
particular case before it.
 Costs
72      Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending
before  the  national  court,  the  decision  on  costs  is  a  matter  for  that  court.  Costs  incurred  in
submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.
On those grounds, the Court (First Chamber) hereby rules:
1.      Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts
must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue
in  the  main  proceedings,  which  does  not  allow  the  court  responsible  for  the
enforcement, in mortgage enforcement proceedings, either to assess of its own motion
or at the consumer’s request, the unfairness of a term contained in the contract which
gives  rise  to  the  debt  claimed  and  which  constitutes  the  basis  of  the  right  to
enforcement, or to grant interim relief capable of staying or terminating the mortgage
enforcement proceedings, where such relief is necessary to ensure the full effectiveness
of the final decision of the court hearing the declaratory proceedings before which the
consumer argues that that term is unfair.
2.      Article 3(1) and (3) of Directive 93/13 and Points 1(e) and (g) and 2(a) of the annex
thereto  must  be  interpreted  as  meaning  that,  in  order  to  assess  the  unfairness  of  a
contractual term accelerating the repayment of a mortgage, such as that at issue in the
main proceedings, the following are of decisive importance:
–        whether the right of the seller or supplier to cancel the contract unilaterally is
conditional upon the non­compliance by the consumer with an obligation which
is  of  essential  importance  in  the  context  of  the  contractual  relationship  in
question,
–                whether  that  right  is  provided  for  in  cases  in  which  such  non­compliance  is
sufficiently serious in the light of the contractual term and amount of the loan,
–                whether  that  right  derogates  from  the  rules  applicable  in  the  absence  of
agreement between the parties, so as to make it more difficult for the consumer,
given  the  procedural  means  at  his  disposal,  to  take  legal  action  and  exercise
rights of the defence, and
–        whether national law provides for adequate and effective means enabling the
consumer  subject  to  such  a  contractual  term  to  remedy  the  effects  of  the
unilateral cancellation of the loan agreement.
It  is  for  the  national  court  to  make  such  an  assessment  on  the  basis  of  the  specific
circumstances of the case before it.
[Signatures]

* Language of the case: Spanish.

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 14 de noviembre de 2013 (*)

«Directiva 93/13/CEE – Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia –
Contratos celebrados con consumidores – Contrato de préstamo hipotecario – Procedimiento de
ejecución hipotecaria – Facultades del juez nacional que conozca del procedimiento de ejecución
– Cláusulas abusivas – Criterios de apreciación»

En los asuntos acumulados C‑537/12 y C‑116/13,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo
267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Catarroja (Valencia) y por
el  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  17  de  Palma  de  Mallorca  (Islas  Baleares),  mediante
resoluciones de 15 de noviembre de 2012 y 26 de febrero de 2013, recibidas en el Tribunal de
Justicia  los  días  26  de  noviembre  de  2012  y  11  de  marzo  de  2013,  respectivamente,  en  los
procedimientos entre
Banco Popular Español, S.A.,
y
Maria Teodolinda Rivas Quichimbo,
Wilmar Edgar Cun Pérez (asunto C‑537/12),
y
Banco de Valencia, S.A.,
y
Joaquín Valldeperas Tortosa,
María Ángeles Miret Jaume (asunto C‑116/13),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado  por  el  Sr.  A.  Tizzano  (Ponente),  Presidente  de  Sala,  y  los  Sres.  A.  Borg  Barthet  y
E. Levits, la Sra. M. Berger y el Sr. S. Rodin, Jueces;
Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista  la  decisión  adoptada,  oída  la  Abogado  General,  de  resolver  mediante  auto  motivado,  con
arreglo al artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;
dicta el siguiente
Auto

1        Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación de la Directiva 93/13/CEE
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores (DO L 95, p. 29).
2                Dichas  peticiones  se  presentaron  en  el  marco  de  dos  litigios  entre,  por  una  parte,  el  Banco
Popular Español, S.A. (en lo sucesivo, «Banco Popular»), y la Sra. Rivas Quichimbo y el Sr. Cun
Pérez, y, por otra, entre el Banco de Valencia, S.A. (en lo sucesivo, «Banco de Valencia»), y el
Sr.  Valldeperas  Tortosa  y  la  Sra.  Miret  Jaume,  relativos  al  cobro  de  las  deudas  impagadas
derivadas de contratos de préstamo hipotecario celebrados entre estas partes.
 Marco jurídico
 Derecho de la Unión
3        Según el decimosexto considerando de la Directiva 93/13:
«Considerando  […]  que  los  profesionales  pueden  cumplir  la  exigencia  de  buena  fe  tratando  de
manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos intereses legítimos debe[n] tener en cuenta».
4        El artículo 3 de esta Directiva establece:
«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán
abusivas  si,  pese  a  las  exigencias  de  la  buena  fe,  causan  en  detrimento  del  consumidor  un
desequilibrio  importante  entre  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  que  se  derivan  del
contrato.
2.            Se  considerará  que  una  cláusula  no  se  ha  negociado  individualmente  cuando  haya  sido
redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular
en el caso de los contratos de adhesión.
[...]
3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas
que pueden ser declaradas abusivas.»
5        A tenor del artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva:
«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en
el  momento  de  la  celebración  del  mismo,  todas  las  circunstancias  que  concurran  en  su
celebración,  así  como  todas  las  demás  cláusulas  del  contrato,  o  de  otro  contrato  del  que
dependa».
6        El artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva tiene la siguiente redacción:
«Los  Estados  miembros  establecerán  que  no  vincularán  al  consumidor,  en  las  condiciones
estipuladas  por  sus  Derechos  nacionales,  las  cláusulas  abusivas  que  figuren  en  un  contrato
celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las
partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
7        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores
profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en
los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»

8        El anexo de esta Directiva enumera, en su punto 1, las cláusulas a las que se refiere su artículo 3,
apartado 3. Este anexo tiene la siguiente redacción:
«1.      Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:
[...]
e)            imponer  al  consumidor  que  no  cumpla  sus  obligaciones  una  indemnización
desproporcionadamente alta;
[...]
g)      autorizar al profesional a poner fin a un contrato de duración indefinida, sin notificación
previa con antelación razonable, salvo por motivos graves;
2.      Alcance de las letras g), j), y l)
a)      La letra g) se entiende sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios
financieros se reserve el derecho de rescindir unilateralmente, sin previo aviso en caso de
razón válida, el contrato de duración indeterminada, a condición de que el profesional esté
en la obligación de informar de ello inmediatamente a las demás partes contratantes.
[...]»
 Derecho español
9                En  Derecho  español,  la  protección  de  los  consumidores  contra  las  cláusulas  abusivas  estaba
garantizada  inicialmente  por  la  Ley  26/1984,  de  19  de  julio,  General  para  la  Defensa  de  los
Consumidores y Usuarios (BOE nº 176, de 24 de julio de 1984, p. 21686).
10            Esta  Ley  fue  modificada  posteriormente  mediante  la  Ley  7/1998,  de  13  de  abril,  sobre
condiciones  generales  de  la  contratación  (BOE  nº  89,  de  14  de  abril  de  1998,  p.  12304),  que
adaptó el Derecho interno español a la Directiva 93/13.
11            Por  último,  mediante  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2007,  de  16  de  noviembre,  por  el  que  se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181), se estableció
el  texto  refundido  de  la  Ley  26/1984,  en  su  versión  modificada  por  la  Ley  7/1998,  sobre
condiciones generales de la contratación.
12      Con arreglo al artículo 82 de este Real Decreto Legislativo:
«1.            Se  considerarán  cláusulas  abusivas  todas  aquellas  estipulaciones  no  negociadas
individualmente  y  todas  aquellas  prácticas  no  consentidas  expresamente  que,  en  contra  de  las
exigencias  de  la  buena  fe  causen,  en  perjuicio  del  consumidor  y  usuario,  un  desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
[...]
3.            El  carácter  abusivo  de  una  cláusula  se  apreciará  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  los
bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el
momento  de  su  celebración,  así  como  todas  las  demás  cláusulas  del  contrato  o  de  otro  del  que
éste dependa.
4.            No  obstante  lo  previsto  en  los  apartados  precedentes,  en  todo  caso  son  abusivas  las
cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive:

a)      vinculen el contrato a la voluntad del empresario,
b)      limiten los derechos del consumidor y usuario,
c)      determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
d)            impongan  al  consumidor  y  usuario  garantías  desproporcionadas  o  le  impongan
indebidamente la carga de la prueba,
e)      resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o
f)      contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.»
13      La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su versión vigente en el momento en
que  se  presentaron  las  demandas  en  los  litigios  principales  (en  lo  sucesivo,  «Ley  de
Enjuiciamiento Civil»), regula en el capítulo V del título IV del libro III, con la rúbrica «De las
particularidades  de  la  ejecución  sobre  bienes  hipotecados  o  pignorados»,  concretamente  en  los
artículos 681 a 698, el procedimiento de ejecución hipotecaria.
14      El artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece:
«1.            En  los  procedimientos  a  que  se  refiere  este  capítulo  sólo  se  admitirá  la  oposición  del
ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:
1.a            Extinción  de  la  garantía  o  de  la  obligación  garantizada,  siempre  que  se  presente
certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de
la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de
la garantía.
2.a      Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el
saldo  que  arroje  el  cierre  de  una  cuenta  entre  ejecutante  y  ejecutado.  El  ejecutado
deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta
y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del
que resulte de la presentada por el ejecutante.
[...]
3.a            [...]  la  sujeción  […]  a  otra  prenda  [o]  hipoteca  [inscritas]  con  anterioridad  al
gravamen  que  motive  el  procedimiento,  lo  que  habrá  de  acreditarse  mediante  la
correspondiente certificación registral.
2.            Formulada  la  oposición  a  la  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  el  Secretario  judicial
suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que
hubiera  dictado  la  orden  general  de  ejecución,  debiendo  mediar  cuatro  días  desde  la
citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que
se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día.
[...]»
15      El artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:
«1.            Cualquier  reclamación  que  el  deudor,  el  tercer  poseedor  y  cualquier  interesado  puedan
formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen
sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se
ventilarán  en  el  juicio  que  corresponda,  sin  producir  nunca  el  efecto  de  suspender  ni
entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo.

[...]
2.      Al tiempo de formular la reclamación a que se refiere el apartado anterior o durante el curso
[del] juicio a que diere lugar, podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia
que se dicte en el mismo, con retención del todo o de una parte de la cantidad que, por el
procedimiento que se regula en este capítulo, deba entregarse al acreedor.
El tribunal, mediante providencia, decretará esta retención en vista de los documentos que
se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen. Si el que solicitase la retención
no  tuviera  solvencia  notoria  y  suficiente,  el  tribunal  deberá  exigirle  previa  y  bastante
garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros
daños y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor.
3.       Cuando el acreedor afiance a satisfacción del tribunal la cantidad que estuviere mandada
retener a las resultas del juicio a que se refiere el apartado primero, se alzará la retención.»
16      El artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente en el momento de los hechos del litigio principal,
cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto de 8 de febrero de 1946 (BOE nº 58, de 27 de
febrero de 1946, p. 1518), establece lo siguiente:
«Las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras
que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la ejecución
quedarán canceladas en virtud del mandamiento de cancelación a que se refiere el artículo 133,
siempre que sean posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas. No se
podrá  inscribir  la  escritura  de  carta  de  pago  de  la  hipoteca  mientras  no  se  haya  cancelado
previamente la citada nota marginal, mediante mandamiento judicial al efecto.»
17      Con arreglo al artículo 153 bis de esta Ley:
«[…] Podrá pactarse en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución sea la resultante de
la liquidación efectuada por la entidad financiera acreedora en la forma convenida por las partes
en la escritura.
Al  vencimiento  pactado  por  los  otorgantes,  o  al  de  cualquiera  de  sus  prórrogas,  la  acción
hipotecaria podrá ser ejercitada de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 153 de esta
Ley y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
 Litigios principales y cuestiones prejudiciales
 Asunto C‑537/12
18      El 28 de mayo de 2005, el Sr. Cun Pérez y la Sra. Rivas Quichimbo celebraron un contrato de
préstamo por importe de 107.300 euros, garantizado con la hipoteca constituida sobre la vivienda
familiar.
19      A partir del 31 de octubre de 2009, los deudores dejaron de pagar las cuotas del préstamo.
20            En  consecuencia,  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  nº  1  de  Catarroja,
pronunciándose  sobre  la  demanda  presentada  el  20  de  enero  de  2012  por  el  Banco  Popular,
despachó mediante resolución de 8 de febrero de 2012 ejecución hipotecaria del bien inmueble
sobre el que se había constituido la garantía, requiriendo al deudor para que procediera al pago de
97.667,49  euros  en  concepto  de  capital  pendiente  de  devolución  y  de  17.962,02  euros  en
concepto de intereses y costas.
21            El  18  de  mayo  de  2012,  la  Sra.  Rivas  Quichimbo,  representada  por  el  abogado  que  le  fue

designado  tras  solicitar  el  beneficio  de  justica  gratuita,  formalizó  oposición  a  la  ejecución
invocando  en  particular  el  carácter  abusivo  de  la  «cláusula  suelo»  del  contrato  de  préstamo,  la
cual garantiza a la institución financiera un tipo de interés mínimo en el caso de que el utilizado
como  referencia  se  sitúe  por  debajo  de  un  valor  determinado,  transformando,  en  esencia,  un
préstamo de interés variable en un préstamo de interés fijo.
22      Dado que en la vista celebrada el 10 de julio de 2012 dicho abogado reiteró su alegación relativa
al  carácter  abusivo  de  la  cláusula  contractual  en  cuestión,  el  Banco  Popular  recordó  que  tal
motivo  no  figuraba  en  la  lista  exhaustiva  de  causas  de  oposición  del  artículo  695  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento  Civil  y  que,  en  consecuencia,  la  parte  deudora  debía  acudir  al  correspondiente
proceso declarativo.
23            En  este  contexto,  mediante  providencia  de  15  de  octubre  de  2012,  el  Juzgado  de  Primera
Instancia  e  Instrucción  nº  1  de  Catarroja  puso  en  conocimiento  de  las  partes  las  dudas  que
albergaba  en  cuanto  a  la  conformidad  del  Derecho  procesal  español  con  el  marco  jurídico
establecido por la Directiva 93/13, con el fin de que éstas pudieran formular sus observaciones.
24            En  particular,  el  mencionado  Juzgado  expuso  que,  si  el  acreedor  acude  al  procedimiento  de
ejecución hipotecaria para proceder a la ejecución forzosa, únicamente resulta posible invocar el
carácter  abusivo  de  una  de  las  cláusulas  del  contrato  de  préstamo  del  que  resulta  la  deuda
reclamada si se inicia ante el órgano jurisdiccional competente un procedimiento declarativo sin
efectos suspensivos. En estas circunstancias, habida cuenta de la imposibilidad de apreciar en la
fase  de  ejecución,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  ese  carácter  abusivo,  resulta  enormemente
difícil para un juez español corregir el desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional
en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
25            A  juicio  del  órgano  jurisdiccional  remitente,  la  normativa  española  que  regula  este
procedimiento  menoscaba  la  eficacia  de  la  protección  del  consumidor  pretendida  por  la
Directiva 93/13.
26      Según el citado órgano jurisdiccional, esta apreciación también se fundamenta en el apartado 53
de  la  sentencia  de  14  de  junio  de  2012,  Banco  Español  de  Crédito  (C‑618/10),  en  la  cual  el
Tribunal de Justicia llegó a la misma conclusión por lo que respecta a un régimen regulador del
proceso monitorio como el vigente en España, en la medida en que «no permite que el juez que
conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando ya disponga de todos los elementos
de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio –in limine litis ni en ninguna fase
del procedimiento– el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en un contrato celebrado entre
un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición».
27            En  este  contexto,  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  nº  1  de  Catarroja  decidió
suspender  el  procedimiento  y  plantear  al  Tribunal  de  Justicia  las  siguientes  cuestiones
prejudiciales:
«1)      [¿Debe interpretarse la Directiva 93/13] en el sentido de que se opone a una normativa
nacional  que  impide  a  un  órgano  jurisdiccional,  que  conoce  de  un  proceso  de  ejecución
hipotecaria como el regulado en los artículos 681 a 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de España […], examinar tanto de oficio como a instancia de parte, el carácter abusivo de
una  cláusula  contenida  en  un  contrato  celebrado  entre  un  profesional  y  un  consumidor,
tanto si éste ha formulado oposición como si no lo ha hecho[?]
2)      Tanto en el supuesto de que la respuesta a dichas preguntas fuera positiva como si fuera
negativa,  [¿debe  interpretarse  la  Directiva  93/13]  en  el  sentido  de  que  se  opone  a  una
normativa  nacional  que  impide  a  un  órgano  jurisdiccional,  que  conoce  de  un  proceso  de
ejecución  hipotecaria  como  el  regulado  en  los  artículos  681  a  695  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Civil de España […], suspender dicho procedimiento en el supuesto de que

posteriormente se inicie un procedimiento declarativo en el que se solicite que se declare el
carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y
un consumidor, habiéndose utilizado dicho contrato para iniciar el citado procedimiento de
ejecución[?]»
 Asunto C‑116/13
28      Mediante escritura pública de 26 de julio de 2007, el Sr. Valldeperas Tortosa y la Sra. Miret
Jaume suscribieron con el Banco de Valencia un contrato de préstamo hipotecario por importe de
300.000 euros con el fin de financiar la compra de su vivienda familiar. En esa misma escritura,
los  prestatarios  constituyeron  una  hipoteca  sobre  el  bien  financiado  como  garantía  de  la
devolución del préstamo.
29            El  mencionado  contrato  preveía,  en  una  cláusula  específica  con  la  rúbrica  «vencimiento
anticipado  del  préstamo  hipotecario»,  la  posibilidad  de  que  la  entidad  de  crédito,  en  caso  de
incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  contractuales,  resolviera  unilateralmente  el
contrato de préstamo sin previa notificación y exigiera la devolución de las cantidades adeudadas
por capital y el pago de intereses y gastos. En virtud de esta cláusula, el banco podía resolver, en
particular,  ese  contrato  a  partir  de  la  primera  cuota  mensual  que  se  dejara  de  pagar,  sin  estar
obligado  a  tomar  en  consideración  la  circunstancia  de  que  los  deudores  hubieran  cumplido
anteriormente sus obligaciones contractuales.
30      No habiendo abonado los deudores cuatro cuotas, las correspondientes a los meses de marzo a
junio de 2012, el Banco de Valencia dio por vencido anticipadamente el plazo e inició, el 5 de
junio de 2012, un procedimiento de ejecución hipotecaria para obtener el pago de una suma de
279.540,58  euros  en  concepto  de  capital  y  de  otra,  calculada  provisionalmente,  de
83.862,17  euros,  en  concepto  de  intereses  de  demora  devengados  después  de  la  liquidación
notarial adjunta a la demanda y de gastos.
31      El Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma de Mallorca, quien tramitaba este procedimiento
como juez que conoce del proceso de ejecución, expresó sus dudas, al igual que el Juzgado de
Primera  Instancia  e  Instrucción  nº  1  de  Catarroja,  sobre  la  conformidad  del  procedimiento  de
ejecución  hipotecaria  español  con  la  Directiva  93/13.  En  virtud  de  este  procedimiento,  el  juez
competente  no  tiene  reconocida  la  facultad,  por  una  parte,  de  apreciar  de  oficio  el  carácter
abusivo de una cláusula contenida en el contrato de préstamo hipotecario antes de despachar la
ejecución,  quedando  limitadas  sus  funciones  al  examen  formal  del  título  ejecutivo  y  de  la
documentación que lo acompaña, y, por otra parte, de suspender la ejecución hipotecaria cuando
el deudor inicia un proceso declarativo con el fin de que se aprecie ese carácter abusivo.
32            De  este  modo,  trayendo  a  colación  el  criterio  expuesto  en  las  conclusiones  de  la  Abogado
General Kokott presentadas en el asunto Aziz (sentencia de 14 de marzo de 2013, C‑415/11), el
Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  17  de  Palma  de  Mallorca  afirmó  que  este  régimen  procesal
podría  resultar  contrario  al  sistema  establecido  por  la  Directiva  93/13,  tal  como  ha  sido
interpretada  por  la  jurisprudencia  reiterada  del  Tribunal  de  Justicia  en  la  materia  (véanse  las
sentencias  de  27  de  junio  de  2000,  Océano  Grupo  Editorial  y  Salvat  Editores,  C‑240/98  a
C‑244/98, Rec. p. I‑4941; de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Rec. p. I‑10421;
de  4  de  junio  de  2009,  Pannon  GSM,  C‑243/08,  Rec.  p.  I‑4713,  y  Banco  Español  de  Crédito,
antes  citada).  A  juicio  del  órgano  jurisdiccional  remitente,  de  esta  jurisprudencia  se  desprende
que el juez nacional está siempre obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula
contractual a la que le resulte de aplicación esta Directiva desde el momento en que disponga de
todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto.
33      Asimismo, el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma de Mallorca estimó que el litigio
principal  planteaba  otras  cuestiones  referidas,  en  particular,  a  la  interpretación  del  concepto  de

«cláusula abusiva», a la luz del artículo 3, apartados 1 y 3, de dicha Directiva, y de los puntos 1,
letras e) y g), y 2, letra a), de su anexo. Así, consideró que cabía dudar de la conformidad con
estas  disposiciones  de  la  cláusula  sobre  la  que  versa  el  litigio  principal  y  que  se  refiere  al
vencimiento anticipado del préstamo hipotecario.
34        En estas circunstancias,  el  Juzgado  de  Primera  Instancia nº 17 de  Palma  de Mallorca  decidió
suspender  el  procedimiento  y  plantear  al  Tribunal  de  Justicia  las  siguientes  cuestiones
prejudiciales:
«1)      ¿Respeta el procedimiento de ejecución hipotecaria español el artículo 7 de la [Directiva
93/13], al no permitir como presupuesto para decidir el despacho de la ejecución el control
judicial de oficio de una cláusula de vencimiento anticipado del préstamo, a sola instancia
del  banco  y  que  se  considera  abusiva  en  sí  misma  y  en  su  concreta  aplicación  al  caso,
resultando  dicha  estipulación  imprescindible  para  abrir  a  la  prestamista  profesional  dicha
vía privilegiada de ejecución?
2)      Desde la misma perspectiva del artículo 7 de la [Directiva 93/13], ¿cuál debe ser el alcance
de la intervención del juez frente a dicha cláusula cuando tiene que disponer el despacho de
la ejecución en el procedimiento de ejecución hipotecaria?
3)      ¿Puede considerarse como abusiva, en sí misma considerada y en su específica aplicación
al  caso,  desde  la  óptica  del  [artículo  3,  apartados  1  y  3  de  la  Directiva  93/13]  y  de  su
Anexo, en sus puntos [1, letras e) y g), y 2, letra a)], una cláusula contractual que permite a
la  entidad  financiera  prestamista  la  resolución  unilateral  del  contrato  de  préstamo  por
causas totalmente objetivas, algunas sin conexión con el propio contrato y, en el supuesto
enjuiciado, ante el impago de cuatro cuotas mensuales hipotecarias?»
35            Mediante  auto  del  Presidente  del  Tribunal  de  Justicia  de  20  de  junio  de  2013,  se  acordó  la
acumulación  de  los  asuntos  C‑537/12  y  C‑116/13  a  efectos  de  las  fases  escrita  y  oral  y  de  la
sentencia.
 Sobre las cuestiones prejudiciales
36      Con arreglo al artículo 99 del Reglamento de Procedimiento, cuando una cuestión prejudicial sea
idéntica  a  otra  sobre  la  que  el  Tribunal  de  Justicia  ya  haya  resuelto,  cuando  la  respuesta  a  tal
cuestión  pueda  deducirse  claramente  de  la  jurisprudencia  o  cuando  la  respuesta  a  la  cuestión
prejudicial no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier
momento,  a  propuesta  del  Juez  Ponente  y  tras  oír  al  Abogado  General,  resolver  mediante  auto
motivado.
37      Procede aplicar dicho artículo en los presentes asuntos acumulados.
 Sobre las dos cuestiones prejudiciales en el asunto C‑537/12 y sobre las dos primeras cuestiones
prejudiciales en el asunto C‑116/13
38            Mediante  estas  cuestiones,  que  procede  analizar  conjuntamente,  los  órganos  jurisdiccionales
remitentes piden fundamentalmente que se dilucide si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el
sentido  de  que  se  opone  a  una  normativa  de  un  Estado  miembro,  como  la  controvertida  en  el
litigio  principal,  que  no  permite  al  juez  que  conoce  de  la  ejecución,  en  el  marco  de  un
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria,  ni  examinar,  ya  sea  de  oficio  o  a  instancia  del
consumidor,  el  carácter  abusivo  de  una  cláusula  contenida  en  el  contrato  del  que  se  deriva  la
deuda reclamada y que sirve de fundamento al título ejecutivo, ni adoptar medidas cautelares que
garanticen  la  plena  eficacia  de  la  resolución  final  del  juez  que  conozca  del  correspondiente
proceso declarativo, quien es competente para apreciar el carácter abusivo de dicha cláusula.

39      A este respecto, cabe señalar que, según reiterada jurisprudencia, el sistema de protección que
establece  la  Directiva  93/13  se  basa  en  la  idea  de  que  el  consumidor  se  halla  en  situación  de
inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al
nivel de información (sentencia Aziz, antes citada, apartado 44).
40      Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva
prevé  que  las  cláusulas  abusivas  no  vincularán  al  consumidor.  Como  se  desprende  de  la
jurisprudencia,  se  trata  de  una  disposición  imperativa  que  pretende  reemplazar  el  equilibrio
formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio
real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencia Aziz, antes citada, apartado 45).
41      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez nacional
deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de
aplicación  de  dicha  Directiva  y,  de  este  modo,  subsanar  el  desequilibrio  que  existe  entre  el
consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho
necesarios para ello (sentencia Aziz, antes citada, apartado 46 y jurisprudencia citada).
42      El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el
sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que no permite que el juez que
conoce  de  una  demanda  en  un  proceso  monitorio,  aun  cuando  disponga  de  los  elementos  de
hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio –in limine litis ni en ninguna fase del
procedimiento–  el  carácter  abusivo  de  una  cláusula  sobre  intereses  de  demora  contenida  en  un
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado
oposición (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 57).
43      Por otra parte, el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 64 de la sentencia Aziz, antes
citada, que esta Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un
Estado miembro que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución
hipotecaria,  la  posibilidad  de  formular  motivos  de  oposición  basados  en  el  carácter  abusivo  de
una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez
que  conozca  del  proceso  declarativo,  competente  para  apreciar  el  carácter  abusivo  de  esa
cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de
ejecución  hipotecaria,  cuando  acordar  tales  medidas  sea  necesario  para  garantizar  la  plena
eficacia de su resolución final.
44            En  estas  circunstancias,  cabe  señalar  que  esta  jurisprudencia  permite  deducir  claramente  la
respuesta  que  debe  darse  a  las  cuestiones  formuladas  con  carácter  prejudicial,  en  la  medida  en
que se refieren, fundamentalmente, a la definición, en virtud de dicha Directiva, de las funciones
del  juez  competente  para  despachar  la  ejecución  hipotecaria,  en  el  marco  del  mismo  sistema
procesal que el analizado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Aziz, antes citada.
45      A este respecto, procede señalar que, a falta de armonización de los mecanismos nacionales de
ejecución  forzosa,  las  modalidades  de  aplicación,  por  una  parte,  de  los  motivos  de  oposición
admitidos  en  el  marco  de  un  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  y,  por  otra  parte,  de  las
facultades  conferidas  en  ese  ámbito  al  juez  que  conoce  de  la  ejecución  para  analizar  la
legitimidad  de  las  cláusulas  de  los  contratos  celebrados  con  consumidores,  forman  parte  del
ordenamiento  jurídico  interno  de  los  Estados  miembros  en  virtud  del  principio  de  autonomía
procesal de éstos, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que rigen
situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible
en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores
el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véase, por analogía, la sentencia
Aziz, antes citada, apartado 50).
46      En lo que atañe al principio de equivalencia, debe señalarse que el Tribunal de Justicia no cuenta
con  ningún  elemento  que  suscite  dudas  en  cuanto  a  la  conformidad  con  dicho  principio  de  la
normativa controvertida en los litigios principales.

47      En efecto, consta en autos que el sistema procesal español no permite al juez que conoce de la
ejecución,  en  el  marco  de  un  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria,  ni  examinar,  ya  sea  de
oficio o a instancia de parte, el contrato del que se deriva la deuda reclamada bajo la óptica de
razones  diferentes  de  los  motivos  de  oposición  expresamente  previstos,  ni  adoptar  medidas
cautelares que garanticen la plena eficacia de la resolución final del juez que conozca del proceso
declarativo, no sólo cuando este último aprecie el carácter abusivo, a la luz del artículo 6 de la
Directiva  93/13,  de  una  cláusula  contenida  en  un  contrato  celebrado  entre  un  profesional  y  un
consumidor,  sino  también  cuando  compruebe  que  tal  cláusula  resulta  contraria  a  las  normas
nacionales de orden público, lo que le corresponde a él verificar.
48            En  lo  que  respecta  al  principio  de  efectividad,  procede  recordar  que,  según  reiterada
jurisprudencia, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional
hace  imposible  o  excesivamente  difícil  la  aplicación  del  Derecho  de  la  Unión  debe  analizarse
teniendo  en  cuenta  el  lugar  que  ocupa  dicha  disposición  en  el  conjunto  del  procedimiento  y  el
desarrollo  y  las  peculiaridades  de  éste  ante  las  diversas  instancias  nacionales  (sentencia  Aziz,
antes citada, apartado 53).
49      En el presente asunto, de la documentación remitida al Tribunal de Justicia se deduce que, en
virtud  del  artículo  695  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  en  los  procedimientos  de  ejecución
hipotecaria, la oposición del ejecutado a la ejecución únicamente se admite cuando se funde en la
extinción  de  la  garantía  o  de  la  obligación  garantizada,  en  un  error  en  la  determinación  de  la
cantidad  exigible  –cuando  la  deuda  garantizada  sea  el  saldo  que  arroje  el  cierre  de  una  cuenta
entre ejecutante y ejecutado– o en la sujeción a otra prenda o hipoteca inscritas con anterioridad
al gravamen que motive el procedimiento.
50            Según  el  artículo  698  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  cualquier  otra  reclamación  que  el
deudor  pueda  formular,  incluso  las  que  versen  sobre  nulidad  del  título  o  sobre  el  vencimiento,
certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir
nunca  el  efecto  de  suspender  ni  entorpecer  el  procedimiento  judicial  de  ejecución  que  se
establece en el capítulo en cuestión.
51      Por otra parte, en virtud del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, las anotaciones preventivas de
demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los
supuestos que puedan determinar la suspensión de la ejecución quedarán canceladas en virtud del
mandamiento  de  cancelación  a  que  se  refiere  el  artículo  133  de  esta  Ley,  siempre  que  sean
posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.
52      Pues bien, de lo expuesto se desprende que, en el sistema procesal español, la adjudicación final
a  un  tercero  de  un  bien  hipotecado  adquiere  siempre  carácter  irreversible,  aunque  el  carácter
abusivo  de  la  cláusula  impugnada  por  el  consumidor  ante  el  juez  que  conozca  del  proceso
declarativo entrañe la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, salvo en el supuesto de
que el consumidor realice una anotación preventiva de la demanda de nulidad de la hipoteca con
anterioridad a la nota marginal indicada (sentencia Aziz, antes citada, apartado 57).
53            A  este  respecto,  es  preciso  señalar,  no  obstante,  que,  habida  cuenta  del  desarrollo  y  de  las
peculiaridades  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  controvertido  en  el  litigio  principal,
debe  considerarse  que  es  altamente  improbable  que  se  produzca  tal  supuesto,  ya  que  existe  un
riesgo  no  desdeñable  de  que  el  consumidor  afectado  no  realice  esa  anotación  preventiva  en  los
plazos  fijados  para  ello,  ya  sea  debido  al  carácter  sumamente  rápido  del  procedimiento  de
ejecución en cuestión, ya sea porque ignora o no percibe la amplitud de sus derechos (véase la
sentencia Aziz, antes citada, apartado 58).
54      Ahora bien, como el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 59 de la sentencia Aziz, antes
citada,  un  régimen  procesal  de  este  tipo,  al  no  permitir  que  el  juez  que  conozca  del  proceso
declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo

de  una  cláusula  contractual  que  constituye  el  fundamento  del  título  ejecutivo,  adopte  medidas
cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando
acordar  tales  medidas  resulte  necesario  para  garantizar  la  plena  eficacia  de  su  resolución  final,
puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva 93/13.
55      Es necesario declarar asimismo que tal régimen procesal, en la medida en que también impide al
juez  que  conoce  de  la  ejecución  ya  sea  apreciar,  de  oficio  o  a  instancia  del  consumidor,  el
carácter  abusivo  de  una  cláusula  contenida  en  el  contrato  del  que  resulta  la  deuda  reclamada  y
que constituya, en ese caso, el fundamento del título ejecutivo, ya sea adoptar medidas cautelares
que  puedan  suspender  o  entorpecer  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria,  cuando  acordar
tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de la resolución final del juez que
conozca  del  proceso  declarativo  ante  el  cual  el  consumidor  haya  alegado  ese  carácter  abusivo,
puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva 93/13.
56      En efecto, tal como declaró el Tribunal de Justicia, sin esa posibilidad, en todos los casos en que,
como en los litigios principales, se haya llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipotecado
antes  de  que  el  juez  que  conozca  del  proceso  declarativo  adopte  una  resolución  por  la  que  se
declare  el  carácter  abusivo  de  la  cláusula  contractual  en  que  se  basa  la  hipoteca  y,  en
consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución, esa resolución sólo permite garantizar
al  consumidor  una  protección  a posteriori  meramente  indemnizatoria,  que  resulta  incompleta  e
insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula,
en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 (sentencia Aziz, antes
citada, apartado 60).
57      Así ocurre con mayor razón cuando, como en los litigios principales, el bien que constituye el
objeto  de  la  garantía  hipotecaria  es  la  vivienda  del  consumidor  perjudicado  y  de  su  familia,
puesto que el mencionado mecanismo de protección de los consumidores, limitado al pago de una
indemnización  por  daños  y  perjuicios,  no  es  adecuado  para  evitar  la  pérdida  definitiva  e
irreversible de la vivienda (sentencia Aziz, antes citada, apartado 61).
58      Así pues, basta con que los profesionales inicien, si concurren los requisitos, el procedimiento de
ejecución  hipotecaria  para  privar  sustancialmente  a  los  consumidores  de  la  protección  que
pretende garantizar la Directiva 93/13, lo que resulta asimismo contrario a la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia según la cual las características específicas de los procedimientos judiciales
que se ventilan entre los profesionales y los consumidores, en el marco del Derecho nacional, no
pueden constituir un elemento que pueda afectar a la protección jurídica de la que estos últimos
deben  disfrutar  en  virtud  de  las  disposiciones  de  dicha  Directiva  (sentencia  Aziz,  antes  citada,
apartado 62).
59      En tales circunstancias, procede declarar que la normativa española controvertida en los litigios
principales  no  resulta  conforme  con  el  principio  de  efectividad,  en  la  medida  en  que  hace
imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados por
los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la
Directiva 93/13 pretende conferir a estos últimos (sentencia Aziz, antes citada, apartado 63).
60      A la luz de estas consideraciones, ha de responderse a las dos cuestiones en el asunto C‑537/12 y
a las dos primeras cuestiones en el asunto C‑116/13 que la Directiva 93/13 debe interpretarse en
el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en los
litigios  principales,  que  no  permite  al  juez  que  conoce  de  la  ejecución,  en  el  marco  de  un
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria,  ni  examinar,  ya  sea  de  oficio  o  a  instancia  del
consumidor,  el  carácter  abusivo  de  una  cláusula  contenida  en  el  contrato  del  que  se  deriva  la
deuda reclamada y que sirve de fundamento al título ejecutivo, ni adoptar medidas cautelares, en
particular  la  suspensión  de  la  ejecución,  cuando  acordar  tales  medidas  resulte  necesario  para
garantizar  la  plena  eficacia  de  la  resolución  final  del  juez  que  conozca  del  correspondiente
proceso declarativo, quien es competente para apreciar el carácter abusivo de dicha cláusula.

 Sobre la tercera cuestión prejudicial en el asunto C‑116/13
61      Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, fundamentalmente, orientación
acerca de la interpretación del artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13 y de los puntos 1,
letras  e)  y  g),  y  2,  letra  a),  de  su  anexo,  con  el  fin  de  apreciar  el  carácter  abusivo  o  no  de  la
cláusula  sobre  la  que  versa  el  litigio  principal  y  que  guarda  relación  con  el  «vencimiento
anticipado del préstamo hipotecario».
62            Es  necesario  precisar  a  este  respecto  que,  en  la  sentencia  Aziz,  antes  citada,  el  Tribunal  de
Justicia hubo de responder a una pregunta semejante a fin de permitir al juez nacional apreciar en
particular  si  tenía  carácter  abusivo  una  cláusula  de  vencimiento  anticipado  de  contratos  de
préstamo  hipotecario  de  larga  duración.  Por  consiguiente,  la  respuesta  a  la  presente  cuestión
prejudicial puede deducirse claramente de las consideraciones expuestas en aquella sentencia.
63            Según  reiterada  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia,  la  competencia  de  éste  comprende  la
interpretación  del  concepto  de  «cláusula  abusiva»,  definido  en  el  artículo  3,  apartado  1,  de  la
Directiva 93/13 y en el anexo de ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al
examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de esta Directiva, entendiéndose
que  incumbe  a  dicho  juez  pronunciarse,  teniendo  en  cuenta  esos  criterios,  sobre  la  calificación
concreta  de  una  cláusula  contractual  determinada  en  función  de  las  circunstancias  propias  del
caso.  De  ello  se  desprende  que  el  Tribunal  de  Justicia  ha  de  limitarse  a  dar  al  órgano
jurisdiccional  remitente  indicaciones  que  éste  debe  tener  en  cuenta  para  apreciar  el  carácter
abusivo  de  la  cláusula  de  que  se  trate  (véanse  las  sentencias  de  26  de  abril  de  2012,  Invitel,
C‑472/10, apartado 22, y Aziz, antes citada, apartado 66).
64      Sentado lo anterior, es preciso poner de relieve que, al referirse a los conceptos de buena fe y
desequilibrio importante en detrimento del consumidor entre los derechos y las obligaciones de
las  partes  que  se  derivan  del  contrato,  el  artículo  3,  apartado  1,  de  la  mencionada  Directiva
delimita tan sólo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una cláusula
que no se haya negociado individualmente (sentencia Aziz, antes citada, apartado 67).
65      Pues bien, como el Tribunal de Justicia ya ha precisado, para determinar si una cláusula causa en
detrimento del consumidor un «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de
las  partes  que  se  derivan  del  contrato,  deben  tenerse  en  cuenta,  en  particular,  las  normas
aplicables  en  Derecho  nacional  cuando  no  exista  un  acuerdo  de  las  partes  en  ese  sentido.
Mediante un análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si –y, en su caso, en
qué  medida–  el  contrato  deja  al  consumidor  en  una  situación  jurídica  menos  favorable  que  la
prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la
situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con
arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas (sentencia Aziz, antes
citada, apartado 68).
66      En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «pese a las
exigencias de la buena fe», debe señalarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el
juez  nacional  debe  comprobar  a  tal  efecto  si  el  profesional  podía  estimar  razonablemente  que,
tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en
el marco de una negociación individual (sentencia Aziz, antes citada, apartado 69).
67      En este contexto, ha de recordarse que el anexo al que remite el artículo 3, apartado 3, de la
Directiva  93/13  sólo  contiene  una  lista  indicativa  y  no  exhaustiva  de  cláusulas  que  pueden  ser
declaradas abusivas (sentencia Aziz, antes citada, apartado 70).
68      En particular, el punto 1, letras e) y g), de este anexo menciona las cláusulas que tengan por
objeto o por efecto, por una parte, imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una
indemnización desproporcionadamente alta y, por otra parte, autorizar al profesional a poner fin a

un  contrato  de  duración  indefinida,  sin  notificación  previa  con  antelación  razonable,  salvo  por
motivos graves. El punto 2, letra a), de dicho anexo precisa además que la letra g) del punto 1 se
entiende sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios financieros se reserve
el derecho de rescindir unilateralmente, sin previo aviso en caso de razón válida, el contrato de
duración indeterminada, a condición de que el profesional esté en la obligación de informar de
ello inmediatamente a las demás partes contratantes.
69      Estos son los criterios a la luz de los cuales el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma de
Mallorca debe apreciar el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo
hipotecario objeto del litigio principal, en virtud de la cual la entidad de crédito puede resolver
unilateralmente  los  contratos  de  préstamo  de  duración  determinada  y  exigir,  de  ese  modo,  la
devolución de las cantidades adeudadas por capital y el pago de intereses como consecuencia del
incumplimiento  por  parte  del  deudor  de  sus  obligaciones  contractuales  durante  un  período
limitado de tiempo.
70      A este respecto es necesario precisar que incumbe al juez remitente comprobar especialmente si
la facultad del profesional de resolver unilateralmente el contrato depende de que el consumidor
haya  incumplido  una  obligación  que  revista  carácter  esencial  en  el  marco  de  la  relación
contractual  de  que  se  trate,  si  esa  facultad  está  prevista  para  los  casos  en  los  que  tal
incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del
préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables a falta
de acuerdo entre las partes –de manera que resulte más difícil para el consumidor, a la vista de los
medios procesales de que dispone, el acceso a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa–
y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a
la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos de la resolución unilateral del contrato
de préstamo (véase, en este sentido, la sentencia Aziz, antes citada, apartados 73 y 75).
71            Habida  cuenta  del  conjunto  de  estas  consideraciones,  procede  responder  a  la  tercera  cuestión
prejudicial en el asunto C‑116/13 que el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13 y los
puntos 1, letras e) y g), y 2, letra a), de su anexo deben interpretarse en el sentido de que, con el
fin  de  examinar  el  carácter  abusivo  de  una  cláusula  de  vencimiento  anticipado  de  un  préstamo
hipotecario,  como  la  controvertida  en  el  litigio  principal,  reviste  en  particular  una  importancia
esencial:
–        la cuestión de si la facultad del profesional de resolver unilateralmente el contrato depende
de  que  el  consumidor  haya  incumplido  una  obligación  que  revista  carácter  esencial  en  el
marco de la relación contractual de que se trate;
–        la cuestión de si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento
tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo;
–                la  cuestión  de  si  dicha  facultad  constituye  una  excepción  con  respecto  a  las  normas
aplicables  a  falta  de  acuerdo  entre  las  partes,  de  manera  que  resulte  más  difícil  para  el
consumidor, a la vista de los medios procesales de que dispone, el acceso a la justicia y el
ejercicio de su derecho de defensa, y
–        la cuestión de si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al
consumidor  sujeto  a  la  aplicación  de  esa  cláusula  poner  remedio  a  los  efectos  de  la
resolución unilateral del contrato de préstamo.
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente realizar esta apreciación en función de todas las
circunstancias que concurran en el litigio del que conoce.
 Costas

72            Dado  que  el  procedimiento  tiene,  para  las  partes  de  los  litigios  principales,  el  carácter  de  un
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las
costas.  Los  gastos  efectuados  por  quienes,  no  siendo  partes  de  los  litigios  principales,  han
presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)            La  Directiva  93/13/CEE  del  Consejo,  de  5  de  abril  de  1993,  sobre  las  cláusulas
abusivas  en  los  contratos  celebrados  con  consumidores,  debe  interpretarse  en  el
sentido  de  que  se  opone  a  una  normativa  de  un  Estado  miembro,  como  la
controvertida  en  los  litigios  principales,  que  no  permite  al  juez  que  conoce  de  la
ejecución, en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, ni examinar, ya
sea  de  oficio  o  a  instancia  del  consumidor,  el  carácter  abusivo  de  una  cláusula
contenida  en  el  contrato  del  que  se  deriva  la  deuda  reclamada  y  que  sirve  de
fundamento  al  título  ejecutivo,  ni  adoptar  medidas  cautelares,  en  particular  la
suspensión  de  la  ejecución,  cuando  acordar  tales  medidas  resulte  necesario  para
garantizar  la  plena  eficacia  de  la  resolución  final  del  juez  que  conozca  del
correspondiente  proceso  declarativo,  quien  es  competente  para  apreciar  el  carácter
abusivo de dicha cláusula.
2)      El artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13 y los puntos 1, letras e) y g), y 2,
letra a), de su anexo deben interpretarse en el sentido de que, con el fin de examinar el
carácter  abusivo  de  una  cláusula  de  vencimiento  anticipado  de  un  préstamo
hipotecario,  como  la  controvertida  en  el  litigio  principal,  reviste  en  particular  una
importancia esencial:
–                la  cuestión  de  si  la  facultad  del  profesional  de  resolver  unilateralmente  el
contrato  depende  de  que  el  consumidor  haya  incumplido  una  obligación  que
revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate;
–                la  cuestión  de  si  esa  facultad  está  prevista  para  los  casos  en  los  que  tal
incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración
y a la cuantía del préstamo;
–                la  cuestión  de  si  dicha  facultad  constituye  una  excepción  con  respecto  a  las
normas aplicables a falta de acuerdo entre las partes, de manera que resulte más
difícil para el consumidor, a la vista de los medios procesales de que dispone, el
acceso a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa, y
–                la  cuestión  de  si  el  Derecho  nacional  prevé  medios  adecuados  y  eficaces  que
permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a
los efectos de la resolución unilateral del contrato de préstamo.
Corresponde  al  órgano  jurisdiccional  remitente  realizar  esta  apreciación  en  función
de todas las circunstancias que concurran en el litigio del que conoce.
Firmas

* –Lengua de procedimiento: español.