You are on page 1of 3

నవగ

గ హలక జపల పరహరల

పరరజననల మనవడ చసన పణణ పపకరన ఫలలల అనసరరచ ప
గ ససత జననల సఖ దదఖలన అనభవసస ఉరటర.
అయత, ఈ కరనఫలలన అనభవరపజసవ నవగ
ర శలల జతకడ కరన ప
ర నసరర
గ హల. నవగ
గ హల అనల తమతమ అరతర
గ రబ
అతడక సఖలల, సమసణలన కలగసస ఉరటయ.
క న పపఫలర
ఇల మనవల నవగ
ష ల పడకరడ, వటక కనల పరహరల ఉనలయ. అయత, ఏ దషనక
గ హదషల దరర కష
కరణర అన గరసరచల. దనక మనర సరపదరచనదరట
20
శతర
సమనన
దనరచసస
మరచద.

ఆయ గ
గ ర పనచసవరక, చట
ష ఉరడ బరధవలక, సలహతలక పరచకవడర,
గ హలక బ
గ హనణదక ఇవరడరతపట తమ దగ
బదలక అనధలక ఇవరడర కడ పణణకరణమ. నజనక దనల ఎవరవరక ఎలరటవ ఇవరవచచ తలసకన దనల చయల.
అవచసస కరద జపల, ఆయ దవత పజల చయడర శభప
గ దర.
రతలల అరదర అనల ధరరచకడద అవసచనబట
ష ధరరచల. అయత, పజ, జపర, దనర లకరడ రతలధరణ ఫలరచద. ప
గ త

డ సరఖణ) + తరరణర + హమర + దనర) ఇవనల చయడనల మమల పరహరర అరటర. వశష
గ హనక (జపర (అనగ ఇవరబడ
సమసణలక ఆయ పరహరల పటరచల.
చయలలన పరహర వధల
సరణగ
గ హనక..

స న సరభతర పడరహరతమ రవద । ఈశ
గ హణర ఆదరదతణద లకరకణకరకద । వషమస
ట కనల ఏడ వల సర
ట జపరచల
దనల త గధల, గధమ పరడ పదర
స ల రట
ష ల వరటవ, రగ వససవల. పజల- వష
ష మరసక పజ, సరణపసన. రతలలకరప ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
గ మ ధరరచల.
చరద
గ గ
గ హనక ..
రహణశద సధమరసద సధగత
స న సరభతర పడరహరతమ వదద ।। ఈ టశకనల పద వలసర
గ ద సరశనద । వషమస

జపరచల. దనల తపల, తల
ష ల, బయణర వరడ వససవల. నర దనర చయవచచ. లద నట టణరకర కట
ష రచడర.
ట బట
క న తర
శవలయర, ఏద
ద డ అష
స ల, పజల-శవరధన, చరద
ష తసర శతనమల చదవటర.
గ పజ, చరద
రతలల- మతణర ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
గ మ ధరరచలల ఉరటరద.
కజగ
గ హనక..
భమపత
ష కకత సకష
ష హరస చ పడరహరతమ కజద । ఈ టశకనల ఏడ వలసర
గ మహతజ జగతర భయకకతసద । వకష

జపరచల దనల త కరర వససవల, ఎర
గ రధన, సబ
గ వస
గ హనణణరధన, కజ
స ల, కరదల, కరదపప. రకసదనర పజల-దర
పజ, కజ అష
ష తసర శతనమల చదవటర.
రతలల- పగడర ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
గ మ ధరరచలల ఉరటరద.

బధగ
గ హనక..
ఉతరతరప జగతర చరద
గ పత
గ మహదణతద । సరణప
గ యకరవదరన పడరహరతమ బధద । ఈశ
ట కనల పదహడవల సర

జపరచల దనల తపసల, ఆకపచచన దససల, ఎలక
ష కనక వససవల, రగలక మరదల ఇవరడర,
రతలల- పచచ (మరకతర) ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
గ మ ధరరచలల ఉరటరద.
పజ. వషల ఆరధన, వణగరద
ష తసర శతనమల చదవటర
గ పజ, కబర పజ ఆయ దవతల అష
గరగ
గ హనక..
దవమరత
ష ద పడరహరతమ గరద। ఈశ
గ వశలకద సదలకహతరతద । అనకశశణ సరపర
ట కనల పదహర వల సర
ట జపరచల.
దనల త పససకల, బరగర వససవల, తప పరడ వరటల, పట
ష బట
ష ల. పరడ
ట .
పజల. హయగ
ష తసర శతనమల చదవటర. రతలల- పషణరగర
గ వ, సరసరత, లలత, బధగ
గ హల పజల ఆయదవతల అష
ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
గ మ ధరరచలల ఉరటరద.
శక
గ గ
గ హనక ...
క ద తణమరత
క వల సర
గ గరససషర ప
గ ణదశచమహమతద । ప
గ భసస రగ
గ హణరచ పడరహరతమ భకగద । ఈ టశకనల ఇరవ

జపరచల. దనల తచకకర, బబబర
గ గ
గ హర పజ చయడర
ట , అలరకరణ వససవల. పల. ఆవ పజల. లలత, కల, శక
ఆయదవతల అష
ష తసర శత నమల చదవటర. రతలల- వజ
గ ర ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
గ మ ధరరచలల
ఉరటరద.
శనగ
గ హనక..
సరణపత
ర దహ వశలకద శవప
గ దర
గ యద । మరదచరప
గ సనలతన పడరహరత శనద । ఈ టశకనల పరదమనద వల సర

జపరచల దనల త వడకనల వస
స టలచనగ పన వస
స ల, నల
ట న వస
స ల, నన, నవరలరడల. అవటవర, రగలక మరదల,
ఆహరర ఇవరడర, సమరట, నరడ పరడ
ర తరరత సలనర చయడర. పజల,
ట , దనరచయడర, నవరల ననత శరరనల రద
రద
ష తసర శత నమల చదవటర.
గ భశకర వరకటశరరరధన శనవరర వ
గ తర పజల ఆయదవతల అష
రతలల- నలర(ఇరద
గ నలర) ధరరచల, అయత జతకనల అనసరరచ మత
గ మ ధరరచలల ఉరటరద.
రహగ
గ హనక..
అనకరప వర
ర నమద వల సర
ర శచ శతశదఅథసహస
గ శద । ఉతరత రపజగతర పడరహరతమ తమద । ఈ టశకనల పద

జపరచల. దనల తమల
గ రధన, కల సరర
ట రగ వరట దరపల, మనపరపత చసన వడల, మనమల, ఆవల పజల, దర
పజల, సబ
ష తసర శతనమల చదవటర రతలల-గమధకర ధరరచల. అయత
గ హనణణ, రహ దవతల పజల ఆయదవతల అష
జతకనల అనసరరచ మత
గ మ ధరరచలల ఉరటరద.
కతగ
గ హనక..
మహశర మహవక
ర దరష
ష కమహబలద। అతనశర ఊర
ర ర కశశచ పడర హరతమ శఖ । ఈ టశకనల ఏడ వల సర
స దర
ట జపరచల.
దనల ఉలవల, మకలడ కలరల వస
గ రధన, కలసరర పజల, సబ
గ హనణణ, రహ దవతల పజల
స ల, ఆహరర, పజల, దర
ఆయదవతల అష
ష తసర శతనమల చదవటర.
రతలల- క వ ఢరణర ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
గ మ ధరరచలల ఉరటరద.
----

చరత గప శరన సద
ర రత