You are on page 1of 59

NASTAVNI PLAN ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

MATEMATIKI ODSJEK
http://www.math.pmf.unizg.hr
10000 Zagreb, Bijenika cesta 30
Tel.: 4605777, Fax: 4680335
Proelnik: prof. dr. sc. Eduard Marui - Paloka
e-mail: ured@math.hr
USTROJSTVO ODSJEKA

Zavod za algebru i osnove matematike

Zavod za matematiku analizu

Zavod za teoriju vjerojatnosti i matematiku statistiku,

Zavod za geometriju

Zavod za primijenjenu matematiku

Zavod za numeriku matematiku i raunarstvo

Zavod za topologiju

Zavod za raunarstvo

Katedra za metodiku nastave matematike i raunarstva

Raunski centar

Sredinja matematika knjinica

Sluba za pravne, administrativne i ope poslove

Raunovodstveno-knjigovodstvena sluba

Ured za studente
KADROVI I STUDENTI
54 nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju
1 vii predava
7 asistenata i 16 viih asistenata
8 strunih suradnika
preko 1600 studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija
120 studenata poslijediplomskog studija
MATEMATIKA DANAS
Matematika je znanost tradicionalno povezana s tehnikim znanostima i fizikom, a u
zadnje vrijeme ona sve vie prodire i u ekonomiju, medicinu i druge znanosti. Tome treba
pridodati i nagli razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u koje je matematika
ukljuena od samih poetaka.
ZNANSTVENI RAD
Znanstveni rad na Matematikom odsjeku odvija se putem projekata i seminara.
Znanstveno aktivni matematiari rjeavaju konkretne, dane probleme ili se bave istom,
apstraktnom matematikom. U tu svrhu, uz sudjelovanje u radu seminara i samostalni rad,
vrlo je vano i sudjelovanje na raznim matematikim kongresima, simpozijima i sl. Mnogi
nai znanstvenici provedu i odreeno vrijeme na znanstvenom usavravanju na
uglednim matematikim institucijama u inozemstvu.

SVEUILINI STUDIJSKI PROGRAMI

Preddiplomski sveuilini studij MATEMATIKA, trajanje nastave: 3 godine

Preddiplomski sveuilini studij MATEMATIKA; smjer: nastavniki,


trajanje nastave: 3 godine

Diplomski sveuilini studij TEORIJSKA MATEMATIKA, trajanje nastave: 2


godine

Diplomski sveuilini studij PRIMIJENJENA MATEMATIKA, trajanje


nastave: 2 godine

Diplomski sveuilini studij MATEMATIKA STATISTIKA, trajanje nastave:


2 godine

Diplomski sveuilini studij FINANCIJSKA I POSLOVNA MATEMATIKA,


trajanje nastave: 2 godine

Diplomski sveuilini studij RAUNARSTVO I MATEMATIKA, trajanje


nastave: 2 godine

Diplomski sveuilini studij MATEMATIKA; smjer: nastavniki, trajanje


nastave: 2 godine

Diplomski sveuilini studij MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer:


nastavniki, trajanje nastave: 2 godine

Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij MATEMATIKA I


FIZIKA, smjer nastavniki, trajanje nastave: 5 godina
DIPLOMSKI RAD
Diplomski rad je samostalna struna obrada utvrene teme i predaje se u pisanom
obliku. Tema diplomskog rada bira se vodei rauna o strunim i znanstvenim
podrujima koja su bila sadraj studija. Student diplomskim radom pokazuje
posjedovanje kompetencija i postizanje ishoda uenja te koritenje teorijskog i praktinog
znanja steenog tijekom studija. Usmeni diplomski ispit sastoji se od izlaganja
diplomskog rada i provjere znanja iz ireg podruja diplomskog rada.
AKADEMSKA ZVANJA

Sveuilini prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)


matematike

Sveuilini prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)


edukacije matematike

Magistar/Magistra matematike (smjerovi: teorijska matematika, primijenjena


matematika, financijska i poslovna matematika, matematika statistika)

Magistar/Magistra raunarstva i matematike

Magistar/Magistra edukacije matematike

Magistar/Magistra edukacije matematike i informatike

Magistar/Magistra edukacije matematike i fizike


POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Poslijediplomski studij iz matematike uvodi polaznike u znanstvenoistraivaki rad u
matematikim znanostima, odnosno slui njihovom znanstvenom usavravanju. U
nastavnom planu zastupljene razliite grane matematike, ali je studij jedinstven. Osobita
panja poklanja se izboru seminara putem kojeg se student uvodi u znanstveni rad
sluajui izlaganja drugih i izlaui sam.

POSLIJEDIPLOMSKA AKADEMSKA ZVANJA

Doktor znanosti, znanstveno polje matematika


Doctor scientiarium ad mathematicam pertinentium
ZAPOLJAVANJE
Danas matematiari u Hrvatskoj djeluju u svim segmentima gospodarstva i znanosti.
Zaposleni su u raunskim centrima, osiguravajuim drutvima, bankama... Mnogi su
zaposleni na fakultetima i visokim kolama budui da skoro svi studiji sadre i
matematike predmete. Matematika je obavezan predmet i u svim osnovnim i srednjim
kolama i velik broj matematiara zaposlen je u kolstvu.
SHEMA PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA NA MATEMATIKOM
ODSJEKU USKLAENIH S BOLONJSKOM DEKLARACIJOM (SUSTAV 3 + 2)
Godina
studija

STUDIJ

1.

2.

3.

4.

5.

Diplomski sveuilini studij


TEORIJSKA MATEMATIKA
Diplomski sveuilini studij
PRIMIJENJENA MATEMATIKA
Preddiplomski sveuilini
Diplomski sveuilini studij
studij MATEMATIKA
MATEMATIKA STATISTIKA
Diplomski sveuilini studij
FINANCIJSKA I POSLOVNA MATEMATIKA
Diplomski sveuilini studij
RAUNARSTVO I MATEMATIKA
Diplomski sveuilini studij
MATEMATIKA;
Preddiplomski sveuilini
SMJER: NASTAVNIKI
studij MATEMATIKA;
Diplomski sveuilini studij
SMJER: NASTAVNIKI
MATEMATIKA I INFORMATIKA;
SMJER: NASTAVNIKI
Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij
MATEMATIKA I FIZIKA; SMJER: NASTAVNIKI

PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJI


Preddiplomski sveuilini studij MATEMATIKA
Zimski
semestar

I. GODINA
Nastavnici
B. Gulja
M. Kazalicki
D. Baki
O. Pere
Z. Bujanovi
B. Muha
Z. Bujanovi
Saa Singer
K. Fukar Reichel
J. Vuli
B. Gulja
M. Kazalicki
D. Baki
O. Pere
Z. Bujanovi
B. Muha
G. Nogo
Saa Singer
K. Fukar Reichel
J. Vuli

ISVU
ifra

Obvezni predmeti

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

21498 Matematika analiza 1

3+4+0

21501 Linearna algebra 1

3+4+0

21504 Elementarna matematika 1

3+3+0

36901 Programiranje 1

2+2+0

45709

Ljetni
semestar

Tjelesna i zdravstvena
kultura 1*

0+2+0

21508 Matematika analiza 2

3+4+0

21515 Linearna algebra 2

3+4+0

21518 Elementarna matematika 2

2+2+0

36903 Programiranje 2

2+2+0

21522

Tjelesna i zdravstvena
kultura 2*
UKUPNO:

0+2+0
24

30

22

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.
*U skladu sa Statutom Sveuilita u Zagrebu, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture obavezna
je za studente I. i II. godine preddiplomskog studija, ali ne ulazi u satnicu niti joj se pripisuju
ECTS bodovi.

Predmeti prethodnici za I. godinu preddiplomskog studija Matematika


ISVU
ifra
21498
21501
21504
36901
45709
21508

Naziv predmeta
Matematika analiza 1
Linearna algebra 1
Elementarna matematika 1
Programiranje 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Matematika analiza 2

21515 Linearna algebra 2


21518 Elementarna matematika 2
36903 Programiranje 2
21522 Tjelesna i zdravstvena kultura 2

ISVU
ifra

21498
21501
21504
36901

Predmet prethodnik
Matematika analiza 1
Linearna algebra 1
Elementarna matematika 1
Programiranje 1
-

Zimski
semestar

II. GODINA
Nastavnici
P. Pandi
J. Tambaa
M. Bombardelli
N. Sarapa
R. Manger
A. Roi
K. Fukar Reichel
J. Vuli
vidi listu
P. Pandi
J. Tambaa
A. Dujella
L. Grubii
Saa Singer
G. Igaly
A. Roi
K. Fukar Reichel
J. Vuli

ISVU
ifra

Obvezni predmeti

Diferencijalni raun
31408 funkcija
vie varijabli
36904 Diskretna matematika
36905 Vjerojatnost
Strukture podataka
24206
i algoritmi
31417 Engleski jezik struke 1
Tjelesna i zdravstvena
45710
kultura 3*
Izborni modul
Integrali funkcija vie
31424
varijabli
92892 Teorija brojeva

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+2+0

2+2+0

3+2+0

2+2+0

1+1+0

0+2+0
4

2+2+0

2+2+0

31427 Numerika matematika

3+2+0

24207 Raunarski praktikum 1

1+2+0

31435 Engleski jezik struke 2


Tjelesna i zdravstvena
31438
kultura 4*
UKUPNO:

1+1+0

0+2+0
23

30

22

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.
*U skladu sa Statutom Sveuilita u Zagrebu, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture obavezna
je za studente I. i II. godine preddiplomskog studija, ali ne ulazi u satnicu niti joj se pripisuju
ECTS bodovi.

Zimski
semestar

Izborni moduli
Nastavnici

ISVU
ifra

Obvezni predmeti

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Izborni modul Fizika


. Skoko

31418 Fizika 1

. Skoko

31419 Fizika 2

2+2+0

5
3+1+0

3+1+0

Izborni modul Biologija


M. Marui
P. Goldstein

Matematiko modeliranje
u biologiji
31422 Bioinformatika
31421

3+1+0

Izborni modul Kemija


Matematike metode u
45549 kristalografiji i opoj
kemiji
Matematike metode u
45550
fizikalnoj kemiji

ne dri se
ne dri se

2+2+0

5
2+2+0

2+1+0

Izborni modul Raunarstvo


S. Ribari

37952 Graa raunala

R. Manger

45548 Baze podataka

2+2+0

Predmeti prethodnici za II. godinu preddiplomskog studija Matematika


ISVU
ifra

36905 Vjerojatnost

ISVU
ifra
21508
21515
21504
21498
21508

24206 Strukture podataka i algoritmi

36903 Programiranje 2

31408

Naziv predmeta
Diferencijalni raun funkcija vie
varijabli

36904 Diskretna matematika

Predmet prethodnik
Matematika analiza 2,
Linearna algebra 2
Elementarna matematika 1,
Matematika analiza 1
Matematika analiza 2

31417 Engleski jezik struke 1


45710 Tjelesna i zdravstvena kultura 3

45709

31424 Integrali funkcija vie varijabli

31408

92892 Teorija brojeva

24207 Raunarski praktikum 1

21508
21501
21508
24206

31435 Engleski jezik struke 2

31417 Engleski jezik struke 1

31438 Tjelesna i zdravstvena kultura 4

21522 Tjelesna i zdravstvena kultura 2

31418 Fizika 1
31419 Fizika 2

21508 Matematika analiza 2


31418 Fizika 1

31427 Numerika matematika

31421 Matematiko modeliranje u biologiji 21508


21504
31422 Bioinformatika
21501
36901
Matematike metode u
21508
45549
kristalografiji i opoj kemiji
21515

Tjelesna i zdravstvena kultura 1


Diferencijalni raun funkcija vie
varijabli
Matematika analiza 2
Linearna algebra 1,
Matematika analiza 2
Strukture podataka i algoritmi

Matematika analiza 2
Elementarna matematika 1,
Linearna algebra 1, Programiranje 1

37952 Graa raunala

Matematika analiza 2,
Linearna algebra 2
Diferencijalni raun funkcija vie
31408
varijabli, Matematike metode u
45549
kristalografiji i opoj kemiji
36903 Programiranje 2

45548 Baze podataka

24206 Strukture podataka i algoritmi

45550

Matematike metode u fizikalnoj


kemiji

III. GODINA
Nastavnici
M. Primc
B. irola
I. Paanin
M. Vrdoljak
D. Adamovi
G. Mui
M. Vukovi
vidi listu
Lj. Arambai
P. Pandi
M. Huzak
S. Slijepevi
M. Vrdoljak
V. Kova

ISVU
ifra

P+V+S

ECTS

31425 Algebarske strukture

2+2+0

Obine diferencijalne
jednadbe

2+2+0

36911 Vektorski prostori

2+2+0

33145 Teorija skupova


Izborni predmet 1

2+2+0
2+2+0

6
5

Ljetni semestar
P+V+S

ECTS

33083 Kompleksna analiza

2+2+0

97015 Statistika

3+2+0

36916 Metode matematike fizike


33220 Mjera i integral

3+2+0
2+2+0

7
6

2+2+0
22

5
30

36910

vidi listu

Obvezni predmeti

Zimski
semestar

Izborni predmet 2
UKUPNO:

20

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Izborni predmet 1, 2

Zimski
semestar

Ljetni semestar

M. Vukovi

ISVU
Naziv predmeta
ifra
33084 Matematika logika

V. Hari

36920 Iterativne metode

2+2+0

V. Kova

36921 Markovljevi lanci

2+2+0

M. Polonijo

33453 Euklidski prostori

2+2+0

Z. Bujanovi

36907 Mree raunala

2+2+0

ne dri se

36924 Fourierovi redovi i primjene

2+2+0

M. Polonijo

36928 Modeli geometrije

2+2+0

. Milin-ipu

36929

Uvod u diferencijalnu
geometriju

2+2+0

ne dri se

36931

Odabrane primjene
vjerojatnosti i statistike

2+2+0

M. Jurak

36932

Objektno programiranje
(C++)

2+2+0

Nastavnici

P+V+S

ECTS

2+2+0

P+V+S

ECTS

Zimski
semestar

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
ISVU
ifra

Nastavnici

Naziv predmeta

P+V+S

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Predmeti prethodnici za III. godinu preddiplomskog studija Matematika


ISVU
ifra

Naziv predmeta

31425 Algebarske strukture


36910 Obine diferencijalne jednadbe
36911 Vektorski prostori
33145 Teorija skupova
33083 Kompleksna analiza
97015 Statistika
36916 Metode matematike fizike
33220 Mjera i integral
33084 Matematika logika
36920 Iterativne metode
36921 Markovljevi lanci
33453
36907
36924
36928

Euklidski prostori
Mree raunala
Fourierovi redovi i primjene
Modeli geometrije

36929 Uvod u diferencijalnu geometriju


Odabrane primjene vjerojatnosti i
statistike
36932 Objektno programiranje (C++)
36931

ISVU
ifra

Predmet prethodnik

21515 Linearna algebra 2


Diferencijalni raun funkcija vie
31408
varijabli
21515 Linearna algebra 2
21508 Matematika analiza 2,
21515 Linearna algebra 2
31424 Integrali funkcija vie varijabli
31424 Integrali funkcija vie varijabli,
36905 Vjerojatnost
36910 Obine diferencijalne jednadbe
31424 Integrali funkcija vie varijabli
21498 Matematika analiza 1,
21501 Linearna algebra 1
31427 Numerika matematika
31424 Integrali funkcija vie varijabli,
36905 Vjerojatnost
21515 Linearna algebra 2
24206 Strukture podataka i algoritmi
31424 Integrali funkcija vie varijabli
21518 Elementarna matematika 2
Diferencijalni raun funkcija vie
31408
varijabli
36905 Vjerojatnost
24207 Raunarski praktikum 1

Uvjeti za stjecanje titule prvostupnika/-ce matematike:


Izvrene sve studijske obaveze i poloeni svi ispiti propisani nastavnim programom (180
ECTS bodova UKUPNO).

Preddiplomski sveuilini studij MATEMATIKA; smjer: nastavniki


Zimski
semestar

I. GODINA
ISVU
ifra

Nastavnici
D. Ilievi
G. Mui
Z. Franui
. Milin-ipu
M. Bombardelli
M. Kazalicki
G. Igaly
D. Rovan
K. Fukar Reichel
J. Vuli
E. Marui-Paloka
I. Naki
Z. Franui
G. Igaly
D. Rovan
K. Fukar Reichel
J. Vuli

Obvezni predmeti

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

92893 Uvod u matematiku

4+3+0

92894 Analitika geometrija

3+2+0

21538 Elementarna geometrija

2+2+0

21540 Raunarski praktikum 1


2+2+0
Osnove psihologije odgoja i
21541 obrazovanja - Psihologija
2+0+0
linosti
Tjelesna i zdravstvena
45709
0+2+0
kultura 1*
Diferencijalni i integralni
92895
raun 1
92896 Linearna algebra 1
21546 Raunarski praktikum 2
21547 Razvojna psihologija
Tjelesna i zdravstvena
21522
kultura 2*
UKUPNO:
22

5
4

4+3+0

10

4+3+0
2+2+0
2+0+0

10
6
4

0+2+0
30

20

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.
*U skladu sa Statutom Sveuilita u Zagrebu, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture obavezna
je za studente I. i II. godine preddiplomskog studija, ali ne ulazi u satnicu niti joj se pripisuju
ECTS bodovi.

Predmeti prethodnici za I. godinu preddiplomskog studija Matematika; smjer:


nastavniki
ISVU
ifra
92893
92894
21538
21540
21541
45709
92895
92896

Naziv predmeta
Uvod u matematiku
Analitika geometrija
Elementarna geometrija
Raunarski praktikum 1
Osnove psihologije odgoja i
obrazovanja - Psihologija linosti
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Diferencijalni i integralni raun 1
Linearna algebra 1

ISVU
ifra

Predmet prethodnik
-

92893 Uvod u matematiku


92894 Analitika geometrija

21546 Raunarski praktikum 2


21547 Razvojna psihologija
21522 Tjelesna i zdravstvena kultura 2

21540 Raunarski praktikum 1


Osnove psihologije odgoja i
21541
obrazovanja - Psihologija linosti
Zimski
semestar

II. GODINA
ISVU
ifra

Nastavnici
E. Marui-Paloka
I. Naki
J. iftar
Z. Franui
vidi listu
vidi listu

92897

Diferencijalni i integralni
raun 2

24210 Linearna algebra 2

T. Ljubin-Golub

31445

A. Roi
K. Fukar Reichel
J. Vuli

31417

B. Gulja

24205

M. Bombardelli

24212

T. Bosner
F. M. Brckler
vidi listu
B. Baranovi
A. Roi
K. Fukar Reichel
J. Vuli

Obvezni predmeti

45710

31447
31448
31435
31438

Izborni predmet 1
Izborni seminar 1
Psihologija uenja i
pouavanja
Engleski jezik struke 1
Tjelesna i zdravstvena
kultura 3*
Osnove matematike
analize
Konstruktivne metode u
geometriji
Seminar 2 Odabrane
teme iz geometrije
Izborni predmet 2
Sociologija obrazovanja
Engleski jezik struke 2
Tjelesna i zdravstvena
kultura 4*
UKUPNO:

P+V+S ECTS
4+3+0

2+2+0

2+2+0
0+0+2

5
3

2+1+0

1+1+0

Ljetni semestar
P+V+S

ECTS

3+2+0

2+2+0

0+0+2

2(3)+2+0
2+0+0
1+1+0

6
4
2

0+2+0

0+2+0
22

30

19 (20)

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.
*U skladu sa Statutom Sveuilita u Zagrebu, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture obavezna
je za studente I. i II. godine preddiplomskog studija, ali ne ulazi u satnicu niti joj se pripisuju
ECTS bodovi.

Izborni seminar 1
Nastavnici
M. Starevi
N. Bosner

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Seminar ivotopisi
24213 matematiarki i
matematiara
Seminar Povijest
31443
raunarstva

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


0+0+2

0+0+2

Zimski
semestar

Izborni predmet 1
Nastavnici
Z. Bujanovi
Saa Singer
V. Kradinac

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Nastavnici
D. Androi
G. Nogo
Saa Singer

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

36933 Programiranje 1MI

2+2+0

31441 Osnove algoritama

2+2+0
5
Zimski
semestar

Izborni predmet 2
ISVU
Naziv predmeta
ifra
31444 Uvod u opu fiziku

Ljetni semestar

Ljetni semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

36935 Programiranje 2MI

3+2+0

2+2+0

Oznaka MI znai da je oznaeni predmet preduvjet za upis na Diplomski sveuilini studij


Matematika i informatika; smjer: nastavniki na PMF Matematikom odsjeku
Sveuilita u Zagrebu.
Predmeti prethodnici za II. godinu preddiplomskog studija Matematika; smjer:
nastavniki
ISVU
Naziv predmeta
ifra
92897 Diferencijalni i integralni raun 2

ISVU
Predmet prethodnik
ifra
92895 Diferencijalni i integralni raun 1

24210 Linearna algebra 2

92896 Linearna algebra 1

36933 Programiranje 1

31441 Osnove algoritama

31445 Psihologija uenja i pouavanja

21547 Razvojna psihologija

31417 Engleski jezik struke 1

45710 Tjelesna i zdravstvena kultura 3

45709 Tjelesna i zdravstvena kultura 1

24205 Osnove matematike analize

92897
92894
21538
92894
21538

24212 Konstruktivne metode u geometriji


Seminar 2 Odabrane teme iz
geometrije
31448 Sociologija obrazovanja
31447

31435 Engleski jezik struke 2

Diferencijalni i integralni raun 2


Analitika geometrija,
Elementarna geometrija
Analitika geometrija,
Elementarna geometrija
-

31417 Engleski jezik struke 1

31438 Tjelesna i zdravstvena kultura 4


21522 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Seminar ivotopisi matematiarki
24213
21540 Raunarski praktikum 1
i matematiara
31443 Seminar Povijest raunarstva
21540 Raunarski praktikum 1
92895 Diferencijalni i integralni raun 1,
31444 Uvod u opu fiziku
92896 Linearna algebra 1
36935 Programiranje 2
36933 Programiranje 1

Zimski
semestar

III. GODINA
Nastavnici
Z. Tutek
D. Svrtan
V. Kova
S. Slijepevi
M. uranovi
vidi listu
vidi listu
S. Slijepevi
Z. Franui
vidi listu
M. uranovi

ISVU
Obvezni predmeti
ifra
Primijenjena matematika
36937
analiza
Kombinatorna i diskretna
36938
matematika
Seminar 3 Natjecanja iz
33218
matematike
Pedagogija 1 Teorija i
36940 praksa odgoja i
obrazovanja
Standardni izborni modul
1
Standardni izborni modul
2
37954 Vjerojatnost i statistika
Elementarna teorija
37955
brojeva
Izborni seminar 4
Pedagogija 2 Obrazovni
36943
sustav
UKUPNO:

P+V+S

Ljetni
semestar

ECTS P+V+S ECTS

2+2+0

2+2+0

0+0+2

2+0+1

2+2+0

2+2+0

2+2+0

2+2+0

3+2+0

2+2+0

0+0+2

2+0+1

22

30

21

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Zimski
semestar

Izborni seminar 4
Nastavnici

ISVU
ifra

I. Naki

36944

Naziv predmeta

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Seminar - Matematiko
modeliranje
Seminar - Matematika izvan
33224
matematike
Seminar - Odabrane teme iz
33444
raunarstva

M. Polonijo
I. Naki

Standardni izborni moduli 1 i 2


Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Ljetni
semestar

Zimski
semestar

0+0+2

0+0+2

0+0+2

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Algebra
D. Adamovi
G. Mui
M. Primc
B. irola

33442 Vektorski prostori


33443 Algebarske strukture

2+2+0

5
2+2+0

Analiza
Z. Iljazovi
Lj. Arambai
P. Pandi

33225 Metriki prostori

2+1+0

33226 Kompleksna analiza

2+2+0

2+2+0

2+1+0

Geometrija
M. Polonijo
. Milin ipu

R. Manger
R. Manger

33227 Euklidski prostori


Uvod u diferencijalnu
33232
geometriju
Raunarstvo
Strukture podataka i
36955
algoritmiMI
36956 Baze podatakaMI

2+2+0

2+2+0

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Oznaka MI znai da je oznaeni predmet preduvjet za upis na Diplomski sveuilini studij


Matematika i informatika; smjer: nastavniki na PMF Matematikom odsjeku
Sveuilita u Zagrebu.

Zimski
semestar

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

P+V+S

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Predmeti prethodnici za III. godinu preddiplomskog studija Matematika, smjer


nastavniki
ISVU
ifra

Naziv predmeta

36937 Primijenjena matematika analiza


36938

Kombinatorna i diskretna
matematika

33218

Seminar 3 Natjecanja iz
matematike

Pedagogija 1 Teorija i praksa


odgoja i obrazovanja
37954 Vjerojatnost i statistika
37955 Elementarna teorija brojeva
36940

ISVU
ifra
24205
21546
24210
92893
92896
92893
92894
21538

Predmet prethodnik
Osnove matematike analize,
Raunarski praktikum 2,
Linearna algebra 2
Uvod u matematiku, Linearna
algebra 1
Uvod u matematiku,
Analitika geometrija,
Elementarna geometrija

21547 Razvojna psihologija


24205 Osnove matematike analize
92893 Uvod u matematiku

36943 Pedagogija 2 Obrazovni sustav


36944 Seminar - Matematiko modeliranje
Seminar - Matematika izvan
33224
matematike
Seminar - Odabrane teme iz
33444
raunarstva
33442 Vektorski prostori
33443 Algebarske strukture
33225 Metriki prostori
33226 Kompleksna analiza
33227 Euklidski prostori
33232 Uvod u diferencijalnu geometriju
36955 Strukture podataka i algoritmi
36956 Baze podataka

36940 Pedagogija 1 Teorija i praksa


odgoja i obrazovanja,
31445 Psihologija uenja i pouavanja
36937 Primijenjena matematika analiza
92897 Diferencijalni i integralni raun 2,
24210 Linearna algebra 2
21540 Raunarski praktikum 1
24210
24210
24205
24205
24210
92897
24210
36935
36955

Linearna algebra 2
Linearna algebra 2
Osnove matematike analize
Osnove matematike analize
Linearna algebra 2
Diferencijalni i integralni raun 2,
Linearna algebra 2
Programiranje 2
Strukture podataka i algoritmi

Uvjeti za stjecanje titule prvostupnika/-ce edukacije matematike:


Izvrene sve studijske obaveze i poloeni svi ispiti propisani nastavnim programom (180
ECTS bodova UKUPNO).

DIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJI


Ako je student neki od obaveznih predmeta poloio na preddiplomskom studiju, tako da
je predmet sudjelovao u pravilima prijenosa koji uvjetuju stjecanje prvostupnike
svjedodbe, umjesto njega upisuje (izborni) predmet po odluci voditelja diplomskog
studija. Ako je student neki od izbornih kolegija poloio na preddiplomskom studiju i taj
predmet je sudjelovao u pravilima prijenosa koja su uvjetovala stjecanje prvostupnike
svjedodbe, ne moe ga ponovno upisati.
Diplomski sveuilini studij TEORIJSKA MATEMATIKA
I. GODINA
Nastavnici
D. Svrtan
D. Baki
B. irola
V. Kradinac
Z. Iljazovi
vidi listu
D. Svrtan

ISVU
ifra
92898
45582
92899
92900
92901
92902

D. Baki

45587

B. irola
Z. Iljazovi
G. Mui
vidi listu

92903
92904
92905

Obvezni predmeti
Diferencijalna geometrija 1
Normirani prostori
Algebra 1
Projektivna geometrija
Metriki prostori*
Izborni predmet 1
Diferencijalna geometrija 2
Operatori na normiranim
prostorima
Algebra 2
Opa topologija
Algebarske krivulje
Izborni predmet 2
UKUPNO:

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


3+0+0
2+1+0
3+0+0
3+0+0
3+0+0
3

18

5
5
5
5
5
5

30

3+0+0

2+1+0

3+0+0
3+0+0
3+0+0
3
18

5
5
5
5
30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Izborni predmet 1, 2

D. Svrtan

ISVU
Naziv predmeta
ifra
45619 Kombinatorika

B. irola

Nastavnici

Zimski
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0

45620 Teorija analitikih funkcija

2+1+0

M. Huzak

92906 Matematika statistika

3+0+0

M. Vukovi

92907 Matematika logika*


Odabrana poglavlja teorije
61454
reprezentacija

2+2+0

2+1+0

ne dri se

Ljetni
semestar

Izborni predmet 1, 2
Nastavnici
J. iftar
D. Ilievi
M. Huzak
A. Dujella
ne dri se
ne dri se
M. Kazalicki
M. Vukovi
ne dri se
A. Mimica
ne dri se
F.M. Brckler
A. Dujella

ISVU
ifra
92908
45624
92909
92910
93470
92911
61456
92912
92913
92914
84272
45618

Naziv predmeta

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Konane geometrije
Operatorske algebre
Primijenjena statistika
Teorija brojeva*
Fourierovi redovi i primjene*
Multilinearna algebra
Liejeve algebre
Izraunljivost
Nelinearni dinamiki sustavi
Sluajni procesi
Von Neumannove algebre
Povijest matematike
Eliptike krivulje u
130301
kriptografiji

3+0+0
2+1+0
3+0+0
3+0+0
2+2+0
3+0+0
2+1+0
3+0+0
3+0+0
3+0+0
2+1+0
3+0+0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3+0+0

*Ukoliko je student oznaeni predmet poloio tokom preddiplomskog studija, ne moe ga


upisati ponovo.

II. GODINA
Nastavnici

ISVU
ifra

N. Antoni

61458

V. Kradinac
Z. Iljazovi
F. Najman
N. Sarapa
vidi listu

92916
92918
92919
61462

N. Antoni

61463

F. Najman
N. Sarapa
vidi listu

92920
61465
61466

Obvezni predmeti
Parcijalne diferencijalne
jednadbe 1
Neeuklidska geometrija
Algebarska topologija
Algebarska teorija brojeva 1
Teorija vjerojatnosti 1
Izborni predmet 3
Parcijalne diferencijalne
jednadbe 2
Algebarska teorija brojeva 2
Teorija vjerojatnosti 2
Izborni predmet 4
Diplomski rad
UKUPNO:

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0

3+0+0
3+0+0
3+0+0
2+1+0
3

5
5
5
5
5

18

30

2+1+0

3+0+0
2+1+0
3

5
5
5
10
30

12

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Zimski
semestar

Izborni predmet 3, 4
Nastavnici
D. Svrtan
B. irola
ne dri se
G. Mui
ne dri se
ne dri se
V. Kova
M. Huzak
M. Vukovi
J. iftar
M. Huzak
D. Ilievi
ne dri se
ne dri se
ne dri se
A. Mimica
M. Kazalicki
ne dri se
F.M. Brckler
A. Dujella

ISVU
Naziv predmeta
ifra
45619 Kombinatorika
45620 Teorija analitikih funkcija
61469 Homoloka algebra
Uvod u algebarsku
92921
geometriju
61471 Geometrija ploha
Odabrana poglavlja teorije
61454
reprezentacija
61473 Harmonijska analiza
92906 Matematika statistika
92912 Izraunljivost
92908 Konane geometrije
92909 Primijenjena statistika
45624 Operatorske algebre
92922 Diferencijalna topologija
92911 Multilinearna algebra
92913 Nelinearni dinamiki sustavi
92914 Sluajni procesi
61456 Liejeve algebre
84272 Von Neumannove algebre
45618 Povijest matematike
Eliptike krivulje u
130301
kriptografiji

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0
2+1+0
2+1+0

5
5
5

3+0+0

2+1+0

2+1+0

2+1+0
3+0+0

5
5

Zimski
semestar
P+V+S

3+0+0
3+0+0
3+0+0
2+1+0
3+0+0
3+0+0
3+0+0
3+0+0
2+1+0
2+1+0
3+0+0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3+0+0

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Diplomski sveuilini studij PRIMIJENJENA MATEMATIKA


Zimski
semestar

I. GODINA
Nastavnici

ISVU
ifra

Obvezni predmeti

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0

45653

Parcijalne diferencijalne
jednadbe 1
Normirani prostori

2+1+0

Z. Drma

45654

Numerika analiza 1

2+1+0

N. Bosner

45655

Znanstveno raunanje 1

1+3+0

N. Antoni

45652

D. Baki

vidi listu

Izborni predmet

vidi listu

N. Antoni

45656

D. Baki

45657

Z. Drma

45658

Izborni predmet
Parcijalne diferencijalne
jednadbe 2
Operatori na normiranim
prostorima
Numerika analiza 2

N. Bosner

45659

Znanstveno raunanje 2

Ljetni
semestar

2+1+0

2+1+0

2+1+0

1+3+0

vidi listu

Izborni predmet

vidi listu

Izborni predmet

19

30

UKUPNO:

19

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

II. GODINA

V. Kova

ISVU
Obvezni predmeti
ifra
92925 Teorija elastinosti
Numeriko rjeavanje
92927 parcijalnih diferencijalnih
jednadbi 1
92929 Markovljevi lanci*

M. Vrdoljak

46268 Uvod u optimizaciju

Nastavnici
Z. Tutek
M. Jurak

Zimski
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


3+0+0

3+0+0

2+2+0

2+1+0

vidi listu

Izborni predmet

vidi listu

Izborni predmet
Numeriko rjeavanje
92930 parcijalnih diferencijalnih
jednadbi 2
92931 Mehanika fluida

M. Jurak
Z. Tutek

Ljetni
semestar

3+0+0

3+0+0

vidi listu

Izborni predmet

vidi listu

Izborni predmet

61488 Diplomski rad

10
UKUPNO:

19

30

12

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

*Ukoliko je student oznaeni predmet poloio tokom preddiplomskog studija, ne moe ga


upisati ponovo.
Izborni moduli
Izborni predmeti biraju se u modulima, navedenima u priloenoj listi, ili slobodno. Pritom
studenti biraju cijele module, tj. izborom modula automatski upisuju i sve predmete u tom
modulu i u tom redoslijedu. Svaki/svaka student(ica) mora izabrati barem 2 modula od
ponuenih tijekom studija. Ako se na taj nain odabere manje od 8 predmeta, dopuna do
UKUPNO 8 izbornih predmeta bira se slobodno s listi strunih predmeta drugih
diplomskih studija na PMF Matematikom odsjeku ili drugim srodnim fakultetima
(prirodne ili tehnike znanosti).
Izborni moduli od A do J
Nastavnici

ne dri se
ne dri se
ne dri se

ne dri se
ne dri se
ne dri se

Z. Drma
Z. Drma

Sanja Singer
Sanja Singer

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

A. Modeliranje prijenosa tvari


A1. Uvod u teoriju
61467
polugrupa
61468 A2. Parabolike jednadbe 2+1+0
5
A3. Matematiko
92932
modeliranje prijenosa tvari
B. Matematika biologija
B1. Matematiko
61489
2+1+0
5
modeliranje
B2. Nelinearni dinamiki
61490
sustavi
B3. Praktikum iz
1+2+0
5
61491
matematikog modeliranja
C. Modeliranje i pretraivanje baza podataka
C1. Uvod u sloeno
61492
2+1+0
5
pretraivanje podataka
C2. Matematiko
61493
modeliranje pretraivaa
D. Paralelno raunanje
D1. Uvod u paralelno
45663
2+1+0
5
raunanje
D2. Primjena paralelnih
45664
raunala

2+1+0

1+1+1

2+1+0

2+1+0

2+1+0

E. Teorija upravljanja
E1. Uvod u teoriju
2+1+0
ne dri se
92933
5
upravljanja
E2. Teorija linearnih
61481
2+1+0
ne dri se
sustava
E3. Studijski primjeri u teoriji
ne dri se
61482
1+2+0
5
sustava
F. Transport kroz poroznu sredinu u hidrologiji i naftnom inenjeringu
F1. Matematiki modeli
ne dri se
45660 transporta kroz poroznu
2+1+0
5
sredinu 1
F2. Matematiki modeli
ne dri se
45661 transporta kroz poroznu
2+1+0
sredinu 2
G. Optimizacija
G1. Varijacijski raun i
2+1+0
B. Muha
46264
5
primjene
G2. Konveksna analiza s
B. Muha
45662
2+1+0
primjenama
H. Dinamiki sustavi i obine diferencijalne jednadbe
H1. Sustavi diferencijalnih
2+1+0
5
M. Starevi
61494
jednadbi
M. Starevi
61495 H2. Dinamiki sustavi
2+1+0
H3. Simetrije diferencijalnih
ne dri se
61496
2+1+0
jednadbi
I. Hiperboliki sustavi
I1. Hiperbolike jednadbe i
ne dri se
73043
2+1+0
5
sustavi
I2. Analitike i numerike
ne dri se
73044 metode za hiperbolike
2+1+0
sustave
J. Nelinearna analiza i primjene
J1. Nelinearna analiza i
Z. Tutek
92934
2+1+0
5
primjene 1
J2. Nelinearna analiza i
Z. Tutek
92935
2+1+0
primjene 2

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Zimski
semestar
P+V+S

5
5

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Diplomski sveuilini studij MATEMATIKA STATISTIKA


Zimski
semestar

I. GODINA
ISVU

Nastavnici

ifra

Z. Iljazovi
M. Huzak
V. Kova
M. Huzak
vidi listu
vidi listu
M. Huzak
A. Mimica
R. Manger

92936
92937
45668
92938

A. Jazbec

45673

92939
92940
45672

vidi listu
vidi listu

Obvezni predmeti
Metriki prostori*
Matematika statistika
Markovljevi lanci*
Statistiki praktikum 1
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Primijenjena statistika
Sluajni procesi
Baze podataka*
Odabrane statistike
metode u biomedicini
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
UKUPNO:

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


3+0+0
3+0+0
2+2+0
1+3+1
2+1+0
2+1+0

21

5
5
5
5
5
5

30

3+0+0
3+0+0
2+1+0

5
5
5

2+1+0

3
3
18

5
5
30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

*Ukoliko je student oznaeni predmet poloio tijekom preddiplomskog studija, umjesto


njega upisuje dodatni izborni predmet.
Izborni predmet 1, 2, 3, 4
Nastavnici
D. Baki
N. Antoni
Z. Drma
S. Slijepevi
P. Goldstein
D. Svrtan
D. Baki
N. Antoni
Z. Drma
B. Podobnik
P. Goldstein
I. Naki
ne dri se

ISVU
ifra

Naziv predmeta

45674 Normirani prostori


Parcijalne diferencijalne
45675
jednadbe1
45676 Numerika analiza 1
Uvod u aktuarsku
92941
matematiku
92942 Bioinformatika 1
45679 Kombinatorika
Operatori na normiranim
45680
prostorima
Parcijalne diferencijalne
45681
jednadbe 2
45682 Numerika analiza 2
45683 Ekonometrija
92943 Bioinformatika 2
45685 Matematiki softver
92944 Nelinearni dinamiki sustavi

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0

2+1+0

2+1+0

3+0+0

3+0+0
2+1+0

5
5
2+1+0

2+1+0

2+1+0
2+1+0
3+0+0
1+2+0
3+0+0

5
5
5
5
5

II. GODINA
Nastavnici
N. Sarapa
B. Basrak
M. Vrdoljak
S. Slijepevi
vidi listu
vidi listu
N. Sarapa
V. Luar-Stiffler
M. Marui

ISVU
ifra
61497
92945
61499
92946

61501
61502
61503

vidi listu
61504

Obvezni predmeti
Teorija vjerojatnosti 1
Vremenski nizovi
Uvod u optimizaciju
Statistiki praktikum 2
Izborni predmet 5
Izborni predmet 6
Teorija vjerojatnosti 2
Raunarska statistika
Praktikum iz numerikih
metoda u statistici
Izborni predmet 7
Diplomski rad
UKUPNO:

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0
3+0+0
2+1+0
1+3+1
2+1+0
2+1+0

20

5
5
5
5
5
5

30

2+1+0
2+1+0

5
5

1+3+0

5
10
30

13

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Izborni predmeti 5, 6, 7
Nastavnici
D. Baki
N. Antoni
Z. Drma
S. Slijepevi
ne dri se
L. aklovi
P. Goldstein
ne dri se
D. Svrtan
Z. Drma
ne dri se
D. Baki
N. Antoni
ne dri se

ISVU
Naziv predmeta
ifra
45674 Normirani prostori
Parcijalne diferencijalne
45675
jednadbe 1
45676 Numerika analiza 1
Uvod u aktuarsku
92941
matematiku
61505 Teorija rizika
61506 Teorija igara
92942 Bioinformatika 1
61507 Matematiko modeliranje
45679 Kombinatorika
Uvod u sloeno
61508
pretraivanje podataka
92947 Diferencijalna topologija
Operatori na normiranim
45680
prostorima
Parcijalne diferencijalne
45681
jednadbe 2
61510 Uvod u teoriju polugrupa

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0

2+1+0

2+1+0

3+0+0

2+1+0
2+1+0
3+0+0
2+1+0
2+1+0

5
5
5
5
5

2+1+0

5
3+0+0

2+1+0

2+1+0

2+1+0

Z. Drma
B. Podobnik

45682 Numerika analiza 2


45683 Ekonometrija

2+1+0
2+1+0

5
5

M. Vrdoljak

61511 Operacijska istraivanja

2+1+0

B. Muha

61512

2+1+0

P. Goldstein
ne dri se
I. Naki

92943
92944
45685

3+0+0
3+0+0
1+2+0

5
5
5

Z. Drma

61514

2+1+0

Konveksna analiza s
primjenama
Bioinformatika 2
Nelinearni dinamiki sustavi
Matematiki softver
Matematiko modeliranje
pretraivaa

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Zimski
semestar
P+V+S

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Diplomski sveuilini studij RAUNARSTVO I MATEMATIKA


I. GODINA
Nastavnici
S. Ribari
Saa Singer
L. Grubii
M. Vukovi
L. Grubii
vidi listu
L. Jelenkovi
M. Vukovi
R. Manger

ISVU
ifra
92978
92979
45688
45689
92949

Obvezni predmeti

Graa raunala*
Oblikovanje i analiza algoritama
Umjetna inteligencija
Matematika logika*
Mree raunala
Izborni predmet 1
45691 Operacijski sustavi
92950 Izraunljivost
45693 Baze podataka*

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+2+0
3+0+0
2+1+0
2+2+0
2+2+0
3

5
5
5
5
5
5
2+1+0
3+0+0
2+1+0

5
5
5

M. Jurak

45694 Objektno programiranje (C++)*

2+2+0

Z. Bujanovi
vidi listu

45695 Raunarski praktikum 2


Izborni predmet 2
UKUPNO:

1+2+0
3
19

5
5
30

21

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

* Ukoliko je student oznaeni predmet poloio tijekom preddiplomskog studija, umjesto


njega upisuje dodatni izborni predmet.
Izborni predmet 1, 2

D. Svrtan
G. Nogo
Sanja Singer
ne dri se
M. Vrdoljak

ISVU
ifra
45696
92951
45698
92952
45700

M. Mauher

45701

T. Bosner
I. Naki
Sanja Singer
M. Vrdoljak
M. Huzak
J. iftar

92953
45702
45703
45704
92954
92955

Nastavnici

Naziv predmeta
Kombinatorika
Meta-heuristike
Uvod u paralelno raunanje
Odluivanje i teorija igara
Uvod u optimizaciju
Drutveni aspekti informacijskokomunikacijske tehnologije
Raunalna grafika
Matematiki softver
Primjena paralelnih raunala
Operacijska istraivanja
Primijenjena statistika
Konane geometrije

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0
3+0+0
2+1+0
3+0+0
2+1+0

5
5
5
5
5

1+0+2

3+0+0

5
1+2+0
2+1+0
2+1+0
3+0+0
3+0+0

5
5
5
5
5

II. GODINA
Nastavnici
K. Pulji
R. Manger
A. Dujella
M. Starevi
vidi listu
vidi listu
M. Vukovi
R. Manger
vidi listu
vidi listu

ISVU
Obvezni predmeti
ifra
61519 Interpretacija programa
92956 Softversko inenjerstvo
Kriptografija i sigurnost
92957
mrea
61520 Raunarski praktikum 3
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
92958 Sloenost algoritama
61518 Distribuirani procesi
Izborni predmet 5
Izborni predmet 6
61613 Diplomski rad
UKUPNO:

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0
3+0+0

5
5

3+0+0

1+3+0
3
3

5
5
5
3+0+0
2+1+0
2+1+0
2+1+0

19

30

12

5
5
5
5
10
30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.
Izborni predmeti 3, 4, 5, 6
Nastavnici

ISVU
ifra

M. Karaga

61521

G. Igaly
ne dri se
G. Nogo

61522
61524
92951

M. Mauher

45701

Sanja Singer
L. aklovi
D. Svrtan
M. Vrdoljak

45698
61525
45696
45700

Z. Drma

61526

T. Bosner

92953

V. ai

61527

M. Mauher

61528

T. muc
ne dri se

61529
61530

Naziv predmeta
Programiranje za
suvremene procesore
Multimedijski sustavi
Meko raunarstvo
Meta-heuristike
Drutveni aspekti
informacijskokomunikacijske tehnologije
Uvod u paralelno raunanje
Teorija igara
Kombinatorika
Uvod u optimizaciju
Uvod u sloeno
pretraivanje podataka
Raunalna grafika
Matematika logika u
raunarstvu
Upravljanje softverskim
projektima
Strojno uenje
Obrada prirodnog jezika

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0

2+1+0
2+1+0
3+0+0

5
5
5

1+0+2

2+1+0
2+1+0
2+1+0
2+1+0

5
5
5
5

2+1+0

3+0+0

5
2+1+0

2+1+0

2+1+0
2+1+0

5
5

I. Naki
ne dri se
Sanja Singer
M. Vrdoljak
M. Huzak
V. Luar-Stiffler
ne dri se
Z. Drma
A. Dujella

45702 Matematiki softver


61531 Napredne baze podataka
Primjena paralelnih
45703
raunala
45704 Operacijska istraivanja
92954 Primijenjena statistika
61532 Raunarska statistika
Formalne metode
61523
raunarstva
Matematiko modeliranje
61533
pretraivaa
Eliptike krivulje u
130302
kriptografiji

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Zimski
semestar
P+V+S

1+2+0
2+1+0

5
5

2+1+0

2+1+0
3+0+0
2+1+0

5
5
5

2+1+0

2+1+0

3+0+0

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Diplomski sveuilini studij FINANCIJSKA I POSLOVNA MATEMATIKA


I. GODINA
Nastavnici
M. Huzak
V. Kova
M. Vrdoljak
B. Cota
I. Vranki
vidi listu
vidi listu
A. Mimica

ISVU
ifra
92982
45789
45790
45949
45950

92983

N. Bosner

45793

B. Podobnik
M. Ivanov
B. Cota
I. Vranki
vidi listu

45794
45795
45951
45952

Obvezni predmeti
Matematika statistika
Markovljevi lanci*
Uvod u optimizaciju
Makroekonomika 1
Mikroekonomika 1
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Sluajni procesi
Numerike metode
financijske matematike
Ekonometrija
Financijska trita
Makroekonomika 2
Mikroekonomika 2
Izborni predmet 3
UKUPNO:

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


3+0+0
2+2+0
2+1+0
2+0+0
2+0+0
2+1+0
2+1+0

20

5
5
5
2,5
2,5
5
5

30

3+0+0

2+1+0

2+1+0
2+0+0
2+0+0
2+0+0
3
18

5
3
3,5
3,5
5
30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

*Ukoliko je student oznaeni predmet poloio tijekom preddiplomskog studija, umjesto


njega upisuje dodatni izborni predmet.

Izborni predmeti 1, 2
Nastavnici
Z. Iljazovi
S. Slijepevi
Z. Drma
N. Antoni
D. Svrtan
D. Baki
N. Sarapa
K. ori

ISVU
Naziv predmeta
ifra
92984 Metriki prostori*
Uvod u aktuarsku
92985
matematiku
45798 Numerika analiza 1
Parcijalne diferencijalne
45799
jednadbe 1
63366 Kombinatorika
51159 Normirani prostori
63368 Teorija vjerojatnosti 1
Dinamiki sustavi u
84273
ekonomiji

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


3+0+0

3+0+0

2+1+0

2+1+0

2+1+0
2+1+0
2+1+0

5
5
5

2+1+0

Zimski
semestar

Izborni predmet 3
Nastavnici

ISVU
ifra

B. Muha

45800

N. Antoni

45801

Z. Drma
M. Huzak
R. Manger

45802
92986
63369

D. Baki

63370

N. Sarapa

63371

Naziv predmeta

Nastavnici
A. Mimica
M. Huzak
L. aklovi
K. Ott
B. Vuji
vidi listu
vidi listu
A. Mimica
B. Basrak
M. Vrdoljak
D. Brborovi
L. aklovi

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Konveksna analiza s
primjenama
Parcijalne diferencijalne
jednadbe 2
Numerika analiza 2
Primijenjena statistika
Baze podataka*
Operatori na normiranim
prostorima
Teorija vjerojatnosti 2

II. GODINA
ISVU
Obvezni predmeti
ifra
92987 Financijsko modeliranje 1
61535 Statistiki praktikum 1
61536 Teorija igara
Ekonomika javnog
61537
sektora
61538 Monetarna ekonomika
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
92988 Financijsko modeliranje 2
92989 Financijski praktikum
61541 Operacijska istraivanja
Upravljanje financijskom
61542
imovinom
Matematike metode u
61543
marketingu
61544 Diplomski rad
UKUPNO:

Ljetni
semestar

2+1+0

2+1+0

2+1+0
3+0+0
2+1+0

5
5
5

2+1+0

2+1+0

Zimski semestar Ljetni semestar


P+V+S

ECTS

3+0+0
1+2+1
2+1+0

5
5
5

2+0+0

2.5

2+0+0
3
3

2.5
5
5

20

30

P+V+S

ECTS

3+0+0
1+3+1
2+1+0

5
4
5

2+0+0

2+0+0

15

10
30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Izborni predmeti 4, 5
Nastavnici
ne dri se
B. Basrak
ne dri se
Z. Drma
D. Penzar
Z. Iljazovi
S. Slijepevi
V. Hari
N. Antoni
D. Svrtan
D. Baki
N. Sarapa
K. ori
G. Nogo

ISVU
Naziv predmeta
ifra
61545 Teorija rizika
92990 Vremenski nizovi
Matematika valuacija i
61547
poslovna strategija
Uvod u sloeno
63372
pretraivanje podataka
63373 Poslovne simulacije
92984 Metriki prostori*
Uvod u aktuarsku
92985
matematiku
45798 Numerika analiza 1
Parcijalne diferencijalne
45799
jednadbe 1
63366 Kombinatorika
51159 Normirani prostori
63368 Teorija vjerojatnosti 1
Dinamiki sustavi u
84273
ekonomiji
92991 Meta-heuristike

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+1+0
3+0+0

5
5

2+0+1

2+1+0

2+1+0
3+0+0

5
5

3+0+0

2+1+0

2+1+0

2+1+0
2+1+0
2+1+0

5
5
5

2+1+0

3+0+0

Zimski
semestar
P+V+S

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Diplomski sveuilini studij MATEMATIKA, smjer: nastavniki


Zimski
semestar

I. GODINA
Nastavnici

ISVU
ifra

. Milin ipu

92992

J. iftar

61549

D. Tot

45715

vidi listu
vidi listu
. Milin ipu

45716

M. Starevi

92993

D. Tot

45718

F. M. Brckler
vidi listu

92994

Obvezni predmeti
Metodika nastave
matematike 1
Nacrtna geometrija
Didaktika 1 - Kurikulumski
pristup
Izborni psiholoki predmet
Standardni izborni modul
Metodika nastave
matematike 2
Primjena raunala u nastavi
matematike
Didaktika 2 - Pouavanje i
nastava
Povijest matematike
Izborni pedagoki predmet 1
UKUPNO:

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+2+2

3+2+0

2+0+1

2
2+2+0

4
5

20

30

2+2+0

2+2+2

1+2+0

2+0+1

3+0+0
2
21

5
3
30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Izborni psiholoki predmet


Nastavnici
V. Vlahovi teti

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Izborni pedagoki predmet 1


Nastavnici

D. Miljkovi
D. Tot

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Obrazovanje nastavnika u
Europi
Komunikacija u odgoju i
45724
obrazovanju
84274 Kultura (samo)vrednovanja
45723

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Psihologija uenja i
2+0+0
pouavanja matematike
Psihopatologija u djetinjstvu
45721
1+0+1
i adolescenciji
45720

D. Rovan

ne dri se

Zimski
semestar

4
4

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


1+0+1

2+0+1

1+0+1

Standardni izborni moduli


Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Algebra
D. Adamovi
G. Mui
M. Primc
B. irola
Z. Iljazovi
Lj. Arambai
P. Pandi
M. Polonijo
. Milin ipu
G. Nogo
Saa Singer
R. Manger

45726 Vektorski prostori*

2+2+0

45735 Algebarske strukture*

2+2+0

2+2+0

2+2+0

92996 Programiranje 2*

2+2+0

45749 Baze podataka*

2+1+0

Analiza
92995 Metriki prostori*

3+0+0

45743 Kompleksna analiza*


Geometrija i topologija
45744 Euklidski prostori*
2+2+0
Uvod u diferencijalnu
45747
geometriju*
Raunarstvo

* Student/ica moe upisati predmet ako ga nije poloio/la na preddiplomskom studiju.

II. GODINA
Nastavnici
A. imeija
A. imeija
. Milin ipu
vidi listu
M. Bombardelli
A. imeija
vidi listu

ISVU
ifra
61548
92997

92998

A. imeija

61551

M. Bombardelli
A. imeija

61552
61553

Obvezni predmeti
Metodika nastave
matematike 3
Vrednovanje u
matematikom obrazovanju
Izborni pedagoki predmet 2
Metodika praksa iz
matematike u osnovnoj koli
Napredni izborni modul
Metodika nastave
matematike 4
Metodika praksa iz
matematike u srednjoj koli
Diplomski rad
UKUPNO:

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+2+2

10

1+1+0

0+4+0

2+1+0

17

30

2+1+0

2+2+2

10

0+4+0

13

10
30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Izborni pedagoki predmet 2


Nastavnici
S. Opi
ne dri se
T. Ljubin-Golub
ne dri se

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Metodologija istraivanja
odgoja i obrazovanja
Drutveno neprihvatljivo
61555
ponaanje
Prevencija zlostavljanja i
63975
rizinog ponaanja
Inteligentni sustavi za
61556
pouavanje
61554

Napredni izborni modul


Nastavnici

ISVU
ifra

B. irola
M. Vukovi
M. Vukovi
B. irola

92999
61558
61560
93000

N. Antoni

61561

B. irola
D. Baki

61562
61563

N. Antoni

61564

D. Baki

61565

V. Kova
ne dri se

61566
61567

V. Kradinac
V. Kradinac

93001
93002

G. Mui

93003

M. Polonijo
Z. Iljazovi
J. iftar

93578
93004
93005

Naziv predmeta

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+0+0

1+0+1

1+0+1

1+0+1

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Algebra i osnove matematike


Algebra 1
3+0+0
Matematika logika*
2+2+0
Teorija skupova*
2+2+0
Algebra 2
Analiza
Parcijalne diferencijalne
2+1+0
jednadbe 1
Teorija analitikih funkcija
2+1+0
Normirani prostori
2+1+0
Parcijalne diferencijalne
jednadbe 2
Operatori na normiranim
prostorima
Mjera i integral*
Fourierovi redovi i primjene*
Geometrija i topologija
Neeuklidska geometrija
3+0+0
Projektivna geometrija
3+0+0
Uvod u algebarsku
3+0+0
geometriju
Modeli geometrije*
Opa topologija
Konane geometrije

5
5
5
3+0+0

2+1+0

2+1+0

2+2+0
2+2+0

5
5

2+2+0
3+0+0
3+0+0

5
5
5

5
5
5

5
5
5

Vjerojatnost i statistika
M. Huzak
S. Slijepevi
V. Kova
ne dri se
A. Mimica
D. Svrtan
M. Vrdoljak
M. Marui
S. Slijepevi
Z. Drma
M. Vrdoljak
Z. Drma
P. Goldstein

61574 Statistika
61575 Markovljevi lanci*
2+2+0
Odabrane primjene
61576
vjerojatnosti i statistike*
93015 Sluajni procesi
Primijenjena matematika
61578 Kombinatorika
2+1+0
61579 Uvod u optimizaciju
2+1+0
Matematiko modeliranje u
3+1+0
61580
biologiji*
Uvod u aktuarsku
93016
3+0+0
matematiku
64670 Numerika analiza 1
2+1+0
61582 Operacijska istraivanja
61583 Numerika analiza 2
61584 Bioinformatika*
Raunarstvo
93017 Graa raunala*
61586 Mree raunala*
Strukture podataka i
61587
algoritmi*
Objektno programiranja
61588
(C++)*
93019 Izraunljivost

S. Ribari
L. Grubii
R. Manger
M. Jurak
M. Vukovi

3+2+0

2+2+0

3+0+0

2+1+0
2+1+0
3+1+0

5
5
5

2+2+0

3+0+0

5
5
5
5
5

2+2+0
2+2+0

5
5

2+2+0

* Student/ica moe upisati predmet ako ga nije poloio/la na preddiplomskom studiju.

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Zimski
semestar
P+V+S

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Diplomski sveuilini studij MATEMATIKA I INFORMATIKA, smjer: nastavniki


Zimski
semestar

I. GODINA
Nastavnici

ISVU
ifra

. Milin ipu

45758

S. Ribari
L. Grubii

93020
45760

D. Tot

45761

vidi listu
vidi listu
. Milin ipu

45762

M. Starevi

45763

L. Jelenkovi

45764

D. Tot

45765

vidi listu

Obvezni predmeti
Metodika nastave
matematike 1
Graa raunala*
Mree raunala*
Didaktika 1 - Kurikulumski
pristup
Izborni psiholoki predmet
Izborni matematiki modul
Metodika nastave
matematike 2
Primjena raunala u nastavi
matematike
Operacijski sustavi
Didaktika 2 - Pouavanje i
nastava
Izborni pedagoki predmet 1
UKUPNO:

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+2+2

2+2+0
2+2+0

5
5

2+0+1

2
2+2+0

3
5

23

30

2+2+0

2+2+2

1+2+0

2+1+0

2+0+1

2
21

3
30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

* Student/ica moe upisati predmet ako ga nije poloio/la na preddiplomskom studiju.

Izborni psiholoki predmet


Nastavnici
V. Vlahovi teti

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Izborni pedagoki predmet 1


Nastavnici

D. Miljkovi
D. Tot

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Obrazovanje nastavnika u
Europi
Komunikacija u odgoju i
45771
obrazovanju
84275 Kultura (samo)vrednovanja
45769

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Psihologija uenja i
2+0+0
pouavanja matematike
Psihopatologija u djetinjstvu
45767
1+0+1
i adolescenciji
45766

D. Rovan

ne dri se

Zimski
semestar

3
3

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


1+0+1

2+0+1

1+0+1

Izborni matematiki modul


Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Zimski semestar Ljetni semestar


P+V+S

ECTS

P+V+S

ECTS

2+2+0

2+2+0

2+2+0

3+2+0

2+2+0

Algebra i osnove matematike


D. Adamovi
G. Mui
M. Vukovi
M. Vukovi
M. Primc
B. irola

45772 Vektorski prostori*

2+2+0

45773 Matematika logika*


45775 Teorija skupova*

2+2+0
2+2+0

5
5

45774 Algebarske strukture*


Analiza
Metriki prostori*
Mjera i integral*
Fourierovi redovi i
primjene*
Metode matematike
fizike*

Z. Iljazovi
V. Kova

93025
45779

ne dri se

45780

M. Vrdoljak

45781

Lj. Arambai
P. Pandi

45782 Kompleksna analiza*

3+0+0

Geometrija i topologija
45783 Euklidski prostori*
M. Polonijo
2+2+0
5
Z. Iljazovi
93212 Opa topologija
3+0+0
5
M. Polonijo
45785 Modeli geometrije*
2+2+0
5
Uvod u diferencijalnu
. Milin ipu
45786
2+2+0
5
geometriju*
* Student/ica moe upisati predmet ako ga nije poloio/la na preddiplomskom studiju.

Nastavnici
A. imeija
G. Nogo
vidi listu
vidi listu
M. Bombardelli
A. imeija
G. Nogo
A. imeija
G. Nogo

II. GODINA
ISVU
Obvezni predmeti
ifra
Metodika nastave
61590
matematike 3
Metodika nastave informatike
61591
1
Izborni pedagoki predmet 2
Izborni raunarski predmet 1
Metodika praksa iz
61592
matematike u osnovnoj koli
Metodika praksa iz
61593
informatike u osnovnoj koli
Metodika nastave
61594
matematike 4
Metodika nastave informatike
61595
2

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+2+2

2+2+1

2
3

3
5

0+2+0

0+2+0

2
2+2+2

2+2+1

vidi listu
M. Bombardelli
A. imeija
G. Nogo

Izborni raunarski predmet 2


Metodika praksa iz
61596
matematike u srednjoj koli
Metodika praksa iz
61597
informatike u srednjoj koli
61598 Diplomski rad
UKUPNO:

20

30

0+2+0

0+2+0

18

7
30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Izborni pedagoki predmet 2


Nastavnici

ISVU
ifra

S. Opi

61599

ne dri se

61600

T. Ljubin Golub

63976

ne dri se

61601

A. imeija
. Milin ipu

93024

Naziv predmeta

ISVU ifra

Saa Singer

93036

T. Bosner
D. Svrtan

93070
61604

A. Dujella

93071

G. Igaly

61606

M. Mauher

61607

M. Jurak

61608

I. Naki
ne dri se
T. muc
ne dri se

61609
61610
61611
61612

Naziv predmeta
Oblikovanje i analiza
algoritama
Raunalna grafika
Kombinatorika
Kriptografija i sigurnost
mrea
Multimedijski sustavi
Drutveni aspekti
informacijsko komunikacijske tehnologije
Objektno programiranje
(C++)*
Matematiki softver
Napredne baze podataka
Strojno uenje
Obrada prirodnog jezika

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Metodologija istraivanja
2+0+0
odgoja i obrazovanja
Drutveno neprihvatljivo
1+0+1
ponaanje
Prevencija zlostavljanja i
1+0+1
rizinog ponaanja
Inteligentni sustavi za
1+0+1
pouavanje
Vrednovanje u
1+1+0
matematikom obrazovanju

Izborni raunarski predmet 1, 2


Nastavnici

Zimski
semestar

3
3
3
3
3

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


3+0+0

3+0+0
2+1+0

5
5

3+0+0

2+1+0

1+0+2

5
2+2+0

1+2+0
2+1+0
2+1+0
2+1+0

5
5
5
5

* Student/ica moe upisati predmet ako ga nije poloio/la na preddiplomskom studiju.

Zimski
semestar

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

P+V+S

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Lista predmeta prethodnika za diplomske studije na PMF-Matematikom odsjeku

TM
TM
TM
TM
M-i
MI-i
TM
M-i
TM
M-i

ISVU
ifra
92919
92920
92918
92905
45735
45774
92899
92999
92903
93000

PM

73044

Studij

Naziv predmeta
Algebarska teorija brojeva 1
Algebarska teorija brojeva 2
Algebarska topologija
Algebarske krivulje

Algebra 1

Algebra 2
Analitike i numerike metode
za hiperbolike sustave

MS-i

92943 Bioinformatika 2

M
MI
TM
TM
TM-i
MS-i

45715 Didaktika 1 - Kurikulumski


45761 pristup
45718
45765
92898
92902
92922
92947

Algebra 2
Algebarska teorija brojeva 1
Opa topologija
Algebra 1
-

45672
45749
Baze podataka
45693
63369
61584 Bioinformatika
92942 Bioinformatika 1

MI

Predmet prethodnik

Algebarske strukture

MS
M-i
RM
FPM-i
M-i
MS-i

ISVU
ifra
92903
92919
92904
92899

Didaktika 2 - Pouavanje i
nastava
Diferencijalna geometrija 1
Diferencijalna geometrija 2
Diferencijalna topologija

92899
Algebra 1
92999
Hiperbolike jednadbe i
73043
sustavi

92942 Bioinformatika 1
45715 Didaktika 1 - Kurikulumski
45761 pristup
92898 Diferencijalna geometrija 1
92901
Metriki prostori
92936

Studij

ISVU
ifra

Naziv predmeta

PM-i

61495 Dinamiki sustavi

FPM-i

84273 Dinamiki sustavi u ekonomiji

RM-i

61518 Distribuirani procesi

RM-i

45701 Drutveni aspekti


informacijsko-komunikacijske
61607 tehnologije
61555 Drutveno neprihvatljivo
61600 ponaanje

MI-i
M-i
MI-i
MS-i
FPM
FPM

45683
Ekonometrija
45794
61537 Ekonomika javnog sektora

M-i
MI-i

13030
1
Eliptike krivulje u kriptografiji
13030
2
45744
Euklidski prostori
45783

FPM

45795 Financijska trita

FPM

92989 Financijski praktikum

FPM

92987 Financijsko modeliranje 1

FPM
RM-i
TM-i
M-i
MI-i

92988 Financijsko modeliranje 2


61523 Formalne metode raunarstva
93470
61567 Fourierovi redovi i primjene
45780

TM-i

61471 Geometrija ploha

RM
MI
M-i
TM-i
TM-i

M-i
MI-i

92978
93020 Graa raunala
93017
61473 Harmonijska analiza
61469 Homoloka algebra
Hiperbolike jednadbe i
73043
sustavi
61556 Inteligentni sustavi za
61601 pouavanje

RM

61519 Interpretacija programa

RM-i
TM-i

PM-i

ISVU
ifra
61494

Predmet prethodnik
Sustavi diferencijalnih
jednadbi
-

92937
Matematika statistika
92982
45951 Makroekonomika 2,
45952 Mikroekonomika 2
-

61535
92987
92983
45795
92987
92950

Statistiki praktikum 1,
Financijsko modeliranje 1
Sluajni procesi,
Financijska trita
Financijsko modeliranje 1
Izraunljivost
-

93470 Fourierovi redovi i primjene


92903 Algebra 2
Parcijalne diferencijalne
92930
jednadbe 2
-

Studij
RM
TM-i
M-i
TM-i
MS-i
RM-i
FPM-i
M-i
MI-i

ISVU
Naziv predmeta
ifra
92950
92912 Izraunljivost
93019
45619
45679
45696
Kombinatorika
63366
61578
61604

M-i

45743

MI-i
M-i
MI-i
TM-i
RM-i
M-i
PM-i
FPM-i
MS-i
RM
MI-i
M-i
MI-i

45782
45724
45771
92908
92955
93005
45662
45800
61512
92957
93071
84274
84275

ISVU
Predmet prethodnik
ifra
45689
92907 Matematika logika
61558

Kompleksna analiza

Komunikacija u odgoju i
obrazovanju

Konane geometrije

Konveksna analiza s
primjenama

Kriptografija i sigurnost mrea

Kultura (samo)vrednovanja

TM-i

61456 Liejeve algebre

FPM

45949 Makroekonomika 1

FPM

45951 Makroekonomika 2

MS

45668

FPM

45789

PM
M-i
TM-i
RM
M-i
MI-i
RM-i

Markovljevi lanci
92929
61575
92907
45689
Matematika logika
61558
45773
Matematika logika u
61527
raunarstvu

45949 Makroekonomika 1

Studij
TM-i
MS
FPM
FPM-i
FPM
PM-i
PM-i
MS-i
RM-i
MI-i
MS-i
PM-i
MS-i
RM-i
PM i
M-i
PM
RM-i
RM-i
FPM-i
MI-i

ISVU
Naziv predmeta
ifra
92906
92937 Matematika statistika
92982
Matematika valuacija i
61547
poslovna strategija
Matematike metode u
61543
marketingu
Matematiki modeli transporta
45660
kroz poroznu sredinu 1
Matematiki modeli transporta
45661
kroz poroznu sredinu 2
45685
45702 Matematiki softver
61609
61507 Matematiko modeliranje
61493
Matematiko modeliranje
61514
pretraivaa
61533
Matematiko modeliranje
92932
prijenosa tvari
Matematiko modeliranje u
61580
biologiji
92931 Mehanika fluida
61524 Meko raunarstvo
92951
Meta-heuristike
92991
45781 Metode matematike fizike

ISVU
ifra

45660

61492
Uvod u sloeno pretraivanje
61508
podataka
61526
92925 Teorija elastinosti
-

61593

Metodika praksa iz
informatike u osnovnoj koli

45762
45763

MI

61597

Metodika praksa iz
informatike u srednjoj koli

61591
61593

92998

MI

61592

61552

MI

61596

MI

61591 Metodika nastave informatike 1

Metodika praksa iz
matematike u srednjoj koli

Matematiki modeli transporta


kroz poroznu sredinu 1
-

MI

Metodika praksa iz
matematike u osnovnoj koli

Predmet prethodnik

45716
92993
45762
45763
61548
92998
61590
61592

Metodika nastave matematike


2, Primjena raunala u
nastavi matematike
Metodika nastave informatike
1, Metodika praksa iz
informatike u osnovnoj koli
Metodika nastave matematike
2, Primjena raunala u
nastavi matematike
Metodika nastave matematike
3, Metodika praksa iz
matematike u osnovnoj koli

Metodika nastave matematike


45762
2, Primjena raunala u
45763
nastavi matematike

Studij

ISVU
ifra

Naziv predmeta

MI

61595 Metodika nastave informatike 2

M
MI
M
MI

92992
45758
45716
45762

61548

MI

61590

61551

MI

61594

ISVU
ifra

Predmet prethodnik

Metodika nastave informatike


61591
1, Metodika praksa iz
61593
informatike u osnovnoj koli

Metodika nastave matematike


1
Metodika nastave matematike
2
Metodika nastave matematike
3

Metodika nastave matematike


4

92992
45758
45716
92998
45762
61592
61548
92998
61590
61592
45718
45765

Metodika nastave matematike


1
Metodika nastave matematike
2, Primjena raunala u
nastavi matematike
Metodika nastave matematike
3, Metodika praksa iz
matematike u osnovnoj koli

M-i
MI-i
TM
MS
FPM-i
M-i
MI-i

61554 Metodologija istraivanja


61599 odgoja i obrazovanja
92901
92936
92984 Metriki prostori
92995
93025

FPM

45950 Mikroekonomika 1

FPM

45952 Mikroekonomika 2

M-i
MI-i
M-i
MI-i

61566
Mjera i integral
45779
93578
Modeli geometrije
45785

FPM

61538 Monetarna ekonomika

RM
M-i
M-I

92949
61586 Mree raunala
45760

TM-i

92911 Multilinearna algebra

RM-i
MI-i

61522
Multimedijski sustavi
61606

61549 Nacrtna geometrija

61531
Napredne baze podataka
61610

M
RM-i
MI-i

Didaktika 2 - Pouavanje i
nastava

45950 Mikroekonomika 1
45951 Makroekonomika 2,
45952 Mikroekonomika 2
92899 Algebra 1

Studij

ISVU
ifra

TM

92916

Naziv predmeta

M-i
PM-i

Neeuklidska geometrija
93001
92934 Nelinearna analiza i primjene 1

PM-i

92935 Nelinearna analiza i primjene 2

TM-i
MS-i
TM
PM
MS-i
FPM-i
PM
MS-i
FPM-i
M-i
PM
MS-i
FPM-i
M-i

92913
92944
45582
45653
45674
51159
45654
45676
45798
64670
45658
45682
45802
61583

FPM

45793

PM

PM
RM
M-i
MI-i
RM
MI-i
RM-i
MI-i
M-i
MI-i
TM-i
M-i

Nelinearna analiza i primjene


92934
1
-

Normirani prostori

Numerika analiza 1

Numerika analiza 2

45654
45676
Numerika analiza 1
45798
64670
45656

Parcijalne diferencijalne
jednadbe 2

Numeriko rjeavanje
92927 parcijalnih diferencijalnih
jednadbi 1
-

Oblikovanje i analiza
algoritama

Obrada prirodnog jezika

Obrazovanje nastavnika u
Europi

Odabrana poglavlja teorije


reprezentacija
Odabrane primjene
61576
vjerojatnosti i statistike
61454

Predmet prethodnik

Nelinearni dinamiki sustavi

Numerike metode financijske


matematike
Numeriko rjeavanje
92927 parcijalnih diferencijalnih
jednadbi 1
Numeriko rjeavanje
92930 parcijalnih diferencijalnih
jednadbi 2
45694
61588 Objektno programiranje (C++)
61608
92979
93036
61530
61612
45723
45769

ISVU
ifra

Studij

ISVU
ifra

MS

45673

RM-i
TM
M-i
MI-i
RM-i
MS-i
FPM
M-i
RM
MI
TM
PM
MS-i
FPM-i
M-i
TM-i
TM
PM
MS-i
FPM-i
M-i
TM
PM
MS-i
FPM-i
M-i
FPM-i
TM-i
M

93212
45704
61511
61541
61582
45691
45764
45587
45657
45680
63370
61565
45624
61458
45652
45675
45799
61561
61463
45656
45681
45801
61564
63373
45618
92994

MS
M-i
MI-i
TM-i
MS
RM-i
FPM-i

Naziv predmeta

Odabrane statistike metode u


biomedicini
92952 Odluivanje i teorija igara
92904
93004 Opa topologija

Operacijska istraivanja

Operacijski sustavi

Operatori na normiranim
prostorima

Operatorske algebre

Parcijalne diferencijalne
jednadbe 1

Parcijalne diferencijalne
jednadbe 2

Poslovne simulacije
Povijest matematike

Pratikum iz numerikih metoda


u statistici
63975 Prevencija zlostavljanja i
63976 rizinog ponaanja
92909
92939
Primijenjena statistika
92954
92986
61503

ISVU
Predmet prethodnik
ifra
92937 Matematika statistika,
92938 Statistiki praktikum 1
92901
92995 Metriki prostori
93025
45700
61499
Uvod u optimizaciju
45790
61579
92978
Graa raunala
93020
45582
45653
45674 Normirani prostori
51159
61563
-

61458
45652
Parcijalne diferencijalne
45675
jednadbe 1
45799
61561
-

Studij
PM-i
RM-i
M
MI
M-i

ISVU
Naziv predmeta
ifra
45664
Primjena paralelnih raunala
45703
92993 Primjena raunala u nastavi
45763 matematike

ISVU
Predmet prethodnik
ifra
45663
Uvod u paralelno raunanje
45698
92992 Metodika nastave matematike
45758 1

92996 Programiranje 2

RM-i

61521

TM
M-i
M-i
MI-i
M-i
MI-i
RM
MI-i
RM-i

92900
93002
45720
45766
45721
45767
92953
93070
61532

Programiranje za suvremene
procesore

Programiranje 1
45693 Baze podataka, Raunarski
45695 praktikum 2

Projektivna geometrija

Psihologija uenja i
pouavanja matematike

Psihopatologija u djetinjstvu i
adolescenciji

Raunalna grafika

92954

Raunarska statistika

61502

RM

45695 Raunarski praktikum 2

92949 Mree raunala

RM

61520 Raunarski praktikum 3

45694 Objektno programiranje (C++)

PM-i

61496

RM

92958 Sloenost algoritama

TM-i
MS
FPM
M-i

92914
92940
Sluajni procesi
92983
93015

RM

92956 Softversko inenjerstvo

MS

92938 Statistiki praktikum 1

MS

92946 Statistiki praktikum 2

M-i

61574 Statistika

Simetrije diferencijalnih
jednadbi

RM-i

61529

MI-i

61611

M-i

61587 Strukture podataka i algoritmi

PM-i

61482

Strojno uenje

Studijski primjeri u teoriji


sustava

92939

Primijenjena statistika

MS

61495 Dinamiki sustavi


92979 Oblikovanje i analiza
92950 algoritama, Izraunljivost
45668
Markovljevi lanci
45789
61575
45694 Objektno programiranje
45693 (C++), Baze podataka
92938 Statistiki praktikum 1
92996 Programiranje 2
61481 Teorija linearnih sustava

Studij

ISVU
ifra

PM-i

61494

TM-i
M-i
TM-i

45620
Teorija analitikih funkcija
61562
92910 Teorija brojeva

PM

92925 Teorija elastinosti

Naziv predmeta
Sustavi diferencijalnih
jednadbi

MS-i
RM-i
FPM
PM-i

61506
61525 Teorija igara
61536
61481 Teorija linearnih sustava

MS-i

61505
Teorija rizika

FPM-i

61545

M-i
MI-i
TM
MS
FPM-i
TM
MS
FPM-i
RM

61560
45775
61462
61497
63368
61465
61501
63371
45688

FPM
RM-i
MS-i
FPM-i
Mi
TM-i
M-i
M-i
MI-i
PM
RM-i
FPM
MS
M-i

Predmet prethodnik
-

Operatori na normiranim
45657
prostorima, Parcijalne
45656
diferencijalne jednadbe 2.
92933 Uvod u teoriju upravljanja
92940
92937 Sluajni procesi,
92983 Matematika statistika
92982

Teorija skupova

Teorija vjerojatnosti 1

Teorija vjerojatnosti 2

Umjetna inteligencija
Upravljanje financijskom
61542
imovinom
Upravljanje softverskim
61528
projektima
92941
92985 Uvod u aktuarsku matematiku
93016
92921
93003
45747
45786
46268
45700
45790
61499
61579

ISVU
ifra

61462
61497 Teorija vjerojatnosti 1
63368
45951 Makroekonomika 2,
45952 Mikroekonomika 2
-

Uvod u algebarsku geometriju

Uvod u diferencijalnu
geometriju

Uvod u optimizaciju

PM-i
RM-i
PM-i
MS-i
RM-i
FPM-i
PM-i
PM-i
MS-i
PM-i
M-i
MI-i
TM-i
M
MI

ISVU
ifra
45663
45698
61492
61508
61526
63372
92933
61467
61510
46264
45726
45772
84272
92997
93024

MS

92945

Studij

Predmet prethodnik

Uvod u paralelno raunanje

Uvod u sloeno pretraivanje


podataka

Uvod u teoriju upravljanja

Uvod u teoriju polugrupa

Varijacijski raun i primjene

Vektorski prostori

Von Neumannove algebre

Vrednovanje u matematikom
obrazovanju
Vremenski nizovi

FPM-i

ISVU
ifra

Naziv predmeta

92990

PM

45655 Znanstveno raunanje 1

PM

45659 Znanstveno raunanje 2

45716
45762
92937
45668
92982
45789

Metodika nastave matematike


2
Matematika statistika,
Markovljevi lanci

45654 Numerika analiza 1,


45655 Znanstveno raunanje 1

Legenda za razumijevanje tablice prethodnika: kratice studija


TM - Teorijska matematika
PM - Primijenjena matematika
MS - Matematika statistika
RM - Raunarstvo i matematika
FPM - Financijska i poslovna
matematika

M - Matematika, smjer nastavniki


MI - Matematika i informatika, smjer
nastavniki
i - izborni predmet

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ


Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij MATEMATIKA I FIZIKA;
smjer: nastavniki
I. GODINA
Nastavnici
D. Ilievi
G. Mui
Z. Franui
. Milin ipu
G. Igaly
N. Poljak
K. Fukar Reichel
J. Vuli
E. Marui-Paloka
I. Naki
Z. Franui
vidi listu
N. Poljak
K. Fukar Reichel
J. Vuli

ISVU
ifra

Obvezni predmeti

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

93073 Uvod u matematiku

4+3+0

93074 Analitika geometrija

3+2+0

21553 Raunarski praktikum 1


2+2+0
21554 Osnove fizike 1
4+2+2
Tjelesna i zdravstvena
45709
0+2+0
kultura 1*
Diferencijalni i integralni
93075
raun 1
93076 Linearna algebra 1
Izborni matematiki predmet
1
21560 Osnove fizike 2
Tjelesna i zdravstvena
21522
kultura 2*
UKUPNO: 24

4
9

4+3+0

4+3+0

2+2+0

4+2+0

0+2+0
30

24

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.
*U skladu sa Statutom Sveuilita u Zagrebu, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture obavezna
je za studente I. i II. godine preddiplomskog studija, ali ne ulazi u satnicu niti joj se pripisuju
ECTS bodovi.

Izborni matematiki predmet 1


Nastavnici
G. Igaly
Z. Franui

Ljetni
semestar

ISVU
Naziv predmeta
P+V+S ECTS P+V+S ECTS
ifra
21559 Raunarski praktikum 2
2+2+0
5
36962 Elementarna teorija brojeva
2+2+0
5

II. GODINA
Nastavnici

Zimski
semestar

ISVU
ifra

Obvezni predmeti

E. Marui-Paloka
Diferencijalni i integralni
93077
I. Naki
raun 2
J. iftar
31449 Linearna algebra 2
Z. Franui

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


4+3+0

10

2+2+0

M. Planini
G. Jerbi Zorc
S. Supek
D. Rovan
K. Fukar Reichel
J. Vuli
B. Gulja
vidi listu
M. Planini
G. Jerbi Zorc
S. Supek
D. Rovan
K. Fukar Reichel
J. Vuli

24204 Osnove fizike 3

4+2+1

93078 Fiziki praktikum 1

0+4+0

Osnove psihologije odgoja i


31452 obrazovanja - Psihologija
2+0+0
linosti
Tjelesna i zdravstvena
45710
0+2+0
kultura 3*
Osnove matematike
93079
analize
Izborni matematiki predmet
2
26036 Osnove fizike 4

3+2+0

11

2+2+0

4+2+1

24215 Fiziki praktikum 2

0+4+0

24214 Razvojna psihologija


Tjelesna i zdravstvena
31438
kultura 4*
UKUPNO:

2+0+0

0+2+0
24

30

22

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.
*U skladu sa Statutom Sveuilita u Zagrebu, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture obavezna
je za studente I. i II. godine preddiplomskog studija, ali ne ulazi u satnicu niti joj se pripisuju
ECTS bodovi.

Izborni matematiki predmet 2


Nastavnici
G. Igaly
Z. Franui
M. Primc
B. irola

M. Bombardelli
M. Kazalicki
vidi listu
V. Despoja
D. Horvati
vidi listu
T. Ljubin Golub

Ljetni
semestar

ISVU
Naziv predmeta
P+V+S ECTS P+V+S ECTS
ifra
21559 Raunarski praktikum 2
2+2+0
5
36962 Elementarna teorija brojeva
2+2+0
5
31454 Algebarske strukture

III. GODINA
Nastavnici

Zimski
semestar

ISVU
ifra

Obvezni predmeti

21550 Elementarna geometrija


Izborni matematiki
seminar
31451 Klasina mehanika
63402 Elektrodinamika
Izborni fiziki seminar
Psihologija uenja i
36959
pouavanja

2+2+0

Zimski semestar Ljetni semestar


P+V+S

ECTS

2+2+0

0+0+2

2+1+0
4+3+0
0+0+2

5
7
2

2+1+0

P+V+S

ECTS

M. uranovi
S. Slijepevi
vidi listu
D. Sunko
D. Klabuar
M. uranovi

Pedagogija 1 - Teorija i
2+0+1
33231 praksa odgoja i
obrazovanja
36961 Vjerojatnost i statistika
Izborni matematiki
predmet 3
36965 Statistika fizika
94499 Kvantna fizika
Izborni fiziki predmet 1
Pedagogija 2 - Obrazovni
36967
sustav
UKUPNO:
24

30

3+2+0

2+2+0

2+1+0
4+2+2
2 (3)

5
7
3

2+0+1

25 (26)

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.
Izborni matematiki predmet 3
Nastavnici
Z. Franui
M. Primc
B. irola

31453

Konstruktivne metode u
geometriji

Izborni fiziki predmet 1

T. Vukelja

ISVU
Naziv predmeta
ifra
93395 Fizika i filozofija

V. Despoja

93396 Klasina mehanika 2

Nastavnici

Izborni matematiki seminar


Nastavnici
V. Kova
S. Slijepevi

Ljetni
semestar

ISVU
Naziv predmeta
P+V+S ECTS P+V+S ECTS
ifra
36962 Elementarna teorija brojeva
2+2+0
5
31454 Algebarske strukture

M. Bombardelli

M. Starevi

Zimski
semestar

ISVU
ifra

Naziv predmeta

Seminar Natjecanja iz
matematike
Seminar ivotopisi
93394 matematiarki i
matematiara
93393

Zimski
semestar

2+2+0

2+2+0

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Zimski
semestar

2+0+1

1+1+0

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


0+0+2

0+0+2

Izborni fiziki seminar


Nastavnici

ISVU
ifra

K. Zadro

93080

D. Androi

Naziv predmeta

A. Roi

ISVU
Naziv predmeta
ifra
31417 Engleski jezik struke 1

A. Roi

31435 Engleski jezik struke 2

IV. GODINA
Nastavnici
. Milin ipu

ISVU
ifra
45738

vidi listu
A. Suac

45739

vidi listu
D. Tot

45870

. Milin ipu

45777

M. Starevi

45778

A. Suac

45871

M. Novak

63403

D. Tot

45873

Obvezni predmeti
Metodika nastave
matematike 1
Izborni matematiki predmet
4
Praktikum iz
eksperimentalne nastave
fizike 1
Izborni fiziki predmet 2
Didaktika 1 - Kurikulumski
pristup
Metodika nastave
matematike 2
Primjena raunala u nastavi
matematike
Praktikum iz
eksperimentalne nastave
fizike 2
Napredni fiziki praktikum 1
Didaktika 2 Pouavanje i
nastava
UKUPNO:

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Seminar Problemski
0+0+2
pristup fizici
Seminar Moderne tehnike
93081
0+0+2
u fizici
Fakultativni predmeti

Nastavnici

Zimski
semestar

2
2

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


1+1+0

2
1+1+0

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS


2+2+2

2+2+0

0+4+0

2+0+1

20

30

2+2+2

1+2+0

0+4+0

0+3+0

2+0+1

19

30

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

Zimski
semestar

Izborni matematiki predmet 4


Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta
Kombinatorna i diskretna
matematika

D. Svrtan

45874

D. Adamovi
G. Mui

45877 Vektorski prostori

Z. Tutek

36957

Primijenjena matematika
analiza
93082 Teorija skupova

M. Vukovi

D. Radi
K. Pavlovski
I. Kokanovi

ISVU
Naziv predmeta
ifra
45878 Osnove fizike vrstog stanja
61802 Astronomija i astrofizika
45880 Osnove fizike materijala

ISVU
ifra

2+2+0

2+2+0

2+2+0

2+2+0

P+V+S

ECTS

2+1+0
2+0+1
2+0+1

5
5
5

Zimski
semestar

V. GODINA
Nastavnici

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Zimski
semestar

Izborni fiziki predmet 2


Nastavnici

Obvezni predmeti

M. Bombardelli
A. imeija
M. M. Planini
M. M. Planini

61787 Metodika praksa iz fizike 1 0+2+0

M. Novak

61788 Napredni fiziki praktikum 2 0+3+0

vidi listu

M. M. Planini

Izborni fiziki predmet 3


2+1+0
Metodika nastave
61789
matematike 4
Metodika praksa iz
61790
matematike u srednjoj koli
Izborni matematiki predmet
5
61791 Metodika nastave fizike 2

M. M. Planini

61792 Metodika praksa iz fizike 2

A. imeija
M. Bombardelli
A. imeija
vidi listu

Ljetni
semestar
P+V+S ECTS

Ljetni
semestar

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Metodika nastave
2+2+2
matematike 3
Metodika praksa iz
61784
0+2+0
matematike u osnovnoj koli
61785 Metodika nastave fizike 1
2+0+2

A. imeija

Ljetni
semestar

61782

9
3
6

2+2+2

0+2+0

2+2+0

2+0+2

0+2+0

61797 Diplomski rad

8
UKUPNO:

20

30

18

P = broj sati predavanja tjedno, V = broj sati vjebi tjedno, S = broj sati seminara tjedno.

30

Zimski
semestar

Izborni fiziki predmet 3


Nastavnici
S. Supek
T. Bokuli
E. Tafra

ISVU
Naziv predmeta
ifra
61799 Biofizika
61800 Medicinska fizika
Niskotemperaturna fizika i
45879
supravodljivost

Izborni matematiki predmet 5


Nastavnici

ISVU
ifra

Naziv predmeta

61804 Kompleksna analiza

. Milin ipu

94506

2+0+1
2+1+0

5
5

2+1+0

P+V+S

ECTS

Uvod u diferencijalnu
geometriju
61809 Mjera i integral
Zimski
semestar

FAKULTATIVNI KOLEGIJ
Nastavnici

P+V+S ECTS P+V+S ECTS

Zimski semestar Ljetni semestar

Lj. Arambai
P. Pandi

V. Kova

ISVU
ifra

Ljetni
semestar

Naziv predmeta

P+V+S

P+V+S

ECTS

2+2+0

2+2+0

2+2+0

Ljetni semestar

ECTS P+V+S ECTS

M. Kazalicki
V. Kova

133310

Studentska natjecanja iz
matematike

2+0+0

N. Sarapa

128279

Metode rjeavanja
sudokua

2+2+0

Kolegiji prethodnici za Integrirani preddiplomski i diplomski studij Matematika i


fizika
Oznaka * znai da navedeni predmet treba biti odsluan u trenutku upisa, a poloen u
trenutku polaganja. Ukoliko te oznake nema, uvjet za upis je poloen predmet.
ISVU
ifra

ISVU
ifra

PREDMET

PREDMETI PRETHODNICI

I. godina studija
93073
93094
21553
21555
45709

Uvod u matematiku
Analitika geometrija
Raunarski praktikum 1
Osnove fizike 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 1

93075
93076
21560
21522
21559
36962

Diferencijalni i integralni raun 1


Linearna algebra 1
Osnove fizike 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Izborni matematiki predmet 1:
Raunarski praktikum 2
Izborni matematiki predmet 1:
Elementarna teorija brojeva

93073
93074
21554

Uvod u matematiku
Analitika geometrija
Osnove fizike 1*
-

21553

Raunarski praktikum 1

93073

Uvod u matematiku

II. godina studija


93077
31449

Diferencijalni i integralni raun 2


Linearna algebra 2

24204

Osnove fizike 3

93078

26036

Fiziki praktikum 1
Osnove psihologije odgoja i
obrazovanja Psihologija
linosti
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Osnove matematike analize
Izborni matematiki predmet 2:
Raunarski praktikum 2
Izborni matematiki predmet 2:
Elementarna teorija brojeva
Izborni matematiki predmet 2:
Algebarske strukture
Osnove fizike 4

24215

Fiziki praktikum 2

24214
31438

31452
45710
93079
21559
36962
31454

93075
93076
21560
93075
21560

Diferencijalni i integralni raun 1


Linearna algebra 1
Osnove fizike 2
Diferencijalni i integralni raun 1
Osnove fizike 2
-

45709
93077

Tjelesna i zdravstvena kulutra 1


Diferencijalni i integralni raun 2

21553

Raunarski praktikum 1

93073

Uvod u matematiku

31449

Linearna algebra 2

24204
24204
93078

Osnove fizike 3*
Osnove fizike 3*,
Fiziki praktikum 1

Razvojna psihologija

31452

Osnove psihologije odgoja i


obrazovanja psihologija linosti

Tjelesna i zdravstvena kultura 4

21522

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

III. godina studija


21550

Elementarna geometrija

93393

Izborni matematiki seminar:


Seminar: Natjecanja iz
matematike

93073
21550
93074

Uvod u matematiku,
Elementarna geometrija,
Analitika geometrija

93394

Izborni matematiki seminar:


Seminar: ivotopisi
matematiarki i matematiara

21553

Raunarski praktikum 1

31451

Klasina mehanika

21560
93075
93079

Osnove fizike 2,
Linearna algebra 2,
Osnove matematike analize

26036
93079
26036
24215
21553

Osnove fizike 4,
Osnove matematike analize
Osnove fizike 4,
Fiziki praktikum 2,
Raunarski praktikum 1

Izborni fiziki seminar: Seminar:


Problemski pristup fizici

26036

Osnove fizike 4

Psihologija uenja i pouavanja

24214

Razvojna psihologija

24214

Razvojna psihologija

63402

Elektrodinamika

33256

Izborni fiziki seminar: Seminar:


Moderne tehnike u fizici

93080
36959
33231
31417
36961
36962
31454
31453

Pedagogija 1 - Teorija i praksa


odgoja i obrazovanja
Fakultativni predmet:
Engleski jezik struke 1
Vjerojatnost i statistika
Izborni matematiki predmet 3:
Elementarna teorija brojeva
Izborni matematiki predmet 3:
Algebarske strukture
Izborni matematiki predmet 3:
Konstruktivne metode u
geometriji

93079

Osnove matematike analize

93073

Uvod u matematiku

31449

Linearna algebra 2

93074
21550

Analitika geometrija,
Elementarna geometrija

26036
31451
93077
26036
31451
93079

Osnove fizike 4,
Klasina mehanika*,
Diferencijalni i integralni raun 2
Osnove fizike 4,
Klasina mehanika*,
Osnove matematike analize

36965

Statistika fizika

94499

Kvantna fizika

93395

Izborni predmet: Fizika i filozofija

21560

Osnove fizike 2

93396

Izborni predmet:
Klasina mehanika 2

31451

Klasina mehanika*

36967

Pedagogija 2 - Obrazovni sustav

36959
33231

31435

Fakultativni predmet:
Engleski jezik struke 2

Psihologija uenja i pouavanja,


Pedagogija 1 - Teorija i praksa
odgoja i obrazovanja
Fakultativni predmet:
Engleski jezik struke 1

31417
IV. godina studija

45738

45874
45877

Metodika nastave matematike 1

Izborni matematiki predmet 4:


Kombinatorna i diskretna
matematika
Izborni matematiki predmet 4:
Vektorski prostori

21550
31449
93077
21553
36967

Elementarna geometrija,
Linearna algebra 2,
Diferencijalni i integralni raun 2,
Raunarski praktikum 1,
Pedagogija 2 Obrazovni sustav

93073
93076

Uvod u matematiku,
Linearna algebra 1

31449

Linearna algebra 2

36957
61807
45739
45878
61802
45880
45870
45777
45778

Izborni matematiki predmet 4:


Primijenjena matematika
analiza
Izborni matematiki predmet 4:
Teorija skupova
Praktikum iz eksperimentalne
nastave fizike 1
Izborni fiziki predmet 2:
Osnove fizike vrstog stanja
Izborni fiziki predmet 2:
Astronomija i astrofizika
Izborni fiziki predmet 2:
Osnove fizike materijala
Didaktika 1 - Kurikulumski
pristup
Metodika nastave matematike 2
Primjena raunala u nastavi
matematike
Praktikum iz eksperimentalne
nastave fizike 2

31449
93079
21559
93077
31449
26036
24215
94499
36965

Linearna algebra 2,
Osnove matematike analize,
Raunarski praktikum 2
Diferencijalni i integralni raun 2,
Linearna algebra 2
Osnove fizike 4,
Fiziki praktikum 2
Kvantna fizika,
Statistika fizika

26036

Osnove fizike 4

26036

Osnove fizike 4

36967

Pedagogija 2 Obrazovni sustav

45738

Metodika nastave matematike 1

45738

Metodika nastave matematike 1

63403

Napredni fiziki praktikum 1

26036
24215

Praktikum iz eksperimentalne
nastave fizike 1
Osnove fizike 4,
Fiziki praktikum 2

45873

Didaktika 2 - Pouavanje i
nastava

45870

Didaktika 1 - Kurikulumski pristup

45871

45739

V. godina studija
45777
45778

61782

Metodika nastave matematike 3

61784

Metodika praksa iz matematike


u osnovnoj koli

61785

Metodika nastave fizike 1

26036
24215
45873

61787

Metodika praksa iz fizike 1

45739
45873

61788

Napredni fiziki praktikum 2


Izborni fiziki predmet 3:
Biofizika
Izborni fiziki predmet 3:
Medicinska fizika
Izborni fiziki predmet 3:
Niskotemperaturna fizika i
supravodljivost

61799
61800
45879

61789

Metodika nastave matematike 4

45777
45778

Metodika nastave matematike 2,


Primjena raunala u nastavi
matematike
Metodika nastave matematike 2,
Primjena raunala u nastavi
matematike
Osnove fizike 4, Fiziki praktikum
2, Didaktika 2 Pouavanje i
nastava
Praktikum iz eksperimentalne
nastave fizike 1, Didaktika 2
Pouavanje i nastava

63403

Napredni fiziki praktikum 1

26036

Osnove fizike 4

26036

Osnove fizike 4

45878

Osnove fizike vrstog stanja

61782
61784

Metodika nastave matematike 3,


Metodika praksa iz matematike
u osnovnoj koli

61790
61804
94506
61809
61791

Metodika praksa iz matematike


u srednjoj koli
Izborni matematiki predmet 5:
Kompleksna analiza
Izborni matematiki predmet 5:
Uvod u diferencijalnu geometriju
Izborni matematiki predmet 5:
Mjera i integral

61782
61784

Metodika nastave matematike 3,


Metodika praksa iz matematike
u osnovnoj koli

93079

Osnove matematike analize

31449
93077
93079
31449
45739

Linearna algebra 2,
Diferencijalni i integralni raun 2
Osnove matematike analize,
Linearna algebra 2
Praktikum iz eksperimentalne
nastave fizike 1,
Metodika nastave fizike 1*
Praktikum iz eksperimentalne
nastave fizike 1,
Metodika nastave fizike 1*,
Metodika praksa iz fizike 1*

Metodika nastave fizike 2


61785

61792

Metodika praksa iz fizike 2

45739
61785
61787

KALENDAR AKTIVNOSTI NA MATEMATIKOM ODSJEKU U AKADEMSKOJ


GODINI 2015./2016.
Uvodno predavanje za studente prve godine: 25. rujna 2015.
Nastava poinje 28. rujna 2015.
NASTAVA U ZIMSKOM I LJETNOM SEMESTRU
KOLOKVIJI, ZAVRNI I POPRAVNI ISPITI
DRAVNI PRAZNICI I
BLAGDANI

NENASTAVNI DANI

OTVORENI DANI PMF-A


RUJAN 2015.

I.

7
14
21
28

U
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

3
10
17
24

LISTOPAD 2015.

P
4
11
18
25

S
5
12
19
26

N
6
13
20
27

S
5
12
19
26

N
6
13
20
27

I.
II.
III.
IV.
V.

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

PROSINAC 2015.

P
X.
XI.
XII.
XIII.

7
14
21
28

U
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

P
4
11
18
25

I.
II.
III.
IV.
V.

7
14
21
28

U
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

XIII.
XIV.
XV.
1.

4
11
18
25

U
5
12
19
26

P
XV.
1.
2.
3.

S
5
12
19
26

N
P
V.
6
13 VI. 4
20 VII. 11
27 VIII. 18
IX. 25

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

N
P
4
11 VI. 2
18 VII. 9
25 VIII. 16
IX. 23
X. 30

S
6
13
20
27

P
1
8
15
22
29

P
2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

7
14
21
28

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
3
10
17
24

N
4
11
18
25

N
3
10
17
24
31

2.
3.
4.
5.
I.

P
1
8
15
22
29

U
2
9
16
23

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

S
3
10
17
24

4
11
18
25

P
5
12
19
26

S N
6 7
13 14
20 21
27 28

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

N
1
8
15
22
29

SVIBANJ 2016.

P
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

N
3
10
17
24

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

KOLOVOZ 2016.

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

3.
4.
5.

N
1
8
15
22
29

VELJAA 2016.

S
2
9
16
23
30

SRPANJ 2016.

RUJAN 2016.
6.
7.
8.

STUDENI 2015.

S
3
10
17
24
31

TRAVANJ 2016.

P
4
11
18
25

LIPANJ 2016.

XIV.

P
2
9
16
23
30

SIJEANJ 2016.

OUJAK 2016.

1
8
15
22
29

6.

Kalendar nastave i kolokvija u akad. godini 2015./2016.


ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

Nastava: 28.9.2015. 22.1.2016.


Boini i novogodinji praznici:
24.12.2015. 6.1.2016.
Termini prvih kolokvija*:
16.11.2015. 27.11.2015.

Nastava: 29.2.2016. 10.6.2016.

Termini prvih kolokvija*:


18.4.2016. 29.4.2016.
Termini drugih kolokvija, zavrnih i
Termini drugih kolokvija, zavrnih i
popravnih ispita: 13.6.2016. 15.7.2016.
popravnih ispita: 25.1.2016. 26.2.2016.
i 1.9.2016. 16.9.2016.
* Za vrijeme po dva tjedna u studenome 2015. i travnju 2016. rezervirana za prve
kolokvije ne odrava se nastava.
Termini kolokvija za predmete u kolokvijskim razredima A, B, C, D, E i F:
Zimski semestar
Prvi kolokvij
A
ponedjeljak, 16. 11. 2015.
B
srijeda, 18. 11. 2015.
C
petak, 20. 11. 2015.
D
ponedjeljak, 23. 11. 2015.
E
srijeda, 25. 11. 2015.
F
petak, 27. 11. 2015.
Drugi kolokvij
A
ponedjeljak, 25. 1. 2016.
B
srijeda, 27. 1. 2016.
C
petak, 29. 1. 2016.
D
ponedjeljak, 1. 2. 2016.
E
srijeda, 3. 2. 2016.
F
petak, 5. 2. 2016.

Ljetni semestar
Prvi kolokvij
A
ponedjeljak, 18. 4. 2016.
B
srijeda, 20. 4. 2016.
C
petak, 22. 4. 2016.
D
ponedjeljak, 25. 4. 2016.
E
srijeda, 27. 4. 2016.
F
petak, 29. 4. 2016.
Drugi kolokvij
A
ponedjeljak, 20. 6. 2016.
B
utorak, 21. 6. 2016.
C
etvrtak, 23. 6. 2016.
D
petak, 24. 6. 2016.
E
ponedjeljak, 27. 6. 2016.
F
utorak, 28. 6. 2016.

Popravni kolokvij
A
ponedjeljak, 8. 2. 2016.
B
srijeda, 10. 2. 2016.
C
petak, 12. 2. 2016.
D
ponedjeljak, 15. 2. 2016.
E
srijeda, 17. 2. 2016.
F
petak, 19. 2. 2016.

Popravni kolokvij
A
etvrtak, 1. 9. 2016.
B
petak, 2. 9. 2016.
C
ponedjeljak, 5. 9. 2016.
D
utorak, 6. 9. 2016.
E
srijeda, 7. 9. 2016.
F
etvrtak, 8. 9. 2016.

Diplomski ispiti za studente Matematikog odsjeka:


rok prijave ispita

predvieni termin obrana

studeni

12. 11. 2015.

26.-27. 11. 2015.

veljaa

10. 2. 2016.

24.-26. 2. 2016.

travanj

12. 4. 2016.

26.-27. 4. 2016.

srpanj

30. 6. 2016.

13.-15. 7. 2016.

rujan

12. 9. 2016.

23.-27. 9 . 2016.

Ispitni rokovi za matematike kolegije na prirodoslovnim studijima na PMF-u


(ispitni razred S):
PDS = preddiplomski studij
DS = diplomski studij
IS = integrirani preddiplomski i diplomski studij

Matematika analiza 1 (IS Fizika; smjer: istraivaki, IS Fizika; smjer: nastavniki, IS


Fizika i informatika; smjer: nastavniki)
Matematika analiza 2 (IS Fizika; smjer: istraivaki, IS Fizika; smjer: nastavniki, IS
Fizika i informatika; smjer: nastavniki)
Linearna algebra 1 (IS Fizika; smjer: istraivaki, IS Fizika; smjer: nastavniki, IS Fizika i
informatika; smjer: nastavniki)
Linearna algebra 2 (IS Fizika; smjer: istraivaki, IS Fizika; smjer: nastavniki, IS Fizika i
informatika; smjer: nastavniki)
Matematike metode fizike 1 (IS Fizika; smjer: nastavniki, IS Fizika i informatika; smjer:
nastavniki)
Matematike metode fizike 2 (IS Fizika; smjer: nastavniki, IS Fizika i informatika; smjer:
nastavniki)
Matematika 1 (IS Fizika i tehnika; smjer: nastavniki, IS Fizika i kemija; smjer:
nastavniki, PDS Kemija, IS Biologija i kemija; smjer: nastavniki, PDS Znanosti o
okoliu, PDS Geologija)
Matematika 2 (IS Fizika i tehnika; smjer: nastavniki, IS Fizika i kemija; smjer:
nastavniki, PDS Kemija, IS Biologija i kemija; smjer: nastavniki, PDS Znanosti o
okoliu, PDS Geologija)
Matematika 3 (IS Fizika i tehnika; smjer: nastavniki, IS Fizika i kemija; smjer:
nastavniki)
Matematika 4 (IS Fizika i tehnika; smjer: nastavniki, IS Fizika i kemija; smjer:
nastavniki)
Matematika (PDS Biologija, PDS Molekularna biologija)
Statistika (PDS Biologija, PDS Molekularna biologija).

Matematika analiza 1 i 2
za studente fizike

svi ostali ispiti

ponedjeljak, 23.11.2015.
ponedjeljak, 1.2.2016.
ponedjeljak, 15.2.2016.
ponedjeljak, 25.4.2016.
ponedjeljak, 20.6.2016.
ponedjeljak, 4.7.2016.
ponedjeljak, 29.8.2016.
ponedjeljak, 12.9.2016.

srijeda, 25.11.2015.
srijeda, 3.2.2016.
srijeda, 17.2.2016.
srijeda, 27.4.2016.
etvrtak, 23.6.2016.
srijeda, 6.7.2016.
srijeda, 31.8.2016.
srijeda, 14.9.2016.