Mesto  Považská  Bystrica,  Centrum  2/3,  017  01  Považská  Bystrica,  

 
Primátor  mesta  Považská  Bystrica  
doc.  PhDr.  PaedDr.  Karol  Janas,  PhD.  
 
 
Vážený  pán  primátor,  
 
v  zmysle  potvrdenia  vášho  záujmu  vyjadreného  na  Mestskom  zastupiteľstve  v  Považskej  
Bystrici,   dňa   14.1.2016   o   predloženie   návrhu   zmluvy   o   spolupráci   medzi   mestom  
Považská   Bystrica   a   Slovenskou   technickou   univerzitou,   Fakultou   architektúry   vám  
predkladám   návrh   zmluvných   podmienok   a   predmetu   zadania   na   ďalšie   spracovanie   a  
ako  podklad  pre  začatie  rokovaní  s  fakultou.  
 
Dovoľte   aby   som   predniesla   do   dnešného   dňa   preddiskutované   podmienky  
spolupráce  a  ďalšie  kroky  nevyhnutné  k  úspešnému  začatiu  spolupráce:  
 
-­‐ Po   oslovení   Slovenská   technická   univerzita   vyjadrila   záujem   o   spoluprácu   s  
mestom   Považská   Bystrica   na   vypracovaní   urbanisticko   –   architektonických  
štúdií  a  projektu  stavby  vo  variantných  riešeniach  v  počte  6  kusov  a  vypracovaní  
urbanistickej   štúdie   rozvoja   mesta   v   alternatívnych   riešenia   v   počte   15   kusov   za  
dohodnutu  odmenu  1500  Eur.  
-­‐ Vypracovanie  štúdií  bude  zadané  študentom  3.  a  4.  ročníka  Fakulty  architektúry.  
K   dohode   medzi   mestom   a   Slovenskou   technickou   univerzitou   by   malo   prísť  
najneskôr  do  26.1.2016,   tak  aby  sa  téma  spracovania  centrálnej  mestskej  zóny  
mohla  zadať  študentom  do  letného  semestra,  ktorý  začína  vo  februári.  
-­‐ V  prílohe  tohto  listu  pripájam  prvý  návrh  zmluvy  o  spolupráci  medzi  mestom  a  
Fakultou   architektúry,   ktorý   navrhol   základné   podmienky   spolupráce   a   musí  
prejsť   ešte   pripomienkovaním   na   mestskom   úrade   mesta   Považská   Bystrica,  
príslušním   odborným   útvarom   mesta   pre   doplnenie   zadania   týkajúceho   sa  
vymedzenia  riešeného  územia  ako  aj  právnej  kontroly  návrhu  zmluvy.  
-­‐ Následne   zmluvu   bude   revidovať   Slovenská   technická   univerzita,   Fakulta  
architektúry.   Kontaktovu   osobou   tejto   spolupráce   je   Ing.   arch.   Katarína  
Boháčová,  PhD,  kontaktný  email:  bohacova@fa.stuba.sk  
 
V   rámci   zmluvných   podmienok   je   nastavený   časový   rámec   spolupráce   a   navyhnutnosť  
kooperácie   mesta   pri   zadaní   a   konzultácií   prác.   Dovolila   by   som   si   navrhnúť,   aby   k  
pracovníkom,  ktorý  budú  za  projekt  zodpovedať  boli  prizvaní  aj  miestni  architekti,  ktorí  
už  v  minulosti  vyjadrili  záujem  na  podobe  centrálnej  mestskej  zóny.  Širšou  kooperáciou  
na   konzultačných   stretnutiach   môžeme   nakoniec   pre   mesto   dosiahnuť   kvalitnejšie  
zadanie  ako  aj  výstupy  zo  spolupráce.  
 
Zároveň  chcem  vyjadriť  aj  úprimne  poďakovanie  za  Váš  ústretový  krok  k  prijatiu  tejto  
spolupráce   a   rovnako   ako   som   začala   túto   spoluprácu   som   naďalej   ochotná   naďalej  
pomáhať  a  podporovať  tento  projekt  v  podobe  akej  to  bude  potrebné,  tak  aby  dospel  k  
úspešnemu  koncu.  
 
S  pozdravom,                                                                                                                                            
 
Monika  Bandúrová  
Poslankyňa  mesta  Považská  Bystrica  
 
Príloha  č.1.:  Návrh  zmluvy  o  spolupráci                                                  V  Považskej  Bystrici,  dňa  15.1.2016  
 

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.