You are on page 1of 16

Θίσβη

Η
καταστροφή
του φυσικού
περιβάλλοντος
δεν είναι
ανάπτυξη
...ώρα μηδέν... Αύγουστος 2009
τεύχος 2 Διανέμεται Δωρεάν
Εφημερίδα της Κίνησης Πολιτών του Δήμου Θίσβης

Δεύτερο φύλλο της Θίσβης Αυξάνονται τα δημοτικά τέλη

Έ
να μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους σας στον Δήμο Θίσβης
για την υποδοχή της εφημερίδας μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη θερ­ Αύξησεις στα δημοτικά τέλη του Δήμου μας αποφάσισε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμ­
μή ανταπόκριση στην έκδοσή της. βουλίου του Δήμου Θίσβης στην τελευταία συνεδρίαση που έγινε στις 22 Ιουλίου. Σε ερώ­
Σας ευχαριστούμε πολύ για τα θετικά σχό­ τηση Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας σχετικά με το πόσα εισπράτει ο Δήμος
λιά σας, αλλά και για τις υποδείξεις σας. από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητος, ο Δήμαρχος δεν έδωσε απάντηση. ▶ σελ. 3
Ερασιτεχνική η προσπάθειά μας, θα κάνου­
με ό,τι μπορούμε για να κάνουμε τη «Θίσβη»
καλύτερη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Νομάρχα,
Ζητάμε συγγνώμη από όσους διαμαρτυ­
ρήθηκαν ότι δεν την έλαβαν. Έχουμε ήδη κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Βουλευτές
προσθέσει τις διευθύνσεις σας στα αρχεία
μας και θα σας ταχυδρομήσουμε το πρώτο του Νομού Βοιωτίας πάρτε θέση
φύλλο μαζί με το παρόν.
Και όσοι θέλετε να τη λαμβάνετε ταχυδρο­
μικώς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνσή σας.
Ζητάμε, επίσης, συγγνώμη για την αρχική,
αργή ανταπόκρισή μας στα e­mail σας.
Υποσχόμαστε να είμαστε εδώ, ανοιχτοί
σε όλους, για τα θέματα του δήμου μας.
Αν θέλετε να δημοσιεύσουμε κάτι (συμφω­
νείτε ή διαφωνείτε μαζί μας), θα χαρούμε να
το κάνουμε.
Στείλτε το είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρο­
νικά στις διαθέσιμες διευθύνσεις.

Θίσβη Η απαγόρευση πρόσβασης στην παραλία και τον αιγιαλό είναι παράνομη; Απαιτούμε
την ελεύθερη είσοδο στο Βαθύ για όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου χωρίς
Ανεξάρτητη Έκδοση Οικολογικού, κανέναν έλεγχο. Ο δρόμος που οδηγεί στο λιμάνι είναι δημόσιος ή ιδιωτικός;
Πολιτιστικού και Κοινωνικού Προβληματισμού

Τεύχος 2ο, Αύγουστος 2009


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης Μονοδιάστατη ή σφαιρική ανάπτυξη;
ΕΚΔΟΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Μιχάλης Εκτός από τα εργοστάσια υπάρχουν κι άλλοι τρόποι ανάπτυξης στην περιοχή μας.
Παναγιώτης Πολύταρχος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μία πρόταση ενός συμπατριώτη μας. ▶ σελ. 5
Σύρου 37, Χολαργός ­ Τ.Κ. 155 62
Τηλ: 697 217 0461
e­mail: kpthisvis@hotmail.com
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ Κύκνειο άσμα για τον Ελικώνα;
Ράνια Μανιάτη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η γραμμή διέλευσης της μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος ανοίγει
Βάσω Λυμπερίου
Δημήτριος Μιχάλης μία ακόμα πληγή στο βουνό των Μουσών. ▶ σελ. 6
Παναγιώτης Πολύταρχος
Πέτρος Ρούσης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
SYMBOL Χρήστος Κεντρωτής Οι μάσκες αρχίζουν να πέφτουν!
Άλλο Δήμαρχος και άλλο Κοινοτάρχης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ART & VISION Α. Ξένος & Συνεργάτες Ο.Ε.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν Η αλήθεια για την απαλλοτρίωση των χωραφιών της ΒΙ.ΠΕ. και τις ευθύνες
κατ’ ανάγκη τη θέση της εφημερίδας.
των «τοπικών φορέων». ▶ σελ. 8
1

THISVI_2.indd 1 29/07/2009 5:19 ΠΜ


Θίσβη αιχμές

Τα συνοδευτικά για την βιομηχανική περιοχή Θίσβης, τόσο ρεύματος, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε

έργα I
το Νομαρχιακό Συμβούλιο όσο και τα Δημο­ ακόμα πιο ακριβά το ρεύμα, διότι ασφαλώς
τικά Συμβούλια του δήμου Θίσβης και του το κόστος των ρύπων θα μετακυλιστεί,

Τ
δήμου Θεσπιέων, από τις περιοχές των όπως συνηθίζεται στις περιπτώσεις αυτές,
α συνοδευτικά έργα, όπως είναι οποίων διέρχεται ο αγωγός. στον λογαριασμό του καταναλωτή.
η γραμμή μεταφοράς του ηλεκτρι­ Απομένει να δούμε αν οι αποφάσεις

Σπατάλη νερού
κού ρεύματος και η κατασκευή των παραπάνω κυρίων για την προστασία
του αγωγού μεταφοράς φυσικού του περιβάλλοντος θα μείνουν για άλλη

στον Άγιο Γιάννη


αερίου που θα προμηθεύει την εταιρία, θα μια φορά μόνο στα λόγια ή θα προχωρήσουν
επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το περι­ και σε πράξεις.

Τ
βάλλον στην περιοχή μας.

Η καταστροφή
Η εναέρια διασυνδετική γραμμή μετα­ ον τελευταίο μήνα, στην τελευ­
φοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που ταία κατηφοριά για το λιμανάκι

του περιβάλ­
θα παράγεται στη Θίσβη θα είναι περίπου του Αγίου Ιωάννη, στην αριστερή
20 χιλιόμετρα. Θα χρειαστούν 66 πυλώνες, πλευρά, έχουμε εντοπίσει μια

λοντος βλάπτει
οι οποίοι θα μπαίνουν ανά 350 μέτρα. σπασμένη σωλήνα νερού ύδρευσης του
Οι διαστάσεις κάθε πυλώνα θα είναι 30x30 δήμου μας. Αν και έχει περάσει τόσος και­

σοβαρά και
και το ελάχιστο ύψος των ηλεκτροφόρων ρός, κανείς απ’ τους υπεύθυνους δεν έχει
αγωγών από το έδαφος θα είναι μόλις 11 μπει στον κόπο μέχρι σήμερα να διορθώ­

την τσέπη μας


μέτρα. Η διαδρομή της γραμμής θα είναι σει το πρόβλημα, με αποτέλεσμα το νερό
μέσα από δασικές και αναδασωτέες εκτά­ να ξοδεύεται ανώφελα.

Η
σεις του Ελικώνα. Οι επιπτώσεις του έργου Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέ­
αυτού στο περιβάλλον είναι σήμερα ορατές είσοδος των ιδιωτικών εται­ πει διορθωθεί πάραυτα, διότι δεν έχουμε
από όλους όσοι ανεβαίνουν τη διαδρομή ριών στον χώρο της Ηλεκτρο­ νερό για σπατάλη.
Θίσβη ­ Αγία Άννα. παραγωγής έγινε με απο­

Οι αρχαιολογικοί
Αναρωτιόμαστε γιατί η Δημοτική Αρχή κλειστικό σκοπό το κέρδος.
δεν προχωρά σε αναστολή των εργασιών, Για να μπορέσουν οι εταιρίες αυτές να επι­

μας χώροι
όπως έκανε ο δήμος Κορώνειας, αλλά βιώσουν οικονομικά και να έχουν κέρδη,
προσφεύγει μόνο στο Συμβούλιο της Επι­ το ρεύμα έπρεπε να αυξηθεί τουλάχιστον

Π
κρατείας, που ασφαλώς είναι σωστή ενέρ­ κατά 22%. Αυτό δικαιολογεί τις μεγάλες
γεια, αλλά όταν θα εκδικαστεί η προσφυγή αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρι­ ερπατώντας σε κάποιο αρχαιο­
αυτή μετά από 3­4 χρόνια, το έργο αυτό κού που έχουν γίνει τα 3 τελευταία χρόνια, λογικό χώρο, πόσες φορές
θα έχει τελειώσει και η καταστροφή στον οι οποίες έχουν φτάσει περίπου στο 30%. δε νιώσαμε όλοι μας την ανά­
Ελικώνα θα έχει γίνει. Ειδικά, όμως, για τους πολίτες του δήμου γκη να έχουμε περισσότερη
Θίσβης, που θα έχουμε τα εργοστάσια δίπλα πληροφόρηση σχετικά με την ονομασία του,

Τα συνοδευτικά
μας, το κακό θα είναι διπλό. Διότι αφενός την χρονολογική τοποθέτησή του, την ιστο­
θα πληρώνουμε ακριβότερα το ρεύμα, αφε­ ρική διαδρομή του.

έργα II
τέρου θα εισπνέουμε τα δηλητήρια των Αφορμή για το σχόλιο αυτό είναι η μη
αέριων ρύπων (οξείδιο του άνθρακα, οξείδιο ύπαρξη έστω και μιας πινακίδας ενημέρω­

Γ
του αζώτου κλπ) που θα βγάζουν τα εργο­ σης στην περιοχή μας, μια σωστή πληρο­
ια την τροφοδοσία του σταθμού στάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος φόρηση για τους αρχαιολογικούς χώρους
ηλεκτρικής παραγωγής με φυσικό στην ατμόσφαιρά μας. και τα ιστορικά μνημεία που περιέχονται
αέριο, στην περιοχή μας θα κα­ εντός των ορίων του δήμου μας. Φτάνοντας

Ο ρυπαίνων
τασκευαστεί, κατόπιν σχετικής στην Αρχαία Θίσβη, θα πρέπει να είσαι
μελέτης της ΔΕΠΑ, αγωγός μεταφοράς αρχαιολόγος για να ανακαλύψεις σε ποια

πληρώνει
του φυσικού αερίου. εποχή ανήκουν τα αρχαιολογικά ευρήματα
Αυτόν το αγωγό μεταφοράς του φυσικού της περιοχής μας. Καμία ταμπέλα, κανένα

Α
αερίου υψηλής πίεσης στη Θίσβη θα τον ενημερωτικό φυλλάδιο με δύο­τρία στοιχεία
πληρώσουμε εμείς, οι φορολογούμενοι πολί­ πό το 2013 αναμένεται να ισχύ­ για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς μας,
τες, αφού θα τον κατασκευάσει το ελληνικό σει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτιστική μας κληρονομιά.
κράτος, και ασφαλώς θα περάσει και αυτός η αρχή «ο ρυπαίνων να πληρώ­ Πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση αρχαιολο­
μέσα από τα χωράφια μας. Βεβαίως, για άλλη νει». Δηλαδή, αυτός που θα γικών πινακίδων σε όλα τα σημαντικά μνη­
μια φορά, δεν πρόκειται να μας ρωτήσουν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα θα πληρώνει μεία που έχει η περιοχή μας, θα βοηθήσει
αν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε τα ανάλογα πρόστιμα για τους ρύπους που σημαντικά στην προσπάθεια για την προβο­
τις περιουσίες μας για να περάσει ο αγωγός θα παράγει. Με λίγα λόγια, από το 2013, λή του δήμου μας. Οι αρχαιολογικοί χώροι
μέσα από αυτές. τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στα ρυπο­ είναι τα υπαίθρια μουσεία μας, στα οποία
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αρνητικά γόνα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ο επισκέπτης ζητά άμεσες απαντήσεις και
έχουν γνωμοδοτήσει για την κατασκευή ρεύματος στην περιοχή μας για τους ρύπους επαρκή ενημέρωση. Και το γεγονός αυτό
του βιομηχανικού αγωγού μεταφοράς φυσι­ που θα παράγουν, θα έχει σαν αποτέλεσμα δεν πρέπει να το αγνοούμε. Η δαπάνη
κού αερίου υψηλής πίεσης, που προορίζεται να ανεβάζουν το κόστος παραγωγής του άλλωστε είναι μηδαμινή, κύριε δήμαρχε.
2

THISVI_2.indd 2 29/07/2009 5:19 ΠΜ


δημοτικά Θίσβη
Αύξηση στα Οι αρχαιολογικοί είτε για τη θέση τους είτε να μας δίνουν

δημοτικά τέλη Θησαυροί της


κάποιες σχετικές πληροφορίες. Παντού
υπήρχε εικόνα εγκατάλειψης. Η δε Μεγάλη

του Δήμου Βοιωτίας


Καταβόθρα έχει γίνει σκουπιδότοπος. Διαπι­
στώσαμε, ακόμα, ότι ένα κομμάτι του αυτο­

Π
Θίσβης
κινητόδρομου είναι στρωμένο επάνω στο
ριν από περίπου έναν χρόνο, οι αρχαίο αντιπλημμυρικό ανάχωμα.

Α
μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχο­ Όπως θα γνωρίζετε, τα έργα αυτά φτιάχτη­
ύξηση των δημοτικών τελών λείου Λιβαδειάς έστειλαν μια επι­ καν πριν από 3.600 χρόνια, κατά άλλους 4.000
αποφάσισε η πλειοψηφία του στολή στον τότε υπουργό Πολιτι­ χρόνια, και είναι αξεπέραστα σε αξία. Έχουμε
Δημοτικού Συμβουλίου του σμού, κ. Μιχάλη Λιάπη, με την οποία τον ενημέ­ πληροφορηθεί ότι η τεχνική που εφάρμοσαν
δήμου μας στην τελευταία του ρωναν για την τραγική κατάσταση στην οποία οι Μινύες για την κατασκευή χωμάτινων φραγ­
συνεδρίαση, στις 17 Ιουλίου. Η απροκάλυπτη βρίσκονται σήμερα οι ανεκτίμητοι αρχαιολο­ μάτων είναι η ίδια με αυτήν που διδάσκεται
και αναιτιολόγητη αύξηση των δημοτικών γικοί θησαυροί της περιοχής μας. Αποδέκτες σήμερα στα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία
τελών που επέβαλε ο δήμαρχος και η πλειο­ αυτής της επιστολής ήταν ακόμη ο Νομάρχης όλου του κόσμου. Επιστήμονες έρχονται
ψηφία του, φέρνει στην επιφάνεια τον τρόπο Βοιωτίας, ο Έφορος αρχαιοτήτων Θήβας και οι από όλο τον κόσμο και τα μελετούν και εμείς,
που λειτουργεί, πράττει και ασκεί τα καθή­ Δήμαρχοι Ορχομενού, Ακραιφνίου και Θίσβης. εδώ στη χώρα μας, ούτε που τα γνωρίζουμε.
κοντά της η σημερινή δημοτική αρχή. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Σε μια άλλη
Ενόψει των οικονομικών προβλημάτων ΠΡΟΣ: Υπουργό Πολιτισμού εκπαιδευτική μας εκδρομή επισκεφτήκαμε
που έχει ο δήμος μας, τα οποία είναι αποτέ­ ΚΟΙΝ: Νομάρχη Βοιωτίας τη Θίσβη για να δούμε και εκεί τα αντιπλημ­
λεσμα της αδιαφάνειας, της κακοδιαχείρισης Έφορο Αρχαιοτήτων Θήβας μυρικά έργα της πεδιάδας κατά την Μυκη­
και της μη ορθολογικής διάθεσης κονδυλίων, Δήμαρχο Ορχομενού ναϊκή εποχή. Δυστυχώς, και εκεί η ίδια εικό­
ο δήμαρχος και οι σύμβουλοί του σκέφτηκαν Δήμαρχο Θίσβης να. Η ακρόπολη της Θίσβης έχει μετατρα­
να φορολογήσουν τους δημότες. Δηλαδή, πεί σε χώρο παρκαρίσματος παροπλισμέ­
να πληρώσουν οι δημότες τα «σπασμένα». Αξιότιμε κ. Υπουργέ Πολιτισμού, νων μηχανημάτων, ρίψης μπαζών, ξύλων,
Τα δημοτικά τέλη έχουν ανταποδοτικό Εμείς, οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ2 του ακόμα και στάνη μπορεί να δει κανείς.
χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς, με αφορ­ Και εδώ οι ταμπέλες ανύπαρκτες. Αλλά
θα πληρώσει ο καθένας μας πρέπει να διατε­ μή το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Γεωπε­ και το πρόχωμα των αντιπλημμυρικών
θεί μόνο για να καλύψει τα έξοδα που κάνει ριβαλλοντικά – Γεωμυθολογικά μονοπάτια έργων έγινε και εδώ αυτοκινητόδρομος.
ο δήμος για την καθαριότητα, τον φωτισμό και της Βοιωτίας» που υλοποιήσαμε φέτος, με Τι λέτε κ. Υπουργέ του Πολιτισμού, είναι αυτή
την ύδρευση. Συνεπώς, για να ζητηθεί αύξηση την καθοδήγηση της δασκάλας μας Μπάρλα ­ εικόνα αρχαιολογικού χώρου; Με ποιο τρόπο
των τελών πρέπει να αποδειχτεί με πραγμα­ Νιαβή Βασιλικής, ασχοληθήκαμε με τα αντι­ προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό; Δε θα
τικά στοιχεία ότι, πράγματι, υπήρξε αύξηση πλημμυρικά έργα των Μινυών στην πεδιάδα πρέπει αυτοί οι χώροι να προστατεύονται και να
αυτών των δαπανών. Να αποδειχτεί το ποσό την Κωπαϊδας και με τα αντίστοιχα στην αξιοποιούνται; Δεν υπήρχε άλλη λύση και μετα­
κατά το οποίο αυξήθηκαν οι δαπάνες καθα­ πεδιάδα της Θίσβης, και θέλουμε με την τράπηκε το αρχαίο ανάχωμα σε αυτοκινητόδρο­
ριότητας, φωτισμού, ύδρευσης και με βάση επιστολή αυτή να σας ενημερώσουμε για την μο; Χωρίς ενδείξεις και ειδικές ταμπέλες υποδε­
το ποσό αυτό να υπολογισθεί η όποια αύξηση. κατάσταση που βρίσκονται σήμερα ανεκτί­ χόμαστε τους επισκέπτες στα αρχαία μνημεία;
Τίποτε, όμως, από αυτά δεν έγινε. Κανένα μητοι αρχαιολογικοί θησαυροί της χώρας μας. Απευθυνόμαστε σε σας, κ. Υπουργέ Πολιτι­
στοιχείο για δαπάνες ή προϋπολογισμός για Για να γνωρίσουμε από κοντά τα έργα σμού, με αυτή την επιστολή, γιατί αισθανθήκαμε
νέες δαπάνες δεν τέθηκε υπόψη του δημοτι­ των Μινυών στην Κωπαΐδα, επισκεφτήκαμε την ανάγκη να σας παρακαλέσουμε να πράξετε
κού συμβουλίου που να δικαιολογούν την την Ακρόπολη του Γλα, τη Μεγάλη Καταβό­ ότι είναι αναγκαίο ώστε αυτά τα αξεπέραστα
αύξηση. Όσο κι αν ενοχλείται ο κ. δήμαρχος, θρα, τη σπηλιά του Ηρακλή στο Νέο Κόκκινο, αντιπλημμυρικά έργα των Μινυών να πάρουν
εμείς, όταν κάνει σφάλματα θα το λέμε. Όπως τη Διώρυγα των Μινυών, που βρίσκεται κατά τη θέση που τους αξίζει στη σύγχρονη Ελλάδα.
του λέμε ότι υπάρχουν κι άλλο τρόποι εξοικο­ μήκος του δρόμου Ορχομενού ­ Κάστρου Με εκτίμηση,
νόμησης εσόδων, όπως το νοικοκύρεμα των και τον Ορχομενό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
υπηρεσιών του δήμου, η ελάττωση των ανεξέ­ Η αλήθεια είναι ότι η πρόσβαση στο κάστρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς.
λεγκτων εξόδων, η απορρόφηση κονδυλίων του Γλα και τη Μεγάλη Καταβόθρα έγινε με
από το κράτος, η συνετή αξιολόγηση των μεγάλη δυσκολία. Τα αγριόχορτα έκλειναν Αφήσαμε να περάσει περίπου ένας χρόνος
έργων που θα υλοποιηθούν κλπ. Οι πιο πάνω τον δρόμο προς το μονοπάτι. Δυστυχώς, δεν από τότε που η παραπάνω επιστολή των μικρών
τρόποι, όμως, απευθύνονται σε δήμους που υπήρχαν ταμπέλες που να μας κατατοπίζουν μαθητών της Λιβαδειάς έφτασε στα χέρια
ασκούν χρηστή και ορθολογική διοίκηση. των αρμόδιων αρχών στις οποίες απευθυνόταν
Έχουν τη διάθεση και τα μέσα για να εργαστούν, και ρωτήσαμε φέτος τους μικρούς μαθητές
με γνώμονα μόνο το συμφέρον των πολιτών αν κάποιος από τους παραπάνω κυρίους μπήκε
του δήμου, και δεν ακολουθούν πολιτικές που στον κόπο να τους απαντήσει. Όπως μας ενη­
μας γυρίζουν πίσω και επιβαρύνουν τους δημό­ μέρωσαν, δεν πήραν απάντηση από κανέναν.
τες, ιδιαίτερα τους μη προνομιούχους, με πρό­ Ειδικά όσον αφορά στην περιοχή μας,
σθετα οικονομικά βάρη. Σε καιρούς που κάθε τις αρχαιότητες που βρίσκονται στον δήμο
άλλο παρά ευχάριστα πηγαίνουν τα πράγματα Θίσβης, τα σχόλια νομίζουμε ότι περιττεύουν.
στην οικονομία, θα πρέπει να είμαστε πιο Πλήρης αδιαφορία. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ
προσεκτικοί όταν προτείνουμε τέτοιες λύσεις. —Δημήτριος Ε. Μιχάλης
3

THISVI_2.indd 3 29/07/2009 5:19 ΠΜ


Θίσβη δημοτικά

«Ευθύνες» Στη ζωή υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων:


οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι. Οι απαι-
σιόδοξοι έχουν συνήθως δίκιο. Αν, όμως,
η ανθρωπότητα έφτασε ως εδώ, αυτό

Ο
το χρωστάει στους αισιόδοξους.
—Karl Raimund Popper (1902-1994), 
ι Ευθύνες για το έγκλημα που Δυστυχώς, όμως, κύριοι, αν κοιτάξουμε
γύρω μας, όλα τα έργα που γίνονται σήμερα Αγγλοαυστριακός φιλόσοφος
γίνεται στην περιοχή μας αγγί­
ζουν όλους μας. Κυρίως, όμως, στην περιοχή μας είναι προσανατολισμένα
αγγίζουν αυτούς που γνώριζαν στην πρώτη κατεύθυνση, αυτήν που οδη­ δήμου μας, που εδώ και 2 χρόνια ζητούσαν
τι πρόκειται να γίνει στον τόπο μας και δεν γεί την περιοχή μας στο να γίνει χαβούζα. να συζητηθεί το θέμα της παράνομης χωμα­
έκαναν τίποτα. Γνώριζαν ότι το περιβάλλον Η εμπορική σιδηροδρομική γραμμή Οινόφυ­ τερής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ρίχνονται
της περιοχής μας καταστρέφεται, ότι οι πα­ τα ­ Θίσβη, το εμπορικό λιμάνι στη Θίσβη, στην παράνομη χωματερή της Θίσβης, που
ραλίες μας μολύνονται, ότι η γη μας δηλη­ τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, η επικεί­ είναι κοντά στα Δημοτικά διαμερίσματα της
τηριάζεται, ότι ο αέρας της περιοχής μας μενη εγκατάσταση της ΧΑΛΚΟΡ, της ΕΛΒΑΛ Δομβραίνας και της Θίσβης, τα βοθρολύματα
θα γεμίσει με τοξικές ουσίες, τα γνώριζαν και των Ελληνικών Καλωδίων, και άλλα πολλά των γειτονικών περιοχών του δήμου μας για
όλα αυτά και δεν έκαναν τίποτα. Και θα ανα­ που μας διαφεύγουν, εκεί οδηγούν. τρία συνεχόμενα χρόνια. Γνωρίζεται ποιες
ρωτηθείτε ποιοι είναι αυτοί. Μα, ασφαλώς Είναι λυπηρό να μιλάς για ανάπτυξη σήμε­ θα είναι οι συνέπειες για τον υδροφόρο
η δημοτική μας αρχή, ο νομάρχης, ο περιφε­ ρα, με όρους της δεκαετίας του ‘50. Δηλαδή, ορίζοντα. Ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον
ρειάρχης, οι βουλευτές της περιοχής μας όσο περισσότερα εργοστάσια έρθουν και 25 χρόνια για να αποκατασταθεί η περιοχή.
και οι εκάστοτε κυβερνήσεις που είχαμε εγκατασταθούν στην περιοχή μας, τόσο Είναι έγκλημα, κύριε δήμαρχε, να μας λέτε
τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτούς που εκλέξα­ περισσότερη ανάπτυξη θα έχουμε. Για λίγες ότι δεν γνωρίζετε πως το εργοστάσιο που
με για να μας προστατεύουν, να στηρίζουν πρόσκαιρες θέσεις εργασίας μάς ζητάνε να λειτουργεί στην περιοχή μας έχει επικίνδυνα
τα συμφέροντά μας, αυτούς που αντί να μας υποθηκεύσουμε το μέλλον της περιοχής μας. τοξικά απόβλητα και να προτείνετε τη λει­
ενημερώνουν και να μας λένε την αλήθεια, Έχουν ερωτηθεί οι πολίτες του δήμου μας τουργία και την επέκταση της παράνομης
φρόντιζαν να επιδοτούν τις εταιρίες που αν θέλουν αυτήν την ανάπτυξη; Και μη μας χωματερής στην Θίσβη, που είναι δίπλα
καταστρέφουν την περιοχή μας, φρόντιζαν πουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλήθεια, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, χωρίς
να σκορπίζουν τα λεφτά του Δήμου μας σε εσείς βλέπετε να γίνεται κανένα σημαντικό καμία περιβαλλοντική μελέτη. Χωματερή,
διάφορες φιέστες. Η ρύπανση κύριοι δεν έργο στον δήμο μας, που να βοηθάει στην η οποία παρέμεινε ενεργή μέχρι φέτος που
έχει χρώμα, δεν είναι ούτε γαλάζια, ούτε αξιοποίηση των παραλίων μας; Που να βοη­ φτιάχτηκε ο ΧΥΤΑ στη Θήβα.
πράσινη, κόκκινη ή ροζ. Όλοι τον ίδιο αέρα θάει τη γεωργία; Την κτηνοτροφία; Τη μελισ­ Είναι απαράδεκτο, ως δήμαρχος τόσα
αναπνέουμε σε αυτήν την περιοχή και επο­ σοκομία; Τους ψαράδες μας; Κανένα. Μόνο χρόνια, να μην γνωρίζατε, μέχρι που εμφα­
μένως οι συνέπειες της μόλυνσης του περι­ κούφια λόγια και συνεντεύξεις σε εφημερίδες νιστήκαμε εμείς τον Μάιο του 2007, ότι
βάλλοντος μάς αγγίζουν όλους το ίδιο. από τον κύριο δήμαρχο. Πόσα λεφτά έχουν το λιμάνι στο Βαθύ λειτουργεί παράνομα.
Σήμερα, στην περιοχή μας δύο είναι οι δρό­ δοθεί την τελευταία δεκαετία για έργα σε Είναι απαράδεκτο να έχετε στα χέρια σας
μοι που μπορεί να ακολουθήσει η ανάπτυξη: όλες τις παραλίες μας και για την ανάπλαση 3 αποφάσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας του
Ή θα γίνουμε βιομηχανική χαβούζα ή θα των χωριών μας; Ασφαλώς, το ποσό δε φτάνει Δημοσίου, από το 2005, ότι στο λιμάνι έχουν
έχουμε μια ανάπτυξη με ήπιας μορφής ούτε το ένα τέταρτο του ποσού που δαπανά­ δημιουργηθεί παράνομες κατασκευές και
επεμβάσεις στο περιβάλλον (βιοκαλλιέρ­ ται για τον δρόμο Καναβάρι ­ Χώστια. να μην κάνετε τίποτα για να κατεδαφιστούν.
γειες, οικοτουρισμός και άλλες μορφές ανά­ Έχετε αναρωτηθεί, όλοι σας, ποιο μπορεί Είναι σκάνδαλο, να γνωρίζετε από τον
πτυξης που σέβονται τον άνθρωπο και δεν να είναι το μέλλον της περιοχής μας με όλα Μάιο του 2003 ότι πρόκειται να κατασκευα­
βιάζουν τη φύση). αυτά τα εγκαταστημένα εργοστάσια; Ποιος στεί εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στην
Εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη ήπιας θα φέρνει το παιδί του για μπάνιο στον Άγιο περιοχή της ΒΙ.ΠΕ., να μην ενημερώνετε
μορφής επεμβάσεων στο περιβάλλον είναι Νικόλα, την Αλυκή, το Σαράντι, όταν θα λει­ τον κόσμο τόσα χρόνια για τις συνέπειες
αυτή που ταιριάζει στην περιοχή μας. Για τουργούν όλα αυτά τα εργοστάσια; Ποιος και να μην κάνετε κάτι για να αποτρέψετε
παράδειγμα, ο τουρισμός ως οικονομική δρα­ θα έρχεται για διακοπές και ξεκούραση στα την εγκατάστασή του.
στηριότητα είναι ένας τομέας που θα ωφελή­ χωριά μας, σε μια περιοχή που η ατμόσφαιρα Είναι σκάνδαλο να εμποδίζονται οι πολί­
σει πολλαπλά την οικονομία του δήμου μας. θα είναι μολυσμένη; Ποιος θα αγοράζει τα τες που πηγαίνουν στη μικρή παραλία που
Πρόκειται για έναν αναξιοποίητο δυναμικό προϊόντα της περιοχής όταν θα είναι δηλη­ υπάρχει στο Βαθύ μετά από κάποια ώρα
πόρο που η εκμετάλλευσή του θα φέρει θετι­ τηριασμένα; Τη στιγμή που έχουμε τα παρα­ και να μην παίρνετε κανένα μέτρο απέναντι
κά αποτελέσματα στην περιοχή μας, όπως την δείγματα της Ελευσίνας, των Οινοφύτων, στη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.
ενεργοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων του Περάματος, της Πτολεμαΐδας, του Ασπρό­ Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να αναλάβε­
για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνη­ πυργου, είναι λυπηρό να επιμένει κάποιος τε τις ευθύνες σας για τα έργα σας. Τόσο
σης, την αύξηση του εισοδήματος των κατοί­ σε αυτήν την ανάπτυξη στις μέρες μας. Θα εσείς όσο και το Δημοτικό Συμβούλιό σας
κων και της απασχόλησης. Η ορθολογική και πρέπει να είστε τουλάχιστον αφελής, κύριε και όσοι άλλοι εμπλέκονται, ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥ­
προγραμματισμένη ανάπτυξη θα συμβάλλει δήμαρχε, αν το πιστεύετε αυτό σήμερα. Όμως, ΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ, γιατί δεν ενημερώσατε
στη συγκράτηση των κατοίκων στις περιοχές ένας δήμαρχος που εκλέγεται για 3 συνεχό­ τους κατοίκους της Θίσβης για τις προθέ­
τους, εφόσον θα δημιουργεί θέσεις εργασίας μενες τετραετίες, το μόνο που δεν μπορεί να σεις της Ηλεκτροπαραγωγικής Θίσβης,
και εισοδήματα, ενώ παράλληλα δημιουργεί τον χαρακτηρίζει, ασφαλώς, είναι η αφέλεια. αλλά και για τα υπόλοιπα σχέδια του ομίλου
τις προϋποθέσεις ανάπτυξης συμπληρωμα­ Είναι απαράδεκτο, κύριε δήμαρχε, να πε­ για την περιοχή μας.
τικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. ριφρονείτε τις υπογραφές 350 πολιτών του —Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης
4

THISVI_2.indd 4 29/07/2009 5:19 ΠΜ


δημοτικά Θίσβη
Moνoδιάστατη Νικόλα μέχρι το Σαράντι, με τις δεκάδες βλύ­
Η ελληνική
ή σφαιρική χες και τα παγωμένα νερά που αναβλύζουν
όλο τον χρόνο, αλλά και από την αναγωγή
αγορά
ανάπτυξη; των στατιστικών στοιχείων βροχοπτώ­
σεων που δύνανται να εκτιμηθούν.
ενέργειας και

Α το περιβάλλον
ν αφήσουμε τον κοινό νου Β. Στη θέση Πηγάδι του Τσάμη και πάνω
να απαντήσει, που κατά τους στον Αγκοβάρθη
Άγγλους «the common sense is Σε συγκεκριμένη θέση που μορφολογικά

Στο έλεος των


not very common», η απάντηση προκρίνεται με επιφάνεια από 500 έως 1000
γέρνει προς τη δεύτερη μορφή ανάπτυξης. στρέμματα και όγκο 5­10 εκατομμύρια κυ­

μονοπωλιακών
Τι θέλουμε, άμεση και αποκλειστική εξάρ­ βικά, με διπλάσια λεκάνη απορροής από την
τηση από τη Βιομηχανία, όπου το περιβαλ­ προηγούμενη θέση, όπου με προαπαιτού­

πρακτικών των
λοντικό κόστος πληρώνεται, αν δε γίνονται μενα τεχνικά έργα τα νερά της άνω λεκάνης
οι κατάλληλες επιστημονικά και τεχνικά απορροής θα παροχετεύονται στη θέση Β.

ενεργειακών κολοσ-
επιλογές, καθημερινά και αθροιστικά;
Η επιτροπή χωροθέτησης της ΒΙΠΕ επισκέ­ Πρόταση:

σών της Ευρώπης


φτηκε ποτέ τον χώρο; Η συνδυαστική λύση των δύο ανωτέρων,
Με ποια κριτήρια τοποθέτησε το Θ/Η εργο­ όπου τα νερά της άνω λιμνοδεξαμενής

Η
στάσιο και χάραξε την όδευση της Υψηλής θα οδεύουν στη θέση (Β), αφού διέλθουν
Τάσης; (υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις πολύ από μια Υ/Η Μονάδα παραγωγής ρεύματος. βίαιη εισβολή του διεθνούς
καλύτερες που ίσως δεν εξετάσθηκαν). Από τη (Β) λιμνοδεξαμενή, τα νερά διερχόμε­ ενεργειακού τραστ στη χώρα
Αλλά για να μην προχωρήσουμε σε ειδικές να από μια μεγαλύτερη Υ/Η Μονάδα, θα οδεύ­ μας είναι πλέον γεγονός και
διατριβές, θα καταθέσουμε τη σκέψη για ουν προς άρδευση της εύφορης κοιλάδας ακο­ όπως όλα δείχνουν θα αλλάξει
τη συμπληρωματική ανάπτυξη του Πρωτο­ λουθώντας παράλληλη πορεία με τον αγωγό της δραματικά στα επόμενα χρόνια τόσο τη φυ­
γενούς αλλά και Τριτογενούς τομέα. ΕΥΔΑΠ. Είναι δυνατόν να φθάσουν στην Τάτεζα σιογνωμία της εγχώριας αγοράς ενέργειας
και ακολούθως να πάρουν καθοδική πορεία όσο και της ελληνικής γης.
Πρωτογενής Τομέας ποτίζοντας τις καλλιέργειες μέχρι το Λικέρι. Παρά τη διεθνή ύφεση και την ανά τον
Χωρίς να προβάλλουμε τη ρομαντική μας διά­ κόσμο συρρίκνωση των επενδύσεων, το ελλη­
θεση για το αρδευτικό έργο που από τις πρώ­ Τριτογενής τομέας νικό πεδίο επέκτασης των ξένων ενεργειακών
τες δεκαετίες του 20ού αιώνα οι εκάστοτε πο­ Εδώ απαιτούνται μακρόπνοα προγράμματα κολοσσών δείχνει ιδιαίτερα ελκυστικό, αφού
λιτικοί «κορόιδευαν» τους παππούδες μας ανάδειξης των φυσικών καλλονών του δήμου η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εμφα­
(βλέπε Ξερόρρεμα για τους παλαιότερους), μας, από τον ορεινό όγκο του Ελικώνα, με νίζει σημαντικό έλλειμμα, ενώ η ζήτηση συ­
προτείνουμε μετά από μια πρώτη μορφολο­ τη βελτίωση του οδικού δικτύου και τη δη­ νεχίζει να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς.
γική, υδρολογική και γεωλογική εξέταση του μιουργία θέσεων αναψυχής σε συνεργασία Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Eθνικού Eνερ­
ορεινού όγκου του Ελικώνα, του τμήματος που με το Δασαρχείο, έως τα νησάκια του κόλπου γειακού Συμβουλίου, η χώρα μας θα χρεια­
ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, την της Δομβραίνας, που κατά το έτος 2009 στεί επιπλέον ενέργεια τα επόμενα χρόνια,
Προμελέτη για κατασκευή λιμνοδεξαμενής για δίνονται βορά στα κατσίκια. συνολικής ισχύος 6.300MW, προκειμένου
άρδευση και ηλεκτροπαραγωγή, που θα χωρο­ Οι ακτές του κόλπου της Δομβραίνας να καλύψει τις ανάγκες της.
θετείται σε δύο πιθανές θέσεις ή και στις δυο, μπορούν να γίνουν όλες προσιτές στους Η τεράστια ενεργειακή πίτα έχει προσελκύ­
με συνδετήριο αγωγό και διπλή υδροηλεκτρι­ δημότες και όχι μόνο, ακόμη και με πεζό­ σει ήδη εγχώριες εταιρίες, αλλά και τέσσερις
κή Μονάδα μεταξύ και κάτω των δεξαμενών. δρομους ­ μονοπάτια, όπως, για παράδειγμα, από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομί­
η πρώτη παραλία μετά τον Άγιο Νικόλα, λους της Ευρώπης –οι ιταλικές Εdison και
Α. Στη θέση Κακόρρεμα άνω της κορυφής προς Αλυκή. Μονοπάτια και πεζόδρομοι Εnel, η ισπανική Endesa και προσφάτως
«Τσούκα», νότια των «Πέντε Πηγαδιών». είναι δυνατόν να αποτελέσουν δίκτυο, που η γαλλική GDF ­ SUEZ. Η εισβολή τους στην
Η εν λόγω θέση, με συλλεκτήριους στεγα­ με κατάλληλες ενέργειες θα ενταχθούν
νοποιημένους αγωγούς δύναται να δώσει στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Δίκτυο.
μια λίμνη 300­400 στρεμμάτων, όγκο περί Η αξιοποίηση και η προβολή του τόπου
τα 5 εκατομμύρια κυβικά από λεκάνη απορ­ μας για την ανάπτυξη εναλλακτικού και συμ­
ροής μέσου ύψους περί τα 1000 μέτρα που βατικού τουρισμού είναι ευθύνη των Διοική­
φθάνει μέχρι την κορυφή της Σημαίας, έχει σεων –τοπικής, περιφερειακής και κεντρι­
υψηλό δείκτη βροχόπτωσης και υψηλό υδρο­ κής–, που οφείλουν να ενεργοποιηθούν
ηλεκτρικό δυναμικό λόγω εντόνου αναγλύ­ άμεσα, γιατί οι μέχρι τώρα αναπτυξιακές
φου στην έξοδο του Κακορρέματος. επιλογές ήταν λανθασμένες και οδηγούν
Ακόμη και με φυσική ροή δύναται να αρδεύ­ τον τόπο μας σε μονοδιάστατη «ανάπτυξη»
σει από την Τάτεζα μέχρι το Λικέρι, παράλληλα και εξάρτηση από την οικονομική κατάστα­
με την κίνηση Υ/Η εργοστάσιου μερικών ΜW. ση των βιομηχανιών που εγκαταστάθηκαν
Που θα βρεθεί το νερό; ή θα εγκατασταθούν στο μέλλον.
Εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής.
Το βλέπουμε οι κολυμβητές από τον Άγιο —Δημότης Δομβραίνας, Μ.Φ.Χ.-Λ.Ε., Ιούλιος 2009
5

THISVI_2.indd 5 29/07/2009 5:19 ΠΜ


Θίσβη δημοτικά

ενεργειακή αγορά της χώρας μας έρχεται μετά


την ολοκλήρωση ενός μακροχρόνιου κύκλου Κύκνειο άσμα για τον
Ελικώνα;
εξαγορών και συγχωνεύσεων, που οδήγησαν
νωρίτερα τη συγκέντρωση του κλάδου στις
αναπτυγμένες αγορές ενέργειας της Ευρώπης

Λ
σε λίγα χέρια. Πριμοδοτείται από τους μεγά­
λους αγωγούς που θα φέρουν τη χώρα μας ίγο­λίγο, αρχίζει και αποκαλύ­ Κομβικό τμήμα αυτών των επικίνδυνων
πιο κοντά στη χρήση του φυσικού αερίου και πτεται σε όλους τους Βοιωτούς επιλογών για τον τόπο μας αποτελεί η επιδίω­
εντάσσεται στα ευρύτερα σχέδια επέκτασής η κρισιμότητα της σημερινής ξη να καταστεί η Βοιωτία ενεργειακό κέντρο.
τους στις αγορές της Nοτιοανατολικής Eυρώ­ περιόδου για το μέλλον του Μάλιστα, μερικοί επιδιώκουν να καταστεί
πης. Η μεθοδευμένη από τις τελευταίες ελλη­ τόπου μας και τη ζωή μας σε αυτόν. εφάμιλλο, αν όχι και μεγαλύτερο, της Πτολε­
νικές κυβερνήσεις απαξίωση της ΔEH καθι­ Η Βοιωτία σήμερα, η γη, η θάλασσα και μαΐδας και της Κοζάνης.
στά, τέλος, ακόμη πιο ελκυστική την ελληνική οι άνθρωποί της, δέχεται μια ολομέτωπη επί­ Δεκάδες εργοστάσια που θα παράγουν
αγορά για τους ξένους κολοσσούς. θεση. Ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι, σε αγα­ ηλεκτρική ενέργεια καίγοντας φυσικό αέριο,
Στα πλαίσια αυτά, ένα τεράστιο ενεργειακό στή συνεργασία με το κράτος και τις υπηρε­ λυματολάσπη, σκουπίδια –και δεν ξέρουμε
κέντρο δημιουργείται σιγά­σιγά γύρω από σίες του, έχουν επιλέξει τον τόπο μας για την τι άλλο–, υπερβολικά πολλά και ανεξέλεγκτα
την Αττική για την κάλυψη των αναγκών εφαρμογή καταστροφικών επιλογών, με γνώ­ αιολικά «πάρκα» στις ομορφότερες γωνιές της
του λεκανοπεδίου σε ηλεκτρική ενέργεια. μονα μόνο την εξυπηρέτηση των δικών τους, Βοιωτίας, συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό.
Η ήδη ταλαιπωρημένη περιβαλλοντικά από ιδιοτελών και εντελώς στενών συμφερόντων. Ας επικεντρωθούμε, όμως, σε ένα πιο
τις πληγές των Οινοφύτων, Ασωπού, Άσπρων Μπορεί, βέβαια, για κάποιους λίγους, το μερικό ερώτημα. Πώς θα συνδέονται όλοι
Σπιτιών Βοιωτία καλείται να υποδεχθεί στα μοντέλο «ανάπτυξης» των Οινοφύτων­Σχη­ αυτοί οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, πώς
εδάφη της το μεγαλύτερο μέρος των σχεδια­ ματαρίου» να είναι ιδανικό και να επιθυ­ θα μεταφέρεται όλο αυτό το παραγόμενο
ζόμενων μονάδων. Εννιά νέα  εργοστάσια μούν να το εφαρμόσουν σε όλη την Βοιωτία. ηλεκτρικό ρεύμα (που αλλού;) στην Αθήνα;
με καύσιμο φυσικό αέριο συνολικής ισχύος Ας αναρωτηθούμε, όμως, όλοι εμείς οι υπό­ Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο, αν ανα­
2.860 MW και μία νέα μονάδα με καύσιμο λοιποι, αν επιθυμούμε να ζήσουμε σε μια λογιστούμε ότι όλες αυτές οι μονάδες, που
λιθάνθρακα 600 MW θα προστεθούν στις τέτοια Βοιωτία, ας αναρωτηθούμε τι έχει θα παράγουν ρεύμα, είναι διάσπαρτες σε όλη
ήδη υπάρχουσες. «Κερασάκι στην τούρτα» προσφέρει μέχρι σήμερα αυτό το μοντέλο την Βοιωτία (Αντίκυρα, Θήβα, Χαιρώνεια,
τα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 682 MW, «ανάπτυξης» στη Βοιωτία. Θίσβη, Ελικώνας, Κιθαιρώνας κ.λπ.).
τα περισσότερα από τα οποία είναι προγραμ­ Στο σημείο αυτό, ας αφήσουμε τα άλλα Οι «φωστήρες» μας, βεβαίως, δεν στεναχω­
ματισμένα να εγκατασταθούν στον Ελικώνα, σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί ρήθηκαν και πολύ. Βρήκαν αμέσως τη λύση.
το μοναδικό βουνό του νομού που καλύπτε­ αυτού του είδους η ανάπτυξη και ας επιμεί­ Γραμμές μεταφοράς του ρεύματος, με πυλώ­
ται σήμερα από δάσος. νουμε σε μια πιο στενή οικονομική θεώρηση. νες μικρούς και μεγάλους, με καλώδια πολλά
Η σημερινή κυβέρνηση μιλά για την εξα­ Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιοποιημέ­ και λίγα, θα διασχίζουν τη Βοιωτία, πάνω,
σφάλιση των αναγκών της χώρας σε ενέρ­ να στοιχεία (πηγή ΕΠΙΛΟΓΗ/ΝΟΜΟΙ 2009), κάτω, κάθετα, οριζόντια και παράλληλα.
γεια, για ενίσχυση του ανταγωνισμού η Βοιωτία παράγει το υψηλότερο ΑΕΠ κατά Θα περνούν από παντού: κατοικημένες πε­
στην αγορά που θα ευνοήσει στο τέλος κεφαλή, σε σχέση με τους 52 νομούς της ριοχές, χωράφια, παραλίες, βουνά και δάση.
τους καταναλωτές. Ελλάδας. Δηλαδή, η Βοιωτία παράγει τον Φυσικά, πάντα μιλάμε για εναέριες γραμ­
Η εμπειρία όμως έχει δείξει το αντίθετο, μεγαλύτερο πλούτο στη χώρα, ανά κάτοικο. μές, καθώς οι άλλες, οι υπόγειες, κοστίζουν.
ενώ οι πρακτικές που ακολούθησαν οι εν Σύμφωνα, όμως, με ένα άλλο δείκτη, οι απο­ Υπόγειες γραμμές κατασκευάζονται μόνο
λόγω όμιλοι στις εθνικές τους αγορές προ­ ταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο κατατάσ­ όταν συνδέεται ανεμογεννήτρια με ανεμο­
οιωνίζει τι πρόκειται να συμβεί και εδώ. σουν τη Βοιωτία μόλις στην 39η θέση. Πού γεννήτρια. Είναι εντελώς γελοίο· οι ανεμο­
Μόλις στις αρχές του περασμένου μήνα πάει όλος αυτός ο πλούτος; Τι αφήνουν στον γεννήτριες να συνδέονται μεταξύ τους υπό­
η Κομισιόν επέβαλε βαρύ πρόστιμο συνο­ τόπο οι κάθε λογής «σωτήρες» μας, εκτός, γεια, δήθεν για προστασία του τοπίου, ενώ
λικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ στη γαλλική GDF βέβαια, από καταστροφή και υποβάθμιση; τα χιλιόμετρα καλωδίων που συνδέουν αυτά
Suez και τη γερμανική E.ON για τη δημιουρ­ Πως συνδυάζεται αυτός ο πλούτος, που τα αιολικά πάρκα, αλλά και τα εργοστάσια,
γία καρτέλ στις εθνικές τους αγορές. Επί παράγεται στην γη μας, με τους υψηλούς με το κεντρικό δίκτυο, να είναι εναέρια.
τριάντα ολόκληρα χρόνια –από το 1975 δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης; Επίσης, πάντα μιλάμε για τη μικρότερη δια­
έως το 2005– οι δύο εταιρείες είχαν σε ισχύ δρομή. Είναι απλό. Χαράσσουμε μια γραμμή
συμφωνία, προκειμένου να μην ανταγωνί­ Δυστυχώς, η ιστορία στον χάρτη και ενώνουμε τα δύο σημεία. Τώρα,
ζονται η μία την άλλη στις εθνικές τους αγο­ αν αυτές οι γραμμές στο διάβα τους προκα­
ρές φυσικού αερίου. Η συμφωνία αυτή, που θα γράψει ότι επί λούν καταστροφή, δεν έχει και μεγάλη σημα­
διατηρήθηκε μάλιστα για μερικά χρόνια και
μετά την απελευθέρωση της αγοράς ευρω­
των ημερών μας κατα- σία. Άλλωστε, δεν υπάρχουν περιθώρια να
σπαταλείται πολύτιμο προϊόν κατά τη μετα­
παϊκής ενέργειας, παρά το νέο κανονιστικό στράφηκε ο Ελικώνας, φορά. Ως γνωστόν, το παραγόμενο ρεύμα και
πλαίσιο που θεσπίστηκε, στέρησε από τους
πελάτες τους την ευκαιρία να επιλέξουν
ότι ζυγιστήκαμε πωλείται υποχρεωτικά στη ΔΕΗ και επιδοτείται.
Ακόμη, είναι καλύτερο οι γραμμές αυτές να
την τιμή για την αγορά φυσικού αερίου και φανήκαμε λειψοί, διασχίζουν δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις. Δεν
σε δύο από τις μεγαλύτερες αγορές φυσι­
κού αερίου στην ευρωζώνη.
όλοι μας, στο βάρος υπάρχει λόγος να μπλέκουμε με αποζημιώσεις.
Αν νομίζετε ότι υπερβάλουμε, ας δούμε τι
—Μπάμπης Ε. Μιχάλης, Δημοσιογράφος, Θίσβη της ευθύνης. αναφέρει εγγράφως η ίδια η Διεύθυνση Δα­
6

THISVI_2.indd 6 29/07/2009 5:19 ΠΜ


δημοτικά Θίσβη
σών Βοιωτίας: «στην ευρύτερη περιοχή του
Δ. Κορώνειας και του Δ. Θίσβης έχουν προτα­
θεί για αδειοδότηση ή βρίσκονται σε λειτουρ­
γία πλήθος ΑΣΠΗΕ (αναφέρονται δώδεκα
αιολικά πάρκα) από διάφορες εταιρείες,
με ορατό το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί
συνωστισμός γραμμών, με σοβαρές επι­
βαρύνσεις στο οικοσύστημα της περιοχής».
Όλες αυτές οι εταιρείες, για τους δικούς
τους κερδοσκοπικούς λόγους, επιθυμούν
τις δικές τους διασυνδετικές γραμμές.
Ο πιο πρόσφατος κρίκος αυτής της κατα­ Έργα για τη διάνοιξη της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον Ελικώνα.
στροφικής αλυσίδας είναι η ήδη κατασκευαζό­
μενη γραμμή μεταφοράς υπερυψηλής τάσης, Επίσης, εδώ μπορούμε να σημειώσουμε θέση Παλιοχώρι, ενώ και η περιβόητη Κοιλάδα
για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τη μεγα­ των Μουσών, η οποία αρχίζει από το οροπέδιο
το μελλοντικό εργοστάσιο παραγωγής ρεύμα­ λύτερη εκχέρσωση δάσους στη Βοιωτία, της Στριγανιάς και διασχίζει τον Ελικώνα,
τος στη Θίσβη (ΘΗΣ Θίσβης) προς την Πέτρα, τόσο αναφορικά με δημόσια όσο και με ιδιω­ διακόπτεται από την γραμμή των πυλώνων.
όπου υπάρχει κεντρικός υποσταθμός της ΔΕΗ. τικά έργα, με απρόβλεπτες συνέπειες στη Σε σχέση με τα παραπάνω, η απαίτηση της
Η επίσημη ονομασία του έργου είναι «Δια­ χλωρίδα και την πανίδα του βουνού. υπεύθυνης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
συνδετική Γραμμή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Όμως, η αντίθεσή μας στη χάραξη των ώστε οι πυλώνες να μην είναι ορατοί από
Ενέργειας (Γ.Μ.) 400KV για το σύστημα συγκεκριμένων οδών μεταφοράς του ηλε­ τις μονές Αγ. Νικολάου και Αγ. Παρασκευής,
(Αθήνα ­ Αχελώος αριστερό κύκλωμα) –ΘΗΣ κτρικού ρεύματος δεν έχει μόνο περιβαλλο­ φαντάζει γελοία και, φυσικά, δεν έχει τηρηθεί.
Θίσβης και Υποσταθμός (ΚΥΤ) Θίσβης του ντική διάσταση, αλλά και οικονομική. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι
Νομού Βοιωτίας» και κατασκευάζεται ταχύ­ Οι γραμμές των πυλώνων, καθώς αποτε­ είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντισταθεί κανείς
τατα από την εργολήπτρια εταιρεία. Εργάτες, λούν δραστηριότητα βαριάς βιομηχανίας, στον πειρασμό να μην αποδώσει ευθύνες
που δουλεύουν ολημερίς, μπουλντόζες, υποθηκεύουν τη μελλοντική πορεία του στην πολιτική μας ηγεσία, γι’ αυτό το νοσηρό
εκσκαφείς, γερανοί, μπετονιέρες και λοιπά τόπου, η οποία ήταν σαφώς σε κατεύθυνση έγκλημα. Αν οι συναρμόδιοι υπουργοί μας
σύμβολα της σύγχρονης «ανάπτυξής» μας ήπιας αγροτουριστικής ανάπτυξης. είναι μακριά από τη Βοιωτία και δεν τους
έχουν ήδη εγκατασταθεί στον πολύπαθο Ελι­ Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από τις υπάρ­ ενδιαφέρει, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο
κώνα και ξεσκίζουν την καρδιά του. Μάλιστα, χουσες επενδύσεις, αλλά και από την πλειάδα και για τους τοπικούς πολιτικούς μας ηγέτες.
τα συνεργεία της εργολήπτριας εταιρείας εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων Οι βουλευτές μας και η νομαρχιακή αυτο­
έχουν μοιραστεί· τα μισά δουλεύουν από (LEADER 1, LEADER 2, LEADER +, ΟΠΑΑΧ κ.λπ.), διοίκηση είναι ανύπαρκτοι, αν και τα τελευ­
τη Θίσβη και τα άλλα μισά από την Πέτρα. που την κατάτασσαν και την κατατάσσουν ταία δύο χρόνια δεν σταματήσαμε ούτε στιγ­
Άλλωστε, όπως, δήλωσε ένας εργοδηγός: στις περιοχές ειδικής οικονομικής ενίσχυσης, μή να τους ενημερώνουμε και να προειδοποι­
«το έργο πρέπει να τρέξει οπωσδήποτε, όχι με στόχο την ήπια και αειφόρο ανάπτυξη. ούμε. Ειδικά το νομαρχιακό συμβούλιο αρνή­
γιατί φοβόμαστε κάποιες αντιδράσεις, αλλά Από τα παραπάνω συνάγεται σαφώς ότι θηκε να γνωμοδοτήσει για τη γραμμή μετα­
γιατί φοβόμαστε τον χειμώνα». Φαίνεται ότι η μέχρι σήμερα τουλάχιστον εκφρασμένη φοράς, πριμοδοτώντας το έργο, στην πράξη.
κάτι παραπάνω ξέρουν αυτοί. βούληση της πολιτείας ήταν να αναπτυχθεί Από την τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά
Όσοι είχαν την τύχη ή την ατυχία να ο τόπος σε μια κατεύθυνση ήπιας αγροτουρι­ από τους εμπλεκόμενους δημάρχους Θίσβης
«θαυμάσουν» την ήδη υφιστάμενη γραμμή στικής ανάπτυξης. Αυτή η πορεία θα σταματή­ και Κορώνειας, επειδή ο θεσμός είναι πιο
που διασχίζει τον κεντρικό Ελικώνα, από Κού­ σει βίαια. Ποιος, άραγε, θα συνεχίζει να επεν­ κοντά στον πολίτη, περιμέναμε περισσότερα.
κουρα έως Πέτρα, μπορούν να καταλάβουν δύει, εν μέσω πυλώνων υπερυψηλής τάσεως; Δήμαρχοί μας, για να νικήσετε τέτοιους
το μέγεθος της επερχόμενης καταστροφής. Επίσης, η γραμμή μεταφοράς διέρχεται αγώνες πρέπει να το πιστέψετε. Να πειστεί­
Η νέα γραμμή θα προχωρά παράλληλα και ακριβώς πάνω από ποιμνιοστάσια, με ό,τι τε εσείς οι ίδιοι και οι σύμβουλοί σας ότι
σε απόσταση 40 μέτρων από την υφιστά­ αυτό συνεπάγεται για τη συγκεκριμένη κτη­ ο Ελικώνας και τα δάση του είναι η ζωή μας,
μενη, ενώ η τάση της θα είναι 400 KV, σε νοτροφική δραστηριότητα. η ιστορία και το μέλλον μας, ότι είναι ζηλευ­
αντίθεση με την υπάρχουσα που έχει τάση Τέλος, οι γραμμές διέλευσης των πυλώνων τή κληρονομιά που πρέπει ακέραια να την
150 KV. Δηλαδή, πολύ μεγαλύτεροι πυλώ­ καταστρέφουν το τοπίο αρχαιολογικών χώ­ παραδώσουμε στα παιδιά μας.
νες, πολύ μεγαλύτερη εκχέρσωση, πολύ ρων, οι οποίοι μπορεί να μην τυγχάνουν Στο ρητορικό ερώτημα αν οι ίδιοι οι πο­
μεγαλύτερη ακτινοβολία. Οποιαδήποτε ειδικής προστασίας, είναι όμως σημαντικοί λίτες θα μπορούσαν να προστατεύσουν
ανθρώπινη δραστηριότητα, πλησίον των και αναγνωρισμένοι. τον Ελικώνα, η απάντηση είναι ίσως, αν
γραμμών αυτών, θα είναι απαγορευτική. Αναφερόμαστε βασικά στη Θίσβη, αλλά και δεν ήταν Βοιωτοί. Εδώ μας δηλητηριάζουν
Ακόμη και το ίδιο το Δασαρχείο Λιβαδειάς στο κάστρο της Παλιοθήβας στην Κορώνεια το νερό, μας φέρνουν τα σκουπίδια της
έγραφε για το συγκεκριμένο έργο: «Θεωρού­ (Τιλφώσσιον ή Τιλφούσσιον κατά την κλασική Αθήνας και δεν τους πλακώνουμε με τις
με, ότι με την κατασκευή του έργου, ως έχει, αρχαιότητα), όπου στα ριζά του ομώνυμου πέτρες, με τον Ελικώνα θα ασχοληθούμε;
επέρχεται κατακερμάτιση του δρυόδασους, λόφου και σε απόσταση μόλις 150 μέτρων Δυστυχώς, η ιστορία θα γράψει ότι επί
ισχυρή διατάραξη της δασοβιοκοινότητας από τα ανάλογα αρχαιολογικά ευρήματα, των ημερών μας καταστράφηκε ο Ελικώ­
και εντέλει κίνδυνος κατάρρευσης της ισορ­ περνά η γραμμή του ηλεκτρικού ρεύματος. νας, ότι ζυγιστήκαμε και φανήκαμε λειψοί,
ροπίας του δασικού οικοσυστήματος». Αυτά Επίσης, η γραμμή διέλευσης αγγίζει τα όρια όλοι μας, στο βάρος της ευθύνης.
τότε, στην αρχή, γιατί τώρα… των ερειπίων του μεσαιωνικού οικισμού στη —Βαγγέλης Φουντάς, Ομάδα Πολιτών Κορώνειας
7

THISVI_2.indd 7 29/07/2009 5:19 ΠΜ


Θίσβη το θέμα

Οι μάσκες ας αρχίσουν σιγά­σιγά να πέφτουν…

Η
κοινωνία του δήμου Θίσβης, και αγοράστηκαν διάφορες εκτάσεις από τική ιστορία της Απαλλοτρίωσης, όμως
σε όλη την ιστορία της εγκατά­ ιδιώτες. Αγοράστηκαν 2.100 στρέμματα που την παραχαράζει, διότι σίγουρα υπάρχουν
στασης αλλά και της επέκτασης ήταν ιδιοκτησία Θίσβιων». κάποιοι λόγοι και αυτοί θα φανούν παρακά­
της Βιομηχανικής Περιοχής Σημείο 2: «Εκτός όμως ότι κάτι κάνανε, τω. ‘Οχι όμως μόνον αυτό. Με την πονηρή
εκπροσωπήθηκε, κυρίως, από τον επί τρεις αφού πούλησαν τα χωράφια τους» και ρωτάει σπόντα «κάτι κάνανε», που την αναφέρει
τετραετίες δήμαρχο κ Κοβάνη. Διαχειρίσθηκε αμέσως ο δημοσιογράφος: δύο φορές, υπονοεί ότι με τα καλά λεφτά που
το όλο ζήτημα με προσωπική ευθύνη, χωρίς «Πολλές φορές πούλησαν πάνω από πήραν, κάνανε καλές επενδύσεις, κάνανε
να ενημερώνει τους πολίτες του δήμου. το κανονικό;» και απαντάει ο Δήμαρχος, καλή «κονόμα», δηλαδή, περίπου, όλα γίνανε
Το πρόβλημα της ΒΙ.ΠΕ. άνοιξε προς παίρνοντας την πάσα, «Ναι κάτι κάνανε». για να τα οικονομήσουν οι Κακοσαίοι!!!
την τοπική κοινωνία μετά τις δημόσιες πρω­ Σημείο 3: «Αν θέλανε να μην έρθει, να μην που- Ο κατήφορος του λόγου δεν έχει τελειωμό.
τοβουλίες, ενεργών πολιτών της Θίσβης, λάγανε τότε τα κτήματα. Εγώ μερικούς από αυτούς Σοβαρότατο θέμα υπάρχει και με την άποψή
που ξεκίνησαν το Πάσχα του 2007. Τότε και που έρχονται και φωνάζουν τους έχω τσεκάρει! του: «εγώ αυτούς που έρχονται και φωνάζουν
ο δήμαρχος, αναγκάστηκε να βγει προς τα έξω πούλησαν τα κτήματα και πήραν τα λεφτά!» τους έχω τσεκάρει».Τι σημαίνει, όμως, τους
για να υποστηρίξει την πολιτική που εφάρμο­ Διαβάζοντας αυτά τα κομμάτια συμπεραί­ έχω τσεκάρει; Μήπως σημαίνει ΤΟΥΣ ΕΧΩ
ζε σε όλη την διάρκεια της θητείας του. Πέρα νει κανείς από τα λεγόμενά του, ότι οι Θίσβιοι ΦΑΚΕΛΩΣΕΙ; Διότι πέρα από αυτό καθ’ αυτό
από τις δημόσιες προφορικές τοποθετήσεις ιδιοκτήτες των χωραφιών, οι κάτοικοι της το νόημα της παραπάνω έκφρασης, σημαίνει
του, έδωσε και δύο εκτενέστατες γραπτές παλιάς κοινότητας της Θίσβης, μια μέρα που στοχοποίηση και καταγραφή των πολιτών
συνεντεύξεις, μία στην εφημερίδα Διάβημα «ήρθε» η ΕΤΒΑ τα πούλησαν οικειοθελώς, ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμή­
τον Μάιο του 2008 και μία στην εφημερίδα και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή. Τώρα αφού τα σεις, όταν είναι αντίθετες από αυτές του
Ογχηστό, που δημοσιεύθηκε σε δύο συνέ­ «πήραν τα λεφτά» τι θέλουν και φωνάζουν; δημάρχου. Τι νόημα έχει αυτό το «τσεκάρι­
χειες, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2009. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. σμα»; Εμείς ρωτάμε ευθέως τον δήμαρχο:
Στα δύο κείμενα των συνεντεύξεων, ο δήμαρ­ Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τα χωρά­ Ποιους και γιατί τους έχετε τσεκάρει;
χος ξεδιπλώνει τις θέσεις του για το ιστορικό φια και η περιοχή δεν ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ αλλά Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό
της εγκατάστασης της ΒΙ.ΠΕ., αλλά και της ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΗΚΑΝ. ζήτημα που περιμένει απάντηση.
πολιτικής που ασκήθηκε από τη μεριά του. ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Β. Το θέμα αποκατάστασης της ιστορικής
Η Κίνηση των Πολιτών του Δήμου Θίσβης ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥΛΑΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. αλήθειας είναι αν ισχύουν οι αναφορές του
έχει μια διαφορετική άποψη, για το ιστορικό Η Απαλλοτρίωση έγινε με νόμο του κράτους. δημάρχου, ότι ουσιαστικά για τον ερχομό
μέρος, για τις πολιτικές που ασκήθηκαν μέχρι Ήταν Αναγκαστική Απαλλοτρίωση για των εργοστασίων, ευθύνονται οι προηγού­
σήμερα στο ζήτημα αυτό, αλλά και για τις πολι­ Εθνικό Σκοπό. Η εγκατάσταση του εργοστα­ μενοι από αυτόν «τοπικοί φορείς», όπως
τικές που θα πρέπει να ασκηθούν. Μια άποψη σίου της Αλουμίνας έγινε κατόπιν διακρατι­ αναφέρεται στη συνέντευξη.
που συμπυκνώνεται στο λογότυπο: Η ΑΝΕ­ κής συμφωνίας με την τότε Σοβιετική Ένωση Γράφει ο δημοσιογράφος: «Ο κ. Κοβάνης
ΞΕΛΕΓΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ και κηρύχθηκε Εθνικού Σκοπού. Όταν ένα συνεχίζοντας, επικρίνει τους προηγούμενους
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, έργο κηρύσσεται Εθνικό, τότε και μόνον τοπικούς φορείς που επί σειρά ετών αδρά-
ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ. τότε επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίω­ νησαν στις αυθαιρεσίες και σήμερα έρχονται
Όμως, το ζήτημα ουσίας σήμερα είναι τι ση, το δε κόστος αποζημίωσης ακολουθεί. και ζητούν να φύγει η βιομηχανία.
πραγματικά πιστεύει ο Δήμαρχος. Οι ιδιοκτήτες των χωραφιών της περιοχής Τι έκαναν αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια
Αυτό θα το συμπεράνετε εσείς, κρίνοντας στο Λικέρι ΔΕΝ ΠΟΥΛΗΣΑΝ. Έλαβαν ειδο­ μέχρι το 1998; Αναρωτιέται;
την αντιπαράθεση των απόψεών μας. Θα προ­ ποιητήρια με σφραγίδες του ελληνικού κρά­ Ποιες ήταν οι ενέργειές τους για να σταματή-
σπαθήσουμε να αναλύσουμε κριτικά τις θέσεις τους που γράφανε: «ξέρετε, το χωράφι στο σει αυτή η κατάσταση. Τι έκαναν για να διαφυ-
του δήμαρχου ως ενεργοί πολίτες του Δήμου, Λικέρι δεν είναι πια δικό σας, είναι της Τράπεζας λάξουν τον αρχαίο πλούτο όταν έρχονταν Ιταλοί
όπως επίσης και να αποκαταστήσουμε δια­ Βιομηχανικής Ανάπτυξης», παρακαλώ, περά­ –τάχα ψαράδες– και αφαιρούσαν ό,τι αρχαιο-
στρεβλώσεις και ανακρίβειες που τυχόν επιση­ στε για την αποζημίωση, τελεία και παύλα (το λογικό υπήρχε και δεν υπήρχε κάτω στο βυθό;
μαίνουμε. Θα αναφερθούμε σε δύο ζητήματα παράδειγμα της απαλλοτρίωσης για τον δρό­ Και όταν ήρθαμε εμείς το 1999 μάς λένε
που έχει θίξει ο δήμαρχος. Ζητήματα, όμως, μο Καναβάρι ­ Χώστια, που τώρα κατασκευά­ έρχεται εδώ η Σωληνουργεία… Είχαν γίνει
που έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία για μας, ζεται, είναι σε όλους μας πολύ πρόσφατο). όλες οι διαπραγματεύσεις με την ΕΤΒΑ, είχαν
που η καταγωγή μας είναι από το Κακόσι, Το ποσό αποζημίωσης δεν το καθόρισαν αγοραστεί και οι εκτάσεις και είχε έρθει εδώ
Α. Ζήτημα αποκατάστασης ηθικής τάξης. οι ιδιοκτήτες. Το ποσό καθορίστηκε με πολιτι­ ο γιος του Μητρόπουλου της Σωληνουργείας
Β. Ζήτημα αποκατάστασης της ιστορικής κά κριτήρια από υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια που είχε αγοράσει την Αλουμίνα και είπε ότι
αλήθειας. και ήταν μέρος της διακρατικής συμφωνίας. εμείς, κύριοι, ξεκινάμε τα έργα. Για να ξεκινή-
Το ποσό αποζημίωσης ήταν μέρος της επι­ σουν όμως τα έργα ήταν φυσικό οι διαπραγμα-
Α. Το θέμα της ηθικής τάξης είναι, αν κοινωνιακής προπαγάνδας, που έγινε από το τεύσεις, οι συμφωνίες, όλα να έχουν διευθετη-
αληθεύει ότι οι ιδιοκτήτες των χωραφιών σύνολο του συστήματος εξουσίας της εποχής, θεί. Ο κύριος ……… δεν είχε πάρει χαμπάρι
όπου δημιουργήθηκε η ΒΙ.ΠΕ., πούλησαν με την αμέριστη συνδρομή τηλεόρασης και τίποτα μέχρι τότε και ιδιαίτερα όταν γίνονταν
τα χωράφια τους, όπως λέει ο κ. δήμαρχος. εφημερίδων, που βομβάρδιζαν καθημερινά οι διαπραγματεύσεις 1997-1998;»
Στην συνέντευξη που έδωσε στην εφημε­ τον κόσμο για την επίτευξη της Συμφωνίας. Από μια απλή ανάγνωση του παραπάνω
ρίδα Ογχηστός, ο δήμαρχος ασχολείται με ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΑΦΙΩΝ αποσπάσματος βγαίνει το συμπέρασμα ότι
το θέμα αυτό, σε τρία διαφορετικά σημεία: ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. ο κύριος Δήμαρχος προσπαθεί να μεταβιβά­
Σημείο 1: «Το 1987 ήρθε ένας φορέας, η ΕΤΒΑ, Ο δήμαρχος, φυσικά γνωρίζει την πραγμα­ σει όλη την ευθύνη στους «προηγούμενους
8

THISVI_2.indd 8 29/07/2009 5:19 ΠΜ


το θέμα Θίσβη
τοπικούς φορείς». Όταν εκείνος ανέλαβε, ηση της Βιομηχανικής περιοχής και προσανατο- μένος δήμαρχος, ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥ­
όλα είχαν τελειώσει. λίζεται στη προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων ΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ.
Και πάλι όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. και κυρίως επενδύσεων με εξαγωγικό χαρακτή- Βεβαίως, και για το λιμάνι. Που το απο­
Ας δούμε κατ’ αρχήν τι πραγματικά κρύβει ρα λόγω των λιμενικών εγκαταστάσεων»!!! κρύβει από το ταξίδι στη Κόρινθο. Και όχι
το κάπως σκόπιμα ασαφές «προηγούμενοι Τον Δεκέμβριο του 1998 και τον Φεβρου­ μόνο αυτό. Πηγαίνει ο δήμαρχος τότε στην
τοπικοί φορείς». Το 1998 που εκλέχτηκε άριο του 1999, η ΕΤΒΑ υπογράφει τα πρώτα Κόρινθο με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και
για πρώτη φορά δήμαρχος, άρχισε να ισχύει συμβόλαια αγοροπωλησίας εκτάσεων στην ένα τσούρμο άσχετους.
ο γνωστός Καποδίστριας, που συνένωνε τις ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης με τη Σωληνουργεία Κορίνθου. Διαπίστωσαν τότε ότι όλα είναι μέλι­γάλα
μικρές κοινότητες λίγων εκατοντάδων κατοί­ Αργότερα η ΕΤΒΑ πούλησε και άλλα 1000 στρ. αφού ο κόσμος δίπλα έκανε μπάνιο!
κων σε μεγάλους Δήμους χιλιάδων κατοίκων. περίπου σε εταιρίες του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ». Φοβερή επιστημονική ανακάλυψη.
ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣ, ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μια αναγκαία παρένθεση. Το παραπάνω Πώς, όμως, κατάλαβαν ότι το εργοστάσιο
Ο Δήμος έχει σήμερα ισχυρότερη θεσμική, κομμάτι έχει μεγάλη ιστορική και αναλυτική είναι καθαρό; Πήραν μαζί τους το απαραί­
πολιτική, νομική και οικονομική δυνατό­ αξία, γιατί σε συνδυασμό με άλλες αναφορές τητο ερευνητικό επιστημονικό προσωπικό,
τητα από τη παλιά μικρή Κοινότητα. Αυτό θα καταλάβουμε πως με τελείως αδιαφανή με όργανα ανίχνευσης αέριων, υγρών και
το ξέρουν και οι πέτρες. και μυστικό τρόπο η ΕΤΒΑ πουλάει στη Σωλ­ φυσικά στερεών ρύπων;
Ο Δήμος έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια ηνουργεία και στον όμιλο Στασινόπουλου. Ζήτησε, τουλάχιστον, σαν δήμαρχος όλα
ουσιαστικής παρέμβασης προς άλλους Χωρίς ανοικτό διαγωνισμό. όπως έχει γίνει με αυτά τα χρόνια, να γίνει κάποια σοβαρή επι­
ευρύτερους φορείς, όπως είναι η Νομαρχεία, τους άλλους 26 θεσμοθετημένους και οριοθε­ στημονική έρευνα για τις επιπτώσεις που έχει
η Περιφέρεια και ο κρατικός μηχανισμός. τημένους χώρους που λειτουργούν στην Ελλά­ η λειτουργία μιας βιομηχανίας σαν την Σωλη­
ΑΛΛΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ δα ως ΒΙ.ΠΕ. (Αυτό όμως είναι θέμα για ένα για νουργεία στη περιοχή μας που έχουμε το φαι­
Οι κοινοτάρχες της δεκαετίας του ‘80 και του ένα άλλο άρθρο). Εδώ θα σταθούμε ιδιαίτερα νόμενο του Θερμοκρασιακού Αναστρόφου;
‘90, είχαν έναν γραμματέα για να ασχολείται στις ημερομηνίες των αγοροπωλησιών και Οι Κορίνθιοι το ΛΙΜΑΝΙ ΔΕΝ ΘΕΛΑΝΕ να
με τις ληξιαρχικές πράξεις και με τα ελάχιστα τη σχέση τους με την αλήθεια του κ. Κοβάνη. γίνει. Αυτό φοβόντουσαν για τη ρύπανση της
λεφτά για να κάνουν κάποια έργα εξωραϊ­ Όπως φαίνεται πεντακάθαρα, οι ΑΓΟΡΟ­ θάλασσας. Έξι χρόνια προσπαθούσε η Σωλη­
σμού. Παρ’ όλ’ αυτά πολλοί κοινοτάρχες, ΠΩΛΗΣΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΕΠΙ νουργεία να κατασκευάσει λιμάνι στο Λέχαιο
όπως ήταν οι δύο τελευταίοι κοινοτάρχες ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΤΟ ΚΥΡΙΟΥ ΚΟΒΑΝΗ. Ακόμα και δεν τους άφησαν. Και εδώ ο δήμαρχος
της Θίσβης, δούλεψαν με μεράκι και ψυχή κι αν τα πρώτα συμβόλαια έγιναν το Δεκέμ­ τους έδωσε το λιμάνι! Αυτό καταγγείλαμε ότι
και άφησαν σπουδαία δουλειά πίσω τους. βριο του 1998, που τυπικά δεν είχε αναλάβει, είναι παράνομο, στην πρώτη μας εμφάνιση το
Οι κοινοτάρχες της εποχής δεν είχαν ούτε είχε όμως ΕΚΛΕΓΕΙ και είχε την πλήρη ΠΟΛΙ­ 2007, όταν ο Δήμαρχος μας έλεγε ότι λειτουρ­
τη θεσμική δύναμη, αλλά ούτε και τη γνώση ΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Εξάλλου για δήμαρχος πήγαι­ γούσε νόμιμα. Τους άφησε να πάρουν Ο,ΤΙ
να τα βάλουν με τους επενδυτικούς κολοσ­ νε, δεν ήξερε τι γινότανε στην περιοχή του; ΠΟΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΧΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ, ΤΗ
σούς. Είναι νομίζουμε υβριστικό να μεταφέ­ Ήξερε, και πολύ καλά μάλιστα. ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΣΟΥΝ.
ρονται οι ευθύνες σε αυτούς και ιδιαίτερα Όμως, σαν να μην έφτανε αυτό, συνεχίζει Ενοχλημένος και στριμωγμένος σήμερα
στον τελευταίο κοινοτάρχη της Θίσβης, ακάθεκτος, αποκαλύπτοντας και ο ίδιος από την κριτική μας απέναντί του, ως προς
που στη θέση του ονόματος του μπαίνουν την άμεση εμπλοκή του στον ερχομό της την πολιτική σημασία των επιλογών του όλα
τελίτσες. Ονομάζεται Σεραφείμ Καραμπο­ Σωληνουργείας, λέγοντας τα παρακάτω αυτά τα χρόνια, που οδήγησαν στην επέλα­
γιάς, και έργο πρόσφερε, και πάλεψε για τον στη συνέντευξη του στον Ογχηστό: ση των βιομηχάνων και την καταστροφή του
τόπο του, ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτι­ «Λίγο πριν έρθει η Σωληνουργεία εδώ, εμείς τόπου μας, ο κύριος δήμαρχος δίνει σήμε­
κές διαφωνίες μπορεί να είχε και έχει κανείς τη σταματήσαμε! Οργανώσαμε με το Δημο- ρα συνεντεύξεις, ευχολόγια, λέγοντας ότι
μαζί του. Λίγος σεβασμός δεν βλάπτει. τικό Συμβούλιο μια επίσκεψη στο χώρο της οι παραλίες είναι το μέλλον του τόπου μας.
Όμως, ας αφήσουμε τι κάνανε οι κοινοτάρ­ Σωληνουργείας στη Κόρινθο για να δούμε Εμείς θα θέλαμε να κάνουμε δύο ερωτήσεις:
χες, γιατί στο πρόβλημα του ερχομού εργο­ περί τίνος πρόκειται! …Και διαπιστώσαμε ότι • ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
στασίου, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. είναι μια καθαρή βιομηχανία. ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ;
Εμείς ρωτάμε, Μη ρυπογόνος για τον τόπο μας και μάλιστα • ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ
ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ, ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ; δεν είχε ούτε καπνοδόχο, ήτανε μια καθαρή βιο- ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΑΣ;
Διότι, μηχανία 100%…… να φανταστείς ότι η περίφρα- Αντί να παραδεχθεί ότι πολιτεύτηκε λαθε­
ΠΟΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ξη ήτανε 5 μέτρα από εκεί που σκάει το κύμα, μένα και με ανεπάρκεια, προσπαθεί αμήχανα
ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΑΤΕ όπου οι λουόμενοι έκαναν δίπλα μπάνιο! να φτιάξει μια γραμμή προσωπικής άμυνας,
Δεν κάνατε ενέργειες και κινήσεις που οι κοι­ Ήρθαμε εδώ και είπαμε όλοι να γίνει μεταφέροντας τις ευθύνες ΑΛΛΟΥ, είτε στους
νοτάρχες αντικειμενικά, δεν μπορούσαν να η βιομηχανία! κοινοτάρχες που δεν «πάλεψαν», είτε στους
κάνουν. Το σημείο αυτό είναι όλο το ζουμί Όχι ότι την φέραμε εμείς!» ιδιοκτήτες των χωραφιών που «πούλησαν».
της αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας. Πιστεύουμε ότι καμιά φορά το ίδιο το κείμε­ Στην προσπάθεια του να διασωθεί, προ­
Ο κ. Κοβάνης εκλέχτηκε το 1998 δήμαρχος νο είναι τόσο αποκαλυπτικό που δε χρειάζεται σπαθεί να διαστρεβλώσει την ιστορική αλή­
και η διοίκησή του άρχισε τον Ιανουάριο του καν σχολιασμός (Μεταλλουργική εταιρία με θεια, προσβάλλοντας παράλληλα την εντι­
1999. Όπως αναφέρει η Μελέτη της ΕΤΒΑ Α.Ε. τοξικά απόβλητα που να μην είναι ρυπογόνος μότητα των Θίσβιων πολιτών.
για το Ρυμοτομικό της ΒΙΠΕ Θίσβης, τον Ιού­ δεν νομίζουμε να υπάρχει άλλη στον κόσμο, Κύριε δήμαρχε,
λιο του 2000, κάνοντας μια ιστορική τοποθέ­ παρά μόνο στην Θίσβη του Κυρίου Κοβάνη!). Νομίζουμε ότι μάλλον ήρθε η ώρα οι
τηση του ιδιοκτησιακού, αναφέρει τα εξής: Η αλήθεια είναι ότι ο κ. δήμαρχος προσπαθεί μάσκες να αρχίσουν σιγά­σιγά να πέφτουν…
«Το 1998, η ΕΤΒΑ, μετά από ζωηρό ενδιαφέ- να ρίξει όλη την ευθύνη στους κοινοτάρχες, —Παναγιώτης Πολύταρχος, Δημήτριος Μιχάλης,
ρον επιχειρηματιών, επανεξετάζει την αξιοποί- ενώ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ που έχει σαν πρώτος εκλεγ­ Νώντας Καραμπογιάς, Σεραφείμ Καραμπογιάς
9

THISVI_2.indd 9 29/07/2009 5:19 ΠΜ


Θίσβη βοιωτικά

Δύο χρόνια μετά… Το χρώμιο μας ενώνει


Τ
ούτο το μήνα συμπληρώνονται νη αδιαφορία των θεσμικών φορέων της Οινόφυτα –Σχηματάρι και άλλα τόσα ατά­
αισίως δύο ολόκληρα χρόνια από πολιτείας, ούτε η εγκληματική απόρριψη των κτως ειρημένα, σ’ όλο το νομό. Χωρίς καμία
τότε –αρχές Αυγούστου 2007– επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων από τις υποδομή, χωρίς δίκτυο διάθεσης απόβλήτων,
που μάθαμε ξαφνικά ότι το νερό υπόλογες βιομηχανίες στα ποτάμια, τα πηγά­ χωρίς δρόμους, πολλά χωρίς άδεια, αυθαί­
που πίνουμε και στη Θήβα ήταν τοξινωμένο δια, και τις γεωτρήσεις, που αποθρασυμένες ρετα, χωρίς κανένα έλεγχο. Η αποθέωση
με το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. θα συνεχίσουν απροκάλυπτα πλέον, αλλά της κρατικής αδιαφορίας, της πολιτικής φαυ­
Μέχρι τότε παρακολουθούσαμε αδιάφορα ο εφησυχασμός των κατοίκων. λότητας, της διαπλοκής των υπηρεσιών και
την αγωνιώδη κραυγή των κατοίκων των Οι καιροί επιβάλλουν επαγρύπνηση και της διαφθοράς. Η αποθέωση της αδίστακτης
Οινοφύτων και του Ωρωπού για το μολυσμέ­ ετοιμότητα. και κυνικής λογικής, που θέλει το κέρδος
νο ποτάμι τους, τον Ασωπό, και για το νερό Η ανακοίνωση της κίνησης των «Θηβαίων πάνω από τους ανθρώπους και τη ζωή.
που σκοτώνει. Πολιτών για το Περιβάλλον», που κυκλοφό­
Τελείως ανόητα θεωρούσαμε ότι τα Οινό­ ρησε τον Οκτώβριο του 2007, συνεχίζει να Γίναμε πειραματόζωα 200.000 άνθρωποι
φυτα και ο Ασωπός ήταν πολύ μακριά από τη είναι επίκαιρη και συμπυκνώνει την ουσία για περίπου 30 χρόνια. Στο έλεος ντόπιων
Θήβα, όπως κάποιοι ακόμα και τώρα πιστεύ­ του προβλήματος σε δύο αιχμές: και ξένων «επενδυτών», θύματα μιας «ανά­
ουν ότι είναι πολύ μακριά η Θίσβη ή τ’ Ασπρα α) Το «περιβάλλον» δεν είναι μόνο πτυξης» που αφορά τους λίγους και αγνοεί
Σπίτια ή η Χαιρώνεια. Η κατάρρευση αυτής των Οινοφύτων ή της Θήβας ή της Θίσβης τη θέληση των πολλών.
της αυταπάτης ήρθε με τον πιο τραγικό τρό­ ή των Αντικύρων, είναι όλων, είναι κοινό.
πο. Τα υπόγεια νερά, ο υδροφόρος ορίζοντας Ό,τι το απειλεί μάς ενώνει και ΔΥΣΤΥΧΩΣ, Η ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ
όλης της ανατολικής Βοιωτίας είναι μολυσμέ­ β) Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΒΟΥΖΑ
νος με το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. έχουμε χρέος να το προφυλάξουμε, προ­
Όλοι είμαστε αλυσοδεμένοι με τους χημι­ στατεύοντας έτσι την ίδια μας την ζωή. Αν θέλουμε να υπάρξουμε, αν θέλουμε τα
κούς δεσμούς των τοξικών βαρέων μετάλ­ Η συνειδητοποίηση της ατομικής μας παιδιά μας να ζήσουν με υγεία, πρέπει να
λων, που στο όνομα κάποιας υποτιθέμενης ευθύνης είναι το κρίσιμο σημείο. αντισταθούμε τώρα. Να πάρουμε τη ζωή μας
«ανάπτυξης» ρίχνονται χωρίς ντροπή και Το ερώτημα «εσύ τι κάνεις;», που ο καθέ­ στα χέρια μας. Μπορούμε. Φτιάξτε τη δική
ενοχή στο έδαφος, στη θάλασσα, στον αέρα. νας οφείλει να απευθύνει καθημερινά στο σας κίνηση, στο χωριό σας, στη γειτονιά σας,
Δύο ολόκληρα χρόνια στη Θήβα δεν πί­ εαυτό του, πρέπει να απαντηθεί οπωσδή­ ενεργοποιήστε την παρέα σας.
νουμε νερό από τη βρύση. Ξοδεύουμε λεφτά ποτε. Και η απάντηση… θα στείλει σ’ όλους
για εμφιαλωμένο, το οποίο κανείς δεν μας μας ανεξαιρέτως τον… λογαριασμό. ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ
εγγυάται ότι είναι καλύτερο και ασφαλές. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Αλλά πλενόμαστε, πλένουμε τα μωρά μας, Απ’ άκρη σ’ άκρη η γη της Βοιωτίας.
μαγειρεύουμε και ποτίζουμε τα χωράφια Κυριάκι, Αντίκυρα, Δεσφίνα, Δαύλια, Στείρι, ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ.
μας και τις παραγωγές μας με το τοξινωμένο Άσπρα Σπίτια, Αγία Άννα, Θίσβη, Ασωπός,
νερό. Οι αγρότες έχουν πληρώσει ακριβά Οινόφυτα, Σχηματάρι, Αυλίδα, Τανάγρα, Απαιτούμε το αυτονόητο… Θέλουμε καθαρό
τις συνέπειες, αφού τα προϊόντα τους δεν Θήβα, Ελεώνας, Ασωπία. αέρα ­ καθαρό νερό ­ θέλουμε να ζήσουμε!
«περπατάνε» στις αγορές. Να σταματήσει τώρα η ρύπανση της ατμό­
Κάτω από την πίεση που ασκήθηκε από Είναι γεμάτη με δηλητήρια και καρκινογό­ σφαιρας και των υπόγειων υδάτων.
τους Θηβαίους πολίτες, αναμένεται ότι μέχρι νες ουσίες. Διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο Οι υπεύθυνοι είναι γνωστοί… έχουν ονο­
το τέλος του χρόνου η πόλη θα έχει πάρει του θείου, οξείδια του αζώτου, βαρέα μέταλ­ ματεπώνυμο!
νερό από τον Μόρνο. λα, αρσενικό, μόλυβδος, χρώμιο. —Δ. Ι. Δελβενακιώτης, Θήβα
Η υδροδότηση του δήμου Θηβαίων από Θηβαίοι Πολίτες για το Περιβάλλον
τον Μόρνο είναι αναμφισβήτητα θετική εξέ­ Με περισσότερα από 400 εργοστάσια, στα Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον
λιξη και μια σημαντική νίκη των πολιτών
στην πορεία για την οριστική λύση του προ­
βλήματος. Και η λύση του προβλήματος είναι:
να σταματήσει η εναπόθεση των τοξικών
βιομηχανικών αποβλήτων στο υπέδαφος
και να καθαρίσει ο υδροφόρος ορίζοντας
από τις τοξικές ουσίες, όπως το εξασθενές
χρώμιο, που απειλούν τη ζωή μας.
Απ’ ότι φαίνεται κάτι τέτοιο δεν είναι στις
άμεσες ή απώτερες επιλογές της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της νομαρχίας, της περιφέ­
ρειας και των αρμοδίων υπουργείων.
Στο σημείο αυτό η παρέμβαση του κόσμου,
των πολιτών, γίνεται περισσότερο από ποτέ
αναγκαία και επιτακτική.
Εικόνα με μολυσμένα νερά του Ασωπού
Μετά την υδροδότηση από τον Μόρνο, ποταμού από το εξασθενές χρώμιο.
ο σοβαρότερος κίνδυνος δεν είναι η δεδομέ­
10

THISVI_2.indd 10 29/07/2009 5:19 ΠΜ


κορινθιακός Θίσβη

Ο Κορινθιακός
Θάλασσα με ενιαία Χωροταξία και Διοίκηση
ΑΙΓΙΟ 15/7/2009 γραφικό πλεονέκτημα ότι βρίσκονται δίπλα Ζητούμε, επίσης, να μη δημιουργηθεί

Η
στη θάλασσα ή καταλήγουν σε θαλάσσια εμπορικό λιμάνι στον κόλπο της Θίσβης.
Ομοσπονδία μας ιδρύθηκε το οδό με διέξοδο στο Ιόνιο πέλαγος. Το οικοσύστημα του Κορινθιακού δεν αντέ­
1994, αποτελεί μετεξέλιξη του Η επιβάρυνση του θαλάσσιου οικοσυστή­ χει άλλη εμπορευματική κίνηση. Αντίθετα,
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ματος με τα απόβλητα της εταιρείας ΑΛΟΥ­ το μέλλον της περιοχής είναι οι επενδύσεις
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, με έτος ΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ για πάνω από σαρά­ ήπιας μορφής και μικρής κλίμακας σε αγρο­
ιδρύσεως το 1978, και απαρτίζεται από δεκά­ ντα έξι χρόνια, έχει φέρει τον Κορινθιακό τουρισμό και θαλάσσια ξενάγηση.
δες ενεργούς συλλόγους όλων των Νομών σε οριακό σημείο. Οι συνέπειες είναι μακρο­ Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να υπογραμ­
που βρέχονται από τον Κορινθιακό κόλπο. χρόνιες και σωρευτικές. Σαν να μην ήταν μίσουμε τη σημασία που έχει η προκήρυ­
Κοινός μας σκοπός είναι η προστασία και βιώ­ αρκετά όλα τα παραπάνω, η ανωτέρω εται­ ξη ωκεανογραφικής μελέτης για τον Κοριν­
σιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου οικοσυ­ θιακό κόλπο. Η δημιουργία ζωνών
στήματος του Κορινθιακού κόλπου και προστασίας για την αναπαραγωγή
η αξιοβίωτη πρόοδος των πολιτών που των αλιευμάτων, την αύξηση του
ζουν και δραστηριοποιούνται στο χερ­ πληθυσμού των δελφινιών, την πο­
σαίο και θαλάσσιο τμήμα του κόλπου. σειδώνια, τα κοράλλια, είναι αναγκαία
Η Ομοσπονδία μας αναδεικνύει, όσο ποτέ άλλοτε.
προωθεί, συντονίζει και διεκδικεί την Με απόφαση της τελευταίας Γ. Σ.
επίλυση των μεγάλων προβλημάτων των συλλόγων μας, θα γίνει κατα­
της περιοχής μας. Όπως όλοι μας γνω­ γραφή των εστιών ρύπανσης σ’ όλο
ρίζουμε, ο Κορινθιακός κόλπος είναι το χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα του
μια κλειστή λεκάνη θάλασσας με ανα­ Κορινθιακού κόλπου. Τα δεδομένα
κύκλωση των υδάτων της μόνο δια αυτά θα αξιοποιηθούν στην κατεύ­
μέσου των στενών του Ρίου ­ Αντιρ­ θυνση βελτίωσης της ποιότητας των
ρίου από και προς τον Πατραϊκό κόλ­ υδάτινων πόρων. Επίσης, θα καταγρα­
πο. Μεσόγειος μέσα στη Μεσόγειο, φούν οι υπάρχοντες ΧΥΤΑ, παράνομες
όπως λέμε εμείς. Η χωρίς σχεδιασμό χωματερές, βιολογικοί καθαρισμοί,
και κοντόφθαλμη ανάπτυξη των παράνομα αποχετευτικά δίκτυα.
ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε στε­ Άλλος βασικός άξονας προτεραιότη­
ριά και θάλασσα των προηγούμενων Πανοραμική άποψη του Κορινθιακού κόλπου. τας είναι η προώθηση και ολοκλήρω­
δεκαετιών έχει δημιουργήσει τεράστι­ ση των ΣΧΟΑΠ σε όλους τους Δήμους.
ες καταστροφές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. ρεία έχει θέσει σε λειτουργία την πρώτη της Από τα παραπάνω θέματα που αναπτύχθη­
Αν και το 1995 εκπονήθηκε ειδική χωροτα­ μονάδα παραγωγής ενέργειας, με πρώτη καν φαίνεται ξεκάθαρα ότι στον Κορινθιακό
ξική μελέτη με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΟ­ ύλη το φυσικό αέριο δυναμικότητας 334 MW. κόλπο έχουμε ανθρώπινες δραστηριότητες
ΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Και, μάλιστα, αντλεί θαλασσινό νερό για τελείως διαφορετικές στο βόρειο τμήμα του
ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» στο πλαίσιο την ψύξη των συστημάτων παραγωγής της, από αυτές στο νότιο.
του κοινοτικού προγράμματος ENVIREG από το οποίο εμπλουτίζει με τη χημική ουσία Το ερώτημα που προκύπτει είναι:
το Υπουργείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος και MEXEL και με θερμοκρασία επιπλέον δέκα • Η πολιτεία έχει σχεδιασμό βιώσιμης
Δημοσίων Έργων, ελάχιστα των προβλεπόμε­ βαθμών, και στη συνέχεια το διοχετεύει στον προόδου για την περιοχή μας;
νων προτάσεων της μελέτης υλοποιήθηκαν. κόλπο της Αντίκυρας. Η ποσότητα του νερού • Μπορούν να καταλήξουν σε εφαρμόσιμες
Σήμερα σχεδιάζονται και εκτελούνται που αντλείται και επιστρέφει στη θάλασσα αποφάσεις για το μέλλον μας τέσσερις Περι­
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας για τα όρια είναι 22.000 m3 την ώρα! Η Ομοσπονδία φερειάρχες και έξι Νομαρχίες;
αντοχής του οικοσυστήματος της περιοχής μας θεωρεί ότι η ψύξη των εγκαταστάσεων Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.
μας. Κι ενώ στις νότιες ακτές του κόλπου, παραγωγής της εταιρείας με τον ανωτέρω Συνεπώς, τι πρέπει να γίνει σε χωροταξικό
που ανήκουν στην Πελοπόννησο, γίνονται τρόπο θα έχει καταστροφικές συνέπειες και διοικητικό επίπεδο για το αξιοβίωτο μέλ­
μεγάλες προσπάθειες βελτίωσης της ποιό­ για την κλειστή θάλασσα του Κορινθιακού. λον των θαλάσσιων και χερσαίων τμημάτων
τητας των υδάτων, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κέντρο παρα­ του κόλπου μας;
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ­ γωγής ενέργειας στην Αντίκυρα και την Θίσβη. ΕΝΙΑΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΝΙΚΩΝ – ΧΑΔΑ – ΧΥΤΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣ­ Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τα τεκται­ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ
ΚΕΥΑΣΙΩΝ – ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, νόμενα στην περιοχή της Θίσβης και διαμη­ Αυτό είναι το μεγάλο αίτημα της εποχής μας.
στη βόρεια πλευρά προγραμματίζονται τε­ νύουμε στην πολιτεία να μην επιτρέψει τη δη­ —Αγγελόπουλος Δήμος,
ραστίων διαστάσεων επενδύσεις, με το γεω­ μιουργία βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή. Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου «Η Αλκυών»
11

THISVI_2.indd 11 29/07/2009 5:19 ΠΜ


Θίσβη πολιτισμός και πρόσωπα

Η πίκρα δεν είναι άλλοθι Ας δούμε το θέμα


για την αλαλία… και οικονομικά…

Θ
εατρικές εβδομάδες, μουσι­

…ούτε ο φόβος για την απραξία κοί Αύγουστοι, καλλιτεχνικές


εκδηλώσεις, ποδηλατοδρο­

Ό
μίες, αθλητικές δραστηριότη­
ταν πριν από περίπου τρία χρό­ έγκαιρης εφημερίδας σας δείχνει προς τα εκεί. τες, οργανωμένα πάρκα αναψυχής, ανοιχτά
νια άρχισαν τα πρώτα χαρτιά Τώρα που το παζλ συμπληρώθηκε, τώρα θεατράκια, ξενώνες, διαδρομές περιπάτου
να πέφτουν στους δρόμους, που όλοι ξέρουν και τα «έργα» προχωρούν και πεζοπορίας, ανάπτυξη πράσινου…
τα πρώτα αμήχανα τηλεφωνή­ μόνο η πανστρατιά των ανθρώπων που κατοι­ Λίγα απ’ αυτά που θα βλέπουμε ­ διαβά­
ματα να ιχνηλατούν προβλήματα και διαθέσεις, κούν και κατάγονται απ’ αυτό τον τόπο μπορεί ζουμε να οργανώνουν, να δημιουργούν
καταλαβαίναμε πως αυτό που ερχόταν ήταν να σταματήσει την καταστροφή. Όμως πια οι δήμοι για να προσελκύσουν επισκέπτες
πολύ δυνατό, η προγραφή του τόπου παλιά και οι παραγωγικοί άνθρωποι, η όποια νεολαία στην περιοχή τους, για να τις κάνουν γνω­
η παγκόσμια αρπαχτή της ενέργειας περνάει έχει μείνει και βέβαια οι επαγγελματίες έχουν στές, να τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν,
απ’ τις γιδόστρατες και τα σοκάκια των χωριών στρέψει τα μάτια τους προς τις εταιρείες στους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας,
μας. Όμως η εικόνα φτιάχτηκε σιγά σιγά. δύσκολους αυτούς καιρούς. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουν ζωή στους επαγγελματίες,
• Να φαρδύνει κατ’ αρχάς ο δρόμος τριάντα ν’ ανοίξουν τα στόματα. Εκατοντάδες ίσως να ανεβάσουν την αξία της γης τους…
μέτρα και βάλε ­ Ίσως να περάσει και τρένο. οι επιστήμονες, μερικοί μάλιστα και ειδικοί, Αυτά τα κάνουν δήμοι που έχουν δη­
• Την ΒΙΠΕ ποιος την έχει; Πόσο θέλει για οι άνθρωποι των ΜΜΕ, οι καλλιτέχνες, οι παρά­ μοτικούς άρχοντες με όραμα, ικανούς να
το υπόλοιπο; Όλη μαζί πόσο κάνει; γοντες του κράτους και των εξουσιών που από σκεφτούν και να υλοποιήσουν πράγματα.
Μας χωράει; ­ Να τη φαρδύνουμε, κάντε εδώ κατάγονται και από εδώ παίρνουν ακόμα Ένα βήμα από την Αθήνα εμείς, με αρκε­
ένα τοπικό χωροταξικό. «αμπάριζα». Ε, αυτοί πρέπει να μιλήσουν. τούς ανθρώπους να δείχνουν ενδιαφέρον
• Εδώ δύο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρι­ Ας μου συγχωρήσουν το τσουβάλιασμα, αλλά να έρθουν στα μέρη μας, να φτιάξουν τα
κού ρεύματος με φυσικό αέριο. ­ Και τα όλους αυτούς ξεχωριστά τιμάει και υπολήπτε­ εξοχικά τους, και κάνουμε ό,τι μπορούμε
δύο; ­ Γράψε και βλέπουμε. ται η τοπική κοινωνία. Απ’ αυτούς περίμενε για να τους διώξουμε.
• Λιμάνι; - Υπάρχει, το έχουμε φαρδύνει. κι αυτούς περιμένει. Μέχρι τώρα, στόματα λα­ Στο προηγούμενο φύλο προσπάθησα
­ Ποιανού είναι; ­ Κατάδικό μας. λίστατα σε εκλογές και πανηγύρια μένουν κλει­ να επισημάνω ότι το θέμα της υγείας όλων
• Με τα λύματα, έχει ποτάμι; - Όχι αλλά στά… Εμείς που παλεύουμε αυτή την υπόθεση μας δεν είναι παιχνίδι, είτε βγάζουμε λε­
θα φτιάξουμε, παράλληλα με τον αγωγό χρόνια, πολλές φορές υπερβαίνοντας πολιτικές φτά από τα εργοστάσια είτε όχι.
φυσικού αερίου. και φιλοσοφικές αντιλήψεις, συμπαραταχθή­ Τώρα προσπαθώ να το δω και οικονομικά.
• Εδώ η γραμμή μεταφοράς υπερυψηλής καμε, χωρίσαμε για να συμπαραταχθούμε και Τι συμφέρει τους πολλούς;
τάσης. ­ Από τις ελιές ή από τα πεύκα; ­ Θα πάλι, δεν πιστεύουμε πως η αλλοτρίωση έχει Να θησαυρίζουν κάποιοι λίγοι μέσα
μας πει ο δασάρχης από πού θα περάσει, προχωρήσει τόσο βαθιά. Πιστεύουμε πως θα από την ανάπτυξη της βρομιάς των εργο­
θα γίνει και αποψίλωση, ξέρει αυτός. βρεθείτε κοντά μας. Πάρτε όποιες πρωτοβου­ στασίων, να χάνει η γη την αξία της και
• Τα πάρκα με τις ανεμογεννήτριες έχουν λίες νομίζετε σωστές. Φτιάξτε αν θέλετε άλλες να χάνουν οι πολλοί; Ή να αναπτύξουμε
πρόσβαση; ­ Θα κάνουμε προεκτάσεις; συλλογικότητες, συμπαραταχθείτε όμως στον με υγιή τρόπο την περιοχή μας και να
­ Τα φωτοβολταϊκά; ­ Έχουν εντοπιστεί αγώνα που σταματά την καταστροφή. Δώστε κερδίσουν περισσότεροι, όλοι, χωρίς το
τα οροπέδια. με τη στάση σας το παράδειγμα για μια κοινω­ φόβο της μόλυνσης και της αρρώστιας…
Έτσι συνεχίζεται και κάπου εδώ συμπληρώ­ νία συμμετοχική, ζωντανή, ελπιδοφόρα. —Πέτρος Ρούσης, Δομβραίνα
νεται η εικόνα της κατάστασης. Ο χώρος έχει Οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί όλο αυτό τον
καλυφθεί εξ ολοκλήρου. Το πάρτυ αρχίζει. καιρό έδειξαν πόσο αδύναμοι είναι. Ήταν Πέραν των εργοστασίων
Τώρα την εικόνα δεν χρειάζεται να τη φορές που μας έπεισαν ότι είναι μέρος του Μέσα σ’ αυτό το χαμό της «ανάπτυξης» και την
φανταστείς μέσα απ’ τα χαρτιά· τη βλέπεις προβλήματος. Πιέστε τους, στηρίξτε τους κυριαρχία της επικοινωνίας, τα Χώστια και το Σα­
στο στόμα της μπουλντόζας, στα χωράφια, αν θέλετε στην κατεύθυνση των αγώνων. ράντι δεν έχουν ίντερνετ ούτε καν dial­up ούτε
στα βουνά ένα γύρω. Η δυτική Βοιωτία Να βγάλουμε το πρόβλημα έξω από τα όρια καν με το παλιό δηλαδή. Θα μου πεις εκείθεν των
παραδομένη στην ηλεκτροπαραγωγή, του δήμου και της Βοιωτίας ακόμη. Αφού εργοστασίων κάθε εγκατάλειψη εξηγείται. σσσ…
η ανατολική στα σκουπίδια, στην καύση το ζήτημα για την καταστροφή της Βοιωτίας Αμ δε, αλλού πρέπει να το ψάξουμε, γιατί με σου­
τους, άρα ξανά στην ενέργεια. Και οι κάμποι; και του Κορινθιακού δεν μπορεί παρά να ρεαλιστική στιβαρότητα ο φάρδους τριάντα μέτρων
Έξυπνες, μοντέρνες καλλιέργειες, φυτά για αφορά το πανελλήνιο, όπως θα έπρεπε να δρόμος έφτασε πέραν των εργοστασίων ως το κατώ­
βιοκαύσιμα. Η Βοιωτία, με τους σιτοβολώνες το αφορά η καταστροφή του Σαρωνικού και φλι της παραξενεμένης Αγίας Τριάδας και οι Χωστια­
της, την Κωπαΐδα, τον περπατημένο από της ευρύτερης Δυτικής Αττικής στη δεκαετία ναίοι είδαμε να σκάβουν στο πλάι της δημοσιάς τρεις
θεούς κι ανθρώπους Ελικώνα, ήρθε ο και­ του ’50, όπως έπρεπε να το αφορά η κατα­ φορές –τρεις εργολαβίες! Να καλώδια, να οπτικές
ρός να εκσυγχρονιστεί, να γίνει θυσία στο στροφή των Οινοφύτων και του Ευρίπου ίνες, όμως μέχρι εκεί. «Και τώρα τι λείπει;» ρωτάμε.
βωμό της Αττικής, της νέας μεγαλούπολης. τη δεκαετία του ’60. Πολλοί σ’ αυτή τη χώρα «Η ντουλάπα», μας απαντούν αδιάφορα κι εμείς κατα­
Ποιες πρέπει λοιπόν να είναι τώρα οι αντι­ έχουν πια αυτή την εμπειρία. Οι μόνοι χαμέ­ λαβαίνουμε. Ή δεν έχει μίζα η ντουλάπα ή είναι μικρή.
δράσεις; Το φίνο, αυτοκριτικό άρθρο του νοι αγώνες είναι αυτοί που δεν δόθηκαν. Έτσι λοιπόν, για μια ντουλάπα, να μας κλείσουνε στο
Πέτρου Ρούση στο τεύχος 1 της πολύτιμης και —Σεραφείμ Κοβάνης, Χώστια αμπάρι του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού; Κρίμα.
12

THISVI_2.indd 12 29/07/2009 5:19 ΠΜ


πολιτισμός και πρόσωπα Θίσβη

Ηλιοβασίλεμα
Περίπατος και σκέψεις νοσταλγού μετανάστη

Ύ
στερα από λίγες ώρες μπροστά αν άλλοτε αυτό το σπιτάκι δεν ήταν γιομάτο τεντώνεται σαν τόξο και σημαδεύουν για να
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μικρά παιδιά που έτρεχαν ολόγυρα, ξεφω­ φτάσουν τα σύννεφα και τον ουρανό!
αποφασίζω να κλείσω τον διακό­ νίzοντας και παίζοντας με τα γειτονόπουλα! Είναι βραδάκι. Απέναντί μου, μακριά στον
πτη και να σηκωθώ. Με τα μάτια Η μαμά τους μέσα στην κουζίνα θα μαγείρευε ορίζοντα, υψώνεται μια οροσειρά με μια
κουρασμένα, σκέφτομαι ότι ένας μικρός και όλοι τους θα περίμεναν την επιστροφή του εξέχουσα βουνοκορφή. Επάνω και ολόγυρα
περίπατος, μερικά τετράγωνα στη γειτονιά πατέρα από την εργασία του να καθίσουν όλοι στο βουνό αργοταξιδεύουν σύννεφα σε
μου, θα με ανακουφίσει κάπως. Άλλωστε, μαζί γύρω από το τραπέζι. Εδώ κάποτε υπήρ­ κάθε μέγεθος, σχήμα και χρώμα, καθώς
δεν πρέπει να γίνω και σκλάβος της τεχνολο­ χε ζωή, φωνές, φασαρία, μα τώρα σιωπή και ο ήλιος γέρνει απαλά δίπλα τους. Φαντάζο­
γίας, επειδή ανακάλυψα το μαγικό κουτί με βουβαμάρα. Ένας κύκλος ζωής άρχισε κάποτε μαι ότι σύννεφα και βουνοκορφή ετοιμά­
το θαύμα της σύγχρονης πληροφορικής. Γιατί σ’ αυτό το σπίτι, μα τώρα έκλεισε πια. Λυπη­ ζονται να τον υποδεχτούν. Τυχερός λέω,
να στερηθώ τις φυσικές ομορφιές που βρί­ τερή εικόνα, που απεικονίζει την προσωρινό­ θα παρακολουθήσω το ηλιοβασίλεμα.
σκονται τόσο κοντά στο σπίτι μου; τητα της επίγειας ζωής. Όλα αλλάζουν, «τα Πριν ο ήλιος κρυφτεί πίσω από τις πλάτες
Περπατώ αργά και απολαμβάνω κάθε βή­ πάντα ρει» ­ Ο  Ηράκλειτος πανταχού παρών! του βουνού, κάνει βασιλικές προετοιμασίες
μα. Αριστερά μου σπίτια στη σειρά, αυλές Προχωρώ και φτάνω στην κορυφή του με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια. Ύστερα
καταπράσινες, περιποιημένες, στολισμένες λόφου, παίρνοντας και βαθειές αναπνοές, από ένα μακρινό, ημερήσιο ταξίδι, και αφού
με πανέμορφα, πολύχρωμα λουλούδια μέσα που νομίζω ότι θα με αναζωογονήσουν. γλυκοφίλησε πρωί­πρωί την ομηρική «δρο­
σε γλάστρες. Ευχάριστη θέα και την θαυμάζω. Περπατώ δίπλα στις πελώριες βελανιδιές σοστάλακτη αυγή», θέλησε να αποτελειώσει
«Όλα καλά και ωραία», λέω από μέσα μου, και τα πλατάνια, που με κάνουν να φαίνομαι το ταξίδι του με τον πλέον εντυπωσιακό
αλλά τι τα θέλεις; Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχει σαν νάνος μπροστά τους! Καμαρώνω αυτά τρόπο. Πλησιάζοντας τη βουνοκορφή, αρχί­
τη χάρη του μυρωδάτου βασιλικού στην κόκ­ τα πανύψηλα, περήφανα δέντρα, που στέκο­ ζει να ζωγραφίζει πάνω στα σύννεφα, χρησι­
κινη γλάστρα ψηλά στο μπαλκόνι, στο χωριό νται κοντά­κοντά, το ένα δίπλα στο άλλο, μοποιώντας όλα τα φανταχτερά χρώματα
μου, που τον ποτίζει η μαυρομάτα κοπελιά! αλλά που κρύβουν πίσω τους ένα απέραντο και όλες τις απαλές αποχρώσεις. Άλλα ολό­
Πιο πέρα, βλέπω κάποια αυλή χορταρια­ δάσος. Έτσι όπως είναι στη σειρά τα μπρο­ λευκα, άλλα ασημένια, χρυσαφένια μέχρι
σμένη και ένα σπίτι έρημο, παρατημένο, στινά δέντρα, μοιάζουν με τους στρατιώτες μολυβένια. Μια ζωγραφιά συνεχώς εναλλασ­
σιωπηλό. Ποιος ξέρει, άραγε, πού να βρίσκε­ στη σκοπιά, κατά μήκος των συνόρων, άγρυ­ σόμενη με όλα τα χρώματα που δείχνει το
ται ο νοικοκύρης του! Σε νοσοκομείο ίσως πνοι για την ασφάλεια της πατρίδας. παρήφανο παγόνι. Μια ατέλειωτη, θαυμαστή
ή μήπως μετώκησε στην τελευταία του κατοι­ Αν και θαυμάζω αυτά τα πελώρια, κατα­ γκάμα χρωμάτων, αποχρώσεων, σκιών και
κία, στας αιωνίους μονάς; Μα, οι κληρονόμοι πράσινα, δασύφυλλα δέντρα για την επιβλη­ σχημάτων, φιλοτεχνημένα από τον φωτοδό­
του υπάρχουν πουθενά; Μήπως σε μακρινές τικότητά τους, σκέφτομαι ότι αυτά είναι αδύ­ τη καλλιτέχνη της Φύσης.
πολιτείες, αδιάφοροι για τα χάλια του σπιτιού; νατον να συγκριθούν με τη λεβεντιά, την Ο πύρινος δίσκος είναι μισογερμένος πίσω
Με αυτές τις σκέψεις προχωρώ. Αν και βγή­ ευλυγισία, το ύψος, το συμμετρικό σχήμα, από το βουνό και τα σύννεφα στολίζονται
κα έξω να πάρω φρέσκο αέρα, η σκέψη μου το χρώμα και τη χάρη των κυπαρισσιών του με τα πιο φανταχτερά χρώματα, λες και ετοι­
κολλλάει σ’ αυτό το έρημο σπίτι, διότι αυτή χωριού μου! Οι ρίζες των κυπαρισσιών μας μάζουν το στεφάνι για να τον στεφανώσουν.
η οδυνηρή εικόνα με στενοχωρεί. Ποιος ξέρει φτάνουν βαθιά στη γη, αλλά η κορυφή τους Σε λίγα λεπτά όλη αυτή η φαντασμαγορία,
το μεγαλείο της φύσης σε υπέρτατη έξαρση,
σιγοχάνεται, και το σκηνικό αλλάζει. Στο τέρ­
μα της τροχιάς του, ο βασιλιάς του στερεώ­
ματος, στεφανωμένος μεγαλοπρεπώς,  απο­
τραβιέται για να ησυχάσει. Παρέμεινε, όμως,
πέρα στον μουντό ορίζοντα η σιλουέτα με
κατσουφιασμένα τώρα μολυβένια σύννεφα.
Βαδίζοντας προς το σπίτι, μου έρχεται μια
σκέψη. Μήπως και οι άνθρωποι να ακολου­
θούν στη ζωή τους μια παρόμοια πορεία; 
Έχουν κι αυτοί την ικανότητα και τη θέλη­
ση, στο δικό τους ηλιοβασίλεμα, να προσφέ­
ρουν στους συνανθρώπους την τελευταία
τους λάμψη, ό,τι καλό, ό,τι ωραίο και χρή­
σιμο απόκτησαν από την πείρα της ζωής
στη δική τους τροχιά;
—Νίκος Μαστροδήμος, New Jersey
13

THISVI_2.indd 13 29/07/2009 5:19 ΠΜ


Θίσβη πολιτισμός και πρόσωπα

Ο Νότος* Έχω γυρίσει και τις εργολαβίες, με την και­ αφάνταστα πικρός, αφάνταστα μεγάλος.

Μ
νούργια άσφαλτο. Δεν έχω καν το κουράγιο να τον περπατήσω.
’ αρέσει αυτός ο δρόμος, που Έχω ανέβει και προς τα βουνά, στα κτήμα­ Η θάλασσα σηκώνεται. Θα φύγω. Στην πόλη
παίρνω για να φτάσω. Είναι τα με τις ελιές. Αλλά ένα το ερωτεύτηκα. έχω σπίτι, στο κέντρο… Η αρμύρα με σκού­
μακρύς και μοναχικός, αλλά Περπατάω στα χώματα. Λάσπες το χειμώ­ ριασε. Να το δεις, εδώ θα ξανάρθω και πάλι
όχι βαρετός. Απ’ όταν αρχίζω να, κάτω απ’ το χιόνι της Παλιοβούνας. Έχει θα φύγω. Φαίνεται πως κοιμήθηκα άσχημα.
κι ανεβαίνω στο βουνό, με πιάνει η γλύκα του και κουμαριές με κόκκινους καρπούς –χρώμα Τα πρωϊνά, μακροβούτι στον καφέ σου. Δεν
τοπίου κι αναμοχλεύει την πίκρα που ’χω. Τον στο γκρίζο του Γενάρη. Φυτρώνουν και κυ­ σ’ ονειρεύτηκα, αλλά σε ρούφηξα, άφησα
έχω πάρει πολλές φορές αυτό το δρόμο. Όλες κλάμινα, κάτω απ’ τα πουρνάρια, στις δρο­ το τσιγάρο να καεί ως το φίλτρο. Δεν πολυ­
τις εποχές. Όλες τις ώρες. Ανάβω και τσιγάρο σιές. Χλωμό φθινόπωρο, ήρεμο. Την άνοιξη κάπνισα όμως. Μύρισα την αύρα και μετά
κι αφήνομαι –όχι, δεν είναι επικίνδυνο. ζωηρεύει, ανθίζουν τα δέντρα. «Μια μυγδα­ ταξίδεψα ως τα απέναντι ξερονήσια. Τα βρά­
Μόλις αντικρίζω τη θάλασσα, την καταλαβαί­ λιά και δίπλα της εσύ… μα, πότε ανθίσατε;» δια… κρασιά, πονοκέφαλος. Ήπια και τώρα
νω μέσα μου. Πάντα εκεί, πάνω ψηλά, σταμα­ Γη ανθοφόρα, γεμίζει ανεμώνες τους Φλε­ πίνω. Σ’ το χω πει, μεθάω χωρίς αλκοόλ.
τάω. Εκεί δεν υπάρχει χρόνος, εξανεμίζεται. Εκεί βάρηδες όλων των χρόνων, και των δίσεκτων.
είναι το σημείο που αλλάζει ο καιρός. Βροχή, Κι ο Κορινθιακός από κάτω, μεγαλόπρεπος, Ώρα Ελλάδος, ώρα αιχμής,
σύννεφα, καταχνιά, αντάρες, όλα σταματάνε. αυθάδικα όμορφος, προκλητικός, ανοίγει μικρός μαΐστρος,
Σα να τα ’κοψες με το μαχαίρι. Μου το ’χαν πει, το τόξο του και με πληγώνει. αρμύρα, σκούριασα,
αλλά κάθε φορά που το βλέπω με τρελαίνει. θα βγάλω τα παπούτσια μου, θα πέσω
Είναι κι η θάλασσα στο βάθος, που δε μ’ αφήνει Ώρα Ελλάδος. Ακούω τη σιωπή και νομίζω …ώρα φευγάτη, ΩΡΑ ΚΑΛΗ.
να πάρω το βλέμμα μου. Με τραβάει, μ’ αιχμα­ πως γέρασα. Βρήκα ένα περίεργο όστρακο, —Νίκη Τάνταλου, Χημικός Μηχανικός
λωτίζει, όπως ο μαγεμένος αυλός τα ποντίκια. μπλέχτηκα, δρασκέλισα μεμιάς τη θάλασσα κι
Το ίδιο συναίσθημα, όσες φορές και να ’ρθω. έφτασα απέναντι. Μη με ρωτήσεις τι είναι εκεί. * Δανείστηκα τον τίτλο «Ο Νότος», από τον Αργε­
Έχω πάει σ’ όλες τις παραλίες. Αλλά μια Πάλι σ’ αναζήτησα. Είχα γράψει ένα ποίημα ντίνο συγγραφέα, Χόρχε Λουί Μπόρχες, αφού για
μ’ αρέσει πιο πολύ. κάποτε. Τώρα το νιώθω. Βουτάω το κεφάλι μου μένα οι βόλτες στο νότο της Βοιωτίας είναι κι ένα
Έχω πάει και σ’ όλα τα χωριά, τουλάχιστον βαθιά και μυρμηγκιάζει. Κρύο το νερό. Ένας ταξίδι στο δικό μου νότο, προς τα πίσω. Στο άρωμα
στις πλατείες. πιτσιρικάς ψάχνει για σαλιγκάρια… Κι εγώ… όσων αγάπησα και άφησα, στις πηγές της λήθης
Και στο Κάστρο, στην Αλυκή. Ώρα καλή. Φεύγω το πρωί. Ο χειμώνας και της μνημοσύνης. Στα δάκρυα της κάθαρσης…

Ανθολόγιο Ποίησης
Σαίξπηρ στη Θίσβη
Μια αξιέπαινη προσπάθεια από το γυμνάσιο Δομβραίνας

Τ
Εκδίκηση ην Παρασκευή 19 Ιουνίου, με την
ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς,
στών. Ο κόσμος είναι πολύ σκληρός για
τους αληθινούς εραστές. Στο έργο ο Σαίξπηρ
Φτύστε με μια ευχάριστη έκπληξη μας περίμε­ διακωμωδεί τον μεγάλο έρωτα των δύο νεα­
χτυπήστε με νε στην αυλή του Γυμνασίου Δομ­ ρών έτσι στην παράσταση τόσο τα χαρακτη­
ποδοπατήστε με βραίνας. Μια θεατρική παράσταση από τους ριστικά της Θίσβης (παρουσιάζεται σαν μια
εγώ μαθητές. Υπό την καθοδήγηση και τη σκηνο­ αντρογυναίκα) και του Πύραμου (ένας μικρο­
κάθε βράδυ θεσία της καθηγήτριάς τους, Κυρίας Ηλέκτρας καμωμένος νέος) παρουσιάζονται αλλοιωμένα
σας εκδικούμαι Κωνσταντινίδου, 24 μαθητές από το γυμνάσιο φέρνοντας το γέλιο στους θεατές.
καθώς Δομβραίνας δούλεψαν σκληρά αρκετούς Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας θα
γυρίζοντας αργά μήνες και ζήσανε πρωτόγνωρες καταστάσεις ήθελε και από αυτό το βήμα να δώσει τα συγχα­
σπίτι μου για να γίνει πραγματικότητα η παράσταση που ρητήριά της σε όλους τους συντελεστές αυτής
πιωμένος μας παρουσίασαν, το θεατρικό έργο του Ουίλ­ της παράστασης, τόσο στους μαθητές του
ταπεινωμένος λιαμ Σαίξπηρ Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας. γυμνασίου όσο και στο Πνευματικό Κέντρο του
πλαγιάζω αγκαλιά Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι Όνειρο δήμου Θίσβης, που στήριξε αυτήν την προ­
μ’ ένα αηδόνι. της Νύχτας του Μεσοκαλόκαιρου, στα ελληνικά σπάθεια. Ειδικά, όμως, θα θέλαμε να σταθούμε
όμως έχει επικρατήσει ο τίτλος Όνειρο Καλοκαι- και να δώσουμε συγχαρητήρια στην ψύχη της

Έρωτας
ρινής Νύχτας. Η πρώτη γραπτή αναφορά στο παράστασης αυτής, τη φιλόλογο καθηγήτρια
«Όνειρο» γίνεται το 1598. Το «Όνειρο» είναι του Γυμνασίου Δομβραίνας, Κυρία Ηλέκτρα
το πιο ερωτικό απ’ όλα τα έργα του Σαίξπηρ. Κωνσταντινίδου, που τόλμησε και πέτυχε να
Οι αστράγαλοί σου δυό μικροί, Η νύχτα στην οποία αναφέρεται το έργο είναι δώσει μια άλλη διάσταση στα πολιτιστικά δρώ­
μικροί ανθισμένοι τάφοι η 21η ή 22η Ιουνίου, η μικρότερη νύχτα όλου μενα της περιοχής μας. Η παρουσία της έφερε
όπου μέσα τους είναι θαμένη για πάντοτε του χρόνου, ημέρα του θερινού ηλιοστασίου. κάτι νέο στον τόπο μας, μια παράσταση που
η καρδιά μου. Στο έργο αυτό, ο Σαίξπηρ σατιρίζει τον έρωτα. ξέφυγε από τα συνηθισμένα πολιτιστικά προϊό­
Αξιοσημείωτο είναι ότι στο έργο αυτό υπάρ­ ντα που τόσα χρόνια δεχόμαστε. Την ευχαρι­
—Τάσος Λιβαδίτης, «Ποιήματα (1958-1963)», χει και αναφορά στη γνωστή στην περιοχή στούμε και ελπίζουμε να βρει το κουράγιο, ώστε
Κέδρος, Αθήνα 1978 μας τραγωδία του Πύραμου και της Θίσβης, η προσπάθεια αυτή να έχει συνέχεια και του χρό­
στον ολέθριο έρωτα των δύο νεαρών ερα­ νου. Την έχει ανάγκη η νεολαία του τόπου μας.
14

THISVI_2.indd 14 29/07/2009 5:19 ΠΜ


διάλογος Θίσβη
Προς την εφημερίδα «Θίσβη» μένετε σ’ αυτά. Απαρνηθείτε τις παλιές, άχρη­ και προς αυτήν την κατεύθυνση. Πληρώνο­
Αξιότιμοι, κυρίες και κύριοι, της συντακτικής στες μεθόδους. Δεν φέρνουν αποτέλεσμα. νται για να κάνουν αυτήν τη δουλειά, όπως
επιτροπής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διάβασα Δημιουργούν εντάσεις, έχθρες και διχόνοιες. για παράδειγμα ο Αντιδήμαρχος, που είναι
το 1ο τεύχος της εφημερίδας σας. Αυτά δεν τα έχουμε ανάγκη. υπεύθυνος για το περιβάλλον της περιοχής
Χαιρετίζω την έκδοσή της, καθώς πιστεύω Προχωρήστε πιο αποτελεσματικά, πιο σύγ­ μας. Δεν έχουμε σκοπό να τον αντικαταστή­
ότι η πολυγνωμία είναι πολιτισμός και η έντυ­ χρονα. σουμε, αλλά και ούτε μπορούμε θεσμικά,
πη κατάθεση των ιδεών, πλούτος για κάθε Έτσι θα πείσετε και θα κερδίσετε φίλους να υποκαταστήσουμε αυτούς τους φορείς,
τόπο. και συνοδοιπόρους. οι οποίοι έχουν τα τεχνικά μέσα και είναι
Η προσπάθειά σας δύσκολη. Η ενημέρωση Με τις καλύτερες ευχές μου, για πρόοδο επανδρωμένοι με το κατάλληλο επιστημο­
αγαθό. Το να μπορούν να κρατηθούν ισορρο­ στην προσπάθειά σας. νικό προσωπικό.
πίες θέλει ταλέντο, ψυχραιμία και διάθεση να —Μαργαρίτα Οδ. Κυριάκου - Καλλή, Σας υποσχόμαστε όμως, ότι από την πλευ­
εξετάζονται τα θέματα απ’ όλες τις πλευρές Θήβα, 15 Ιουνίου 2009 ρά μας θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι
και να υπολογίζονται όλες οι παράμετροι. μας, όσα μας επιτρέπουν οι δυνατότητες μας,
Είστε νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες. Αγαπητή Μαργαρίτα, ώστε με τις παρεμβάσεις μας σε νομικό, πολι­
Οι γνώσεις σας είναι χρήσιμες και πολύτιμες. Θα θέλαμε πρώτα από όλα σας ευχαριστή­ τικό και οικονομικό επίπεδο, η περιοχή μας
Η αγάπη και το ενδιαφέρον σας για τον σουμε για την τιμή που μας κάνατε να μας να αποκτήσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο.
τόπο δεν αμφισβητούνται. Όχι τουλάχιστον γράψετε και για τα καλά σας λόγια. Σας δια­
από εμένα. βεβαιώνουμε πως κινούμαστε προς τη κα­
Εντοπίζονται τα προβλήματα και αυτό είναι τεύθυνση των υποδείξεων σας με όσα μπο­ Αγαπημένοι μου Βοιωτοί,
το πρώτο και απαραίτητο βήμα για να βρε­ ρούμε να διαθέσουμε (χρήμα, χρόνο κλπ). Κατάγομαι εκ μητρός από την Ξηρονομή
θούν οι λύσεις τους. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρ­ Θηβών. Θα ήθελα, λοιπόν, να με ενημερώσε­
Οι λύσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν χουν στην περιοχή μας έχουν αιτίες και αφορ­ τε για το παραθαλάσσιο μέρος που ονομά­
υποστηρίζω τη θεωρία «όχι στη βιομηχανία. μές από τις οποίες προέκυψαν. Αν δεν τις ζεται Αλυκή.
Λέω «ναι στη βιομηχανία», αλλά με όρους, με εντοπίσουμε δεν θα μπορέσουμε να κάνου­ Όπως πληροφορήθηκα από το διαδίκτυο,
μέτρο, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον με την κατάλληλη θεραπεία. Είναι όπως η Αλυκή ή αρχαία Τίφα ήταν μια ένδοξη πόλη
άνθρωπο. ο γιατρός με τον ασθενή. Πρώτα τον εξετά­ με μεγάλη δραστηριότητα στα μυκηναϊκά
Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος στην περιο­ ζει για να δει τι έχει και μετά του προτείνει χρόνια, μεγάλο εμπορικό κέντρο και με αξιό­
χή μας που να θέλει να τη δει στην κατάντια τη θεραπευτική αγωγή. λογη ιστορική διαδρομή.
που έχει το Σχηματάρι ή τα Οινόφυτα. Ας ξεκινήσουμε από μια κοινή παραδοχή. Σήμερα, όμως, τι γίνεται;
Όμως, η ύπαρξη εργασίας είναι απαραίτη­ Νομίζω πως κανείς μας δεν υποστηρίζει Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι
τη. Τι εξασφαλίζει και τα δύο; Πιστεύω ο έλεγ­ τη θεωρία «όχι στη βιομηχανία». Όλοι μας εδώ και χρόνια είναι κάπως παραμελημένη.
χος. Ο αυστηρός έλεγχος. λέμε «NAI», αλλά με σεβασμό στον άνθρω­ Με απασχολούν, λοιπόν, τα παρακάτω
Από ποιους; Κυρίως από τους κατοίκους. πο και το περιβάλλον, όπως γράφετε. Όμως, ερωτήματα, γιατί τα ψάρια, το γλυφό νερό,
Κύριε Μιχάλη, λέτε ότι η Νομαρχία με μόνο ας έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τα σουβλάκια και οι καφετέριες δεν αρκούν
δύο χημικούς δεν είναι δυνατόν να ελέγχει και μια άλλου είδους ανάπτυξη, ένα διαφο­ για να κάνει κάποιος διακοπές ή να κατοι­
όλη τη Βοιωτία. Γιατί δεν προσλαμβάνει ρετικό μοντέλο παραγωγής, που σέβεται κήσει εκεί. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
η Κίνηση άλλους δύο; Ο Δήμος δεν συμφω­ περισσότερο από το υπάρχον την πολιτιστική
νεί να γίνει νέα μελέτη. Φροντίστε να την μας κληρονομιά, τον άνθρωπο. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
κάνετε εσείς. Τα προβλήματα στην περιοχή μας ξεκι­ Μπορεί κάποιος να αισθάνεται ασφαλής
Η καμινάδα του εργοστασίου πρέπει να νάνε διότι η συγκεκριμένη περιοχή που εκεί;
είναι 200μ. και θα είναι μόνο 50μ. έχει χαρακτηριστεί σαν ΒΙ.ΠΕ. Στην κοιλάδα Πότε θα έρθει το νερό από τον Μόρνο;
Πείτε μας, με πιο τρόπο μπορεί να αλλάξει της Θίσβης, το Λικέρι, παρουσιάζεται Υπάρχει γιατρός στην περιοχή;
αυτό; Ρωτήστε νομικούς και δώστε μας λύ­ το φαινόμενο που λέγεται Θερμοκρασιακή Έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος για την
σεις. Αυτές τις κινήσεις περιμένουμε από Αναστροφή, που την καθιστά απαγορευτι­ καταλληλότητα του θαλασσινού νερού;
εσάς. Οι ομογενείς θα βοηθήσουν. κή, για εγκατάσταση βιομηχανιών υψηλής
Αν δουν και οι κάτοικοι τέτοιου είδους κι­ όχλησης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομο­ ‘Οποιος γνωρίζει και έχει την ευγενή καλο­
νητοποιήσεις, θα σας βοηθήσουν κι εκείνοι. θεσία, αν θέλουμε να θεωρούμαστε μέλος σύνη, ας μου απαντήσει στα παραπάνω.
Μέλη της Κίνησης βρεθήκατε στο ΚΑΣ της, απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση
και τους επηρεάσατε. Αξιόλογη προσπάθεια, βιομηχανικών ζωνών σε περιοχές που έχουν Με τιμή,
αξιόλογο και το αποτέλεσμά της. Έτσι μπο­ αυτό το φαινόμενο. Εμείς απλά ζητάμε και Μια ανήσυχη μελλοντική κάτοικος της
ρούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. θέλουμε να εφαρμοστούν οι περιβαλλο­ περιοχής.
Με το να προωθούνται τρόποι επίλυσης. ντικοί νόμοι που υπάρχουν στην Κοινότητα —Παρασκευή Φύγου, Αλυκή
Λέτε για φιλοδωρήματα και εξαγορές. και στην Ελλάδα.
Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και όχι. Ο έλεγχος, που αναφέρατε, γίνεται από Αγαπητή Παρασκευή,
Διαβάστε το κείμενο του κ. Γ. Λάμπρου που συγκεκριμένους φορείς του ελληνικού κρά­ Νομίζουμε ότι ο δήμος Θίσβης είναι ο κα­
σας στέλνω, τι λένε και για εσάς. Μπορεί να τους που είναι αρμόδιοι γι’ αυτή την δουλειά. τάλληλος αρμόδιος φορέας για να δώσει
είναι έτσι, μπορεί και όχι. Είπατε εσείς, λένε Το κάνουμε, αν και θεωρούμε πως αυτό είναι απαντήσεις στις απορίες σας και τα σοβαρά
και οι άλλοι. Οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι. διαστρέβλωση. Είναι δουλειά των εκλεγμέ­ ερωτήματα που θέτετε για την κατάσταση
Πάντα, για κάθε περίπτωση, κάποιος άλλος νων εκπροσώπων μας να προστατεύουν και που θα συναντήσετε ενόψει της μόνιμης
φταίει. Παλιοί τρόποι, παλιές τακτικές. Μη να φροντίζουν τα συμφέροντα των δημοτών εγκατάστασής σας στην περιοχή.
15

THISVI_2.indd 15 29/07/2009 5:19 ΠΜ


Η καταστροφή
του περιβάλλοντος
δεν είναι ανάπτυξη
ΚΑ

Ω
Τ

ΤΑ
Χ ΕΡΙ Α Σ
Α ΑΠ Ι Α Μ
Ο ΤΑ Χ Ω Ρ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
στις 08: 00μ.μ.
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΘΙΣΒΗΣ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΝΙΑΣ


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ

THISVI_2.indd 16 29/07/2009 5:19 ΠΜ