You are on page 1of 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN
TAHUN 5

ததசசயபபபளபளசகபககன தமசழபமமகழச
ஆணபடபப பகடதபதசடபடமப
ஆணபட 5

BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN (KSSR ) TAHUN 5
RANCANGAN TAHUNAN 2016
§¾º¢ÂôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 5 ஆணபடò¾¢ð¼õ 2016
Å¡Ãõ/தசக

¦¾¡Ì¾

¸Õô¦À¡Õû

¾¨ÄôÒ

¸üÈø ¾Ãõ

¦ºö / þÄì

கறசபபப

தச

¢

1
4/1-8/1

அழகதப தமசழப
தமசழப மமகழச

2
11/115/1

இனபபதப தமசழப
1
நறபறமசழப

3

1.3.11 மசவசமடதபத கவசதததயசப சரசயகககப
கறவரப.
2.2.6 கவசதததயசப சரசயகன உசபசரசபபபடனமப
நயதபதடனமப வகசசபபபரப.

பகட நலப பகபகமப
3

3.1.15 கவசதததயபப பகரபதபதசப சரசயகன
வரசவடவதபதடனமப தயபதமயடனமப
எழதவரப.

பகட நலப பகபகமப
6

18/122/1
மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப
2
4
25/129/1
5
1/2-5/2

பதகதய பதக
வசளமபப ரஙபக ளப
அறசதவ அறசவசயலப
பதசய உதயமப
இலகபகணமப

பகட நலப பகபகமப
1

4.3.2 ஐநபதகமப ஆணபடகபககன உலக நநதசயசனப
மபகரளப அறசநபதகப கறவரப.
எழதவரப.
1.3.14 மசவசமடதபத வசளமபபரதபததசப
சரசயகககப
கறவரப.

மகதகதவ
மயகரநகள
மறகபக
தவணபடகமப

பகட நலப பகபகமப
8

பகட நலப பகபகமப
11

2.2.8 வசளமபபரதபததசப சரசயகன தவகமப,
மதகனச உசபசரசபபபடனப வகசசபபபரப.

பகட நலப பகபகமப
13

3.4.8 வசளமபபரமப மதகடரபபகன
தகளபவசகளகபகபப பதசலப எழதவரப.

பகட நலப பகபகமப
15

5.3.9 ³ó¾¡õ, ¬È¡õ §ÅüÚ தம
உ ÕÒ கதள «È¢óÐ ºÃ¢Â¡கபப
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

இலப, இரநபத.
இனப, நசனபற

பகட நலப பகபகமப
17

சநனபபபதபதகணபட வசடமதற
CUTI TAHUN BARU CINA
08/2/16 - 12/2/16

7
15/219/2
8
22/226/2

சசலபபபதசககரமப
ககபபப சயகப
கததகளப

மணசதமகதல

3
சநவக சசநபதகமணச

10
7/3-11/3

4.9.3 ³ó¾¡õ ¬ñÎì ககÉ
ÀƦÁ¡Æ¢க Ç¢ý ¦À¡Õ தள «È¢óÐ
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

4
11
21/325/3

சசனபனசப சசனபனசப
உணபடயலப

1.4.5 தகûÅ¢க ÙìÌî ºÃ¢Â¡É
Å¡ì கசயதபததபப ÀÂýÀÎò¾¢ô À¾¢ø
ÜÚÅ÷.

தவணபடகமப வசரயமப

2.4.8 பனவதல வகசசதபதபப பரசநபத
மககளபவரப.

தசமசபபப
இனபதற
மதகடஙபகதவகமப
மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப

பகட நலப பகபகமப
21

3.4.7 கதத மதகடரபபகன தகளபவசகளகபகபப
பதசலப எழதவரப.

மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப
9
29/3-4/3

பகட நலப பகபகமப
19

1.3.12 மசவசமடதபத கதததயசப சரசயகககப
கறவரப.
2.2.7 கதததயசப சரசயகன தவகமப, மதகனச,
உசபசரசபபபடனப வகசசபபபரப.

3.3.15 ¾É¢ôÀ¼ò ததகப மககñÎ
Å¡ì கசயஙபகளப «தமôÀ÷.
4.5.4 ³ó¾¡õ ¬ñÎì ககÉ
þ தண¦Á¡Æ¢க Ç¢ý ¦À¡Õ தள
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖì தகறபÀî
ºÃ¢Â¡கபப ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

பகட நலப பகபகமப
23
மயறபசசயதட
தயகரப
இகழபசபசசயதட
யகரப

பகட நலப பகபகமப
25

பகட நலப பகபகமப
27
பகட நலப பகபகமப
31
பகட நலப பகபகமப
33
இனபப தனபபமப
பழகபக
வழகபகமப

பகட நலப பகபகமப

இதடகபககல தவதண வசடமதற 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14/3/16-18/3/16

12
28/301/4
13
4/4-08/4

எஙபகளப பணச
மதகழசலபக ளப
5

பலபவதக மதகழசலப
வசயகபகரமப

14
11/415/4
இலகபகணமப
15
18/422/4
16
25/429/4

நலமகயப வகழபதவகமப
நலமப தபணதலப

உடலப நலமப

6
சமசநரப உணவ

17
2/5-6/5
மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப

பகட நலப பகபகமப
37

1.4.5 தகளபவசக ÙìÌî ºÃ¢Â¡É Å¡ì கசÂò ததபப
ÀÂýÀÎò¾¢ô À¾¢ø ÜÚÅ÷.
2.4.9 அடபடவதணதய வகசசதபதபப
பரசநபதகபமககளபவரப.
3.3.17 மசகலபதல வசரசவபபபடதபதச
வககபகசயஙபகளப
அதமபபபரப.
5.4.3 «íÌ, þíÌ, ±íÌ
±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ
±ýÀ தத «È¢óÐ ºÃ¢யககபப
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

பகட நலப பகபகமப
39
பகட நலப பகபகமப
41
அஙபக
இஙபக
எஙபக

பகட நலப பகபகமப
45

1.3.11 மசவசமடதபதகப கதததயசப சரசயகககப
கறவரப.

பகட நலப பகபகமப
47

2.2.6 கவசததசப சரசயகன உசபசரசபபபடனமப
நயதபதடனமப வகசசபபபரப.
3.4.6 கவசதததப மதகடரபபகனகப
தகளபவசகளகபகபப பதசலப எழதவரப.
4.3.2 ஐநபதகமப ஆணபடகபககன உலக நநதசயசனப
மபகரதள அறசநபதகப கறவரப.
எழதவரப.

அதரயகணபட ததரபவ

பகட நலப பகபகமப
43

பகட நலப பகபகமப
49
வஞபசதனகளப
மசயபவதரக
டணஙபக
தவணபடகமப

பகட நலப பகபகமப
51

PKSR 1

09/5/16-13/5/16

19
16/520/5
20
23/527/5

வசரநபதககமப
அனபனகசச
தகவரஙபக ளப
7

உளபநகடபடபப
பழஙபகளப
வகதழ இதலயசலப
நகசச மலமககப

மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப

பகட நலப பகபகமப
53

1.5.10 ¦¾¡¼÷À¼ò தத¦Â¡ðÊÂ
Å¢ÅÃí கதளபப ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø,
¦º¡ü¦È¡¼÷, Å¡ì கசÂõ
¬கசயவறபதறபப பயனபபடதபதசபப தபசவரப.
2.1.47 பதபதசதயசப சரசயகன உசபசரசபபபடனப
வகசசபபபரப.

பகட நலப பகபகமப
55

3.3.16 மதகடரபபடதபததகப மககணபட
வககபகசயஙபகளப அதமபபபரப.

பகட நலப பகபகமப
57

4.8.3 ஐ ó¾¡õ ¬ñÎì ககÉ
ÁÃÒò¦¾¡¼÷க Ç¢ý ¦À¡Õ தள
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ÝÆÖ கபதகறபÀî
ºÃ¢Â¡கபப ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

பகட நலப பகபகமப
59

கசணறபறதப
தவதள

அதரயகணபட வசடமதற
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30/5/16-12/6/16

21

தத கவகனப தடக

1.3.15 மசவசமடதபத பனவலசலப உளபள
கரதபதகதளசப சரசயககபகப கறவரப.

பகட நலப
பகபகமப 61

13/6-17/6
22
20/6-24/6

சசலமபபமப
8

தறபக கபபப கபக தல
களப

தறபககபபபகதலக
தள வளரபபபதபகமப

மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப
23
27/6-01/7

இயறபதக
அழகசறத

24
04/7-08/7
CUTI HARI
RAYA

6/7-7/7

தயபத மகபத கட

பதக மடபடமப
தபபபரவபபபணச

9

25
11/7-15/7

26
18/7-22/7

10

நகடபட பபப றபற

இலகபகணமப
ததசசய
அரணபமதன

2.4.8 பனவதல வபவசசதபதபப பரசநபத மககளபவரப.

பகட நலப
பகபகமப 62
பகட நலப
பகபகமப 64

3.5.6 வககபகசயஙபகதளசப மசகலபவமதழதலகக
எழதவரப.
4.6.2 ஐநபதகமப ஆணபடகபககன
உவதமதபமதகடரபகளசனப மபகரதள
அறசநபத கறவரப; சழலகபதகறபபசப
சரசயககபப பயனபபடதபதவரப.

கனபறசனப
தமலசடபட
வசளகபகபப
தபகல

பகட நலப
பகபகமப 66

1.6.2 படதபத தகவலபகதளசப சரசயகககப
கறவரப

பகட நலப
பகபகமப 69

2.4.7 மசயபதசதய வகசசதபதபப பரசநபத
மககளபவரப.

பகட நலப
பகபகமப 71

3.6.5 ததலபபதபமயகடபடய கரதபதகதள 50
மசகறபகளசலப தககதவயகக எழதவரப.

பகட நலப
பகபகமப 73

5.5.3 அதவ, இதவ, எதவ
எனபபனவறபறகபகபபபசனப வலசமசகக
எனபபதத அறசநபத சரசயககபப
பயனபபடதபதவரப.

பகட நலப
பகபகமப 75

5.5.4 அனபற, இனபற, எனபற
எனபபவனவறபறகபகபபபசனப வலசமசகக
எனபதத அறசநபத சரசயககபப
பயனபபடதபதவரப.
1.6.2 படதபத தகவலபகதளசப சரசயகககப
கறவரப

அனபற
எனபற
இனபற

பகட நலப
பகபகமப 77

இனபப மதலசசயக

2.3.2 அகரகதசயசனப ததணக மககணபட
மசகலபலசனப மபகரதள அறசவரப.

பகட நலப
பகபகமப 79

ததசசயசப
சசனபனஙபகளப

3.3.18 ததலபபதபமயகடபட வககபகசயஙபகளப
அதமபபபரப.

பகட நலப
பகபகமப 81
பகட நலப
பகபகமப 83

ஒறபறதம பலமப

4.7.4 ஐநபதகமப ஆணபடகபககன
இரடபதடகபகசளவசகதளசப சழலகபதகறபபசப கசடகசட
சரசயககபப பயனபபடதபதவரப.
மசனமசன
1.5.10 மதகடரபபடபதத
ப தமயகடபடய
வசவரஙபகதளபப மபகரதபதமகன மசகலப,
மசகறபமறகடரப, வககபகசயமப ஆகசயவறபதறபப
பயனபபடதபதசபப தபசவரப.

நனபறச மறவகதத

2.2.7 கதததயசப சரசயகன தவகமப, மதகனச,
உசபசரசபபபடனப வகசசபபபரப.

பகட நலப
பகபகமப 87

மனசத தநயமப

3.3.14 உயரபதசதண, அஃறசதண மசகறபகதளகப
மககணபட வககபகசயஙபகளப அதமபபபரப.

பகட நலப
பகபகமப 89

மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப

4.4.3 ஐநபதகமப ஆணபடகபககன தசரகபகறளசனப
மபகரதள அறசநபத கறவரப; எழதவரப.

பயண
அடபடவதண

1.6.3 அடபடவதணயசலப உளபள தகவலபகதளசப
சரசயககபகப கறவரப.

பகட நலப
பகபகமப 93

தசதயகமகனப தநவ

2.4.9 அடபடவதணதய வகசசதபதபப பரசநபதகப
மககளபவரப

பகட நலப
பகபகமப 95

3.6.5 வககபகசயஙபகதளசப மசகலபவமதழதலகக
எழதவரப

பகட நலப
பகபகமப 97

மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப
29
08/8-12/8
30
15/8-19/8
31
22/8-26/8

32
29/9-02/9
33
05/9-09/9
34
19/9-23/9

நறபச சநபத தன
11

12

பயணமப

சறபறலக

எணபணசதப
தணசக கரமபமப

பகட நலப
பகபகமப 85

பகட நலப
பகபகமப 91

மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப

4.9.3 ஐநபதகமப ஆணபடகபககன பழமமகழசயசனப
மபகரதள அறசநபதகப கறவரப. எழதவரப

அனபபகன
நணபபதன
ஆபதபதசலப அறச

பகட நலப
பகபகமப 99

இதடகபககல தவதண வசடமதற 2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
12/9/16-16/9/16

35
26/930/09
36
2/10-7/10

37
10/1014/10
38
17/1021/10
39
24/1028/10

1.3.13 மசவசமடதபத மசயபதசதயசப சரசயககப
கறவரப.

பகட நலப
பகபகமப 101

2.4.7 மசயபதசதய வகசசதபதபப பரசநபதகப
மககளபவரப

பகட நலப
பகபகமப 103

நகனப ஒர வசரலச

3.6.4 கவசதததப மதகடரபபகன தகளபவசகளகபக
வசதட எழதவரப

பகட நலப
பகபகமப 105

இலகபகணமப

5.3.9 ஐநபதகமப ஆறகமப தவறபறதம உரபகதள
அறசநபதசப சரசயககபப பயனபபடதபதவரப.

கணபககடபசசகப
தகதயட

1.4.6 எஙபக எபபதபகத எனபற
வசனகசபமசகறபகளகபதகறபப பதசலப கறவரப

பகட நலப
பகபகமப 109

நடபபகப கடதமப

2.2.9 கடதபதபதத
ப தசப சரசயகன தவகமப, மதகனச
உசபசரசபபபடனப வகசசபபபரப

பகட நலப
பகபகமப 111

அதசககரபபபரபவ
கடதமப

3.4.9 கடதமப மதகடரபபகனகப தகளபவசகளகபக
பதசலப எழதவரப

பகட நலப
பகபகமப 113

மசயபயளமப
மமகழசயணசயம

4.4.3 ஐநபதகமப ஆணபடகபககன தசரகபகறளசனப
மபகரதள அறசநபதகப கறவரப: எழதவரப.

வசதளயகடபடசப
மசயபதச

13

தகவலப
அறசதவகமப

14
பசறரசதடதப
மதகடரபப

சடபடகளகபக
கடபடசப மசயபதசகளப

அத
உதடய

மயறபசச
தசரவசதன
யககபகமப

பகட நலப
பகபகமப 107

பகட நலப
பகபகமப 115

¬ñÊÚ¾¢ §º¡¾¨É
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
17/10/16-21/10/16

40
31/1004/11
41
07/1111/11

15

மதகழசலபந டபப
வளரபச பச ச

வதலபபபடகபகரவச

1.3.15 மசவசமடதபதபப பனவலசலப உளபள
கரதபதகதளசப சரசயககபகப கறவரப

பகட நலப
பகபகமப 117

எநபதசரனப

2.1.47 பதபதசதயசப சரசயகன உசபசரசபபபடனப
வகசசபபபரப

பகட நலப
பகபகமப 119

சகததன
மதபதகளப

3.6.4 தகவலபகதள நசரலபபடதபதசகப தககதவயகக
எழதவரப

பகட நலப
பகபகமப 121

42
14/1118/11
43
21/1125/11

மசயபயளமப
மமகழசயணசயமப

4.6.2 ஐநபதகமப ஆணபடகபககன உவதமதப
மதகடரபகளசனப மபகரதளசப சரசயகக
அறசநபதகப கறவரப. சழலகபதகறபப
பயனபபடதபதவரப.

¬ñÊÚ¾¢ Å¢ÎÓ¨È
CUTI AKHIR TAHUN
26/11/16-02/01/17

எலசயமப
பதனயமப
தபகல

பகட நலப
பகபகமப 124