You are on page 1of 1

AN IV.

32: Sangaha sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.32

Sangaha sutta
Veze zajedništva
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Četiri su osnove za veze zajedništva. Koje četiri? Velikodušnost, ljubazne reči, pomaganje,
doslednost. To su četiri osnove za veze zajedništva."

Velikodušnost, ljubazne reči, pomaganje


i doslednost u događajima,
u skladu sa onim što je prikladno
u svakoj situaciji, u svakoj situaciji.
Te veze zajedništva [funkcionišu] u ovome svetu
poput klina što drži točkove na zaprezi.

Ali ako tih veza zajedništva nema,


majka neće dobiti
čast i poštovanje koje joj dete duguje,
niti će otac dobiti
ono što mu njegovo dete duguje.
No, zato što mudri poštuju
te veze zajedništva,
oni stiču veličinu
i hvaljeni bivaju.

Rev. 1/3/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-32.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-32.html 4/14/2007