You are on page 1of 2

AN IV-96: Raga-vinaya sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.96

Raga-vinaya sutta
Savlađivanje strasti
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Monasi, na ovome svetu postoje četiri vrste ljudi. Koje četiri? Oni koji vežbaju za svoju
dobrobit, ali ne za tuđu. Oni koji vežbaju za dobrobit drugih, ali ne i za svoju.. Oni koji ne
vežbaju ni za svoju dobrobit, a ni za dobrobit drugih. Oni koji vežbaju i za svoju i za tuđu
dobrobit.

A koji to čovek vežba za svoju dobrobit, ali ne za tuđu? Ima slučajeva kada čovek sebe vežba
u savlađivanju strasti, ali ne podstiče i druge da savlađuju svoje strasti, sebe vežba u
savlađivanju odbojnosti, ali ne podstiče i druge da savlađuju svoje odbojnosti, sebe vežba u
savlađivanju obmanutosti, ali ne podstiče i druge da savlađuju svoje obmanutosti. Takav je
čovek koji vežba za svoju dobrobit, ali ne za tuđu.

A koji to čovek ne vežba ni za svoju dobrobit, a ni za dobrobit drugih? Ima slučajeva kada
čovek sebe ne vežba u savlađivanju strasti, a ni ne podstiče druge da savlađuju svoje strasti,
sebe ne vežba u savlađivanju odbojnosti, a ni ne podstiče druge da savlađuju svoje
odbojnosti, sebe ne vežba u savlađivanju obmanutosti, a ni ne podstiče druge da savlađuju
svoje obmanutosti. Takav je čovek koji ne vežba ni za svoju dobrobit, a ni za dobrobit drugih.

A koji to čovek vežba za svoju dobrobit, ali ne za tuđu? Ima slučajeva kada čovek sebe vežba
u savlađivanju strasti, ali ne podstiče i druge da savlađuju svoje strasti, sebe vežba u
savlađivanju odbojnosti, ali ne podstiče i druge da savlađuju svoje odbojnosti, sebe vežba u
savlađivanju obmanutosti, ali ne podstiče i druge da savlađuju svoje obmanutosti. Takav je
čovek koji vežba za svoju dobrobit, ali ne za tuđu.

A koji to čovek vežba i za svoju i za tuđu dobrobit? Ima slučajeva kada čovek sebe vežba u
savlađivanju strasti, a podstiče i druge da savlađuju svoje strasti, sebe vežba u savlađivanju
odbojnosti, a podstiče i druge da savlađuju svoje odbojnosti, sebe vežba u savlađivanju
obmanutosti, a podstiče i druge da savlađuju svoje obmanutosti. Takav je čovek koji vežba i
za svoju i za tuđu dobrobit.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-96.html 4/14/2007
AN IV-96: Raga-vinaya sutta Page 2 of 2

Te četiri vrste ljudi mogu se naći na ovome svetu..

Videti takođe: AN V.20; AN IV.95.

Rev. 4/11/2001

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-96.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-96.html 4/14/2007