You are on page 1of 3

AN V-34: Siha sutta Page 1 of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.34

Siha sutta
Generalu Sihi (O velikodušnosti)
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio blizu Vesalija, u Velikoj šumi, u Paviljonu sa
zabatima. Tada general Siha otide do Blaženog i, stigavši, pokloni mu se i sade sa strane. Dok je
tako sedeo, reče on Blaženome: "Je li moguće, gospodine, pokazati plod velikodušnosti vidljiv
ovde i sada?"

"Moguće je, Siha. Onaj koji daje, ko je majstor davanja, drag i omiljen među ljudima uopšte. Ta
činjenica da je onaj ko je velikodušan, ko je majstor davanja, drag i omiljen među ljudima
uopšte, to je plod velikodušnosti vidljiv ovde i sada.

Sem toga, dobri ljudi, ljudi od integriteta, dive se onome ko daje, ko je majstor davanja. Ta
činjenica da se dobri ljudi, ljudi od integriteta, dive onome ko je velikodušan, ko je majstor
davanja, to je plod velikodušnosti vidljiv ovde i sada.

Sem toga, dobar glas o onome ko daje, ko je majstor davanja, širi se nadaleko i naširoko. Ta
činjenica da se dobar glas o onome ko daje, ko je majstor davanja, širi nadaleko i naširoko, to je
plod velikodušnosti vidljiv ovde i sada.

Sem toga, kada se onaj koji daje, ko je majstor davanja, obrati nekoj grupi ljudi -- plemenitim
ratnicima, bramanima, kućedomaćinima ili asketama -- on to čini s pouzdanjem i bez zazora. To
je takođe plod velikodušnosti vidljiv ovde i sada.

Sem toga, kada ga izda telo, posle smrti, onaj ko daje, ko je majstor davanja, preporađa se na
dobrom odredištu, u nebeskom svetu. Ta činjenica da se, kada ga izda telo, posle smrti, onaj ko
daje, ko je majstor davanja, preporađa na dobrom odredištu, u nebeskom svetu, to je plod
velikodušnisti u narednom životu."

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-34.html 4/14/2007
AN V-34: Siha sutta Page 2 of 3

Kada ovo bi rečeno, general Siha reče Blaženome: "Kada su u pitanju četiri ploda velikodušnosti,
vidljivi ovde i sada, a nabrojao ih je Blaženi, ja ne verujem u njih zato što imam poverenje u
Blaženog. I sam znam za njih. Ja sam onaj koji daje, majstor davanja, drag i omiljen među
ljudima uopšte. Ja sam onaj koji daje, majstor davanja, dobri ljudi, ljudi od integriteta mi se
dive. Ja sam onaj koji daje, majstor davanja, dobar glas o meni širi se nadaleko i naširoko. Ja
sam onaj koji daje, majstor davanja, i kad se obratim nekoj grupi ljudi -- plemenitim ratnicima,
bramanima, kućedomaćinima ili asketama -- ja to činim s pouzdanjem i bez zazora.

Ali kad mi Blaženi kaže: 'Kada telo izda, posle smrti, onaj ko daje, ko je majstor davanja,
preporađa se na dobrom odredištu, u nebeskom svetu', za to ja ne znam. Tu se pouzdam u reči
Blaženoga."

"Tako je, Siha. Tako je. "Kada telo izda, posle smrti, onaj ko daje, ko je majstor davanja,
preporađa se na dobrom odredištu, u nebeskom svetu."

Ko daje omiljen je.


Svi ljudi mu se dive.
Stiče počasti. Ugled mu raste.
Od društva ne zazire.
Ima poverenja u sebe -- čovek bez muka.

Otuda mudraci pokline daju.


Tragajući za blaženstvom,
odložiće teško breme
nečistoća.
Sigurno smešteni u trostrukom nebeskom svetu,
dugo uživaju
u društvu bogova.

Iskoristivši priliku za sebe,


uradivši ono što je korisno,
i kada se odatle spuste,
borave oni, blistajući, u Nandani. [1]

Tu se oni raduju, uživaju, zadovoljni.


Sledeći reči mudraca,
na dobrom se mestu nalaze, na nebu -- sledbenici Takodošavšeg.

Beleške

1. Vrt bogova..

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-34.html 4/14/2007
AN V-34: Siha sutta Page 3 of 3

Videti takođe: AN 5.148.

Rev. 1/2/2007

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-34.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-34.html 4/14/2007