You are on page 1of 4

Nome:_____________________________________________Curso: S3__

Exame 3 Avaliacin. 27-5-09


1. Explica a seguinte escena tratando de recoecer ao maior nmero de
personaxes axudndote cos seus atributos. (1 punto)

5
4

3
2
1

2. Une cada ser coas sas caractersticas (1 punto)


Monstro con corpo de home e cabeza de
touro
Gorgona
Harpa
Minotauro
Centauro
Stiro ou Fauno
Esfinxe

Ser con cabeza de muller, corpo de len e as


de aguia, que asoloba a cidade de Tebas
Muller monstrosa con serpes nos cabelos que
petrificaba coa sa mirada
Ser metade home, metade cabalo
Ser metade home, metade
compaeiro do deus Dioniso

cabra,

Ser con cabeza de muller e corpo de ave con


garras
3. Catro dos seis seres anteriores foron mortos ou derrotados por heroes.
Recordas os seus nomes? (1 punto)

4. Fai parellias e di quen era a amada de cada un dos seguintes heroes (1


punto)
Orfeo

Andrmeda

Perseo

Iocasta

Edipo

Eurdice

Xasn

Ariadna

Teseo

Medea

5. Das destas amadas foron abandoadas e/ou traizoadas polos seus homes.
Di quen foron e explica como foi o comportamento delas cos seus homes e se
cres que foi xusto como lle corresponderon eles (15 puntos)

6. Explica o que saibas do mito de Edipo. Axdate con esta imaxe (15 puntos)

7. Explica a seguintes imaxes: di que personaxes recoeces e por que e a historia que se est a desenvolver. (3 puntos)