You are on page 1of 12

KLAIPĖDA

2010 M. GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

GARSENYBĖS / 12 psl.
Tadą Blindą įkūnys
Mantas
Jankavičius
„Vilties bėgimas“
sujungia širdis
B.Jurčys džiaugiasi, kad nuo praė-
jusių metų lapkričio naujosios kop-
MIESTAI / 5 psl. lyčios statybos gerokai įsibėgėjo.
Šeštadienį į būsimojo altoriaus vie-
Abiturientai žvalgosi tą bus įmūryta simbolinė kapsulė.
|

į užsienio universitetus A.Kripaitės nuotr.


ISSN 1882-5330

Studijas užsienyje ketina


rinktis kone kas šeštas mokyklą
baigiantis Lietuvos moksleivis.

KLAIPĖDA / 2 psl.
|

Danės upėje – teršalai


Nr. 52 (798)

ir nugaišusios žuvys
KREPŠINIS
Rezultatas lygus – 3:3
Tiražas 55000 egz. (audituojamas UAB „Ernst & Young Baltic“) |

Vakar Kaune vykusiose šeštose Lie-


tuvos krepšinio lygos (LKL) fina-
lo rungtynėse Kauno „Žalgiris“ po
atkaklios kovos 77:63 nugalėjo Vil-
niaus „Lietuvos rytą“ ir išlygino seri-
jos iki keturių pergalių rezultatą 3:3.

Klaipėdoje trečius metus iš eilės vyk- riaus pagamintų „Vilties plytų“ jau panoro beveik trys tūkstančiai Kretingos vienuolyno broliai
sianti labdaringa akcija „Vilties bėgi- galima išvysti ne tik klaipėdiečių bėgikų. Registracija tęsis iki šešta- pranciškonai jau prieš kelerius me-
ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl. mas“ sekmadienį sutrauks tūkstančius namuose, bet ir mokyklose, dar- dienio vakaro, tad net neabejoja- tus ėmė garsiai kalbėti apie būti-
bėgikų bei juos palaikančiųjų iš įvai- bovietėse. Įsigydami penkis litus ma, kad bėgančiųjų bus dar dau- nybę turėti paramos centrą on-
RYTOJ PORYT rių Lietuvos miestų. kainuojančias „plytas“ klaipėdie- giau. Pernai miesto gatvėmis iki kologiniams ligoniams ir jų arti-
čiai prisideda prie naujo statinio Vasaros koncertų estrados bėgo miesiems, kur šie gautų dvasinę
Per trejus labdaringos akcijos šalia didžiųjų miesto ligoninių Lab- penki tūkstančiai žmonių. pagalbą, reikalingos literatūros,
metus broliams pranciškonams pa- renciškėse atsiradimo. Šis kilnus, žmones suvienijan- kur rastų ramybę. Tokie centrai
vyko plačiai paskleisti žinią apie Sekmadienį solidarizuotis su tis renginys sulaukė ir popiežiaus Rytų Europoje – visiška naujovė,
statomą centrą onkologinių ligų visais dėl kilnaus tikslo – pirmojo Benedikto XVI palaiminimo, pa- tačiau vien Didžiojoje Britanijoje
pakirstiems žmonėms ir jų arti- Lietuvoje onkologinio centro ligo- sveikinimą atsiuntė ir šalies pre- jų yra bent kelios dešimtys.
miesiems. Simbolinių iš popie- niams ir jų artimiesiems statybų – zidentė D.Grybauskaitė. Nukelta į 3 psl.
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

2 / KLAIPĖDA

Danėje aptiko teršalų


JURGITA
ANDRIEJAUSKAITĖ
veikti aktyvusis dumblas ir
nevalytos nuotekos bėgo tie-
masto įvykis pirmas. Šiaip di-
delės taršos pačioje upėje ne-
j.andriejauskaite
siai į Danę. matyti, tačiau bet kokiu atve-
@15min.lt Ketvirtadienį buvo iškvies- ju yra padaryta žala. Problema
ti įrenginius eksploatuojan- išsispręs, kai bus nutiesta lini-
Vakar aplinkosaugininkai skubėjo tys atsakingi asmenys, jiems ja ir gyvenvietės nuotekos bus
apžiūrėti Danės upės, mat sulaukta duotas pavedimas nutrauk- pajungtos prie miesto tinklų“,
pranešimų, kad upėje matyti ter- ti nuotekų išleidimą ir orga- – aiškino A.Kairys.
šalų ir nugaišusių žuvų. nizuoti jų išvežimą sanitari- Aplinkosaugininko teigi-
nėmis mašinomis į bendrovę mu, už upės taršą atsakingi as-
Pasak Klaipėdos regiono „Klaipėdos vanduo“. menys bus baudžiami. Gyven-
aplinkos apsaugos departa- vietės administratoriams gre-
Didelės taršos nemato
mento direktoriaus Andriaus sia kelių šimtų litų administ-
Kairio, teršalai į upę pateko Danėje aplinkosauginin- racinė atsakomybė bei bauda
iš Žaliojo slėnio gyvenvietės. kai išvydo ir nugaišusių žu- už gamtai padarytą žalą, ji ga- Aplinkosaugininkų teigimu, nevalytos nuotekos į upę
„Esame nustatę, kad valymo vų, tačiau ar tai sietina su šiuo li siekti ar net viršyti 2000 Lt pateko iš Žaliojo slėnio gyvenvietės. „15min“ nuotr.
įrenginiai Žaliajame slėnyje įvykiu, kol kas nežinia. Išva- už vieną dieną.
neveikia ir tokia situacija ga- das bus galima padaryti su-
li būti nuo trečiadienio. Įta- laukus vandens mėginių ty-
rimą jau turėjome, be to, tre- rimo išvadų.
čiadienį buvo liūtis, o tai dar Anot A.Kairio, dalis nuo-
labiau apsunkino įrengimų tekų neabejotinai pateko ir į
veiklą“, – sakė A.Kairys. Pa- Kuršių marias, tačiau dėl to
sak jo, paviršiniam vandeniui pavojaus nėra.
patekus į įrengimus, nustojo Rugpjūtį iki Žaliojo slė-
nio gyvenvietės
jau bus atvesta ir
Anot A.Kairio, pajungta mies-
to nuotekų lini-
dalis nuotekų ne- ja, tad problema
abejotinai pateko ir į turėtų nebesikar-
toti. „Nukrypi-
Kuršių marias, tačiau mų dėl įrenginių
dėl to pavojaus nėra. būdavo ir anks-
čiau, tačiau tokio

paradas
Mieste užgimsta nauja tradicija
10 val. regata „Gero vėjo“, o nuo
AURELIJA
KRIPAITĖ
vidurdienio iki 16 val. Kruizinių
laivų terminale rengiami Ka-
a.kripaite
@15min.lt riuomenės ir visuomenės die-
nos renginiai.
Šį savaitgalį klaipėdiečius ir miesto 13 val. veiksmas iš termi-
svečius žavėsiančio „Laivų parado“ nalo persikels prie burlaivio
renginiai išsitęsė iki visos šeštadie- „Meridianas“. Devynerius me-
nio dienos. tus nejudintas miesto simbolis
klaipėdiečių bus palydimas į
„Su mumis solidarizavo- doką. Palydėti laivą prašomi
si ir verslininkai, ir meninin- ir stipruoliai – reikės paregu-
kai, ir jūrininkai“, – teigė viena liuoti, kad laivas judėtų tinka-
iš šeštadienį vyksiančio rengi- ma linkme.
nio organizatorių Jolanta Brau- Nuo Šiaurinio rago bei Krui-
kylienė. zinių laivų terminalo klaipėdie-
Nauja tradicija – „Laivų pa- čiai galės stebėti istorinį laivų
radas“ – pradės laivybos sezoną mūšį. Šiam renginiui, kurio su-
Klaipėdoje. Renginys, prasidėjęs repetuoti beveik neįmanoma,
ne nuo biudžeto skaičiavimo, o įsigyti 5 kilogramai parako. Į
nuo gražių iniciatyvų, sulaukė improvizuotą mūšį atvyks lat-
didžiulio palaikymo tiek iš vers- vių laivas „Vagant“. Mūšis pra-
lininkų, tiek iš pačių klaipėdie- sidės 21.45 val.
čių. Ar toks renginys reikalingas Kol mariose griaudės pa-
Klaipėdai, paaiškės ir per pačią būklai, jachtos, kateriai ir bur-
šventę: prie traukinuko, vežan- laiviai rikiuosis paradui. Laivų
čio į perkėlą, bus galima įsigy- rokiruotės priešakyje plauks
ti vieną litą kainuojančias apy- legendinė „Lietuvos“ jachta.
rankes. Šios apyrankės, virsian- Parado pradžios akcentu taps
čios solidarumo ženklu, dovanos „laivo šokis“. Vilkikas TAK-9
nuolaidas senamiesčio kavinu- skambant muzikai demonst-
kėse. „Laivų paradas“ prasidės ruos manevrus.

orai
Lietuvoje Šiandien Europoje Saulė teka 05:04
ŠIAULIAI Saulė leidžiasi 21:29
Šiandien visoje Lietuvoje bus
KLAIPĖDA PANEVĖŽYS
Atėnai +22 Paryžius +21 Dienos ilgumas 16:25
šilta – 23-24 °C, be lietaus. Naktį – 11 °C. +23
Rytoj dieną galimas trumpas lietus, +17 +24 Berlynas +20 Praha +16 Mėnulio fazė – Priešpilnis.
UTENA
vietomis perkūnija, oras sušils iki 22 °C, Londonas +21 Ryga +22 vardadieniai
Klaipėdoje kiek vėsiau – 16-17 °C. +23 Madridas +25 Roma +21 Aknė, Aldas, Feliksas, Teobaldas,
2-3
ŠIAURĖS RYTŲ Maskva +22 Stokholmas +19
Vaidevutis, Valentas, Vydmina.

Artimiausiomis dienomis

Vilnius
05-22 NAKTĮ

+11
05-22 DIENĄ

+22
05-23 NAKTĮ

+10
05-23 DIENĄ

+19
KAUNAS
+23 VILNIUS
+23
Minskas
Oslas
+22
+21
Talinas
Varšuva

Interaktyvus orų žemėlapis


+21
+20
1932Gegužės 21-ąją amerikiečių
pilotė Amelija Erhart tapo
Kaunas +11 +22 +11 +18 pirmąja moterimi lakūne,

Klaipėda +11 +16 +8 +13 www.15min.lt /orai savarankiškai perskridusia


Atlanto vandenyną.
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

KLAIPĖDA / 3

„Vilties bėgimas“
sujungia širdis
Praėjusiais metais į sim-
bolinį „Vilties bėgimą“
įsiliejo beveik 5 tūkst.
bėgikų. A.Kripaitės nuo-
tr.

darbuosis naujajame centre. Svarbu – neužgesinti vyko apžiūrėti žemės, kurią sa-
Dauguma jų stažavosi Didžio- vilties vivaldybė paskyrė naujoms sta-
sios Britanijos Plimuto miesto „Norėtųsi, kad tėvai, augi- tyboms. Sklypas paskirtas visai
Onkologijos centre. „Būsimaja- nantys sunkiai sergančius vai- šalia Klaipėdos universitetinės
me centre turi dirbti gerai pa- kus, neužgesintų jiems vilties ligoninės Onkologijos departa-
AURELIJA ruošti žmonės, turintys žinių gyventi“, – teigė B.Jurčys. Pasak mento. „Ilgai meldėmės lauk-
KRIPAITĖ Simbolinis mokestis ir psichologinį pasirengimą“, A.Kerpytės, svarbu sukurti to- dami bent kokio ženklo. Tik
a.kripaite Registruotis simboliniam bėgimui galima iki gegužės 22 d., 16 – teigė B.Jurčys. kią aplinką, kad liga pasimirš- jau pasukę link namų pievoje
@15min.lt val. Dalyvių numerius ir marškinėlius su logotipu bus galima Savanorius rengę britai ke- tų. „Vilties bėgimo“ akcijos or- pamatėme begulinčią moterį.
pasiimti šeštadienį, Lengvosios atletikos manieže nuo 9 iki 19 tina atvykti į Klaipėdą ir šį sa- ganizatoriai tikina, kad istorija, Ji pasiguodė, kad lanko vėžiu
Atkelta iš 1 psl. val. Šiemet dalyviai nuo 14 metų turės sumokėti simbolinį star- vaitgalį dalyvauti simbolinia- susijusi su vieta, kur atsiras nau- sergantį brolį, užuovėjos sau ji
„Išgirdęs diagnozę lieki to mokestį – 2 litus. Startas bėgikams prie BIG prekybos centro me bėgime. Ketinama sureng- jasis centras, ateityje taps legen- ieškojo būtent toje vietoje, kur
vienas – sėdi ligoninės kori- bus paskelbtas 14 val. Bėgsiantiems populiariausią maršrutą ti poros dienų kursus tiek sava- da. Prieš 4 metus broliai Bene- atsiras paramos centras“, – pri-
doriuje, ašaros bėga“, – Dalios nuo Atgimimo aikštės – 14.45 val. 16 val. Klaipėdos vasaros es- noriams, tiek medikams. diktas ir Evaldas bei A.Kerpytė siminė B.Jurčys.
Kanclerytės susuktoje doku- tradoje prasidės finalinis gerumo akcijos koncertas. Neseniai JAV lankęsi bro-
mentinėje juostoje apie „Vil- liai pranciškonai kreipėsi į vie-
ties bėgimą“ pasakoja mote- veik 17 tūkst. žmonių. Savanorius ruošė tos lietuvius prašydami prisidė-
Sergamumo onkologinėmis
ris, susidūrusi su skausmin- „O kiek jų dar nežino, kad užsienyje ti, kad naujasis centras atsiras- ligomis statistika mūsų ša-
ga diagnoze. serga, arba jau išsigydė šią li- Anot vieno iš labdaringų ren- tų kuo greičiau. Birželio 9-ąją
Sergamumo onkologinė- gą. Skaičiai būtų dar didesni“, ginių organizatoriaus brolio Be- Seime bus rengiamas posėdis
lyje kelia nerimą. Per metus ši liga
mis ligomis statistika mūsų – teigė Šv. Pranciškaus onko- nedikto Jurčiaus, per pastaruo- dėl pagalbos suteikimo onko- diagnozuojama beveik 17 tūkst.
šalyje kelia nerimą. Per me- logijos centro direktorė Aldo- sius metus nuveikta labai daug. loginiams ligoniams ir jų arti-
tus ši liga diagnozuojama be- na Kerpytė. Jau ruošiami savanoriai, kurie miesiems.
žmonių.

SKRISKITE PIGIAU IŠ

KAUNO

10
OSLO
(RYGGE)

TAMPERE Į VIENĄ PUSĘ

PARIS
(BEAUVAIS) LT
MILAN
(BERGAMO)
ĮSKAITANT MOKESČIUS

KELIAUKITE BIRŽELĮ

Pirkite iki 2010-05-24. Priklausomai nuo bilietų skaičiaus, kitų keliavimo sąlygų. Plačiau
www.ryanair.com. Neįskaitant mokesčių už pasirenkamas paslaugas.
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

4 / KLAIPĖDA
renginiai
KLUBAI
Teatro ir muzikos sintezė
Šį vakarą „Švyturio menų doke“
kinas
CINAMON
Penktadienis, gegužės 21 d. tvyros ne tik vasaros nuojautos, „Veronika ryžtasi mirti“ (drama)
Džiazo restoranas „Kurpiai“ bet ir liesis gyva muzika. O šešta- 12:15 18:35 20:50
21.30 val. grupė „Studija“. dienį scenoje – „Lietuvos teatrų „Robinas Hudas“ (nuotykių) 12:30
pavasario“ laurais tebekvepian- 15:30 18:30 21:30
Naktinis klubas „Dr.Who“
tys publikos numylėtiniai „No
23 val. Ibiza vakarėlis. „Bielka ir Strielka – kosmoso
Theatre“ bei netikėtos patirtys
Šeštadienis, gegužės 22 d. su „Stipriai kitaip“. užkariautojos“ (komedija) 10:45
12:35 14:30 16:30
Naktinis klubas „Kiwi“
22 val. grupė „Fresh“. Internetinis lietuviškos „Atsarginis planas“ (romantinė ko-
muzikos centras „Ore grotu- medija) 11:45 14:00 16:15 18:45 21:00
vas“ penktadienį Klaipėdoje „Košmaras Guobų gatvėje“ (siaubo
pristato pirmąjį renginį, ku- trileris) 14:45 17:30 19:45 22:00
rio metu pasirodys jaunos,
bet savo ekspresyvumu bei „Auklė Makfi ir didysis sprogimas“
nepriklausomybe stebinan- (komedija) 11:30 13:45 16:00 18:15
čios grupės. „Geležinis žmogus 2“ (veiksmo)
Vieni iš svečių – „The Do- 16:45 19:15 21:45
minoes“ – akustinę indie mu- „Saulės nualinti: pasipriešinimas“
Naktinis klubas „Martini“ ziką su elektronika maišantis
23 val. gyvo garso grupės „Neo“ (veiksmo) 20:30
duetas, neseniai tapęs bene
koncertas. Šeštadienį Klaipėdoje viešės G.Varno aktorių teat- „Kaip prisijaukinti slibiną“ (anima-
seniausias tradicijas turinčio ras-judėjimas „No Theatre“. Organizatorių nuotr. cinis filmas LT) 11:15 13:15 15:15
Lietuvos debiutuojančių gru-
KONCERTAS pių festivalio „Blogiukai“ nu-
galėtoju. jas pelnęs ir mažosios scenos V.Bareikio režisuotas keisto nas bei 2 vokalai – sukuria ar-
JŪRATĖ IR KASTYTIS
Penktadienis, gegužės 21 d.
Jiems talkins dar vienas geriausiu pripažintas spek- žanro, rytietiškos atmosferos tumo atmosferą, tad publika Penktadienį, gegužės 21 d.
Koncertų salė
kolektyvas iš sostinės „Bewa- taklis „No Concert“. persmelktas valandos trukmės ne tik klausosi koncerto, bet „Geležinė princesė“ (muzikinė
18 val. koncertas „Iškilioji vienos
re Apollo“, savo muziką ku- Iš teatro „Utopia“ gimęs 9 pasirodymas – aktorių impro- ir tarsi pati dalyvauja įvykiuo- pasaka) 16:00
klasika“. Klaipėdos kamerinis
riantis pagal dešimtojo de- jaunų Gintaro Varno vadovau- vizacija jiems patinkančių mu- se. Pasirodymuose pindami „Maža išpažintis“ (drama) 18:00
orkestras. Z.Brazauskas (smuikas),
šimtmečio amerikietišką ro- jamo kurso aktorių-magist- zikos kūrinių temomis. šmaikštų, kartais kandų bend-
A.Puliajev (hamerklavyras, Šeštadienį, gegužės 22 d.
ko paveldą. Jaunųjų grupių rantų judėjimas „No Thea- ravimą su publika, nepakar-
Rusija–Vokietija). Pasirengusiems „Geležinė princesė“ (muzikinė
paradą užbaigs nuotaikingas tre“ – alternatyva greito maisto tojamus dainų tekstus, akro-
Šeštadienis, gegužės 22 d. dalyvauti pasaka) 15:00
punk kolektyvas „Next Door“ sindromo krečiamam teatrui batinius triukus bei muziką,
Klaipėdos valstybinis muziki- iš Klaipėdos. ir ryšio su šiuolaikine publika Šeštadienį, nuo 22 val., „No savo koncertus „Stipriai ki- „Maža išpažintis“ (drama) 17:00
nis teatras paieškų rezultatas. Iš pradžių Theatre“ kompaniją keis gru- taip“ paverčia nepakartoja-
„Kažkas atsitiko“ (muzikinis) 19:00
18.30 val. vokalinės muzikos kon- „Ne“ vakaras išėję pas žiūrovą patys – im- pės „Suicide DJs“ narių V. Ba- mu reginiu.
Šeštadieninėje „Švyturio provizuoti gatvėse ir namuo- reikio, A. Storpirščio ir P. Dap- Penktadienį renginio pra- Sekmadienį, gegužės 23 d.
certas „Ateities muzikinė drama“.
R.Wagnerio operų fragmentai. menų doko“ programoje – se- se, „No Theatre“ grįžta į sceną šausko akustinių dainų prog- džia 21 val., teatralizuotas kon- „Geležinė princesė“ (muzikinė
niausiame šalies scenos me- su pilnametražiu, gedulingai rama „Stipriai kitaip“. certas „No concert“ – šeštadie- pasaka) 15:00
TEATRAI no festivalyje „Lietuvos teatrų šventiniu teatralizuotu kon- Minimalistinė kolektyvo nį, 19 val., nuo 22 val. – kon- „Maža išpažintis“ (drama) 17:00
pavasaris“ publikos simpati- certu „No Concert“. sudėtis – pianinas, trombo- certuos „Stipriai kitaip“.
Penktadienis, gegužės 21 d.
Žvejų rūmai
19 val. Klaipėdos pilies teatro
komedija „Nuplikusi dainininkė“.
Šeštadienis, gegužės 22 d.
Klaipėdos lėlių teatras
12 val. lėlių vaidinimas mažie-
siems „Vištytė ir gaidelis“.
Sekmadienis, gegužės 23 d.
Klaipėdos lėlių teatras
12 val. lėlių vaidinimas mažie-
siems „Trys paršiukai“.

KITI RENGINIAI
Penktadienis, gegužės 21 d.
Klaipėdos valstybinis muziki-
nis teatras
10 val. seminaras apie teatrologi-
ją „Nybelungo žiedas“.

$
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

MIESTAI / 5

Abiturientai žvelgia į užsienį Gyvas


žmonių portalas
GEDIMINAS
GASIULIS
g.gasiulis
@15min.lt

Šįmet pirmą kartą šalyje atlikta


mokyklų ir gimnazijų abiturien- www.ikrauk.lt
tų apklausa parodė, jog studijas
užsienyje ketina rinktis kone kas
šeštas mokyklą baigęs jaunuolis.
Kai kuriose mokyklose emigruoti
nusprendusių abiturientų skaičius
siekia 40 ar net 60 procentų.

Kadangi nei Statistikos


departamentas, nei Švietimo
ir mokslo ministerija ar kitos
Ministras G.Steponavičius (k.) prita-
ria Moksleivių sąjungos prezidentui
nelaimės
institucijos emigruojančių G.Satkauskui, jog gabiausius moks-
abiturientų duomenų neren- leivius užsienio universitetai trau- Mirė užspringusi
ka, Lietuvos studentų atstovy- kia dėl aukštesnės studijų kokybės.
Š.Mažeikos/BFL, I.Gelūno nuotr.
maistu
bių sąjungai (LSAS) kilo idėja Vakar Klaipėdoje užfiksuota
atlikti apklausą. Iš Lietuvos vi- skaudi nelaimė – mamai ant ran-
durinių mokyklų „Top 50“ są- kų mirė maitinama trijų mėnesių
rašo duomenis apie užsieny- mergytė. Manoma, kad mišinuku
je studijuoti ketinančius abi- sistemoje veikia puikiai ir LSAS nyje lemia ne tik aukštesnis Taip pat jis apgailestavo, nyje, nebijo svetimos kalbos maitinta mažylė užspringo.
turientus pateikė 36 mokyk- prognozuoja, jog emigruojan- studijų lygis, bet ir platesnis jog šiuo metu Lietuvos mo- – tai ir lemia, kad jie išvyksta. Mokyklos gatvėje esančiame
los ir gimnazijos. čių jaunuolių skaičius ateityje studijų programų spektras, kyklose trūksta informacijos Dalis jų turbūt sugrįš, nerei- bendrabutyje gyvenanti 22 metų
Apklausa parodė, jog iš tik didės. „Daugybė faktų liu- kitos objektyvios ir subjekty- apie profesinį orientavimą bei kia to bijoti, tai yra normalus mama pagalbą mergaitei bandė
maždaug pusketvirto tūkstan- dija, jog išvykę tokiame am- vios priežastys. „Yra daug są- apskritai diskusijos apie stu- procesas“, – teigė L.Slušnys. suteikti pati – ją pakėlė ir prilaiky-
čio apklaustų abiturientų į už- žiuje jauni žmonės įsitvirti- lygų – karjeros siekis, noras dijų sąlygas užsienyje. Jis pridūrė, kad didelę įta- dama galvą papurtė, tačiau net ir
sienį šįmet ketina išvykti apie na svečioje šalyje ir nebegal- užsitikrinti geras gyvenimo ką turi ir pasitikėjimas Lie- atpylęs kūdikis ėmė mėlti ir sprin-
Renkasi racionaliai go toliau. Medikams atvykus,
600 jaunuolių. Net kas antro- voja apie galimybes grįžti“, – sąlygas. Būna ir tokių atve- tuvos studijų sistema, taip
mergaitė jau buvo mirusi.
je duomenis pateikusioje mo- apgailestavo A.Markas. jų, kai vaikai turi išvykti kar- Jauni žmonės sprendimus pat noras įsig yti universa-
kykloje išvykti ketina daugiau tu su tėvais ir ten studijuoti“, daro viską apgalvoję ir ren- lesnį, plačiau pripažįstamą
nei 15 proc. abiturientų.
Vertina pozityviai
– sakė G.Satkauskas. kasi racionaliai, tačiau ne- diplomą. „Aš manau, kad jau- Jūrininkams –
Daugiausia studijuoti už- Švietimo ir mokslo minist- Tačiau, jo nuomone, proble- reikia užmiršti ir jaunatviš- ni žmonės moka skaičiuo- baudos
sienyje ketinančių abiturientų ras Gintaras Steponavičius tei- ma yra ne tai, kad abiturientai ko optimizmo bei drąsos, ti. (...) Juo labiau kad Lietu-
yra KTU gimnazijoje ir Kauno giamai vertina tai, jog jauni- renkasi studijas užsienio uni- pabrėžia psichiatras Linas voje studijų kaina yra gana
Jono Basanavičiaus vidurinė- mui yra sudarytos sąlygos stu- versitetuose, o tai, kad išvykę Slušnys. „Jauni žmonės tie- aukšta, todėl jie renkasi, jei
je mokykloje (po 59 proc.) bei dijuoti užsienyje, laisvai pa- nusprendžia nebegrįžti į Lie- siog yra drąsūs. Jie moka pa- jau mokėti, tai geriau už tai,
Vilniaus M.K.Čiurlionio menų sirinkti universitetą ir studijų tuvą. Anot jo, užsienyje lieka skaičiuoti, bet taip pat nebijo už ką žino, ką gaus“, – mano
gimnazijoje (41 proc.). programą. Ministro nuomo- kone kas antras išvykęs. judėti, nebijo atsidurti užsie- psichiatras.
ne, studijos užsienyje labiau
Reformos pasekmė?
LSAS prezidentas Arūnas
domina gabiausius mokslei-
vius dėl to, kad jų siekiai yra Išvykstančių abiturientų nuomonės
Markas teigia, jog toks į užsie- didesni. „Aš manau, kad tai
nį išvykstančių jaunuolių pasi- yra pozityvu, ne vien negaty-
rinkimas yra Lietuvos aukšto- vu, ir dėl to verkšlenti nerei-
jo mokslo reformos pasekmė. kėtų. Tačiau reforma pradėta
„Nuo pirmos reformos įgyven- ir mano, kaip ministro, dar-
dinimo dienos buvo deklaruo- bai yra nukreipti tam, kad ko- Klaipėdos uoste pasieniečiai
jama, jog aukštojo mokslo re- kybė atsirastų Lietuvoje. Kad piniginėmis baudomis nubau-
dė šešis Lietuvoje nelegaliai bu-
forma rengiama laisvos rinkos mes galėtume kokybe neat- Vaiva Šeškevičiūtė Karolis Glebus Grytė Grauslytė vusius jūreivius ir įpareigojo juos
principu. Keista, jog vadovau- silikti nuo normalių Vakarų Vilniaus Jėzuitų gimnazija Vilniaus J.Basanavičiaus vid. m-kla Mykolo Biržiškos gimnazija išvykti iš šalies. Laive „Lisa“, plau-
jantis tokiais rinkos principais universitetų“, – „15min“ sa-
Planuoju išvažiuoti į Didžiąją Bri- Išvykstu studijuoti į Prancūziją. Išvažiuoju į Didžiąją Britaniją. Lie- kiojančiame su Kipro vėliava, su-
buvo pamirštas pagrindinis kė G.Steponavičius. laikyti šeši vyrai iš Gruzijos, Rusi-
rinkos elementas: klientas jo- Jis ragino abiturientus at- taniją. Sprendimą nulėmė geres- Studijas užsienyje nusprendžiau tuvoje neradau specialybės, ku-
nė studijų kokybė ir itin platus rinktis dėl Lietuvoje esančių stu- rios norėjau. O jei jau mokėti už jos bei Filipinų. Visi šeši užsienie-
kiu būdu nesirinks paslaugos, sakingai rinktis, ką ir kur stu- čiai nepasirūpino laiku išvykti iš
specialybių spektras. Tikiuosi įgy- dijų kainų. Niekas nėra užtikrintas, mokslus, tai tik už tuos, kurie la-
kuri neatitinka jo lūkesčių ar dijuoti, pirmiausia atkreipti Lietuvos dėl darbo santykių prob-
ti ne tik teorinių, bet ir praktinių kad gaus valstybės finansavimą, bai patinka. Girdėjau, kad galima
poreikių. Todėl nenuostabu, dėmesį į Lietuvoje siūlomas žinių. Išvažiuoti paskatino ir no- taip pat ir aš, todėl nusprendžiau gauti ir nemažą stipendiją, be to, lemų, tad jų buvimas šalyje tapo
jog abiturientai, spręsdami studijų programas. ras pažinti kitas kultūras. rinktis studijas užsienyje. matau platesnes perspektyvas. neteisėtas. Vyrams paskirtos 500
kur studijuoti, vertina ne tik litų baudos.
Svarbu, kad grįžtų
galimybes studijuoti Lietuvo-
je, bet ir užsienyje“, – „15min“ Lietuvos moksleivių są-
teigė A.Markas. jungos prezidentas Gabrie-
Jo nuomone, „rinkos me- lius Satkauskas teigia, jog ap-
chanizmas“ aukštojo mokslo sisprendimą studijuoti užsie-

$
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

6 / AKTUALIJOS
Mergaitė
lieka pas tetą
Panevėžio apygardos teis-
mas vakar sustabdė Kėdainių
Stumiasi pirmyn
Parlamentarai vakar pritarė vadi- jo parlamentas turėtų balsuo- mo nariai. Vadinamųjų ap-
rajono apylinkės teismo spren- namųjų apkaltų komisijų išvadoms, ti artimiausiu metu, greičiau- kaltų komisijų pirmininkas
dimo, įpareigojančio Drąsiaus kad Seimo nariai Aleksandras Sa- siai artėjantį antradienį. Kęstutis Masiulis pripažino,
Kedžio dukrą skubiai perduoti charukas ir Linas Karalius nusipel- Jeigu KT nuspręs, jog L.Ka- kad jam nerimą kelia per ma-
motinai Laimutei Stankūnai- nė būti pašalinti iš Seimo. Kitą sa- raliaus ir A.Sacharuko veiks- žas dabar už komisijų išva-
tei, vykdymą. vaitę dėl to turėtų būti kreipiamasi mai verti apkaltos, dėl to, ar das balsavusių parlamenta-
Praėjusios savaitės pabai- į Konstitucinį Teismą (KT). atimti iš jų mandatus, dar rų skaičius.
goje Kėdainių teisėjas Bronius kartą balsuos Seimas. Išvadas dėl A.Sacharuko
K.Masiulis nerimauja, kad galutiniam verdiktui dėl
Varsackis buvo priėmęs nutar- Seimo nutarimas dėl krei- Mandatai iš jų bus atim- parėmė 80, dėl L.Karaliaus –
„krikščionių“ gali pritrūkti balsų. A.Ufarto/BFL nuotr.
tį, pagal kurią pas D.Kedžio se- pimosi į KT jau parengtas, dėl ti, jeigu už tai balsuos 85 Sei- 76 Seimo nariai.
serį Neringą Venckienę šiuo
metu gyvenanti mergaitė tu-
rėjo būti skubiai grąžinta jos
motinai. Šią nutartį moteriai
turėjo įteikti antstolis Mare-
kas Petrovskis. Tačiau to pa-
daryti jam nepavyko – gin-
ti mergaitės prie Venckų na-
mų Garliavoje susirinko mi-
nia D.Kedžio rėmėjų.
Gavęs N.Venckienės prašy-
mą, Panevėžio apygardos teis-
mas sustabdė tą B.Varsackio nu-
tarties dalį, pagal kurią mer-
gaitė turi būti grąžinta moti-
nai skubiai. Pasak šio teismo
atstovų, mergaitė pas dabar-
tinius globėjus liks dar ma-
žiausiai 20 dienų.
Šią žinią minia prie Venckų
namų sutiko džiaugsmo šūks-
niais. Dauguma susirinkusių-
jų vakar vakare ėmė skirstytis,
nors buvo ir pavienių ragini-
mų likti nakčiai.

Rusijos kirtis

Rusijos užsienio reikalų mi-


nisterija (URM) vakar sukriti-
kavo Lietuvos prezidentės Da-
lios Grybauskaitės (nuotr.) tei-
ginius apie pokario partizanus,
kurie esą rodo, kad per anksti
kalbėti apie dvišalių santykių
pakėlimą į naują lygį.
Prezidentė D.Gr ybaus-
kaitė praėjusią savaitę pa-
reiškė, jog „partizanai paro-
dė pasauliui, kad savanoriš-
kas Lietuvos įstojimas į SSRS
tebuvo mitas“.
Rusijos URM atstovas spau-
dai Andrejus Nesterenka pa-
reiškė, kad taip kuriamas po-
litinis ir informacinis fonas
dvišaliams santykiams ilius-
truoja „dvigubus standartus
Vilniaus politikoje“.
Pasak A.Nesterenkos, „Lie-
tuva turi suprasti, kad bend-
radarbiavimas su Rusija ne-
gali būti paremtas noru ma-
nipuliuoti istorine atmintimi
dėl vidinės politinės konjunk-
tūros“.
Lietuvos URM ir prezidentės
atstovai BNS sakė šio pareiški-
mo nekomentuosiantys.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 55 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5330.
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Dienraštis platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
255300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. žiema
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

8 / SKELBIMAI
Parduodate ar išnuomojate būstą, biurą ar žemę?
Didžiausias NEMOKAMAS NT skelbimų portalas! Nuo šiol apie tai skelbkite nemokamai!

Klaipëda,
Parduodate ar išnuomojate nekilnojamąjį turtą? 4 k. butas,
100 m2,

Paskelbkite apie tai NEMOKAMAI portale!


501 000 Lt
pardavimas
Tel.: +370 685 05933
Skelbimo ID: D603746

Mokslas Statyba, remonto darbai Klaipëda,


4 k. butas,

.
Centre esanti vairavimo mokykla "Venjora" renka naujas grupes (B kat.) Nuo- MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bitumi- 90 m2,
laidos studentams! Herkaus Manto g. 31, ŽEMAITIJA (IIIa.), tel. 8 46 210363, nių stogų dengimas ir renovacija.

skelbkites el.p. venjora@gmail.com .

B kategorijos vairavimo kursai. Papildomas vairavimas. Šviesos g. 3 (Ma-


Bituminė danga visų tipų stogams.
WWW.BALTICROOF.LT, Tel. 8 620
43518.
600 000 Lt
pardavimas

žojo km./ Miško raj.). Tel.: 8 46 257560, 8 686 84759, 8 655 13829, www.
Tel.: +370 46 310029
bkucentras.lt. Meistro pagalba: santechnika, elektra, Skelbimo ID: D601389
buitinė technika, tvirtinimai, apdai-
SMS žinutėmis la t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618
1. Žinutės tekste rašykite:
Paslaugos 00700.
Klaipëda,
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) Elektros montavimo darbai, techninė Nemokamas kūrybinis nuotraukų, Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. 3 k. butas,
priežiūra, dokumentacija, objektų ati- vestuvinių kvietimų, sveikinimų EKOvata, termoputa, polistireno granu-
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau lėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame 71 m2,
davimas VEI. Atestuota bendrovė. Tel. bei reklamos maketavimas. www.
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395. 8 687 13130. sreklamos.lt . visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528. 500 000 Lt
pardavimas
2. Sulaukę atsakymo žinutės, Nemokamai išvežame nebenaudo- Vidaus apdaila, stogų keitimas, sienų
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami: jamą buitinę techniką – šaldytuvus, Kilimų, minkštų baldų valymas. Va- šiltinimas, kapitalinis butų ir namų Tel.: +370 46 310029
skalbykles, virykles ir kitus elek- lymas po statybos ir remonto darbų. remontas, santechnika. Rekomen- Skelbimo ID: D595260
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) tronikos prietaisus. Dirbame ir su Tel.: 8 657 94361, 8 657 94363. dacijos. Medžiagų pristatymas. Tel.
(tarpelis) PATVIRTINU. įmonėmis. Tel. 8 641 99000. 8 657 92330.
Žaibosaugos įrengimas. Dokumentacija. Klaipëda,
Darbus atlieka atestuota bendrovė. Tel.
Dėmesio! 8 687 13130. 3 k. butas,
90 m2,
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
Dėmesio! Atidaryta nauja ŪKINIŲ- 589 000 Lt
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą STATYBINIŲ PREKIŲ PARDUOTU- pardavimas
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą. VĖ, šalia naujosios turgavietės:
Jūreivių g. 16 ("Činaras"). Tel. 8 Tel.: +370 655 45043
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų 687 84440. Skelbimo ID: D481174
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat).
Nekilnojamasis turtas Klaipëda,
Parduodu 3 k. su holu butą, 80 kv.m, 2 k. butas,
suremontuotą su baldais, Bandužių 57 m2,
g., 5 a, 2 balkonai, 180 000 Lt. Tel.: 8 500 000 Lt
Mokamos linijos telefonu 698 12179. pardavimas
Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono.
Parduodami nauji butai senamiesčio Tel.: +370 699 86075
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita, teritorijoje. www.TAIKOS4A.lt. Tel. 8 Skelbimo ID: D481078
652 09668.
(skelbimas iki 20 žodžių).
Nebrangiai parduodu 69 kv.m gerai
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita, suremontuotą, šviesų butą antrame Grožis, sveikata
(skelbimas iki 20 žodžių). aukšte Klaipėdos Senamiestyje prie
pat Teatro aikštės, yra vieta mašinai. KARDIOLOGINĖ REABILITACIJA! KMU
Po butu pirmame aukšte yra 30 kv.m Psichofiziologijos ir reabilitacijos ins-
neįrengta patalpa. Name tik trys gy- tituto klinika siūlo gydytis ir ilsėtis
ventojai. Tel. 8 623 92031. PALANGOJE. Para tik 98 Lt! Įskaičiuo-
Biure Klaipėdoje ta: gydytojo konsultacija, gydymas,

UAB „15 minučių“ Siūlo darbą procedūros, gyvenimas su maitinimu


(3k./d.) Informacija tel. 8 460 30027
Adresas: Herkaus Manto g. 31 (III a.) Ieškome virėjų ir kepėjų su patirtimi. UAB „Fortesta“ ieško mūrininkų dar- Transportas arba 8 618 41860
Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34274 CV siųsti el.p. cv@cili.lt, tel. 8 687 bui Lenkijoje. Tik brigados. Tel. 8 610 Perkame įvairių markių automobi-
23311. Nemokama nėščiųjų, naujagimių,
55392. lius, gali būti su defektais ar be jų vaikų, suaugusiųjų sveikatos prie-
El. paštas: skelbimaiklaipeda@15min.lt iki 15000 Lt. Pasiimame patys. Tel.
Kavinei Klaipėdoje reikalingi virėjai ir Garantuotos darbo vietos Londone. žiūra. Dirba šeimos gydytojos: Ž.
Išvykimas kiekvieną penktadienį. Tel. 8 648 21921. Šarienė, D. Vitkienė ir J. Zlobina
padavėjai. Gyvenimo aprašymą siųsti:
restoranas61@gmail.com. 8 601 88007, el.p. laurynas.lauren@ A.Bružo įmonė parduoda naudo- (turinti vaikų ligų gydytojos di-
gmail.com. tas autodalis. Perka automobilius plomą). Profilaktiniai tikrinimai
Reikalingi reprezentatyvios išvaizdos ardymui. Priimame užsak ymus. dirbantiems, dėl krūtų, gimdos
vaikinai dalyvauti reklaminiuose pro- Upelio g. 36, Klaipėda. Tel. 8 686 kaklelio, prostatos vėžio, širdies
jektuose.Telefonas pasiteirauti +370 04260. ligų. Atliekame lašines į venas,
46 496862. CV su nuotrauka siųsti injekcijas, tyrimus. Gydytojų kon-
„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk” klaipedacv@starjobs.lt AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 - sultacijos: akušerio ginekologo,
2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel. urologo, dermatovenerologo,
Nuo šiol skelbimai priimami Reikalingi virėjai (-os). Reikalavimai: 8 654 40004. kardiologo, neurologo, reabili-
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose noras dirbti ir siekti rezultatų. CV siųsti tologo, traumatologo, pediatro.
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse el.paštu personalas@navalis.lt. Infor- Skrandžio, dvylikapirštės, storojo
macija tel. 8 698 06796 darbo dienomis
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. nuo 8.00-iki 17.00 val. Baldai žarnyno, išangės tyrimas ir gydy-
mas. Nėščiųjų priežiūra (gydytojai:
Saugos tarnyba ieško vadybininko (-ės). Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius T. Karpavičiūtė, L. Janušas). Krau-
Reikalavimai: vadybinio darbo patirtis nestandartinius baldus. Atvežu ir su- jagyslių, širdies, sąnarių, sausgys-
paslaugų pardavimo srityje, vairuoto- montuoju. Tel. 8 690 47483. lių, nėščiųjų ir kitos echoskopijos.
Visi jūsų skelbimai nemokamai talpinami jo pažymėjimas. CV siųsti klaipeda@ Masažai, elektrinės procedūros,
į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt jungtis.lt. Tel. 8 46 492029. ambulatorinė reabilitacija. Tu-
rintiems siuntimą dalį paslaugų
Perka apmoka ligonių kasos. UAB Kuncų
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui ambulatorinė klinika, Taikos pr.
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www. 28 (3 aukštas), „Vėtrungės pasa-
dzukijosmediena.lt. žas“, Tel. (846) 410 570, mob. 8 698
87197, www.kaklinika.lt.

Reikalingi platintojai Parduoda

KRIZIŲ KLAIPĖDOJE Akcija! Šarvuotos laukinės ir vidinės KALVIŠKI DARBAI: vartai, tvoros,
durys, garažo vartai, plastikiniai lan- turėklai, baldai ir metalinės laiptų
gai minimaliomis kainomis. Tel.: 8 603 konstrukcijos. Tel. 8 654 72829.
10867, 8 640 17207.
Darbas 7-9 val. Mulčių (smulkintą pušų žievę), kom-

ĮVEIKIMO
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio- postinę žemę 50 l – 10 Lt (maišeliais)
jantys švediški anoduoto aliuminio Atvežame. Tel. 8 604 95317.
profilių langai. Pertvarų, terasų
CV siųskite r.katelynas@15min.lt. Tel. 8 655 34 281. montavimas. PLASTIKINIAI LAN- Parduodamas čekų gamybos alaus bra-
GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www. voras (70 tūkst. Lt). Tel. 8 639 48897.
sistemax.lt, el.p. kl.sistemax@
Skubiai parduodame kavinės įrangą,

CENTRAS Gyvas žmonių portalas


gmail.com. Minijos 2, Klaipėda.
Tel.: 8 675 66117, 8 601 05036, naudotą vienerius metus. Patraukli kai-
8 46 496873. na. Tel.: 8 46 383020, 8 615 98757.
Vištų kumpeliai - 4.9, vištų sparne-
liai - 4.59, sprandinė - 10.80, šon-
kauliai - 7.90, grill dešrelės - 3.99,
pangasijos filė - 5.99, menkės filė
Nemokama pirminė s/o - 6.90, lašišos š/r - 3.99. Kaina
su PVM! Klaipėda, Šilutės pl. 23, 13
psichologo pagalba sandėlys. Tel. 8 464 15111.

kiekvieną darbo dieną


nuo 16 iki 20 val.
www.krizesiveikimas.lt
Tel. 8 640 51555 www.ikrauk.lt
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

SPORTAS / 9
Triumfavo
„Sevilla“ Lemiama kova
Rytoj UEFA Čempionų lygos se-
zonas pasieks kulminaciją – di-
natą, ir taurę.
Kam pavyks pra-
R.Berankis žengia pirmyn
AURIMAS
KUCKAILIS
a.kuckailis

džiajame finale Madrido „Santia- tęsti pergalingą


Abi komandos @15min.lt

go Bernabeu“ stadione paaiškės šio sezono žy- savo šalyse jau Vakar „Didžiojo kirčio“ turnyro „Ro-
naujasis nugalėtojas. gį, paaiškės jau land Garros“ antrame kvalifikacinia-
šeštadienį va-
susišlavė visus įmano- me rate Ričardas Berankis (nuotr.)
Juo taps Luiso van Gaa- kare. mus trofėjus – laimėjo (ATP reitingas – 188) 6:2, 3:6, 6:0
lo treniruojamas Miunche- Miuncheno įveikė rumuną Victorą Crivoi (ATP-
no „Bayern“ arba Jose Mou- komanda sieks ir nacionalinį čempio- 159). Iki pagrindinio turnyro ge-
rinho vadovaujamas Milano jau pen k tojo natą, ir taurę. riausiam Lietuvos tenisininkui li-
„Inter“ klubas. UEFA Čempio- ko žingsnis.
Abi komandos savo šaly- nų lygos nuga- nusią „Barcelonos“ ekipą. žinojau, kad liko tik klausimas,
se jau susišlavė visus įmano- lėtojų vardo, tuo tarpu „In- Įdomu, kad abiejų koman- „Antrajame sete prarado- kaip greitai jis laimės.“
mus trofėjus ter“ kovos dėl pirmojo tokio dų treneriai dirbo kartu nuo me iniciatyvą, varžovas pradėjo Lietuvio varžovas šiandien
– laimėjo trofėjaus per 45 metus. 1997 iki 2000 metų. Tuomet žaisti labai aktyviai, – „15min“ iš bus austras Martinas Fische-
ir nacio- „Bayern“ futbolininkams L.van Gaalas buvo „Barcelo- Prancūzijos mačo ris (ATP – 191). Jis vakar įvei-
nalinį šiame turnyre jau pavy- nos“ strategas, o J.Mourinho eigą komentavo kė ispaną Rubeną Ramirezą
čempio- ko parklupdyti du ita- – jo asistentas. Abu futbolo R.Berankio trene- Hidalgo.
lų klubus – Turino „Ju- ris Remigijus Bal- Lietuvos tenisininkas Pary-
Antrą kartą per ketverius ventus“ ir „Fiorenti- žekas. – Tačiau an- žiuje jau uždirbo 8 tūkst. eurų ir
pastaruosius metus bei penktą na“, tačiau J.Mourinho tro seto pabaigoje jau mačiau, 14 ATP reitingo taškų. Pagrin-
kartą klubo istorijoje Ispanijos auklėtiniai pusfi na- kad Ričardas atsigauna. Trečio dinis turnyras prasidės gegu-
futbolo taurę iškovojo „Sevilla“ lyje įspūdingai specia- seto pradžioje buvau ramus, nes žės 23 dieną.
ekipa, kurioje žaidžia ir Marius nukarūna- listai su skir-
Stankevičius. Trečiadienį Bar- vo titu- tingomis eki-
selonoje vykusiame finalinia-
me mače 90 tūkst. žiūrovų aki-
lą gy- pomis po kar-
tą jau laimėjo
fotoakimirka
vaizdoje „Sevilla“ 2:0 (1:0) įveikė UEFA Čempio-
UEFA Europos lygos čempionę nų lygą.
Madrido „Atletico“ komandą.
Ši prizo savininke buvo devy-
nis kartus.
Lietuvos rinktinės gynėjas
šiame mače buvo tarp atsarginių
žaidėjų. Įvarčius nugalėtojams
pelnė Trinidadas Diego Cape-
lis (5 min.) bei Gonzalezas Je-
susas Navas (90+1 min.).
Ketvirtąją vietą pasibai-
gusiame Ispanijos čempiona-
te užėmęs bei UEFA Čempio-
Madrido stadione susigrums
nų lygoje žaisiantis „Sevilla“ Miuncheno „Bayern“ ir Milano Londono olimpinių žaidynių, kurios vyks 2012 vasarą, talismanais
klubas šalies taurės savinin- „Inter“. AFP/Scanpix nuotr. tapo dvi metalo spalvos vienaakės būtybės Wenlock ir Mandeville.
ku anksčiau buvo 1935, 1939, Olimpiados talismanus sukūrė menininkas Michaelas Morpurgo.
1948 ir 2007 metais. AFP/Scanpix nuotr.
Puslapis parengtas pagal BNS ir „15min“ inf.
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

10 / PAJŪRIS

Palangos bažnyčiai –
„auksinis“ stogas
Šimtametė Palangos Švenčiausio-
sios Mergelės Marijos ėmimo į dan- Palangos bažnyčioje darbai verda jau porą metų. Iš pradžių
gų bažnyčia puošiasi nauju auksu tvarkytas bokštas, pernai – dalis fasado. D.Grikšaitės nuotr.
tviskančiu variniu stogu.

Pasak bendrovės „Pama-


rio restauratorius“ direktoriaus
Aldo Kliuko, šiemet bus per-
klota didžioji Palangos bažny-
čios stogo dalis. Darbai orga-
nizuoti taip, kad net permai-
ningi pajūrio orai nekeltų grės-
mės statinio vidaus erdvėms.
Vietoj nuardytų senosios sto-
go dangos lakštų tuoj pat klo-
jama nauja. Gegužę stogas jau
bus sumontuotas, o birželį
planuojama užbaigti ir jo ap-
dailos darbus. Ant bažnyčios
stogo ryškiai sutviskęs varis laikinas efektas. tinių vario stogų. Vario danga
traukia palangiškių ir kuror- „Kitąmet vario stogas jau – ilgaamžė ir pastatą patikimai
to svečių dėmesį. Bendrovės bus rusvas, o dar po kelių me- saugos ne vieną dešimtmetį“,
„Pamario restauratorius“ va-
dovo A.Kliuko teigimu, tai tik
tų – pažaliuos ir niekuo nesi-
skirs nuo daugelio senųjų sta-
– sakė restauravimo bendro-
vės vadovas.
Tavo zadintuvas
tv gegužės 22 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Animacinis serialas „Yu-Gi- 06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas „Šiupi- 06.44 Programa. 06.45 Televitrina. 07.05 Sveikatai ir lai- 08.00 Krikščionio žodis. 08.15 Animacinis serialas „Tufiai 08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00 „Balticum TV“
Oh! GX“ (42) (N-7). 07.00 Animacinis serialas „Raganosio ninis“ (8). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džunė Li“ mei (kart.). 08.00 Animacinis serialas „Kapitonas Malas“ ir Tuniai“ (50). 08.30 Animacinis serialas „Paslapčių sodas“ žinios. 09.15 TV serialas „Elizos aistros“ (16) (N-7). 10.15
mokykla“ (5). 07.25 Animacinis serialas „Bakuganas“ (31). (25). 07.20 Animacinis serialas „Bazas Šviesmetis ir Žvaigž- (kart.). 09.00 Dokumentinių filmų ciklas „Valstybės kelias“ (58). 09.00 Švarus pienas. 09.30 Gimtoji žemė. 10.00 Ryto Kultūra+ (kart.). 10.45 Dokumentinis serialas„Nuskendusių
07.55 TV serialas „H2O“ (2/39, 40). 09.00 Apie ūkį ir bites. džių komanda“ (28). 07.45 Animacinis serialas „Antinas (kart.). 10.00 Autopilotas. Laida apie automobilius. Vedėjas suktinis. 11.30 Mūsų miesteliai. Šešuolėliai. 12.30 Pulsas. laivų paslaptys“ (1). 11.15 Dokumentinis serialas„Ekstrema-
Laida apie kaimą. 09.30 Mamyčių klubas. Laida šeimai. Gudruolis“ (20). 08.10 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“ R.Fetingis. 10.30 Šeštadienio rytas. 11.30 TV serialas „Juo- 13.00 TV serialas „Labiau už viską“ (43). 14.00 TV serialas lioji kulinarija“ (1). 11.45 TV serialas„Paryžiaus kriminalistai“
10.00„Šailas II. Šailo sezonas“. Drama. JAV, Didžioji Britanija, (46). 08.35 Animacinis serialas „Dinozaurų karalius“ (26). dasis riteris“ (N-7) (kart.). 12.25 TV serialas „Nacionalinio „Jūrų žvalgas“ (3/1). 15.00 Istorinė dokumentika. „Gyveni- (11) (N-7). 12.45 Dokumentinis serialas „Povandeniniai lo-
1999 m. 12.00 „Vasara su žirgais“. Nuotykių. JAV, 1996 m. 09.00 Karoluko ir Pencės rytas. 09.30 Žalioji akademija. saugumo agentas VI“ (N-7) (kart.). 13.25 „Dinotopija: plė- mas su priešu“ (1). Vokietija, 2008 m. 16.00 Žinios (su verti- biai“ (1). 13.45 Dokumentinis serialas „Žalieji automobiliai“
13.40 „Ponia Vinterborn“. Drama. JAV, 1996 m. (N-7). 15.40 10.00 Kino pusryčiai. Premjera. Animacinis f. „Supermenas. šikai“ (2). Nuotykių. JAV, 2003 m. (N-7). 15.30 Juokingiausi mu į gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. (12). 14.15 „Nepakenčiamas žiaurumas“. Romantinė kome-
Be grimo. Pokalbių laida (N-7) (kart.). 16.30 Gyvenimas yra Gudruolis puola“. JAV, 2006 m. 11.30 „Mažylis mieste“. žmonės ir gyvūnai. 16.00 Tarp miesto ir kaimo. TV žurnalas 18.15 Aerodromas. 18.30 TV serialas„Tadas Blinda“ (4). Rež. dija. JAV, 2003 m. 16.00 „Trenk jai, ji - prancūzė“. Komedija.
gražus. Gyvenimo būdo laida (N-7) (kart.). 17.10 Tu gali Nuotykių komedija. Australija, 1998 m. 13.15 Animacinis (kart.). 16.30 To dar nebuvo... Geros nuotaikos žurnalas B.Bratkauskas. 1972 m. 19.10 Senas geras kinas. „Šerloko Vokietija, Didžioji Britanija, JAV, 2002 m. 17.40 „Paslaptis iš
šokti? Šokių konkursas. 18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. serialas „Tomas ir Džeris“ (kart.). 13.45 TV serialas „Kremas“ (kart.). 17.00 Ekstrasensų mūšis. Sensacijų šou (kart.). 18.00 Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“. „Agros lobiai“ (1).. Ru- praeities“. Romantinė drama. JAV, Vokietija, 2007 m. 19.45
18.55 TV orai. 19.00 Šeimų dainos. Muzikinis šou. Vedėjai (8). 14.50 TV serialas „Deginanti aistra“ (153, 154). 17.00 Nepatvirtinta diagnozė. Sensacijų dokumentika (N-7). 19.00 sija, 1983 m. (N-7). 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. Ieškokime geriausio! (kart.). 20.00 Dokumentinis serialas
A.Grudytė-Guobienė ir Deivis. 21.00 „Elizabettaunas“. Ro- Švarūs pinigai. 17.45 Superkakadu. Pramoginė-informacinė Dok. serialas„Ką daryti?“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Pasaulio panorama. 21.10 „Brangakmenių medžioklė“ (9). 21.00 Dokumentinis se-
mantinė komedija. JAV, 2005 m. (N-7). 23.35 „Ekvilibriu- laida. (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 20.14 Orai. 20.15 TV serialas „Nacionalinio saugumo agen- Kelias į 2010 m. FIFA pasaulio futbolo čempionatą. 11 dalis: rialas „Pasaulinė sunkvežimių ekspedicija“ (51). 22.00 Elito
mas. Pusiausvyra“. Veiksmo. JAV, 2002 m. (N-14). 01.40 „Iš Žvaigždžių duetai IV. Muzikinis šou. Finalas. 22.15 Premje- tas VI“ (7) (N-7). 21.20„Meilė su antspaudu„Visiškai slaptai“ Vokietija ir Alžyras; 12 dalis: Čilė ir Paragvajus. TV laida. 22.30 kinas. „Laumžirgis“. Mistinė drama. JAV, Vokietija, 2002 m.
tamsybių“. Siaubo. JAV, 1989 m. (N-14). 03.10 Programos ra. „Terorizmo veidas“. Veiksmo trileris. JAV, 2003 m. (N-14). II“. Trileris. Rusija, 2008 m. (N-14). 23.30 „Čeisas Moranas“. Kine kaip kine. 23.00 LKS aukso fondas.„Skrydis per Atlantą“. 23.50 TV serialas „Paveldėtojai“ (35) (N-7). 01.25 Progra-
pabaiga. 00.15„Bevardis“. Veiksmo. Kinija, 2002 m. (N-7). Fantastikos veiksmo. JAV, 1997 m. (N-14). 01.30 Bamba (S). Istorinė drama. 1983 m. 00.50 Programos pabaiga. mos pabaiga.

tv gegužės 23 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20Teleparduotuvė. 06.35 Anim. serialas„Yu-Gi-Oh! GX“ (43) 06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas „Šiupi- 06.44 Programa. 06.45 Televitrina. 07.05 Ar kiekvienas 08.15 Anim. serialas „Moko - pasaulio vaikas“ (1-3). 08.30 08.45 Ieškokime geriausio! Prekių ir paslaugų TV gidas.
(N-7). 07.00 Anim. serialas „Raganosio mokykla“ (6). 07.25 ninis“ (9). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džunė Li“ laimingas? Socialinis projektas (kart.). 08.00 Girių horizontai Anim. serialas „Paslapčių sodas“ (59). 09.00 Anim. serialas Vedėja K.Šeštokaitė (kart.). 09.00 Reidas (kart.). 09.30
Anim. serialas „Bakuganas“ (32). 07.55 TV serialas „H2O“ (41, (26). 07.20 Animacinis serialas „Bazas Šviesmetis ir Žvaigž- (kart.). 08.30 Statybų TV. 09.00 Tauro ragas. Laida medžioto- „Pašėlę Tornberiai“ (55). 09.25 Anim. serialas „Aviukas Šo- Dokumentinis serialas „Pasaulinė sunkvežimių ekspedicija“
42). 09.00 Sveikas žmogus. 10.00„Žaidimų aikštelė II“. Nuoty- džių komanda“ (29). 07.45 Animacinis serialas „Antinas Gu- jams. 09.30 Žvejų mūšis. Laida žvejams. 10.00 Kunfu išmin- nas“ (2/9). 09.35 Anim. serialas „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (51). 10.30 Dokumentinis serialas „Brangakmenių medžio-
kių komedija. JAV, 2005 m. 12.00, 13.05, 14.00, 14.45 „Vil- druolis“ (21). 08.10 Animacinis serialas„Finas ir Ferbis“ (47). tis. TV žurnalas. 10.30 Sekmadienio rytas. 11.30 Sveikatai ir (2/4). 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Maisto anatomija. klė“ (9). 11.30 Dokumentinis serialas „Gyvūnų pasaulis su
ties telemaratonas 2010“. Tiesioginė transliacija. 12.10„Aš - ne 08.35 Animacinis serialas „Dinozaurų karalius“ (27). 09.00 laimei. Vedėjas A.Ilginis. 12.30 TV serialas„Nacionalinio sau- 11.00 Kine kaip kine (kart.). 11.30 LKS aukso fondas.„Skrydis Jarodu Milleriu“ (1). 12.00 TV serialas „Paveldėtojai“ (35)
blogesnė“. Komedija. JAV, 2005 m. (N-7). 15.15 Akistata (N-7) Sveikatos ABC. 10.00 Kino pusryčiai. Premjera. „Gepardas, gumo agentas VI“ (N-7) (kart.). 13.30 Sveikinimų koncertas. per Atlantą“. Istorinė drama. 1983 m. (kart.). 13.10 Sekmi- (N-7). 13.35 TV serialas „Nusikaltimų įkalčiai“ (37) (N-7).
(kart.). 16.05 „Vilties telemaratonas 2010“. 16.15 Nuodėmių vardu Duma“. Nuotykių filmas šeimai. JAV, 2005 m. 11.55 15.30 Girių horizontai. 16.00 Užsienio naujienos. „Deutsche nių šv.mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus Kalvarijų. 14.45 14.35 Dokumentinis serialas„Prabangos planeta“ (4). 15.05
dešimtukas (N-7) (kart.). 17.00 „Vilties telemaratonas 2010“. „Dėdė Bakas“. Komedija. JAV, 1989 m. 13.50 TV serialas Welle“ savaitės apžvalga. 16.30 „Lietuvos žinių“ tyrimas. Detektyvo klasika. Detektyvinis serialas „Puaro“ (2/9) (N-7). „Maria Callas“. Drama. Italija, Prancūzija, Ispanija, 2002
17.10 Farai (N-7) (kart.). 17.55 „Vilties telemaratonas 2010“. „Kremas“ (9). 14.50 TV serialas„Deginanti aistra“ (155, 156). Tiriamosios žurnalistikos laida (kart.). 17.00 Dokumentinių 15.45 Klausimėlis. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). m. (N-7). 17.00 „Miegamajame“. Kriminalinė drama. JAV,
18.05 Asistentai. 18.35 „Vilties telemaratonas 2010“. 18.45 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. TV žaidimas. 18.45 filmų ciklas „Valstybės kelias“. Autorius R.Bružas. 18.00 Kai- 16.05 Orai. 16.10 „Dainų dainelė 2010“. 18.00 7Kauno die- 2001 m. (N-7). 19.15 Kultūra+. Pažintinė kultūrinė laida.
TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.00 Savaitės Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Savaitės įvykių„Top nos kodas. 18.30 Svarbus pokalbis. 19.00 Ekstrasensų mūšis nos. 18.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 19.00 Keliaukim! Vedėja K.Skrebytė. 19.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 20.00
komentarai. 19.30 Tu gali šokti? 21.10 „Vilties telemaratonas 5“. 19.30 2minutės šlovės. Talentų šou. Finalas. Tiesioginė VII (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 TV serialas „Elizos aistros“ (17) (N-7). 21.00 VIP seansas.
2010“. Paramos akcijos finalinis koncertas. Tiesioginė translia- transliacija. Vedėjas V.Pauliukaitis. 22.00 „Trečiojo reicho žlu- Ar kiekvienas laimingas? Socialinis projektas. 21.15 Meilės Orai. 20.45 Savaitė. 21.15 Savaitės filmų filmas. Vaidybinis „Agentas 117: misija Kaire“. Kriminalinė nuotykių komedija.
cija. 23.10 „Rizikingas žaidimas“. Trileris. Honkongas, 1998 m. gimas“. Biografinė drama. Vokietija, Italija, Austrija, 2004 m. istorijos. Iš Rosamunde Pilcher kolekcijos. „Meilės pergalė“. f. „Ateivis“. Fantastikos nuotykių. JAV, 1982 m. (N-7). 23.25 Prancūzija, 2006 m. (N-7). 22.45 „Trys Melkiadeso Estrados
(N-14). 00.50 „Švyturio prižiūrėtojo moteris“. Drama. Prancū- (N-7). 01.10 Snobo naktis. Premjera. „Namai pasaulio gale“. Vokietija, 2007 m. (N-7). 23.05„800 kulkų“. Komiška drama. Elito kinas. „Ačiū už viską, Vong Fu. Džuli Niumar“. Komedija. kapai“. Kriminalinė nuotykių drama. JAV, Prancūzija, 2005 m.
zija, 2004 m. (N-14). 02.45 Programos pabaiga. Romantinė drama. JAV, 2004 m. (N-14). Ispanija, 2002 m. (N-7) (kart.). 01.35 Bamba (S). JAV, 1995 m. (N-14). 01.20 Programos pabaiga. (N-14). 00.50 Programos pabaiga.
2010 gegužės 21 d., penktadienis
5 M I N
„ 1 “
pramogos / 11

Eglės Visockaitės horoskopai gegužės 21 d.

I O

P
N

E
N
K T A D I E
Avinas. Ne viskas bus nuspalvinta rožinėmis spalvomis, ta-

planuose – vestuvės
čiau situacija skatins pranokti pačius save. Tikriausiai paga-
liau suprasite, ko trūksta, kad pasijustumėte turtingesni, kad
jūsų šeimos židinys sutvirtėtų.
Jautis. Seksis įvairaus pobūdžio organizacinė veikla. Tin-
kamas metas pasidomėti artimų žmonių, vaikų reikalais, už-
siimti korespondencija, ieškoti reikalingos informacijos.
kristina
mažeikaitė Aš norė- Dvyniai. Iš darbdavio arba verslo partnerio galite gauti vi-
liojamą pasiūlymą. Bet daugiausiai jėgų ir laiko šiandien atims
k.mazeikaite
@15min.lt
jau baig- buitinė rutina. Teks rimtai pasirūpinti namų ūkiu, sveikata.

Praėjusį savaitgalį savo 33-iąjį gim-


ti savo karjerą Vėžys. Rizikingos meilės avantiūros gali atnešti trumpalai-
tadienį atšventė daugkartinė Lie- būdama pačio- kių pikantiškų pojūčių. Jei norite tikros laimės, orientuokitės
į santykius, vertus tikrų jausmų, įsipareigojimo.
tuvos jaunimo standartinių ir Loty- je viršūnėje.
nų Amerikos šokių čempionė, TV3 Liūtas. Būkite apdairūs finansiniuose reikaluose. Dėl palū-
projekto „Tu gali šokti“ teisėja Eglė kanų, alimentų tarkitės konkrečiai ir iš anksto. Galite puikiai
Visockaitė. Moteris pasidalijo min- ma, daugelis sakė, kad tai ne- pasirodyti profesinėje ir mokslinėje veikloje. Netrūks fanta-
timis apie savo laimingą šiandieną, buvo viršūnė, o buvo pati pra- zijos, lankstumo, pasitikėjimo savimi.
netolimoje ateityje planuojamas džia, bet aš manau, kad tiesiog Mergelė. Jus gali išmušti iš vėžių didesni nei įprasta reika-
vestuves su mylimuoju Mariumi ateina laikas, kai žmogus turi lavimai bei kontrolė iš verslo partnerių, darbdavio, pareigū-
Damaševičiumi ir gyvenimo aist- baigti karjerą ir aš tą buvau su- nų. Tačiau nuovokumo ir humoro jausmo dėka turėtų pavyk-
rą – šokius. planavusi iš anksto. Aš to nesi- ti laimėti bet kieno palankumą.
gailiu, tai buvo tvirtas spren-
Ar sėkmingi jums buvo dimas, o dabar aš turiu tai, ką
šie metai? ir norėjau turėti.
Taip, labai, tiek profesi- Daugiau nei metus drau-
nėje, tiek asmeninėje sferoje. gaujate su odontologu Mariu-
Mūsų šokių klubo atstovai ta- mi. Ar pripratinote draugą
po ir jaunimo, ir suaugusiųjų prie fotoaparatų?
grupių čempionais. O asme- Ne, jis dar nepriprato (juo-
niniame... Planuojame ves- kiasi). Jam vėl buvo šokas, kai
tuves (šypsosi). Dar neturime fotografai užpuolė jį per „In-
E.Visockaitė nesigaili baigusi pro-
konkrečios datos. Culto“ koncertą. Mes specia-
fesionalią šokėjos karjerą, o šokis
Dažniausiai laidose at- vis dar užima labai svarbią vietą liai nesislapstome ir retai da-
rodote švelni, atsargiai kri- jos gyvenime. TV3 nuotr. lyvaujame tokiuose renginiuo-
tikuojate. Ar tokia esate ir se, todėl Mariui toks dėmesys
gyvenime? dar neįprastas.
Ir gyvenime greičiausiai to- taisyklių ir apribojimų. Keis- – turbūt susirado žmoną vie- Ar žadate slėpti nuo žiniask-
kia (juokiasi). Aš pati jautriai ta, tačiau toks artimas Lotynų toj partnerės. Žmogus turėjo laidos savo vestuves?
reaguodavau į kritiką, ją sun- Amerikos šokiams flamenkas puikias galimybes ilgai šokti Šiuo klausimu mano ir Ma-
kiai išgyvendavau, todėl sten- man pasirodė sudėtingas. Vi- ir pasiekti labai aukštų rezul- riaus nuomonės nesutampa,
giuosi elgtis taip, kaip norėčiau, siškai neįkandamas šokis man tatų ir man labai gaila, kad jis nes aš nematau ko slėpti. Bet
Svarstyklės. Žmogus iš artimos aplinkos gali prašyti pa-
kad su manimi elgtųsi. yra breikas. Man šis šokis at- tokį momentą praleido. kadangi būsimasis vyras ne-
skolos arba pats paskolins jums pinigų. Už dalykinį protega-
Esate Lotynų Amerikos rodo labai vyriškas. O jūs nė karto nesigailėjote labai nori viešumos, tai gal-
vimą ar kitokią paslaugą jums gali būti pasiūlytas geras atly-
šokių šokėja, taip pat šokote Ar po skyrybų su buvusiu nutraukusi šokėjos karjerą? būt apie vestuves ir neskelb-
gis, naudingi mainai.
hiphopą. Koks šokis jums mie- vyru Andriumi Kandeliu ne- Ne, aš buvau tvirtai ap- sime. Aš ir pati nenoriu, kad į
liausias, sudėtingiausias? liko jokių nuoskaudų? sisprendusi – aš norėjau kitų vestuves prigužėtų žiniasklai- Skorpionas. Šiandien pasistenkite konkrečiai atlikti svar-
Esu išbandžiusi daugybę Ne, neliko. Mūsų karjera bū- dalykų, kitokio gyvenimo. Aš dos atstovų. Vestuvės – priva- biausius reikalus. Galbūt atsiras reikalingas žmogus, pasiūly-
šokio stilių. Labiausiai man nant kartu buvo puiki, draugiš- norėjau baigti savo karjerą bū- tus dalykas, draugai pasvei- mas, pranešimas, kuris išplėš jus iš netikrumo ir nepasitikė-
prie širdies lotynų šokiai, nes kai išsiskyrėme. Mane tik ste- dama pačioje viršūnėje. Žino- kins ir užteks. jimo gniaužtų.
aš juos geriausiai moku. Hip- bina, kodėl jis nešoka? Aš dėl to Šaulys. Galimas dalykas, kad jausite pareigą prisiimti atsa-
hopas man patinka, nes jame tiesiog pykstu (juokiasi). Labai www.15min.lt/s99815
Surinkę šį adresą, rasite visą interviu su Egle Visockaite. komybę arba atsiskaityti už atliktus darbus. Derėtų ramiai iš-
vyrauja visiška laisvė, nėra daug metų žadėjo šokti. Bet štai siaiškinti tuos santykius, kurie jus kuo nors įpareigoja. Paju-
site didelį palengvėjimą.

poligonas sudoku Ožiaragis. Su draugais, bendraminčiais šiandien nesun-


kiai rasite bendrą kalbą ir bendrų užsiėmimų. Kažkas jums
gali labai padėti, teisingai patarti, nukreipti. Arba tokiais iš-
Taisyklės:
2 5 7 Kiekviename6 8turi būti panau- 7 1
M O K dota
minčiais ir geradariais kitiems būsite jūs.
žodyje ?
raidė, esanti dėlionės vidu- Vandenis. Netinkama diena rimtiems reikalams spręsti. Vis
ryje. Negalima žodyje panaudo-
2 3 5 9 dėlto jums pavyks perprasti slaptas aplinkinių gudrybes, kės-
I D E tirodyta raidės daugiau kartų negu nu- lus ir viską pakreipti sau naudinga linkme. Galite tartis dėl įsi-

7 8 6 ti raides,dėlionėje. 1 Galima naudo-


6 9 4 8 3 darbinimo ar atlygio už paslaugą, darbą.

S R (jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“,


giminingas duotosioms Žuvys. Būsite labai jautrūs ir emocionalūs. Dėl skonių ir in-

9 B 8jei yra „s“, galima


7 ir4„š“ ir pan.). Jei- 1 2 6 9 teresų skirtumo gali kilti nedidelių konfliktų. Kad ir kaip bū-
tų, jums seksis įtikinti aplinkinius savo ketinimų rimtumu ir
gu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio
2 dariniai
7 negali būti naudojami9(pvz.: 8 8 4
gera valia.
jei „geras“, tai „geresnis“,
„geriausias“ jau negali būti).

5 1 Šiandien 916 val. atsiųskite 3


iki ma- 9 5 1 7
mano augintinis
žiausiai 15 žodžių-atsakymų el. paštu

3 poligonas@15min.lt
1 gyvenate)
te miestą, kuriame 9 ir laimė- 7
(būtinai nurodyki-
2 4 5 3 8
kite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį
su pasirinkta nuotrauka. 3 8 4 1
8 4 6 9 5 5 6
Y # 97 Labai
EASY lengvas # 98
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-
tuku pažymėtame langelyje esantį

anekdotai skaičių siųskite SMS žinute numeriu


1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, dalyvau-
ti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL, TELE2
Gegužės pabaiga. Per paskutinę klasės valandėlę mokytoja abonentai). Žinutės langelyje rašy-
klausia savo auklėtinių: kite: 15MIN SU (gautas skai-
– Na, vaikai, kas jums buvo sunkiausia 7-oje klasėje?
čius) Vardas Pavardė Mies-
– Paaiškinti pardavėjai, kodėl mes perkam degtinę...
tas. Vienas iš teisingą atsa- Kas – močiutės višta Pupa.
2Geografijos7pamoka. 9
– Sakyk, Petriuk, kiek yra pasaulio dalių?
4 5 4
kymą atsiuntusių žmonių
2
burtų tvarka laimės knygą 9 3 Amžius – 2 metai.
Būdas – visiškai nebijo žmonių, mėgsta tupėti ir būti glostoma.
„Jurijus Smoriginas: tarp
6– Anas
1 pasaulis ir šis. 9 2 1 5
Šančių ir Paryžiaus“. 9 4 Šeimininkė – mano močiutė, bet kas jos, tas ir anūkės.
Anūkė – Gintarė Makauskaitė.
Bičiuliai rengiasi po pirties. Vienas maunasi pėdkelnes...
9 – Nuo kada pėdkelnes nešioji?
– Nuo to laiko, kai žmona jas mašinoj rado.
3 6 www.15min.lt/sudoku
Surinkę šį adresą kompiuteryje arba telefone, rasite sudoku
1 www.15min.lt/augintinis
Surinkę šį adresą, rasite visą augintinių fotogaleriją

7 8 1 3 6 2 7 3 1 5
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

12 / GARSENYBĖS
Netikėtos Ronano
Keatingo skyrybos
Tadas Blinda – M.Jankavičius
Likus vos porai savaičių iki lietuviško prisiimti atsakomybę ne tik už
nuotykių filmo „Tadas Blinda. Pra- savo veiksmus, bet ir už myli-
džia“ filmavimo, kino teatruose „Fo- mų žmonių gyvybes.
rum Cinemas“ pasirodė plakatai, at-
Vaidmuo nelengvas
skleidžiantys daugiau nei pusmetį
kūrėjų kruopščiai saugotą paslaptį. „Filmas yra apie tai, kaip is-
Jaunąjį Tadą Blindą vaidins populia- torijos girnų įsuktas paprastas
rusis Mantas Jankavičius. žmogus iš naujo atranda ver-
tybes, dėl kurių verta gyventi
„Šiame filme Tado Blindos ir mirti. Tadas nėra koks nors
personažas – visiškai kitoks, nei ypatingas herojus. Jis – papras-
Pramogų pasaulyje dar vie- žmonės įpratę įsivaizduoti. To- tas kaimo vaikis, kuriam vėjai
nos skyrybos. Siurprizu tapo dėl ir aktorių rinkomės neįpras- galvoje švilpia. Jis klysta, sun-
dainininko Ronano Keatingo tu būdu, – pasakojo filmo reži- kiai išgyvena savo klaidas, mė-
ir jo žmonos Yvonne Connol- sierius Donatas Ulvydas. – Tie- gina jas taisyti ir vėl klysta, už-
ly (nuotr.) vakar paskelbta ži- siog žiūrėjome į daugelio kan- traukdamas nelaimes sau ir ar-
nia apie skyrybas po 12 me- timiems žmo-
tų vedybų.
1998-aisiais susituokę
Nesu profesiona- nėms“, – apie savo
personažą pasa-
R.Keatingas ir buvęs modelis lus aktorius, kojo Mantas.
Y.Connolly turi tris vaikus – 11-
metį sūnų Jacką ir dvi dukras –
negaliu tiesiog suvai- Anot jo, jau
repetuojant ten-
9-erių Marie ir 4-erių Ali. dinti – bandau viską ka įsijausti į dau-
Dailymail.co.uk teigimu,
33-ejų atlikėjo ir jo 36-erių my-
išgyventi. gybę emocijų –
tarp jų yra ir to-
Simboliškas sutapimas –
vakar, kai buvo paskelb-
limosios santuoka buvo laiky- Sakė M.Jankavičius. kių, kurių niekam ta žinia, kad M.Jankavičius
ta viena tvirčiausių visame pra- nelinkėtų patirti įkūnys Tadą Blindą, atlikė-
mogų versle. „Su dideliu liū- didatų veidus ir klausėme savęs tikrovėje – baimė, siaubas, ne- jui suėjo 30 metų.
desiu Ronanas ir Yvonne Ke- – ar matome žmoguje tas ver- tekties skausmas, didžiulė gė-
atingai šiandien praneša apie tybes, apie kurias norime pa- da ir savigrauža. „Nesu profe- kaištingai sėdėti balne, o gink- je planuojama filmuoti Mažei- Andrius Kaniava, Vidas Petke-
skyrybas“, – vakar buvo rašo- pasakoti. Mantas įtikino mus sionalus aktorius, negaliu tie- lą valdyti natūraliai, lyg tai bū- kių, Telšių, Vilniaus bei Kauno vičius, Jokūbas Bareikis, Myko-
ma oficialioje dainininko sve- visus. Esame tikri, jog įtikins siog suvaidinti – bandau viską tų pačios gamtos duota, – pasa- rajonuose. Filmavimo darbai tu- las Vildžiūnas ir kiti garsūs bei
tainėje. R.Keatingas mylimąją ir žiūrovą.“ išgyventi, pasinerti į persona- kojo filmo prodiuseris Žilvinas rėtų būti baigti liepos viduryje. žiūrovų mėgstami šalies akto-
vedė kai jam tebuvo 21-eri. Pra- Filmo „Tadas Blinda. Pra- žo jausmus ir mintis“, – tikino Naujokas. – Mantas negailėjo Žiemą jau nufilmuotos scenos riai. Filmo režisierius – Dona-
nešime nurodoma, kad skyry- džia“ veiksmas vyksta 1861 m. atlikėjas. laiko ir nuolat liejo prakaitą žir- iš Tado Blindos vaikystės. tas Ulvydas. Scenarijų filmui,
bos taikios ir garsi pora bend- vasarą, kai baudžiavos panai- gynuose bei kovinėse treniruo- Kitus pagrindinius persona- remdamasis R.Šavelio roma-
Ruošiasi ilgai
radarbiaus tam, kad užtikrintų kinimą apraizgiusios politinės tėse. Tikime, kad per tuos mė- žus filme vaidins Antanas Šur- nu, parašė scenaristas Jonas
gerą ateitį savo vaikams. intrigos atokiame Žemaitijos Nors filmo kūrėjų sprendi- nesius surinktos mėlynės, su- na, Dainius Kazlauskas, Tatja- Banys. Filmo prodiuseris – Žil-
Pasak britų žurnalistų šalti- kaime netikėtai virsta skerdy- mas paskelbtas tik dabar, Man- mušimai ir nubrozdinimai pa- na Liutajeva, Agnė Ditkovskytė, vinas Naujokas.
nių, niekas nesitikėjo tokios ži- nėmis. Pilnametystės vos su- tas fi lmavimams ruošiasi jau dėjo jam dar geriau įsijausti ir į
nios. „Niekas net nemanė, kad laukusiam Tadui tenka atsisvei- gerą pusmetį. vaidmenį, ir į laikmetį.“ www.15min.lt/blinda
Surinkę šį adresą rasite daugiau naujienų apie „Tadą Blindą“
jie nesutaria ar turi bėdų“, – ste- kinti su vaikystės svajonėmis ir „Tadas Blinda turi neprie- Kino juostą vasaros pradžio-
bėjosi pašnekovas. Dar trečia-
dienį fotografai buvo „pagavę“

NEBŪK PATIKLUS! CHEMINES MEDŽIAGAS


R.Keatingą viename renginių
mūvintį vestuvinį žiedą.

J.Travoltos šeima NAUDOK PAGAL PASKIRTĮ!


laukia pagausėjimo
Cheminės medžiagos, dar vadinamos „buzais“,
„poperiais“, „niochais“ ir pan., pristatomos ir
parduodamos kaip kambarių oro gaivikliai, de-
zodorantai, odos valikliai ir pan. Skatinant jas
vartoti ne pagal paskirtį, keliama rimta grėsmė
žmonių sveikatai.
Iš tikrųjų lakiųjų medžiagų uostymas sukelia fantazijas,
haliucinacijas, košmarus, artėjančio pavojaus, mirties bai-
mę, todėl vartotoją apima nerimas, panika, depresija, at-
siranda minčių apie savižudybę.
Praėjus 16 mėnesių po tra- Organizmą gali apnuodyti ir paveikti bet kokia cheminė
giškos sūnaus žūties, aktorius medžiaga, vartojant ją ne pagal paskirtį!
Johnas Travolta ir jo žmona
Kelly Preston (nuotr.) paskel-
bė džiugią žinią: šeima laukia
Visos cheminės medžiagos vienaip ar kitaip
pagausėjimo. veikia žmogaus organizmą:
56-erių aktorius savo ofi- • Net ir trumpalaikis vartojimas sukelia apsinuodijimą,
cialiame tinklalapyje paskelbė, pažeidžia vidaus organus, gali tapti įvairių nervų sistemos
kad jo 47-erių mylimoji, aktorė
sutrikimų priežastimi, skatina odos ligas, gali sukelti im-
ir buvęs modelis, laukiasi. Vai-
kelis turėtų gimti rudenį. Kūdi-
potenciją.
kis bus jau trečias poros vaikas – • Toksinės medžiagos kaupiasi kepenyse, inkstuose ir
J.Travolta ir K.Preston turi 10-metę sutrikdo šių organų funkcijas.
dukterį Ella Bleu, o jų16-metis
sūnus Jettas mirė praėjusiais • Kai kurie tirpikliai, pavyzdžiui, benzolas, sukelia krau-
metais. Savo pranešime šei- jo ligas.
ma rašo: „Neįmanoma išlaikyti
paslapties... Ypač tokios nuos- • Sutrikus imuninei funkcijai, susergama leukemija.
tabios kaip ši. Mes norime bū- • Dažnas ir ilgalaikis amilnitrito poveikis sukelia vėžį.
ti pirmieji, kurie paskelbs šią
gerą žinią apie būsimą nau- • Įkvepiant lakiųjų medžiagų tiesiai į plaučius, gali su-
ją mūsų šeimos narį. Su meile stoti kvėpavimas.
Johnas, Kelly ir Ella.“
Dailymail.co.uk žurna- • Į kraują išsiskiria daug adrenalino ir kitų streso hormo-
listų žiniomis, K.Preston nie- nų, todėl netikėtai užkluptam ir dėl to patyrusiam stresą
kada neslėpė norinti dar vie- paaugliui gali sustoti širdis.
no vaiko. Ji nėščia maždaug
tris mėnesius. Šis nėštumas – Amerikos mokslininkai nustatė, kad paaugliai, kurie nors
džiugi žinia po J.Travoltos šei- vieną kartą gyvenime naudojo „poperius“, ateityje dažniau
mos nesėkmių virtinės. Garsi pradeda svaigintis kitomis narkotinėmis medžiagomis, už-
pora sunkiai išgyveno sūnaus siima neteisėta veikla, padidėja šių asmenų protinių suge-
mirtį, o neseniai aktoriai ne- bėjimų sutrikimų rizika.
teko dviejų šunų, kurie buvo
suvažinėti.