5.

Sonda nəticələrinizə əsaslanaraq təqdimatlarınızı
hazırlayıb mənə, biologiya otağına gətirərsiniz...
4. Əldə etdiyiniz bilgiləri ümumiləşdirməli;
3. Axtarışlarınızı və araşdırmalarınızı qeyd etməli;
2. Görəcəyiniz işin planını qurmalı;
1. Problemin nədən ibarət olmasını dərk etməli;
İşinizə başlamazdan öncə

172
saat
1 4
gün
2
həftə
Layihəni həyata keçirməkdən
ötrü aşağıdakı mənbələrdən
istifadə edə bilərsiniz...

 1.”Yaşıl Paket” – Materiallarından
 2. Ekologiya – dərs vəsaitlərindən
 Q. Mustafayev “Ekologiyanın əsasları”
3. Biologiya 11- ci sinif dərsliyi
 4. İnternet resursları: