Noam Chomsky I:ustl'tnall 'Y La rtf) )lA,waaa [.I.E'TOV S.

Hampshire
Hampshire.
aEC:;uncpxoov liva vc Chomsky.

"Exw

?;iIKIO

va

rucreotc

nwe:;

01

VAwaoo,\oYI1<:€C:;
i5n)JloupyoOv acpnVETal EVYEVEic:; npoortou

lJe'\E:TEC;oae; oac:; 6~rrv:noav 6PIOIJEVEe; ETi5QC:; OIKQUIJEVIKnc:; NGIJ12:w nwe; coornnc ~al

OT6 .ol:>lJntpae)Ja

nwe; o' o},.ec:; TI<; YAWO-

KOIVEC:; BEj...leAIQKe:c:; ~OIJEC; noo VPoIJlJaTlKfic:;; 6n6

TIe;ltv15EI~E'IC:;
urtcoxouv

noo

~xo\.)j...le:

vonEl!;:i nwe;: 96 npltnEl

va

6pla~Eve:c;

6a~la

opxe:1:j IJE noA'o C5lopl2:ouv
yapt600uIJE npOOlTC),
TO.

rreptoptcruco

lOIJlC:;xopoxrnoo,

nwe; Ii vvocn
oxoprnc

me:; yJ\wooac; EIJ~avlZ;eTal oTb 6TO)JO (iv '\0·
napaKllaOIJEvd 15Ei5ollE:V~ nou, TOO elvcn

me;

Hampshire.

01

EvC5EI~e:le:; GUTSe; npoeoxovrc:

an6

m Tn

~e,,·tTn

1J6.9nonc:; 1ft(:;: yi\woaac;;

Chomsky.
npensl

"Ortorcc

9EA'EI

va
no\)

IlEAE:tnaEI

000ap6 EVT'EAWC;;

!JaBn.en

Kuplwc; vc

IJEAeTnOEI

jJlO nectrrneon

Elo16vTOe; • E~16vTOC;.

"'EXOUI-IEfvav

opyavl0f.l6

poc; elvm

OYVW01'OC;. :sit-

POI.;)J.lE: i1 IJriOPOOI,J£

va CtVQ'I(W\OljHDUI-IE: TI e:Y?5oue:; ?5st">0IJEva TOO Elva I

50
npocmo.ITtlV

N. Chomsky -

S. Hnmpshlre
va enev-

npwm tpwmon

nov

r1pEnEl

vo

nooorrcanoouue

l'inoVTJioOUIJE elver:
moouua o' aUTI~V rnv

TI 61c,Que;; VOnTlKn i5oJJI~ iSnlJIQupyei 01 €vi5EI~e:IC;;

6 ocvcvr-

01-16<;8TOV ToG nopouol6Z;ovral AntjJn 11 ElvOI n vvecn Via
val
TnV

00T£C;;. Kal arpoG

e:prJrmon 15ru\. orov anOJ<Tl'loOUJ-lE xcnoro OVTI· noo nooxorrrer, T6TE ,..lnOPOUjJE vo pumoouue
6n6 TO OEoolltvo Me:AETOUIJE. TO EI0I6vTCl

napEIJ8aon

l'WV 15loi5lKaOlwv noo 6onyoOv

om vveon

noo hpot}(U$E.

OEOQIJE.Vo nco e:T· va
TO JJEAE((tt;lOG.

rtpoorrn vvaon

016 nOliSl, fi KaT' apxt'w tJE.\Ern

00 unopouocps

mOOOjJE,' clAAa Ii nl6 tvroTlKn 00)

KOTEU9UVETaI ornv

nou l'aTEXEI

l::vo.q Qv9pwnoe;, an'

Tr'I oTlVlJn nou

tYIVE

KUPIOC;; 1.1I5C;' yAWOOo.C;, 'H rteplmteon elorov . tl;16v slvcn Qlhr'l: Mv yv~on elorov
tJE:OQ

"Eva nOlol nco 6pxl1<6

E':XEI vveon

JJlae; yAtilOOO<;, l'OTOOl'€UOZ;e:1
T6 t~16v -

Via

TOV tOUT6 TaU

m e-

iliaC; yhwoooc; IJE. Goon tva ElvOI TO 5£i5ojJ!l:vo, oTa!5Eoopltva vormxeq

OP10l-iEVO aplej.J6 i5~oOIJevwv, T6 hOV <l>OOIKO clvOl1oplOTOTOI evenpo-

OWTEpll<a

ElVOl n vvuon TfiC; y.\[))OOOC;, Al'm'l tlKptOWC:; n oxson

Kdl

Tnyvwdn

Tnc;

VAWOOOC;

rrou

KumEI an'rlc;

EvltpYElec:; TOO nOIOIO:O, onon':Ae:i T6 l5EO.O-

J..lt:vo Vill va J.luem9e:i

n

jJoenen.

iSn.\. 0 rponoc rtco ylVETOI rrou

Ii lis-

ToA'Aayn Cln6 TO Elol6VTO i5EOOjJEVo OTn vvuon
Hampshire, TEe:;
KOToAol3alvw

nnoppeer. apl<E-

nwc;

01

eviSe:Il;e:.IC:;

odC:;ElvQl

via vo oTnpl~ouv rnv llnotjlh nwc; OllTn
tJt T6 nporono Tn<:; ah6l<plOnc;;

Ii J.l6enon iStv unopet
oE Epe:910j.JOUG;,

va epJ..lnVEUTEL

Chomslcy.
TItXEI

"Orcv

6.VaAUOOU~E. npOOeKTIK6. 11'1
nti)c; iSE.v
~XEl

eoon

l:flC;

yvw-

'one; Tnc; yM)oooc; nou ~XEI ~vac:; 6v9pwnoc; an' monYl-in

nou KG-

rrn

YAWOOo TOU, aVQKoMmoullE nco

!Jova 'rIc; IKav6·

mT8e:; nou
anoKplaEwv
p61l010'

unOlviooETOI n 9.EWplo TGlv cncxplcstcv

- OE epEfJl0J.l0UC; •
1J6vo 0'

oxe:T1Ka IJE T6v rporto -

on],JloupYEiTol
• jJnopEi vc

n

J.l68han, 'H ElEwpla TWV

ot

epE910j.lOUC;

6l5nyfioEI

!:vo. au-

om):.lCl ouvn8EU:;)V, a'

!vo olKTUO aUVElpl-lWV i'\ at Kanola aMn nn-

i5olJn. ElvaI <lOUVaTO va OIOTUnwoEI KOVEIC; ccv !va cuorn!.Ia ouvn8e:1IJ.iv 11 o6v ~va iSlKTuo OUVEIPIJGlv TI~ !51001Kooli::C; rroo tp. IJnve:uouv TIl OXE:on fixOD • VOt\pQ.TOC:;, execn nco (};"Ol ololaElnrlKo
<>TOV

yvU)pl~ou,l.le:,

mo

exOUIJE

POSEI

KO.\O

iJIO y'\waoo

l

..

AC; nccoo-

r

L

I

51
I-IE

1-1.16nporcion :

CCO

116vvnc;

KpCrTnoe

T6 Alya

OL)TOK(vnTo

OTb

viceorurol-

p6:C::" (Jolm
vcrcr KaElapa

kept

the

em' in

the
T6

garage).
ol)Tmdvr\lO

va

T6

OKEtpTE:ic;;cpolvo

nwe; r'i npo-rcon

Elval

~ICPOpouIlEvn.

Mnopei

VEl OTi 6 rt6Nvnc;
OTO YKop6<::
Kp6TnOE

KpoTnoE
elvcn

xot nou:AnoE
OUToK(vnTo aUTI'l

TO 61\'\0
T6

n

nou
..Av

€TUxe: va 6p(OKETQl
IJEPOC; noo
,wpd.

mile; T6
nw

6

rl6wnc;

T6 an'

VKOP6.~.

qmoE;oupE:

1:11~

EiPWTnon T6

TnV

np6,a~m,E6v

«I:E rtoio YKopa~
urropct noO nt6
vc

Kp~1Tnoe:

coroxtvnro

6 rICivvnc;;)
l'Stv

(what garage
~hcpop06!-1e:vn. firov

did John keep the car Tn1)
avaq,E-

ri Eplinnon
PETOI

etven

llEV

OT6 aUToK(vnTo

neu

oT6 Yl<opac:: ... AAAhlOTE 6n'

Trw

npo-

roon

(C'O

llovvnc;;

xpcrmoe thnt was
!-InOPEI

T6 aOTOK[vnTO

nTOV

oT6

YKap6~)

(.1ohn kept
p6Z, KpoTnoE

tho car
b.tv 6

in tho
xovstc

gUI'flg,C)

tSEvllno.pw

vo (j)TI6i;w

TETOIa epwTnon.

vc

ricvvnc
oT6

T6 aUTOl<[vnTo

net Oyy1.IKO «Lit n916 vxoT6 onolo firov 1-1£00: J) (Whn]
ACnoO TOU ·e:rOOUC; n ItvnPOTaOEWV
I

guruge
6EI~n Tlon
~EC;

did John

keep Ihe cur thnt wHsill't).
otocrro oXnIJoTIOl-l6

6vacpepe:.TQI nxou

orn
oov

ouoxe~,\.

Kct vor\IJO'TO~. MepIKE:C; "MAEe, ouVi5e:ovroI

noorcoeic

alvcn

ol(j)opmJ.IJEVEC;,

OEV elver,

ri l.. 6 IJE: u
!<An.

Trw
"orov

6A.~n

napa-

cppa.OEIC;

n

~EunOlvloo6pEVEC; Kat

OX60EIC,

6pyovWOOUiJE:

5Ae:C; aUTIte;. TIl:; rt:Anpocpoplec;
TIC; 9EIJEAIOKEC;.

ncocncancooue
nou

v6

olo-runwoouiJe
6V6j.loe:o ern vpouYAwaeo,

aPXEC; TOUe; rwv

- OUT6 onA. OXSOEJJlV

E:V~ 86 • vonuorcc

IJOTIKr't. ,,6TE rnv

1,,1109Ewpl0

i1xou

oun)
~VVOICt

n

YPOlJlJOTIKn

~xel

1l516TnTE:C; EVTEAWC; OI.KTUQU

QoufJ6(6aoTEC;

IlS

TOO OUVEIPIJIKOG

n

TOe; ~OfJiiC; niiv

ouvn9EIWV.

0\
Tn

EVTUnl(lOlOK8C;

GTe lJ'

CUTn

Tn

loI6TnTE;C;
jJEAETn

TWV VPOIJ'lJaTIKWV

OTIC; onotcc
va

6~nyoofJo-

elvcn 000 0' OUTn rrrv
unccocoous
ntile; 6.06 TEXVIKnanotlm E:VOV anepl6pIOTO

neplrrnoori:
ncpcvouv,

'H npilion·

etvct

nwe;: ~XOLIV

KaTI nou9a

6vol-l600UIJE

IJlouPYIKn

nAEUpa .. on".
xopaxTnplC::o.uv

npooBlo-

plz;.ouv
Kp(OIIJO

n

IJEya}..O

apl,8[J6
elver

noorooeelvci IKav6c;
Q)Unco

wv, 1<68e: IJIO IJE Tl1 ouverpptxn
YEyov6C; VI6 Kol -

sm.mve:ia. rnc,

Ko.l 6lt6alo
l'SE:V ~xouv o.Nm

Tn
va

VAwooa

OT! €VOC;; ClVepwnoc;
r:tPOTtJ.OEIC; tou r I-l~ "t~n -

va

xpnourorroret
ott!

KOTo)..a6a(vEI

OIKEe; 6p016TnTec; OUVaVTnOE

on",. oxeon "E~n
ALJTI\

~.ut KalliO
MEupa

OIOPKEIO TWV YAWOOIKWV TOU EI-lMEIPIWV nOn!-.1l0UPYIKrl

fit nOLI 6 {"

<'SlOe;~qmql;E

nponVOUIJEvWC;.

me;

v'AWOft

52
oar:; r;:T~a!, TeAElwC; aouf.l616aoTn 6ev IJnopEic;

N. Chomsky IJE: mv
IDEo, moe;

S. Humpshire
stvct

fl ¥Awooa

l;.na.oCi,-n~
1<1 C>jJWC;

1fll:; ouvn9£la~,

"'0, TI Kl 5v elval

Ii aOf.lrl Tii~ covnaeicc,

Elva I (pavsp6nwc;,

va

KSNOTOf·II'lOEIC; !l'€

m

QUVnOe:la.

n xcpoxrnprcnxn
~l art' T6v
npoTooEIC;

xenon Tne;
Elva "Orcv

VAwoaqc; 1600 an' T6v 6JltAn·
I:UVEXGlC; nqp6yau~ e:JVatl"i. ~wfiC; l.IaC;,oO-m OIJE:OlilC;

Tn,

coo

oKpoon'l

I n xervoroulo.

)J€ VEEq

KOTO Tn OIOpKEIOTnc;'

ipUOIKn,xenon

rAe: yAWOOO~.

iSJa56C;E:lq E(jln1J,EpH5a CtVOIKElcnnrac;

,i'I tlEi:.pnaTOc;

oT65p61,.lo

,c:njvaVToc;, VEEC; VA-WQ'01KEC; oO)JEqnOlJ
KOTa

,,'C;

KaTanOll

ha6olvEIC; xwplc; T6 napOf,JIKp6 cIo6nJ.lc Elval O!-lOIEC;~'lou)l.6)(lOTO
aKOUOEC;

'Kol nOQl5i!:v
I-IS 6Me:t;

TP6no

npoo510plOT6· Tnc;

T\ xpnctponclncec. A()Ta Aotn6v Yllj m gewplo me;
!-lI'lY ~EXVaI-lE mile; une:loEpxOVTCIl

oOlJftc;

QUVn9E:loc;, Be501a

Oc;

1<0.10T'0Ix6:10 i5e:~loTEXVlac;,

Hnmpshtre.
TE9'Ell-litVOI
XOD:

Mnnwc;

aUTO
va

~ElxVEI

uovo
ff6oElC;

nwe;
Yla

~rl1ctOTE
va

npoi:ilo

w

va

I<:OVOUJ,.(S OPIOj,l'EVOUC;

OUOXSTlOj,lOUC;

VO'(If,tOT0G Kol

ft,.

66. j,lnopoOoe:

!-laC; owoel.

unoo'l"nplE,oujJE: KOTI 1.6 yevIK6.

nwe;

n'

npOOlo8eon

aorn

frrav

nepl!::x6I-1sv6

me;

'Chomsky. (flToooU\1e
IJOTIKI]V

"OXI TOUI\CQcIOTOV np6c;, napov,
(j"

NOI-I!~l()nlAc;:

Yla va
ve TWV OTpa~

aUT6T6

naj!lanepa noM

olJl,mepoopo

86 npene:1

'f'lOOIJE: OE IJIOvClAAn

xcocxtnptcnxrt

tnlonc; ~no¢n

vpo.l--l·~
vonl-lo·

6nol.l 615nYOUj,lOOTE: JJSA8;Tl~VTOC;; OUOXETlOI-IOUC;; I:,ut TO no.panavw

nxou -

tee; ocv Ci.UTOOC; nou it~el~a
I-lndpeooupEi ~xouv
Tal 0'

napai5e:IVl--ld,

ria va

va

8.~hyl'\ObUI--le:'rEtala YEYaV6TO EYPOOTE: noxpEwlJEVOI u

\/6. x'Pnol:J.lonolnoOUIJ.Et~c::lIpEn&6.. Ctl.pnpnJ,JEvEf; eio~tEc;, ~OjJEC; nol:J ~ltv 51-1Elon oxeen

1Jt.

TO IfIUO_lKO yeyov6'To,6Mo
xapaXTnpa.

no06vQ'flitpov-

OUT6. 1--1£:100. an6 !-IIO J.laKp~6 OElPi.)

i5!EpynOE:WV iJil: E~EI0IKEUI..l:a

vo f:.I:0VaiSlK6 Kat E:~0IPEmK6 aqmpnl-lEVO i5e:OTEpn. nAe:upl'J nco rile;: ypollJJaTIKnc; noo 6v6t.;lOdct ((i5nl_llOUPYIKr'l)):

AoTfl ji.:IVQl lh
cmv
nAEIJpa

6,vaqJEpa

nAal

'0 6qmpnl--lEVOt; xapoxrnpaC;tti)v vo. tp)JnVEU09u)JE TE.xv!1<6 e€jJa

09"
IpClv6.

I
I
I

I

I-IWV noO npEI"1EI' va xpnOlf,Jonou\oooPE.¥tQ usvc 0.6v Kl ClU'Ta,'H QqlolpeonauTI'I
va nopOUOllil01Ei

:Elvol TETOld' rroo (5tv IJnopEi
vc

00: 011(1\)0 OUVEIPI-lGiV. Elvdl
vOIJIZ;w nr.i.lc;"Elval

T6

o E(l!E:I KaVEIc;,
nepa

JJel ~tv

nOAO \5UOKOXO. "Ornv nopa-

r:tdpaTnPOOp~ TitTele:C; a.cpnPnI-tEVEC; i5oJ--l€C; 1<al TIc; no-7I.oIlAO'Ke:C;

53
6.KbAOUS[EC;

510iSl'KaOIWV
&TI

noo 01

TIC; OUOXETIi!;ouv i501J~C; 'Kat 01

~E

TO <puaiKO yeyov6-

to,

aVO'KaAUnTou~e:.
E~OIPETI!<6.

i';i1'0i511<O,oIBC;C;UhEC:; rtpoMnope:i KaVEte; va O,KEoe ~IO

iJn09ETouV

nEpl0pIOTIKOUe;
iSIEPYliOEIC;

~poue;.

CPTET nOAAEC; iSuvaTE,C; TumKEC;

nau 'OEV gnlTp~nOVTOI

<puaiKn

yAwooo

av

Kat

elver

nOAU

anAtC;.

nOTI

oU1.1601V€1 00T6 i ~16e;

np{v 6n6 Alyo
-monc.
w

6Vol.pEpa

l'n

(5'IOiSl1<O'oloTaU

OxnIlOTl0I-l0U KpoTnoET6

~pw-

Ex oou E: 1-110nporoon

af1v ((6
ornv

novvnc;
'tfte;

cnrroxlvnBnou olt) vo aVTlKOTl KpaE(j)OpKpoTn-

TO oro YKa,p6.Z:;,) Ko,1 unoooeue 'PE;POVTOC;

va oxrurerlecope
apxn

ilia epwTnon }.tETO-

Tn

Asl:n

((YKop64))

rtoorconr;

BIOTWVTO<:; TO ~tt ~va Tnoe:: T6 (;]UToK[vnTo,

«(J.lEOa OET'"
6 rlovvnc;;») (5loi51Kooia

v6 tXOUI1E: « (MEoa
'AVT(8£TQ
(CQ

iSEV IJnOpoGIJE
OT6 VKapa~». -

uooooue rnv lOla
O£ Mia T6 OUTOK(vnTO YEvLKn

omv rtporcon :
nroy ~Eoa 6YYA1KT'l YAwoao

n6.vvnc;

TO

onoto

1i510lJopcpla
-

amy

'Kd( O' 8i\e:q

TIC;

Vhwooec;
nPOTaOEIC;

unogeTtU

Elva

I nw<; EXOUV

6PIOl-lItVEC;

OOV9ETEC;

OVOI-IOTI1<£:C;

~ntlle; ((T6auToKlvnT0
aUTEe; vc napOXTE;1

noll

r'iTov

oT,6 YKapO~»
npornon lJ}:.J\o.

nco

iStv

jJTIopEi i5IKoola

an'

Of"An

OVO)JOTlKn

'J.IE: n\ ola~
AUT6

Tfu:; Tpormc;

DE €pWTnOn i'l DE

6,TlonnoTE: loeo. Kol

alvei
I-I0VO

. npocpavwC;
O!KOIJj.JEvIKn,

~IO yAW'OOOAOYII<:n OIKO\)~EVIKn 61\i\6 KO! ((!In
~d8EUTn»),

iSEV eTvat
Tn

Inouoo~ovTaq !Joe; oElxvouv
T( KpoTnoE

YAwooa ~oe unoost

XOUiJE nOAll

i\(VEe; anooe::I'l;,elC; -

ernv va

npaYI-l0TIK6mrCl."

vOj.Jli!;w 15ev ~nwe; T6

XOUjJE KC196AOU anoi5EIl;,EIC;

nco

va

OXnIJOTIO~Ei T6

n

¢ptinnon: ~eoa;»)

(<Mtoo ott

aUToK[vnTo

6

n6wnC;

onolc fircv

BtOma nOTE: i5EV itXOUIJE l:U<OUOEI TEnpoT6oEIC;

TOIQ rrporcon, iSEV jJnopoG(.JE
OT6 em oneoxet £nlTpenET<il1

6M6 KO( TIe; ne:.ploo6Tepe:.c;
T6

nco ouvavr6jJE
(hi l;,EPOUJ.lE nwe;

(5EV TIe; tXO\)j-IE E;OVOKOUOEI. LUVEniilc; vo

vevovoc;

KOVOUJ.lE rarota

EpwTnon,

ea

npenel

vc

ocpe[AeTol

Konoloc; OU'IHj)unc;_naproprouoc ..

orlc OIe:.PVriO£IC; rrou ~oe;

VO KaTaOKEU6~0l)IJE.

Hampshire.
on naVW

;EuvEnLlC; OE •. 16. :tv 1

n

on6oEIl;,n

nPOePXETal

Kol 6n6

'rrrv

rtcrpcrrnon-

EVEpye::[.a

OIOOIKoolo

1.;J69none; VIC

MAO Kol 6n6Tf1 vo BPEiT'S nwe;
OllTOUC;

OUY1<PITIKr1 yAWOooAovla.

Elvrn onucvruce
VAWO.Oe:t; nco
j

ooe;

nocvucn l5E:vun6pxouv
OKPI6wC;

va

Jli'lv napouol6?;ouv

toue;

J.lETao.XhJ.lOTlOjJOUC;

54 Chomsky. 'Yrtcpxa:

N. CIlOIllSI(y -

S. Ilnmpshire

aocpw<; iJiq &notlJn Tnc; aUYKpITIKnc; VAwooaAoyloc;, ornv ncpouoc cpaan TaU St.j.lOTOC;,. ()OO nap6i5ol;o Via T6 T! e:tvOl OIKOulJEvIKn

MAO.
KI

nlOTe:UW 6n

ilv cpaIVE:l'01, n KaAUTE:pn 6.n6i5el~n
Elval corrt:

IOl6TnTO Tnc; VAwooac; npOEPXETOI an6
00<:;. 'H ctrtc

.Tn

l..leMm

JJIOC; 1J6vo YAWOOlaOIKCiola -

av

~aVOOKe;!jJToGIJE: Tn

u-

n098aE:'rE: nwe; BlarE itvac; ~ntaTl\J.lovac; rrou npeonceet ~va f.laOpO KOUTI nco OlJQTOC; oOEnou~6vEI n
oeSE'i OT6

va I·uo:AEn\C:JE1
anOTEAE-

ItXe:l cov

skncv

6plOiJeVa

oe;ool-lEVa Kol ".110 npenEI

YPClIJ110TIKtlocv t~lI~lV - T6TE: 1<6ge IOl6TnTO TOO e~16vTOC;
Tnv 6pyavwan

TOG elcrcvroc npEnEI vo

va

cnoTI

xcpoxrncc
Oln

TnC; OIOOIKaolac;.

epwTn900l-lE an0TEAEoI-lO
011\ OIOOIKoo[a

xapaXTnpIOTlK6
tXEI

OIOOIKaolo ~Kave:

16 E~16v -

va

avn'tv

TnV e:1i5IKn IOI61'ma. AUT6

noc onool15ETOI

j.JE m I.lEA-Ern '!'fiC; oxeonc iJEVIKn ~vvola rial otv

slotcv - E~16v npEI16:1 va Elval ptCt OIKOUOEXT,OUPE CPU01Kanwc; 01 6vepw-

"rIC:;

YAWOOOC;; o.v

elvcn npouaouevcr
anoK0l-llaoU!jlE

&1< VEVETnc; va urropoilv
~;rm T6 np6CAnIJa on' TI\ Gaeta
loxup6TOTEC;

va

lJo8ouv

TOU-

rn n exetvn rn VAWOOO. etTOVTOC; YI-lCTIKCI vo uovo 1.,110 yi\wdOOAOYlKn
QuY,KpITIKn

I-InopoGjJ€ npd-

6no15EI~EIC; Via E"Ey~OUp'E
96 npenEI

1'6

Tl

ElvOl
Illae;

OljCOUI.lEvlKn ~vvola vo

fJEhltm OVT£X€1
oVTet;EI

yMJoooc;. Beeeia 90 npEnel

'ov vc

om
OTn

Cm6i5EI~h. Mia TETOIO un6gean
9EIJ,1Tn

50KII-1Qolo va l..lny 6vQlpe:6ei TIKn 6n6oEI~n elva I
qlWTIOTlKn, ToU]..6X10ToV

6n6 ilMet; VAwoaec;, "Ero: KO( 1J0 'roorcxpovo

n

OUYKPIOIC-

elvrn Kal AW6TEPO

VlCi rnv illpa, an'

m Gaelo

IJEAEm

!-lICe;

1J6-

vo yMooac;.

Hampshire.

K6vUl

QUn'I rrw splirTnon

OKEnT6I.lEvoC; KUplwc; ric; 10Ewv i\ noo

KAOOI-

Kee; eewplEC;Twv qllAoa6!pwv noo nloTE\jJav ait itlJ<PUT!;:C; loee:c;, alt ~ll-

cpun::c:; npoola9toEllC;
l;ov nwe; TOICI!:

oxnj.JoTIOIJOO 6Pl0I-IEVWV
yAwoaa. xcnouionorstrcu

onccmor-

unopxQUv 6pla~.lItvEc; xcmvoplec
Va I.lIAnoouv Via ,,6 av9pwmvo

oKe¢nc; nOD 6vTovaKJ\ii.)vSnl'rUxwC; yUJ EnII<OIVW~

6noiaiSrinoTE

via, 0~Anoav

eTooc; 06 oovcxe, xwplc;
J-1

vc UnOtVlOOToOV &TI f'Aeyav 'AvapwmtlJOl Aom6v l\v

onAwc; r1Wc; 96 npEinEI v6 uncpxovv xpnon
OlkOUIJEV1K£C;

E-

P I K It C; npoola8soEIC; at 6n0IQ15nnoTE: tnl"l'uxn

Tnc; yAwooac:. tWOIEC;
inc;

<hoy l..lIA5TE Via

VAW'oaoAOy[ac;; .Mn:

OTriV npOYllo':rtK6TnTl:l; T6 1010 npoYlJo

IJ' OaTOUe;

55
BTL 5nA. 8Xl

Jj6vounapxouv

6plofJE:ve:c;
itVVO!EC;,

MpO~la9E:aEIC;

OMa nwe:;

9a npenEI Chomsky.
alvor yl'diloOEC; TnTO va ouoiouopofe

va e::lVal OI'KOUlJEVIl<.e:C;
K6vovTac;

rrrv un69Eon
01.1)01'1'1. -

-

noo 5.v Kat E1JnElprKrl,
unapXEI

WOT6oo
OTIC;

aval ..<pI60Aa l

nw.C; 5ftv

OIP!po.ponotnon

noo va fJI'J(l)POOIJE va OvaKaAu\lJoUj...1£ OXE1'IKO fJe rnv IKav6J:la9EUrrEi 1116 ¥AWaoa" &v 45,v..a5n napo5£xTOU!JE. .. a~>TT\ rnv
TOG av9pti.>ntVOUEIOOUC;, T6TE npene:!

va

45EXTOo.IJE nwe; !JOSEI aYYAI-rrrv E:KIKOv6mTElC;
(SUVOTn

a\h6
K6,

nco E.OEI~a rtoportnvto Via T6v
OXETIKO

avap~no
nou Kol

'nou l:XEI
EKavoy TIc; OUlJrpuEic;

!JE TIc;

Ol>t·HpUEiC;

iKGv6Tnl'EC;

j...169non, rtou

eo

Elva! E;Fltonc; 6.\n9Lv6,
QuvaTn Tnv E:Kl,109non
ntOTEUW

via
nwe;

xcvouv

TiiC; I01"1WVLKfle; ii PWOIKfiC; ii fJIOC;

QtPPIKOV1KnC; VAwooac;, J.laTOC; nco

AOln6v

tl '\OYIKr'l, TOO EntXElpri·
elver
&),.1010

xpnouronolnoc
aVO

,\Iyo
TOO

1116 'novw

IJE:

TWV

avo
rrpo-

epwnwv
onoOnoe;

not! QVa(pEpOTE;:,
v'
01

Dascnrtes

rt.x. 6 6noloc;
rrrv
6vl06TnTQ

npa'YlJcrn

KOAUljJEI TIC; apxec;

nOD npoo(510pl<;ouv PWTO': nwc; pia
Kal

nwc; cxnuorl-

C;ovTal

YVWOEIC;

!Jete; rtoccrnouvrcc

cvcueoo
T6

OTa

l'le(501JEva oov

Kat

n\

yvwon. ~o Descartes
II-IOC;

oUf.l60IVEI, vo.

chav
'elv6TWV

6AE:.noul-ie unpoorc Tplywvo;
IJEOO ore

{tva

clKOv6VlQTO

aXl1lJa

6XenOUiJE

ITapctTnpEI

O[l)OT6.

nwe; OnapXE.l
1<01

Ctvlo6mTa

Z>EoOflE:VanoU

flOC; nopov0I6C;oVtat
Tn

Tnc; ncpceroonc

nco

i5nlJloupyoOIJE:, 6n' mv

6n'

1 10, .. 1

om

yvwon

TWV lCSlon'mLiv

TPlYWVWVrtou aUT6IJQTO oe45of,.lE:vo,
'IJE: Qlrr6 T6

xcnourortoionue

OVTI'JlET!.)nlC:oVToc; alna TO no AU eO'\oya, lmopxEI
KQTI

OAAn.

'IOXUp(C;ET01,
eMelon vc

oxfijm
KaVEI e:lval

ozrv rptvtevo, Ii vonon
~vo

am

nwe; eXE:nou-

eoon ,(,flc;
El'K6va
6_a~ouJJE

vononc novto uo

nco
oT6

XOToo1<E:u6C;El

dKona

rnv

TOG TPIVWvOU'

e:T5oC; 'OXnlJaT0C;
~va.' i!lAAO

nouotlT6}JOTO

OEOO)..l EVCI, aVTI

6noioonnolE

Ctl<iOV6VIOTooxnT6 liSlO KO· 6<:; nOOIJETO. C5ellS O·
me; lJe

nco,

tow

rtou

TO M:IJE.

e6 IJncpoOoe

va xpnoureooer
ltva
nOl51

1\0 06: 66:0n nsotrmoon, pE.

Yla "r'\vEPlJnve!o
~O\)IJ€

me; El1nElplac;
i:)v TOU, ME,
inC;

IJOC;, LTt't i51Kn. (..toe;
aOTa

tva

CtvGpWnlVO IJ.npOOTo

6plolJE:vQ
va

oEloo'lleva

66.on

j..IEva IpTIOVe:L IfJlO VPO!JJ.lQTI'Kn

rtoo TO ~n( jJSPOUC;
U!il6TnTEt; vonoru;

xopaXTnplOT1Ka

npEne:1

OVTova!<J\oOv

TIC;

TOU,

IJIO nco

Ta

H5ICl' iSe::i50j..lEVa

ea

unopoooov
.. Ot-twc;

vc

KGTOOKiEUaoTouv

nOAAtc;

i510cpoAUT6

.pETIKE:C; ypalJh1OiTIKE:C;.

T6 nalol

1510AeYEI I.,no 6PL0h1E:vn.

56

N. Chomsky VOnTIKWV

S. Hampshire
IOIOTrlTWV rtou t'JY6pwnOI mile; dnpalvEI

np~ne:l va oUj.!6alvEI ~~aIT[aC; 6PlOIJEVWV ne:j'i)lOplC:ouv Ttly EPJ.mvE[a OIO"tyouv

TOU TIdY OEOOJ;,l€VWV.~AMol

Enlanc; rrrv 1i510 vpaj,l1J01 IJI<!'I, npaYf,lQ 'noli

01 ,tf,lI.jlUTEC; l'aVOnnKEC:; TOUC;IOI6TnTe:e; e:fVClI Bf,lOIEC;IJE. TOG nal15100, ~ Hampshire.
TWVTOI

NOIJI~w nwc; lhay
T6

f,lIAOIJE VIa ~llqllJTe:C; 1i5E.EC; noMa
Elval

e~ap~ ElvOl

cno

n600

otpnpn)Jevol

01 f..IETOOXnJ..lO'TlolJol.

Opaye: T600 Oljmpnl-lEYOI GlOTE lijtv
Tove; napa 'H tvvOIO 1-l0no)oOf,lf:: 1..u,\WVTQC;
TnC;

hlnOpOUIJE vo lo·uf.!llOOUIJE: aQ~ VI'

oa IJIO «(EI151K!'I VP0J.lJ.l0TlKr'l)}, I.llt VlaTli

rnv

f.vvolo

nou xpncr6.K6AunTn

ypaJJIJOTIKn !.lICe; 6plOJ.lEVm; VAwooac;;
ElVOI

01KOUIJE:Vlldic;VPolJlJoTlKf'lc; n6\fT01E f:IlEIVE en aOO OIKouIlEVIKr'l ilIa
YPOIJIJO'fIKI'l.

omv xarnvopla

T600

Kol

ocpnpnlJevn,

GlOiE IJ6AI<; va enapKe:i

Via

Chomsky.
8K50xo. lilorr'ilwy

Kat nMI
NOJ.liZ:weTI n00

nlOTEUW ntile;

00T6

elvot

IJIO

eJ..lru::lplm 610AOVld::1:!; Kdl tt;,alpEM

n

OIKOUJ.lEVIKnYP0J.lJ.l0TIK(l • O1JT6 T6 OOVOAO IIJIQ no"u nhoooia

Elva! KOIv6 OTIC; GlUoIK,ac; yJl.wOOEe; 6n6

6y6YKec; ~ elver ornv npaYIJaTIK6mTa

TI1<:O 15lopSpWIJEyn (50).lr. !-Ie ~Kl5n'\ouc; rte:PIOPlOJ.lOOC;

me;

np6c; T6 nOI~ jja8njJo~IQ6aOEI

ec;

15IEPynoEIC;IJnapoOv va eruxerpnaoov,

Kat nau IJnopOOHE vc ecv-

TQaTouJ.lEnwe; E\)KOha ntapcH316~OVTQI."Av Z:;mouoQv o' fvov aUT6IJOTO IJEPIKEC; not.u npcrcoerc an'
T6
'TtAOC;

TI1<6VO oxe:'~16oel 15IEpynoEIC; navw OE npoTaOEIC;,. a(n6c; 96 Ol<EqlT6'TOV

9e:!-Ie:AIWiSelC;, nwc; n.x. ~ npcc rnv a.PXD t'l vo

vc

TIC;

PETaSe081 OPOIoTIC;

6010 rnv Tplm

M~n IJe Tn aeKOTn. Set ,lJnOpoQoE VOIle:Ae:T!'IOEI Tlt-

TOIEe;onAte; i5IErDynoEI<;.Kl f)IJWe;TEroIEC; all~:pynoe:I1:;iSev onapxouv CPUCIKEC; V"Giooe:C;, n.x,

Mv unapXEI rpUOIKri VAwooa nco

vn

oxnuo-

TIZ:EI epulT(WEIC; lila66~oYTac; KaY,Etc; vanO~Q linAU>TIKEC:; Q I1POi'COEIC;,iev l Elva I T600 611M VlaTI oUlJ6alvEI ~TOI, EnEIi5n np6KEITQI Via pia no"u (mAn 5lEPynon. EJvOl noM 6n'>"ouoTEpn olEpynon
VIa

an' a~lTIi noo xpn-

oljJonolOUIJe: n.x OTa 6VVAIKO 01 6pxtc; rtou npooiSlopl~ouv

vo oxnlJallaaU[JEEpwTriOEH:;, TETOIEc;onMc;

6M6

noicc 5lEpyrlOEICj Ilrtop'oOv va. EqlOp[JOi5lepyrioEIC;, npcroon, f\ vc OVTIKa910TOO-

aTOGv OE JJI.6 qlUOIKr'l yAwooo onoKA:elouv t)nwC; T6 va Old86Z:oUj,.lE:Oy6.noi5o rnv J.lE.rnv rptrn

I·ut rn OEKQTn Aet;,n. "OAee; OUTEe;01 i518py,~oelC; cvexoov

57
noAu

Itvi'SIOcpepouqEC;

runn<E:.c; 1~_16rnTEC;. noo
V6nOUI-lE,

ojJWC; 6tv 6lepYl1oEIC;

e:'IVQI 1<086- il;~apmf..ut· 0Ji..

AOU E!J<poveic;.

Elval, 9t'l.jJnopouoape
Kal noo
rteprsxoj

VEe;

an' Ttl ~olJn

e:CpapjJ6Z:;ovTOt
.. tvou u

ot

1_1106KOAouelaAe~e:wv
OKOAou8Iac;,

I5XI A.6Vr.fJ

TOG eOWTEplKOU

oUTiiC;Tnc;

AQ ESQITloC; 1-1IaC; acpnpnlJltvnC;
06 OUVOAO cppcfioswv

1'501-lnc; rtou ouvi5ee:TOI IJ' OOTec;,
i'5!tv

(5ol-1flC;

K.O.K.Kol YAwooac;
piCe;
VQ

ElvoIKa96A0u 01 ou;:pynoEIC;

1-110 aonl-l0vm' nou tcpap'J.l6~OvTOI

10161nTo Tnc; cpuolKnc;

noo

orlc nporucerc
Elva.litva

e:lrvar

EsOpTnIJEVEC;

an'

Tn

QOl.ln !lE

OTr1V

~VVOIO

aum.
'cp-

nap6.i5EIYPQ

6nAnc; yJ\woaoAoYl1<.rlC;

olKou!lEvll<iiCZ; e:.nLXE:lpnfJQ

.xftC; nou i5e:.v JJnopeJc;
enIKOIVWVIQKnc;

mv

epl1nvEuoEIC;

T6

Tf'\i:;

o.nOTG:AEojJC1TlK6TrlTac; n T6 npenEl

EnlxElpnJ.lQ Elvell pia

Tnc; OnA.6Tn-

TOC; il OAAO nap61-l0IQ·. 06
lSI6mTo

arrAWC;ve

t3loAOYI'Kn I·

,.nc; av8pwnlvnc; vononc, AU'f6 CtKPI6wC; nou
n8eAO

Hnmslurn.
OPXIOEI

vo aVO]..l80a

pWTnow. os

"EXETE.

IJnnwe; epl-lnvEloc; nOIKI·

vo onmqcTE

nIl 6UVOT6TnTQ
€mi\eyovral
va

!JIOC; AEITollpyrKfic;

Via TIc; ~O.J.ltc;,

j.,n6 OFTBpl6plom
6PI0I.lEVE:C;

Ala ~oj..li3v nou 96 urtopotloov OOCPOI OllVEXWC; unoOTnpl~a.v aV8ptilnlvnC;
npOToOEIt:;

un6p~ouv;

lIaTI enITEi\ouc; 01 .cpli\6.
avoYl<EC;

nwe; unapxouv
ermcorvevta,
l-lE

me;
8nwc;
TOUe;

oKEtlmc; Yla
"pEnEI vo

Tnv

nwe; rt.x,

01

OVO]..lCi'TIK~C;

A€ITOUPYouv
T6

~va opiouevo Tp6no, 110 Tnv neplrrrteon
an6

n

i~IO

t)AO

n aura

6ru\WTlKn

evtpVE10

oncrret, Kuplwe;

firov

a prfor!

IJn

V,EYlJeVa

i\gmajlEpEic;
Ae:ITOIJPYIK6:

ncpcrmpriTI XPEIOZ:;E. IJEyeeoue;,

OEIC; Kal T6 tnl)(e::lpnIJ6 Tal OTO 6v9pwrtLva

TOUe; fircv alvei Kat

&V'ro, nou

OvrtKe:I""Eva

uecctco

Via va

KOVOUV

avacpoptc;
evolacpe:.pov

OMWOEI'C;.

Chomsky.
nou

T:6

6pldKETa!

O'

EKgive:C;

,.tc;

apxec;

t).

elvcn OIKOul-IEVIKeC;, aMo l)XI OTnV -ruxn, oore 6n'\(i)C; tnElon KCl'l-lla YAwooa 15tv TIC; napa.616Z;EI, 6..\,\6 KUplwC; enEror\ KOpUJ YAwo~oa l5ltv 8q urtopooce vaTIC; napa6IaOEI .• lI.El'>TEpo; 6EV fxouv T6 Xdpo>crnplOTIK6 rrou ayaq>ltpoTE np6 oManaVTOUV 6uo
Opal:

npwT0,

you,

~nA.8TI

Elval

KOTa

K6nOl0 rporto
ToG p6AOUflt:I.C; Elval

anapQ[mTE<; OT6v

ae

0PYOVIOIJOUC;

TOG !-IeVE'SOUe; !-lac; Kdl
OIKOUl.JEVIKec;

K601J0. 'No),llZ;hl nwe; 01 ETvOl dOTee; 110\), l5~v

apxtc;-

nco

tvi5laq>~pouaEC;,

I: 'l

II

56
elva I oVQYKaiec; c': comv rnv ,itvvola

N. Chomsky -

S. I Iumpshlrc

xul elver noM!l:c; ntToIIO':C;. np6

MIvoIJ dlvocpEpa Mo.
OXl1lJaT10f,.l0

'H 1.110elvoi

n

6pxn «rlt

rtou Kl'lV~1 aOUVQTO T6
TI YI(Qpa~ xpcrnos;
14IlI'Uj.(l'

1.lIaG tpwrnonc;

Bnwc; T6:
ueoc

6

tlavvnc;

T6 ouroxlvnro nou thav
WIIS ill'?)

.»,

(Whal

(lid Julin keep

the car that

Aum n

tpwmon

Eivdl 600vam

I.l€ 660n
KaVEI

KCtnola OIKOUPCVIKJ1
T6 oxrurcnouo

apxn.
IJlaC;

'H oe:uTEpn

Elva! n apXJ1 nov

a(5uVQ,o

~pwTnonc; 6TOV n.x,

i5la66~0\)1J6: f,JIO c.pp60n ovanoiSa. e:tVOI OVOYKOIEq Yla
E':XQUV 6nOlconmOTe:

KQ,)Jla

6n6

TIC; QUO apxtc; Mv
~ac; ,0' /tva apxe:q.
X6.1napatllaoEI K60jjO

rnv
oxscn

ano'rEAEoJ..laTIK6mTa f,lE:

Tnc; enlKOIVWvloC; '001'£
EUKoJ\a urtopel

m

AelToupyla
va ~.

tv6c; OPIOjj€VOU vc
'IlaVTOOTEi

e:t15ouC;. np61<EITQI Y«~I runIKE:C; Kovelr. I,HO yl\.t~OOC1 nov
nou

CUTee; TIc; apx!tC;, IJICt YAwaaa

va IJl'tV ~XE:I -uevo ,.110
Tlht)la
~ll<.n

olE;PynoEIC; E:~dPTnIJEVEC; IJnopo(}oEiC; va nEIc;
no"-llni\ol<OUC;

ano

n\

oOlJn.

Kol

Vl\waoa ucc,

96 IlnOpoOOE va Elval 1'6 1610 xpnoruonomorgn

l)nwc; Ii
!

e6
n

IJ' oornv

TO l~la
Yla

npt'Wl-lal'O. xovovc

J\vrl va t!:XEI TOOe;
eptIlT(IOEWV

KQv6vEC; pac; omv

YAwaoa aOln 90' elxc ~va nOAl)

anM
e6

T6 oxnuorrouo

TClv

/tTm non 11 Eptinnon
Baoil\n

nou 96 aVatpePElTO,I
x9tC;'> (.Tohn vn Qvano6a.

npcroon

«6 116vvnc; E1,'~E: T6v
rircv

sow !lUI

yesLerdny)

I" liSlo nporccn 6Ia6aal ..It~ l
6pIOI.lltVEC;

'Aln' rn iJSPIO pou 96 unopouoo v6 np06Ae~lt.l.l nt;Jc; llv IJIO rexvnrn vi\waoa
ea

KoraoKEua~6Tav

noo va napa81cZ;e: IlnopoOaE

an' TIc;
n
TiK6Tma

VEVIKEC;

aUT€C; apx€c;, oe

va Tn p68EI

xovetc

TouMxIO,TO

v6 m lJasEl Kove:lC; iJE: rnv va

EOKOAlo xol a'nOTEl\€O!.lO· 1-110Cj>UOIKI'1 vAwooa. KO[ 6lEP~ 86 1'00

not> !tva, CPUOIOAOYIl<:6 atiS'l lla9alvE:l M

n.X.

96 npEnEl
jjn

npoBl\Mw

nt:lc; l!J.v l<anOIOC; KaTOOl(EUa~e: jJla nco vo m:pl€XEI
0'

YAwooa nco va 1J.016~EIIJI! 6YVAIKO 6M6
ynoElc;

E~apTnpeve:c; crro oe:i5op!l:va

Tn oOlln,
y.\wooaC;

~va

naliS' rtou

olvavTav

oiJmc; 'fne;

p6C; KO( K6no<; Via vo
Humshirn, TOOTO 96 xec; opy6vwonc;,

Tn

j.J66e:1

Kol va
6xl

Tn

e6

xpE\a~6TaV

nOAuc; xor-

xpnoiuonorncer.
EnE

I!JUVe6ClIvE

6.AA6.tne:lon

n

jJ6vo

Ion

f.HQ an'

aIJTEC;

oev

96 EtXE QUO 6pElval oIJVQ't'6

vc jJo9e:uu:i

j

Chomsky.

Mia

apxn

nov

OEY npooapI.t6~e:lal

om

YA~oolKn

59
TOU

lxovorrrro.

Mnope:i v6

KOTOIPEPEI

vc

T11 !JOBEI KaTa

K~mOlov 61\-

AOv Tp6no

06 va

AUVEI. oroLip6J..'El;o.

:E6.vEul.puri

6.v8pwnlva ovro

n-

VOIl<P,I08rlTnT,a 96 iJI10POUOO,IJE vc fJrl\v-rnpnoooue itva KWOIKO nOD vc

xpnotuonorel
pouOlot:6TOV

jJn E~opTn"atvEC;
oov tva oI080C:;OVTOC;

6n6

Tn (501-11'1 CSIEpynOEIC;. ..A'V lJoG no6.n6 T6'11 ..Apn 6vano15a

Elooc; ourrmuoror;
Kavetc;

nou va

oxn-

J..IOTIC';EI EpWTnOEtc:;

OnAWTlKEC; nocrccerc,

80 1JnopoGoa lowe; vo T6 KOTOA66w'
11516rn-r;e:c;rnc;

6'\'\6

5Xl

ueoc en' E1<EiVEC; TIc;
oro Oe:OOI-lEi-lIO YPOIJPoTIKn.

vencnc

noo xpnotuonoicl
VIa va

T6 nOlol rrcvto

va nou
pll;.w

TOG

nopOUOI.OC';OVTOI

aVOKoXuq,EI

No-

nwc;

Ga IJnopOOOoJ-lE
unopXEI

va

16 OEIE;oUIJE
nOIOTI1<11

€J.InEapl'K6"S6

l.. opoOdo m oT6vTp6no 016v

vo oEI~w nwe; nov nco
06

1.tIIl, ..

1510q:;opa
oUT6 T6

ovcueoc
UAIK6

96 epjJt'lvEua

Kal

96 i56Ipa~o
VIC va

xcl

rpono
OUTOO

xpnoruonotoeoo
ov9pwnlvnc;
orto

epl-lnVEUOW

Kat VO oapaow

T6 u'\'I1<6

jJIOC; (j)UOIKnc;

VAt~ooac;, OpCKaTopi<.TlK6
16v t.XEl v6 5pl'\o ~va OEiTI TOO

nElpC:l.Iora Millcl'

TOO e:ioouc:; ff:.Ylvav OTO H{lI'VIlI·(J. KE 6n6 Tal val Via vc

Gem'g-'

lj.luxo,\,6you

'0

:\1HIcl'
&nmlm'

oXItOIO
elver

rtcvto oT6

6nolo Oaolorn.
VAwooec;

FLpoana91ioEI

CtnOAOTWC:; onAee;

~a8nlJaTI;Kn OTFW roxn

'fE.TOIEC:;

alvei 01 YAWOOEC; nou ne:ptypaIP0VKol qlUOll\(O ~EV el£1q.J09nonTwv ave:upEon -rwv 6prnv

Kal ~~OlTloC; tjA'\'WV nopovovrev
86 aUTwv thlV OpoOv ~UOKoA6Te:pn an'

ClV 01 Clv6pwno\ apxwv apxwv

yavwTlKWV

TWV v'\'woowv

rnv

op-

yavwTlKwv 'Yno9lhw
Kr'l. E1Vai XPOVlK6

nwc;

n

qlUOlKWV Vl\WOOhlV.

anOVTnOn o' aOT6 T6 ne,lpolJa nelpolJo
YloTI
TOO

,ed elvcn K'OTacp.aTI~
/tva
peya,\o

i5uoKol\6.Tc:tTO OlaOTnpa

xpe:.16z;.~Tal.

KO( ouvxpovue;

(Stv ElvOI o.n6 T6 oovnsrouevc

q,UXO,,"OYIKQ

nElp01pOTO.

Humshire,
Tn

86

T'l8e:Aa
~XEI

va
IJICt

Kavw

1J16

i5la<papETIKri.
YH~

e:ptdmon.
TnoloaoKo,\,lo

AiJ-

Ii. onoeeon
YAWOQ,OC;:

DUYKe::KPI'IJEvn oovensre

me;

Chomsky. vwv

NOIJI~w ntile;
'KOTa

tX£1

elv xel,

lJoMov,
lJepOC;

opvnTlKn,

'H oli5axn

~enepo

VAwoawv
rreoc elvol

T6 lJeyoJ\llT!::PO
a't hila

Tnc;, onwc; ylVETOI onlJe:.pa,
Tn
y,\wooa

lo(we; OTIC; HnA,

OoalSETol

aVTI'\:n~n Via
crrw

Via
00

6rYrt9€1't"I IJ' OUT6. Eool~Eral ornv
npaYl-laTlK6TT1TO

nopcooxn mile;

n

VAWO-

l-u6 OOi-lr't cruvn8e:lOC;.

'em

1"1 YAWoOO

60 EIVQlttva ouornuc

N. CllOlllsk~t OE~IOTe:XVIW:V Kat bTl rtpener va. nWC;ouTii

fi. Jlnmpshtrc
i51i5aOKETOI

rnv t~6oKnon
v'\lilooa, Aat.vac; elvoi

Kol T,6

oxnpcnouo OIJVEIPlJiOV ano cnoicplcerc
Ii QV1'lAmlm
nI;.IOTlKlh;KOI

ae

!-Ie t-

,pE910IJOUc;:. NOjJiZ;w nwc; 01 QlloliEI~e:IC; EVTEAWC; A09EIJEVn, elven TOe; " Tp6noc; i'5li5aoKoAlac; 'rOI O'TtiV roxn

Via 11'\ 8TI aU. ViVEVia

noM

elven nOAl! KOK6C; rconoc
oUj.JOOIVEI

Kal 6vo),J<p16o-. qJUOI'Ka OEV elxcrcvonon

TPOi1oc;; xwp(C; 6pXEC;. ...Av
Kat E:~aITlac; aMwv eao(~Erol "Onwc;6v6cpe:pa

va AEITOUpye:i xa]

ncpcvovruv
,

val 1-116 J-It9015oC;; ou vc n

o~ 6nola~r'lfioTc nponYOl>jJEVWe;r'1

m
Via

coon

Tn

ni.C; y;>..waoat;.
Ii YAwC'Joa

oVTiAn.:n'l !Joe;
nEIQN..6 bTlt'tXEI

<filion me; yJi.wooac;

1100 CPOIVI!:.TOInllic; i5EiXVEI anoJi.llTwc; dval jJlO OOJ,.!t1 ouvr'lge:loc; DE. ocpnplljJEVf;C; 1Uhll(EC;:

.OTIKO
KanOIO

elTl

oev

15n!-lloupy6 IOl6Ttna xcl Oao(Z:E:TOI
OUVeEl'ECj OIEpyr'loEIC;. npOownlKa

ap~

~ec; Ka[

nlOTElHJ nwc; 6n6 ,,\ vvuon Kal rlf, ~IPXt.C; nco npooi5lopl. vc (flnOE,EI t!:.vo I1p6ypajJrtporelve
£lvQI

!Joe; Via rrw 6pyavwon
,!JO i510QOKOAloC;. T6

Tnc;

y).,WOOCl'C;

~ouv rri oOJ.ln me; iSev J.lnopEi xovelc

QIJEOWC;

uovo noo jJnopw
opxtc;

vc

T6

nee-

ypo.l,!lJct OloooKaAloC; va oxe:~I'aoTEi ~Tal rrce v' aqlnvEI L!;Ae:oOepo neoto OE: 5Ke:1Vc:e; TI.c; onjJloupYIKEC;
nOloGv ani orn )lo9ner!

nou

01 ~VepWtlOlxpnOIJ.lO.

0101511<:00(0. Tile; 8KlJo9nonc; inc; VAWOOC,lC;Kol tpavt0401-l01 611010Uon110TE'

tlMou,

NOiJl<;w nwc; 96 f.npEI1E: v6 ncoonc&Va nAouOlo
yXtllOOOAOVIK6

9J100U!.)EI.u3Mov vc

iSnlJl.oUPYI100Ut,JE

rre-

pl66Mov

Yla TIC; EVOTIKTWOe:IC;EupnjJOTIKEC; IKOv6TnTEC; KME lj'luoloAoVIK6C; ~vapwnoc;.

noo oUT6iJa·

TO lila9ETEI

Chomsky.

"OnWC;!-I1t !-lit

rnv
lir'lV

KAQOIKfl IllIAoAOYIKf1

notl'iI.:::lo

nou

'vo-

jJ1Z;w nwe;' 6plOK6TQV

OT6 OWOT6 15p6jJo.

'OnWoot'moTS ,"ul: rnv ornv

ItvOPfJOVIC:e:TOI

noM rreptooorepo
l1apa (1 oovxcovn

(]notIJn uou Via ifl~ vvoon
Kal mv txcvornre nwc:;

Tnc; y'\wooac:,

Vl\ll.}OOOA.OYIKJi 9e:wplo

~)JQldon rnc npoeopn,

om

QUVr'l8EIO. mv enloeeuhnra Hampshire, nSlploTlilv
alwVQ Kat

T6 nEple:pyo

lti5w .elvoi

an6 m
IJE: T6

1110 tXOUJJE
TWV EIl-

T6v hapai500lQK6

CPIAOOO<pIK6 toxooicuo,
,,"WOOO jJa90lvETOI

T6v IOXUPlOJ.l6 TOulloxloTO

<pIAOCi6q>wv B'\wv TWV ne:pl6l5wv,

6[;16 T61 80

i5wee:, nwc; n

OUVElPl-i6

1i5e:wv

Kal rriv EKJjJO(Euon liiiv 1

cnoxploeev,

nwc; 01 napaOTO'OEIC; oxnIJQ'rI.

I

t

61
Z;OVTOI I<Q,.' OCl"r6VT6v Tp6no

clq)° IPI!TI'KC, Kat ntiJc; n
noO nO,KIAiI"SI

Vpa}JIJOTIKn

st-

vdltt'va Plcqmpe:c;
un6.p~EI

nOAlTIOTIK6 KouAToGpe<;;, 6v6YKn

CP01VOPE:VO

clVO""OYC!

IlE

TIC; v6
AEEI

xwpiC; KOLvE.C; 8EIJE:AIOKEC;
KOVEIc; f-llCt ~01Jn.

OO.)1ttc; Kal xwplC;
nou

va npoTIIJQ

on6 1-110' tV.An, Kat
6pIOI.lltve:<;
PH)

an6
xol

n'w
Via

o.Xfu1t:':XOU.PE:·

rriv

OVTI9STJ1

qHfio.ooqHl<ll tiap6.~oan,

f1W~ onapxouv
vc

tlpo(S,a8.E:'OI2::1C; 6pyavwvoIJI-

Via v6 oxnhla,.,1(~;Gn.)j.JE

li5ItECi; va
EK-

.. Tic; nap_OOTOOIZ'C;. !-Joe; U:;:

KG.T.a

6pl.OIJ!1:vn

Ic~n pc

Ka[ CIl<OIJn
nElpa~QTf.i).V

rrepicoo-repo

I1WC;. OLlTttC;' 01. IPE:EC; j...InopoGv 169ltjJa ETva! iwpa

cpuorouv

!--It anocpOVTIKr'i

jJOPtpt't.

nt~c; 1-,,110 OEI-

1l0Z;l I:JE ilia CipnQ
OI»OTn,

OTOTLOTI.1(.r1

Oe:wploi5e:lxvouv

HWS; 1'1 IJIO:Qn0 TIC; cOo qll,\oaotp.IKEc;:; napoo6ClSIC;
i5rJ(~jJ.O KO(

C1K0AoulilaDoE ,\680e;

nwc;t'i. aJ..'\n etvein

jJoAov6TI OEV C;e:POUIJe:. CtK6IJn
peTooxnj;.(aTIOTI'KEC;6p~ ~iJIJlUT€C; loe:eC;.
0'

n6006Kr.H~klC;

elva I aUTE<; 01 Q!PnpnI-lEV6(;
rroc l<o'Ta'\n.~al'E'
npOKaAEOQTE

XE:C;KC1lavl.loI6~cuv I:T6 n6plopo

l<6ntuc; IJ·E ric; napa(50ClloKtc;

o).lqJloOnn\oEIC;

~1I\AOUC;

IJEAETnTtc; (!lh\lllSky.

OUTOO

TOU

KA6.(5ot) i pE:yo.Ae;C; olxoy-vwple:C;, av Kal 01 rteproco-

npOKOAEI

Tepee;
8allnoOv

elvoi

l<6nwc; EKT6c; 9EIJOTOC;. EltJOI6E:6dloC;
,stan TouC:;)JE r6vKclp6,
TO

nwe; TO. np6YIJaTQ
lJ~va'\o
O)..}..O

orn

"Eva

).IEpmc; 0' OU~
T~ <puon

TEe:; TIC;

6.VllppriOEIC;

1StV'

6tpopc

nopfojrcra,

TroV

OTtf,?<WV. 'Hi5.na$r\

Tn

o.um YIC]

m.

IJsA¢tn Tfll:; YAWOOa<; Kol VeVl.Ka Via

1J8AETn TWV

OlovonTIKWV

OIOOIKO.OIWV, 6.vTrrleJeTol

,onwc;

AEU:iOE. rrpo-

1.110. IJQKPIc!l 6ArHJO'T'Q pauvc
nOD

nap6.iS.oon.

NOI-II~I»
Ylll

nwc;e:va
TOU':;

,an' T6

oo6ap6rE:.pa

'KavEI BUoKo}..n
6p96TnTO

av9pwnouc:; CtK6j.JnKol rnv ~-

VIa. rnv

OUTDO' nou

npOT_EIVETQ1,

.elvo I nwe; npEnal
ornv nap6coon

npGno .. va ooGv {hI
rtou
n6pE:!
Vi

otv
'11

unapxe:1 TlnoTo TO cvcvxolo
EJ-JnElpIOTIKrl CtnO~Jn

avrlTl8erClI. oX.Eli6v 16v

ETvOl T600 vonon,

GaHto Pl~!ilJ.l.E:. Glom

vn 01'6v Tp6no nou9e:.wpoOIJE: T.nv av9pwrtlvn
xopoxmoo

va

~:XE.1

Tne; np6An$nc;,.
OIJWC;' nwe; nalpVoUIJe:&AAO.
xrrpuxrnpt-

Hampshire.
O'l'lK4

"Ac;uno8e:ooUIJE

Tnc; 6v8poonfv,ne; oUIJnePlwop6C; non ~5sv I!:xouv- othe
CUTE rnv n'lta nOAUr-tAOK6.Tnto,

mv

lpic

X:e:n.ouPvla .00ulJE:

01\A6 nou napoQol6Z;ouv
96 )..Inopo\:roOIJE Kavel.c;

Ka-

nota avoAoyla
VAwO'oa

IJ'

'QUTO

rrcu

IlE:.Ta~OplK6

v6.6voI-16 •

TWV xelpovol-llwv.

eo

IJnopoGo'e:

va

!lEi nwe::

62
TO nalOlo.. e:xouv <IlpaOEIC; nco

N. Chomslry ,.Jla npol:'i1a9e:ol1 0.6 vOEXQUV
v6

S. Ilnmpshire
E:K~

va

1-l1l100VTOI

xeioevoplec,

iSltv unopal
vo. IJOe;

!JOBEI

fir iSEi I1It TOV KAamKQ oxaon IJE::
!tva v6 ,.p6no. KAOIEI

E~rrElp1K6 rpono, AUT6 !,lm)pei
(j)UOIOAOYikt\ KOVE!C; a'

nwc; T6 E~16v 'E:XEI EA6XIOTI1 6i5nYlloEI unnpxE nOuiJE

T'"

eloiov.
om

nwc:, 11'

rcono,

KOTOOKEUlil 00T6v

IJIO npooloOEon
6PIOI.IEVO

aU~nEpl<llE:p€.TQI

T6v xwpo

IJ.' svcv

Chomsk«. n.x. vc XOIJOYEAa
TUXIOIl.ItvoC;. .

I<OVe:(c; CiVTI

va

orov

elvot

EU·

Hampshire. eo.
rnvn

IJnopoijoE OTI

KQvelc; v6. i5EXTEi

Ve:VIK6

Via

rnv

6v8pw£n[oTpw-

OlJlJnEPI(j)Opa

elva I 'KXnpOvOIJ1Kne; lJoplJlnc;. I1E tva
Elon KOVEI

lola KaAXIEPVE:lOC;,
OUjJr1E:PI!pOpWV.

T6 V~IO KO,[ YI6 TO OIO(j)opa KavEIc;

TEAE.TOUPVIKWV

"Av

TTlY 11510 o\t6Auon
EyaXAayn Kal

OTO rrOlxv((510
nou au-

nou

ncd~0uv

T6 nOIOlo.

Kol 6ei Tt\V

TIJIV E('K,oAlo l3aOiYroTa an'

TO l.lo8alvouv,
T6.

xwplc:; apqnCloAla 06 E.Vl'UnWOIOoTEi

Ch0!11Sky. E:.ne:ton

EliJal

BE6clloC; T1WC; (SEt nco an6 Ka"6

eu

elvoi

IKavo

v6 elvct

p600uv

6.M .. a

Elon nQIXvliSlWV iSltv

IJIQ oq>npnl.IEvn
npoccpuooueva

6nollln,

T6 11510 (mAo, OIOVOnTlt<f!::c;

ElvOI

oTIC;, e:IOtKEC;

TOUe; iSopE:e;. Hampshire,
016v
XETOI ~VOC;

IUV8nwc; 15E: 80 npEtm::1 'An' mv
nco

va
rn pit

eKnidlOoe:rol

KavEIc;

IJ' al'n6
tplAoOOqlt-

TOIJEa TnC; VAwoooC;.

OMn, nOAI ani y"'wooa uneiocoouaxE"I~,EI rnv pit

lal6c:,wv ncpevov,
noo E~ET6ooIJE,

Tn.
it

Kr'I nap61500n

onA.
nou

E:.pnElP10TIKn, nou evouccret

nOVTo
C;

opVr'tanKE I is It
E'

nwc; un6pxEI

Kdn

unopel

va

I-l (j) UTE:
rportouq

<;,

evvouvrcc

IJ' aUT6 OUOlaOTI-KE:E; anO(jl6VOEIt;. oUl,JneplQlS:.pETdl xcvslc

nlorc«;

Ka(l)-

XI np0010eeOEIC; vo

J-lE: 6PIOIJ8VOUC;

.

..Av

uno8eOOUIJE

nwc;
oUT6

KanOI'OC; aVOimAumEI

nwc; oncpxoov
VQEIVOI

I1pO'LI~r'1.

OEIe; Via 6PIOIJEVEC; nOAU yaVII<Ec;. 9pwnlvnc;
elJnElplOTfi

Cu<oAou9IEC; T1X!J}V i\ AE;~EWV nov 86 emvorov ocv ttva

Olt60lQ

xcocxrnprcnxo
Ka86Aou rnv

TJie;
EIK6vo

avo
TOO

oUpnEpl<jlOp0C; 1100 Z)'EVEVQxAEi
TOI)AOxIOTO

6Xl

nEplo06TEPO

an'

600

86 T6v EVOXAOUI-JiClOKnVno' 6PIOIJE:VO rpono.

oe 'tva

n

(jnap~n

iJlOC; npoiSlo0eonc;

va. QvonapaomoEI

KOI-lIJOTI xoprl,

QcpoO n6pE:t !tva J.loAu61,

J-l' ltvav

63 Chomsky.
J\Olnev

6l1.E.r1Et€

Q,E; oU!J(PWVW Alyo 90AO[0'

OOOAl.!TWC; u' ol.IT.6T6

aUT6.

NO)JIZ;w

r:n.oc; 01 t}JnElpIOTEc;e:lval )JE; ].n6 )JOTI6
TOOe;

onl.fe;:io.

"'Av pl~ou·

OTOUC; jJI1XaVIOPO,UC;

J<:7I.,QOIKOll(;:E,lJnElpIOTEC;,
T6'TE: 6A.e.noul..le: n~t:

Tnc:; jJo9ncrnc; nov np'OTS[VQVTOlan' rev Hume rr.x., Ii, O'T[,q OOYXP,QVEC; fila'lJ,a9nonC;)) i'5tv

POAAOYE,C; X,QAoylo,

roue; 6nwc; n 6voI-1Q£io}!E.vn {(9e:wp!CTnc;
aUial

cmv Illurte-

01 ,.mxavloj.!0[

ocpnvouv

p18wPIC, VIC TETOIO pa'tE.
8EWp(O AtEI,

npOVIJClTO,

5nwc; 01 apxec; TOU ,EJoout; no() CivacpeOE::V EX,OU\! aeon
inC;

TE'TQIEC;
lnC;

e:ii5IKEC;

6pxttc; 6vonap60Toonc;
'H 9e:wpla
EVTlmhlOEII:;.

oTn

IJQ9nom:;, TOO HUIllG.

1.I68nc:,mc;

TO'O

Hume
npco-

£VTtAEI,

nwc; una.pxouv

KaT-a i6cpOI:v6J.1EVCI,

i510PIO)JltVEC;

an' Tt't cpuon
'OUyytVEIOC;"

TWV closnrnotov

6'pV6vwv

Kat nwc; aurse;
eIOIKOUC;
..p,uXPAO.

01 tVl'Urn.i)OEIC;
I-II1XOVIOjJ.OOc,;

OUOXETI~oVTa:1

IJe:Ta,~QTOUe; 6n6 ,6plopE:vouq
OJ.lOI.6TliTOC;,

via npOo91t:rel
i5E.[vporo

no."'u

KA,n.

'HoDyxpovn

Alya npaVl-lora npo.ogeoE:I
an' Ttl

o'

a(m\v mv

elK6va, Elva I CAnn6'\1w
OE:

Bela. Mnope:i 1<.QVEJC; va
ItpE.9lopwV

6plof.l.eve:c;

()n09E:OE:IC;;

n

OE: TEXV,IKltC; nco oll<oooJ.loOv IEpapxle:c;,

QM6

01 npoo0nKEC; noult.Ylvdv (JoO cpa[vETLlI n\'VnEploxn.
lJaT~NOVTal

euvxpovn
nSpa

9e:wplo

trl<;; (J60nonc;
oUTaO i5.tv

(Sit

va
fl

Tn

rmvdlvouv

OUOIOO1I1<o LTnv

an:'

ToOEH50uc; EVOW-

ola6IKGl.ola..

nEploX:riallTnan1o..GiC:; nwc,; .6PyavwVETOI Q£

yeYIKEc,;

apxtc; Yla r6
rrou
Qv6.cp.e:pa

n

vveon,

1'6

eli5oC; Tile;; yvwanc; e:li5oc; rrou
orccnc

o;ostcn

~g

TIl YAwaoa,

Koi T6 avanapo-

l1Eplvpal.jJOie:

.0E oxeon

.IJE Tnv TE:XVI1<t1rftc;

n

IJIt ll'iv ¢pvavwon
'Y,no68TW

TGiV nalXVli5lwv,

Hampshlre.
£lJnSlpIOTE.C; qiaVnKnc; 01'IK6 0' (tva Tfle;

nwc:; Ii OVT'IeEonBnou
aTrl

Sa
gE: rrrv

EnEiJ.lEVov
~v\:l'ola

lti5lii

0.1

ea

they 6.V01IJEOO
5nwc;

yvwon

TnC;

6no~

yvwonc;no.l.'}AeYE:TOI Ol).I..,mEPIIJIOPOC;, . OTEPE6

mile; Elval

ffJ.l(puTn, 'Kat OE:: Xc:iPOXTtiPI· TaU vc napa.onioEI 'Tp6no KQve;lc; rtou an6-

ti

loon

xapTlftvo nOAITloTIKOU

OWfJQ KOTO g;va ·)JnopE! nOAu

OPIOIJEVO va

anolJin

tnlne:oou

nOiKI'A€1. n.o.u6nqpxouv

'EVTOI.ho1C;;,

~E OOC1fJEvEC; 'bAEC; TIc;: QuvGlT6rmeC;'
d6.vKOTl T6 E:voU!tJctnutJ€Vo,. an'

Vll'l
Cl.l,)iJ.lnE-

rnv

6vanapaOTQOn

alt 6A~nw VlaTI 01

Itl-lnElpIOT€C; 06 Evoxj.oOvn;lv PICPOppC;, lJoAov6r,lfJ6 npoolo€le:Cle:U:;

aCrr6 T6 XapLlXl'npldTlK6

Tnc;

.~npe:onE: v6ECiproKo",

(5uoKol\IEC;,&vauTEC;

01 ovo-

E:cpBc;lvav

ya vtvouv

QVT6 nOD 96 pnopouocqJE v6

64
}JcaoUJ..!E cnoocvnxn oK£ljJnc; ..

N. CLlOIllSI(y -

S. Ilnmpshire
Tnt;

vvocn Ii.

oK6J..!n. ne::pIOpIOIJEVEC;KomyopIE<;

Chomsky. :E' ,.dlJT6 16 orurelo QUVOV'rOPE lSuOKOAle:c:; IJt Tnv fVYOICl
Tn~ yvwonc:. 5nwc; Tou,,6x\010 xpnOllJOnOIEirOI paOlovaAloTIK1'1 ouvn9wc;
em

ouvxpo.

vn q>1}.ooo<pla, Klill nou Elva, no,,6 OIQqlapETIKn an' T6v rporto

nou
oOT6

m

xpncurcnotouoe paolovdl\lOTEC;

n

KAOOlKn

qllAoooq>(a.

Kof

KaVEI OIKOUC;

OUOKOAO T6 nxnotcouo

TWV EK<S.OXWV

MOO Xwpl~EI

TOUe,; KAOxpnouio6 Lclhnllz
oxnuo-

)(al TOUe; itlJnElp10TEC;, 06 T\Oe:AO va
6.ouvEii5rrl'!1 yv$,on.
OE: 6pxtc;

nOlllow Tn ((yvwonlJ PE: rrw EVVOia n06 rnv xonoiuonotnca :rav t'lvaq>op6 crnv TI~ouv

:

01 onolec

Ta

VEupa Kal TOOc.: ouvoe:OIJOUC; InC; OKE$nc:;, 011."0. nau ouvElome:<;

urto-

pei va urw elvet

o,pxeC;. noo ~epoupE nwe:; npe:nEI va

Ae:ITOUPYouv lJoAov61'1 urtopct OKonnOOUIJ·e:. 'H KAClOIKn noMltc; IlnopEi j.lnopeic; ElvOI
oov 6pxE.C;noU

va

IJl~V EYl-laoTE oe Ofton

Va

TIc; Itv~oKol nou A$v

paOlOVa"IOTlKl'1

c'molJln

elvcn
lAC;

nwc:; un6pxouv
yvlilonc;

npooCSloplZ;OlJV

Tl'iV opvcvoon

vo' lJn.v ric: O\,.lV8liSnTonOIOOpE:, MnopE"J Kat sit

vq ClVOl qnoq>(']vTlKEC;:
eKlpp6~OVTdl. 000 nsl va

OTn !JOpq1l1 av

nOAAec;

ne:plnrTWoe:ac;

iStv

vO 6peic; KaVE:Vav

nou v6

unopel
nOD

TI creoue;

oonte; 01 apx:ec;. NOJJi~!Il nee 01 paCJlovoAloTitC;
6pKET6. "Eva. an6 TO £30011<6 AoSn TliC; vononc ~KaVE

~sv npoxupnyoplZ;W

n

Aai·

IJnVlfOlQVn9EWpia

elvoi

n

un69Eon

nwe; urtocst xcvelc noxo
KOV€IC;

Va q>EP!::I'ornv Etllq>6vEIO rlc 6pxE:C; aUTEC;. nwc; 6v tpyaore:tc;
naVw €)'aur6
nEpIEX6IJEVO vEGpd xnl

KoIEviSOOKOnnCE:IC;,

urropelc

vo

ouvElom6

T€l

me;

v6nonc:;.
xcrcpxriv

ll.EV ~xw KOVitVo. ,Myo

01' ouvi'SeoJJol Tnc; oKE$nC;J I.lE
npcorrec 1-1' iJ:.vav no}.unAoKo
J

in

vo nloTe$w

nwe; '("6

Ao'(j.lnVITGIOVI'1 ~VVOlQ.

Elva I ~OTtU Kal 6MnAooxE.TIZ;ovrQI

08 ~vi5ooK6nnon. rpono
J,J'

nlOav6v

va
6p-

6ploJJtvr-:C;

apxEC;

nou elvct n(3oolTltc; CE: EviSooK6nnoh pOI J..6YOI Via vc 6n0880EI
rnv 6nTll<n

0."'11.0OEV urropxouv 6n' TIc; 6pxtc;

rtsorcooret10~ iSIEr1G1UV

Kavelc;; nwc; dUTEt; 01

OUYKEKP1klEVE:C;

XEC; elvcn m6 enli5El<TI'1<E:C; oeevoooK6nnon

oUMn¢n
va

- aPXet; 110U 8ntUc; oro nap60Elypa
eAenOIJI-lE {tva 6PIOIJ8VQ 6vwl-laAo

TOCi Descartes

J,lCC; xcvoov

OXnIJo

oev

ncpOI-l0pCPIUI-lEVQ Tpiywvo, TEAIKO valJt~w lhl 6nwoiSfmoT,e:, IJIQ lJs:pa 96 uno~EI 1..116 IpUOloAoYl-

I

I

1-

65
!dt t~nynon
OXI no}l.u V!a Tk; vonTIKEC; 5TI Mol) 00T6 ~la(5n<:oole:c;

rioo

OVOKOJ"UnTOUIJE Twpa, 61>.n9w6 ylc! ,(tva }"6yo

OhAa. 1-105 cpalvETal onoui5aio.

96 onoiSElxTEf

q)QlvE1al

nwe; 8AO T6 np661>.n~a" iSoIJEe;, Elva.

~v unapxEI
Ke:v6 1J0Tl0 orrw nwe; KO·

1110 CPUOIKT160'On ..
VIa. T6v

VIIi TIC; l:hovonTlKEC;
J....6yo, nwe; 1fie;, ~XEI

lloMov

anAouoToTO

ltv pt1;oulJe:
emOTnlJnc; 6njJo np6c;

ilia. 6nl-lCl

nopele me; toroclcc
n
tVVOla «cpUOIK6v» AU!jJEI 0, rt ~AE;nc; an6 T6v

oovxpovnc
iSIEUpuv8Ei ltvov

aVOKOAUmOUIJE VIa. va.

KOTQVOOOjJE:. 110 an6O'Toon i5itv

KOPTEOlOv6qlUOIK6

r'l H5e.a
oK6jJn

me;
T6Te:.

nTov

qlUOlKri OIE'PVOOto, Kat,

Kol Via

HStov 16 NEOTWVO, rhav oUT6

IJIO UfiEpqlOOlKn IJera6Ari9nKE enElon oe

1i516Tma TWV OVTIKE:IIJE-

VfJ)V. "OTOVAOI1:l6v 6eflato SnKE. i'hav ~OIVE ~Ylve:

xcrcvcnm

~vvo,o
noo

c.pUOIKt1 iSlEPvaol.a itYlVE

Ii itVYOIQ (ccpuOI1<6» iSIEUpOV.
cpolv6J.lEVO,

T6 liSlo
iSt)vaT6

lJe TO "AE;:KTp0!Joyvn1IKa cpUOlKeC;oIEpyaolec;

lS,tv

vc

eEwpnSOOv s Kol

1Je. rnv

ItVVOlO

nco
fA-

6 Descart

nco <Se:v €VEixov
Brav

TIC; ~VVOIEC; &:lenon Kal ap:xiOOIJE va

E;n. ..EYlvQV M'ICt nco Sd

CP\JOIKEC; 5IEpyaoIEC;, 1 opxloalJE ~VVQIO

TO KarOVOQOIJE.

TEhEUTaia

VQKcnavooOI1ETIC; CCcpuOIK6» Via np66hnl-la va nilpa

1i516TnTe:C;ToG voH, OUJ-Ine:plJ\.66oUIJE e:IVOl 6v aPKETa KI

OIEUPUVOUIulE Tn'll TIC; oIEPyaole:c;.

at:mtc;

T6 uovo

01 <pUOIOnAOUClIEe;,

AOYlKEC; Kat - Kat lowe;

ipUOIKEC; olEpyaolEe;

elvct xcrropxnv
VIO ve 6vao6oVTal.

elvci ornv
i:utv

npaYIJOTIK6mTa va.

KC1AOtl!OUVTO VOnTljJla ejJn£l~

K6. q>QIV6IJEva plOTIKIi

nco opxlZ;ouv

AQTn elvot

epWTnon.

~e::pw rrorc elvot Ii C1nOVTnon. l1t.v apCP16aA'\W nAouolEC;

51JwC; nwe; Kal JJE veEC;

o'Y oK61uln (5EV elvoi apKETo

96 noooaeoou-

ap:xe.c:; Kal 96 TIc:; 6vo)Ja~0\Jl-le
·Opaia.

CPUOIKEC; pxec;. a alllltc;
i:(e;

Hampslth-o.
npoona9wVToc; ,Brav

..OJ.,lWC; KEIPTETdl KavEic; O

cpxec,

aUTSe;

TIc; E:vunapXOUOE<; - tI-lIPUTE<; npoola9toEl<; '116ypa!jJEI ,,,110 oacpn

noo npenEI

veti napaOEXTEi dKEtjmc;, 5nwc;

vpa].l)JaTIKn.

LKEql1ETOI KOVEtC; nwe; oe Kal 6AEnouI-!E apxGiv

CtVTIIJETu.)nlc;E.1 tt.vav 6PIOjJEVO rtEPIOPIOl-l6 Tfie; av8pwnlvnc; cpOpOGi-lE YlaAlo,

nco 1J6J..1<; O 6y¢AoUI-lE T
aun~v TWV npoolo8eoe:wv

rlnorc.
ornv m¢1 -

"ApaYE g[olKn

Ii 6vaKoAU$n
'tOUC; lJopqnl"'"

6.v Oe:XTOOjJ.EMWC; elver ouvan\ o.naMayoOI-iE an' T6v

ft 6voKOAUljm
nEplopl01-l6;

!Joe; OIVEI rnv Chomsky.

rnaovornro vc

'MoO cpolvETol

nwe; 11. o 1.00 Tn. OVTIJ-IETWnlOnaUTOO

ToG npo-

66
6MlloroC;
elvOI

N. Chomsky Ii EnlOTpOcpn

S. Hmupshlra

at

1-.110 cno ap.K'ETa

naAlo

EYKClTOAEIIJJJ.utvn 'H
ilno$n ~nl.HOUp;.

1~E:.a,noe J.,IOA.araUTO Elva I vOIJIC:w

rrpooeopn.
T600

nwe; unapxouv

I K 0. v 6 Tnt EC; TOG vco. ovrlAntjJn

.. Av9ltAOlJIlE:

va.

VflOOUj..IE: 1110 aacpr1 .. XToullE

Via
voG<;,

Tn 150J.,lIi ev6!:;

COVSe.TOO

npaYfJoTOC; 5nlUC; 6 6v9pilimvo<;

e:11JooTE unoXpEWJ,.IEVOI

vo

Zie-

mvOnop~n
av

i510cp6plUV ~OYllK(JV' OIJOTOTIKWV, 6T

nou

IJn0POUV

Va

OVOIJQOTOGV 1,K

n r e c:;

I

'Kol nou OIOrpEPOUV 6vo!J1Eca TOUe; 5·· OUOXETI~ovrQ(

ocv

Cl!POPO

TIe; IOI6Tl1TEC; TOUe; KO( TO'JT~Xpova

flE: noYAwo-

AO~OKQUC;

rponecc. aun!;c; Tfc; IKov6TnTEC; ElvOI OnoeitTw
itxEI 6PIOIlEVEc;, ne:ploplonKEC;

Mia art'

n

IKOv6TnTo. cev aUOTOTlKO

me;

CO.l; Ii' onolc

6pxtc;

OUTee; rrou 'TnC; vonnplv

6Xio<pEpa. 'AA'Ao 86 unocooocpe

unopxouv

xcl

noi\A6. liMa

one; EKT6C; 6n6 n\v

IKOy61'nTQ TR.C; VAtilooOC;.

Ft' olJT6r::lno

nwc;

WPCUOTOTOva KOTopynOOUIJE

t!:VO KWOll<.a "OU ncpcErven t,VOWjJQTWIJE-

611)~e:l I-IEPIKtt.C; an' T'k; apxe:c; Tf\(:; "¥AwoooC; rroo

vsc xrrnv lKov6m"'fcl Hampshire.
KQTl

me,
onv

'Evvoelrot TIc; i\OY1KtC; xnl \.. <:l9nl-l0tIKItC; IKov6TnTBC; 1
i

T6 Te:i.l.e:lwe;'~EXlUPIQ,.6 06
nptne:1 v6

Chomsky.
ClOTn.

elval

KaTI

TE'Ae:(WC;

~S:XluP10T6 en'

rnv elvcu

e:1!511<rl AWOOIKt1 IKov6TnTo, V ooAoyn<.cl
cit u~n.i\6

Nof.l{~w nwc;

n

y,\woGll<n'lKov6mrro cerrw

Ii 1?>16mt-a TOG voG, noo oTaV8qlqp~6Z;etal 010 ouVn€Jh y'Awoi5e:i5oIlEva
6a81l6

me;

Ka9n)Je:plv:iiQ

~Wf\c;, 6vamuooEI
yvwan

TY1V

i5l'apfJpwll~vn,

nOAuoqJnpnlJevn

i50lJn TiiC; 6.v9pwnITne; y}\.woaac;. 'EvrOU4 curnv,

vnc vpajJlJelTIKnc;
Tete; fx,oulJe
'H IKav6TnTCl

n.oll npooC5loplZ',e:1 Tn
VOIlTIKec;

nOMlte; 8N\ee; Tiic; EK}.l69none; QI.HpI6aA'A.w

IKQv61nTe:c:; E:KT6C; an' i5tv
elver

~lac;

yi\wocae;

Ii 1J6vn !Joe;

IKOv6TnTa: Kat OEV

nWe; Kdl

01 il'A.AEC; VOnT1K€C; Teuc;. oovenero ruo
noiol

lxcvcrn-

TEe; ~xouv

Kat OllTtc; To6c; ne:plopICJ,.lOUC; TIt1:OIWV neplopl0I-lWV elver

'H \)nap~n
e:l)JOOTE 01J010n6
rteproprcuol

or6

veyov6c; elvol

moe;
01

6 lO'A.oy ucol cpvovrouol,

MnopoGjJE
Kl

VO nOOIJE: noiot
EIVQl

evoc
E.iJ6c;

60TPOXOU

6p>lapEVOI
va

no;"unl\ol<.ol opvcvt01 i51Koi lJaC;

96 elvm at geon

noGv

ne:.ploplOjJol.

I1t VOj.J[C;w mile; un6pxEI

avrhpoon

crnv

I(sEa nwc;

86

67,
IJnop>OUOOJIJE H6vOI. !,iaq vo eptouot
'~ln'

6VOKO'\UlPOUIJE: 'K6.nwc; noiot T6 ncpov
6eecua.EIlJocTE

elva I 01 nepl.

IJdC;, 6.\)\6 np6q:
EKT6q:

no1l.6 fJOKPU!t
TEXVnrQ yAWOaac;. ¢lnCl-

o(n6,

'{awe; art' Tic:; ne:plmIiJOE.!<; 6plOIJevwv
ToG voo Tt>TE

lJovw:Jl~VtLlV aTOlxe:!tLlv

8nwe; Ii IKOv6TnTQ'Tnc;

Hampshire,

Nal, 0A'A6.

ee::Wpe:iTO! ntilc; vnapxE.lpsyahnaVTI9e:-

on CivCtj.lEOO. mnv oKEun 'An6
Kavelc;

\j(Qv6mro

n06 E~aoKEi'Ta!

OTO

Ko9apa

j,.IQ9nIJOTlKo Ka{ KOta-

ac; noOl-l8, Kol E'KElvnc:;:.rrou EeaoKe:lrol veiov
iOTOpl'Kn

YlCl Tnv 6vQyvt:>plo-n
fva

npoTooewv,

diflollm l5nllloupye:hal
li.CiVIKn

nap6.ao~o

Ov i5'1CXtil:PIOTOUV vc
uno9itoe:1

an6'\UTO o(mtc; 01 ~U0
ntlJc;fI

Ikdv6TnTe:e;,y,IOTI

96. IlnbpOGoe:

Kal

n

y'AIAOOOAOVIl(n enIXElpnIJO"l'o.i\OYIKIi.i5olJn
tl:lto lxcvomrc,
npoc; TO nepcv
To

IJnopoOv Chomsky. va napE:!
vo

va

EVTQXTOOV 1<6nwc; KQTW: 6n' Tnv N-olJl.~w nw<; 86
t'jTav
ZiOYPOTIKo

Kave:le;

6noloo?5nnoTE v6

etQn

0'

0.u16 T6 np66"n~Q.'
~XOUIlE

16 po-

noul ..ITloPOOIJe:

noQoj.le elvoi
f.xE.l6pIOIlEVEC;

chi
'~va

anooe:I~EIC; m;'c;
SEBOIO

n

yAuJOOIKn. IKdVO'rnro

1516ThTe:~,
ye:vlK6

elvoi

nwe; va

cUlee; 01 IOtOTnTe:C;§SV

anorEt.oliv

.neploplolJ6

"tfie; 6.v6ve:~C!:IplnpaC; htve:
'rne;

epwmvnc;

aVTlhh¢nc;.

8SPO!JI,JE E:nlonq

ntile; IJnopoOIJE

tilpal6TOTQ

~mvor'LoOUIJE'1-1I6 ¥AW€lOa noo va. ~xe::t 6PIOIJ£.Ve:C; olEpynoElq

TEe; Tnc; i5o)Jne;.
elvor

'QpcIo,8Aa

aUTO. ;"01n6'1:1T6 nspa an'

1.I.6vo rrco
E:.KE:lv·n

nwc;
ElVa!

6napxouv

IKavoTme:c;

me;

vAwooac;.

nOla
Tnc;

n

cpuon

1'ouC;., nwe,; oX€.ll1:;OVTQl

pit rnv

lKov6TnTO

yl\fi)ooac; pEi va

Qlm.'l e:lVOle:PW1T'tIlCi'TO' nou IJE.VEI vo Epe::uvnooupe:,
t)J>..Jo..ti)V' 'VonTlKWV
olJotnl.loTWV,

!JEao
an'

I1E'AE:ThC;,

I.. ~AEmc; n06 urtoH
yJ.,wooac;,

Elva!

6.va]l.·oyn

!J6EKElvn
rucreoie TOOO onola

me;
va

"Evac;
YlOTI

laue;
i5hTnc; TIKO
tKT6<;

,\6youC;; YHl !-is

ToUe; onoteuc
rnv

nwe; Ii. onge:pwnonouelver
rtoe

yJ\rtl(;']cooC;e:lvt1:11 'Ynapxouv
y)I,tiJ.aoa Kat MAO

Evi5lo.qJepouoa,
urropcov &hJ\anpaYIJ.OTO OTI 96iiTOV

rrooret-

VEL 1J16 )..IEaOOO
OUOTnjJClTO.

IJEA€"Cn90Gv

@'Aa von-

an'

m

T60o. vO}JIC:w

yvoopi'OUjJE.
va

nOAO Aoyli<6

t-

~ET6.00\)j...L6

Kal

yhwoool\OYIK6

OUO'TIi.IJOTGl.neu tXQu1J€,5nwc; qJl'A60,QcpoC; va:
Kat va E~E.T600UIJE. T6. i50UIJE &vjJnopoujJe:

OKpl.OWC; npoTsivEt ntOTe:UW
!JaG Via

6 paolovaAloTr'Lc;
T6v E~lilte:PIK6
i«'lTI

K6o]Jo

v6 KaTOOKE;.u6.aoupe

avaJ\oyo

I.llt

"no

YPOlJlJQTIKn

aurwv

T13v

iiI.-

68
OTEU(I.} 1<1 fn'EITa va ,
fJQTH<n) ~s

N.. Chomsky - S. Hampshire
QvaplJ)meou~e Via Til nwe; Qvarnux9nJ<:E aum. fI C(y.PQ~~
~)(oupe Kdl
T(

l36.on TO iSd'5o~E.vO rieu
EI0I6v ·t~16v

15EixvEI

au-

Ttl. Ii oxscn

qloon 'ToO voO nco

IJEooJl.6.6noe:

c' aO:r6v T6 O1Jv~\Jao)J6. Hampshire. NoplZ:el'e

nwe:

orov

Kl!lvdc;

8ewpe:l ~olJiilv

QUTee; TIc;

cp06v

xel;

TOl;flC:;, IJEraoxn~aTIO]J_OO, Kpl sflIAovnc;

om

VAwadd

TIEPIOPIOjlOOC;, BeTEl nEpIOPIO~OUC:l<al

ornv emomlJOVIKn

01<t!pn;

Chomsky.
xcvorrrrcc 6i5nyoOv nOlao
TWV

'Ynot!>lo.Z:o},l,GI nt:.l<;

01 1i510IJopcple:c;

me;
i5nJl..

yAwdolKfic;


IJOC; !Joe;

dval oTEva

oUVi5EJ-lEVe:C; I_lit

lI'1c; h<OVOTnTe:C;

rroo vvwon

o' aUT6 noO 6YoJJ6~oUj.lE KOIV6 voO,
IJeoo TOO KOlVoG '.100.. "Orov

Tn

TOO K6oll0U

f1)piJJ6z:,EI ttva 1-116,

nailS[ Kal

6Pi'lOli16TnTa.

OTn YAWOOQ, Kol

anoKTc enlonc;
/lev

rspconc
noMa

-

noK.a( Via
e:lv(ll au-

06TnTc:t t~0IpETI'I<::6 ,l5lap8plA1lJE.vnc; yvwonc; TOO CPUOIKOO K601-l00

av8pwnlVWV

npo~ellJv

KIVnTpwV.

l';t.pou)Jc

TI\ CPU oUTfle; ,'ne; yvwonc; 6Ma I5E:V unapxEI OR
noM

6.~cpI6oAIQ hW~
npoxElpa

TOe; 6 ~YKOC; vveonc oooowpeoslO1
VO VOU Kai ~epouIJe an'

nO~UnAOl<n, OOVaE,-n, ef;alpe:TlKa ~
0'

6pyevWIJEvn KAn. "OAoe;

aU1i6 noOAE~E
l'6lv tnlOTn)Jwv

KOIOil

Tnv IOTOplc
vou
tXEI

mile; aU'ni

n

vvwon l-utoQ TOO
val crrcpulrnre ~UOKOAO &Aile va

KOIV(1)O

TOOe; ne:plOpIOIJOUC;

me; Kl

et-

npoona9nOEI
Yl6

)<:Qve:.lc; v6 l<QVEI aUTO YO 6n(OTE.lYTCI

Vio. v6. nepQOEI

ano

TOV KOlv6

voO 'oe KonOla

rno

DqlnpnpE:vn elxovc
OTIKo. l\£.va

rn !puon :rii.C; E'}.J.I"TEI.pim;;, qlOan TOO CPOOI" m
OUTOO TOO tJAI10TOC; elval npOOn08€TEI
aPXl'OEI

KOO K60110u. 'H npovporonetnon

onOKl\E:I-

6.v8pwmvn
8TI 86

h<:dv6Tmo, va

Kol

1C5161nn:c; 1fie; KoroAa6alvoUjJE.E16 Kala' riTev vc
fOiW

von~-

one; non

oK61-10 OEV ~XOl)IJe: npEnEI

K6v

vc

unapxouv

nepropiouol np66Anl.le8a

OUTltc; TIC; 1r:rpoono
M

Kav6mTE:<;. &naEI va
neproprouot.

KI itva
OKEqlTEi
w

noM verrrsunxe
Kavete; I.Ha plt8000
vc

v6

aVaKoAuq:rrOOv K6nwc;

corol 01

Av

unopooocue

l3'poO~E ')JEPIKOUC;

an'

OU-

TOUC;, ea urropcuocue va 6plO Tnc; 6v8pilimvnc;

v6. coxtoouue

vc

~IMlIlE

yl6 TO

nlea·

vvwonc;.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful