You are on page 1of 40

srI:

srImathE rAmAnujAya nama:


Copyright 2008
All Rights Reserved

Srivaishnava Sandhyavandanam
(Thennacharya Sampradhayam)
Yajur and Sama Vedam


First Edition: 2008
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
2
Srivaishnava Sandhyavandanam
Prata: Sandhyavandanam....................................................................................................................... 3
Achamanam.............................................................................................................................................. 3
Pranayamam............................................................................................................................................. 3
Sankalpam................................................................................................................................................. 3
Prokshanam.............................................................................................................................................. 3
Prachanam................................................................................................................................................ 4
Puna: Prokshanam................................................................................................................................... 4
Arghya Pradanam.................................................................................................................................... 5
Prayashchitartha Arghyam..................................................................................................................... 5
Keshavadi Tharpanam............................................................................................................................. 6
Japa Vidhi ................................................................................................................................................. 7
Sankalpam................................................................................................................................................. 7
Japam........................................................................................................................................................ 8
Upasthanam.............................................................................................................................................. 9
Sandhyadi Devata Vandanam............................................................................................................... 10
Madhyahnikam......................................................................................................................................... 13
Achamanam............................................................................................................................................ 13
Pranayamam........................................................................................................................................... 13
Sankalpam............................................................................................................................................... 13
Prokshanam............................................................................................................................................ 13
Prachanam.............................................................................................................................................. 14
Puna: Prokshanam................................................................................................................................. 14
Arghya Pradanam.................................................................................................................................. 15
Prayashchitartha Arghyam................................................................................................................... 15
Keshavadi Tharpanam........................................................................................................................... 16
Japa Vidhi ............................................................................................................................................... 17
Sankalpam............................................................................................................................................... 17
Japam...................................................................................................................................................... 18
Upasthanam............................................................................................................................................ 18
Sandhyadi Devata Vandanam............................................................................................................... 22
Sayam Sandhyavandanam.................................................................................................................... 25
Achamanam............................................................................................................................................ 25
Pranayamam........................................................................................................................................... 25
Sankalpam............................................................................................................................................... 25
Prokshanam............................................................................................................................................ 25
Prachanam.............................................................................................................................................. 26
Puna: Prokshanam................................................................................................................................. 26
Arghya Pradanam.................................................................................................................................. 27
Prayashchitartha Arghyam................................................................................................................... 27
Keshavadi Tharpanam........................................................................................................................... 28
Japa Vidhi ............................................................................................................................................... 29
Sankalpam............................................................................................................................................... 29
Japam...................................................................................................................................................... 31
Upasthanam............................................................................................................................................ 31
Sandhyadi Devata Vandanam............................................................................................................... 33
Appendix ..................................................................................................................................................... 36
Achamanam............................................................................................................................................ 36
Pranayamam........................................................................................................................................... 37
Arghyam.................................................................................................................................................. 37
Abhivadanam.......................................................................................................................................... 38

srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
3
Srivaishnava Sandhyavandanam
(Thennacharya Sampradhayam)
Yajur and Sama Vedam

Prata: Sandhyavandanam


Prata: Sandhyavandanam has to be performed in the dawn just before sunrise.


1. Achamanam
Wash hands and feet.
Sit down facing East.
Perform Achamanam two times.


2. Pranayamam
Perform Pranayamam.


3. Sankalpam
Perform sankalpam with right palm on top of left palm:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, prAta: sandhyAm upAsiShyE |
~l (ll, 46

T T4 -9 , l6 Bl 39llB


4. Prokshanam
Repeat the mantras below and sprinkle some water each time with your fingers on
the head.
ApOhiShTA mayO bhuva: | 9|lr9l P4| 4
tA na UrjE dadhAtana | 6l B 37 (^l6B
mahE raNAya chakShasE | Pr Tl4 B
yO va: shiva tamO rasa: | 4| 4 lH4 6P| B
tasya bhAjayatEha na: | 6 l746r B
ushatIriva mAtara: | 3H6ll4 Pl6
tasmA arangamAma va: | 6l 7PlP 4

Repeat the mantra below and sprinkle water on the knees.
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
4
yasyakShayAya jinvata | 44l4 l76

Repeat the mantra below and sprinkle water on the head.
ApO janayathA cha na: | 9| 7B4l B
Say Om bhUrbhuvassuva: | (V 4H4 ) and sprinkle water around the
head.


5. Prachanam
Take a small amount of water in the right hand palm and say the mantras below.
sUryashcha mAmanyushcha manyupatayashcha manyukrutebhya: |
B4 PlP P964 PT6
pApebhyO rakShantAm | 9l9| ~lP


yat rAtryA pApamakArSham | 46

l>l 9l9PTl9P


manasA vAchA hastAbhyAm | PBBl 4ll rllP


padbyAm udarENa shishnA | 9(Wl 3(T lH+l
rAtristada valumpatu | ll4( 4P6
yat kinjcha duritam mayi | 46

lT Tl6 Pl4
idamaham mAmamruta yOnau | (Pr PlPP 6 4|Bl
sUryE jyOtiShi juhOmi svAhA | B4 |l6l9 7r|lP ~lrl

Take in the water.

Achamanam


6. Puna: Prokshanam
Repeat the mantras below and sprinkle some water each time with your fingers on
the head.
dadhikrAvNNO akAriSham | (l^4l47T| Tll9P


jiShNOrashvasya vAjina: | l79| 4ll7B
surabhi nO mukhAkarat | Bl B| PUlT6

praNa AyUgmShi tArishat | T 4 lI9 6llH6


srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
5
ApOhiShTA mayO bhuva: | 9|lr9l P4| 4
tA na UrjE dadhAtana | 6l B 37 (^l6B
mahE raNAya chakShasE | Pr Tl4 B
yO va: shiva tamO rasa: | 4| 4 lH4 6P| B
tasya bhAjayateha na: | 6 l746r B
ushatIriva mAtara: | 3H6ll4 Pl6
tasmA arangamAma va: | 6l 7PlP 4

Repeat the mantra below and sprinkle water on the knees.
yasyakShAyajinvata | 44l4 l76

Repeat the mantra below and sprinkle water on the head.
ApO janayatA cha na: | 9| 7B4l B

Say Om bhUrbhuvassuva: (V 4H4 ) and sprinkle water around the head.


7. Arghya Pradanam
Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, prAta: sandhyAyAm, arghya
pradAnam kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , l6 Bl4l , W (lB Tl

Three Arghyams


8. Prayashchitartha Arghyam
Those who perform prAta: sandhyavandanam after sunrise must perform
prAyshchitArtha arghyam.

Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, prAta: sandhyA, kAlAtIta
prAyashchitArtham,turIya arghya pradAnam kariShyE |
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
6
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , l6 Bl, TlPl6l6 l4l6l , 6l4 W (lB


Tl
One arghyam

Say asAvAdityO brahma (Bl4ll(~| ) and sprinkle water around ones
self. Then turn ones self around clockwise (Atma pradakshiNam).

Achamanam


Prayshchitartha Arghyam For Sama Vedis:
Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, prAta: sandhyA, kAlAdikrama
prAyashchitArtha arghya dhAnam kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , l6 Bl, TlPll(4P l4l6l W ^lB TlNyasam:
yatatyEtyasya mantrasya, shaunakha riShi:- gAyatrI Chanda:- sUryO dEvatA -
prAyashchitArtha arghya dhAna viniyOga: |
46~~ P, HlBU 7l9 - l44l B - B4l (46l - l4l6l W ^lB
l4lB4|

Say
yadadyakachcha vrutrahan - udagA abhisUrya - sarvam tadindra tEvashE |
4(0T 44rB
- 3(l lB4 - B4 6l(E 64H

One arghyam

Achamanam


9. Keshavadi Tharpanam
Take water in both hands; repeat the mantras below and let the water down to a
clean floor or onto a river or a well.

Om kEshavam tarpayAmi | V TH4 694llP
Om nArAyaNam tarpayAmi | V Bll4T 694llP
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
7
Om mAdhavam tarpayAmi | V Pl^4 694llP
Om gOvindam tarpayAmi | V |l4 694llP
Om viShNum tarpayAmi | V l49 694llP
Om madhusUdhanam tarpayAmi | V P^B^B 694llP
Om trivikramam tarpayAmi | V l4l44P 694llP
Om vAmanam tarpayAmi | V 4lPB 694llP
Om srIdharam tarpayAmi | V ~l^ 694llP
Om hruShIkEsham tarpayAmi | V 89lTH 694llP
Om padmanAbham tarpayAmi | V 9TBl 694llP
Om dAmOdharam tarpayAmi | V (lP|^ 694llP

Achamanam


10. Japa Vidhi
Sprinkle water saying Om bhUrbhuvassuva: | (V 4H4 ) on a clean
place. Japam must be performed standing while facing east.


11. Sankalpam
Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, aShTOttarashata sankhyAgam
(108) (or aShTAvimshati sankhyAgam (28) or dashasankhyAgam (10)) gAyatrI
japam kariShyE |
~l (ll, 46

T T4 -9 , 9|H6 BHl (1O8) (9ll4IHl6 BHl (28)


(HBHl (1O)) l44l 79 Tl

Meditate on Savitri devata:
muktAvidruma hEmanIla dhavalachChAyai: mukhai: trIkShNai:
yuktAmindu kalAnibaddha makuTAm tatvArtha varNAtmikAm |
gAyatrIm varadAbhayA~NkushakashA: shubhram kapAlam guNam
sha~Nkham chakramathAravinda yugalam hastai: vahantIm bhajE ||
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
8
P*ll4IP rPBlP ^4P=l4 PU 4l
4*llP TPllBH4 PTl 6~l 4Tll~TlP


l44 4(l4lTHTHl H T9lP T
HE 4Pll4 4P r 4r~ 7

Perform Gayatri:
Om bhUrbhuvassuva: - tatsavitr varENyam bhargO dEvasya dhImahI diyO yO
na: prachOdayAt OmApa: jyOtirasa:amrutam brahma bhUrbhuvassuvarOm |
V 4H 4 - 6~l46 474 l (4 ^lPrl - l(4| 4| B |(4l6

- Pl9
|l6B 6 4H4|P


Pranayamam

AyAtu varadA devI akSharam brahmasammitam |
gAyatrIm ChandasAm mAtA idam brahma juShasva na: |
4l6 4(l (4l BlP6P


l44 BBl Pl6l ( 79~ B

AvAhanam of Gayatri in the mind:
OjOsi sahOsi - balamasi bhrAjOsi - dEvAnAm dhAma nAmAsi - vishvamasi
vishvAyu: - sarvamasi sarvAyu: - abhibhUrOm gAyatrIm AvAhayAmi -
sAvitrIm AvAhayAmi - sarasvatIm AvAhayAmi ||
7|lB Br|lB - HPPlB l7|lB - (4lBl ^lP BlPllB - l4PlB l4l4 - B4PlB
B4l4 - l| l44 4lr4llP - Bll44 4lr4llP - B~6 4lr4llP

Nyasam:
sAvitryA riShi: vishvAmitra: - dEvIgAyatrI Chanda: - savitA dEvatA |
prAtassandhyA japE viniyOga: |
Bll4>l 7l9 l4llP4 - (4ll44l B - Bl46l (46l ! l6Hl 79 l4lB4|
Touch the head while saying riShi:; touch the nose while saying vishvAmitra:;
touch the chest while saying Chanda:; and touch the navel while saying
devatA.


12. Japam
Perform japam (108, 28 or 10 times as said during Sankalpam).
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
9
Fold both palms together. Close them with the upper garment. Count starting from
the line at the bottom of the right hand little finger and going in the right direction
(pradakShiNam) ignoring the lines in the middle of the ring finger. Recite Gayatri
mantra for each count:
Om bhUrbhuvassuva: - tatsavitr varENyam bhargO dEvasya dhImahI diyO yO
na: prachOdayAt |
V 4H4 - 6~l46 474 l (4 ^lPrl - l(4| 4| B |(4l6
13. Upasthanam

Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, prAtassandhyAm upasthAnam
kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , l6Hl 39lB Tl

Stand up and say:
uttamE shikharE dEvI bhUmyAm parvata mUrdhani |
brAhmaNEbhyO hyanugyAnam gachChadEvi yathAsukham ||
3P lHU (4l Fl 946 P^ lB
lT| BlB =(l4 4lBUP


Om | mitrasya charShaNIdhruta: - shravO dEvasya sAnasim |
satyam chitrashravastamam |
mitrO janAn yAtayati prajAnan - mitrO dAdhAra pruthivImuta dyAm |
mitra: kruShTIranimiShAbhi chaShTE - satyAya havyam ghrutavadvidhEma |
prasamitra martO astu prayasvAn - yasta Aditya shikShati vratEna |
na hanyatE na jIyatE - tvOtO nainamagmhO ashnOti - antitO na dUrAt ||
V lP4 9Tl6 - ~4| (4 BlBlBP


B~ l4~4PP

- lP4| 7BlB

4l64l6 7lBB

- lP4| (l^l l4lP6 0lP


lP4 49llBlP9ll 9 - B~l4 r7 64l^P
BlP4 P6l 4~lB

- 4 l(~ lHl6 46B


B r6 B 7l46 - ~|6| B BPR| +|l6 - l~6| B Tl6
Upasthanam for Sama Vedis:
Pranayamam three times
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
10
Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, prAtassandhyAm upasthAnam
kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , l6Hl 39lB Tl

Stand up and say:
uttamE shikharE dEvI bhUmyAm parvata mUrdhani |
brAhmaNEbhyO hyanugyAnam gachChadEvi yathAsukham ||
3P lHU (4l Fl 946 P^lB
lT| BlB =(l4 4lBUP


yashOham bhavAmi brAhmaNAnAm - yashO rAgyAm - yashO vishAma - yasha:
satyasya bhavAmi - bhavAmi yashasAm yasha: - punarmAyantu dEvatA - yAmada
pachakramu: - mahasvantO mahAntO bhavAmi - asmin pAtrE haritO sOma
pruShThE - rUparUpam mE disha - prAtaranhasya tEjasa |
4H|r 4llP lTlBlP

- 4H| llP

- 4H| l4HlP - 4H B~ 4llP - 4llP


4HBl 4H - 9BPl4~ (46l - 4lP( 94P - Pr~~| Prl~| 4llP - lB

9l4
rl6| B|P U - -9-9 P l(H - l6 67B

anna mugrasya prAshiSham - astu tvayi mayIdam - yadidam pashyAmi
chakShuShA - tvayA dattam prabhAsayA - tEna mApunja - tEna mA pukShiShIya
- tEna mA visha - aharnO atyapIparat - rAtrirnO atipArayat |
PR llH9P

- ~l4 P4l(P

- 4l(( 94llP 9l - ~4l ( lB4l - 6B


Pl97 - 6B Pl 9l9l4 - 6B Pl l4H - rBl ~9l96

- ll4Bl l69l46AdityAnAva mArOkSham - pUrNAm paripAdinIm - achChidrAm -
pArayiShNavIm - shatAritrAm svastayE - Om nama AdityAya | nama AdityAya -
nama AdityAya | udyantam tvAditya anUdiyAsam ||
l(~lBl4 Pl|P

- 9Tl 9l9ll(BlP

- l=5lP

- 9ll494lP

- H6ll4l ~4 -
V BP l(~l4 BP l(~l4 - BP l(~l4 30~ ~ll(~ Bl(4lBP
14. Sandhyadi Devata Vandanam
Say the mantras below with folded hands and perform vandanam to the
sandhyAdi devatas and directions.

Facing East: Om sandhyAyai nama: | V Bl4 BP
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
11
Facing South: Om sAvitryai nama: | V Bll4> BP
Facing West: Om gAyatryai nama: | V l4> BP
Facing North: Om sarasvatyai nama: | V B~~ BP
Facing East: Om sarvAbhyO dEvatAbhyO namO nama: |
V B4l| (46l| BP| BP
Facing East: kAmOkArShIt manyurakArShIt namO nama: |
TlP|Tl9l6

PTl9l6
BP| BP

Perform abhivAdanam.

East: Om prAchyai dishe nama: | V l l(H BP
South: Om dakShiNAyai dishe nama: | V (lTl4 l(H BP
West: Om pratIchyai dishe nama: | V 6l l(H BP
North: Om udIchyai dishe nama: | V 3(l l(H BP
Sky: Om UrdhvAya nama: | V 37l4 BP
Earth: Om adharAya nama: | V ^l4 BP
Above: Om antarikShAya nama: | V ~ll4 BP
Below: Om bhUmyai nama: | V F BP
Brahma: Om brahmaNE nama: | V T BP
Surya Mandala: Om viShNave nama: | V l494 BP

dhyEyas sadA savitru maNDala madhyavartI
nArAyaNa: sarasijAsana sanniviShTa: |
kEyUravAn makarakuNDalavAn kirITI
hArI hiraNmaya vapu: dhruta shankha chakra: ||
74H(l Bl46 P77P P746l
Bll4T BlB7lBB Bll49
T44lB

PTT77P4l B

lTll
rll lr7P4 49 ^6 HE 4

srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
12
shankha chakra gadA pANE dvArakA nilayAchyuta |
gOvinda puNDarIkAkSha rakSha mAm sharaNAgatam ||
HE 4 (l 9lT lTl lBP4l6
|l4 977lTl Pl HTl6PPerform praNAmam and abhivAdanam.

Achamanam

Sprinkle water around the place where japam was performed while saying Om
bhUrbhuvassuva: | (V 4H4 ).

Say srI kriShNAya nama: | (~l T9l4 BP ) ten times.

With palms folded above the forehead, say the following. For each of the lines,
turn toward the direction of the Perumal mentioned (Sri Ranganatha, Sri
Srinivasa, Sri Varadaraja and Sri Sampath Kumara) and meditate on Him.

srIranga mangaLa nidhim karuNAnivAsam
srIvEnkaTAdri shikharAlaya kALamEgham |
srIhastishaila shikharOjvala pArijAtam
srIsham namAmi shirasA yadushaila dIpam ||
~l7 P7lBl^ T6TllB4lBP


~l4Tll5 lHUlP4 TlPP


~lrlH P lHU|P 9ll7l6P


~lH BPllP lHBl 4TH P (l9PkAyEnavAchA manasEndriyairvA buddhyASStmanA vA prakrutE: svabhAvAt |
karOmi yadyatsakalam parasmai shrIman nArAyaNAyEti samarpayAmi ||
Tl4B4ll PBBlE4 4l Hl55~Bl 4l T6 ~l4l6


T|lP 40~TP 9 ~lPB

Bll4Tl4l6 BP94llP
sarvam srI kruShNArpaNam astu |
B4 ~l T9l9T

srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
13
Madhyahnikam


Madhyanikam has to be performed when the Sun is at its zenith.


1. Achamanam
Wash hands and feet.
Sit down facing East.
Perform Achamanam two times.


2. Pranayamam
Perform Pranayamam.


3. Sankalpam
Perform sankalpam with right palm on top of left palm:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, mAdhyAhnikam kariShyE |
~l (ll, 46

T T4 -9 , Pl7llT Tl


4. Prokshanam
Repeat the mantras below and sprinkle some water each time with your fingers on
the head.
ApOhiShTA mayO bhuva: | 9|lr9l P4| 4
tA na UrjE dadhAtana | 6l B 37 (^l6B
mahE raNAya chakShasE | Pr Tl4 B
yO va: shiva tamO rasa: | 4| 4 lH4 6P| B
tasya bhAjayatEha na: | 6 l746r B
ushatIriva mAtara: | 3H6ll4 Pl6
tasmA arangamAma va: | 6l 7PlP 4

Repeat the mantra below and sprinkle water on the knees.
yasyakShayAya jinvata | 44l4 l76

Repeat the mantra below and sprinkle water on the head.
ApO janayathA cha na: | 9| 7B4l B
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
14
Say Om bhUrbhuvassuva: | (V 4H4 ) and sprinkle water around the
head.


5. Prachanam
Take a small amount of water in the right hand palm and say the mantras below.
Apa: punantu pruthivIm pruthivI pUtA punAtu mAm |
punantu brahmaNaspati: brahma pUtA punAtu mAm ||
yaduchChiShTamabhOjyam yadvA dushcharitam mama |
sarvam punantu mAmApa: AsatAnjcha pratigraham svAhA ||
9 9B~ 9 l4 9 l4l 96l 9Bl6 PlP


9B~ Tl6 96l 9Bl6 PlP


4Tl=9P| 4l Tl6 PP
B4 9B~ PlPl9 B6l l6Rr ~lrl

Take in the water.

Achamanam


6. Puna: Prokshanam
Repeat the mantras below and sprinkle some water each time with your fingers on
the head.
dadhikrAvNNO akAriSham | (l^4l47T| Tll9P


jiShNOrashvasya vAjina: | l79| 4ll7B
surabhi nO mukhAkarat | Bl B| PUlT6

praNa AyUgmShi tArishat | T 4lI9 6llH6


ApOhiShTA mayO bhuva: | 9|lr9l P4| 4
tA na UrjE dadhAtana | 6l B 37 (^l6B
mahE raNAya chakShasE | Pr Tl4 B
yO va: shiva tamO rasa: | 4| 4 lH4 6P| B
tasya bhAjayateha na: | 6 l746r B
ushatIriva mAtara: | 3H6ll4 Pl6
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
15
tasmA arangamAma va: | 6l 7PlP 4

Repeat the mantra below and sprinkle water on the knees.
yasyakShAyajinvata | 44l4 l76

Repeat the mantra below and sprinkle water on the head.
ApO janayatA cha na: | 9| 7B4l B

Say Om bhUrbhuvassuva: (V 4H4 ) and sprinkle water around the head.


7. Arghya Pradanam
Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, mAdhyAhnika, arghya pradAnam
kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Pl7llT, W (lB Tl

Two Arghyams


8. Prayashchitartha Arghyam
Some say that there is no prAyashchitArtha arghyam in mAdhyAhnikam. Others
say that prAyashchitArtha arghyam has to be done when mAdhyAhnikam is done
after mAdhyAhnika kAlam. For the latter, do the following.

Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, mAdhyAhnika, kAlAtIta
prAyashchitArtha, arghya pradAnam kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Pl7llT, TlPl6l6 l4l6l , W (lB TlOne arghyam

Say asAvAdityO brahma (Bl4ll(~| ) and sprinkle water around ones
self. Then turn ones self around clockwise (Atma pradakShiNam).

Achamanam
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
16
Prayshchitartha Arghyam For Sama Vedis:
Pranayamam


Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, mAdhyAhnika, kAlAtIta
prAyashchitArtha arghya dhAnam kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Pl7llT, TlPl6l6 l4l6l W ^lB TlNyasam:
utkEdabItimatrasya, shrutakakSha rish: - gAyatrI Chanda: - sUryO dEvatA
prAyashchitArtha arghya dhAnE viniyOga: |
3~(Hll6P4 , ~6T 7l9 - l44l B - B4l (46l - l4l6l W ^lB
l4lB4|

One arghyam

Achamanam


9. Keshavadi Tharpanam
Take water in both hands; repeat the mantras below and let the water down to a
clean floor or onto a river or a well.

Om kEshavam tarpayAmi | V TH4 694llP
Om nArAyaNam tarpayAmi | V Bll4T 694llP
Om mAdhavam tarpayAmi | V Pl^4 694llP
Om gOvindam tarpayAmi | V |l4 69 4llP
Om viShNum tarpayAmi | V l49 694llP
Om madhusUdhanam tarpayAmi | V P^B^B 694llP
Om trivikramam tarpayAmi | V l4l44P 694llP
Om vAmanam tarpayAmi | V 4lPB 694llP
Om srIdharam tarpayAmi | V ~l^ 694llP
Om hruShIkEsham tarpayAmi | V 89lTH 694llP
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
17
Om padmanAbham tarpayAmi | V 9TBl 694llP
Om dAmOdharam tarpayAmi | V (lP|^ 694llP

Achamanam


10. Japa Vidhi
Sprinkle water saying Om bhUrbhuvassuva: | (V 4H4 ) on a clean
place. Japam must be performed standing while facing east or north.


11. Sankalpam
Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, aShTOttarashatam (108) (or
aShTAvimshativAram (28) or dashavAram (10)) mAdhyAhnika sandhyA gAyatrI
japam kariShyE |
~l (ll, 46

T T4 -9 , H6 (1O8) (9ll4IHl64l (28) (H4l


(1O)) Pl7llT Bl l44l 79 Tl

Nyasam:
praNavasya riShi: brahmA - dEvI gAyatrI Chanda: - paramAtmA dEvatA |
T4 7l9 l - (4l l44l B - 9Pl~l (46l

Meditate on Savitri devata:
muktAvidruma hEmanIla dhavalachChAyai: mukhai: trIkShNai:
yuktAmindu kalAnibaddha makuTAm tatvArtha varNAtmikAm |
gAyatrIm varadAbhayA~NkushakashA: shubhram kapAlam guNam
sha~Nkham chakramathAravinda yugalam hastai: vahantIm bhajE ||
P*ll4IP rPBlP ^4P=l4 PU 4l
4*llP TPllBH4 PTl 6~l 4Tll~TlP


l44 4(l4lTHTHl H T9lP T
HE 4Pll4 4P r 4r~ 7

Perform Gayatri:
Om bhUrbhuvassuva: - tatsavitr varENyam bhargO dEvasya dhImahI diyO yO
na: prachOdayAt OmApa: jyOtirasa:amrutam brahma bhUrbhuvassuvarOm |
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
18
V 4H4 - 6~l46 474 l (4 ^lPrl - l(4| 4| B |(4l6

- Pl9
|l6B 6 4H4|P


Pranayamam

AyAtu varadA devI akSharam brahmasammitam |
gAyatrIm ChandasAm mAtA idam brahma juShasva na: |
4l6 4(l (4l BlP6P


l44 BBl Pl6l ( 79~ B

AvAhanam of Gayatri in the mind:
OjOsi sahOsi - balamasi bhrAjOsi - dEvAnAm dhAma nAmAsi - vishvamasi
vishvAyu: - sarvamasi sarvAyu: - abhibhUrOm gAyatrIm AvAhayAmi -
sAvitrIm AvAhayAmi - sarasvatIm AvAhayAmi ||
7|lB Br|lB - HPPlB l7|lB - (4lBl ^lP BlPllB - l4PlB l4l4 - B4PlB
B4l4 - l| l44 4lr4llP - Bll44 4lr4llP - B~6 4lr4llP

Nyasam:
sAvitryA riShi: vishvAmitra: - dEvIgAyatrI Chanda: - savitA dEvatA |
mAdhyAhnika japE viniyOga: |
Bll4>l 7l9 l4llP4 - (4ll44l B - Bl46l (46l ! Pl7llT 79 l4lB4|
Touch the head while saying riShi:; touch the nose while saying vishvAmitra:;
touch the chest while saying Chanda:; and touch the navel while saying
devatA.


12. Japam
Perform japam (108, 28 or 10 times as said during Sankalpam).
Fold both palms together. Close them with the upper garment. Count starting from
the line at the bottom of the right hand little finger and going in the right direction
(pradakShiNam) ignoring the lines in the middle of the ring finger. Recite Gayatri
mantra for each count:
Om bhUrbhuvassuva: - tatsavitr varENyam bhargO dEvasya dhImahI diyO yO
na: prachOdayAt |
V 4H4 - 6~l46 474 l (4 ^lPrl - l(4| 4| B |(4l6
13. Upasthanam

Pranayamam
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
19
Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, mAdhyAhnika upasthAnam
kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Pl7llT 39lB Tl

Stand up and say:
uttamE shikharE dEvI bhUmyAm parvata mUrdhani |
brAhmaNEbhyO hyanugyAnam gachChadEvi yathAsukham ||
3P lHU (4l Fl 946 P^ lB
lT| BlB =(l4 4lBUP


Om | A satyEna rajasA vartamAnO nivEshayan amrutam martyanjcha |
hiraNyayEna savitA rathEna A dEvO yAti bhuvanA vipashyan |
udvayam tamasaspari pashyantO jyOtiruttaram |
dEvam dEvatrA sUryamaganma jyOtiruttamam |
udu tyam jAtavEdasam dEvam vahanti kEtava: |
drushE vishvAya sUryam |
chitram dEvAnAm udagAdanIkam chakShurmitrasya varuNasyAgnE: |
AprAdyAvA pruthivI antarikSham sUrya AtmA jagata stasthuShashcha |
tachchakShurdEvahitam purastAt shukramuchcharat |
V B~B 7Bl 46PlB| lB4H4B

P 6 P~7
lr744B Bl46l B (4| 4ll6 4Bl l494B


34 6PBl 94~| |l66P


(4 (44l B4P |l66PP


3T ~ 7l64(B (4 4rl~ T64
IH l4l4 B4P


l4 (4lBl 3(l(BlT lP4 46TlP
l0l4l 9 l4l ~l B4 ~l 76 9
6(4lr6 9l6
H4P6


Form the vyOma mudrA with the fingers of both hands and see the Sun using the
right eye through the gap within the fingers, while saying the following:
pashyEma sharadashshatam | 94P H(H6P


jIvEma sharadashshatam | 7l4P H(H6P


srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
20
nandAma sharadashshatam | BlP H(H6P


mOdAma sharadashshatam | P|(lP H(H6P


bhavAma sharadashshatam | 4lP H(H6P


shruNavAma sharadashshatam | T4lP H(H6P


prabravAma sharadashshatam | 4lP H(H6P


ajItAssyAma sharadashshatam | 7l6lUlP H(H6P


jyOkcha sUryam drushE || | B4 IH

Then with folded hands, say the following:
ya udagAt mahatOrNavAt vibhrAjamAna: sarirasya madhyAt samAvruShabhO
lOhitAkSha: sUryO vipashchin manasA punAtu ||
4 3(l6

Pr6|T4l6

l4l7PlB Bl P7l6

BPl49| P|lr6l B4l l49lB

PBBl 9Bl6


Upasthanam for Sama Vedis:
Pranayamam three times

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, mAdhyAhnika upasthAnam
kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Pl7llT 39lB Tl

Stand up, let some water on the ground and say:
udu tyam jAtavEdasam dEvam vahanti kEtava: |
drushE vishvAya sUryam |
3T ~ 7l64(B (4 4rl~ T64
IH l4l4 B4PSee the Sun through the vyOma mudra.

chitram dEvAnAm udagAdanIkam chakShurmitrasya varuNasyAgnE: |
AprAdyAva pruthivI antarikSham sUrya AtmA jagata: tasthuShashcha ||
vrukSha iva pakavastiShThasi sarvAn kAmAn bhuvaspatE |
yastvaivam vEda tasmai mE bhOgAn dhukShva akShatAn bruhan ||
rutam satyE pratiShThitam bhUtam bhaviShyatA saha |
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
21
AkAsha upanirajjatu mahyamannam athO shriyam ||
abhibhAgOSsi sarvasmin tadusarvam tvayi shriyam |
tEna sarvO mA vivAsana vivasAya ||
kOsha iva pUrNO vasunA tvam prItO dadasE dhanam |
adruShTO druShTamA bhara sarvAn kAmAn praychCha mE ||
AkAshasya ESha AkAsha: yadEtadbhAti maNDalam |
Evam tvA vEda yO vEda IshAnEshAn prayachCha mE ||

Om bhUrbuvassuvarOm |

sUrya iva drushE bhUyAsam agniriva vAyuriva prANEna sOma iva gandhEna
bruhaspatiriva budhyA ashvinAviva rUpENa indrAgni iva balEna brahmabhAga
EvAham bhUyAsam pApmabhAgA mE dviShanta: ||

l4 (4lBl 3(l(BlT lP4 46TlP
l0l4 9 l4l ~l B4 ~l 76 69
4 4 9T4lUlB B4lB

TlPlB

46
44 4( 6 P |lB

^ 6lB

HrB


76 B~ l6lU6 6 l46l Br
TlH 39lB=6 PP | l~4P


ll|5lB B4lB

6TB4 ~l4 l~4P


6B B4l Pl l44lBB l44Bl4
T|H 4 9Tl 4BBl ~ l6| ((B ^BP


I9| I9Pl B4lB

TlPlB

= P
TlH 99 TlH 4(67ll6 P77PP


94 ~l 4( 4| 4( 1HlBHlB

4= P

V H4H4|P


B4 4 IH 4lB lPl4 4l4l4 lTB B|P 4 ~B Hrl6l4 H7l lBll44
-9T EllP 4 HPB l 94lr 4lB 9lll P l9~srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
22
14. Sandhyadi Devata Vandanam
Say the mantras below with folded hands and perform vandanam to the
sandhyAdi devatas and directions.
Facing North: Om sandhyAyai nama: | V Bl4 BP
Facing East: Om sAvitryai nama: | V Bll4> BP
Facing South: Om gAyatryai nama: | V l4> BP
Facing West: Om sarasvatyai nama: | V B~~ BP
Facing East: Om sarvAbhyO dEvatAbhyO namO nama: |
V B4l| (46l| BP| BP
Facing East: kAmOkArShIt manyurakArShIt namO nama: |
TlP|Tl9l6

PTl9l6
BP| BP

Perform abhivAdanam.

North: Om udIchyai dishe nama: | V 3(l l(H BP
East: Om prAchyai dishe nama: | V l l(H BP
South: Om dakShiNAyai dishe nama: | V (lTl4 l(H BP
West: Om pratIchyai dishe nama: | V 6l l(H BP
Sky: Om UrdhvAya nama: | V 37l4 BP
Earth: Om adharAya nama: | V ^l4 BP
Above: Om antarikShAya nama: | V ~ll4 BP
Below: Om bhUmyai nama: | V F BP
Brahma: Om brahmaNE nama: | V T BP
Surya Mandala: Om viShNave nama: | V l494 BP

dhyEyas sadA savitru maNDala madhyavartI
nArAyaNa: sarasijAsana sanniviShTa: |
kEyUravAn makarakuNDalavAn kirITI
hArI hiraNmaya vapu: dhruta shankha chakra: ||
74H(l Bl46 P77P P746l
Bll4T BlB7lBB Bll49
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
23
T44lB

PTT77P4lB
lTll
rll lr7P4 49 ^6 HE 4

shankha chakra gadA pANE dvArakA nilayAchyuta |
gOvinda puNDarIkAkSha rakSha mAm sharaNAgatam ||
HE 4 (l 9lT lTl lBP4l6
|l4 977lTl Pl HTl6PPerform praNAmam and abhivAdanam.

Achamanam

Sprinkle water around the place where japam was performed while saying Om
bhUrbhuvassuva: | (V 4H 4 ).

Say srI kriShNAya nama: | (~l T9l4 BP ) ten times.

With palms folded above the forehead, say the following. For each of the lines,
turn toward the direction of the Perumal mentioned (Sri Ranganatha, Sri
Srinivasa, Sri Varadaraja and Sri Sampath Kumara) and meditate on Him.
srIranga mangaLa nidhim karuNAnivAsam
srIvEnkaTAdri shikharAlaya kALamEgham |
srIhastishaila shikharOjvala pArijAtam
srIsham namAmi shirasA yadushaila dIpam ||
~l7 P7lBl^ T6TllB4lBP


~l4Tll5 lHUlP4 TlPP


~lrlH P lHU|P 9ll7l6P


~lH BPllP lHBl 4TH P (l9PkAyEnavAchA manasEndriyairvA buddhyASStmanA vA prakrutE: svabhAvAt |
karOmi yadyatsakalam parasmai shrIman nArAyaNAyEti samarpayAmi ||
Tl4B4ll PBBlE4 4l Hl 55~Bl 4l T6 ~l4l6


T|lP 40~TP 9 ~lPB

Bll4Tl4l6 BP94llPsrI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
24
sarvam srI kruShNArpaNam astu |
B4 ~l T9l9T

srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
25
Sayam Sandhyavandanam


Sayam Sandhyavandanam has to be performed in the evening just before
sunset.


1. Achamanam
Wash hands and feet.
Sit down facing North.
Perform Achamanam two times.


2. Pranayamam
Perform Pranayamam.


3. Sankalpam
Perform sankalpam with right palm on top of left palm:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, sAyam sandhyAm upAsiShyE |
~l (ll, 46

T T4 -9 , Bl4 Bl 39llB


4. Prokshanam
Repeat the mantras below and sprinkle some water each time with your fingers on
the head.
ApOhiShTA mayO bhuva: | 9|lr9l P4| 4
tA na UrjE dadhAtana | 6l B 37 (^l6B
mahE raNAya chakShasE | Pr Tl4 B
yO va: shiva tamO rasa: | 4| 4 lH4 6P| B
tasya bhAjayatEha na: | 6 l746r B
ushatIriva mAtara: | 3H6ll4 Pl6
tasmA arangamAma va: | 6l 7PlP 4

Repeat the mantra below and sprinkle water on the knees.
yasyakShayAya jinvata | 44l4 l76

Repeat the mantra below and sprinkle water on the head.
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
26
ApO janayathA cha na: | 9| 7B4l B
Say Om bhUrbhuvassuva: | (V 4H4 ) and sprinkle water around the
head.


5. Prachanam
Take a small amount of water in the right hand palm and say the mantras below.
Om | V
agnishcha mAmanyushcha manyupatayashcha manyukrutEbhya: |
lP PlP P964 PT6
pApEbhyO rakShantAm | 9l9| ~lP


yadahnA pApam akArSham | 4(l 9l9 Tl9P


manasA vAchA hastAbhyAm | PBBl 4ll rllP


padbhyAm udarENa shishnA | 9l 3(T lH+l
ahastadavalumpatu | r(4P6
yat kinjcha duritam mayi | 46

lT Tl6 Pl4
idamaham mAmamrutayOnau | (Pr PlPP 64|Bl
satyE jyOtiShi juhOmi svAhA | B~ |l6l9 7r|lP ~lrl

Take in the water.

Achamanam


6. Puna: Prokshanam
Repeat the mantras below and sprinkle some water each time with your fingers on
the head.
dadhikrAvNNO akAriSham | (l^4l47T| Tll9P


jiShNOrashvasya vAjina: | l79| 4ll7B
surabhi nO mukhAkarat | Bl B| PUlT6

praNa AyUgmShi tArishat | T 4lI9 6llH6


ApOhiShTA mayO bhuva: | 9|lr9l P4| 4
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
27
tA na UrjE dadhAtana | 6l B 37 (^l6B
mahE raNAya chakShasE | Pr Tl4 B
yO va: shiva tamO rasa: | 4| 4 lH4 6P| B
tasya bhAjayateha na: | 6 l746r B
ushatIriva mAtara: | 3H6ll4 Pl6
tasmA arangamAma va: | 6l 7PlP 4

Repeat the mantra below and sprinkle water on the knees.
yasyakShAyajinvata | 44l4 l76

Repeat the mantra below and sprinkle water on the head.
ApO janayatA cha na: | 9| 7B4l B

Say Om bhUrbhuvassuva: (V 4H4 ) and sprinkle water around the head.


7. Arghya Pradanam
Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, sAyam sandhyAvandana, arghya
pradAnam kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Bl4 Bl4B, W (lB TlThree Arghyams


8. Prayashchitartha Arghyam
Those who perform sAyam sandhyavandanam after sunset must perform
prAyshchitArtha arghyam.

Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, sAyam sandhyA, kAlAtIta
prAyashchitArtha, arghya pradAnam kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Bl4 Bl, TlPl6l6 l4l6l , W (lB Tl


srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
28
One arghyam

Say asAvAdityO brahma (Bl4ll(~| ) and sprinkle water around ones
self. Then turn ones self around clockwise (Atma pradakShiNam).

Achamanam


Prayshchitartha Arghyam For Sama Vedis:
Pranayamam


Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, sAyam sandhyA, kAlAtIta
prAyashchitArtha arghya dhAnam kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Bl4 Bl, TlPl6l6 l4l6l W ^lB TlNyasam:
na tasyEtyasya mantrasya, vishvamanA riSh:i - uShNi Chanda: - agnir dEvatA
prAyashchitArtha arghya dhAnE viniyOga: |
B 6~ P, l4PBl 7l9 - 3l9 B - lP (46l - l4l6l W ^lB
l4lB4|

na tasya mAyayA cha na ripurI shItamartya: | yO agnayE dadayasha
havyadAtibhi: ||
B 6 Pl44l B l9l Hl6P~ 4| P4 ((4H r7(ll6l

One arghyam

Achamanam


9. Keshavadi Tharpanam
Take water in both hands; repeat the mantras below and let the water down to a
clean floor or onto a river or a well.

Om kEshavam tarpayAmi | V TH4 694llP
Om nArAyaNam tarpayAmi | V Bll4T 694llP
Om mAdhavam tarpayAmi | V Pl^4 694llP
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
29
Om gOvindam tarpayAmi | V |l4 694llP
Om viShNum tarpayAmi | V l49 694llP
Om madhusUdhanam tarpayAmi | V P^B^B 694llP
Om trivikramam tarpayAmi | V l4l44P 694llP
Om vAmanam tarpayAmi | V 4lPB 694llP
Om srIdharam tarpayAmi | V ~l^ 694llP
Om hruShIkEsham tarpayAmi | V 89lTH 694llP
Om padmanAbham tarpayAmi | V 9TBl 694llP
Om dAmOdharam tarpayAmi | V (lP|^ 694llP

Achamanam


10. Japa Vidhi
Sprinkle water saying Om bhUrbhuvassuva: | (V 4H4 ) on a clean
place. Japam must be performed standing while facing east.


11. Sankalpam
Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, aShTOttarashata sankhyAgam
(108) (or aShTAvimshati sankhyAgam (28) or dashasankhyAgam (10)) gAyatrI
japam kariShyE |
~l (ll, 46

T T4 -9 , 9|H6 BHl (1O8) (9ll4IHl6 BHl (28)


(HBHl (1O)) l44l 79 Tl

Nyasam:
praNavasya riShi: brahmA - dEvI gAyatrI Chanda: - paramAtmA dEvatA |
T4 7l9 l - (4l l44l B - 9Pl~l (46l

Meditate on Savitri devata:
muktAvidruma hEmanIla dhavalachChAyai: mukhai: trIkShNai:
yuktAmindu kalAnibaddha makuTAm tatvArtha varNAtmikAm |
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
30
gAyatrIm varadAbhayA~NkushakashA: shubhram kapAlam guNam
sha~Nkham chakramathAravinda yugalam hastai: vahantIm bhajE ||
P*ll4IP rPBlP ^4P=l4 PU 4l
4*llP TPllBH4 PTl 6~l 4Tll~TlP


l44 4(l4lTHTHl H T9lP T
HE 4Pll4 4P r 4r~ 7

Perform Gayatri:
Om bhUrbhuvassuva: - tatsavitr varENyam bhargO dEvasya dhImahI diyO yO
na: prachOdayAt OmApa: jyOtirasa:amrutam brahma bhUrbhuvassuvarOm |
V 4H4 - 6~l46 474 l (4 ^lPrl - l(4| 4| B |(4l6

- Pl9
|l6B 6 4H4|P


Pranayamam

AyAtu varadA devI akSharam brahmasammitam |
gAyatrIm ChandasAm mAtA idam brahma juShasva na: |
4l6 4(l (4l BlP6P


l44 BBl Pl6l ( 79~ B

AvAhanam of Gayatri in the mind:
OjOsi sahOsi - balamasi bhrAjOsi - dEvAnAm dhAma nAmAsi - vishvamasi
vishvAyu: - sarvamasi sarvAyu: - abhibhUrOm gAyatrIm AvAhayAmi -
sAvitrIm AvAhayAmi - sarasvatIm AvAhayAmi ||
7|lB Br|lB - HPPlB l7|lB - (4lBl ^lP BlPllB - l4PlB l4l4 - B4PlB
B4l4 - l| l44 4lr4llP - Bll44 4lr4llP - B~6 4lr4llP

Nyasam:
sAvitryA riShi: vishvAmitra: - dEvIgAyatrI Chanda: - savitA dEvatA | sAyam
sandhyA japE viniyOga: |
Bll4>l 7l9 l4llP4 - (4ll44l B - Bl46l (46l ! Bl4 Bl 79 l4lB4|
Touch the head while saying riShi:; touch the nose while saying vishvAmitra:;
touch the chest while saying Chanda:; and touch the navel while saying
devatA.srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
31
12. Japam
Perform japam (108, 28 or 10 times as said during Sankalpam).
Fold both palms together. Close them with the upper garment. Count starting from
the line at the bottom of the right hand little finger and going in the right direction
(pradakShiNam) ignoring the lines in the middle of the ring finger. Recite Gayatri
mantra for each count:
Om bhUrbhuvassuva: - tatsavitr varENyam bhargO dEvasya dhImahI diyO yO
na: prachOdayAt |
V 4H4 - 6~l46 474 l (4 ^lPrl - l(4| 4| B |(4l6
13. Upasthanam

Pranayamam

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, sAyam sandhyA upasthAnam
kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Bl4 Bl 39lB Tl

Stand up and say:
uttamE shikharE dEvI bhUmyAm parvata mUrdhani |
brAhmaNEbhyO hyanugyAnam gachChadEvi yathAsukham ||
3P lHU (4l Fl 946 P^lB
lT| BlB =(l4 4lBUP


Om | imam mE varuNa shrudhIhava madyA cha mruDaya |
tvAmavasyurAchakE |
tat tvA yAmi brahmaNA vandamAna stadAshAstE yajamAnO havirbhi: |
ahEDamAnO varuNEha bOdhyurushagumsa mA na Ayu: pramOShI: |
yachchiddhi tE vishO yathA pra dEva varuNa vratam |
minImasi dyavi dyavi |
yat kim chEdam varuNa daivyE janESbhidrOham manuShyAshcharAmasi |
achittI yat tava dharmA yuyOpima mA na stasmAdEnasO dEva rIriSha: |
kitavAsO yat ririrpu na dIvi yadvA ghA satyamuta yanna vidma |
sarvA tA viShya shithirEva dEva athA tE syAma varuNa priyAsa: ||
V P P 46T ^lr4 P0l P 74
~lP4lT
66

~l 4llP Tl 4PlB (lHl 47PlB| rl4l


r7PlB| 46Tr H|76HIB Pl B 4 P|9l
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
32
4ll4 6 l4H| 4l (4 46T 46P


lPBlPlB 0l4 0l4
46

lT ( 46T ( 7 7B5l5| r PBllPlB


ll 46

64 ^Pl 44|l9P Pl B l(BB| (4 ll9


lT64lB| 46

ll9 B (ll4 4l l B~P6 4 l4T


B4l 6l l4 lHl4 (4 l 6 lP 46T l4lB


Upasthanam for Sama Vedis:
Pranayamam three times

Sankalpam:
srI bhagavadAgyA, bhagavat kainkarya rUpam, sAyam sandhyA gAyatrI
upasthAnam kariShyE |
~l 4(ll, 46

T T4 -9 , Bl4 Bl l44l 39lB TlStand up and say:
uttamE shikharE dEvI bhUmyAm parvata mUrdhani |
brAhmaNEbhyO hyanugyAnam gachChadEvi yathAsukham ||
3P lHU (4l Fl 946 P^lB
lT| BlB =(l4 4lBUP


yashOham bhavAmi brAhmaNAnAm - yashO rAgyAm - yashO vishAma - yasha:
satyasya bhavAmi - bhavAmi yashasAm yasha: - punarmAyantu dEvatA - yAmada
pachakramu: - mahasvantO mahAntO bhavAmi - asmin pAtrE haritO sOma
pruShThE - rUparUpam mE disha - sAyamanhasya tEjasa |
4H|r 4llP lTlBlP

- 4H| llP

- 4H| l4HlP - 4H B~ 4llP - 4llP


4HBl 4H - 9BPl4~ (46l - 4lP( 94P - Pr~~| Prl~| 4llP - lB

9l4
rl6| B|P U - -9-9 P l(H - Bl4P 67B

anna mugrasya prAshiSham - astu tvayi mayi tvayIdam - yadidam pashyAmi
chakShuShA - tvayA dattam prabhAsayA - tEna mApunja - tEna mA pukShiShIya
- tEna mA visha - rAtrirnO atyapIparat - aharnO atipArayat |
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
33
PR llH9P

- ~l4 Pl4 ~4l(P

- 4l(( 94llP 9l - ~4l ( lB4l


- 6B Pl97 - 6B Pl 9l9l4 - 6B Pl l4H - ll4Bl ~9l96

- rBl l69l46AdityAnAva mArOkSham - pUrNAm paripAdinIm - achChidrAm -
pArayiShNavIm - shatAritrAm svastayE - Om nama AdityAya | nama AdityAya -
nama AdityAya | prati tiShThantam tvAditya anupratitiShThAsam ||
l(~lBl4 Pl|P

- 9Tl 9l9ll(BlP

- l=5lP

- 9ll494lP

- H6ll4l ~4 -
V BP l(~l4 BP l(~l4 - BP l(~l4 l6 l6U~ ~ll(~ Bl6l6UlBP14. Sandhyadi Devata Vandanam
Say the mantras below with folded hands and perform vandanam to the
sandhyAdi devatas and directions.
Facing West: Om sandhyAyai nama: | V Bl4 BP
Facing North: Om sAvitryai nama: | V Bll4> BP
Facing East: Om gAyatryai nama: | V l4> BP
Facing South: Om sarasvatyai nama: | V B~~ BP
Facing West: Om sarvAbhyO dEvatAbhyO namO nama: |
V B4l| (46l| BP| BP
Facing West: kAmOkArShIt manyurakArShIt namO nama: |
TlP|Tl9l6

PTl9l6
BP| BP

Perform abhivAdanam.

West: Om pratIchyai dishe nama: | V 6l l(H BP
North: Om udIchyai dishe nama: | V 3(l l(H BP
East: Om prAchyai dishe nama: | V l l(H BP
South: Om dakShiNAyai dishe nama: | V (lTl4 l(H BP
Sky: Om UrdhvAya nama: | V 37l4 BP
Earth: Om adharAya nama: | V ^l4 BP
Above: Om antarikShAya nama: | V ~ll4 BP
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
34
Below: Om bhUmyai nama: | V F BP
Brahma: Om brahmaNE nama: | V T BP
Surya Mandala: Om viShNave nama: | V l494 BP

dhyEyas sadA savitru maNDala madhyavartI
nArAyaNa: sarasijAsana sanniviShTa: |
kEyUravAn makarakuNDalavAn kirITI
hArI hiraNmaya vapu: dhruta shankha chakra: ||
74H(l Bl46 P77P P746l
Bll4T BlB7lBB Bll49
T4 4lB

PTT77P4lB
lTll
rll lr7P4 49 ^6 HE 4

shankha chakra gadA pANE dvArakA nilayAchyuta |
gOvinda puNDarIkAkSha rakSha mAm sharaNAgatam ||
HE 4 (l 9lT lTl lBP4l6
|l4 977lTl Pl HTl6PPerform praNAmam and abhivAdanam.

Achamanam

Sprinkle water around the place where japam was performed while saying Om
bhUrbhuvassuva: | (V 4H4 ).

Say srI kriShNAya nama: | (~l T9l4 BP ) ten times.

With palms folded above the forehead, say the following. For each of the lines,
turn toward the direction of the Perumal mentioned (Sri Ranganatha, Sri
Srinivasa, Sri Varadaraja and Sri Sampath Kumara) and meditate on Him.
srIranga mangaLa nidhim karuNAnivAsam
srIvEnkaTAdri shikharAlaya kALamEgham |
srIhastishaila shikharOjvala pArijAtam
srIsham namAmi shirasA yadushaila dIpam ||
~l7 P7lBl^ T6TllB4lBP


srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
35
~l4Tll5 lHUlP4 TlPP


~lrlH P lHU|P 9ll7l6P


~lH BPllP lHBl 4TH P (l9PkAyEnavAchA manasEndriyairvA buddhyASStmanA vA prakrutE: svabhAvAt |
karOmi yadyatsakalam parasmai shrIman nArAyaNAyEti samarpayAmi ||
Tl4B4ll PBBlE4 4l Hl55~Bl 4l T6 ~l4l6


T|lP 40~TP 9 ~lPB

Bll4Tl4l6 BP9 4llPsarvam srI kruShNArpaNam astu |
B4 ~l T9l9T


srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
36
Appendix


1. Achamanam
Take a little water in the palm of your hand, repeat the mantras below and intake
the water - once for each mantra.
Om achyutAya nama: |
V 6l4 BP !
Om anantAya nama: |
V B~l4 BP !
Om gOvindAya nama: |
V |l4l4 BP !

Rub water on the mouth two times.

Wash your hands.

Repeat the mantras and touch the appropriate body part with the appopriate finger
as shown below.

Mantram Finger Place to Touch
Om kEshavAya nama: |
V TH4l4 BP !
Thumb Right Cheek
Om nArAyaNAya nama: |
V Bll4Tl4 BP !
Thumb Left Cheek
Om mAdhavAya nama: |
V Pl^4l4 BP !
Ring Finger Right Eye
Om gOvindAya nama: |
V |l4l4 BP !
Ring Finger Left Eye
Om viShNavE nama: |
V l494 BP !
Index Finger Right side of Nose
Om madhusUdanAya nama: |
V P^B(Bl4 BP !
Index Finger Left side of Nose
Om trivikramAya nama: |
V l4l44Pl4 BP !
Last Finger Right Ear
Om vAmanAya nama: |
V 4lPBl4 BP !
Last Finger Left Ear
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
37
Om srIdharAya nama: |
V ~l^l4 BP !

Middle Finger

Right Shoulder
Om hruShIkEshAya nama: |
V 89lTHl4 BP !
Middle Finger Left Shoulder
Om padmanAbhAya nama: |
V 9TBll4 BP !
All Fingers except the
Thumb
Navel
Om dAmOdarAya nama: |
V (lP|(l4 BP !
All Fingers Top of the Head
2. Pranayamam
Press the left side of the nose with the last finger and ring finger of the right hand.
Blow the air out through the right side of the nose.
Press the right side of the nose with the right hand thumb.
Take the air in through the left side of the nose.
Close both sides of the nose and hold the air in.
Close mouth and eyes.
Meditate on the Lord.
Repeat within the mind the mantra below three times.
Slowly release the air through the right side of the nose.
Say Om and touch the right ear.

Om bhU: - Om bhuva: - Ogm suva: - Om maha: - Om jana: - Om tapa: - Ogm
satyam Om tatsavitr varENyam bhargO dEvasya dhImahi dhiyO yO na:
prachOdayAt OmApa: jyOtIrasa: - amrutam brahma bhUrbhuvassuvarOm |
V - V 4 - V B4 - V Pr - V 7B - V 69 - V B~ - V 6~l46 474
- l (4 ^lPlr - l^4| 4| B |(4l6

- Pl9 |6lB - P 6
4H4|P
!
3. Arghyam
Prata: Sandhyavandanam - Stand facing east toward the Sun.
Madhyanikam Stand facing north.
Sayam Sandhyavandanam Stand facing west toward the Sun.

Join both hands together.
Touch the fingers of both hands except the thumbs together.
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
38
Fill the hands with water.
Raise the hands above the forehead.
Say the mantra below and release the water.

Om bhUrbhuvassuva: - tatsavitr varENyam bhargO dEvasya dhImahI diyO yO
na: prachOdayAt |
V 4H4 - 6~l46 474 l (4 ^lPrl - l(4| 4| B |(4l6

!
4. Abhivadanam
Abhivadanam is the act of performing vandanam to elders while telling them
ones pravaram, gOtram, sUtram, vEda shAka and name and seeking their
blessings.

Abhivadanam should not be performed to Perumal, Yatis (Sanyasis), women
other than ones mother and a gathering (gOshti) of elders.

Follow the tables below to select the correct Pravaram-Gotram and Veda-Sutram
for each individual. For some Gotrams, there are three pravara rishis and for some
gotrams, there are five pravara rishis. For the former, use the term trayArShEya
and for the latter, use the term panjchArShEya in the abhivAdanam.


Pravaram Gotram
AngIrasa, bhArhaspatya, bhAradvAja
7lB, lr~ , ll7
bhAradvAja
ll7
AngIrasa, paurakutsa, trAsadasya
7lB, 9lT~ , 4lB(
shaThamarShaNa
HP9T
AtrEya, ArchanAnasa, shyAvashva
44 , BlBB , 4l4
AtrEya
44
bhArgava, vItahavya, sAvEdasa
l4 , 4l6r7, Bl4(B
vAdhUla
4l^P
bhArgava, chyAvana, ApnavAna, aurva, jAmadagnya
l4 , l4B, H4lB, 4 , 7lP(P
srIvatsa
~l4~
vaishvAmitra, AghamarShaNa, kaushika
4 llP4, P9T , TllHT
kaushika
TllHT
vaishvAmitra, dEvarAta, audala vishvAmitra
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
39
4 llP4, (4l6 , (P l4llP4
vAsiShTha, maitrAvaruNa, kauNDinya
4llBU, P 4l46T, Tll77
kauNDinya
Tll77
AngIrasa, ambarISha, yuvanAchva
7lB, Fl9, 44Bl
harita
rl6
AngIrasa, pArmyashva, maudgalya
7lB, 9lF , Pl~
tArkShya, pArmyashva, maudgalya
6l , 9lF , Pl~
AngIrasa, dhAvya, maudgalya
7lB, ^l7, Pl~
maudgalya
Pl~
maudgalya
Pl~
maudgalya
Pl~
kAshyapa, AvatsAra, shANDilya
Tl49, 4~l, Hll77~
kAshyapa, AvatsAra, daivala
Tl49, 4~l, ( 4P
shANDilya
Hll77~
shANDilya
Hll77~
kAshyapa, AvatsAra, naidhruva
Tl49, 4~l, B 4
naidhruva kAshyapa
B 4 Tl49
AngIrasa, mAndhAtra, kautsa
7lB, Pl~l4, Tl~
kutsa
T~
AngIrasa, ajamIDa, kANva
7lB, 7Pl7, Tl74
AngIrasa, kaura, kANva
7lB, Tl, Tl74
kaNva
T74
kaNva
T74
vAsiShTha, shAktya, pArAsharya
4llBU, Hl*, 9llH4
parAshara
9lH
Agastya, dArDhyachyuta, saumavAha
, (l*6 , BlP4lr
Agastya

AngIrasa, bhArhaspatya, bhAradvAja, shainya, gArgya
7lB, lr~ , ll7, H , l4
AngIrasa, shainya, gArgya
7lB, H , l4
gargi
l
gargi
l
AngIrasa, pArshadashva, rAdhItara bAdarAyaNa
srI Srivaishnava Sandhyavandanam
srImathE rAmAnujAya nama:
AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam
http://www.acharya.org
40
7lB, 9lH( , l^l6 Hl(l4T
AngIrasa, kauravIta, sAnkrutya
7lB, Tl4l6, Bl4~
shAdya, kauravIta, sAnkrutya
Hl0, Tl4l6, Bl4~
sankruti
BTl6
sankruti
BTl6


Veda Sutram
rg
7

rg
7

AshvalAyana
Pl4B
kAtyAyana
Tl~l4B
yajur
47
yajur
47
Apastamba
9F
bOdhAyana
H|^l4B
sAma
BlP
sAma
BlP
trAhyAyaNi
4ll4lT
raNAyaNi
Tl4lT


An example abhivAdanam for a person named Srinivasa, Bharadvaja Gotram,
Yajur Vedam:
abhivAdayE - AngIrasa bhArhaspatya bhAradvAja trayArShEya pravarAnvita -
bhAradvAja gOtra: - Apastamba sUtra:- yajush shAkhAdhyAyI - srI srInivAsa
sharmA - nAmAham asmibhO: ||
l4l(4 - 7lB 9lr~ ll7 44l94 4ll6 - ll7 |4 - 9F
B4 - 47H
HlUl7l4l - ~l ~llB4lB HPl - BlPlr l|