You are on page 1of 5

Ht

`-K

A--Y-hi g-h-JJw Y-T-i c-z-Y-j


d-V-Y-j-hi hc-n-j Y-T-i o-oJjw Y-T-ih i-Y-i-X jl-z--Y
Bt. jl-lt-

o
- -- CY-p-o dsi--Y, ``-B-Yh-p-Y-Jw
ch- h--l--J--j-u
Jr-i H-X F-X. h-ki
- q
c-lv o-p-Y- Ko--c-sl
- C--sl
- -h-i Aq h-s
H.-l. l-Qi
- c-lk
- -c-- -i
Ba- j-n Ti d-o l
- c B-ij- AY. Hj o-h-p-m-oY
J-k-c-j-d-J lj-l-s-i B
d-o l
- C-j-d
- -i Y-Ji
-
jl-zu F O j-l-i-T-Yi-j-. F. L-l-zu ds-:
``-C-l D-v Y-i-X, Y. Ada-c--qv-c- d-Y-i-m-oY,
o- z - j - m - o Y c- j - d - X - - q k Hj d-Yi dY Y-s--J-X jl Ac Y Q-l-Y-

f#-
Y--c-i-c-w
e: F.Q. QQ

15 Qk 2011

i-Y Bj-g--Y
- . Q-k c-k-c
hj- lj AY g-h-JJw
Y-T-i c-z-Y-j d-V-Y-j-hi
hc-n-j Y-T-i o-oJ-jw
Y-T-i B iY Y-Tt-.
A-s-d- FY jl-i of---T--q h-Y-ii Q-l-YJ-k Bi-j--. Q-l lt-n-qv Ao-h-c-hi Jt--mn
lt-n-, oc-po
- -g-Yw Oj Ap Cc-i o-p-a-qv Q-l-u BL-p--j-.
jl Y d--T A-Y--i
Yt ot-L-Yh J
- l
- A-Y-oh- i
- ,
c-i-Y-hi j-d-h---Y-h-i Hj
J--ih J-j-q--k d-s- la-m
- q- -k o-J-ih- -lu J-jX
h-. B o-q-k A-lo
- c
JX-J-q-k- `O--Ju F
J--Jt oc-p--T l-q
jl Y BX FY l-O-Yh-l.F- r - d - Y - J - q- T, - g - J-i d--gw ci--J-i
Oi i-l-Y-i-T at-mc cl-J-j-Ji
- AY-c d--Tt o-nT -J-i O---Yv Cc ch-
`j-l-zu ow- F l-q-l B At- b - j - d
Aq--c-l-Y
- -X. d-sh c
c- - - l t- Aj- Q J F
Y--l B J--ih-i-X, jQ-l c-c-X F d-s-i-c
D-Qc hk-i-q- cv-J-i- Y
d- s - i .- H C- j , dk Y- j -Jw Ag-i-h-i D-i-j-c CY
d-j-X-i-i. jl-zu ds-i-Y
h--l-Y ds-iu Cc J-s--dj-i- F-Y-X A--p--
AJ-k-h-jX d--i d--i
Ht-----Y. F-k d-Yi
J- j - - q - h - i d- Y - i lt lj
F m-g-dY-i-X Al-o-c
lj jl c-k-ct--i-Y. AY-cb-j-h-i Oj-Y O----J-i
O-.- AY-X jl-zu oJ-q-
Y-j-m-n-.

O- cL-s-k Hj lTJ e-.


DT-h-u T.-Fu. L-d-J-ht.- Yh-o--ju O jl. A--l-oJw Bj-h-l.- F-r cs
oa-o. D-s--h- j-d-J-k-Jw.
Al-T c-Y-o-zt-mJt B-i-jlt Jk-J-j
- -j o-c-h--j
o--Y-J-l-a-L-j dY~-T-k-lnu d-lt--J-j Fr--J-j
B-j-h---l-j Bi-j-. ohp- - Dd- j ~A- b- Y - k w
Al-T l-k-J Y-j--. C
J--ih-iv-c--X Hs Jkj-d--q o-c-h-J-q T-k-l-nu
d- L- h - J - q Y- X - s - J - q v
DT- k- T - - Y . Ot- - i v d- T - lt Y B- l - X - h-
Bl-nJ
t--w. Bm-il
- d-jX-h-.- d, GY l--c
lq- j u- d - J - v A- l - T - h- j
J- l - i - k - i - j - . Jk- k- J -i O-l-T-l-i c-j-kft- Hj Y-J. f-c d-k
F c-j---J- h-Y-hi
l--J-qv m-hi CT-dTv
cT O-Ju Y-T-i-r- Cj.- dl-Yu c--i J-s--i
h-q.- Af ds--lc ljl
l-i--Y-X B h-qv. o-h-pm-oY-J-j-ci J.-T. s-h-pu
J-c
- --k cv-li
- k
- -J- q--s-
B-b-J--w Jt-nJ Lln-Jc
- i jl-j-hu o-p-Y-l-jJ
Y-T
- Ot-i
- -k-i-j-.- A-YZ-Jw AZl oh-ch- c
- o
- J
t l
d-i-h-j-.- e-v Y-ho oc-h~-T.-l. o-l-b-c-j-L- hc--l-T dT--s--s-i-k d-ad-X. jl h---r i-Y-iv
Bi-j-.- h--h- Y-jw B ev oi AY-Z-i-i d-K-d-
dt---i-j-. AY C-i-l-c-i-j-.
B-q-Q-k B J-k-M---c
jl-i-T lT l-a-i-iY i-a-J-h. AY jl oi J-i
g-L-j-Z-i-k AcJ J-l-rJw H-r-J-l--Y-J--X. AY
o-p-a--
-J-Y O jl F lJk--h-s-iv
-Y-- Y-Y C J-TH-j-k
- Ds- Hj l-T-- v l-k
- -c Hj A-Y
- -iY
i-j- Y-j-l-c--d-j-. h-V- Fc FY d-b-ch- -X. h
v J-q-Q-c Aj-Jv,- d.-T. dY--- Ak--k-, oi
15 Qk 2011

Y-j--T d- d-Y-ik-T cT A-c-g-lw BlX


l--Jw Dd-i-L--Y c-
J--h-Y o-l-a-u jl-i,
d-j-l--T--i-Y. c O-s-v Y Bt-Q o--hi
As-l--i A-c-g-l---i
c-ot- Jt----i e-km-Y-ii AY-c J-X--Yv
Y--.
dri J- r - - T - d- v Qc-c. CT-j F l-q-l J-T-f. li-s- l-q-iw A-s-l l-q- d-b-c
J-T- l--Jt.- C-Y-X O
jl d--lX d-o-J-l-T.
j O-
- t,- j Ac-i
- t,h op-a-j-ht.- C-l-j-T-
lki J- T - f l- i - c - i - T- i
A-b-i-c---i l-a-i-i hs. A-Y-i - ogl fp-kh
Y f-k-J-k F Ag-h-K-qv Y-s ds-i-s jl-zu
Ok a-K-c-h-n--qv A-q-Jqv Ac-g-l Ok a-j-a-a-K-q- ds--d-J-s-. h-kf
- t
J-ou J-q-Q-k dU-c-J-k
l- i - c - i - T- i l- i - c - m - k Jw
J-z-Jj- - o-oJ
-jJ d-lt-c--q-T-Y-h-i-j-. AY-c
l-r-J--iY A d-hK Fr-J-j o-oJ-jJ d-lt-J-j-h-X. Fu.-l. J-n-l-j-it,
Y-i- m-ju, Bt jl-lt
Y-T A il Jl-J-q-ij o-a-c-z-c J.-Q.-F-o
AT Hs op-a-i-j-h-i jl
A-T--T-d-r-J.

o--l-k
AJ-h-j O-s--t
d V- L- dU- - w
Y Ba d-oJ d-s--s-.
h-f-iv Qt-X-k-o dUc
dt--i- Y-j-J J-j-q-v
F- - Y- T j- l - i - T O- d--Y-J-qv AT-h-T dj-X-h
l-. A J-r--T l-X-jY `o- l-X-l lq--j O-k-lt l-X-l-X.
J-r--T f--k Hj dri hjf-L-l-i-j- G-s--k o Y-lq
- . dmo o-l-b-iJu

g-j-Y Ao-o-i Bi-j


lX A Hj cj l-j-JJw
Y d-s--s--i-j-. CYis l-j-JJw Hj-o-hi FV O-ilt hk-i-q-v J-s-l-X.
AYv d-b-c o-, ot-
k F--l-i-i-j-. ot-
k-v BX jl-zu Y-Tj FrYu Bj-g---Y.
o- H-e-o-k AJ-h-ji O-s---j l-r-J--J-q
F--j.- AYv Jx-L-oJ-j c-Jo
-k--Jq
- Hj j-n Ti-l C--l-j D--i-j-.
F- k CT- Y - d - - - c htJo-iu O--i o-g-l-Jh--X hu-Y- kg-. B
J-k-i-q-l l-X-l lr-i--kv D-s J-r-l
- j- a-mT-c
- -q-Jq
- jl-zc AL-bh- -i
o-b-c--j-. l-i-c-m-k-J-qvc- Bj-g o-c-h-d--c
o--lv dt-Xj- -d
- -k-i.
O-i
- -k Fr--k ht-Jo
-iu
o-z-j-m-oY-l J-j-X-l cs-. hk-i-q
- v M-Tc
- -dj- h- -i
h-k-J-Y-i g-n-d-j-hi c-l-c-Yi-h j-n T-ih- i Fr- o-ht-h-l-Y
- - k-c
- J
- q- -i-j-
jl-i-T H-j k-K-c-l.l.-J.-Fu.,- F.-T.,- A-j-l-zu,
ATt L- d - k - J - n u Y- T
A C- d-h-K-j-ilt H
o- Y-l-q-v C-T-i-T
J-TX
- i
- -h-i-j-. o-c-hi
- v j-l Ag-c-lm Y-q--l-jY A--r-X. A-k hk-iq
o-ch Hj d-j-lt--c--c Ys-T--Ji
- -i-j-. j-n T-ih- -i
l-i--J-h-i J-jq A-ht-nJ- d-Ji
- -Ji
- -i-j-. Ar-X A-Tt L-d-k-J-n `oi-l-j d-s--s---Y. AY-
AX-i--kv c-l-c-hi F AY Y d--j-u B-miw AYv c- s - - j - -
F Y-s--r-Y-Y Ba-h-i
jl-z-c-X. o-c-hi j-nT-ih-i oh-d- L-j-l-Y-j-hi
Fr- ot-Z-J-h-l-Y AY-kT-i-X-Y-c.- d--TY
- -i jl-iT m-k.
o-c-h-i--s- h-k-i-q-v

d--T l c-j-dX
-
- w--
AY lr-J- d-k d-lt--.
l-X-l- D--p-v cT-j Am-c e-k o-o--i-T
d-lt--c--qv oQ-l-h-i jl.
`-ot- k--v-c- `O--i-k
Al- T jl j- - l t- n d- l t-. Cu CT-Y-d--l-h-i
o.- d .- F.- F - - h - i a- W - h i
Hj f Al-T D-j--j-.
Y-Tt- F. L-l-z ct--md-J-j `J-k-J-h-a--i-T ha-o
k-KJ
- c
- -i. o-c-hJ
- - q--s--X
A Gs F-r-Y-i-j-Y jl.
A-r-X cJov d--c- Y-l-J-k d-s
- -Y
- . - Al-jv
H-s o-p--w D-i-j-
jl-z-c. `-J-k-J-h-a d-Y-b-d-j-i-j Fo. Qi-O-zu c-i-j-X
A- - k jl- i i- Y- J w-
d-j---j--Y. A--c-i-ij- i-Y Y Q-l-Yh- --h-i
jl-zu F i-Y-J d-s-l.
i-Y-l-l-j-X-h o-p-Y-mK
h-ki
- -q
- v Ac-L-p-Yh- -i. OjY-v J--l Hs mvw o-p-Y- kg-.
C-u L-h--q L-Y-g-h-Jq-h-i-j- jl-z h-v--s.
c-L-jw Hj Qc-Y-i-T d-g-lJ-z--q, l--d-J--l-j-Xl-T. Su L-h--q-k Y-jiu J-jX C Y-j--s-l-X
F jl-zu Y ds---.
lt--l-c-hi o-Jj- Hj Btg-T-h-i-j J-k- J-k
T-k-L-h-k-h--i-i jl `-Jk
- J-h-a--iv k-K-cw F-J--j-. J-T-Yv F-r-Yu
d-j---J- Qi-O- zu cit
Ai J- - J - q O- - J - q
Yc- Hj-d-T-j-d-T b-j
dJt--Y--Y-i jl dk Agh-K--q-k d-s---. Ci J-v F a-Y jl
A-c o-i-hl G-T-.

A-T--d-j-i-c
o-Y-
o-c-hi Ba Jlk l-ca-d-b F c-k-iv J Hjq-X Y-c jl d-si
- -h-i-j-.
Jo
- --Jq
- -h-i A-T--Td
- r- J
- -i15 Qk 2011

w B b-j-X-iv h l.
F--k oi o-ch ct---Y
B-J-oh-J-h-X. Ba As-i-T o-ch `-C-c-i hj---
cw Bi-j-. Hj B-~-o-c-h.
n- O-J--d-k-i-X AY
A A-lY
- j- -Y
- . O-j-- Lj-l-j-L--q A- hk-iq
o-c-h-iv-c- Am-J-j-h-i Y--T BTJw D-j--q-i
B o-ch H-jt--v Gs l-ki-j----.
l- i-Y-Jw. o-o
t-ku-V
i-Y-Jw..- A-c Y-T-j-w
jl-zc Hj am-fa-- dY- i v J- X - Y - l .- As- d - Y Jw hYv A--c-i-X. Hj-Yj
Dw-l-k-iv. o-o i-Y-Jw-
(o-o oJ--Jw F d-jv
d-o-J) mn jl-zu l-
lj-Y o-c-h-i-k--X. `Hj
Ylv d-Jw F o-c-hi
AY- j-nTi oh-d-c-J-
m- - i - h - jl- zu. l-
Hj O-si oi d-l-o. AYc-T-iv O-si i-Y-Jw. dj
l-ic. Ok hs-c-Tu T.-l. djd-T-J-q.- A-- Y-j-l-c-d-j dtX p--ki-j-
o-LhJ-z. Fl-T-d-i-k jl Hj fo J---l.- F
lr-J-q A- F---j
Hj BJt-n-X-l L-j-l-Y-j-h-i
o-g-nX cT--c l-X- h-v
A-T--d-j-i-c-h o-Y- -l-hi-j- J-j-X.
j- l - z Y- j - l - c - - d - j
J- d.-T. O- c-L-sv Y-T-Y `G-n-c- T-l-i-T l-jl-T-i-X. AY- Y-T-v
d-h-Ku jl Bi-j-. `G-n-c- c-i-J-c-i-j mm-J-ht
c-V-h-T- J-Y-h-i A-q-
Hj hc-n o-Y-oJ--i-X
jl-i B-aj- -Y
- , oc-p-Y
- . c-j-jh- i i-Y-Jq
- l-ic
- i
- Acg-l--q T.-l. Oz-c-T Qx
F-f-p-h-c-T H-h--i
a-j-a-a-K
- q
- J- JjtQ jl-i c J-XJ Cl-T
l- - X . `G- n - c- - v `F
J-j-q dj-d-T ct-- ohi-l-h-i-j- AY. J-j-q--

g-Y-lt--h-c-q J-s- Hj
l-Yo d-j-d- AY-k--ij-. AY-T--h-X Bw--- o--b-l c-c-Y-w
cs Ot--J-q C Jq-j-iv
Aj--s-iY
- . AY-k B-mi
- w
dk lr J-h-s dk j-d-v
Jk o-oJ-jJ j-d--q-i.
AY-k--i o-h-dc loY-Jq ct-a--X c--
Adj i- Z t- - Y- j - m k-i h-v J--l-jJ F--Y-i-j-. Da-j-l-YJ-j-X-l
B-L-q-l-YJ-j-X-l l-d-X-i-T
Ab-c-l-m-l D--u dJ l-d--Jw A Al-T
OTd-T Ot--i-i-j-. AY
Al-T- lki o-p-a-m-Kk-i-k-T Jk-J-j--j-k O--

J-j-k H-r-J--T-ju `O--Ju s-i-h-i-j-. F-k A-c--l


D-k-J-h-i.
Ad-j-l-hi BJ-m-v F
d-k c-l-c-m-i--q-T Q-kH-j--k AT-
d-l-p-v-c- Ok J-c-k-Jw
e-
Al-j J--i-T-.
fk d-T--j- f--QD-a-j-l-YJ-j-X c-m-Y-h-i
l-J-q-T Hj d-u-J-T d, FYt- O jl d-, l-Al- T Bj l- g - l c O- - d- j - h - i Da- j - c- w Da- j u.
-Y-. o-g-l-J-hi l-c-a-l- A-l-o-c do Ba O-kqJw A-l-T-i-h--i-j-. oi l- Bw. A-Y-J- Btdj-p-o AY- ht-i
- v d- F-r op-i
- -c-l
Y-l-ht-m-c-h-i Y-j--Y d-Y- J-c--h-i-j-. e-v Ba
l-i-j-. l-l-oi o-c-h-t FJ Jv-Tx Y-ho F
Av l-s-i-k-T Jis l Q.-F-o.-F-o. c-Y-l-X. YY-l-q-h-i-j- AY. J-jX o- h-o, jl-i CnT--Y F--cch F j-nTi J-k-j-d X Y-h-o-c Y As-i-.
J-lT l-r--Y YT-i c- d, a-lo
- l
- jl-i J mg
J-it ov d-lt---Y C Ds--l-j--i-X Y-ho Y
Cj hs e--k-X Alt-- ac Bj-g--J. d jl-i-T
15 Qk 2011

dX h-T--- M-n-i-Y
Y-T-.- F-V---c d-Jul jl csnu (narration)
F-r-Y-c-j- o-h-i. d-s
Gn- c- - Jt J- - c v-. AT--q-iv Bj dOJ O--Y
- -i Ag-ci
- --.
Gn-c o-M-- lj-l-T
Aj--J-r-.J-h-s-hu Q-iu, J.-Bt. hpu, T.-l. Ozu, CT-i m-mJ-ht,- o-s-i, H.-J. Q-X,
ew-o-l m-J-ht,- Ault Ak,
f jl, T.-Fu.-Q.,- d--c
Qiu, J. Qi-O-zu, du, jh- p u, Q- Q, Ah- Y T- l i-k c-ku, dY-d-lt-J op--w, gn Cu----k
m-J-ht,- Q-k--ju m-K-ju,
m-K-j mq J-i-T l-c- g-j, J-k-d-Y-J-c Q-l-d-j- A-c-g-l--,
dj-q-k-s-i Hj-q Q-i-O-zu
CY-c-T-iv o-M-T---J-l-j-. Hj lm cTJ jO-iY-q
- -T Ot, c-rv-d-k-c-
jl-i J- jQu d-T,- Fu.J. jl-zu.
F-Y-i dt a-c-dY Al-T
l-j-, d-J-. Hj--k B
l-Yv AT-i-s-. H- lt-hi l-O-T-dw Bi-j--.
j-Y lqj lJ f-p-j p- k v gX J- r - u cT
d-J--r O--d-T-h Ql-Y-h-i-j- o-g-n-X. kJ
Jk-Jq
- J-k-d
- q
- -h-i-j-. C
oh--hi j-dJ-k-Jq Y bn-X-J- ot-L-Yh-J-h-i lqt-i-T- F-Y jl-i-T o- Jw jl-iv-c- hk-i-q
- -c
g-l-c-J-qv H-X.
J--iY 2004~-2010 J-k
- -X. Y-j-T Q-l-Y--Y-i-T OT
f--h-c
A- r- i jl- i d- Y - i
f--c
f-b-u Y-T-. m-j-j-J-hi
j--i-j-h-- Y-T--v Os Os Ao--w d-jB Y-lq
- l
- jl l-. d--i-X J-l-. HT-lv,- j--h-o hu-d
Fr-- BJ-m jl m-j- j-L ht--. dj-m-b-c-iv
l-pj- --Y
- . k-cv h-jq Ju-ot AT dk j-Lw
l---c- cT-i m-Y-Jk J-. F-l-j Hj O-ai-Y-Jw, f- d-Y-J-q-k-T h-X O-a--Y: ``-C-Y-c-h-Y jl
mi-c-d-a--X cT- f-- Oi Y F-X? F--l-j-i
d-Z, o-oo
J--Jq- -T dk dY- oc-p--Y?
-Jw, F J-jq
- ...- H-s d-oT.- l . Oz hs- d - T ...- ``- O k
15 Qk 2011

Q--q-T c-i-L-h-X-Y. oi
Fj- h--lt- l-q--l-J.
Al- o - c - c - h - n jl Ac- g - l i-Y-c-i h i-?
O-qJ
- q
- -k-T-i C iY l
o-i Y-j- -T--Y
- -X. Fc f--k Q-k-i jl- Hj
ot-t Q-k-i-h-X-v S-q- Fx-d-Y-l-i-o-lj Ql--h-i-j-. d, k-J oK-h-i l-ru O-kt Y-L--
lac G-T--. jl A-c-g-lY J--X h Okt lac
As-i-Y o-K-h-i Q-l---Y.
F-lj- CY-c Hj d-k o--j-l-. A--v Hj-i-j
j-l-i D. Fc- F f-q- v Y o-mi lj dY-j-l-J-q-. Aw jl-i lq-.- Alu ds-i-Y o-J-j
Bi-k C---k Hj f-v Fu AY o-p-i-s-.
h-c J- mj-ii At-v o-l-a--j hlt O
jl-i d-l-Y-c Oz-c-h-i-j-.
J-jX Y-q-T o-c-h-Q-l-Y- Ba-c-q-Jq
- v h-lj- Hj
J-id-c-j-X J-T--Y.
O jl-zu f--hu F
d-k f--c-h-i-j-. m-f Jj-X-c-s J-X-Jw-
d-v Q-l-Y d-i-i c- - X j Y- ci- c -q D--i-j-. f--c-i
L-n-i-i Hj-o-hi A-s-iu
jl-zc op-i-h-i-Y B f-c-i-cw BX.
j-l-zu hj j-Y T.-l. Ozu
ds-: ``-Su C j-Y pto- L - c J- s - ds- i u dJ-. o-ch J G-l lki
d-Y-g-m-k F Y-e l-q
pt-o-L-c-d-k j-nTi
Al-f-b-h H-j-q--s- dsi--Y-X jl- cv-J-l c
i-Y-h-r.- j-d-j j-nTi
Q-l-Jw B-i-j--. j-nTi
o-ch FT--J-i, o-c-hi jnT-i-h-i oh-d--J-i-X lY F ds--J--i-j
jl-zc F-c C-Yv J-T-Yv
Hj i-Y-h-r?