สรุปเนื้อหา

ม.4 เทอม 1

เซต
1.
2.
3.
4.

5.

เป็นสับเซตของทุกเซต (
A)
เซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวเอง (A A)
จานวนสับเซตของเซตที่มีสมาชิก n ตัวจะมีค่าเท่ากับ
มีอีกคาหนึ่งที่ต้องระวังคือ คาว่า “สับเซตแท้” ซึ่งก็คือสับเซตของเซตนั้น ๆ โดยที่ไม่รวมตัวมันเอง เช่น A={1,2,3} จะมีสับเซตได้แก่
, {1},{2},{3},{1,2},{1,3},{2,3},{1,2,3} แต่ถ้าจะเอาเฉพาะสับเซตแท้เราจะต้องตัด {1,2,3} หรือ A ออกนั่นเอง ดังนั้นจะทาให้
จานวนสับเซตแท้เหลือเพียง

พาวเวอร์เซตคือเซตที่ประกอบไปด้วยสับเซตทั้งหมดที่เป็นไปได้ทั้งหมด เราแทนเพาเวอร์เซตของเซต A ได้ด้วย P(A) นั่นก็คือการเอาการ
แจกแจงสมาชิกของสับเซตของ A มาใส่วงเล็บปีกกาทั้งหน้าและหลังนั่นเอง

6. สมาชิกของเพาเวอร์เซตของ A จะมีจานวนสมาชิกเท่ากับ n(P(A)) =
7. แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler Diagram)
8. การดาเนินการทางเซต 𝐀

∪𝐁

=

{𝐱|𝐱 ∈ 𝐀 𝐱

∈ 𝐁} 𝐀

∩𝐁

=

{𝐱|𝐱 ∈ 𝐀 𝐱

∈ 𝐁} 𝐀

−𝐁

=

{𝐱|𝐱 ∈ 𝐀 𝐱

∉ 𝐁} 𝐀

=

{𝐱|𝐱 ∈ 𝓤

1.2. 𝐱

∉ 𝐀} 𝐀

∪𝐁 = 𝐁∪𝐀 𝐀
∩𝐁 = 𝐁∩𝐀 𝐀
−𝐁≠𝐁−𝐀


3. 𝑨

∪ 𝐁 ∩ 𝐂 = 𝐀 ∪ 𝐁 ∩ (𝐀 ∪ 𝐂) 𝑨
∩ 𝐁 ∪ 𝐂 = 𝐀 ∩ 𝐁 ∪ (𝐀 ∩ 𝐂)


4. 𝐀

∪ 𝐁 ∪ 𝐂 = (𝐀 ∪ 𝐁) ∪ 𝐂 𝐀
∩ 𝐁 ∩ 𝐂 = (𝐀 ∩ 𝐁) ∩ 𝐂


(𝑨 ∪ 𝑩)′ = 𝐀′ ∩ 𝐁′ 𝐀
∩ 𝐁 ′ = 𝐀′ ∪ 𝐁′

9. สูตรจานวนของเซต สาหรับแก้โจทย์ปัญหาทางเซตสถาบันปั้นน้อง
390 ถ.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 08-4725-8840, 0-2224-2141

Email: punnong.school@gmail.com

1

p..4 เทอม 1 สรุปเนื้อหา ตรรกศาสตร์ 1. ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ x y แทนประโยค “สาหรับ x ทุกตัว จะมี y บางตัวที่ ทาให้ Q(x. ประพจน์ คือ ประโยคบอกเล่าที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 2..y) เป็น .com . . p3.....ม. 4.. pn ซึ่งเป็นเหตุ ส่งผลให้ประพจน์ q เป็นจริง … 6..y) เป็น .” x y แทนประโยค “x และ y ทุกตัว ทาให้ Q(x. 0-2224-2141 Email: punnong.school@gmail.. p If and only if q Not p p และ q p หรือ q ถ้า.q..y) เป็น . 10200 Tel. การอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลคือ จากประพจน์ p1.แล้ว.Then… q.. p ก็ต่อเมือ q ไม่ p รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันที่สาคัญได้แก่ o o และ o การสลับที่ และ การเปลี่ยนกลุ่มได้ o การแจกแจง o การแจกแจง o o o กฎเดอมัวร์ (De Morgan’s rule) o กฎเดอมัวร์ (De Morgan’s rule) o o 5.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.” x y แทนประโยค “มี x บางตัวที่เมื่อจับคู่กับ y ทุกตัว จะทาให้ Q(x. p2.. ประโยคคาถาม ประโยคอุทาน ประโยคคาสั่ง ประโยคขอร้อง นั้นไม่ใช่ประพจน์ 3. 08-4725-8840... p and q p or q If… p.. 2 สถาบันปั้นน้อง 390 ถ..

ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.. การหาเอกลักษณ์จะทาได้โดย 1) กาหนดให้ e เป็นเอกลักษณ์ และสมมติให้ โดย a เป็นจานวนจริง 2) ดาเนินการตามนิยามของ แล้วแก้สมการหาค่า e ออกมา a แล้วออกมาเป็นเอกลักษณ์ สถาบันปั้นน้อง 390 ถ. 0-2224-2141 Email: punnong..4 เทอม 1 x x y ระบบจานวนจริง 1. 10200 Tel.y) เป็น .com 3 .... สมบัติปิด คือ การที่ตัวสองตัวในเซตๆหนึ่งทาอะไรกันแล้วผลลัพธ์ก็ยังคงอยู่ในเซตๆนั้น − แล้วเราสามารถสร้างตัวดาเนินการตัวอื่นได้ หรืออื่นๆ สาหรับแนวข้อสอบสาหรับเรื่องนี้ เช่น 3.school@gmail.” y แทนประโยค “มี x บางตัวที่มี y บางตัว ที่ทาให้ Q(x. 08-4725-8840..สรุปเนื้อหา แทนประโยค “มี y บางตัวที่เมื่อจับคู่กับ x ทุกตัว จะทาให้ Q(x.” ม. 2. เอกลักษณ์ จะต้องมีแค่ตัวเดียว ซึ่งไป a แล้วค่าที่ได้ก็ยังเป็น a ส่วนอินเวอร์สคือ อินเวอร์สจะไป (ดังนั้นเอกลักษณ์มีได้แค่ตัวเดียว แต่อินเวอร์สจะมีหลายตัวขึ้นอยู่กับว่าเป็นอินเวอร์สของตัวไหน) 5.y) เป็น . ตัวดาเนินการของระบบจานวนจริง (Operation) นอกเหนือไปจาก โดยอาจจะแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ a) โจทย์ให้นิยามของตัวดาเนินการมาแล้วให้หาโน่นหานี่ b) หาเอกลักษณ์ อินเวอร์ส หรือทดสอบว่ามีคุณสมบัติปิดหรือไม่ 4.

การหารสังเคราะห์กับทฤษฎีบทเศษเหลือ อะไรจะดีกว่ากัน ตอบ ถ้าโจทย์ต้องการให้หาแค่เศษ ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือเร็วกว่า แต่ถ้าโจทย์ต้องการผลหารด้วย ควรจะใช้การหารสังเคราะห์นะ ตัวอย่าง จงหาผลหารและเศษจากการหาร − − ด้วย − 2 3 0+ -2 + 1+ -1 + x 6 12 -20 -38 x 3 6 -10 -19 -39 ผลหาร − = เศษ =-39 − 11.4 เทอม 1 สรุปเนื้อหา 3) ถ้าค่า e ที่ได้มีค่าคงที่ ไม่ขึ้นอยู่กับ a แสดงว่า e เป็นเอกลักษณ์ของ 6. 0-2224-2141 Email: punnong.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.school@gmail. อสมการของพหุนาม − − 1) ตรวจสอบดูว่า xควรจะมีค่าเท่ากับเท่าใด หรือไม่สามารถเป็นค่าใดได้ แล้วจดไว้ก่อน เช่น − และ ≠− − 2) ตรวจดูว่ามีพจน์ไหน หรือวงเล็บไหนที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 แน่ๆ ให้ตัดออกไปเลย เช่น พจน์ที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนคู่ หรือ ติดค่าสัมบูรณ์ หรือ มองแล้วรู้แน่ๆว่ามากกว่าศูนย์ 4 สถาบันปั้นน้อง 390 ถ. พหุนาม กาหนดได้โดย โดย คือ ดีกรีของพหุนาม และ คือ เป็นสัมประสิทธิ์หน้า 8. 08-4725-8840. ทฤษฎีบทเศษเหลือ เอาไว้เพื่อหาเศษจากการหารพหุนาม กล่าวคือ “ถ้าหาร ด้วย − แล้วจะเหลือเศษเท่ากับ ” นั่นคือถ้าแทนค่า x ด้วย c ลงใน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ เศษของการหารนั่นเอง 9. 10200 Tel. การหาอินเวอร์สจะทาได้โดย 1) ดูก่อนว่า มีเอกลักษณ์หรือไม่ (e) ถ้ามี ก็ค่อยมาหาอินเวอร์ส สมมติให้อินเวอร์สของ 2) จากนิยามอินเวอรส์เราได้ว่า 3) จากนั้นก็แก้สมการหาค่า ออกมา ในรูปของ 7. ทฤษฎีบทตัวประกอบ จะคล้ายๆกับทฤษฎีบทเศษเหลือแต่เราจะดูเฉพาะเวลาเศษเป็น 0 เท่านั้น กล่าวคือ “ถ้าเศษของการหารมีค่าเท่ากับ 0 หรือ แปลว่า − เป็นตัวประกอบของ “ 10.ม.com . ผลบวกและผลคูณของรากสมการ ผลบวก = − ผลคูณ = − 12.

คือช่วงที่ทาให้อสมการมีค่า + - - -3/2 ดังนั้นช่วงที่ทาให้อสมการน้อยกว่า 0 คือ คาตอบสุดท้ายคือ − − + 2 − − 5 แต่จาก 1) เราจะได้ว่า x=2.4 เทอม 1 ดังนั้น อสมการจะลดเหลือเพียง 3) จากนั้นมาพิจารณาว่าสัมประสิทธิ์หน้า x ของแต่ละวงเล็บเป็นบวกหรือไม่ ถ้าเป็นบวกก็ไม่ต้องทาอะไร แต่ถ้าเป็นลบต้องเปลี่ยนเป็น บวกก่อน เช่น (-x+2) หน้า x เป็นลบ ดังนั้นต้องเปลี่ยนสมการเป็น หรือ 4) จากนั้นก็มาพิจารณาบนเส้นจานวน − − เอา มา เอา เอา − มา มา และไล่ใส่เครือ่ ง + ที่ช่วงขวาสุด สลับกับ – ไล่ไปเรื่อยจนซ้ายสุด ช่วงที่มีเครือ่ งหมาย + คือช่วงที่ทาให้อสมการมีค่า ช่วงที่มีเครือ่ งหมาย .school@gmail.สรุปเนื้อหา ม. 08-4725-8840. 0-2224-2141 Email: punnong.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม. ลองทาข้อนี้ดูสิครับ − 1) − ≠− และ − − ส่วน ไม่มีทางเท่ากับ แน่ๆ เพราะว่า 2) ตัดพจน์ที่มากกว่าศูนย์แน่ๆ ออกไป คือตัด − ดังนั้นเหลือ 3) สัมประสิทธิ์หน้า x เป็นบวกทั้งหมด ดังนั้นไม่ต้องทาอะไร 4) พิจารณาเส้นจานวน - + + -5 ดังนั้นช่วงที่ทาให้อสมการมากกว่า ศูนย์คือ จะได้คาตอบสุดท้ายเป็น − − ∪ และ -3/2 − − − ∪ − แต่ − ดังนั้นต้องเติม x=-4 เข้าไปด้วย ∪ − สถาบันปั้นน้อง 390 ถ. 10200 Tel. -4 และ -5 เราจะได้ ∪ ∪ 13.com 5 .

10200 Tel. 0-2224-2141 Email: punnong.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.com . -1/2 และ -3 มาเป็นตัวกาหนดช่วง (เลือกเฉพาะตัวที่อยู่ในเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์) ภายในช่วงเดียวกัน ได้ผลมายังไงให้เอามา อินเตอร์เซ็คกัน แต่เอาผลที่ได้จากแต่ละช่วงมายูเนี่ยนกันเป็นคาตอบสุดท้าย 6 สถาบันปั้นน้อง 390 ถ. การแยกกรณีหรือกาหนดช่วง − − 1) ใช้เส้นจานวน โดยเอา 2. ค่าสัมบูรณ์ 15.ม.มั่นใจว่าทั้งสองฝั่งของเครื่องหมายอสมการ มีค่าเป็นบวกทั้งคู่ 1) − ยกกาลังสองได้เลย 2) − − ยกกาลังสองได้แต่ผลที่ออกมาอาจจะยุง่ เหยิงได้ แยกกรณีดีกว่า 3) − − ยกกาลังสองไม่ได้นะ เพราะเราไม่รู้วา่ มากกว่าศูนย์แน่หรือเปล่า 16. 08-4725-8840.เมื่อยกกาลังสองแล้วดีกรีของพหุนามจะไม่เยอะมากเกินไป จนเราคิดยาก เช่น ดีกรี 3 ขึ้นไป เราจะไม่อยากจะ ทาแล้ว .school@gmail.4 เทอม 1 สรุปเนื้อหา 14. อสมการของค่าสัมบูรณ์ มีหลักการหลักๆคือ ทายังไงที่จะเอา | | ออกไปให้ได้ วิธีที่ทาได้มีได้สองแนวทางคือ a) แยกกรณีหรือกาหนดช่วงบนเส้นจานวน ทาได้ทุกข้อแต่อาจจะใช้ความรอบคอบในการคิด b) ยกกาลังสอง ทาได้ไม่ทุกข้อ แต่บางข้ออาจจะทาได้เร็ว การยกกาลังสองจาทาได้ก็ต่อเมื่อ .

สรุปเนื้อหา − − − − -3 − − − − − ดังนั้นจะได้ อสมการใหม่เป็น − − − − − − +x − − − d +x − − − ∩ − − − ผภายเดียวกัน เอามา ∩ กัน ภายในกรณี − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ∩ − − − ∪ − − ∩ − − ∪ ∪ ดังนั้น ดังนั้น − − ภายในกรณีเดียวกัน เอามา ∩ กัน − − − ดังนั้นจะได้ อสมการใหม่เป็น − − − ∪ ดังนั้นคาตอบสุดท้ายคือ − − ดังนั้น − − − ดังนั้นจะได้ อสมการใหม่เป็น − − − − ดังนั้นจะได้ อสมการใหม่เป็น ดังนั้น − 2 -1/2 − ม. 0-2224-2141 Email: punnong. ถ้าเจออสมการรูปแบบ จะแปลว่า − จะแปลว่า − จะแปลว่า จะแปลว่า หรือ หรือ แล้วก็แก้อสมการตามปกติต่อไป แล้วก็แก้อสมการตามปกติต่อไป − แล้วก็แก้อสมการตามปกติต่อไป − แล้วก็แก้อสมการตามปกติต่อไป สถาบันปั้นน้อง 390 ถ. 10200 Tel.school@gmail.com 7 . 08-4725-8840.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.4 เทอม 1 ∪ ∩ − − − ภายในกรณีเดียวกัน เอามา ∩ กัน − ภายในกรณีเดียวกัน เอามา ∩ กัน − ∪ − − 17.