You are on page 1of 27

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

wigni 16

gamomcemloba palitra L 2011

UDC (uak) 82-93:821.111(73)-311.3 t-542

`50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar~ es proeqti msoflios araerT qveyanaSia popularuli. sxvadasxva gamokiTxvis saSualebiT, mkiTxveli irCevs 50 saukeTeso wigns msoflio literaturis saganZuridan. saqarTveloSi `kviris palitris~ am proeqts mravali aTasi adamiani gamoexmaura. swored maTi dadgenilia im rCeuli wignebis nusxa, romelic `palitramediam~ realur biblioTekad aqcia. es wigni msoflio literaturis am unikaluri biblioTekis nawilia.

gamomcemloba palitra L, 2011


yvela saavtoro ufleba daculia.

ISSN 1987-9628 ISBN 978-9941-422-66-9

mark tveni

tom soieris Tavgadasavali


grigol yifSiZis Targmani

Tavi pirveli _ tom! pasuxi ar aris! _ tom! pasuxi ar aris! _ ra daemarTa im biWs? tom! moxucma cxvirze Camoiwia saTvale da saTvalis zemodan moaTvaliera mTeli oTaxi, mere Sublze aiwia da axla saTvalis qvemodan miixed-moixeda. saTvaleSi TiTqmis arasodes iyureboda, roca eZebda iseT pawawkintela nivTs, rogoric, magaliTad, erTi cicqna biWia. es saTvale misi siamaye iyo da ufro silamazisTvis ikeTebda; iqidan danaxva iseve SeiZleboda, rogorc qoTnis sarqvlidan. erT wams moxuci daibna, Semdeg ki arcTu gajavrebiT, magram imdenad xmamaRla, rom oTaxSi avejs mainc gaegona, Tqva: _ Camivardebi erTi xelSi da... sityva ver daasrula, daixara da sawolqveS gulmodgined dauwyo cocxiT raRacas Zebna, Tanac cocxis yovel mosmaze Cerdeboda sulis mosaTqmelad, magram iqidan katis meti veraferi gamoaTria. _ saZageli biWi! Cems dReSi misi msgavsi aravin minaxavs!
5

mivida gaRebul karTan, SeCerda da baRSi dauwyo Tvaliereba pamidvris kvlebsa da balaxebSi. tomi arsad Canda. maSin ki xmas auwia da SesZaxa: _ tom! zurgs ukan raRacam gaifaCuna. miixeda da patara biWs mklavSi swored maSin swvda, roca is gaparvas apirebda. _ erTi amas damixedeT, sul damaviwyda, sakuWnaoSi Semexeda! ras akeTebdi iq? _ arafers. _ arafers? daixede xelebze, Sexede Sens tuCebs! ase riT moiTxupne? _ ar vici, deida! _ maS, me vici! murabiT! ai, riT! aTasjer miTqvams, Tu xeli gixlia, gagwkeplav-meTqi. momawode wkepla! wkeplam haerSi gaiSxuila. gansacdeli gardauvali iyo. _ o, deida, miixedeT, Tqven ukan ra aris! moxuci mitrialda, Tan SiSiT kabis kalTa aiwia, biWma ki mokurcxla, Tvalis daxamxamebaSi xis maRal mesers gadaevlo da Tavs uSvela. deida poli jer gons ver movida gakvirvebisgan, mere ki Cumad Caecina: _ ai, Se saZagelo! nuTu aqamde veRar SeveCvie? gana cota oini uqnia! tyuilad ki ar aris naTqvami: `beberi suleli yvela sulelze tutucia~ da `beber ZaRls axals veRarafers Seaswavlio~. magram, magas oinebs ra gamoulevs; orjer erTsa da imaves arasdros gaimeorebs, _ gana miuxvdebi, ras apirebs?! gegonebaT icis, ramden xans unda mawvalos, rom moTminebidan ar gamovide. sakmarisia, wamiT sxva rameze gadaitanos Cemi yuradReba an gamacinos, rom mTelma risxvam gamiaros da TiTic veRar davakaro. ...RmerTmani, pirnaTlad ver vixdi Cems movaleobas! saRvTo sjulSi xom weria: vinc wkeplas ar xmarobs, ymawvils ryvniso. me ki, codvili, rogor vanebivreb. amisTvis orives pasuxi mogveTxoveba. vici, vici, rom Tavi sisuleliT aqvs gamotenili, magram ra vqna? is xom Cemi cxonebuli dis Svilia, sacodavis. da mec Zala ara myofnis, erTi kargad gavSolto.
6

yovelTvis, rogorc ki sasjelisgan gasxltomis saSualebas mivcem, sindisi mqenjnis, davsji da moxucebuli guli mikvdeba misi codviT. marTali uTqvamT, RmerTs adamianisTvis erTi sicocxle miucia, sadardebeli ki aTasio! dRes skolaSi ar wasula; saRamoze yalTabandobas moundeba, me ki movale var, davsajo. Sevasruleb kidec Cems movaleobas, xval mTeli dRe vamuSaveb. sisastikea SabaT dRes muSaoba, roca yvela biWisTvis uqmea, magram ras vizam... muSaoba WiriviT ejavreba. amjerad mainc ver vapatieb, Torem mTlianad davRupav. toms im dRes skolaSi arc ki Seuxedavs da dro Cinebulad gaatara. Zlivs moaswro Sin dabruneba vaxSmobamde, raTa mixmareboda jims, zang biWunas, xvalisTvis saWiro SeSis daxerxvasa da dapobaSi. yovel SemTxvevaSi, moaswro, eambna Tavisi Tavgadasavali, sanam jimi samuSaos sam meoTxeds Seasrulebda. tomis umcros Zmas, sids (dediT Zmebi iyvnen), ukve gaeTavebina Tavisi saqme. mis movaleobas Seadgenda nafotebis Segroveba. sidi wynari da morCili iyo, arasodes celqobda. vidre tomi vaxSams Seeqceoda da yvela SemTxvevas iyenebda Saqris natexebis mosaparavad, deida poli mas metad cbier kiTxvebs aZlevda, _ iqneb rame wamoscdeso. rogorc gulwrfel adamianebs sCveviaT, deidasac swamda, rom dajildoebuli iyo unariT, Caswvdomoda yovelgvar saidumlos da Tavisi yvelaze gulubryvilo fandebi saswaulebriv eSmakobad miaCnda. man ikiTxa: _ dRes skolaSi Zalian cxeloda, tom? _ ara, deida. _ iqneb Zalian cxeloda? _ diax. deida. _ banaoba ar moginda, tom? tomi SeiSmuSna; gulSi arasasiamovno eWvma gaurbina. gamomcdeli TvaliT Sexeda deida polis, magram misma saxem araferi uTxra da upasuxa: _ ara, deida, arc imdenad. moxucma xeli Seaxo tomis perangs da Tqva: _ yovel SemTxvevaSi, sruliad ar gaoflianebulxar. moxucs Tavi moswonda, rom ase moxerxebulad gamoikiTxa
7

perangis ambavi da azrs veravin miuxvda; magram tomma kargad icoda, qari saiT uberavda, amitom Tavidan aicila momdevno kiTxva. _ Cveni biWebi onkans uSverdnen Tavs gasagrileblad. naxeT, Tma axlac ki sveli maqvs. deida poli gulnatkeni darCa, mxedvelobidan rogor gamorCa aseTi mniSvnelovani sabuTi. magram uceb brwyinvale azrma gaurbina. _ tom, mere, Cemi mikerebuli sayelo xom ar moarRvie perangs, roca Tavi wyals SeuSvire? aba, gaixseni qurTuki! toms dardi gadaeyara, Rilebi gaixsna. perangis sayelo magrad iyo mikerebuli. _ aba, axla ki damekarge! megona, skolidan sabanaod gaipare. amjerad gapatieb, mgoni, ukeTesi unda iyo, vidre Canxar. deida poli nawyenic darCa, rom gamWriaxobam umtyuna, Tanac uxaroda, tomma erTxel mainc gamoiCina morCilebao. magram sidma Tqva: _ me ase maxsovs, TiTqos Tqven sayelo TeTri ZafiT miakereT, aq ki Savia... _ diaxac, TeTri ZafiT mivakere!.. tom!.. magram tomma aRar daucada gagrZelebas, eca kars da daiZaxa: _ sid, me Sen giCveneb seirs! saimedo adgilas rom miimala, tomma gasinja ori didi Zafgadaxveuli nemsi, romlebic qurTukis sayeloSi SigniTa mxares hqonda dabneuli. erTze TeTri Zafi iyo agebuli, meoreze _ Savi. _ is xom verc SeamCnevda, sidi rom ar yofiliyo. xaTabalaa, deida xan Sav Zafs xmarobs, xan TeTrs. sad davixsomo! erTiT mainc keros! sids ki amis gulisTvis magrad mivbegvav! sindiss vficav, Wkuas vaswavli! or wuTsac ar gaevlo, rom tomma gulidan gadaiyara dardi. imitom ki ara, rom igi naklebad mZime da mtkivneuli iyo, vidre mozrdili adamianebis dardi. ara, mTel mis arsebas daeufla sruliad axali miswrafeba, romelmac yvela danarCeni daimorCila. swored ase aviwydebaT didebsac TavianTi Wir8

varami, roca raime axali wamowyebis xalisi SeipyrobT. saqme is iyo, rom tomma erTi zangisgan ucnauri stvena iswavla da didi xania ocnebobda Tavisuflad evarjiSa. zangi Citebis WikWiks hbaZavda, risTvisac drogamoSvebiT enas sasas abjenda. Tu bavSvobaSi gamogicdiaT, albaT, gagaxsendaT, rogor axerxeben ase stvenas. gulisyurisa da muyaiTobis SemweobiT tomi male mixvda am saidumloebas da axla mxiarulad miabijebda quCaSi. misi bage musikas afrqvevda, suli ki madlierebis grZnobiT avseboda. im varskvlavTmricxvels mogagonebdaT, romelmac axali mnaTobi aRmoaCina, mxolod im gansxvavebiT, rom tomis sixaruli ufro gulwrfeli da Zlieri iyo. zafxulis saRamoebi grZelia; jer ar dabnelebuliyo. uceb tomma stvena Sewyvita. mis win ucxo biWi idga, odnav masze maRali. ucxo piris gamoCena patara qalaq sanqt-peterburgSi1, bunebrivia, gakvirvebas gamoiwvevda. miT umetes, rom biWs kargad ecva, isic samuSao dRes! Tavze koxta qudi exura; yvela Rilze Sekruli lurji maudis sufTa da axalTaxali qurTuki da Sarvali kargad adga tanze; fexsacmelic ecva, Tumca uqme dRe ar iyo; Ria feris yelsaxvevic Seeba. saerTod, ucxo ymawvils qalaquri Sexeduleba hqonda da es toms Seuracxyofda. rac ufro TvalebdaWyetili uyurebda ucxo ymawvils, miT ufro cxvirs ubzuebda da amiT agrZnobinebda, ver vitan gamowkepil biWebso. erTmaneTisTvis xma ar gauciaT, magram rogorc ki erTi gadadgamda nabijs, meorec mihyveboda. erTmaneTis pirispir idgnen da Tvali TvalSi gaeyaraT; bolos tomma dailaparaka: _ me SemiZlia, kargad migbegvo. _ aba, erTi scade! _ migbegvav kidec! _ ver SeZleb! _ SevZleb! _ ver SeZleb!
amerikelebi TavianT qalaqebs xSirad arqmeven msoflios didi qalaqebis saxelwodebebs.
1

uxerxuli dumili Camovarda. isev tomma daiwyo: _ ra gqvia? _ Seni saqme ar aris! _ aba, xma, Torem, giCveneb seirs! _ mereda, ra giSlis xels? _ aba, gabede kidev ramis Tqma... _ gavbede, gavbede! aha! _ didi vinme ggonia Seni Tavi, ai! Tu movindomeb, cali xeliT SemiZlia migbegvo. _ mere raRa giSlis xels? xom ambob, SemiZliao! _ SemiZlia! Tu sisuleles Tavs ar daanebeb, marTla gcem! _ minaxavs SenisTanebic! _ mkvexara! ggonia, didi vinme brZandebi! erTi amis quds damixede! _ aba, iqneb kidevac scado da momxado, maSin naxav seirs! _ crupentela! _ Sen TviTona xar! _ matyuara da mSiSara! _ kargi, gaiare, gaiare! _ ei, Sen Tu bevrs ilaparakeb, aviReb qvas da Tavs gagixeTqav! _ tyuilia! _ ara, gagixeTqav! _ raRas eli? Sen mxolod imuqrebi, ratom xels ar anZrev, iqneb geSinia? _ arc mifiqria! _ ara, geSinia! _ ara, ar meSinia! _ geSinia! isev dumili. mopirdapireni erTmaneTs isev gars uvlian, isev Tvals TvalSi uyrian. bolos erTmaneTs miuaxlovdnen, mxari mxars miades. _ daikarge aqedan! _ SesZaxa tomma. _ Sen TviTon daikarge! _ ar minda! _ arc me minda!
10

cal fexze dabjenilni ekveTnen erTmaneTs, rac Zali da Rone hqondaT, erTmaneTisadmi siZulviliT anTebulni, magram verc erTma ver moacvlevina fexi mopirdapires. rodesac orive moiqanca da erTianad gawiTlda, nel-nela ukan daixies. tomma ganacxada: _ Sen finiasaviT mSiSara xar! moicade, Cems ufros Zmas vetyvi. erTi TiTiT daganarcxebs miwaze. ai, naxe, Tu amas ar vizam! _ Zalian ki SemaSine Seni ufrosi ZmiT! me TviTon myavs Senze didi Zma. mas SeuZlia Seni Zma burTiviT gadaagdos ai, im meserze (es Zmebi maTi fantaziis nayofi iyo). _ raki Sen ityvi, ara?! tomma fexis ceriT miwaze xazi gaavlo da uTxra: _ gikrZalav am xazze gadmobijebas! Tu ar daiSli, ise mogaqcev, fexze veRar dadge. aba, erTi gabede! ucnobi biWi saCqarod dadga gavlebul xazze: _ aba, vnaxoT, rogor mcem. _ Tavi damanebe, girCev! _ xom daitrabaxe, gcemo, ratom ar asruleb? _ gcem, ggonia, ar gcem?! or centad gcem! ucnobma jibidan amoiRo Savi fuli da dacinviT gauwoda toms. tomma xeli dahkra da miwaze daagdebina. imave wuTs oriveni talaxSi goraobdnen, TokiviT gadagrexilni. erTmaneTs TmiT iTrevdnen, tanisamoss aglejdnen, saxes hkawravdnen, muStebs urtyamdnen, mtverSi agoravebdnen. brZolis korianteli gaifanta da tomi gamoCnda. mxedariviT Sesjdomoda mowinaaRmdeges, muStebiT zelda da eubneboda: _ iTxove patieba! biWi gaTavisuflebas cdilobda, sibrazis cremlebi axrCobda. _ iTxove patieba! _ da tomma muStebi aamuSava. bolos ucnobma biWma Zlivs wamoiluRluRa: `mapatie~. tomma Tavi daaneba da uTxra: _ Wkuas iswavli, sxva dros gecodineba, visTan daiWiro saqme. ucnobma biWma Tavisi gziT gaswia, Tan mtvers ibertyavda
11

tanisamosidan, Tanac sul slukunebda da xvneSoda. xandaxan moixedavda ukan, Tavs dauqnevda da daemuqreboda: _ gadagixdi, Tu xelSi Camivardio... toms ecineboda da Sinisken gaxarebuli midioda, magram rogorc ki zurgi Seaqcia, ucxo biWma qva sTxliSa beWebSi da ise mokurcxla, rogorc antilopam. tomi gaekida verag mowinaaRmdeges, saxlamde sdia da gaigo, sadac cxovrobda. mcire xans WiSkarTan moucada da mters gareT iwvevda sabrZolvelad; magram igi fanjridan eRrijeboda, gamosvla ki ar moisurva. bolos, mtris deda gamovida, toms quCis biWi, saZageli da uzrdeli uwoda da gaagdo. tomi gatrialda, magram daemuqra, brali magisi, Tu xelSi Camivardao. tomi gvian dabrunda Sin. frTxilad gadaZvra fanjaraSi, cdilobda, ar exmaura; magram fanjarasTan deida Casafreboda. roca deidam dainaxa, ra mdgomareobaSi iyo misi tanisamosi, gulSi ufro mtkiced gadawyvita, mZime samuSao mieca misTvis uqme dRes.

12

Tavi meore gaTenda SabaTi dila. sicocxliT mCqefare zafxulis bunebas mxiaruli elferi dasdeboda. yvelas guli umReroda; axalgazrdebis gulSi ki es simRera veRar eteoda da maT bageTagan saamo hangebad ifrqveoda. saxe yvelas sixaruliT gaciskrovneboda, gazafxuli igrZnoboda TviT adamianis yovel nabijSi. haeri ayvavebuli akaciis surneliT iyo gaJRenTili. mwvaned abibinebuli kardifis goraki qalaqs zemodan gadmohyurebda. Soridan aRTqmul qveyanas mogagonebdaT, imdenad momxiblavi, myudro da mimzidveli iyo igi. tomi gamovida saxlidan. xelSi eWira wyalSi gaxsnili kiriT savse vedro da grZeltariani jagrisi. roca Tvali Seavlo maRal mesers, imwamsve gaqra sixaruli da mis guls Rrma mwuxareba daeufla; xumroba xom ar iyo ocdaaTi iardis sigrZisa da cxra futis simaRlis mesris gaTeTreba?! sicocxle uazrobad da arseboba mZime tvirTad eCvena. oxvriT daasvela jagrisi kirSi da zeda ficars dauwyo wasma; ramdenjerme gaimeora da SeCerda. ra iyo es SeTeTrebuli wvrili zoli mesris usasrulo sivrcesTan SedarebiT! daRonebuli iqve RobesTan xis Ziras Camojda. am dros ezodan xtunva-xtunviT da RiRiniT gamovida zangi jimi Tunuqis vedroTi xelSi. wylis motana qalaqis saerTo Widan toms umZimes saqmed miaCnda, magram axla siamovnebiT Seasrulebda am samuSaos. gaaxsenda, rom WasTan mudam bevri xalxi iyrida Tavs: zangi, mulati, TeTrkaniani biWebi da gogoebi. ucdidnen TavianT rigs, Cxubobdnen, erTmaneTs saTamaSoebs ucvlidnen, Widaobdnen, erTobodnen. isic gaaxsenda, rom Tumca Wa Sors ar iyo, sul as ormocdaaTi nabiji Tu iqneboda, magram jimi TiTqmis yovelTvis igvianebda mTel saaTs: uTuod vinme unda gaegzavnaT mis dasaZaxeblad. tomma uTxra: _ gamigone, jim, ginda, me waval wyalze Sen magier, Sen ki manamde es meseri cotaTi gaaTeTre. jimma Tavi gaaqnia. _ ar SemiZlia, tom! qalbatonma mibrZana, Cqara moitane wya13

li, gzaze ar SeCerdeo, aravis daelaparako, vici, tomi gTxovs mesris gaTeTrebas, magram ar gabedo, ar gaugono, Sen Seni gziT wadio; isic Tqva: me TviTon waval da vnaxav, rogor aTeTrebso. _ ra vuyoT, rom ase Tqva, jim? iman yovelTvis egre icis, ras ugdeb yurs. momeci eg vedro, erTi wuTiT Cavirben, is verc ki gaigebs. _ vai, meSinia, tom, moxuci qalbatonisa meSinia. tyavs gamaZrobs, Sav dRes damayris. _ isa? is TiTsac aravis axlebs. didi saqmea, Tu saTiTe Cagkra ramdenjerme! mere eg ra aris! marTalia, Zalian ilanZReba, magram lanZRva ras dagaklebs, isev TviTon atirdeba. gamigone, jim, Cems marmarilos burTulas mogcem. TeTr burTulas. jimi Seyoymanda. _ TeTr marmarilos burTulas, jim, SesaniSnav burTulas! _ marTlac rom mSvenieria, tom, magram moxuci qalbatonisa Zalian meSinia. _ Tanac Tu ginda, natken cers giCveneb fexze. jimic xom adamiani iyo da cdunebas veRar gauZlo. vedro dadga miwaze, gamoarTva TeTri marmarilos burTi, Tanac cnobismoyvareobiT dahyurebda, rogor ixsnida tomi saxvevs ceridan, magram wuTsac ar gaevlo, rom isev daacxra vedros da kisris qeqviT mousva; tomma muyaiTad ganagrZo mesris gaTeTreba. deida poli ki Zlevamosili dabrunda Sin brZolis velidan. toms muyaiToba didxans ar SerCenia. misi goneba gaitaca imaze fiqrma, Tu ra mxiarulad apirebda dRevandeli dRis gatarebas da dardi ufro Semoawva gulze. male Tavisufali biWebi Camoivlian. cxadia, aTasnairi TamaSoba eqnebaT mofiqrebuli da rogor dascineben, roca dainaxaven, ra mZime samuSaos asrulebs. es fiqri ar aZlevda mosvenebas, Caiyo jibeSi xeli da amoyara, rac ewyo: saTamaSoebis natexebi, nair-nairi kenWebi da bevri sxva ram. magram amiT ver iyidda srul Tavisuflebas naxevari saaTiTac ki, tomma isev jibeSi Caiyara mTeli Tavisi simdidre da Tavi daaneba amxanagebis mosyidvaze fiqrs. am wuxilisa da uimedobis dros uceb gauelva azrma, swored genialurma azrma. tomma damSvidebiT ganagrZo muSaoba. Soridan gamoCnda
14

ben rojersi, romlis dacinvisac yvelaze metad eSinoda toms. beni ki ar modioda, moxtoda; etyoboda, guli arxeinad hqonda da dRevandeli dRisgan bevrs sasiamovnos moeloda. beni vaSls kbeCda, drodadro melodiurad ustvenda da Tan dabal xmaze ayolebda: `din-don-don, din-don-don~, radgan Tavisi Tavi did xomaldad warmoedgina. toms rom miuaxlovda, svlas uklo, gadavida quCis Suagulze, marjvniv gadaixara, nel-nela daiwyo mobruneba didi gulmodginebiTa da medidurobiT: xumroba xom ar iyo, is im dros ganasaxierebda xomalds _ `didi misuri~, romelic wyalSi cxra futis siRrmeze Camjdariyo. erTsa da imave dros is xomaldic iyo, kapitanic, gemis sayviric. ase rom, Tavi sakuTar gemze warmoedgina, brZanebasac TviTon iZleoda da Semsrulebelic TviTonve iyo. _ SeCerdi! tin-lin-lin, tin-lin-lin! gemi TandaTanobiT moSorda gzis Suaguls da napirisken gaemarTa. _ ukana svliT! tin-lin-lin! _ orive xeli CauSva da gaiWima. _ ukana svliT! saWe marjvniv! tin-lin-lin! CSS-CSS-CSS! marjvena xeliT haerSi didi wre Semoxaza, radgan axla ormocfutian borbals ganasaxierebda. _ saWe marcxniv! tin-lin-lin!.. CSS-CSS, CSS! axla marcxena xeliT Semoavlo iseTive wreebi. _ SeCerdi! tin-lin-lin! nu Cqarob! SeCerdi! neli svla, tin-lin-lin! gadaagdeT bagiri! cocxlad! hei, Sen, napirze! rasa dgaxar? daiWi bagiri! yulfi gamoabi margils! gaWime! mouSvi! manqana gaCerda, batono! tin-lin! S... S... S... S... _ manqanam orTqli gamouSva. tomi Rebavda Robes da yuradRebas ar aqcevda gems. beni gakvirvebuli miaCerda toms, bolos uTxra: _ hei, xom SeubamT Toki mozveriviT! pasuxi ar miuRia, tomi mxatvariviT Sehyurebda Tavis namuSevars, erTi kidev mousva jagrisi msubuqad da ukan daiwia Sesamowmeblad. beni axla pirispir daudga. toms nerwyvi mouvida vaSlis danaxvaze, magram viTom ver dainaxa, ise gulmodgined ganagrZo muSaoba.
15

bolos, benma uTxra: _ gamuSaveben, Zmao? tomi erTbaSad Semotrialda misken. _ a, es Sena xar, ben? verc ki daginaxe. _ gamigone. sabanaod mivdivar. Sen ar ginda? Tumca ranairad, Sen xom unda imuSao? rasakvirvelia, unda imuSao. tomma Sexeda da hkiTxa: _ ras eZaxi muSaobas? _ gana eg muSaoba ar aris? tomma ganagrZo Tavisi saqme da Tan daudevrad uTxra: _ iqneb, muSaoba iyos da iqneb arc iyos. yovel SemTxvevaSi, tom soiers es ambavi siamovnebs! _ kargi erTi da! axla Sen ginda damajero, rom mogwons kidevac? tomi ganagrZobda muSaobas. _ momwons? ratom ar unda momwondes? me Sen getyvi da, yoveldRe gvixdeba mesris gaTeTreba. saqme sul sxvanairad Setrialda. benma vaSlis Wama Sewyvita. tomi msubuqad mousvamda jagriss, ukan daiwevda, rom Tavisi mxatvrobiT damtkbariyo, mere kidev aqa-iq waTxupnida da cqeriT ver ZReboda. beni mis moZraobas Tvals adevnebda da TandaTan interesdeboda. uceb uTxra: _ gamigone, tom? momeci, cotas mec wavusvam. tomi dafiqrda, iseTi gamometyveleba miiRo, TiTqos jer Tanxmdeboda, magram mere ki gadaifiqra: _ ara, ben. sulerTia, araferi gamova. saqme isaa, rom deida poli lamis gadahyves am mesers, meseri quCis mxares unda gaTeTrdes; ezos mxares rom iyos gasaTeTrebeli, sxva saqmea! magram am SemTxvevaSi Zalze momTxovnia da Robes sifrTxiliT unda gaTeTreba. vfiqrob, aTasSi, an iqneb ori aTas biWSi erTic ar aRmoCndes iseTi, romelsac ise SeeZlos gaTeTreba, rogorc saWiroa!.. _ nuTu marTalia? momeci, sul cotas vcdi. me rom Sens adgilze viyo, wagasmevinebdi. ras ityvi, tom? _ ben, siamovnebiT, magram deida poli... ai, jimsac undoda
16

da man neba ar darTo. sidma mTxova _ arc imas misca neba. axla xom gesmis, rogor miZneldeba am saqmis mondoba? rom daiwyo gaTeTreba da ise ar gamovides... _ ara, gavfrTxildebi; gamomcade, samagierod, vaSlis naWers mogcem. _ kargi, momeci! magram ara, ben, meSinia! _ vaSls mTlianad mogcem, rac damrCa. tomma jagrisi viTom uxalisod gadasca, gulSi ki cas ewia sixarulisgan. da, ai, vidre yofili gemi _ `didi misuri~ Sromobda da cxare mzeze oflSi iwureboda, Cveni mxatvari dasasveneblad kasrze Camomjdariyo, fexebs aqnevda, vaSls ilukmeboda da maxes agebda axal ucodvel msxverplTaTvis. aseTebi ki cotani rodi iyvnen: gagixariaT, biWebi blomad modiodnen im ganzraxviT, rom tomi masxrad aegdoT, magram gasaTeTreblad ki rCebodnen. vidre beni moiqanceboda, tomma ukve meore jeri mihyida bili fiSers sruliad axal qaRaldis franSi, xolo roca fiSeri moiqanca, is Secvala joni milerma, romelmac toms misca mkvdari Tagvi da bawari _ kudze misabmelad da saqanaveblad; ase mTeli saaTobiT gagrZeldda. tomi Tu diliT Raribi da Rataki iyo, axla, naSuadRevs, gamdidrda; zemoT CamoTvlil saunjeTa garda, mas aRmoaCnda: Tormeti marmarilos kenWi, gatexili sastveni, lurji boTlis namtvrevi _ gasaWvretad, carieli koWi, gamousadegari gasaRebi, carcis naWeri, SuSis sacobi, kalis jariskaci, wyvili Tavkombala, eqvsi satkacunebeli, karis spilenZis saxeluri, ZaRlis yelsabami, _ Tumca ZaRli arsad Canda, danis tari, oTxi forToxlis qerqi da sarkmlis Zveli CarCo. toms araferi gaukeTebia, mSvenivrad gaatara dro did sazogadoebaSi, mesersac sami fena kiri waesva. kiri rom hyofnoda, albaT, im qalaqis biWebs saTamaSos aRar SearCenda. tomma gulSi gaifiqra, cxovreba arcTu uazro yofilao. Tavisda uneburad aRmoaCina cxovrebis didi kanoni, romelic gansazRvravs adamianTa moqmedebas: roca mozrdils an bavSvs raime nivTis SeZenis didi survili gauCndeba, saWiroa es uka17

naskneli Zneli saSovneli gaxdes. tomi iseTive didi da brZeni moazrovne rom yofiliyo, rogoric am wignis avtoria, igi aseT daskvnas gaakeTebda: muSaoba aris is, rac adamians evaleba. gaerkveoda imaSic, rom qaRaldis yvavilebis gakeTeba, an wisqvilis qvis datrialeba muSaobaa, xolo keglis waqceva da monblanze asvla _ garToba. inglisSi moiZebnebian mdidari jentlmenebi, romlebic zafxulSi oTxcxeniani etlebiT miemgzavrebian oci-ocdaaTi milis manZilze mxolod imitom, rom es keTilSobili garToba didi fuli uRirT; magram am saqmeSi xelfass rom aZlevdnen, garToba muSaobad iqceoda da mas umal Tavs daanebebdnen. tomi kidev karga xans fiqrobda im mniSvnelovan cvlilebaze, romelic mis cxovrebaSi moxda. Semdeg ki gaemarTa mTavar StabSi, raTa samuSaos damTavreba euwyebina.

18

Tavi mesame tomi ukana oTaxis Ria fanjarasTan mimjdar deida polis warudga. es myudro oTaxi erTdroulad saZinebelic iyo, sastumroc, sasadiloca da kabinetic. zafxulis saamo haersa da myudroebas, yvavilTa surnelsa da futkrebis Zilismomgvrel zuzuns Tavisi zegavlena moexdina. deida poli Tvlemda saqsoviT xelSi. misi erTaderTi Tanamosaubre katac yvinTavda mis kalTaSi. deidas saTvale Subls zeviT WaRara Tmaze aetana. ifiqra: tomma, albaT, ukve didi xania samuSao miatova da, sakvirvelia, ase uSiSrad rogor modis sasjelis misaRebado. tomma hkiTxa: _ deida, axla SeiZleba saTamaSod wavide? _ rogor? saqme? ramdeni gaakeTe? _ sul mzad aris. _ tom, nu cruob, xom ici, amas ver vitan. _ ara vcruob, sul mzad aris. deida poli daeWvda. wamodga da wavida Sesamowmeblad. tomis sityvebi oci procentiTac rom gamarTlebuliyo, moxaruli iqneboda. rodesac darwmunda, meseri, marTlac, Tavidan bolomde gaTeTrebuli iyo, kiri ramdenjerme hqonda wasmuli, Tanac sqlad, miwasac ki etyoboda TeTrad gavlebuli kiris zoli, mis gakvirvebas sazRvari ar hqonda. _ ar megona... simarTle unda iTqvas, tom, muSaoba SegiZlia, Tuki moindomeb. _ aq moxucma qeba Searbila, rom gadaWarbebuli ar mosvloda, _ magram vai, rom muSaobis survili iSviaTad gaqvs. axla ki wadi, iTamaSe, mxolod Sin droze dabrundi, Torem xom ici... moxuci ise aRtacebuli iyo tomis saqmianobiT, rom waiyvana sakuWnaoSi, amourCia saukeTeso vaSli da Tan Wkuis darigebas mohyva, Tu raoden Zvirfasia jildo, roca patiosani da keTilsindisieri SromiT aris damsaxurebuli. da sanam igi Tavis mWevrmetyvelebas saRvTo sjulidan amokiTxuli sityvebiT agvirgvinebda, tomma moaswro erTi tkbili kveris awapna. tomi xtunva-xtunviT gavarda ezoSi. Tvali mohkra sids,
19

romelic gareTa kibiT adioda zeda sarTulze. miwis goroxebi irgvliv blomad eyara da uceb ise setyvasaviT dauSina sids, rom irgvliv mtvris korianteli daayena. vidre deida poli mosaSveleblad movidoda, xuTi-eqvsi yumbara miswvda mizanSi amoRebuls, xolo tomi katasaviT gadacocda meserze da miimala; ezos WiSkaric hqonda, magram, rogorc wesi, Cvens gmirs ar uyvarda drois dakargva: iqidan arasodes gadioda. axla guls moefona, radganac sids angariSi gauswora gamcemlobisTvis: deida polis Savi Zafis ambavi rom gaagebina da gansacdelSi Caagdo. tomi gavida gareT, Semouara saxls, gauxvia talaxian SesaxvevSi da deida polis bosels gausworda. aq mas daWerisa da dasjis SiSi aRar hqonda. gaemarTa soflis moednisaken, sadac winaswari SeTanxmebiT Tavi unda moeyara sabrZolvelad biWebis or `samxedro~ gunds. erT armias tomi meTaurobda, meores _ misi erTguli megobari jo harperi. es ori didi mxedarTmTavari TviTon rodi kadrulobda xelCarTul brZolas _ es ufro wvrilfexobas Seefereboda; magram brZolas ki xelmZRvanelobdnen, idgnen patara serze da TavianTi adiutantebis saSualebiT brZanebebs iZleodnen. xangrZlivi da sastiki brZolis Semdeg tomis armiam gaimarjva. daTvales moklulTa ricxvi, gacvales tyveebi, daadgines brZolis mizani, meore gadamwyveti SebrZolebis dRe; Semdeg orive armia daewyo da datova brZolis veli. tomi Sin marto dabrunda. im saxls rom Cauara, sadac misi megobari jef TetCeri cxovrobda, baRSi Tvali mohkra ucnob cisferTvala gogonas, romelsac oqrosferi Tma beWebze or nawnavad eyara, TeTri sazafxulo kaba ecva da arSiaSemovlebuli bikini uCanda. didebis SaravandediT mosilma gmirma marcxi ganicada tyviis usrolelad. vinme emi lorensi umal ise waiSala misi mexsierebidan, rom kvalic ar dautovebia. adre Tu egona, TavdaviwyebiT uyvarda, axla darwmunda, rom es mxolod droebiTi gataceba iyo. ramdenime Tvis ganmavlobaSi cdilobda misi gulis monadirebas, mxolod erTi kvira Tu iqneboda, rac emi siyvarulSi gamoutyda, mxolod Svidi xanmokle dRe iyo igi yvelaze amayi
20

da mSvenieri. axla erTi wuTi da, ise amoiRo gulidan, gegonebaT, ucxo stumari swvevia cota xniT da isev wasulao. tomi Cumad tkbeboda am axali `angelozis~ cqeriT, sanam ar dainaxa, rom `angelozmac~ SeamCnia. axla ki Tavi moikatuna, viTom arc ki xedavda im gogonas da daiwyo suleluri jambazoba, rogorc sCveviaT biWebs, roca undaT Tavi moawonon. ase gavida cotaodeni dro. uceb Tavbrudamxvevi varjiSiT garTuls moeCvena, rom gogonam zurgi Seaqcia, saxlisken wavida. tomi mowyenili miuaxlovda mesers, imedi hqonda, gogona baRSi cota xans Seicdida. is, marTlac, SeCerda kibis safexurze, Semdeg ki kars miaSura. tomma Rrmad amoioxra, roca gogonam zRurblze Sedga fexi, magram uceb saxe gaubrwyinda. vidre kars miefareboda, gogonam ukan moixeda da iasamfera gadmougdo. biWi gaeqana, gaCerda oriode nabijis daSorebiT, Tvali moiCrdila da quCas miaCerda, TiTqos Sors raRac saintereso sanaxavi gamoCndao. Semdeg daswvda Calas, Tavi ukan gadaswia da cdilobda, cxvirze daemagrebina; amisTana oinebiT TandaTan miuaxlovda sasurvel yvavils, daado SiSveli fexi, moxerxebulad amoido TiTebSua da cal fexze xtunviT gauxvia kuTxeSi Tavisi saunjiT. mxolod wuTiT miimala, vidre yvavils ubeSi Caigdebda, gulTan axlos, an ukeT, kuWTan, radgan tomi anatomiis codnaze ukacravad brZandeboda. mere isev ukan dabrunda da saRamomde mesers ar moSorebia, xan ras akeTebda, xan _ ras, magram gogona aRar gamoCenila; tomi Tavs inugeSebda, gogona, albaT, saidanRac uTvalTvalebs Cems gulmodginebaso. bolos, uxalisod gaeSura Sinisaken, TavSi aTasgvari saocnebo fiqri utrialebda. tomi vaxSmobisas ise iyo aRgznebuli, rom deidas ukvirda, ra daemarTa am bavSvso? deidam sastikad datuqsa sidis cemisTvis, magram mas ainunSic ar Caugdia. tomi ecada, deidisTvis cxvirwin aecocebina Saqari, razedac xelebi auwves, magram mainc ar swyenia, mxolod es Tqva: _ deida, sids ratom ar scemT Saqris qurdobisTvis? _ sidi arasodes Tavs ar mabezrebs; Sen ki, rom ar giSlide, Saqars mTlad gaaCanagebdi.
21

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

`kviris palitris~ biblioTeka

wigni 16

redaqtori elene salariZe koreqtorebi: mari gunTaiSvili xaTuna CimakaZe marina inaniSvili kompiuteruli uzrunvelyofa giorgi asaTiani ydis dizaini eTer gziriSvili proeqtis menejeri TinaTin asaTiani

gamomcemloba palitra L, 2011 misamarTi: iosebiZis q. 49, tel.: 38-38-71 E-mail: book@palitra.ge www.50.kvirispalitra.ge

seriis wina wignebi

wigni 1 onore de balzaki Sagrenis tyavi

wigni 2 jek londoni martin ideni

wigni 3 SoTa rusTaveli vefxistyaosani

wigni 4 aleqsandre diuma sami muSketeri or tomad

wigni 5 uiliam Seqspiri hamleti

wigni 6 Jiul verni 80 000 kilometri wyalqveS

wigni 7 mixail bulgakovi ostati da margarita

wigni 8 oskar uaildi dorian greis portreti

wigni 9 Carlz dikensi devid koperfildi

wigni 10 erix maria remarki triumfaluri TaRi

wigni 11 frederik begbederi 99 franki

wigni 12 edgar po moTxrobebi

wigni 13 homerosi odisea

wigni 14 main ridi uTavo mxedari

Tomas mani budenbrokebi or tomad

seriis momdevno wignebi

migel de servantesi don kixoti or tomad