3.

Η Οιωμανικθ αυτοκρατορία

Μετά τθν άλωςθ τθσ Πόλθσ από τουσ Τοφρκουσ, ο Μωάμεκ Βϋκαι οι διάδοχοί του ςυνζχιςαν τισ
κατακτιςεισ τουσ.

Τθν εποχι του ςουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεποφσ θ Οκωμανικι αυτοκρατορία απλωνόταν ςε
Αςία, Ευρϊπθ και Αφρικι. (βλ. χάρτθ)

Στα τζλθ του 17ου αιϊνα οι Τοφρκοι προςπακοφν να κατακτιςουν τθν Ευρϊπθ χωρίσ αποτζλεςμα. Οι
Ευρωπαίοι ςυμμαχοφν, τουσ νικοφν και τουσ αναγκάηουν να παραχωριςουν εδάφθ τουσ. Η Οκωμανικι
αυτοκρατορία αρχίηει να καταρρζει.

Η Διοίκηση της Οιωμανικθς αυτοκρατορίας
Σουλτάνος (Αρχθγόσ τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ)

Μ. Βεζφρης (Επικεφαλισ του αυτοκρατορικοφ ςυμβουλίου)

Βεζφρηδες (Βοθκοί του Σουλτάνου μζλθ του αυτοκρατορικοφ ςυμβουλίου-Υψθλι Πφλθ)

Πασάδες (Διοικθτζσ επαρχιϊν)

Οι Τοφρκοι αςχολικθκαν περιςςότερο με τα ςτρατιωτικά και όχι με το εμπόριο τισ επιςτιμεσ και τα
γράμματα.

Μόλισ ςταματοφν τισ κατακτιςεισ τουσ, τα ταμεία του κράτουσ αδειάηουν, αρχίηει θ παρακμι και θ
Αυτοκρατορία γίνεται ο «μεγάλοσ αςκενισ».

Η Οκωμανικι αυτοκρατορία διατθρικθκε ηωντανι για κάποια χρόνια, εξαιτίασ τθσ αςυμφωνίασ των
μεγάλων δυνάμεων για το διαμοιραςμό των εδαφϊν τθσ και τθν εξαςφάλιςθ επιρροισ ςε αυτά.