1. Adı Soyadı : Onur Bilge Kula 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3.

Öğrenim Durumu :
Derece Lisans Alan Üniversite DTCF – Alman Dili ve Ankara Dil tarihi Edebiyatı Berlin Freie Universitaet Interkulturelle Erziehung Interkulturelle Erziehung Interkulturelle Erziehung Berlin Freie Universitaet Berlin Freie Universitaet Yıl ??

Y. Lisans Doktora

?? ??

4. Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent, Alman Dili Eğitimi, Çukurova Üniversitesi, 1986. Doçent, Alman Dili Eğitimi, Çukurova Üniversitesi, 1988. Profesör, Alman Dili ve Kültürü, Mersin Üniversitesi, 1993.

5. Çalışma Alanları Germanistik, Alman kültüründe Türk imgesi, yazın-kuramı, toplum-ve kültür bilimleri, Alman felsefe tarihi (Aydınlanma felsefesi), Avrupa kültürel kimliği, klasik Batı müziğinde Türk motifleri 6. Yayınlar

KULA, Onur Bilge;Türkische Migrantenkultur als Determinante der interkulturellen Pädagogik (Kültürlerarası Eğitim Biliminin Bir Belirleyeni Olarak Türk Göçmen İşçi Kültürü) ; Die Brücke Verlag, Saarbrücken/Almanya, 1986. (Kitap) KULA, Onur Bilge; (H.Essinger ile birlikte); Pädagogik als interkultureller Prozess (Kültürlerarası Etkileşim Süreci ve Eğitim Bilimi); Migro Verlag, Felsberg/Almanya, 1987. (Kitap) KULA, Onur Bilge; ( H.Essinger ile birlikte yayımlayan); Länder und Kulturen der Migranten (Göçmen İşçilerin Ülkeleri ve Kültürleri); Pädagogischer Verlag, Baltsmannsweiler/Almanya: 1988. (Kitap) KULA, Onur Bilge; (Walther Menzler ile birlikte): Remigration im Spiegel der Betroffenen. (İlgililer Açısından Geri Göç.); (içinde): Wolfgang Steinig (yayımlayan): “Zwischen den Stühlen-Schüler in ihrer fremden Heimat”; Attikon Verlag, Torstedt, 1990 (Kitap) KULA, Onur Bilge; (H.Essinger ile): Aziz Nesin im Gespräch (Aziz Nesin ile Söyleşi); Brücke Verlag, Saarbrücken-Almanya 1993. (Kitap) KULA, Onur Bilge; [(M. Barut ile) Durch die interne Migration in der Türkei im Alltagsleben der Familien ausgelöste Veränderungen und ihre Rolle in der Bildung, insbesondere in der Vorschulerziehung (Türkiye‟de İç Göçün Günlük Yaşamda, Eğitimde ve Özellikle Okul Öncesi Eğitimde Yolaçtığı Değişiklikler) (içinde): B.Nauck, D. Tan, Corrina Gomani vd. (yayımlayanlar): Erziehung – Sprache- Migration (Eğitim-Dil-Göç); Berlin/ Almanya: 1998 (Kitap) KULA, Onur Bilge; Altern in Fremden Kulturen. (Yabancı Kültürlerde Yaşlanmak) Uluslararası proje sonuç raporu. Pädagogische Handlungsansätze und Soziale Interventionen. Hildesheim / Göttingen Fachhochschule-Almanya 2001. (Kitap) KULA, Onur Bilge; Zur Genese geistig-kultureller Beziehungen zwischen der Türkei und Europa- In wieweit gehört die Türkei zu Europa? (Türkiye- Avrupa Arasındaki Düşünsel-Kültürel İlişkilerin Oluşumu- Türkiye Ne Ölçüde Avrupalıdır?); (içerisinde): Muzaffer

Alman Kültüründe Türk İmgesi-III (Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte). 1992. (Kitap) KULA. 2002. Onur Bilge. (Kitap) KULA. Almanya'daki Siyasal Partilerin Avrupa ve Göçmen Politikaları ( Zur Europa-und Migrationspolitik der Politischen Parteien in Deutschland) İstanbul 2000. KULA. 414 (Kitap) KULA. (Kitap) KULA. Büke Yayınları. 398. Gündoğan Yayınları. Ankara. İstanbul 2004. Onur Bilge. Onur Bilge. Gündoğan Yayınları. Sodev Yayınları. Gündoğan Yayınları. Büke Yayınları. Gündoğan Yayınları. Alman Kültüründe Türk İmgesi-II. (Kitap) KULA. (Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte). s. (Kitapçık).). Türkiye'deki Siyasal Partilerin Avrupa Politikaları ( Zur Europapolitik der Politischen Parteien in der Türkei). s. İstanbul 1999 (Kitapçık). (Kitap) KULA. Alman Kültüründe Türk İmgesi-I (Türkenbild in der deutschen Kultur(geschichte) ). Almanya‟da Sosyal Demokrat-Yeşil Koalisyonu ( Regierungsprogramm der Rot 'Sozialdemokratisch' . Batı Düşününde Türk ve İslam İmgesi (Das Türken. 1997. 119 (Kitap) . Bremen 2004 (16-29 s. Demokratikleşme Süreci ve Eleştirel Kültür Bilinci (Demokratisierungsprozess und kritisches Kulturbewußtsein). İstanbul. Ankara. İstanbul. Ankara. Quellen für das oppositionelle Kulturgut in Anatolien). Anadolu‟da Karşıt Kültür Birikiminin Kökleri (Pluralistisches Denken und oppositionelle Kultur. Onur Bilge. Onur Bilge. (Kitap) KULA. Onur Bilge. (Kitap) KULA. Onur Bilge. 2002. 1992. 1993. Onur Bilge.Grüne Koalition in der Bundesrepublik Deutschland) SODEV. s.und İslambild im okzidentalen Denken). Onur Bilge.DARTAN /Ali ELİŞ (yayımlayan): “40 Jahre Migration”. Ankara. Çoğulcu Düşünce Karşıt Kültür.

526. 1991 (Bildiri) KULA. Beiträge der 'Newen Zeitungen' zum Türkenbild in der ersten Hälfte des 16. Onur Bilge. 1995 (Bildiri) KULA. Das Türkenbild im Kreuzzugsbericht des Robertus Monachus (Keşiş Robertus‟un „Haçlı Seferi Anlatısı‟nda Türk İmgesi) Kongress für Migration und Rassismus beim Institut für Migrations. Almanya 1997 (Bildiri) KULA.und Rassismusforschung Januar 1990 Hamburg (Bildiri) KULA. Büke Yayınları. Multikulturalität oder Anti-multikulturalität (Çokkültürlülük Karşıt-çok-kültürlülük) Mersin Üniversitesi-Hannover Üniversitesi Hannover. Onur Bilge. Kant Estetiği Ve Yazın Kuramı (Kants Esthetik und Literaturtheorie). Onur Bilge. Schulische und gesellschaftliche Probleme der Rückkehrerkinder in der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland (Yurt Dışından Geri Dönen İşçi Çocuklarının Türkiye ve Almanya‟da Karşılaştıkları Eğitsel ve Toplumsal Sorunlar) Kolloqium Deutsches Kulturinstitut Ankara Dezember 1988 (Bildiri) KULA. s 299. Das Orient.KULA. (Kitap) KULA.Eine Spurenlese (Lessing‟in Toplu Yapıtlarında Doğu ve Türk İmgesi) Der IX. 1990 (Bildiri) KULA.und Türkenbild im Lessings Gesamtschaffen. s. 2006. Von Unsitten der Türken. Internationaler Germanisten Kongress. Onur Bilge. Viyana 2000 (Bildiri) . İsrail. (16. Onur Bilge. yy. İstanbul. Internationale Germanisten Kongress Vancouver-Kanada. Jhrs. Almanca Konuşan Ülkelerin Kültür Tarihinde Türk Sorunu) Tel-Aviv. Das kulturell „Eigene‟ und „das Fremde‟ als Medium zur Findung des Humanum . (İnsancıllığın Bulgulanmasının Aracı Olarak Kültürel Öz ve Yabancı Kavramları) Akten des VIII. (Kitap) KULA. Onur Bilge. İlk Yarısında Almanca Olarak Yayımlanan Yeni Haber Gazetelerinin Türk İmgesine Katkıları) X. Zum Türken-Problem als eine Thema in der Kulturgeschichte der deutschsprachigen Länder (Türklerin Ahlak Dışılıkları. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo. İstanbul. Onur Bilge. 2008. Avrupa Kimliği ve Türkiye (Die europäische Identität und die Türkei). Doruk Yayınları. Onur Bilge. Onur Bilge.

Imaginaerer WestenTranskulturell Denken. Peter Handke: „Auf der Spur von Manupulation durch Sprache“ (Peter Handke: Dil Yoluyla Bilinç Güdülenmesinin İzinde) Avusturya Edebiyatı Sempozyumu. Uluslar Arası Felsefe Günleri. Adana. Frankfurter Buchmesse. Moltke.Ötekileştirme yaklaşımı Açısından Alman Yazın ve Düşün Tarihi Bağlamında Bir İrdeleme.KULA. “Ayrımcılık”. Robert Bosch Stiftung. (Bildiri) KULA. İzmir 1989 (Bildiri) KULA. Onur Bilge.Jh. internationaler GermanistenKongress.und Deutungsmuster des Türkischen als die die europaeische Identitaet fördernde Gegenseite (Busbeck. Onur Bilge. İslam. (Bildiri) KULA. Onur Bilge. Bis zum 19. Mayıs 2005. Onur Bilge. Avrupalı Aklın Üstünlüğü Savı ve Ayrımcılık: Anton Wilhelm Amo Afer. Eine Durchsicht deutschen Schriftstums hinsichtlich des Türkenbildes vom 11. Korfu-Yunanistan 2000 (Bildiri) KULA. 2004 (Bildiri) KULA.und Fachdidaktische Überlegungen zur Analyse und Reform der Germansitik und Deutschlehrerausbildung in der Türkei. Onur Bilge. 1988 (Bildiri) KULA. Hochschul. Hahn Hahn). III. (Türklere İlişkin Almanca Yazılı Belgelerin Eleştirel Değerlendirimi) ÖsterreichTürkische Gesellschaft Viyana-Avusturya 2000 (Bildiri) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge. Imaginaerer Osten. Mektuplarda Avrupa Kimliği ve Türk. Mozart unter kultureller Perspektive mit praktischen Beispielen (Kültürler Arası Etkileşim Açısından Mozart‟ta Osmanlı-Türk Müzik Ögeleri). Almanya'daki Türklerin Kültürel Kimliği (Kulturelle Identität der Türken in Deutschland). Türk Germanistik Sempozyumu. Onur Bilge. Onur Bilge. Interkulturelle Ansätze zur Neuorientierung der Germanistik (Germanistiğin Yeni Yönelimine İlişkin Kültürler Arası İpuçları) I. Asya ve Doğu İmgeleri. Wahrnehmungs. İnternationaler Germanisten KongressEuropa Forum. XI. Bremen Üniversitesi. İstanbul. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu. Marmara Üniversitesi. Onur Bilge. (Türkiye‟de Germansitik ve Almanca Öğretmeliği Öğretiminin . Jh. 2001 (Bildiri) KULA. Muğla Üniversitesi. Oktober 2008 (Bildiri) KULA. Paris 2005. Kocaeli Üniversitesi. „Ehrengast“ Türkei.

Onur Bilge. Onur Bilge. 2001 (Bildiri) KULA. 2000 (Bildiri) KULA. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu. Eskişehir. Türk Germanistik Sempozyumu. Hegel'in 'Özgürlük' Kavramına İlişkin Bazı Açılımları Çevirilebilir mi? (Lassen sich Hegels Darlegungen zur Freiheitsproblematik übersetzen?) Ege Üniversitesi. Goethe‟nin Yapıtlarında TarihsellikYazınsallık Açısından Türk Ögeler. Ankara. Kuşadası Belediyesi. “Türkiye‟de Siyasi Partilerin Avrupa Birliği Politikaları Üzerine Bir Söylem Çözümlemesi”. W. Onur Bilge. 08 Mayıs 2007. Toplumsal Problemler ve Toplumsal Değerler”. İzmir. Türkiye –AB İlişkileri Kültürel Boyut. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. 1990 (Bildiri) KULA. 29-31 Ekim 2003 (Bildiri) KULA. Onur Bilge. J. diese asiatischen Barbaren in Europa zu suchen?) III. (Elemente aus der türkischen Kulutr in manchen Werken Goethes aus der Sicht der Historizität und der Literarizität) Türk Germanistik Kongresi. Türk Germanistik Sempozyumu. Marmara Üniversitesi 80. Hacettepe Üniversitesi. 2006 (Bildiri) KULA. Onur Bilge. İzmir. Türkiye ve Avrupa: Tarihsel. Kuşadası‟nda Öykü ve Şiire Yolculuk-3. Avrupa Birliği: Çağdaş Uygarlığın Yolu mu. Onur Bilge. (Bildiri) .Kültürel Etkileşimler ve İmgeler. Ulusal Egemenliğin Sonu mu?. Friedrich Hebbel‟in Yapıtlarında Türk İmgesi. Onur Bilge. Onur Bilge. (Das Türkenbild im Gesamtschaffen von Friedrich Hebbel) V. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.Kurgudan kaynaklanan Çok-Katmanlı ve Çok-Etmenli Bir İlişki. İstanbul. 1993 (Bildiri) KULA. “Türkiye‟de Toplumsal Değişme. Türk Germanistik Sempozyumu. Romanda Türk Tarihi.Çözümlenmesi ve Düzeltimine İlişkin Yüksek Öğretim ve Alan Öğretimi ile İlgili Düşünceler) II. Kasım 2004 (Bildiri) KULA. 1995 (Bildiri) KULA. Johann Gottfried Herder: „Asyalı Barbarlar Olan Türklerin Avrupa‟da Ne İşi Var?“(Was haben die Türken.

2007 (Bildiri) KULA. Kuşadası Belediyesi. Onur Bilge.(İş. Onur Bilge. Sürgün Yazını Kavramı ve Oya Baydar Romanı. Türk Edebiyatında Aşık Geleneği.Dr. Multikulturalität in der Türkei u. Helmut Essinger ie birlikte.Dr. Kultur. Özgürleşme ve İnsancılaşma Amacıyla Güncelleştirilebilir mi?. Helmut Essinger ile birlikte) Die Brücke:32 (10-12) 1986 Brücke Saarbrücken/ Almanya (Makale) KULA. Onur Bilge. Produktion u. Onur Bilge. Ausländerpädagogik im Sprachgebrauch (Prof. Thesen zur bilingualen Erziehung (Prof. Onur Bilge. Onur Bilge. 2008 (Bildiri) KULA. Üretim ve Kültür) Die Brücke:18 (38-39) 1984 Brücke Saarbrücken/Almanya (Makale) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge.KULA.Yabancılar Eğitbilimi Kavramınn Almanca‟da Kullanımı) (Berliner Lehrerzeitung (38-39) 1988 GEW Berlin/Almanya (Makale) KULA. Die Arbeit. Onur Bilge.Dr. Türkische Migrantenkultur (Türk Göçmen İşçi Kültürü) Die Brücke:31 (16-19) 1986 Brücke Saarbrücken/ Almanya (Makale) KULA. Kuşadası‟nda Öykü ve Şiire Yolculuk-3. Kuşadası‟nda Öykü ve Şiire Yolculuk-3.İki dilli Eğitime İlişkin Savlar) Lernen in Deutschland (8-10) 1987 Baltmannsweiler/Almanya (Makale) KULA. Kuşadası Belediyesi. Bundesrepublik (Türkiye‟de ve Almanya‟da Çok-kültürlülük) Die Brücke:28 (27-28) 1985 Brücke Saarbrücken/ Almanya (Makale) KULA. Zur Bestimmung der Funktion von Friedenspedagogik … (Prof. Türkische Migrantenkultur als Determinante der interkulturellen Pädagogik (Türk Göçmen İşçi Kültürü ve Kültürlerarası Eğitbilim) Die Brücke:32(17-19) 1986 Brücke Saarbrücken/ Almanya (Makale) KULA. Onur Bilge. Helmut Essinger ile birlikte. Akılcılaşma. Zur interkulturellen Funktion der Immigrantenliteratur (Göçmen İşçi Edebiyatının Kültürlerarası İşlevi) Lernen in Deutschland:1 1988 Baltmannsweiler/ Almanya (Makale) .

Das Bild der Deutschen und der Immagranten in F.Int. Ein Trauerspiel: 700 Jahre Deutsch Türkische Begegnungen im Spiegel der dt. Onur Bilge.2 1990 Iudicium Verlag Münih/ Almanya (Makale) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge.oder: Stadt interkulturellen Lernens(Avrupa‟nın Kültür Başkenti ya da Kültürlerarası Öğrenme Mekanı) Die Brücke: 42 (18-21)1988 Saarbrücken/ Almanya (Makale) KULA. Immigrantenliteratur als Material für interkulturelle Unterrichtsinhalte (Göçmen İşçi Edebiyatının Kültürlerarsı Öğretim İçeriği Olarak Kullanımı) Die Brücke: 41 (35-37) 1988 Saarbrücken/ Almanya (Makale) KULA. Gesellschaftliche Probleme der Rückkehrerkinder in der Türkei (Kesin Dönüş yapan Türk İşçi Çocuklarının Okulsal ve Toplumsal Sorunları) Lernen in Deutschland:3 (90-94) 1988 Baltmannsweiler/ Almanya (Makale) KULA. Das kulturell „Eigene‟ und „Fremde‟ als Medium zur Findung des Humanum (İnsancılı ve İnsancıllığı Bulmanın Aracı Olarak Öz ve Yabancı Kavramları) Akten des VII. Kulturhauptstadt Europas . Onur Bilge. Onur Bilge. Schulische u. Kultureme im interkulturellen Unterricht (Kültürlerarası Öğretimde Kültüremler) Lernen in Deutschland: 4 (128131) 1988 Baltmannsweiler/ Almanya (Makale) KULA. Baykurts Erzählung „Kuyruk‟ (Fakir Baykurt‟un „Kuyruk‟ Adlı Öyküsünde Alman ve Türk Göçmen İmgesi) Lernen in Deutschland:1 (12-15) 1989 Baltmannsweiler/ Almanya (Makale) KULA. Onur Bilge.Bir Trajedi: 700 Yüzyıl Boyunca Türk Alman İlişkileri) Die Brücke 1989 : 48 (31-36) Saarbrücken/Almanya (Makale) KULA. Erziehung (Kültür ve Eğitimin Özerkleştirici Boyutu Üzerine) Die Brücke:50 (29-34) 1989 Saarbrücken/ Almanya (Makale) KULA. Onur Bilge. Germanistenkongresses Bd. Onur Bilge.KULA. Literatur (Peter Brauna ile birlikte. Zur emanzipathorischen Relevanz von Kultur u. Onur Bilge. Das Türkenbild in dem Kreuzzugsbericht des Robertus Monachus (Robertus Monachus‟un Haçlı Seferi Anlatısında Türk İmgesi) Die Brücke 63 (27) 1991 Brücke Saarbrücken/ Almanya (Makale) .

Onur Bilge. Zum Türken-Problem als ein Thema in der (Kultur)geschichte der deutschsprachigen Länder. Adana (Makale) KULA. Dergisi:3 (141-153) 1990 Çukurova Üni. Fak. P. Dergisi:2 (97-107) 1988 Çuk. Göçmen İşçi Çocuklarının Anadili Eğitimi (Muttersprachliche Erziehung der Migrantenkinder) Öğretmen Dünyası (103-104) 1988 Ankara (Makale) KULA. 1990 Ege Üni. Onur Bilge. Batı Dill. Üni. Ders Kitabı yapımında Gözetilen Bilim-Kuramsal ve Didaktik Çerçeve (Wissenschaftstheoretische und didaktische Rahmenbedingungen zur Erstellung von Unterrichtswerken) Eğt. Onur Bilge. Almanca Konuşan Ülkelerin Kültür Tarihinde Türk Sorunu) Die Brücke: 71 (36-38) 1993 Brücke Saarbrücken/ Almanya (Makale) KULA. Onur Bilge. (Türklerin Ahlak Dışılıkları.KULA. Onur Bilge.Multikulturalität? (Çok-kültürlülük ya da Karşıt Çok-kültürlülük) Globarisierung. Onur Bilge. Onur Bilge. Fak. Zur Diskussion um die interkulturelle Pädagogik (Kültürlerarası Eğitim Bilimi Üzerine Yürütülen Tartışmaya İlişkin) Die Brücke:62 1991Brücke Saarbrücken/ Almanya (Makale) KULA. Die interkulturelle Funktion der Immigrantenliteratur (Göçmen işçi Edebiyatının Kültürlerarası İletişim Açısından işlevi) Ankaraner Beiträge: (99-108) 1988 Ankara (Makale) KULA. Interkulturelle Ansätze zur Neuorientierung der Germanistik (Germanistik Alanındaki Yeni Yönelimlere İlişkin Kültürlerarası Katkılar) Ankaraner Beiträge: (37-56) 1989 Alman Kültür Merkezi Ankara (Makale) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge. Adana (Makale) KULA.İzmir (Makale) . Migration und Multi-kulturalität 1999 IKO-Verlag Hannover/Almanya (Makale) KULA. Türk ve Alman Diline Bazı Kültürel Özellikleri Açısından Bir Yaklaşım(Eine transkulturelle Annäherung an die türkische und deutsche Sprache) Eğt.Handke: Auf der Spur von Manipulation durch Sprache (Peter Handke: Dil Yoluyla Bilinç Güdülenmesinin İzinde) Ege Üni. ve Ed. Der. Von Unsitten der Türken. Multikulturalität oder Anti.

Der. Yazıları-II(Liegt der Sinn des Lebens eigentlich in der arbeit oder Aytaçs schriften zur Literatur) Varlık:1008 (59-61) 1991 Varlık İstanbul (Makale) . Eğitim ve Dil Bilinci (Modernitätsbegriff im Hinblick auf Kultur. Türkçe Ad Tamlamalarının Almancaya Çeviri Yolları (Wege und Methoden der Übersetzung von türkischen Nominalzusammensetzungen ins Deutsche) Eğt. Onur Bilge. Dil Felsefesi Açısından Bilim Dili ve Dil Gelişimi Sorunu (Das Problem der Wissenschaftssprache sowie der Sprachentwicklung aus der Perspektive der Sprachphilosophie) TÖMER Dil Öğrt. (Türkiye‟de Germansitik ve Almanca Öğretmeliği Öğretiminin Çözümlenmesi ve Düzeltimine İlişkin Yüksek Öğretim ve Alan Öğretimi ile İlgili Düşünceler) Ankaraner Beiträge zur Germanistik 1990 İstanbul (Makale) KULA. Der.und Fachdidaktische Überlegungen zur Analyse und Reform der Germansitik und Deutschlehrerausbildung in der Türkei. Onur Bilge. Der. Onur Bilge. 1991 Ankara (Makale) KULA. Hochschul. Adana (Makale) KULA. Adana (Makale) KULA. Yaşamın Tadını Çalışmakta Bulmak ya da Aytaç‟ın Ed.:5 (60-69) 1990 Çukurova Üni. Yazınsal Yaratımın Kaynakları ve Aytaç‟ın Edebiyat Yazıları-I (Quellen des literarischen Schaffens und Aytaçs Schriften zur Literatur) Milliyet Sanat: 237 1990 Milliyet İstanbul (Makale) KULA. Dil içi Belirleyicilerden Kaynaklanan Çeviri Sorunları (Innersprachlich bedingte Überstzungsschwierigkeiten) Eğt.KULA. Onur Bilge. Onur Bilge. Çağcıl Kültür.:3 (167-169) 1990 Çukurova Üni. Der. Erziehung und Sprache) Mavi-Çizgi:4-5 (24-26) 1991 Adana (Makale) KULA. Özgürleşme Sürecinde Edebiyat ve Eğitimin İşlevi (Zur Funktion von Literatur und Erziehung im Emanzipationsprozess) Eğt.: 6-7 (125-149) 1991 Adana (Makale) KULA. Onur Bilge. Fak. Fak.: 6-7 (101-124) 1991 Adana (Makale) KULA. Fak. Türkçe Eylemlerin Almancaya Aktarım Olanakları (Übersetzungsmöglichkeiten von Verben aus dem Türkischen ins Deutsche) Eğt. Fak. Onur Bilge. Onur Bilge. Der. Onur Bilge.

Alman Kültür Tarihinde Türk İmajı I (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte I)Tarih ve Toplum: 87 (1921) 1991 İstanbul (Makale) KULA. Alman Kültür Tarihinde Türk İmajı II (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte)Tarih ve Toplum: 88 (6-8) 1991 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge. Bilimsel Tutkudan Bilim Felsefesine: Cahit ARF (Der Weg eines leidenschaftlichen Wissenschaftlers zur Philosophie) Cum. Onur Bilge. Onur Bilge. Alman Kültür Tarihinde Türk İmajı IV (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 90 (3536) 1991 İstanbul (Makale) KULA.3. Alman Kültür Tarihinde Türk İmajı III (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 89 (1415) 1991 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi VII (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte)Tarih ve Toplum: 93 (4346) 1991 İstanbul (Makale) KULA. Türkiyeye Kesin Dönüş Yapan Türk İşçi Çocuklarının Dilsel ve Kültürel Sorunları (Sprachliche und kulturelle Probleme der Remigrantenkinder) Bizim Almanca 1991 İstanbul (Makale) KULA.Bilim-Teknik: 210 23. Onur Bilge. Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi VIII (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte)Tarih ve Toplum: 94 (5054) 1991 İstanbul (Makale) . Onur Bilge. Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi VI (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte)Tarih ve Toplum: 92 (3941) 1991 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge.KULA.1991 Cumhuriyet İstanbul (Makale) KULA. Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi V (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte)Tarih ve Toplum: 91 (1517) 1991 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge.

Onur Bilge. Dargestellt am hermeneutischen Ansatz von Humboldt und Gadamer) Tömer Dil Öğrt. Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi IX (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte)Tarih ve Toplum: 95 (5256) 1991 İstanbul (Makale) KULA.5.und Bildungswesens) Artı:7 (11-13) 1992 Adana (Makale) KULA. Dergi: 320/3. Onur Bilge. Onur Bilge. „Türkiye‟ Sözcüğünün Almanca'da Kullanımına ilişkin İlk Belge: Tannhäuser‟in „Haçlı Seferi Şarkısı‟ (Das Kreuzzugslied von Tannhäuser. Kültür Gelişimi ve Kültürlerarası Eğitim (Kulturelle Entwicklung und interkulturelle ----Erziehung) Eğitim İş Der. Dil Felsefesi Açısından Bilim Dili ve Dil Gelişimi Sorunu: Humboldt ve Gadamer‟in Yorumbilimsel Kuramı Açısından bir Yaklaşım (Zur Frage der Wissenschaftssprache und Sprachentwicklung unetr sprachphilosophischer Perspektive. Onur Bilge. Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi X (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte)Tarih ve Toplum: 96 (5055) 1991 İstanbul (Makale) KULA. Türk Karnaval Oyunu ya da Özgüvenli ve Bilge Türk (Türkenfastnachtspiel oder selbstsichere und weise Türke) Gündoğan Edebiyat:3 (39-47) 1992 Gündoğan Ankara (Makale) KULA. Eğitim Öğretimin Çağcıllaştırılması (Modernisierung des Erziehungs. Onur Bilge. Onur Bilge.:17 (33-40) 1992 Ankara (Makale) KULA. Onur Bilge. Der erste Beleg zum Gebrach des Begriffs Türkei im . Almanların Gözüyle Türkler (Türken aus deustcher Sicht) Cum. Onur Bilge. Onur Bilge. Kültürbilim Açısından Kültürel Özdeşlik ve Ulusal Kimlik Sorunu (Die Problematik der kulturellen und nationalen Identität aus kulturwissenschaftlicher Sicht) Artı: 1 (22-26) 1992 Adana (Makale) KULA.92 1992 Cumhuriyet İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge.KULA. Martin Luther: Türke Karşı Ordu Vaazı (Herr predigt wider den Türken) Gündoğan Edebiyat:4-5 1992 Gün-doğan Ankara (Makale) KULA.: 77-80 1991 Ankara (Makale) KULA. Onur Bilge. 1492‟nin Öncesi de Var(mıydı)? (Was gab es vor 1492) Artı:9 (10-13) 1992 Adana (Makale) KULA.

Immanuel Kant‟da İslam İmgesi (Das Islambild bei Immanuel Kant) Bilim ve Ütopya: 49 60-61 1998 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Kant‟da Batı ve Doğu İmgesi-I (Okzident und Orientbild bei Kant I) Bilim ve Ütopya: 50 61-63 1998 İstanbul (Makale) . Andreas Osiander: “Türkler Denli İsa’yı Küçümseyen Topluluk Yoktur!” (Andreas Osiander: Kein Volk könnte Jesu schmächen wie die Türken) Gündoğan Edebiyat: 7 (31-34) Ankara (Makale) KULA. Germanistik Sempozyumu:128-134 İzmir (Makale) KULA.Ü. Germanistik Sempozyumu:278-300 1998 Mersin (Makale) KULA. Onur Bilge. İncil‟de Bir Söylemin Türk İmgesine Uyarlanışı: Resimlerle üç Örnek (Trabsfer eines biblischen Diskurses auf das Türkenbild dargestellt mit Hilfe von drei bildlichen Beispielen) Tarih ve Toplum:112 (6-8) İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge. Toplumbilim ve Güzel Sanatlar Dergisi:1: 88116 1998 Mersin (Makale) KULA. Cihangir ya da Yadsınan Taht ve Yazınsal İmgenin Tarihselliği (Dschihangir und der verschmähte Thron oder Historizität der literaischen Bilder) Me. Onur Bilge. Johann Gottfried Herder: Asyalı Barbarlar olan Türklerin Avrupa’da Ne İşleri Var? (Was haben die Türken. (Kritische Liebe und Aziz Nesin: die unsichtbare Linie zwischen Zivilisation und Barbarei) Eğitim Dünyası: 4 (18-19) Ankara (Makale) KULA. Hegel‟de Türk İmgesi (Das Türkenbild bei Hegel) Bilim ve Ütopya 48 1998 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Georg Friedrich Hegel‟de Doğu ve Türk İmgesi (Das Bild der Türken und des Orients bei Georg Friedrich Hegel) 6.deutschsprachigen Raum) Tarih ve Toplum: 108 (9-10) 1992 (Makale) İstanbul KULA. diese asiatischen Barbaren in Europa zu suchen?) 4. Onur Bilge. Onur Bilge. Onur Bilge. Eleştirel Sevgi ve Aziz Nesin ya da Uygarlaşmak ile Barbaşlaşmak Arasındaki İnce Çizgi.

Ancak Barış‟la İnsanlaşır (Die Friedensproblematik aus philosophischer Sicht: oder der Mensch kann sich erst durch den Frieden vermenschlichen) Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 30 Ocak 1999 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. „Ebedi Barış‟ Açısından Siyaset ile Ahlakın Uyuşmazlığı (Die Unvereinbarkeit von Politik und Moral aus der Sicht des „Ewigen Friedens‟) Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 6 Mart 1999 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge. Onur Bilge. Onur Bilge. Immanuel Kant‟ta Türk İmgesi (Das Türkenbild bei Immanuel Kant) Bilim ve Ütopya: 54 59-61 1998 İstanbul (Makale) KULA. Mozart‟ın Türk Motifine Yöneliminin İlk Ürünü: „Zaide‟ (Das erste Produkt der Hinwendung Mozarts zum Türkenmotiv: „Zaide‟) Sanat Dünyamız Dergisi sayı: 73 Yapı Kredi Yayınları 1999 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge. Felsefenin Barışa Bakışı II „Ebedi Barışın‟ Güvencesi Nedir ? (Friedensproblematik aus philosophischer Sicht: Hat der „Ewiger Frieden‟ eine Garantie) Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 20 Şubat 1999 İstanbul (Makale) KULA.KULA. Felsefenin Barışa Bakışı Politika ve Ahlakın Beraberliği ve Ayrımı Üzerine (Friedensproblematik aus philosophischer Sicht zur Übereinstimmung und Unterscheidung von Politik und Moral) Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 20 Mart 1999 İstanbul (Makale) KULA. Aydınlanma Felsefesinde Üniversite Kavramı (Das Universitätskonzept der Aufklärungsphilosophie) Düşünen Siyaset Nisan 1999 Ankara (Makale) KULA.Eine Spurenlese (Lessing‟in Toplu Yapıtlarında Türk ve . Onur Bilge. Onur Bilge. Das Orient-und Türkenbild in Lessings Gesamtschaffen. Felsefenin „Barışa‟ Bakışı: Kant ya da İnsan. Hegel‟in Özgürlüğe Bakışı (Der Freiheitsbegriff bei Hegel) Sosyal Demokrat Değişim Dergisi 1999 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Kant‟da Batı ve Doğu İmgesi-II (Okzident und Orientbild bei Kant II) Bilim ve Ütopya: 52 58-59 1998 İstanbul (Makale) KULA.

2000 İstanbul (Makale) KULA. Onur Bilge. Onur Bilge. Aralık 2000.Goethe‟nin bazı Yapıtlarında TarihsellikYazınsallık Açısından Türk Ögeler (Türkische Elemente in Goethes Werken vor dem Hintergrund der Historizität und Literarizität) Tarih ve Toplum sayı: 198. Onur Bilge. Sayı: 16. Bir İz Belirleme Denemesi) Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi 1998 Edebiyat Fakültesi Basımevi İstanbul (Makale) KULA.W. İmmanuel Kant: Yetkin Devlet-Dünya Yurttaşlığı (Immanuel Kant: Rechtsstaat und Weltbürgertum) Cumhuriyet Bilim Teknik Ocak 2001 İstanbul (Makale) . Haz. İstanbul (Makale) KULA. Almanca 'Yeni Haber' (Newen Zeitungen) Gazetelerinin Türk İmgesine Katkıları (Beiträge von „Newen Zeitungen‟ zum Türkenbild) Tarih ve Toplum. Onur Bilge. Onur Bilge. Onur Bilge. Kutadgu Bilig‟de Hukuk Devleti ve Sosyal Devletin olası Düşünsel Kökleri (Eventuelle geistige Quellen des Rechtsund Sozialstaates in „Kutadgu Bilig‟) Sosyal Demokrat Değişim Dergisi. 2000 İstanbul (Makale) KULA. Sayı: 17. 2000 İstanbul (Makale) KULA. die allgemeine und akademische Freiheit) Cumhuriyet Bilim Teknik 2000 İstanbul (Makale) KULA. J. Genel ve Akademik Özgürlük (Immanuel Kant: Rechtlichkeit. Onur Bilge.2000 İstanbul (Makale) KULA. Haz. Immanuel Kant: Hukuk(sallık). 2000 İstanbul (Makale) KULA. Türkiye Kültüründe Sosyal Demokrasinin Köklülüğü ya da Köksüzlüğü (Wieweit ist die Sozialdemokratie in der türkischen Kultur verwurzelt?) Sosyal Demokrat Değişim Dergisi.Doğu İmgesi. Ahmed Yesevi ve 'Divan-ı Hikmet'te Demokrasi ve Sosyal Demokrasi Birikiminin olası Düşünsel Kökleri (Eventuelle geistige Wurzeln der Demokratie und der Sozialdemokratie im „Divan-ı Hikmet‟ und bei Ahmed Yesevi) Sosyal Demokrat Değişim Dergisi. Sayı:18. Onur Bilge. Almanca „Yeni Haber‟ Gazetesinde 1542 Depreminin Efsanevi Anlatımı (Die märchenhafte Darstellung des Erdbebens von 1542) Cumhuriyet Bilim Teknik 3.

Würzburg (Almanya) 2004 . Klasik Batı Müziğinde Osmanlı/Türk İmgesi II (Das Osmanen.): “Interkulturelle Begegnungen” . Gottfried Wilhelm Leibniz : Türk ve İslam İmgesi. Kültürel İletişim. (s. Kuruyazıcı (Hg. Ara-Kültür. Onur Bilge. Çok-Kültür. ADD Mersin. 2004. (s 4-18 ) (Makale) KULA. 31s (Makale) KULA. (içerisinde): Pir Sultan Abdal Kültür Sanat Dergisi. „Ötekileştirirlen‟ Türk ve Türkiye Açısından Alman Düşün ve Edebiyat Tarihinde Avrupa Kavramı”. Onur Bilge. Klasik Batı Müziğinde Osmanlı/Türk İmgesi I (Das Osmanen. Frankofoni. Ankara 2004. Felsefelogos 21.Saraydan Kız Kaçırma‟da Osmanlı Türk Kültür Öğeler) . (içinde) : M. Onur Bilge. Onur Bilge. Onur Bilge.und Türkenbild in der klassischen Musik Musikgeschichte) Tarih ve Toplum Eylül 2001. 2004 Ankara. Anna Komnene: „Alexias‟ ya da İmgenin Kalıcılığı. (içerisinde): HÜ.KULA. 6192 ) (Makale) .) (Makale) KULA. İstanbul (Makale) KULA. Alt-Üst Kültür ve İlgili Kavramlar. Türkiye ve Avrupa: Edebiyatta Tarihsel –Kültürel Etkileşimler ve İmgeler. (s. Marks ve Engels‟in Mektuplarında (1856-1894) Doğu Sorunu ve Türkiye‟ye İlişkin İmgesel Değerlendirmeler. 25/26 2005 İstanbul. Onur Bilge. Eylül 2003 (Makale) KULA. Ulusal Egemenliğin Sonu mu?”.und Türkenbild in der klassischen Musik Musikgeschichte) Tarih ve Toplum Ağustos 2001. Durzak/N. 8 s (Makale) KULA. Onur Bilge. 67-102 ) (Makale) KULA. (içerisinde): Littera Edebiyat. Mozart unter interkultureller PerspektiveOsmanisch-türkische Elemente in der „Entführung‟ (Kültürlerarası Geçişim Açısından Mozart. Onur Bilge. İstanbul (Makale) KULA. (basım yeri ve yılı:) İstanbul. (5-16 s. 5 s (Makale) KULA. Onur Bilge. (içerisinde): Felsefelogos. Mart 2005 Ankara. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (yayımlayan): “Avrupa Birliği: Çağdaş Uygarlığın Yolu mu. Onur Bilge. Festschrift für Şara Sayın. Atatürk‟ü Anlamak. HÜ Yayınları 2005 Ankara.

Littera. 483-514). Haziran 2005. cilt 20. (içinde): Gürsel Aytaç Kitabı “Yaşamak Eşittir Yazmak”. Onur Bilge. Oya Baydar Romanında Erk ve Erklilik Sorunsalı. Frankofoni. Mayıs-Haziran 2007 İstanbul (Makale) KULA. Edebiyat Yazıları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 6 s. Onur Bilge. Avrupa‟da Türkiye Karşıtı Görüşlerin Kültürel Arka Alanlarına Eleştirel Bir Yaklaşım. Sürgün Yazını‟ ve Oya Baydar Romanında Bir Motif Olarak Sürgün. Oya Baydar Romanında „Ölüm Tapıncı‟ Eleştirisi ve Erkek Öldürümü Sorunsalı. (21. Frankofoni. (s. (Makale) . 2005 Ankara.KULA. Michail Bachtin: Yazınsal Çok-Seslilik ve Söyleşimsellik (Michail Bachtin: Poetische Mehstimmigkeit und Dialogizitaet). Türkiye‟de yazın-Kuramsal Tartışmanın Düzeyi. (s. cilt 21. 2007. (Makale) KULA. 2007 Ankara (Makale) KULA. Elif Şafak Romanı: „Pinhan‟ ve „Baba ve Piç‟ Örneğinde Bir Çözümleme Denemesi (Elif Şafaks Romanwerk: Ein Analyseversuch am Beispiel von „Pinhan‟ und „Baba ve Piç‟).26 s. Haz. Hece Yayınları. 2008 Ankara. 7 s. (s. (Makale) KULA. Gösterge Bilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli işlevselleşebilir?. 13 s. (içerisinde): Tuğrul İnal (yayına haz. Frankofoni. Onur Bilge. Onur Bilge. 12 s. Haz. Onur Bilge.). Ortak Kitap No 19. Onur Bilge. Frankofoni. Yüzyıl Alman Kültüründe Avrupalılaşma Eğilimleri ve „Oluşturucu Ötekinin‟ Söylencesel Kişilikler Üzerinden Belirginleştirilmesi. 22 s.) (Makale) KULA. (91. Oya Baydar‟da Dil Tasarımı. Onur Bilge.). (Makale) KULA. (Makale) KULA. Onur Bilge. Aralık 2007. 9 s. 115-134) (Makale) KULA.129). Şubat 2008. Onur Bilge. Sözcükler. 17. Edebiyat Fakültesi Dergisi. Littera. Onur Bilge. 2008. Onur Bilge. (içerisinde): HÜ.100). Sözcükler 12. Edebiyat yazıları. 125. (içerisinde): Tuğrul İnal (yayına haz. Oya Baydar Romanında İdeoloji Sorgulaması. 2005 Ankara.) (Makale) KULA. MartNisan 2008. (Makale) KULA. (139-160 s.

“The The philosopher‟s Index tarafından taranmaktadır).2. 2009. 2008. Sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım) 2009. Onur Bilge. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Yayıma Hazırlayan: Tuğrul İnal. (Makale) KULA.36 (Makale) KULA. Efendi İle Köle İlişkisi Ya Da Yazınsal Malzemenin Felsefi Bir Kurama Dönüşümü. Onur Bilge. 205. “Neden Edebiyat?” Özel Sayı.KULA. Yayıma Hazırlayan Cengiz Ertem.118 (Makale) KULA. Hürriyet Gazetecilik ve Yayıncılık A. Littera Edebiyat Yazıları. Hürriyet Gösteri Dergisi. Onur Bilge. Hegel Ve Edebiyat.7 (Makale) KULA. Cilt: 22. 2009 Ankara. (Makale) KULA. s. 16 s.. Kuşadası‟nda Öykü ve Şiire Yolculuk 5. Fransız Oryantalizmi. 2010 Ankara. 2009. 2010 Ankara. Özgürleşme ve İnsancılaşma Amacıyla Güncelleştirilebilir mi?. s. (Bu dergi. s. Onur Bilge. Frankofoni. Onur Bilge. Yayıma Hazırlayan Cengiz Ertem. Onur Bilge. Ernst Bloch „Aritotele‟çi Sol‟: Düşünsel Geçişimler. Onur Bilge. Deliler Teknesi. ÖteYapısalcılıkve Öte-Çağcıllık Üzerine Etkileri. Ocak-Şubat. Aydınlanma ve RomantizminYazın Kuramı. 20. s. Ürün Yayınları.158 (Makale) KULA. 25. Mistik Dinselliğin Estetikleştirimi: Elif Şafak‟ın “Aşk” Romanı. Littera Edebiyat Yazıları. Cilt: 25.229. Ürün Yayınları. Kanguru Yayınları Ankara. (Makale) KULA. Türk Edebiyatında Âşık Geleneği. s.214 (Makale) KULA. Nobel Edebiyat Ödülü Ya Da Orhan Pamuk‟u Ne Yapmalı?. 2008/1. 87. Ortak Kitap No: 22. s. Hegel‟in „Alman İdealizminin En Eski Dizge Programı‟ ve Romantik Yazın Kuramı (Hegels „das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus und romentische Literaturtheorie). Onur Bilge. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Haziran 2009. Çok-Seslilik ve Kültür Çevresi”. Sayı 299. Akılcılaşma. 196. s. 147. Kuşadası Belediyesi Yayınları.25 (Makale) . Frankofoni. Onur Bilge. Felsefelogos. Ankara. 4. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Ağustos. Yayıma Hazırlayan: Tuğrul İnal. Ş.

Ü. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı Nisan 1988-Aralık 1992: Ç.N.KULA. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı Haziran 1993-Nisan 1994: Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Mersin Üniversitesi Sosyal Mart 1993. s.Kasım 1993: MÜ. Nisan-Mayıs-Haziran 2010.Ü. Onur Bilge. Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı Mart 1993. 4.Ü.Ocak 2000: Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Uluslar arası Germanistler Birliği (IVG) P.15 (Makale) İdari Görevler Mart 1988-Mart 1993: Ç.Ü. Yazarlar Derneği Türkiye . Sayı 300. “Masumiyet Müzesi”nde Modernleşme Ve Batılılaşma Sorunsalı Veya Kant Ve Hegel‟in Masumiyet Müzesi‟nde Ne İşi Var?. Hürriyet Gazetecilik ve Yayıncılık A. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı (vekaleten) Mart 1993-Eylül 1996: ME.. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Başkan Yardımcılığı Eylül 1988-Aralık 1992: Ç. Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı Mart 1993-2001: ME. Hürriyet Gösteri Dergisi.E.Ü. Ş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful