P. 1
2010- 2011 SINIF YÖNETİMİ SUNUMU 9 - ZAMAN YÖNETİMİ VE OKUL

2010- 2011 SINIF YÖNETİMİ SUNUMU 9 - ZAMAN YÖNETİMİ VE OKUL

|Views: 101|Likes:
Published by Birinci Deniz

More info:

Published by: Birinci Deniz on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2012

pdf

text

original

ZAMAN YÖNET M VE OKUL

Zaman Kavram
Zaman, Zaman, insan n duyu organlar yla alg layamad , fiziki, fiziki, felsefi, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutlar olan bir olgu ve gerçektir. gerçektir. 

Bu sunum da do al baz olaylar ve saat gibi araçlar yard m yla ölçülebilen nesnel zamandan söz zamandan edilecektir. edilecektir. 

nsan n içinde bulundu u psikolojik durum ve ya anan olaylar n nitelik ve önemine ba l olarak alg lanan, lanan, hissedilen ve öznel zaman olarak nitelendirilen bir zamandan da sözedilir. sözedilir.

Zaman; 
  

Tasarruf edilemeyen, edilemeyen, Ödünç al nmayan, nmayan, Kiralanamayan ve sat n al namayan, namayan, Ço alt lamayan, lamayan, Kullan lan ve bu kullan m sonucunda da kaybedilen ve geri döndürülemeyen, döndürülemeyen, E it olarak herkesin sahip oldu u bir kaynakt r. r. 

Mevlana; Mevlana; ³Zaman keskin bir k l çt r´ der. Goethe; Goethe; ³Ey zaman o kadar güzelsin ki geçme dur´ 

Zaman, her meslekten bireyler üzerinde bask yapan evrensel bir kaynakt r. 

nsan, zaman tüketti i gibi zaman da insan tüketir.  

Zaman n alg lay ve kullan biçimi, kültürlere ve toplumlara göre de i ir. ir. Geleneksel toplumlarda zaman, oldukça esnek, bitimsiz bir kaynak olarak alg lan r. r. Oysa, geli mi toplumlarda zaman ayr nt l bir biçimde nt dilimlere ayr lm , gündelik ve örgütsel ya am buna göre düzenlenmi tir

Zaman Yönetimi 

nsan, gündelik ya am nda i ine, ailesine, okumaya, okumaya, yazmaya, sosyal faaliyetlere, dinlenmeye, e lenmeye, ibadete, al -veri e v.b konulara konul zaman ay r r. r.

Zaman Yönetimine li kin Tan mlar 

Zaman olabildi ince etkili olarak kullanma ve denetlemedir. Zaman ak ll ca planlama ve kullanmad r.

Zaman Yönetiminde: 

Öncelikli olana önem verme. verme. Bu, beklentileri ifade eder ve insan önceliklerin pe inden ko maya do ru yöneltir. yöneltir. Önemli olana öncelik verme. verme. Bu ise amaçlar ifade eder ve ya am amaçlar do rultusunda sürdürmeyi sa lar. lar. 

³önemli olana bilinçli olarak ba lanmayan, önemsiz olana bilinçsiz olarak ba lan r´

DAHA ÇOK VE DAHA HIZLI YAPMAK MI? YOKSA; YOKSA; DO RU OLANI YAPMAKMI?

F Z KSEL HT YAÇLAR

RUHSAL HT YAÇLAR

Ç M ZDEK ATE

TOPLUMSAL HT YAÇLAR

Z H NSEL HT YAÇLAR

Ya am kalitesini artt ran dört temel gizil güç vard r: 
 

Öz-bilinç, Vicdan, Özgür irade Yarat c hayal gücüdür.

Zaman Kontrol Etmek ve yi Kullanmak
Zaman yönetimi konusunda baz yanl yakla mlar vard r: 

E er yeterliyseniz,etkili de olmal s n z Bir i in do ru yap lmas n istiyorsan z kendiniz yap n. n. Bir i i yapmak için tek bir do ru yol vard r. Çok çal mad kça iyi sonuçlar alamazs n z.  

Sürekli me gul olmad kça, üretici olamazs n z.. z.. Zaman yönetimi konusunda dikkatli olman n hiç risk ta mamas ve hayat n e lenceli geçece i anlam na gelmesi. gelmesi. Zor görünen i lerin daha sonraya ertelenmesi. ertelenmesi. 

Gün:Pazartesi,Sal .... Zaman Faaliyetler 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 ³ 17.30
Bugün nas ld ? -Her zamanki gibi -Çok yorucu -Yorucu de il

Tarih Aç klamalar

Aç klamalar. ................. ...................

Norveç'te yap lan bir inceleme ve tespit sonucu elde edilen yönetici zaman envanteri
Bir Yöneticinin Zaman Profili
SIRA NO

FAALIYET ADI Planlama Raporlar ve yaz lar Toplant lar Telefon Sosyal faaliyetler Ta ra ziyareti TOPLAM

GERÇEKLE EN (%) 30 13 21 8 20 8 100

OLMASI GEREKEN (%) 40 15 10 5 25 5 100

1 2 3 4 5 6

Görüldü ü gibi, bir yönetici zaman n n ço unu planlama ile sosyal faaliyetler almakta ve almas da gerekmektedir.

ZAMANI ETK L YÖNETME YOLLARI 

K sa sürede yap lmas gereken i leri belirlemek, belirlemek, Planl çal mak, mak, e, ba ar ya olan katk s oran nda zaman ay rmak. rmak.   

Kolay ve gündelik i leri astlara vermek. vermek. Ayn nitelikli i leri birlikte yapacak ekilde planlamak. planlamak. Birden çok i i birlikte yapma al kanl edinmek:

Düzenli olmak için önlem almak 

Önemsiz konularda ayr nt dan kaç nmak ve çabuk karar vermek  

Mümkün oldu unca az toplant yapmak En verimli saatlerde en önemli i leri yapmak Karar ve evraklar takip ederek çabukla t rmak Zor i lerin aras na dinlendirici i leri serpi tirmek

ZAMAN TUZAKLARI

YÖNET M FONKS YONLARI AÇISINDAN ZAMAN TUZAKLARI

K

SEL KAYNAKLI ZAMAN TUZAKLARI

ÇEVREN N NEDEN OLDU U ZAMAN TUZAKLARI

YÖNET M FONKS YONLARI AÇISINDAN ZAMAN TUZAKLARI
1 . Planlama:

2 . Örgütleme:

3. Yöneltme:

4 . Koordinasyon:

5. Denetim:

K

SEL KAYNAKLI ZAMAN TUZAKLARI

Düzensizlik Geciktirme Hay r diyememek Oyalama Aksakl klar, dedikodular Gereksiz titizlik Karars zl k acelecilik Ayr nt larla u ra ma, erteleme Öncelikleri belirlememek Hedeflerin belirsizli i, sorumsuzluk Yetersiz kalma Yar da b rak lan i ler A r ileti im

ÇEVREN N NEDEN OLDU U ZAMAN TUZAKLARI 
Ziyaretçiler Telefon görü meleri Posta Beklemeler Toplant lar Aksakl klar Krizler

ZAMANIN Y KULLANILMASININ KURALLARI
1- Dü ününüz. 2- Seçici olunuz. 3- Kararl olunuz. 4- Ayr m yap n z. 5- Konsantre olunuz. 6- Düzenli olunuz. 7- De erlendirici olunuz.

SINIFTA ZAMAN YÖNET M

SINIFTA ZAMAN
Ö retime Haz rl k, Ö retme-Ö renme A amas , retmeDers D Süreç,

SINIFTA Ö RET ME HAZIRLIK
Zaman n iyi kullan m için ö retmen derse haz r gelmeli, Ki isel sorunlar n okul d nda b rakmal d r. Okula ait sorunlar da eve ta nmamal d r. Ö retmen derse düzgün ve temiz bir k yafetle gelmeli, K yafet yönetmeli indeki esaslara uygun olmal d r 

Ö rencilerimiz s n f panosuna as labilecek olan ders plan na göre önceden haz rl k yapmal d r

Ders kitaplar d nda Internet ve ansiklopedilerden de yararlanarak derse haz r gelmelidir. Ö rencilere her dersin özelli ine göre o derse nas l çal laca , Verimli ders çal ma yöntemleri hat rlat lmal d r. 

Ö RETME-Ö RENME RETMEDLM  

Ö retmen ders içinde zaman iyi planlamal , Yeterli süreyi ayarlamal ve uygulamada kararl olmal d r. Deneyler ve gözlemler yeni aray lara ve bulu lara zemin haz rlamal d r. 

Konular i lenirken yerine göre drama çal malar yap lmal bunun yan nda Dünyada ve ülkemizde ilginç olaylar ve bulu larda anlat lmal d r.

DERS DI I SÜREÇ
Haftan n be i gününde her gün 6-8 saat okulda bulunan bir ö rencinin dersten sonra ne yapaca dü ünülmelidir Eve gelen ö rencilerin hemen derse ba layamayacaklar ,dinlenmeye ve oyuna da ihtiyaçlar oldu u unutulmamal d r 

  

Gençli in gelecek için yeti tirilmesi yan nda korunmas görevi ise, Aile kadar okula, Yay n organlar na, Medyaya, Çevreye ve di er bütün resmi ve özel kurulu lara da önemli sorumluluklar yüklemektedir 

Ö rencilerin okul sonras zaman ve tatil zamanlar n ilgi ve istekleri do rultusunda geçirebilecekleri mekanlar sunulmal d r. 

Baz durumlarda tenkit yerine çözüm olabilecek fikirler sunulmal yönlendirilmelerde bulunulmal d r

ZAMANIMIZI DE ERLEND REB L ECE KURUMLAR

MZ 

Gençlerimize tarihimizi,geçmi te yapt m z sanat eserlerini göstermek için buralar iyi de erlendirilmelidir. Kültür Bakanl na ba l olarak gençlerimiz ve ö rencilerimiz ücretsiz olarak gezebilmektedirler.

KÜTÜPHANELER 

Her ya ta ö rencilerimize cevap verebilen kütüphaneler,okumak için kitap alabilme temel kaynaklara ula abilme ve okul saatleri d nda ö rencilerimizin bo zamanlar n en verimli ekilde de erlendirebilecek yerler olarak de erlendirilmelidir.

GÜZEL SANAT GALER SERG SALONLARI 

Ebru,oymac l k,örme,dokuma,mi nyatür,resim,heykel,foto raf ve geleneksel el sanatlar sergilenmektedir. Her ya taki ki ilere sunulan bu faaliyetler ö rencilerimizin görme ve takdir etme duygusunu geli tirecektir

GENÇL K E T M MERKEZLER
Folklor ve di er sanat faaliyetlerinin ayr ca spor,müzik,foto rafç l k,tiyatro ve ihtiyaca göre belirlenecek kurslar n da zaman de erlendirmekteki yeri unutulmamal d r 

SPOR SALONLARI VE STADYUMLAR
Çevremizde her çe it sporun yap labilece i büyük tesisler bulunmaktad r.Buralarda görevli ö retmenler ve uzmanlar arac l ile ö rencilerimiz spor alanlar nda çal abilmektedirler 

Her gün bir yerden göçmek ne iyi, Her gün bir yere konmak ne güzel, Bulanmadan, donmadan akmak ne ho , Dünle beraber gitti canca z m Ne kadar söz varsa düne ait imdi yeni eyler söylemek laz m (MEVLANA)

TESEKKÜRLER «.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->