Tan lay c Dallanm A aç

Geleneksel do ru/yanl tipindeki de erlendirme tekni inde, her bir soru ayr ayr ele al n r ve ço unlukla bir soru bir öncekinden veya bir sonraki sorudan ba ms zd r. Oysa birbiri ile ba lant l D/Y tipindeki sorular içeren TDA tekni inde her bir D/Y karar bir sonraki D/Y karar n etkileyen veya belirleyen sonuçlar içerir. 

Belli bir konuda ö rencinin neleri ö rendi ini ve neleri ö renemedi ini belirlemek için kullan labilir de erlendirme araçlar ndan biridir. 

Bu teknikte, temelden ayr nt ya giden bir s raya göre do ru ve yanl ifadeler seçilerek ö renciden do ru seçimi yapmas istenir. 

Böylece, 8 veya 16 seçimlik bir ifadeler listesi ile sonlanan bir dallanm a aç olu turulur.

Tan lay c Dallanm A aç
B ifadesi (Yanl ) d A ifadesi (Do ru) y C ifadesi (Do ru) d y d y D ifadesi d 1 => 2 puan (Do ru) y 2 => 1 puan E ifadesi d 3 => 3 puan (Do ru) y 4 => 2 puan

F ifadesi d 5 => 1 puan (Yanl ) G ifadesi (Yanl ) y 6 => 2 puan

d 7 => 0 puan y 8 => 1 puan

Avantajlar : 

Ö rencinin kafas ndaki bilgi a ndaki yanl ba lant lar,
yanl stratejiler ve sonuçta yanl olan bilgi ortaya ç kart labilir.  Bu teknik elle oldu u kadar bilgisayar ortam nda da uygulanabilir ve her çatalla an soru daha da geli tirilebilir. 

Verilen D/Y kararlar s ras nda ö renci yanl bir karar
verdi inin fark na varabilir ve geri dönebilir.

S n rl l klar : 

Birbiri ile ilintili D/Y tipinde ifadelerin haz rlanmas , ilk defa
kullanan ö retmenler için biraz zaman al c olabilir. 

Ö renci tahminle do ru cevaba ula abilir.  Sentez ve de erlendirme gibi üst düzey ö renme becerilerinin
ölçülmesinde yeterli olmayabilir. 

Baz önermeleri ö renci dikkate almayabilir.

ÖRNEK

Kaynakça :
y E itimde Ölçme ve De erlendirme

Yrd. Doç. Dr. Hakan At lgan o http://www.egitimcigenc.net/ogrenci-degerlendirmeformundan-tanilayici-dallanmis-agac-ornegio http://www.kpss10.com/tanilayici-dallanmis-agacteknigio http://www.egitimcigenc.com/forum.php